Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning"

Transkript

1 Europa-Kommissionen 14 KH DA-N Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER ISBN L-2985 Luxembourg Se vores bogkatalog:

2 Europa-Kommissionen Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug. Rapport udarbejdet for Europa-Kommissionen Generaldirektorat for miljø Positionspapir december

3 Dette dokument er udarbejdet til intern brug i Kommissionen. Det repræsenterer ikke nødvendigvis Kommissionens officielle standpunkter. Der findes en mængde supplerende oplysninger om Den Europæiske Union på Internettet. Det er tilgængeligt via Europa-serveren (http://europa.eu.int). Katalogiseringsdata findes sidst i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, ISBN De Europæiske Fællesskaber 2001 Gengivelser med kildeangivelse er tilladt. Printed in Anywhere TRYKT PÅ HVIDT CHLORFRIT PAPIR Positionspapir december

4 Indhold Arbejdsgruppen Tak Rationale for positionspapiret Anbefaling Tillæg: Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug. Forord Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Almindelige forhold Rutediagrammer Kommentarer til direktivet punkt for punkt Bestemmelse og overholdelse af det garanterede lydeffektniveau Bilag til del 4 Grundlæggende statistiske redskaber Positionspapir december

5 Arbejdsgruppen Følgende medlemmer af arbejdsgruppen udarbejdede dette positionspapir efter at have modtaget vejledningen fra det underudvalg, som forestod udkastet: MEDLEMMER af ARBEJDSGRUPPEN FOR MASKINER TIL UDENDØRS BRUG ORGANISATION NAVN FORNAVN UNACOMA Bologna Office BILLI Giorgio Ministère de l Aménagement du MOTTARD Guy Territoire et de l Environnement Umweltbundesamt IRMER Volker Ministerie van VROM WERRING Frank Department of Trade and Industry TAYLOR Karen FEM DUSSAUGEY Cosette PNEUROP BORDIAK Greg EGMF TETTEROO Peter CEN Consultant for Noise JACQUES Jean Europa-Kommissionen ROSS Brian DG ENV.C.1 Europa-Kommissionen DG ENTR.G.3 WOBBE Werner Tak Der var andre bidragydere, som var for mange til alle at kunne nævnes ved navn, men hvem takken også gælder. De ved selv, hvor værdifuldt deres bidrag har været. Positionspapiret og den vedlagte vejledning bør ikke betragtes som en officiel tilkendegivelse af Europa- Kommissionens synspunkter. Europa-Kommissionen ydede et beskedent økonomisk bidrag til dækning af visse af arbejdsgruppens udgifter Positionspapir december

6 Rationale for positionspapiret Arbejdsgruppen vedrørende industristøj og støj fra maskiner blev nedsat i 1999 i rammerne af den nye politik, der var indeholdt i Kommissionens grønbog om støjpolitik. Den blev nedsat af Europa-Kommissionen for at løse opgaver i forbindelse med, hvad der blev direktiv 2000/14/EF. På ét konkret område er der gjort betydelige fremskridt. Bilaget til dette positionspapir er i realiteten en samarbejdsaftale om at vise forståelse og imødekommenhed over for bidragyderen. Det er et skridt fremad på det vitale område, der hedder vejledning og bevidstgørelse Arbejdsgruppen besluttede at hjælpe de potentielle brugere af direktiv 2000/14, som er underkastets medlemsstaternes lovgivning, ved at udarbejde et dokument, som lægger sig tæt op ad det oprindelige kildedokument, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i maj Denne tekst til positionspapiret er ikke offentliggjort i den serie af dokumenter fra Kommissionen, som forestås af Generaldirektoratet for virksomheder, f.eks. den nye og globale fremgangsmåde eller EU's regler for maskiner. Det er håbet, at dette dokument gennem stor udbredelse, nøje omhu med detaljer og efterfølgende tilføjelse af case-undersøgelser vil opnå en tilsvarende status. Denne lille indledende kommentar udtrykker opfattelsen hos flertallet af arbejdsgruppens medlemmer, og på de punkter, hvor der stadig er små meningsforskelle, forventes der enighed, når spekulationer og formodninger omsættes til praktiske eksempler. I mellemtiden planlægger Generaldirektoratet for Miljø at udarbejde en elektronisk version af teksten til brug på Internettet og/eller på CD-ROM, således at brugeren får mulighed for at søge både i direktivet og den vedføjede vejledning. Anbefaling Arbejdsgruppen overgiver Kommissionen den vejledning, der er vedlagt dette positionspapir, og opfordrer til, at de får stor udbredelse og gøres bredt tilgængelige. Giorgio Billi Formand for arbejdsgruppen Positionspapir december

7 Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug Positionspapir december

8 INDHOLD Del 1 - Almindelige forhold Del 2 - Rutediagrammer Del 3 - Kommentarer til direktivets bestemmelser punkt for punkt Bilag til del 3 - sammenhængen med maskindirektivet Del 4 - Fastlæggelse og overholdelse af det garanterede lydeffektniveau Bilag A - til del 4 - Grundlæggende statistiske redskaber Bilag B - til del 4 Grundlæggende definitioner vedrørende måleusikkerhed Tillæg til vejledningen Nyttige adresser Positionspapir december

9 Forord Denne vejledning er er tænkt som et bidrag til fremme af forståelsen af direktiv 2000/14/EF. Europa- Parlamentets og Rådets direktiv af 8. maj 2000 vedrører den indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug inden for hele det indre marked. Denne vejledning er rettet til direktivets brugere med henblik på at sikre dels den frie omsætning af produkter, som markedsføres i Fællesskabet, dels et højt beskyttelsesniveau i hele Fællesskabet. Det er hensigten, at den skal give svar på de spørgsmål, som må forventes stillet af direktivets brugere, således fabrikanterne og disses repræsentanter, samt brugerne af maskiner. Den tager direktivet op, inden det er afledt i medlemsstaternes lovgivning, hvorfor der ikke er nogen caseundersøgelser. Det forventes, at den givne vejledning vil kunne blive ændret i fremtiden. Udkast til dokumentet er forelagt forskellige relevante parter, herunder medlemsstaternes eksperter fra det udvalg, der er nedsat ved direktivet. Kun direktivets tekst er retligt autentisk. Følgelig finder direktivets tekst anvendelse i tilfælde, hvor der er modstrid mellem bestemmelserne i direktivet og indholdet af denne vejledning. Skønt direktivet ikke finder faktisk anvendelse, før det er gennemført i den nationale lovgivning i hver medlemsstat, må gennemførelsen ikke ændre ånden i Fællesskabets lovgivning. Med denne vejledning er det hensigten at lade denne ånd fremstå klart. Kommissionen har udarbejdet en anden vejledning i gennemførelse af de tekniske fællesskabsbestemmelser, der er baseret på den nye metode og den globale metode ; denne kan have særlig interesse for de myndigheder, der har ansvar for markedsovervågning og bemyndigede organer. Læserens opmærksomhed henledes på det forhold, at denne vejledning kun dækker direktiv 2000/14/EF Støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug. Visse maskiner kan være omfattet af andre direktiver, således maskindirektivet. Positionspapir december

10 Del 1 Baggrund og generelle bemærkninger 1.1 Baggrund I femte miljøhandlingsplan 1 er støj udpeget som et af de mest presserende miljøproblemer i byområderne, og der er konstateret et behov for at skride ind over for forskellige støjkilder. I sin grønbog Fremtidens Støjpolitik 2 karakteriserede Kommissionen støj i miljøet som et af de største nærmiljøproblemer i Europa og erklærede, at den havde til hensigt at fremsætte forslag til et rammedirektiv, som kan begrænse støjemissionerne fra maskiner til udendørs brug. I det indre marked skal kravene til støjemission fra maskiner til udendørs brug harmoniseres, samtidig med at der skal opnås en høj grad af beskyttelse af miljøet og forbrugerne, uden at der skabes hindringer for den frie omsætning. Den støj fra maskiner til udendørs brug, som påvirker helbred og velbefindende, opleves af borgeren hovedsagelig på lokalt plan. For at opnå en høj grad af beskyttelse skal det støjniveau, som afgives til miljøet af maskiner til udendørs brug, reduceres med henblik på at beskytte borgernes helbred og velbefindende og med henblik på at give offentligheden oplysninger om den støj, der afgives af maskiner til udendørs brug. Det er klart, at hvis maskinerne er mærket med det garanterede lydeffektniveau, vil forbrugere og brugere kunne træffe deres valg af maskiner på et velinformeret grundlag. I februar 1998 fremlagde Kommissionen for Europa-Parlamentet og Rådet forslag til et direktiv om støjemission fra maskiner til udendørs brug. Europa-Parlamentet og Rådet har drøftet og til dels ændret forslaget under hensyn til kommentarer fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget. Den 8. maj 2000 vedtoges det nye direktiv om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug. Direktivet trådte i kraft den 3. juli 2000, da det blev offentliggjort i EFT (L 162 af 3. juli 2000). 1.2 Generelle bemærkninger Direktivet bygger på traktatens artikel 95 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med henblik på at undgå hindringer for den frie bevægelighed af maskiner. Det fastsætter bestemmelser (støjgrænser, oplysning af offentligheden om støj afgivet af maskiner, metoder til overensstemmelsesvurdering osv.) vedrørende støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug. Generelt følger det principperne og begreberne vedrørende modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og reglerne om anbringelse og anvendelse af CE-overensstemmelsesmærkningen, som skal anvendes i direktiverne om teknisk harmonisering 3. Bestemmelserne i direktivet vedrører maskiner, som bringes på det europæiske marked eller tages i brug i Europa for første gang efter den 3. januar Bestemmelserne i direktivet omfatter ikke maskiner, som bringes på det europæiske marked eller tages i brug i Europa for første gang før den 3. januar 2002, eller maskiner, som allerede er i brug. I perioden mellem den 3. juli 2001 og den 3 januar 2002 kan fabrikanterne imidlertid vælge af lade maskinerne følge direktivets bestemmelser. For at få overblik over direktivets tekst henvises til det første rutediagram i del 2, som giver en oversigt over direktivets bestemmelser. Det første, man bemærker, er, at der er to lister over omfattede maskiner - Maskiner, som er omfattet af tilladte niveauer (grænser) (22 typer maskiner) og - Maskiner som ikke er omfattet af tilladte niveauer (grænser) (41 typer maskiner) EFT C 138 af , s. 1. KOM(96) 540 endelig udg. (EFT L 220 af , s. 23. Positionspapir december

11 Eftersom lydeffektniveauet af enhver maskine stærkt afhænger af den anvendte målemetode, fastlægges sådanne metoder for hver type maskine. Der er en grundlæggende emissionsnorm for støj, hvori der fastlægges grundlæggende bestemmelser som f.eks. antal og placering af de anvendte mikrofoner, prøvningsareal, beregning af gennemsnitligt lydtryk osv.; derudover er fastlagt driftsbetingelser for hver type maskine. Fabrikanten 4 som bringer maskinen på markedet, bør være ansvarlig for, at sådanne maskiner er i overensstemmelse med dette direktiv og alle andre direktiver, de er omfattet af. Fabrikanten kan vælge forskellige moduler til brug for overensstemmelsesvurderingen. For maskiner, som er underkastet det tilladelige lydeffektniveau, anvendes en procedure, hvor man lader et BEMYNDIGET ORGAN kontrollere overensstemmelsen med direktivets bestemmelser i både konstruktions- og produktionsfasen. For maskiner, som ikke er underkastet et tilladeligt lydeffektniveau, anses en fabrikanterklæring for tilstrækkelig. De tilladelige lydeffektniveauer i artikel 12 må ikke overskrides. Hvis de er overskredet, må maskinerne strengt taget ikke bringes på markedet. Man har valgt at anvende to faser for at fabrikanter, der endnu ikke opfylder kravene, får tilstrækkelig tid til at tilpasse deres maskiner til strengere grænseværdier. Fabrikanten skal påføre alle maskiner CE-mærkning og angivelse af det garanterede lydeffektniveau, som er bestemt ved støjmålinger. Han skal lade maskinerne ledsage af en EF-overensstemmelseserklæring, hvorved det bekræftes, at de er i overensstemmelse med dette direktiv og alle andre relevante direktiver. Medlemsstaterne må hverken forbyde, begrænse eller hindre markedsføring på deres område af maskiner, der opfylder kravene i dette direktiv, er forsynet med CE-mærkning og angivelse af det garanterede lydeffektniveau samt er ledsaget af en EF-overensstemmelseserklæring. På den anden side skal medlemsstaterne sikre, at maskiner, som er omfattet af dette direktiv, opfylder kravene heri, når de bringes på markedet 5 i medlemsstaterne. Medlemsstaterne skal, om nødvendigt i samarbejde med andre medlemsstater, træffe alle passende foranstaltninger for at sikre, at maskiner, der ikke opfylder kravene, bringes i overensstemmelse hermed eller trækkes tilbage fra markedet. Overvågning er ubetinget nødvendig, og de bemyndigede organers tekniske og administrative standarder bør være ens overalt i Fællesskabet, hvilket kun opnås ved fastsættelse af minimumskriterier, som de skal opfylde. Et meget vigtigt forhold er, at dette direktiv ikke har indflydelse på kravene til beskyttelse af arbejdstagere ved at fastsætte regler for anvendelse af maskiner til udendørs brug. Det er indlysende, at medlemsstaterne bør kunne indskrænke brugen af maskiner i miljøet for at beskytte borgerne mod at blive udsat for støj i urimeligt omfang. Indsamling af støjdata anses for en uomgængelig forudsætning for, at forbrugerne kan træffe et kvalificeret valg, og for, at medlemsstaterne og Kommissionen fortsat kan vurdere den tekniske udvikling og behovet for yderligere lovgivning, der bliver nødvendig som følge heraf. For at forenkle sagerne skal fabrikanten sende en kopi af EF-overensstemmelseserklæringen for hver type maskine, herunder angivelse af det målte og garanterede lydeffektniveau, til medlemsstaten og til Kommissionen. Det er anerkendt, at korrekt gennemførelse og anvendelse af dette direktiv er uomgængelig nødvendig for at opfylde dets mål i alle detaljer, og et nærmere samarbejde om markedsovervågning er nødvendigt gennem løbende udveksling af oplysninger. Der er derfor nedsat et stående udvalg, der betegnes Udvalget for støj. Desuden skal de tekniske forskrifter for målemetoder efter behov kunne suppleres og tilpasses den tekniske udvikling og udviklingen inden for europæisk standardisering. Med henblik herpå er der givet mulighed for en forenklet procedure til ændring af direktivet, således at direktivets tekniske bilag hurtigt vil kunne tilpasses. Dette vil finde sted, forudsat at sådanne ændringer ikke direkte influerer på det målte lydeffektniveau fra maskiner, som er omfattet af støjgrænserne, dvs. artikel 12-maskiner. 4 I hele denne håndbog forstås ved +fabrikanten, fabrikanten, dennes bemyndigede repræsentant, som er etablereret i Fællesskabet, eller enhver person, som bringer maskinen på markedet. 5 I denne håndbog forstås ved bringe på markedet, bringe på markedet eller tage i brug. Positionspapir december

12 Del 2 Rutediagrammer Følgende rutediagrammer giver overblik over direktivets indhold og vejledning i, hvad fabrikanten skal gøre, med eller uden et bemyndiget organ, for at bringe maskiner på markedet og kontrollere, at produktionen af maskinerne opfylder direktivet. (Nærmere oplysninger er givet i del 3.) Der er givet følgende rutediagrammer: Oversigt over direktivet For maskiner omfattet af artikel 12 med grænseværdier Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen (Bilag VI Intern fabrikationskontrol med vurdering af den tekniske dokumentation og periodisk kontrol. ) Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen (Bilag VII Enhedsverifikation.) Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen (Bilag VIII Fuld kvalitetssikring. ) For maskiner omfattet af artikel 13 uden grænseværdier Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen (Bilag V Intern fabrikationskontrol.) Positionspapir december

13 Figur 1 Oversigt over direktivet Direktiv 2000/14/EF Fortegnelse over maskiner, som ikke er omfattet af et tilladeligt lydeffektniveau (artikel 13) Definition af maskiner Grundlæggende støjemissionsstandarder produktrelaterede driftsbetingelser Procedure til overensstemmelsesvurdering: Intern fabrikationskontrol (bilag V) Fortegnelse over maskiner, som er omfattet af et tilladeligt lydeffektniveau (artikel 12) Definition af maskiner Grundlæggende støjemissionsstandarder, produktrelaterede driftsbetingelser Procedure til overensstemmelsesvurdering: Intern fabrikationskontrol med vurdering af den tekniske dokumentation (bilag VI) Enhedsverifikation (bilag VII) Fuld kvalitetssikring (bilag VIII) tilladeligt lydeffektniveau fase 1: fra den 3. januar 2002 fase 2: fra den 3. januar 2006 Påføring af CE-mærke ledsaget af en angivelse af det garanterede lydeffektniveau EF-overensstemmelseserklæring Markedsovervågning foretaget af medlemsstaterne Indsamling af støjdata Påføring af CE-mærke ledsaget af en angivelse af det garanterede lydeffektniveau EF-overensstemmelseserklæring Markedsovervågning foretaget af medlemsstaterne Indsamling af støjdata Positionspapir december

14 Figur 2 MASKINER OPFØRT I ARTIKEL 12 MED GRÆNSEVÆRDIER Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen Bilag VI Intern fabrikationskontrol med vurdering af den tekniske dokumentation og periodisk kontrol. Fabrikanten bestemmer det målte lydeffektniveau, usikkerheder og den garanterede værdi, Sammenholder resultatet med grænseværdierne Grænseværdi ikke k d Udfærdiger den tekniske dokumentation (bilag VI) Grænseværdi overskredet Ændrer konstruktionen/processen Det bemyndigede organ kontrollerer dokumentationen Ja Nej Fabrikanten supplerer den tekniske dokumentation eller prøvningerne Fabrikanten udfærdiger overensstemmelseserklæringen, fremsender den til en medlemsstat og til Kommissionen, påfører CE-mærket og den garanterede grænseværdi Markedsintroduktion Fabrikationskontrol Fabrikanten kan vælge to veje 1 2 Det bemyndigede organ kontrollerer den tekniske dokumentation for at efterprøve maskinernes overensstemmelse mærkningen og l kl i Det bemyndigede organ foretager produktkontrol med skiftende mellemrum Prøverne arkiveres med henblik på markedsovervågning JA Overensstemmende? TVIVL Underretter fabrikanten, som skal foretage de nødvendige korrigerende foranstaltninger NEJ Underretter medlemsstaten Positionspapir december JA

15 Figur 3 MASKINER OPFØRT I ARTIKEL 12 MED GRÆNSEVÆRDIER Bedømmelse før markedsintroduktion og under produktionen Bilag VII «Enhedsverifikation» Fabrikanten udfærdiger en ansøgning for den pågældende maskine (se punkt 2 i bilag VII) Det bemyndigede organ foretager prøvningen af den pågældende maskine, vurderer usikkerhederne, og når derved frem til en garanteret værdi Det bemyndigede organ sammenholder resultatet med grænseværdierne Grænseværdi overskredet Maskinen kasseret Grænseværdi ikke overskredet Det bemyndigede organ udsteder EF-overensstemmelsesattesten (bilag X) Fabrikanten udfærdiger overensstemmelseserklæringen, fremsender den til en medlemsstat og til Kommissionen, påfører CE-mærkning og den garanterede grænseværdi Markedsintroduktion Positionspapir december

16 Figur 4 MASKINER OPREGNET I ARTIKEL 12 MED GRÆNSEVÆRDIER Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen Bilag VIII «Fuld kvalitetssikring» Fabrikanten organiserer eller forbedrer det eksisterende kvalitetsstyringssystem, og medtager alle relevante oplysninger, som er nødvendige til at godtgøre Fabrikanten bestemmer det målte lydeffektniveau, usikkerheder og den garanterede værdi, og sammenholder resultatet med grænseværdien Det bemyndigede organ kontrollerer, at kvalitetsstyringssystemet sikrer, at produktet opfylder de relevante krav i direktivet Fabrikanten udfærdiger overensstemmelseserklæringen, fremsender den til en medlemsstat og til Kommissionen, påfører CE-mærket og den garanterede værdi. Markedsintroduktion Fabrikationskontrol i henhold til kvalitetsstyringssystem Fabrikanten giver det bemyndigede organ adgang til de adresser, hvor konstruktion, fabrikation, kontrol, afprøvning og oplagring finder sted, og giver oplysninger om optegnelserne til kvalitetsstyringssystemet Det bemyndigede organ efterprøver kvalitetsstyringssystemet og kontrollerer blandt andet at den tekniske dokumentation er til rådighed mærkningen og overensstemmelseserklæringen Prøvningsresultaterne arkiveres til brug ved markedsovervågningen JA Overensstemmende? TVIVL JA Underretter fabrikanten, som skal foretage de nødvendige korrigerende foranstaltninger Underretter medlemsstaten Positionspapir december NEJ

17 Figur 5 Maskiner OPREGNET I ARTIKEL 13 UDEN GRÆNSEVÆRDIER Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen Bilag V «Intern produktionskontrol» Fabrikanten bestemmer det målte lydeffektniveau, usikkerheder og den garanterede værdi, Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation Fabrikanten udfærdiger overensstemmelseserklæringen, fremsender den til en medlemsstat og til Kommissionen, påfører CE-mærket og den garanterede værdi. Markedsintroduktion Fabrikationskontrol Fabrikanten kontrollerer den tekniske dokumentation for at efterprøve maskinernes fortsatte overensstemmelse mærkningen og overensstemmelseserklæringen Prøvningsresultaterne arkiveres til brug ved markedsovervågning JA Overensstemmende? NEJ Fabrikanten skal foretage de nødvendige korrigerende foranstaltninger Positionspapir december

18 Positionspapir december

19 Del 3 - Kommentarer til direktivets bestemmelser punkt for punkt Tekst med blåt og med kursiv er direktivets tekst, tekst med normal skrift i sort er kommentarer. I denne vejledning forstås ved fabrikanten fabrikanten, dennes bemyndigede repræsentant, som er etablereret i Fællesskabet, eller enhver person, som bringer maskiner på markedet. mærkning, CE-mærke ledsaget af en angivelse af det garanterede lydeffektniveau med tilhørende piktogram I denne vejledning finder følgende definitioner anvendelse Maskine: Enkelt maskine/ikke kraftdrevet maskine (med entydigt serienummer). Model (af maskine): En gruppe maskiner inden for en given maskintype. Type maskine, en gruppe maskiner/ikke kraftdrevne maskiner, som benævnes ved et generisk navn og svarer til definitionerne i artikel 12 og 13 (spil til byggepladser, borerigge, beholdere til genbrugsglas.). I direktivet anvendes type maskine om både en model og en type maskine som ovenfor defineret, og endvidere bruges kategori om type maskine. Standarder, som anvendes i direktivet ENV 206: 1990 Concrete - Performance, production, placing and compliance criteria EN rev. 1:1998, Annex C Mobile road construction machinery - Safety - Part 4: Specific requirements for compaction machines Bemærk, at direktivet henviser til dette dokument, som faktisk er et arbejdsdokument. Der foreligger ingen publikation. Dokumentet vil blive forelagt til CEN-forespørgsel i 2002 med teksten i bilag E (tidligere bilag C) i kommentarerne til bilag III vedrørende støjprøvningsmetoden. EN 791:1995 Drill rigs Safety EN ISO 3744: 1995 : Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane EN ISO 3746: 1995 : Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane ISO3746:1995/Cor 1:1995 EN ISO Quality management systems -- Requirements ISO9001:1994 Quality systems -- Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing ISO 1180:1983 : Shanks for pneumatic tools and fitting dimensions of chuck bushings ISO 1180:1983/Add1:1985 ISO 6395:1988 : Acoustics -- Measurement of exterior noise emitted by earth-moving machinery -- Dynamic test conditions ISO6395:1988/Amd 1:1996 ISO 7960:1995 : Airborne noise emitted by machine tools -- Operating conditions for woodworking machines ISO :1993 : Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 1: Application, ratings and performance ISO :1998 : Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 10: Measurement of airborne noise by the enveloping surface method Positionspapir december

20 ISO 9207:1995 : Manually portable chain-saws with internal combustion engine -- Determination of sound power levels -- Engineering method (grade 2) ISO 10884: 1995 : Manually portable brush-cutters and grass-trimmers with internal combustion engine -- Determination of sound power levels -- Engineering method (Grade 2) ISO 11094:1991 : 1991 Acoustics -- Test code for the measurement of airborne noise emitted by power lawn mowers, lawn tractors, lawn and garden tractors, professional mowers, and lawn and garden tractors with mowing attachments Standarder, som der henvises til i kommentarerne og i del 4 EN 280: 2001 Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria - Construction - Safety - Examinations and tests EN 500 part 2: 1995 Mobile road construction machines - Safety - Part 1: Common requirements EN 500 part 4: 1995 Mobile road construction machines - Safety - Part 4: Specific requirements for compaction machines EN 500 part 5: 1995 Mobile road construction machinery - Safety - Part 5: Specific requirements for joints cutters EN 500 part 6:1995 Mobile road construction machines - Safety - Part 6: Specific requirements for paverfinishers pren 13021: Winter service machines - Safety EN 709:1997 Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled tractors with mounted rotary cultivators, motors hoes with drive wheel(s) Safety EN709: 1997:Add1: 1999 EN786: 1996 Garden equipment - Electrically powered walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge trimmers - Mechanical safety EN786: 1996: Add1: 2001 EN 836: 1997 Garden equipment - Powered lawnmowers Safety EN 774: 1996 Garden equipment - Hand held, integrally powered hedge trimmers Safety EN 791: 1995 Drill rigs - Safety requirements EN 996: 1995 Piling equipment - Safety requirements Pr EN Machinery and plant for the preparation of concrete and mortar - Safety requirements EN Part 1: 2000 Builders hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms EN Part 2: 2000 Builders hoists for goods - Part 2: Inclined hoists with non-accessible load carrying devices EN Safety of woodworking machines - Circular sawing machines Pr EN 13683: Garden equipment - Integrally powered shredders/chippers - Safety Pr EN Garden equipment - Integrally powered shredders/chippers Safety Pr EN Forestry machinery - Wood chippers Safety EN ISO Quality management systems -- Requirements ISO 9001: 1994 Quality systems -- Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing EN ISO 4871: 1996 Acoustics Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment Positionspapir december

21 ISO :1977 Compressors, pneumatic tools and machines -- Vocabulary -- Part 2: Compressors EN ISO 11806: 1997 Agricultural and forestry machinery -- Portable hand-held combustion engine driven brush cutters and grass trimmers -- Safety ISO : 1994 Cranes -- Vocabulary -- Part 2: Mobile cranes ISO 4306:1991 Cranes -- Vocabulary -- Part 3: Tower cranes ISO 5053: 1987 Powered industrial trucks -- Terminology ISO 6165:2001 Earth-moving machinery -- Basic types -- Vocabulary ISO 6531: 1999 Machinery for forestry -- Portable hand-held chain-saws -- Vocabulary ISO 7574 : 1985 Acoustics Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment Del 1: Almindelige betragtninger og definitioner Del 2: Metoder vedrørende angivne værdier for de enkelte maskiner Del 3: Enkel (overgangs-) metode til bestemmelse af angivne værdier for serier af maskiner Del 4: Metoder vedrørende angivne værdier for serier af maskiner ISO : 1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 1: Application, ratings and performance ISO 9000: 2000 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary ISO TR 14396: 1996 Reciprocating internal combustion engines -- Determination and method for the measurement of engine power (available in English only) Positionspapir december

22 Artikel 1 Mål Formålet med dette direktiv er at harmonisere medlemsstaternes lovgivning om støjemissionskrav, procedurer for overensstemmelsesvurdering, mærkning, teknisk dokumentation og indsamling af data vedrørende støjemissioner i miljøet fra maskiner til udendørs brug. Det skal bidrage til et velfungerende indre marked, samtidig med at borgernes sundhed og velbefindende beskyttes. Dette direktiv 2000/14/EF angiver de krav, som skal være opfyldt af maskiner, der bringes på markedet i Europa for første gang. Undtaget fra direktivet er maskiner, som allerede var bragt på markedet eller taget i brug i Det Europæiske Fællesskab før den 3. januar Direktivet finder anvendelse på brugte maskiner, som anvendes i en vilkårlig stat uden for Det Europæiske Fællesskab, når den første gang importeres til Fællesskabet. Direktivet er rettet mod evaluering og begrænsning af støjemissionen til miljøet, men omfatter ikke støjemission på arbejdspladsen, som er omfattet af maskindirektivet 98/37/EF. Sammenhængen mellem dette direktiv 2000/14/EF og maskindirektivet 98/37/EF For maskiner, som omfattes af begge direktiver, skal lydtrykniveauet på arbejdspladser og det garanterede lydeffektniveau være angivet i instruktionsbogen; endvidere skal det garanterede lydeffektniveau være angivet på maskinen. Nærmere oplysninger findes i bilaget til denne del 3, som er vedtaget af det stående udvalg vedrørende maskindirektivet. Positionspapir december

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Ændring af kravene til bemyndigede organer, sporbarhed mv.) 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

Støjkrav til maskiner.qxd 06/12/02 8:02 Side 1. At-VEJLEDNING. D.6.4 December Støjkrav til maskiner til brug i det fri

Støjkrav til maskiner.qxd 06/12/02 8:02 Side 1. At-VEJLEDNING. D.6.4 December Støjkrav til maskiner til brug i det fri Støjkrav til maskiner.qxd 06/12/02 8:02 Side 1 At-VEJLEDNING D.6.4 December 2002 Støjkrav til maskiner til brug i det fri Støjkrav til maskiner.qxd 06/12/02 8:02 Side 2 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0030/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /1999 FASTLAGT AF RÅDET DEN 28. JUNI 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere