Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning"

Transkript

1 Europa-Kommissionen 14 KH DA-N Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER ISBN L-2985 Luxembourg Se vores bogkatalog:

2 Europa-Kommissionen Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug. Rapport udarbejdet for Europa-Kommissionen Generaldirektorat for miljø Positionspapir december

3 Dette dokument er udarbejdet til intern brug i Kommissionen. Det repræsenterer ikke nødvendigvis Kommissionens officielle standpunkter. Der findes en mængde supplerende oplysninger om Den Europæiske Union på Internettet. Det er tilgængeligt via Europa-serveren (http://europa.eu.int). Katalogiseringsdata findes sidst i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, ISBN De Europæiske Fællesskaber 2001 Gengivelser med kildeangivelse er tilladt. Printed in Anywhere TRYKT PÅ HVIDT CHLORFRIT PAPIR Positionspapir december

4 Indhold Arbejdsgruppen Tak Rationale for positionspapiret Anbefaling Tillæg: Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug. Forord Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Almindelige forhold Rutediagrammer Kommentarer til direktivet punkt for punkt Bestemmelse og overholdelse af det garanterede lydeffektniveau Bilag til del 4 Grundlæggende statistiske redskaber Positionspapir december

5 Arbejdsgruppen Følgende medlemmer af arbejdsgruppen udarbejdede dette positionspapir efter at have modtaget vejledningen fra det underudvalg, som forestod udkastet: MEDLEMMER af ARBEJDSGRUPPEN FOR MASKINER TIL UDENDØRS BRUG ORGANISATION NAVN FORNAVN UNACOMA Bologna Office BILLI Giorgio Ministère de l Aménagement du MOTTARD Guy Territoire et de l Environnement Umweltbundesamt IRMER Volker Ministerie van VROM WERRING Frank Department of Trade and Industry TAYLOR Karen FEM DUSSAUGEY Cosette PNEUROP BORDIAK Greg EGMF TETTEROO Peter CEN Consultant for Noise JACQUES Jean Europa-Kommissionen ROSS Brian DG ENV.C.1 Europa-Kommissionen DG ENTR.G.3 WOBBE Werner Tak Der var andre bidragydere, som var for mange til alle at kunne nævnes ved navn, men hvem takken også gælder. De ved selv, hvor værdifuldt deres bidrag har været. Positionspapiret og den vedlagte vejledning bør ikke betragtes som en officiel tilkendegivelse af Europa- Kommissionens synspunkter. Europa-Kommissionen ydede et beskedent økonomisk bidrag til dækning af visse af arbejdsgruppens udgifter Positionspapir december

6 Rationale for positionspapiret Arbejdsgruppen vedrørende industristøj og støj fra maskiner blev nedsat i 1999 i rammerne af den nye politik, der var indeholdt i Kommissionens grønbog om støjpolitik. Den blev nedsat af Europa-Kommissionen for at løse opgaver i forbindelse med, hvad der blev direktiv 2000/14/EF. På ét konkret område er der gjort betydelige fremskridt. Bilaget til dette positionspapir er i realiteten en samarbejdsaftale om at vise forståelse og imødekommenhed over for bidragyderen. Det er et skridt fremad på det vitale område, der hedder vejledning og bevidstgørelse Arbejdsgruppen besluttede at hjælpe de potentielle brugere af direktiv 2000/14, som er underkastets medlemsstaternes lovgivning, ved at udarbejde et dokument, som lægger sig tæt op ad det oprindelige kildedokument, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i maj Denne tekst til positionspapiret er ikke offentliggjort i den serie af dokumenter fra Kommissionen, som forestås af Generaldirektoratet for virksomheder, f.eks. den nye og globale fremgangsmåde eller EU's regler for maskiner. Det er håbet, at dette dokument gennem stor udbredelse, nøje omhu med detaljer og efterfølgende tilføjelse af case-undersøgelser vil opnå en tilsvarende status. Denne lille indledende kommentar udtrykker opfattelsen hos flertallet af arbejdsgruppens medlemmer, og på de punkter, hvor der stadig er små meningsforskelle, forventes der enighed, når spekulationer og formodninger omsættes til praktiske eksempler. I mellemtiden planlægger Generaldirektoratet for Miljø at udarbejde en elektronisk version af teksten til brug på Internettet og/eller på CD-ROM, således at brugeren får mulighed for at søge både i direktivet og den vedføjede vejledning. Anbefaling Arbejdsgruppen overgiver Kommissionen den vejledning, der er vedlagt dette positionspapir, og opfordrer til, at de får stor udbredelse og gøres bredt tilgængelige. Giorgio Billi Formand for arbejdsgruppen Positionspapir december

7 Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug Positionspapir december

8 INDHOLD Del 1 - Almindelige forhold Del 2 - Rutediagrammer Del 3 - Kommentarer til direktivets bestemmelser punkt for punkt Bilag til del 3 - sammenhængen med maskindirektivet Del 4 - Fastlæggelse og overholdelse af det garanterede lydeffektniveau Bilag A - til del 4 - Grundlæggende statistiske redskaber Bilag B - til del 4 Grundlæggende definitioner vedrørende måleusikkerhed Tillæg til vejledningen Nyttige adresser Positionspapir december

9 Forord Denne vejledning er er tænkt som et bidrag til fremme af forståelsen af direktiv 2000/14/EF. Europa- Parlamentets og Rådets direktiv af 8. maj 2000 vedrører den indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug inden for hele det indre marked. Denne vejledning er rettet til direktivets brugere med henblik på at sikre dels den frie omsætning af produkter, som markedsføres i Fællesskabet, dels et højt beskyttelsesniveau i hele Fællesskabet. Det er hensigten, at den skal give svar på de spørgsmål, som må forventes stillet af direktivets brugere, således fabrikanterne og disses repræsentanter, samt brugerne af maskiner. Den tager direktivet op, inden det er afledt i medlemsstaternes lovgivning, hvorfor der ikke er nogen caseundersøgelser. Det forventes, at den givne vejledning vil kunne blive ændret i fremtiden. Udkast til dokumentet er forelagt forskellige relevante parter, herunder medlemsstaternes eksperter fra det udvalg, der er nedsat ved direktivet. Kun direktivets tekst er retligt autentisk. Følgelig finder direktivets tekst anvendelse i tilfælde, hvor der er modstrid mellem bestemmelserne i direktivet og indholdet af denne vejledning. Skønt direktivet ikke finder faktisk anvendelse, før det er gennemført i den nationale lovgivning i hver medlemsstat, må gennemførelsen ikke ændre ånden i Fællesskabets lovgivning. Med denne vejledning er det hensigten at lade denne ånd fremstå klart. Kommissionen har udarbejdet en anden vejledning i gennemførelse af de tekniske fællesskabsbestemmelser, der er baseret på den nye metode og den globale metode ; denne kan have særlig interesse for de myndigheder, der har ansvar for markedsovervågning og bemyndigede organer. Læserens opmærksomhed henledes på det forhold, at denne vejledning kun dækker direktiv 2000/14/EF Støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug. Visse maskiner kan være omfattet af andre direktiver, således maskindirektivet. Positionspapir december

10 Del 1 Baggrund og generelle bemærkninger 1.1 Baggrund I femte miljøhandlingsplan 1 er støj udpeget som et af de mest presserende miljøproblemer i byområderne, og der er konstateret et behov for at skride ind over for forskellige støjkilder. I sin grønbog Fremtidens Støjpolitik 2 karakteriserede Kommissionen støj i miljøet som et af de største nærmiljøproblemer i Europa og erklærede, at den havde til hensigt at fremsætte forslag til et rammedirektiv, som kan begrænse støjemissionerne fra maskiner til udendørs brug. I det indre marked skal kravene til støjemission fra maskiner til udendørs brug harmoniseres, samtidig med at der skal opnås en høj grad af beskyttelse af miljøet og forbrugerne, uden at der skabes hindringer for den frie omsætning. Den støj fra maskiner til udendørs brug, som påvirker helbred og velbefindende, opleves af borgeren hovedsagelig på lokalt plan. For at opnå en høj grad af beskyttelse skal det støjniveau, som afgives til miljøet af maskiner til udendørs brug, reduceres med henblik på at beskytte borgernes helbred og velbefindende og med henblik på at give offentligheden oplysninger om den støj, der afgives af maskiner til udendørs brug. Det er klart, at hvis maskinerne er mærket med det garanterede lydeffektniveau, vil forbrugere og brugere kunne træffe deres valg af maskiner på et velinformeret grundlag. I februar 1998 fremlagde Kommissionen for Europa-Parlamentet og Rådet forslag til et direktiv om støjemission fra maskiner til udendørs brug. Europa-Parlamentet og Rådet har drøftet og til dels ændret forslaget under hensyn til kommentarer fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget. Den 8. maj 2000 vedtoges det nye direktiv om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug. Direktivet trådte i kraft den 3. juli 2000, da det blev offentliggjort i EFT (L 162 af 3. juli 2000). 1.2 Generelle bemærkninger Direktivet bygger på traktatens artikel 95 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med henblik på at undgå hindringer for den frie bevægelighed af maskiner. Det fastsætter bestemmelser (støjgrænser, oplysning af offentligheden om støj afgivet af maskiner, metoder til overensstemmelsesvurdering osv.) vedrørende støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug. Generelt følger det principperne og begreberne vedrørende modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og reglerne om anbringelse og anvendelse af CE-overensstemmelsesmærkningen, som skal anvendes i direktiverne om teknisk harmonisering 3. Bestemmelserne i direktivet vedrører maskiner, som bringes på det europæiske marked eller tages i brug i Europa for første gang efter den 3. januar Bestemmelserne i direktivet omfatter ikke maskiner, som bringes på det europæiske marked eller tages i brug i Europa for første gang før den 3. januar 2002, eller maskiner, som allerede er i brug. I perioden mellem den 3. juli 2001 og den 3 januar 2002 kan fabrikanterne imidlertid vælge af lade maskinerne følge direktivets bestemmelser. For at få overblik over direktivets tekst henvises til det første rutediagram i del 2, som giver en oversigt over direktivets bestemmelser. Det første, man bemærker, er, at der er to lister over omfattede maskiner - Maskiner, som er omfattet af tilladte niveauer (grænser) (22 typer maskiner) og - Maskiner som ikke er omfattet af tilladte niveauer (grænser) (41 typer maskiner) EFT C 138 af , s. 1. KOM(96) 540 endelig udg. (EFT L 220 af , s. 23. Positionspapir december

11 Eftersom lydeffektniveauet af enhver maskine stærkt afhænger af den anvendte målemetode, fastlægges sådanne metoder for hver type maskine. Der er en grundlæggende emissionsnorm for støj, hvori der fastlægges grundlæggende bestemmelser som f.eks. antal og placering af de anvendte mikrofoner, prøvningsareal, beregning af gennemsnitligt lydtryk osv.; derudover er fastlagt driftsbetingelser for hver type maskine. Fabrikanten 4 som bringer maskinen på markedet, bør være ansvarlig for, at sådanne maskiner er i overensstemmelse med dette direktiv og alle andre direktiver, de er omfattet af. Fabrikanten kan vælge forskellige moduler til brug for overensstemmelsesvurderingen. For maskiner, som er underkastet det tilladelige lydeffektniveau, anvendes en procedure, hvor man lader et BEMYNDIGET ORGAN kontrollere overensstemmelsen med direktivets bestemmelser i både konstruktions- og produktionsfasen. For maskiner, som ikke er underkastet et tilladeligt lydeffektniveau, anses en fabrikanterklæring for tilstrækkelig. De tilladelige lydeffektniveauer i artikel 12 må ikke overskrides. Hvis de er overskredet, må maskinerne strengt taget ikke bringes på markedet. Man har valgt at anvende to faser for at fabrikanter, der endnu ikke opfylder kravene, får tilstrækkelig tid til at tilpasse deres maskiner til strengere grænseværdier. Fabrikanten skal påføre alle maskiner CE-mærkning og angivelse af det garanterede lydeffektniveau, som er bestemt ved støjmålinger. Han skal lade maskinerne ledsage af en EF-overensstemmelseserklæring, hvorved det bekræftes, at de er i overensstemmelse med dette direktiv og alle andre relevante direktiver. Medlemsstaterne må hverken forbyde, begrænse eller hindre markedsføring på deres område af maskiner, der opfylder kravene i dette direktiv, er forsynet med CE-mærkning og angivelse af det garanterede lydeffektniveau samt er ledsaget af en EF-overensstemmelseserklæring. På den anden side skal medlemsstaterne sikre, at maskiner, som er omfattet af dette direktiv, opfylder kravene heri, når de bringes på markedet 5 i medlemsstaterne. Medlemsstaterne skal, om nødvendigt i samarbejde med andre medlemsstater, træffe alle passende foranstaltninger for at sikre, at maskiner, der ikke opfylder kravene, bringes i overensstemmelse hermed eller trækkes tilbage fra markedet. Overvågning er ubetinget nødvendig, og de bemyndigede organers tekniske og administrative standarder bør være ens overalt i Fællesskabet, hvilket kun opnås ved fastsættelse af minimumskriterier, som de skal opfylde. Et meget vigtigt forhold er, at dette direktiv ikke har indflydelse på kravene til beskyttelse af arbejdstagere ved at fastsætte regler for anvendelse af maskiner til udendørs brug. Det er indlysende, at medlemsstaterne bør kunne indskrænke brugen af maskiner i miljøet for at beskytte borgerne mod at blive udsat for støj i urimeligt omfang. Indsamling af støjdata anses for en uomgængelig forudsætning for, at forbrugerne kan træffe et kvalificeret valg, og for, at medlemsstaterne og Kommissionen fortsat kan vurdere den tekniske udvikling og behovet for yderligere lovgivning, der bliver nødvendig som følge heraf. For at forenkle sagerne skal fabrikanten sende en kopi af EF-overensstemmelseserklæringen for hver type maskine, herunder angivelse af det målte og garanterede lydeffektniveau, til medlemsstaten og til Kommissionen. Det er anerkendt, at korrekt gennemførelse og anvendelse af dette direktiv er uomgængelig nødvendig for at opfylde dets mål i alle detaljer, og et nærmere samarbejde om markedsovervågning er nødvendigt gennem løbende udveksling af oplysninger. Der er derfor nedsat et stående udvalg, der betegnes Udvalget for støj. Desuden skal de tekniske forskrifter for målemetoder efter behov kunne suppleres og tilpasses den tekniske udvikling og udviklingen inden for europæisk standardisering. Med henblik herpå er der givet mulighed for en forenklet procedure til ændring af direktivet, således at direktivets tekniske bilag hurtigt vil kunne tilpasses. Dette vil finde sted, forudsat at sådanne ændringer ikke direkte influerer på det målte lydeffektniveau fra maskiner, som er omfattet af støjgrænserne, dvs. artikel 12-maskiner. 4 I hele denne håndbog forstås ved +fabrikanten, fabrikanten, dennes bemyndigede repræsentant, som er etablereret i Fællesskabet, eller enhver person, som bringer maskinen på markedet. 5 I denne håndbog forstås ved bringe på markedet, bringe på markedet eller tage i brug. Positionspapir december

12 Del 2 Rutediagrammer Følgende rutediagrammer giver overblik over direktivets indhold og vejledning i, hvad fabrikanten skal gøre, med eller uden et bemyndiget organ, for at bringe maskiner på markedet og kontrollere, at produktionen af maskinerne opfylder direktivet. (Nærmere oplysninger er givet i del 3.) Der er givet følgende rutediagrammer: Oversigt over direktivet For maskiner omfattet af artikel 12 med grænseværdier Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen (Bilag VI Intern fabrikationskontrol med vurdering af den tekniske dokumentation og periodisk kontrol. ) Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen (Bilag VII Enhedsverifikation.) Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen (Bilag VIII Fuld kvalitetssikring. ) For maskiner omfattet af artikel 13 uden grænseværdier Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen (Bilag V Intern fabrikationskontrol.) Positionspapir december

13 Figur 1 Oversigt over direktivet Direktiv 2000/14/EF Fortegnelse over maskiner, som ikke er omfattet af et tilladeligt lydeffektniveau (artikel 13) Definition af maskiner Grundlæggende støjemissionsstandarder produktrelaterede driftsbetingelser Procedure til overensstemmelsesvurdering: Intern fabrikationskontrol (bilag V) Fortegnelse over maskiner, som er omfattet af et tilladeligt lydeffektniveau (artikel 12) Definition af maskiner Grundlæggende støjemissionsstandarder, produktrelaterede driftsbetingelser Procedure til overensstemmelsesvurdering: Intern fabrikationskontrol med vurdering af den tekniske dokumentation (bilag VI) Enhedsverifikation (bilag VII) Fuld kvalitetssikring (bilag VIII) tilladeligt lydeffektniveau fase 1: fra den 3. januar 2002 fase 2: fra den 3. januar 2006 Påføring af CE-mærke ledsaget af en angivelse af det garanterede lydeffektniveau EF-overensstemmelseserklæring Markedsovervågning foretaget af medlemsstaterne Indsamling af støjdata Påføring af CE-mærke ledsaget af en angivelse af det garanterede lydeffektniveau EF-overensstemmelseserklæring Markedsovervågning foretaget af medlemsstaterne Indsamling af støjdata Positionspapir december

14 Figur 2 MASKINER OPFØRT I ARTIKEL 12 MED GRÆNSEVÆRDIER Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen Bilag VI Intern fabrikationskontrol med vurdering af den tekniske dokumentation og periodisk kontrol. Fabrikanten bestemmer det målte lydeffektniveau, usikkerheder og den garanterede værdi, Sammenholder resultatet med grænseværdierne Grænseværdi ikke k d Udfærdiger den tekniske dokumentation (bilag VI) Grænseværdi overskredet Ændrer konstruktionen/processen Det bemyndigede organ kontrollerer dokumentationen Ja Nej Fabrikanten supplerer den tekniske dokumentation eller prøvningerne Fabrikanten udfærdiger overensstemmelseserklæringen, fremsender den til en medlemsstat og til Kommissionen, påfører CE-mærket og den garanterede grænseværdi Markedsintroduktion Fabrikationskontrol Fabrikanten kan vælge to veje 1 2 Det bemyndigede organ kontrollerer den tekniske dokumentation for at efterprøve maskinernes overensstemmelse mærkningen og l kl i Det bemyndigede organ foretager produktkontrol med skiftende mellemrum Prøverne arkiveres med henblik på markedsovervågning JA Overensstemmende? TVIVL Underretter fabrikanten, som skal foretage de nødvendige korrigerende foranstaltninger NEJ Underretter medlemsstaten Positionspapir december JA

15 Figur 3 MASKINER OPFØRT I ARTIKEL 12 MED GRÆNSEVÆRDIER Bedømmelse før markedsintroduktion og under produktionen Bilag VII «Enhedsverifikation» Fabrikanten udfærdiger en ansøgning for den pågældende maskine (se punkt 2 i bilag VII) Det bemyndigede organ foretager prøvningen af den pågældende maskine, vurderer usikkerhederne, og når derved frem til en garanteret værdi Det bemyndigede organ sammenholder resultatet med grænseværdierne Grænseværdi overskredet Maskinen kasseret Grænseværdi ikke overskredet Det bemyndigede organ udsteder EF-overensstemmelsesattesten (bilag X) Fabrikanten udfærdiger overensstemmelseserklæringen, fremsender den til en medlemsstat og til Kommissionen, påfører CE-mærkning og den garanterede grænseværdi Markedsintroduktion Positionspapir december

16 Figur 4 MASKINER OPREGNET I ARTIKEL 12 MED GRÆNSEVÆRDIER Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen Bilag VIII «Fuld kvalitetssikring» Fabrikanten organiserer eller forbedrer det eksisterende kvalitetsstyringssystem, og medtager alle relevante oplysninger, som er nødvendige til at godtgøre Fabrikanten bestemmer det målte lydeffektniveau, usikkerheder og den garanterede værdi, og sammenholder resultatet med grænseværdien Det bemyndigede organ kontrollerer, at kvalitetsstyringssystemet sikrer, at produktet opfylder de relevante krav i direktivet Fabrikanten udfærdiger overensstemmelseserklæringen, fremsender den til en medlemsstat og til Kommissionen, påfører CE-mærket og den garanterede værdi. Markedsintroduktion Fabrikationskontrol i henhold til kvalitetsstyringssystem Fabrikanten giver det bemyndigede organ adgang til de adresser, hvor konstruktion, fabrikation, kontrol, afprøvning og oplagring finder sted, og giver oplysninger om optegnelserne til kvalitetsstyringssystemet Det bemyndigede organ efterprøver kvalitetsstyringssystemet og kontrollerer blandt andet at den tekniske dokumentation er til rådighed mærkningen og overensstemmelseserklæringen Prøvningsresultaterne arkiveres til brug ved markedsovervågningen JA Overensstemmende? TVIVL JA Underretter fabrikanten, som skal foretage de nødvendige korrigerende foranstaltninger Underretter medlemsstaten Positionspapir december NEJ

17 Figur 5 Maskiner OPREGNET I ARTIKEL 13 UDEN GRÆNSEVÆRDIER Bedømmelse før markedsføringen og under produktionen Bilag V «Intern produktionskontrol» Fabrikanten bestemmer det målte lydeffektniveau, usikkerheder og den garanterede værdi, Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation Fabrikanten udfærdiger overensstemmelseserklæringen, fremsender den til en medlemsstat og til Kommissionen, påfører CE-mærket og den garanterede værdi. Markedsintroduktion Fabrikationskontrol Fabrikanten kontrollerer den tekniske dokumentation for at efterprøve maskinernes fortsatte overensstemmelse mærkningen og overensstemmelseserklæringen Prøvningsresultaterne arkiveres til brug ved markedsovervågning JA Overensstemmende? NEJ Fabrikanten skal foretage de nødvendige korrigerende foranstaltninger Positionspapir december

18 Positionspapir december

19 Del 3 - Kommentarer til direktivets bestemmelser punkt for punkt Tekst med blåt og med kursiv er direktivets tekst, tekst med normal skrift i sort er kommentarer. I denne vejledning forstås ved fabrikanten fabrikanten, dennes bemyndigede repræsentant, som er etablereret i Fællesskabet, eller enhver person, som bringer maskiner på markedet. mærkning, CE-mærke ledsaget af en angivelse af det garanterede lydeffektniveau med tilhørende piktogram I denne vejledning finder følgende definitioner anvendelse Maskine: Enkelt maskine/ikke kraftdrevet maskine (med entydigt serienummer). Model (af maskine): En gruppe maskiner inden for en given maskintype. Type maskine, en gruppe maskiner/ikke kraftdrevne maskiner, som benævnes ved et generisk navn og svarer til definitionerne i artikel 12 og 13 (spil til byggepladser, borerigge, beholdere til genbrugsglas.). I direktivet anvendes type maskine om både en model og en type maskine som ovenfor defineret, og endvidere bruges kategori om type maskine. Standarder, som anvendes i direktivet ENV 206: 1990 Concrete - Performance, production, placing and compliance criteria EN rev. 1:1998, Annex C Mobile road construction machinery - Safety - Part 4: Specific requirements for compaction machines Bemærk, at direktivet henviser til dette dokument, som faktisk er et arbejdsdokument. Der foreligger ingen publikation. Dokumentet vil blive forelagt til CEN-forespørgsel i 2002 med teksten i bilag E (tidligere bilag C) i kommentarerne til bilag III vedrørende støjprøvningsmetoden. EN 791:1995 Drill rigs Safety EN ISO 3744: 1995 : Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane EN ISO 3746: 1995 : Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane ISO3746:1995/Cor 1:1995 EN ISO Quality management systems -- Requirements ISO9001:1994 Quality systems -- Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing ISO 1180:1983 : Shanks for pneumatic tools and fitting dimensions of chuck bushings ISO 1180:1983/Add1:1985 ISO 6395:1988 : Acoustics -- Measurement of exterior noise emitted by earth-moving machinery -- Dynamic test conditions ISO6395:1988/Amd 1:1996 ISO 7960:1995 : Airborne noise emitted by machine tools -- Operating conditions for woodworking machines ISO :1993 : Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 1: Application, ratings and performance ISO :1998 : Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 10: Measurement of airborne noise by the enveloping surface method Positionspapir december

20 ISO 9207:1995 : Manually portable chain-saws with internal combustion engine -- Determination of sound power levels -- Engineering method (grade 2) ISO 10884: 1995 : Manually portable brush-cutters and grass-trimmers with internal combustion engine -- Determination of sound power levels -- Engineering method (Grade 2) ISO 11094:1991 : 1991 Acoustics -- Test code for the measurement of airborne noise emitted by power lawn mowers, lawn tractors, lawn and garden tractors, professional mowers, and lawn and garden tractors with mowing attachments Standarder, som der henvises til i kommentarerne og i del 4 EN 280: 2001 Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria - Construction - Safety - Examinations and tests EN 500 part 2: 1995 Mobile road construction machines - Safety - Part 1: Common requirements EN 500 part 4: 1995 Mobile road construction machines - Safety - Part 4: Specific requirements for compaction machines EN 500 part 5: 1995 Mobile road construction machinery - Safety - Part 5: Specific requirements for joints cutters EN 500 part 6:1995 Mobile road construction machines - Safety - Part 6: Specific requirements for paverfinishers pren 13021: Winter service machines - Safety EN 709:1997 Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled tractors with mounted rotary cultivators, motors hoes with drive wheel(s) Safety EN709: 1997:Add1: 1999 EN786: 1996 Garden equipment - Electrically powered walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge trimmers - Mechanical safety EN786: 1996: Add1: 2001 EN 836: 1997 Garden equipment - Powered lawnmowers Safety EN 774: 1996 Garden equipment - Hand held, integrally powered hedge trimmers Safety EN 791: 1995 Drill rigs - Safety requirements EN 996: 1995 Piling equipment - Safety requirements Pr EN Machinery and plant for the preparation of concrete and mortar - Safety requirements EN Part 1: 2000 Builders hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms EN Part 2: 2000 Builders hoists for goods - Part 2: Inclined hoists with non-accessible load carrying devices EN Safety of woodworking machines - Circular sawing machines Pr EN 13683: Garden equipment - Integrally powered shredders/chippers - Safety Pr EN Garden equipment - Integrally powered shredders/chippers Safety Pr EN Forestry machinery - Wood chippers Safety EN ISO Quality management systems -- Requirements ISO 9001: 1994 Quality systems -- Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing EN ISO 4871: 1996 Acoustics Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment Positionspapir december

21 ISO :1977 Compressors, pneumatic tools and machines -- Vocabulary -- Part 2: Compressors EN ISO 11806: 1997 Agricultural and forestry machinery -- Portable hand-held combustion engine driven brush cutters and grass trimmers -- Safety ISO : 1994 Cranes -- Vocabulary -- Part 2: Mobile cranes ISO 4306:1991 Cranes -- Vocabulary -- Part 3: Tower cranes ISO 5053: 1987 Powered industrial trucks -- Terminology ISO 6165:2001 Earth-moving machinery -- Basic types -- Vocabulary ISO 6531: 1999 Machinery for forestry -- Portable hand-held chain-saws -- Vocabulary ISO 7574 : 1985 Acoustics Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment Del 1: Almindelige betragtninger og definitioner Del 2: Metoder vedrørende angivne værdier for de enkelte maskiner Del 3: Enkel (overgangs-) metode til bestemmelse af angivne værdier for serier af maskiner Del 4: Metoder vedrørende angivne værdier for serier af maskiner ISO : 1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 1: Application, ratings and performance ISO 9000: 2000 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary ISO TR 14396: 1996 Reciprocating internal combustion engines -- Determination and method for the measurement of engine power (available in English only) Positionspapir december

22 Artikel 1 Mål Formålet med dette direktiv er at harmonisere medlemsstaternes lovgivning om støjemissionskrav, procedurer for overensstemmelsesvurdering, mærkning, teknisk dokumentation og indsamling af data vedrørende støjemissioner i miljøet fra maskiner til udendørs brug. Det skal bidrage til et velfungerende indre marked, samtidig med at borgernes sundhed og velbefindende beskyttes. Dette direktiv 2000/14/EF angiver de krav, som skal være opfyldt af maskiner, der bringes på markedet i Europa for første gang. Undtaget fra direktivet er maskiner, som allerede var bragt på markedet eller taget i brug i Det Europæiske Fællesskab før den 3. januar Direktivet finder anvendelse på brugte maskiner, som anvendes i en vilkårlig stat uden for Det Europæiske Fællesskab, når den første gang importeres til Fællesskabet. Direktivet er rettet mod evaluering og begrænsning af støjemissionen til miljøet, men omfatter ikke støjemission på arbejdspladsen, som er omfattet af maskindirektivet 98/37/EF. Sammenhængen mellem dette direktiv 2000/14/EF og maskindirektivet 98/37/EF For maskiner, som omfattes af begge direktiver, skal lydtrykniveauet på arbejdspladser og det garanterede lydeffektniveau være angivet i instruktionsbogen; endvidere skal det garanterede lydeffektniveau være angivet på maskinen. Nærmere oplysninger findes i bilaget til denne del 3, som er vedtaget af det stående udvalg vedrørende maskindirektivet. Positionspapir december

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Anvendelse af kildedata til bygge- og anlægsstøj Orientering nr. 48 OWN/JEL/CB/ilk 7. november 2013 Byggepladsstøj reguleres af kommunerne Katalogdata er et alternativ til

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere