Tillæg til miljøgodkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: P Dato: 14. juli 2015

2 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens telefonnr Virksomhedens mail-adresse Virksomhedens kontaktperson Virksomhedens matr.nr. Baggeskærvej 15, 7400 Herning Allan Leth tlf.: , mobil: Baggeskærvej 15: 5 Baggeskærvej, Herning Jorder Baggeskærvej 12: 1 ay Baggeskærvej, Herning Jorder Virksomhedens ejer Marius Pedersen A/S, Ørbækvej Ferritslev Fyn Ejendommens ejer Baggeskærvej 15: Marius Pedersen A/S Baggeskærvej 12: Baggeskær Ejendominvest CVR-nr. / P-nr / Listebetegnelse, godk.bek. 669 / Bilag 1, listepunkt 5.1 d og 5.5 Omfattet af VVM, bek / Bilag 2, punkt 12 b VVM-screening meddelt den 14. juli 2015 Grønt regnskabs pligt, bek. 210 / Ja listepunkt K 102 Dato for øvrige afgørelser Miljøgodkendelse af 7. april 2015 Tilslutningstilladelse af 7. april 2015 Aktiviteter Hovedaktivitet Omlastestation for indsamlet farligt affald, herunder - sortering, omlastning og oplagring af farligt affald - neddeling af oliefiltre - neddeling af lyskilder - vask af containere og andre emballager samt slamsugere - inddampning af olieholdigt spildevand, fosfateringsvæske og alkalisk affald - afvanding af sand fra sandfang. Væsentlige biaktiviteter Ingen Ny aktivitet/udvidelse Aktivitet Neddeling af lyskilder. Oplag af farligt affald i transportemballager på Baggeskærvej 12. Herning Kommune Telefon Mail Sagsbehandler Inge Hansen Kvalitetssikring Lise Brock Andersen

3 1. Baggrund for afgørelse Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift... 5 Luftforurening... 5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 6 Egenkontrol og driftsjournal Herning Kommunes vurdering og begrundelse... 8 Placering... 8 Til- og frakørsel... 8 Bedst tilgængelige teknik (BAT)... 8 Habitatbekendtgørelsen... 8 Høring og udtalelser... 8 Vurdering og begrundelse for vilkår Forhold til loven Bortfald af godkendelsen Anden lovgivning Offentliggørelse Klagevejledning Søgsmål Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Bilag 1 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse Bilag 2 Lovgrundlag Side 3 af 16

4 1. Baggrund for afgørelse Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.1 d og 5.5 samt standardvilkår i afsnit 23 og 27 i bekendtgørelsen om standardvilkår. (DSA) søger om miljøgodkendelse til: forbehandlingsanlæg for lyskilder, herunder kviksølvholdige lyskilder, på Baggeskærvej 15 oplag af transportemballager med farligt affald (færdigvarelager) i lejet bygning på Baggeskærvej 12. Virksomhedens aktiviteter (omlastestationen for indsamlet farligt affald) foregår på Baggeskærvej 15. Efter kommunens vurdering skal omlastestationen på Baggeskærvej 15 og det ansøgte færdigvarelager for farligt affald i transportemballager på Baggeskærvej 12 betragtes som en sammenhængende enhed. Virksomhedens godkendelsespligtige aktiviteter på begge adresser er opbevaring af farligt affald. Det er kommunens vurdering, at de to afdelinger skal betragtes som én samlet godkendelsespligtig driftsmæssig enhed ud fra et miljømæssigt synspunkt. Virksomhedens væsentligste miljøforhold er: Væsentligste miljøforhold Støj Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand Luftforurening Spildevand Kilder til forurening eller gene Omlastning og omemballering af affald. Håndtering af emballager med og uden affald. Kørsel til og fra samt internt på virksomheden. Lækager i emballager, rør, mobile og stationære tanke samt fra håndterings- og opbevaringsarealer, sumpe, brønde, tankgrave eller lignende opsamlingsbassiner. Spild i forbindelse med omlastning eller omemballering af flydende farligt affald. Utætte olieudskillere. Fejlbehandling af affald. Vand fra rengøring af emballager, køretøjer m.m. Overløb fra befæstede arealer af flydende farligt affald fra spild eller lækager eller af forurenet overfladevand eller slukningsvand. Afkast/diffuse udslip af dampe af organiske opløsningsmidler mv. ved håndtering af farligt affald, herunder nedknusning af lyskilder. Diffuse udslip af organiske opløsningsmidler mv. fra åbne emballager, sumpe eller lignende samt ånding fra tankoplag. Diffuse udslip af farlige stoffer fra spild og lækager. Aerosoler indeholdende olie og kemikalier fra rengøring/vask af emballager, tanke, køretøjer, udendørsarealer mv. Overfladevand forurenet med farligt affald, herunder vand fra rengøring af emballager, køretøjer m.m. Farligt affald, som ikke tilbageholdes i sump el. lign. af afspærringsventil. Spildevand frasepareret olieaffald. Overfyldte olieudskillere. Side 4 af 16

5 2. Vilkår Herning Kommune godkender hermed forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 på nedenstående vilkår. Vilkår skal efterkommes straks, hvis ikke andet fremgår af vilkåret. Forbehandlingsanlægget for lyskilder og færdigvarelageret er herudover omfattet af miljøgodkendelse af 7. april Generelt 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen. 2. Godkendelsen skal revurderes inden 14. juli I tilfælde af uheld, der kan medføre forurening af kloaksystem, skal virksomheden straks: - forsøge at afværge situationen - forsøge at standse forureningen og/eller dens spredning - kontakte Herning Vand A/S (renseanlæg) på vagttelefon kontakte alarmcentralen på telefon kontakte Herning Kommune. Indretning og drift 4. Der skal installeres online differenstrykmåler over forbehandlingsanlæggets filterpatroner. Differenstrykmåler skal være tilsluttet en visuel og akustisk alarm ved tilstopning eller brud. Ved alarm skal driften straks indstilles, og den må først genoptages, når årsagen til alarmen er udbedret. 5. Der skal være prøveudtagningsstuds i afkast for procesventilation fra forbehandlingsanlægget med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. 6. Farligt affald skal opbevares indendørs på Baggeskærvej 12. Oplaget skal være utilgængeligt for uvedkommende ved aflåsning af porte eller bygning, når der ikke er personale tilstede. 7. På Baggeskærvej 12 må der oplagres: a) sorteret farligt affald i godkendte mærkede transportemballager b) nye og tomme rengjorte emballager. Luftforurening 8. Afkast for procesventilation og rumventilation skal være lodrette og mindst overholde følgende renseforanstaltning og afkasthøjde: Beskrivelse Renseforanstaltning Højde Forbehandlingsanlæg for lyskilder Procesventilation Faldkammer, filterpatroner og kulfilter (2 serieforbundne kassetter) 8,5 m over terræn Rumventilation Kulfilter 8,5 m over terræn Side 5 af 16

6 9. Virksomheden skal overholde følgende emissionsgrænseværdi for såvel procesventilation som rumventilation: Parameter Emissionsgrænseværdi mg/normal m³ Kviksølvforbindelser målt som Hg 0,1 10. Virksomhedens afkast skal være dimensioneret, så følgende B-værdi er overholdt: Parameter B-værdi mg/m 3 Kviksølvforbindelser målt som Hg 0,0001 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 11. Ved transport af farligt affald fra Baggeskærvej 15 til Baggeskærvej 12 skal emballager placeres, så der ikke er risiko for, at de vælter eller på anden måde lider overlast. 12. Der skal til enhver tid forefindes afspærringsmateriel, f.eks. afspærringsbolde, for relevante kloakafløb på virksomheden (Baggeskærvej 15 og 12) samt Baggeskærvej. Egenkontrol og driftsjournal 13. Forbehandlingsanlæg for lyskilder, herunder renseforanstaltninger for proces- og rumventilation, skal drives, serviceres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, jf. dog vilkår 14. Anvisningerne skal til enhver tid være tilgængelig ved anlægget og være kendt af driftspersonalet. 14. Forbehandlingsanlæggets kulfilter for procesventilation skal udskiftes minimum 1 gang årligt ved maksimalt 40 timers driftstid pr. uge. Udskiftningshyppigheden aftales med tilsynsmyndigheden, hvis den ugentlige driftstid overstiger 40 timer. 15. Virksomheden skal mindst én gang om ugen visuelt foretage kontrol af filterpatronernes renluftside for støvaflejringer. Eventuelle observerede utætheder skal udbedres, inden driften genoptages. Renluftsiden skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner. 16. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol- og alarmsystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst 1 gang årligt. 17. Senest 2 måneder efter at forbehandlingsanlæg for lyskilder er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i afkast i form af 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time, med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 9 er overholdt. De enkelte målinger skal foretages samme dag eller efter aftale med tilsynsmyndigheden. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når gennemsnittet af 3 enkeltmålinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder herefter sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes digitalt. Side 6 af 16

7 Emissionsmålinger skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves emissionsmålinger 1 gang om året. Emissionsmålingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse skal ske efter nedenstående metode eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Navn Parameter Metodeblad nr. a) Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker) Hg MEL-08b a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Driftsjournal 18. Virksomheden skal føre driftsjournal over forbehandlingsanlæg for lyskilder: a) antal driftstimer pr. uge b) dato for udskiftning af kulfilter c) dato for og resultatet af kontrol med filterpatronernes renluftside d) dato for og resultatet af kontrol og funktionsafprøvning af automatisk kontrol- og alarmsystem e) uregelmæssigheder ved driften, herunder situationer, der har udløst alarm. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Side 7 af 16

8 3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse Placering Virksomheden ligger i erhvervsområde 14.E7 og er omfattet af lokalplan 14.E7.1 Erhvervsområde ved Baggeskærvej og Vardevej. Området er forbeholdt virksomheder, hvortil der stilles særlige beliggenheds- eller afstandskrav, herunder virksomheder, hvortil der vil være en del trafik. Afstand til nærmeste boligområde er ca. 1 km. Afstand til nærmeste bolig (i erhvervsområde) er ca. 500 m Afstand til nærmeste beskyttede naturtype (mose) er 425 m. Afstand til nærmeste beskyttede vandløb er 350 m. Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Virksomhedens placering er i overensstemmelse med plangrundlaget. Til- og frakørsel Til- og frakørsel sker via Baggeskærvej. Det er kommunens vurdering, at - trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer - trafikken mellem Baggeskærvej 15 og Baggeskærvej 12 er minimal og uden miljømæssige problemer. Bedst tilgængelige teknik (BAT) Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen. Habitatbekendtgørelsen Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1. Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder. Virksomheden er placeret uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er H64 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage, som ligger ca. 15 km sydøst for virksomheden. En negativ påvirkning af vandløb, ådal, naturtyper, flora og fauna i Natura 2000-området vurderes ikke mulig. Herning Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for virksomhedens område, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag. Høring og udtalelser og Baggeskærvej Ejendominvest ApS har ikke haft bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse. Side 8 af 16

9 Vurdering og begrundelse for vilkår Ud over denne godkendelse er forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 omfattet af miljøgodkendelse af 7. april Miljøgodkendelse af 7. april 2015 indeholder en nærmere beskrivelse af virksomhedens aktiviteter på Baggeskærvej 15. Kommunens vurdering og begrundelse for væsentligste vilkår: Stan- Godken- Vurdering og begrundelse dardvilkår nr.* delsens vilkår nr. - 1 Fristen for udnyttelse af godkendelsen er fastsat i overensstemmelse med 32 i godkendelsesbekendtgørelsen. - 2 Fristen for revurdering af afgørelsen er fastsat i overensstemmelse med 36, stk. 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. - 3 Supplerende vilkår Vilkåret sikrer korrekt handling ved uheld. Kommunen og Herning Vand A/S skal kontaktes ved uheld, der kan forårsage spild til regnvandskloak, så det er muligt at afspærre udløb fra regnvandsbassinet og dermed undgå at forurenet vand løber til Lervadkær Bæk. Uden for normal åbningstid vil kommunen blive kontaktet via alarmcentralen på Supplerende vilkår Der emitteres kviksølvforbindelser fra forbehandlingsanlægget. Kommunen finder det derfor miljømæssigt nødvendigt at stilles krav om online differenstrykmåling over anlæggets filterpatroner, så det er muligt at gribe ind hurtigt ved svigtende rensning. - 5 Supplerende vilkår Vilkåret sikrer, at der kan foretages emissionsmålinger i overensstemmelse med luftvejledningen. - 6 Supplerende vilkår Vilkåret fastsætter, at farligt affald i transportemballager skal opbevares indendørs på Baggeskærvej 12 og på en sådan måde, at affaldet er utilgængeligt for uvedkommende. - 7 Supplerende vilkår Vilkåret fastsætter, at Baggeskærvej 12 kun må anvendes som færdigvarelager. Der må således ikke forekomme omemballering, sortering og/eller behandling af farligt affald på Baggeskærvej Tilpasset standardvilkår Vilkåret stiller krav til afkasthøjden fra forbehandlingsanlægget (såvel procesventilation som rumventilation). OML-beregning viser, at B-værdien for kviksølv på 0,1 µg/m 3 er overholdt med pæn margen ved en afkasthøjde på 8,5 over terræn. Side 9 af 16

10 OML-beregningens data: Skorstensdiameter, røgrør, indvendig Lufthastighed Generel bygningshøjde 0,2 m 17,7 m/s 7,5 m Røggasmængde, tør m 3 /h Emissionskoncentration 0,1 mg/nm 3 Virksomheden har oplyst, at der ikke forventes etableret afkast fra rumventilationen, da forbehandlingsanlægget udgør et lukket system. Kommunen har valgt, at indarbejde vilkår til rumventilation i godkendelsen, hvis det alligevel viser sig nødvendigt Supplerende vilkår Emissionsgrænseværdien i afkast fra forbehandlingsanlægget (proces- og rumventilation) og virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (Bværdi) er fastsat i overensstemmelse med luftvejledningen og B-værdivejledningen. Kviksølvforbindelser er klassificeret som et hovedgruppe 2-stof, klasse I (uorganisk støv af farlig art) Supplerende vilkår Det er kommunens vurdering, at transport af farligt affald med el-truck kan være forbundet med risiko for tab og dermed lækage af emballagen. Da der er tale om godkendte transportemballager vurderes risikoen for brud dog at være minimal. Vilkårene fastsættes, da overfladevand fra Baggeskærvej og befæstede arealer på de to adresser afledes til Lervadkær Bæk via regnvandsbassin Supplerende vilkår For at sikre at forbehandlingsanlægget, herunder renseforanstaltning for procesog rumventilation, fungerer optimalt og miljømæssigt sikkert, stilles vilkår om forskriftsmæssig drift, service og vedligehold. Jf. dog vilkår Supplerende vilkår Det fremgår af leverandørens vedligeholdelsesplan, at kulfilterets levetid er 2 år ved ca. 40 ugentlige driftstimer. Samtidig oplyses, at emissionen af kviksølv skal måles hver måned efter 1 års drift. Tilstrækkelig rensning af procesventilationen forudsætter, at kulfilteret udskiftes, når det er mættet. Ifølge rapport nr. 51/2008 Filtre med begrænset levetid viser erfaringer, at det ikke er muligt at måle om kullene er mættede med almindelig præstationskontrol, dels fordi mætning hænger sammen med koncentration, og dels fordi kullene har en vis tilbageholdelsesevne, selvom de er mættede. Kullene kan være mættede ved lav koncentration, men stadig have masser af kapacitet ved højere koncentration, fordi kapaciteten varierer med koncentrationen. På baggrund heraf og da kulfilterets renseeffektivitet kun er sikret det 1. driftsår, stilles der vilkår om udskiftning af kulfilteret hvert år. Det skal hertil bemærkes, at kulfilteret er opbygget med 2 serieforbundne kassetter, hvilket øger og sikrer renseeffektiviteten. Side 10 af 16

11 Ved mere end 40 ugentlige driftstimer aftales udskiftningshyppigheden med kommunen Supplerende vilkår Som supplement til online differenstrykmåling af forbehandlingsanlæggets filterpatroner stilles der krav om ugentlig kontrol af renluftssiden Standardvilkår Egenkontrollen sikrer hurtig reaktion, hvis der opstår mindre huller, som ikke kan registreres med differenstrykmåleren Supplerende vilkår Kommunens finder det nødvendigt, at der foretages emissionsmåling i afkast fra forbehandlingsanlægget til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien for kviksølvforbindelser er overholdt, da der er tale om emission af uorganisk støv af farlig art Tilpasset standardvilkår Standardvilkåret er tilpasset, så de miljømæssigt væsentligste egenkontroller for forbehandlingsanlæggets renseforanstaltninger journaliseres. * Standardvilkår, jf. afsnit 23 og 27 i bekendtgørelsen om standardvilkår. Side 11 af 16

12 4. Forhold til loven Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.1 d og 5.5 og dermed standardvilkår i bilag 1, afsnit 23 og 27 i Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 682 af 18. juni Listepunkt 5.1 d Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktiviteter: d) Rekonditionering forud for en af de i listepunkt 5.1 og 5.2 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed opførte aktiviteter. 5.5 Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af punkt 5.4, i afventning af en af de i punkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres. Afgørelsen omfatter: miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 33 og godkendelsesbekendtgørelsen. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger. Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven 33 og 37). Bortfald af godkendelsen Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten ved genoptagelse er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften. Anden lovgivning Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af: Herning Kommunens regulativ for erhvervsaffald. Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 14. juli Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen. Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside Side 12 af 16

13 Der er foretaget forudgående annoncering af ansøgningen den 22. juni Klagevejledning Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse. Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 11. august Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. En klage over en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 har ikke opsættende virkning. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. Søgsmål Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland Herning Kommune, Byggeri Baggeskærvej Ejendominvest ApS, Mads Eg Damgaardsvej 50, 7400 Herning att. Jesper Friis Kühlwein Poulsen Side 13 af 16

14 Bilag 1 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse. Der søges om godkendelse til: opstilling af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15. Anlægget ejes af Lyskildebranchens WEEE Forening (LWF), men skal drives af DSA etablering af færdigvarelager i lejet bygning på Baggeskærvej 12. Forbehandling af lyskilder Indsamling, håndtering og sortering af lyskilder er allerede nu en miljøgodkendt aktivitet hos DSA på Baggeskærvej 15, hvorfor denne beskrivelse alene omhandler det, som afviger fra den hidtidige praksis. Lyskilder, der indsamles fra genbrugspladser og erhvervsvirksomheder i Danmark, bringes til Baggeskærvej 15 i særlige stålcontainere og 200 l plastfade. Emballagerne med lyskilder tømmes i forbehandlingsanlægget, der placeres i den vestlige ende af hal 1. Der foretages frasortering af bl.a. LED-pærer, coatede lysstofrør, mv., inden lyskilderne knuses og fyldes i big-bags. Big-bags med knuste lyskilder sættes på lager, indtil de sendes til Tyskland til oparbejdning med henblik på genanvendelse. Forbehandlingsanlægget er forsynet med et lukket filtersystem, som punktudsuger partikler og dampe flere steder i anlægget. Filtersystemet omfatter faldkammer, filterpatroner (5 stk.) og kulfilter (2 serieforbundne kassetter). Faldkammer og filterpatroner fjerner glasskår og støvpartikler. Det aktive kulfilter indeholder ca. 700 kg svovl-imprægneret kul til absorption af kviksølvdampe. Ifølge leverandøren er kulfilterets levetid 2 år ved ca. 40 timers ugentlig drift (normal belastet). Af leverandørens vedligeholdelsesplan fremgår endvidere, at kviksølvemissionen skal måles hver måned efter 1 års drift. Ved udskiftning skal det mættede kul bortskaffes som farligt affald. Der er udført OML-beregning til bestemmelse af afkasthøjden. Det forudsættes, at luften afledes via faldkammer, filterpatroner og aktivt kulfilter. Der er valgt kun at se på kviksølv (Hg), da dette vurderes at være dimensionsgivende. Eneste andet forurenende komponent er støv, som det vurderes, at faldkammer og posefilter håndterer tilstrækkeligt. Input til OML-beregning: - emission af Hg på 0,1 mg/nm 3 - røggasmængde på m 3 /h (tør, 20 C) - generel bygningshøjde på 7,5 m. OML-beregningen viser en maksimal koncentration for Hg på 0,048 µg/m 3 ved en afkasthøjde på 8,5 m over terræn. B-værdien for Hg er 0,1 µg/m 3. Der forventes ikke etableret rumudsugning fra hal 1, da forbehandlingsanlægget udgør et lukket system. En arbejdsmåling på rumventilation ved et tilsvarende anlæg har vist, at Hg-indholdet i luften var mindre end målemetodens detektionsgrænse på 0,8 µg/m 3. Hvis der alligevel etableres rumudsugning, forventes det at blive ud fra følgende specifikationer: Side 14 af 16

15 - det etableres med krydsvarmeveksler og en kapacitet på ca m³/h - der etableres automatisk styring af luftmængderne, så anlægget går ned i ydelse, når procesudsugningen er aktiv, og op igen, når knusningsanlægget stopper, og procesudsugningen ligeledes stopper - udsugningsanlægget placeres under loftet, og der etableres afkast gennem tag i samme højde over terræn som procesudsugning (8,5 m) - udsugningsluften føres gennem et kulfilter inden afkast. Det kviksølvholdige støv fyldes direkte i 200 l jernfade i et lukket system. Fadene med opsuget støv sendes til oparbejdning sammen med det knuste materiale. Samlet oversigt over virksomheden luftafkast efter etablering af forbehandlingsanlæg for lyskilder 1 Rumudsug Rumudsug, inkl. fortrængningsluft fra tankanlæg Hedvandsrenser med indbygget oliefyr i særskilt rum Kedelanlæg (115 kw) Kedelanlæg (10,2 kw) Forbehandlingsanlæg for lyskilder Opvarmning af vaskevand Opvarmning af produktionshaller Opvarmnig af kontor Procesluft fra knuser, transportbånd, bigbag og centralt støvsugersystem Rumudsug ved anlægget * 2 Rumudsug Rumudsug, inkl. udsug fra neddelingsanlæg og vaskeanlæg Hedvandsrenser med indbygget oliefyr Sortering af lyskilder Opvarmning af vaskevand Punktafsug Hal Anlæg/rum Beskrivelse Emission Renseforanstaltning Opløsningsmiddelholdige dampe Ingen Afkasthøjde over terræn 8-9 m NOx, CO Ingen ca. 8 m NOx, CO Ingen ca. 8 m Kviksølvholdigt støv Kviksølvholdigt støv Faldkammer, filterpatroner og aktivt kulfilter Aktivt kulfilter Ingen 8,5 m 8,5 m 5-6 m NOx, CO Ingen ca. 7 m Kviksølvholdige dampe 3 Inddampningsanlæg Inddampning af spildevand Ammoniak, olietåge * Hvis rumudsug ved forbehandlingsanlæg for lyskilder etableres Ingen Olietågefilter ca. 9 m ca. 9 m Side 15 af 16

16 Færdigvarelager Færdigvarelageret etableres i lejet bygning på Baggeskærvej 12 umiddelbart over for Baggeskærvej 15. Der etableres en let skillevæg, som adskiller det lejede areal fra den øvrige del af bygningen, så uvedkommende ikke har afgang til hallen. Hallen holdes aflåst uden for normal arbejdstid. Der er ikke afløb fra hallen, som er befæstet med beton. Færdigvarelager består af farligt affald, som er pakket og klargjort til forsendelse til slutbehandlere i ind- og udland. Affaldet er identificeret, sorteret og pakket i transportemballage samt mærket i forhold til krav hos slutbehandlerne. Der kan være tale om alle typer fast og flydende farligt affald. Transportemballager kan være dunke, tromler, fade, palletanke, paller, papkasser, mindre containere samt big-bags. Der foretages ikke omemballering eller sortering i hallen på Baggeskærvej 12 - kun oplag af farligt affald i godkendte mærkede transportemballager. Affaldet lagres i kortere eller længere tid for at sikre optimal logistik. Der forventes en maksimal lagermængde på 150 tons. Rampen er udført i beton og udendørs kørearealer er forsynet med asfalt. Et mindre areal syd for bygningen er med belægningssten. Herudover vil hallen på Baggeskærvej 12 blive brugt til oplagring af nye og rengjorte tomme emballager samt diverse reservedele. Bilag 2 Lovgrundlag Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet): Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 18. juni 2014 (godkendelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 682 af 18. juni Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 6. november 2014 (VVM-bekendtgørelsen). Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007 (habitatbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 231 af 5. marts Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/rapport fra Miljøstyrelsen: Luftvejledning nr. 2/2001. B-værdivejledning nr. 2/2002. Rapport Filtre med begrænset levetid nr. 51/2008 (Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften). Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI Side 16 af 16

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af knuseanlæg til plast med tilhørende siloer Vardevej 140, 7280 Sønder Felding Sagsnr.:09.02.00-P19-5-15 28. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Tillæg til modtagelse af spildolie. Midtskrot ApS Trafikskolevej 11-13 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Tillæg til modtagelse af spildolie. Midtskrot ApS Trafikskolevej 11-13 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til modtagelse af spildolie Trafikskolevej 11-13 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-26-15 Dato: 8. september 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Saveafdeling, råvarelager og træpillefyr på Sofiedalvej 50

Tillæg til miljøgodkendelse Saveafdeling, råvarelager og træpillefyr på Sofiedalvej 50 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Saveafdeling, råvarelager og træpillefyr på Sofiedalvej 50 Estlandslandsvej 2, Letlandsvej 1 og 2, Sofiedalvej 50 7480 Vildbjerg Sagsnr.: 09.02.00-P19-17-15

Læs mere

19 tilladelse. Etablering af midlertidigt mellemdepot for asfalt, vejkassematerialer,

19 tilladelse. Etablering af midlertidigt mellemdepot for asfalt, vejkassematerialer, TEKNIK OG MILJØ Dato: 12. august 2015 Sagsnr.: 09.08.26-P19-8-15 Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 fax 69 28 80 19 teknik@herning.dk 19 tilladelse Etablering af midlertidigt

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Januar

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Simmelkjær Autolakering ApS Simmelkær Hovedgade 7F

Simmelkjær Autolakering ApS Simmelkær Hovedgade 7F TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse til sandblæseanlæg Simmelkær Hovedgade 7F Sagsnr.: 09.02.00-P19-33-14 Dato: 17. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Simmelkær

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven TEKNIK OG MILJØ DCH - Herning Nakskovvej 15 7400 Herning Att.: Anita Fyrstman E-mail: anita@tjekket.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Miljøgodkendelse af sliberum hos. Gemina Termix Production A/S. Navervej 15, 7451 Sunds

Miljøgodkendelse af sliberum hos. Gemina Termix Production A/S. Navervej 15, 7451 Sunds Miljøgodkendelse af sliberum hos Gemina Termix Production A/S Navervej 15, 7451 Sunds Dato 29. april 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 3 3. Vilkår... 4 Generelt... 4 Luftforurening...

Læs mere

Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4, 74000 Herning

Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4, 74000 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse til opbevaring af vegetabilsk blegejord Revurdering af egenkontrolvilkår Herning Bioenergi A/S, Sinding-Ørre Biogasanlæg Rosmosevej 4, 74000 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-20-14

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 14. september 2015 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S har den

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009 TEKNIK OG MILJØ Dato: 4. juli 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-13-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009 Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning Herning

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

JAI Overfladebehandling A/S Sverigesvej 1-3, 7480 Vildbjerg

JAI Overfladebehandling A/S Sverigesvej 1-3, 7480 Vildbjerg Miljøgodkendelse Slyngrenser og brug af VOC-bekendtgørelsens reduktionsprogram for organiske opløsningsmidler JAI Overfladebehandling A/S Sverigesvej 1-3, 7480 Vildbjerg Dato: 1. juli 2014 1. Stamdata

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald på Maglemølle 46 m.

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald på Maglemølle 46 m. Center for Miljø og Natur Team Miljø RAGN-SELLS DANMARK A/S 46 00 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 00 Næstved www.naestved.dk Dato 18-07-2016 Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding CVR nr.: 11454496 By- og Udviklingsforvaltningen Industri, jord og grundvand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 74 69 E-mail industri@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Møllevænget 11, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-27-15 Dato: 2. maj 2016 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Att.: Susanne Røndbjerg

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Att.: Susanne Røndbjerg Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Att.: Susanne Røndbjerg srb@billund.dk Miljøgodkendelse af udledning fra Bassin 6 til Billund Bæk tillæg til Miljøgodkendelsen af 8. april 2011 Den 29. marts

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Miljøgodkendelse, vilkårsændring

Miljøgodkendelse, vilkårsændring Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing SPJALD FJERNVARME- OG VANDVÆRK Rørvej 1 6971 Spjald Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

Dato: 25. juni 2015 Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-15. 19 tilladelse

Dato: 25. juni 2015 Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-15. 19 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. juni 2015 Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg Matr. 4bz, Fjederholt By, Rind EnergiGruppen Jylland Varme A/S, Kølkær Varmecentral

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud.

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Natur og Miljø 26. juni 2015 Returadresse: Køge kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Pacca ApS Østre Havnevej

Læs mere

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S Dansk Affald A/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att. Bjørn Stender, mail:bls@danskaffald.dk og post@danskaffald.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Revurdering af miljøgodkendelse. Scan-Trapper A/S Cedervej 12. Sagsnr.:0902.01-P19-27-14

TEKNIK OG MILJØ. Revurdering af miljøgodkendelse. Scan-Trapper A/S Cedervej 12. Sagsnr.:0902.01-P19-27-14 TEKNIK OG MILJØ Revurdering af miljøgodkendelse Cedervej 12 Sagsnr.:0902.01-P19-27-14 Dato: 28. januar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Cedervej 12 Virksomhedens

Læs mere

Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej Holstebro CVR:

Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej Holstebro CVR: Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej 19 7500 Holstebro 7. november 2017 CVR: 14760504 VVM-screening af Kåstrup Genbrugsplads Nomi4s i/s har den af 20. september 2017 gennem Byg og Miljø anmeldt

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Marius Pedersen A/S, Division Special Affald Baggeskærvej 15, 7400 Herning

Marius Pedersen A/S, Division Special Affald Baggeskærvej 15, 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til nedgravede opsamlingstanke Godkendelse af nye affaldsfraktioner Marius Pedersen A/S, Division Special Affald Baggeskærvej

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk TEKNIK OG MILJØ Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund 18. maj 2016 Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund Billund Kommune har den 9. maj 2016 med henvendelse fra

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

#split# Bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)

#split# Bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) #split# AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Plan og Miljø Dato: 08-03-2016 Sags. nr.: 09.02.16-P19-1-16 Sagsbeh.: Kasper Nimand Steffensen Lokaltlf.: +4599454665 Ny Rådhusplads

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. FREDERICIA KOMMUNE Att. Carsten Pedersen Gothersgade 20 A 7000 Fredericia Tilladelse til etablering af vandhul 03-09-2015 Sags id.: 15/8065 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Fredericia Kommune

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Godkendelse Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Miljøafdelingen 10. november 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1,

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere