INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE"

Transkript

1 18. oktober 2002 Af Anita Vium, direkte tlf Resumé: INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Cirka en tredjedel af al handel til og fra USA er intern handel i multinationale selskaber. En stor del af den frie internationale handel er altså ikke nødvendigvis så fri igen, men foregår indenfor det samme firma. En stor del af den interne handel er med computerudstyr og elektronik samt transportudstyr. Den internationale handel indenfor multinationale virksomheder er en direkte konsekvens af den internationale arbejdsdeling, hvor halvfabrikata og færdige varer produceres, hvor det er bedst og billigst. Det er dog nødvendigt med internationalt politisk samarbejde for at modvirke handlens negative effekter; overskud kan flyttes fra et land til et andet for at undgå høj erhvervsbeskatning, og de multinationale selskaber kan udnytte mere lempelig miljø- og arbejdsmiljøregler i mindre udviklede lande. De multinationale selskaber er altså på flere måder en udfordring for det internationale samarbejde. Via WTO skal man sørge for, at produktionen og konkurrencen i verden sker udfra parametre som løn og produktivitet og ikke udfra parametre som dårligt miljø og arbejdsmiljø. På den økonomiske side skal man sørge for, at virksomheder og privat personer ikke kan unddrage sig skat ved at overføre indkomster fra et land til et andet. I første omgang kan man indføre oplysningsregler og minimumssatser for erhvervsbeskatningen i EU, men på længere sigt bør det internationale samarbejde om beskatningen af disse virksomheder være ligeså international som de multinationale selskaber. Et første trin på vejen til et bedre internationalt samarbejde om kontrol og beskatning af de multinationale virksomheder er at få overblik over emnet. På EU plan bør man indhente og offentliggøre relevante statistiske oplysninger til hjælp for de internationale samarbejdsudvalg, skattevæsnet og andre med interesse for multinationale selskaber. P:\GS\06-til ny hjemmeside\erhverv og samfund\2002\multinationale-av.doc

2 2 INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Vi bliver i stigende grad en del af den globale verden, og cirka 40 procent af det danske bruttonationalprodukt eksporteres til andre lande. Handlen over landegrænser foregår ikke kun imellem forskellige virksomheder, men i stigende grad imellem forskellige afdelinger af det samme selskab. Multinationale virksomheder sender varer over landegrænser til videre forarbejdning og eventuelt til salg. Men man skal ikke være blind for, at den interne handel over landegrænser også kan være en metode til at reducere skattebetalingerne i nogle lande. De multinationale selskabers virke er derfor en udfordring til internationalt samarbejde om skattepolitikken. Multinationale selskabers handel Det er langt fra alle lande, der opgør varehandlen på virksomheder altså hvem der eksporteres til eller importeres fra. Danmarks Statistik opgør f.eks. kun varehandlen på varetyper altså hvad der eksporteres eller importeres. I tabel 1 er det dog opgjort for Japan og USA hvor stor en del af den samlede eksport og import, der var intern handel i en multinational virksomhed. I tabellen ses, at cirka en tredjedel af eksporten fra og importen til USA og Japan var internt handel i et multinationalt selskab. Generelt er andelene højere for USA end for Japan. Indenfor de sidste ti år har der især i Japan været en stigende tendens i disse andele. Således er den interne handel i multinationale virksomheder steget fra 16,6 til 30,8 procent for eksportens vedkommende og fra 14,7 til 23,9 procent for importens vedkommende. Hvis man ukritisk overfører andelene fra USA og Japan til danske forhold, svarer det til, at mia. kroner af henholdsvis den danske eksport og import er handel imellem afdelinger i samme multinationale selskab. Tabel 1. Grænseoverskridende handel indenfor samme virksomhed, 1999 Andel af samlede eksport Andel af samlede import USA heraf 36,2 39,4 Amerikansk moderselskab 27,7 17,2 Udenlandsk moderselskab 8,6 22,2 Japan heraf 30,8 23,6 Japansk moderselskab 28,6 14,8 Udenlandsk moderselskab 2,2 8,8 Kilde: OECD Economic Outlook no. 71, uddrag af Table VI.2.

3 3 I tabel 1 ses også, at det er moderselskaberne, der står for den største andel af eksporten, mens datterselskaberne i USA står for den største andel af importen. Det tyder altså på, at den primære varestrøm går fra moderselskaberne til datterselskaberne. Altså fra amerikanske moderselskaber til udenlandske datterselskaber (stor andel af den amerikanske eksport) og fra udenlandske moderselskaber til amerikanske datterselskaber (stor andel af den amerikanske import). Det kan være tegn på, at datterselskaberne placeret i USA og de datterselskaber, amerikanske moderselskaber har rundt om i verden, i overvejende grad er afsætnings- og distributionsselskaber altså selskaber, moderselskaberne sender varer og/eller halvfabrikata til, men som i mindre omfang sender varer den anden vej. Den samme tendens kan ses i tabel 2, hvor der er fokuseret på USA. Tabellen viser importen og eksporten i USA målt i dollars. Målt på denne måde er importen noget større end eksporten, da USA har et stort underskud på sin handel overfor udlandet. I tabellen ses, at amerikanske datterselskaber med udenlandsk moderselskab internt importerer langt mere, end de eksporterer, idet importen i 1999 var 228,7 mia. dollars, mens eksporten var 58,9 mia. dollars. Modsat importerede amerikanske moderselskaber internt i virksomheden mindre, end de eksporterede til deres datterselskaber i udlandet. Det tyder altså på, at selvom nogle virksomheder benytter sig af dattervirksomheder til at få produceret billige varer rundt om i verden, har (i hvert fald de amerikanske) moderselskaber overskud på deres interne handel med datterselskaberne. Som helhed er en stor del af produktionen altså stadigvæk i moderselskaberne. Tabel 2. Handel indenfor samme virksomhed, USA 1999 Eksport Import mia. USD Samlet handel 684, ,9 Intern handel i multin. selskaber 247,8 405,8 heraf Amerikansk moderselskab 189,6 117,2 Udenlandsk moderselskab 58,9 228,7 Transport udstyr 43,8 138,0 Computerne og elektronisk udstyr 52,0 142,1 Kilde: OECD Economic Outlook no. 71 Table VI.2 og table VI.5 samt egne beregninger.

4 4 Nederst i tabel 2 er vist de varegrupper, som har den største interne handel over den amerikanske grænse. Både på eksporten og importen er det transportudstyr samt computerne og elektronisk udstyr, der er stor intern handel med. Således er cirka 14 procent af den samlede amerikanske eksport salg af transportudstyr eller computerne o.l. fra en amerikansk afdeling af et multinationalt selskab til en afdeling i udlandet. Den interne handel med disse varegrupper udgør hele 27 procent af den samlede amerikanske import. Således er cirka 60 procent af importen af transportudstyr og computere o.l. til USA handel fra en del af et multinationalt selskab til et andet. Tallene nederst i tabel 2 tyder altså på, at der indenfor nogle varegrupper er en massiv handel indenfor de multinationale virksomheder. Det tyder på, at komponenterne til produktionen i høj grad laves af afdelinger i flere forskellige lande. Danske multinationale selskaber De multinationale selskaber og deres interne handel over landegrænser findes også til og fra Danmark selvom omfanget som nævnt er umuligt at fastsætte. I Danmark findes der godt virksomheder, der er filial af et udenlandsk aktieselskab og/eller har et udenlandsk moderselskab. I tabel 3 er disse virksomheder opgjort udfra antallet af beskæftigede. I 1998 beskæftigede de udenlandsk ejere datterselskaber i Danmark ifølge Det Økonomiske Råd tilsammen personer, hvoraf de 20 største virksomheder beskæftigede cirka en fjerdedel. Tabel 3. Udenlandsk ejede virksomheder, antal ansatte, > Kilde: Købmandsstandens Oplysnings Bureau (KOB). I tabel 4 er de 20 største danske datterselskaber vist opgjort efter bruttoavance. For produktionsvirksomheder er bruttoavancen typisk defineret som omsætningen fratrukket produktionsomkostningerne (til råvarer, lønninger etc.). Alle de danske filialer af udenlandske aktieselskaber er ikke medtaget i tabellen, da filialerne ikke laver et særskilt regnskab for aktiviteterne i Danmark, og man dermed heller ikke har et tal for den bruttoavance, der er opnået i Danmark. For en god ordens skyld skal det også bemærkes, at tabel 4 kun angiver virksomhedernes hovedbeskæftigelse. Mange af virksomhederne har givet deres størrelse - en bred portefølje af arbejdsområder; f.eks. driver IBM også konsulentvirksomhed.

5 5 De multinationale selskabers muligheder for at opbygge sig på forskellige måder, betyder også, at listen i tabel 4 ikke nødvendigvis er helt fyldestgørende og dækkende. Moderselskabet til det danske datterselskab er f.eks. ikke altid den samlede koncerns moderselskab, derfor ligger f.eks. Kuwait Petroleum (Danmark) s moderselskab i Holland, selvom koncernen stammer fra Kuwait. Tilsvarende kan dele af en virksomhed være udenlandsk ejet uden, at virksomheden decideret har et udenlandsk moderselskab. F.eks. er 42 procent af TDC koncernens aktier ejet af det amerikanske selskab Ameritech, hvilket ikke er nok til, at TDC figurerer på listen. Tabel største danske dattervirksomheder - målt på bruttoavancen, 2000 Firma Primære produktion Moderselskabets hjemland Bruttoavance, kroner NCC Danmark A/S Bygge- og anlæg Sverige Nokia Danmark A/S Telekommunikation Finland A/S Dansk Shell Motorbrændstof, brændsel mv. Storbritannien IBM Danmark A/S Databehandling Sverige A/S Arovit Petfood Færdigt foder til kæledyr USA H & M Hennes & Mauritz A/S Tøjforretninger Holland Arriva Danmark A/S Bus- og togstrafik mv. Storbritannien SAS Danmark A/S Autoreparationsværksteder Sverige Kuwait Petroleum A/S Motorbrændstof mv., servicest. Holland CP Kelco ApS Andre næringsmidler i øvrigt USA Grundfos A/S Elmotorer, generatorer m.v. Schweiz Sony Nordic A/S Engros radio og TV Holland De Danske Spritfabrikker A/S Fremst. af spiritus Sverige Flextronics International DK Fremst. af telemateriel Sverige Eurest A/S Kantiner Storbritannien Man B & W Diesel A/S Skibsmotorfabrikker Tyskland Hilton International Nordic Hoteller Sverige Unilever Danmark A/S Levneds- og rengøringsmidler Holland Compaq Computer ApS Kontor- og edb-udstyr USA Giga ApS Trykte og integrerede kredsløb USA Anm.: Listen er ekskl. finansielle selskaber. Bruttoavancen er typisk differencen mellem omsætning og produktionsomkostninger herunder vareindkøb og løn. Kilde: Købmandsstandens Oplysnings Bureau (KOB). I tabel 4 ses det, at de 20 største danske dattervirksomheder - målt på bruttoavancen er spredt over en lang række brancher. Næsten en tredjedel af virksomhederne arbejder dog indenfor elektronisk udstyr og telekommunikation, hvilket peger i retning af, at disse varegrupper kan udgøre en stor del af den multinationale handel over den danske grænse ligesom det er tilfældet i USA. Det gælder virksomhederne Nokia, IBM, Sony, Flextronic, Compaq og Giga.

6 6 Derudover kan resten af virksomhederne på listen opdeles i to lige store grupper; traditionelle produktionsvirksomheder og virksomheder, der beskæftiger sig med service, detailhandel eller anden virksomhed, der kræver, at man er fysisk til stede på det danske marked. Den sidste gruppe virksomheder omfatter bl.a. NCC, H&M, Arriva, Eurest og Hilton. Også mange af verdens absolut største multinationale virksomheder er repræsenteret i Danmark. Ser man på FN s oversigt over de største multinationale virksomheder i verden (målt på udenlandske aktiver) er langt de fleste repræsenteret i Danmark enten med datterselskaber eller filialer. Listen indeholder bl.a. en lang række bilproducenter som General Motors, Ford, Toyota, DaimlerChrysler og Volkswagen samt olieselskaber som Shell, Exxon, BP og Mobil. International samarbejde nødvendig Multinationale selskaber udnytter selvfølgelig de muligheder, der er ved at være etableret rundt om i verden. Og da vi som forbrugere har interesse i at få varerne så gode og billige så muligt, er det en fordel, så længe man undgår faldgruberne. Faldgrubberne er bl.a., at produktionen foretages et andet sted i verden, for at det multinationale selskab kan udnytte mere lempelig miljø- og arbejdsmiljøregler. Den interne handel over landegrænser kan også udnyttes til at undgå beskatning i lande med høj virksomhedsbeskatning. Det gøres bl.a. ved at sætte priserne i den interne handel over landegrænserne, således at overskuddet bliver mindre i lande med høj erhvervsbeskatning (transferpricing). Det er altså en måde at flytte indkomst fra en afdeling til en anden. Det Økonomiske Råd har vurderet, at i 1995 til 1997 var indkomsttransformationen fra Danmark til udlandet på mia. kroner per år. Indkomsttransformation indeholder både transferpricing, lånearrangementer og danskeres (hemmelige) placering af formue i udenlandske banker. De multinationale selskaber er altså på flere måder en udfordring for det internationale samarbejde. Via WTO skal man sørge for at produktionen og konkurrencen i verden sker udfra parametre som løn og produktivitet og ikke udfra parametre som dårligt miljø og arbejdsmiljø. På den økonomiske side skal man sørge for, at virksomheder og privat personer ikke kan unddrage sig skat ved at overføre indkomster fra et land til et andet. I første omgang kan man indføre oplysningsregler og minimumssatser for erhvervsbeskatningen i EU, men på længere sigt bør det internationale samarbejde

7 7 om beskatningen af disse virksomheder være ligeså international som de multinationale selskaber. Et første trin på vejen til et bedre internationalt samarbejde om kontrol og beskatning af de multinationale virksomheder er at få overblik over emnet. På EU plan bør man indhente samme handelsoplysninger, som er tilgængelig i USA og Japan, så man kan få overblik over omfanget af multinationale selskabers interne handel over landegrænser. Andre statistiske oplysninger kan også være til hjælp for de internationale samarbejdsudvalg, skattevæsnet og andre med interesse for multinationale selskaber.

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

TOBINSKATTEN: MULIG MEN PROBLEMATISK

TOBINSKATTEN: MULIG MEN PROBLEMATISK 4. april 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 Resumé: TOBINSKATTEN: MULIG MEN PROBLEMATISK Tobinskatten er let at falde for. Den lille skat på valutatransaktioner er nemlig simpel, let at

Læs mere

IBIS Analyse December 2009

IBIS Analyse December 2009 IBIS Analyse IBIS Analyse December 2009 Gennemsigtige virksomhedsregnskaber giver penge til udvikling Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Resumé En ændring af virksomhedernes regnskabspraksis,

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Investeringspakke. Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark

Investeringspakke. Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark Investeringspakke Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark 1 Danmark befinder sig i en investeringskrise Udenlandske virksomheder går i stigende grad uden om Danmark,

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Danske kreditinstitutters finansielle

Danske kreditinstitutters finansielle Danske kreditinstitutters finansielle integration i EU Nyt kapitel Resumé og konklusioner Styrket finansiel integration i EU kan samlet set være forbundet med samfundsmæssige gevinster, også for Danmark.

Læs mere

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere