Tillæg til miljøgodkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: P Dato: 14. juli 2015

2 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens telefonnr Virksomhedens mail-adresse Virksomhedens kontaktperson Virksomhedens matr.nr. Baggeskærvej 15, 7400 Herning Allan Leth tlf.: , mobil: Baggeskærvej 15: 5 Baggeskærvej, Herning Jorder Baggeskærvej 12: 1 ay Baggeskærvej, Herning Jorder Virksomhedens ejer Marius Pedersen A/S, Ørbækvej Ferritslev Fyn Ejendommens ejer Baggeskærvej 15: Marius Pedersen A/S Baggeskærvej 12: Baggeskær Ejendominvest CVR-nr. / P-nr / Listebetegnelse, godk.bek. 669 / Bilag 1, listepunkt 5.1 d og 5.5 Omfattet af VVM, bek / Bilag 2, punkt 12 b VVM-screening meddelt den 14. juli 2015 Grønt regnskabs pligt, bek. 210 / Ja listepunkt K 102 Dato for øvrige afgørelser Miljøgodkendelse af 7. april 2015 Tilslutningstilladelse af 7. april 2015 Aktiviteter Hovedaktivitet Omlastestation for indsamlet farligt affald, herunder - sortering, omlastning og oplagring af farligt affald - neddeling af oliefiltre - neddeling af lyskilder - vask af containere og andre emballager samt slamsugere - inddampning af olieholdigt spildevand, fosfateringsvæske og alkalisk affald - afvanding af sand fra sandfang. Væsentlige biaktiviteter Ingen Ny aktivitet/udvidelse Aktivitet Neddeling af lyskilder. Oplag af farligt affald i transportemballager på Baggeskærvej 12. Herning Kommune Telefon Mail Sagsbehandler Inge Hansen Kvalitetssikring Lise Brock Andersen

3 1. Baggrund for afgørelse Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift... 5 Luftforurening... 5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 6 Egenkontrol og driftsjournal Herning Kommunes vurdering og begrundelse... 8 Placering... 8 Til- og frakørsel... 8 Bedst tilgængelige teknik (BAT)... 8 Habitatbekendtgørelsen... 8 Høring og udtalelser... 8 Vurdering og begrundelse for vilkår Forhold til loven Bortfald af godkendelsen Anden lovgivning Offentliggørelse Klagevejledning Søgsmål Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Bilag 1 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse Bilag 2 Lovgrundlag Side 3 af 16

4 1. Baggrund for afgørelse Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.1 d og 5.5 samt standardvilkår i afsnit 23 og 27 i bekendtgørelsen om standardvilkår. (DSA) søger om miljøgodkendelse til: forbehandlingsanlæg for lyskilder, herunder kviksølvholdige lyskilder, på Baggeskærvej 15 oplag af transportemballager med farligt affald (færdigvarelager) i lejet bygning på Baggeskærvej 12. Virksomhedens aktiviteter (omlastestationen for indsamlet farligt affald) foregår på Baggeskærvej 15. Efter kommunens vurdering skal omlastestationen på Baggeskærvej 15 og det ansøgte færdigvarelager for farligt affald i transportemballager på Baggeskærvej 12 betragtes som en sammenhængende enhed. Virksomhedens godkendelsespligtige aktiviteter på begge adresser er opbevaring af farligt affald. Det er kommunens vurdering, at de to afdelinger skal betragtes som én samlet godkendelsespligtig driftsmæssig enhed ud fra et miljømæssigt synspunkt. Virksomhedens væsentligste miljøforhold er: Væsentligste miljøforhold Støj Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand Luftforurening Spildevand Kilder til forurening eller gene Omlastning og omemballering af affald. Håndtering af emballager med og uden affald. Kørsel til og fra samt internt på virksomheden. Lækager i emballager, rør, mobile og stationære tanke samt fra håndterings- og opbevaringsarealer, sumpe, brønde, tankgrave eller lignende opsamlingsbassiner. Spild i forbindelse med omlastning eller omemballering af flydende farligt affald. Utætte olieudskillere. Fejlbehandling af affald. Vand fra rengøring af emballager, køretøjer m.m. Overløb fra befæstede arealer af flydende farligt affald fra spild eller lækager eller af forurenet overfladevand eller slukningsvand. Afkast/diffuse udslip af dampe af organiske opløsningsmidler mv. ved håndtering af farligt affald, herunder nedknusning af lyskilder. Diffuse udslip af organiske opløsningsmidler mv. fra åbne emballager, sumpe eller lignende samt ånding fra tankoplag. Diffuse udslip af farlige stoffer fra spild og lækager. Aerosoler indeholdende olie og kemikalier fra rengøring/vask af emballager, tanke, køretøjer, udendørsarealer mv. Overfladevand forurenet med farligt affald, herunder vand fra rengøring af emballager, køretøjer m.m. Farligt affald, som ikke tilbageholdes i sump el. lign. af afspærringsventil. Spildevand frasepareret olieaffald. Overfyldte olieudskillere. Side 4 af 16

5 2. Vilkår Herning Kommune godkender hermed forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 på nedenstående vilkår. Vilkår skal efterkommes straks, hvis ikke andet fremgår af vilkåret. Forbehandlingsanlægget for lyskilder og færdigvarelageret er herudover omfattet af miljøgodkendelse af 7. april Generelt 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen. 2. Godkendelsen skal revurderes inden 14. juli I tilfælde af uheld, der kan medføre forurening af kloaksystem, skal virksomheden straks: - forsøge at afværge situationen - forsøge at standse forureningen og/eller dens spredning - kontakte Herning Vand A/S (renseanlæg) på vagttelefon kontakte alarmcentralen på telefon kontakte Herning Kommune. Indretning og drift 4. Der skal installeres online differenstrykmåler over forbehandlingsanlæggets filterpatroner. Differenstrykmåler skal være tilsluttet en visuel og akustisk alarm ved tilstopning eller brud. Ved alarm skal driften straks indstilles, og den må først genoptages, når årsagen til alarmen er udbedret. 5. Der skal være prøveudtagningsstuds i afkast for procesventilation fra forbehandlingsanlægget med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. 6. Farligt affald skal opbevares indendørs på Baggeskærvej 12. Oplaget skal være utilgængeligt for uvedkommende ved aflåsning af porte eller bygning, når der ikke er personale tilstede. 7. På Baggeskærvej 12 må der oplagres: a) sorteret farligt affald i godkendte mærkede transportemballager b) nye og tomme rengjorte emballager. Luftforurening 8. Afkast for procesventilation og rumventilation skal være lodrette og mindst overholde følgende renseforanstaltning og afkasthøjde: Beskrivelse Renseforanstaltning Højde Forbehandlingsanlæg for lyskilder Procesventilation Faldkammer, filterpatroner og kulfilter (2 serieforbundne kassetter) 8,5 m over terræn Rumventilation Kulfilter 8,5 m over terræn Side 5 af 16

6 9. Virksomheden skal overholde følgende emissionsgrænseværdi for såvel procesventilation som rumventilation: Parameter Emissionsgrænseværdi mg/normal m³ Kviksølvforbindelser målt som Hg 0,1 10. Virksomhedens afkast skal være dimensioneret, så følgende B-værdi er overholdt: Parameter B-værdi mg/m 3 Kviksølvforbindelser målt som Hg 0,0001 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 11. Ved transport af farligt affald fra Baggeskærvej 15 til Baggeskærvej 12 skal emballager placeres, så der ikke er risiko for, at de vælter eller på anden måde lider overlast. 12. Der skal til enhver tid forefindes afspærringsmateriel, f.eks. afspærringsbolde, for relevante kloakafløb på virksomheden (Baggeskærvej 15 og 12) samt Baggeskærvej. Egenkontrol og driftsjournal 13. Forbehandlingsanlæg for lyskilder, herunder renseforanstaltninger for proces- og rumventilation, skal drives, serviceres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, jf. dog vilkår 14. Anvisningerne skal til enhver tid være tilgængelig ved anlægget og være kendt af driftspersonalet. 14. Forbehandlingsanlæggets kulfilter for procesventilation skal udskiftes minimum 1 gang årligt ved maksimalt 40 timers driftstid pr. uge. Udskiftningshyppigheden aftales med tilsynsmyndigheden, hvis den ugentlige driftstid overstiger 40 timer. 15. Virksomheden skal mindst én gang om ugen visuelt foretage kontrol af filterpatronernes renluftside for støvaflejringer. Eventuelle observerede utætheder skal udbedres, inden driften genoptages. Renluftsiden skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner. 16. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol- og alarmsystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst 1 gang årligt. 17. Senest 2 måneder efter at forbehandlingsanlæg for lyskilder er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i afkast i form af 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time, med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 9 er overholdt. De enkelte målinger skal foretages samme dag eller efter aftale med tilsynsmyndigheden. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når gennemsnittet af 3 enkeltmålinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder herefter sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes digitalt. Side 6 af 16

7 Emissionsmålinger skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves emissionsmålinger 1 gang om året. Emissionsmålingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse skal ske efter nedenstående metode eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Navn Parameter Metodeblad nr. a) Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker) Hg MEL-08b a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Driftsjournal 18. Virksomheden skal føre driftsjournal over forbehandlingsanlæg for lyskilder: a) antal driftstimer pr. uge b) dato for udskiftning af kulfilter c) dato for og resultatet af kontrol med filterpatronernes renluftside d) dato for og resultatet af kontrol og funktionsafprøvning af automatisk kontrol- og alarmsystem e) uregelmæssigheder ved driften, herunder situationer, der har udløst alarm. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Side 7 af 16

8 3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse Placering Virksomheden ligger i erhvervsområde 14.E7 og er omfattet af lokalplan 14.E7.1 Erhvervsområde ved Baggeskærvej og Vardevej. Området er forbeholdt virksomheder, hvortil der stilles særlige beliggenheds- eller afstandskrav, herunder virksomheder, hvortil der vil være en del trafik. Afstand til nærmeste boligområde er ca. 1 km. Afstand til nærmeste bolig (i erhvervsområde) er ca. 500 m Afstand til nærmeste beskyttede naturtype (mose) er 425 m. Afstand til nærmeste beskyttede vandløb er 350 m. Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Virksomhedens placering er i overensstemmelse med plangrundlaget. Til- og frakørsel Til- og frakørsel sker via Baggeskærvej. Det er kommunens vurdering, at - trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer - trafikken mellem Baggeskærvej 15 og Baggeskærvej 12 er minimal og uden miljømæssige problemer. Bedst tilgængelige teknik (BAT) Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen. Habitatbekendtgørelsen Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1. Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder. Virksomheden er placeret uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er H64 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage, som ligger ca. 15 km sydøst for virksomheden. En negativ påvirkning af vandløb, ådal, naturtyper, flora og fauna i Natura 2000-området vurderes ikke mulig. Herning Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for virksomhedens område, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag. Høring og udtalelser og Baggeskærvej Ejendominvest ApS har ikke haft bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse. Side 8 af 16

9 Vurdering og begrundelse for vilkår Ud over denne godkendelse er forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 omfattet af miljøgodkendelse af 7. april Miljøgodkendelse af 7. april 2015 indeholder en nærmere beskrivelse af virksomhedens aktiviteter på Baggeskærvej 15. Kommunens vurdering og begrundelse for væsentligste vilkår: Stan- Godken- Vurdering og begrundelse dardvilkår nr.* delsens vilkår nr. - 1 Fristen for udnyttelse af godkendelsen er fastsat i overensstemmelse med 32 i godkendelsesbekendtgørelsen. - 2 Fristen for revurdering af afgørelsen er fastsat i overensstemmelse med 36, stk. 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. - 3 Supplerende vilkår Vilkåret sikrer korrekt handling ved uheld. Kommunen og Herning Vand A/S skal kontaktes ved uheld, der kan forårsage spild til regnvandskloak, så det er muligt at afspærre udløb fra regnvandsbassinet og dermed undgå at forurenet vand løber til Lervadkær Bæk. Uden for normal åbningstid vil kommunen blive kontaktet via alarmcentralen på Supplerende vilkår Der emitteres kviksølvforbindelser fra forbehandlingsanlægget. Kommunen finder det derfor miljømæssigt nødvendigt at stilles krav om online differenstrykmåling over anlæggets filterpatroner, så det er muligt at gribe ind hurtigt ved svigtende rensning. - 5 Supplerende vilkår Vilkåret sikrer, at der kan foretages emissionsmålinger i overensstemmelse med luftvejledningen. - 6 Supplerende vilkår Vilkåret fastsætter, at farligt affald i transportemballager skal opbevares indendørs på Baggeskærvej 12 og på en sådan måde, at affaldet er utilgængeligt for uvedkommende. - 7 Supplerende vilkår Vilkåret fastsætter, at Baggeskærvej 12 kun må anvendes som færdigvarelager. Der må således ikke forekomme omemballering, sortering og/eller behandling af farligt affald på Baggeskærvej Tilpasset standardvilkår Vilkåret stiller krav til afkasthøjden fra forbehandlingsanlægget (såvel procesventilation som rumventilation). OML-beregning viser, at B-værdien for kviksølv på 0,1 µg/m 3 er overholdt med pæn margen ved en afkasthøjde på 8,5 over terræn. Side 9 af 16

10 OML-beregningens data: Skorstensdiameter, røgrør, indvendig Lufthastighed Generel bygningshøjde 0,2 m 17,7 m/s 7,5 m Røggasmængde, tør m 3 /h Emissionskoncentration 0,1 mg/nm 3 Virksomheden har oplyst, at der ikke forventes etableret afkast fra rumventilationen, da forbehandlingsanlægget udgør et lukket system. Kommunen har valgt, at indarbejde vilkår til rumventilation i godkendelsen, hvis det alligevel viser sig nødvendigt Supplerende vilkår Emissionsgrænseværdien i afkast fra forbehandlingsanlægget (proces- og rumventilation) og virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (Bværdi) er fastsat i overensstemmelse med luftvejledningen og B-værdivejledningen. Kviksølvforbindelser er klassificeret som et hovedgruppe 2-stof, klasse I (uorganisk støv af farlig art) Supplerende vilkår Det er kommunens vurdering, at transport af farligt affald med el-truck kan være forbundet med risiko for tab og dermed lækage af emballagen. Da der er tale om godkendte transportemballager vurderes risikoen for brud dog at være minimal. Vilkårene fastsættes, da overfladevand fra Baggeskærvej og befæstede arealer på de to adresser afledes til Lervadkær Bæk via regnvandsbassin Supplerende vilkår For at sikre at forbehandlingsanlægget, herunder renseforanstaltning for procesog rumventilation, fungerer optimalt og miljømæssigt sikkert, stilles vilkår om forskriftsmæssig drift, service og vedligehold. Jf. dog vilkår Supplerende vilkår Det fremgår af leverandørens vedligeholdelsesplan, at kulfilterets levetid er 2 år ved ca. 40 ugentlige driftstimer. Samtidig oplyses, at emissionen af kviksølv skal måles hver måned efter 1 års drift. Tilstrækkelig rensning af procesventilationen forudsætter, at kulfilteret udskiftes, når det er mættet. Ifølge rapport nr. 51/2008 Filtre med begrænset levetid viser erfaringer, at det ikke er muligt at måle om kullene er mættede med almindelig præstationskontrol, dels fordi mætning hænger sammen med koncentration, og dels fordi kullene har en vis tilbageholdelsesevne, selvom de er mættede. Kullene kan være mættede ved lav koncentration, men stadig have masser af kapacitet ved højere koncentration, fordi kapaciteten varierer med koncentrationen. På baggrund heraf og da kulfilterets renseeffektivitet kun er sikret det 1. driftsår, stilles der vilkår om udskiftning af kulfilteret hvert år. Det skal hertil bemærkes, at kulfilteret er opbygget med 2 serieforbundne kassetter, hvilket øger og sikrer renseeffektiviteten. Side 10 af 16

11 Ved mere end 40 ugentlige driftstimer aftales udskiftningshyppigheden med kommunen Supplerende vilkår Som supplement til online differenstrykmåling af forbehandlingsanlæggets filterpatroner stilles der krav om ugentlig kontrol af renluftssiden Standardvilkår Egenkontrollen sikrer hurtig reaktion, hvis der opstår mindre huller, som ikke kan registreres med differenstrykmåleren Supplerende vilkår Kommunens finder det nødvendigt, at der foretages emissionsmåling i afkast fra forbehandlingsanlægget til dokumentation af, at emissionsgrænseværdien for kviksølvforbindelser er overholdt, da der er tale om emission af uorganisk støv af farlig art Tilpasset standardvilkår Standardvilkåret er tilpasset, så de miljømæssigt væsentligste egenkontroller for forbehandlingsanlæggets renseforanstaltninger journaliseres. * Standardvilkår, jf. afsnit 23 og 27 i bekendtgørelsen om standardvilkår. Side 11 af 16

12 4. Forhold til loven Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.1 d og 5.5 og dermed standardvilkår i bilag 1, afsnit 23 og 27 i Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 682 af 18. juni Listepunkt 5.1 d Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktiviteter: d) Rekonditionering forud for en af de i listepunkt 5.1 og 5.2 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed opførte aktiviteter. 5.5 Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af punkt 5.4, i afventning af en af de i punkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres. Afgørelsen omfatter: miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 33 og godkendelsesbekendtgørelsen. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger. Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven 33 og 37). Bortfald af godkendelsen Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten ved genoptagelse er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften. Anden lovgivning Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af: Herning Kommunens regulativ for erhvervsaffald. Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 14. juli Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen. Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside Side 12 af 16

13 Der er foretaget forudgående annoncering af ansøgningen den 22. juni Klagevejledning Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse. Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 11. august Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. En klage over en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 har ikke opsættende virkning. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. Søgsmål Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland Herning Kommune, Byggeri Baggeskærvej Ejendominvest ApS, Mads Eg Damgaardsvej 50, 7400 Herning att. Jesper Friis Kühlwein Poulsen Side 13 af 16

14 Bilag 1 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse. Der søges om godkendelse til: opstilling af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15. Anlægget ejes af Lyskildebranchens WEEE Forening (LWF), men skal drives af DSA etablering af færdigvarelager i lejet bygning på Baggeskærvej 12. Forbehandling af lyskilder Indsamling, håndtering og sortering af lyskilder er allerede nu en miljøgodkendt aktivitet hos DSA på Baggeskærvej 15, hvorfor denne beskrivelse alene omhandler det, som afviger fra den hidtidige praksis. Lyskilder, der indsamles fra genbrugspladser og erhvervsvirksomheder i Danmark, bringes til Baggeskærvej 15 i særlige stålcontainere og 200 l plastfade. Emballagerne med lyskilder tømmes i forbehandlingsanlægget, der placeres i den vestlige ende af hal 1. Der foretages frasortering af bl.a. LED-pærer, coatede lysstofrør, mv., inden lyskilderne knuses og fyldes i big-bags. Big-bags med knuste lyskilder sættes på lager, indtil de sendes til Tyskland til oparbejdning med henblik på genanvendelse. Forbehandlingsanlægget er forsynet med et lukket filtersystem, som punktudsuger partikler og dampe flere steder i anlægget. Filtersystemet omfatter faldkammer, filterpatroner (5 stk.) og kulfilter (2 serieforbundne kassetter). Faldkammer og filterpatroner fjerner glasskår og støvpartikler. Det aktive kulfilter indeholder ca. 700 kg svovl-imprægneret kul til absorption af kviksølvdampe. Ifølge leverandøren er kulfilterets levetid 2 år ved ca. 40 timers ugentlig drift (normal belastet). Af leverandørens vedligeholdelsesplan fremgår endvidere, at kviksølvemissionen skal måles hver måned efter 1 års drift. Ved udskiftning skal det mættede kul bortskaffes som farligt affald. Der er udført OML-beregning til bestemmelse af afkasthøjden. Det forudsættes, at luften afledes via faldkammer, filterpatroner og aktivt kulfilter. Der er valgt kun at se på kviksølv (Hg), da dette vurderes at være dimensionsgivende. Eneste andet forurenende komponent er støv, som det vurderes, at faldkammer og posefilter håndterer tilstrækkeligt. Input til OML-beregning: - emission af Hg på 0,1 mg/nm 3 - røggasmængde på m 3 /h (tør, 20 C) - generel bygningshøjde på 7,5 m. OML-beregningen viser en maksimal koncentration for Hg på 0,048 µg/m 3 ved en afkasthøjde på 8,5 m over terræn. B-værdien for Hg er 0,1 µg/m 3. Der forventes ikke etableret rumudsugning fra hal 1, da forbehandlingsanlægget udgør et lukket system. En arbejdsmåling på rumventilation ved et tilsvarende anlæg har vist, at Hg-indholdet i luften var mindre end målemetodens detektionsgrænse på 0,8 µg/m 3. Hvis der alligevel etableres rumudsugning, forventes det at blive ud fra følgende specifikationer: Side 14 af 16

15 - det etableres med krydsvarmeveksler og en kapacitet på ca m³/h - der etableres automatisk styring af luftmængderne, så anlægget går ned i ydelse, når procesudsugningen er aktiv, og op igen, når knusningsanlægget stopper, og procesudsugningen ligeledes stopper - udsugningsanlægget placeres under loftet, og der etableres afkast gennem tag i samme højde over terræn som procesudsugning (8,5 m) - udsugningsluften føres gennem et kulfilter inden afkast. Det kviksølvholdige støv fyldes direkte i 200 l jernfade i et lukket system. Fadene med opsuget støv sendes til oparbejdning sammen med det knuste materiale. Samlet oversigt over virksomheden luftafkast efter etablering af forbehandlingsanlæg for lyskilder 1 Rumudsug Rumudsug, inkl. fortrængningsluft fra tankanlæg Hedvandsrenser med indbygget oliefyr i særskilt rum Kedelanlæg (115 kw) Kedelanlæg (10,2 kw) Forbehandlingsanlæg for lyskilder Opvarmning af vaskevand Opvarmning af produktionshaller Opvarmnig af kontor Procesluft fra knuser, transportbånd, bigbag og centralt støvsugersystem Rumudsug ved anlægget * 2 Rumudsug Rumudsug, inkl. udsug fra neddelingsanlæg og vaskeanlæg Hedvandsrenser med indbygget oliefyr Sortering af lyskilder Opvarmning af vaskevand Punktafsug Hal Anlæg/rum Beskrivelse Emission Renseforanstaltning Opløsningsmiddelholdige dampe Ingen Afkasthøjde over terræn 8-9 m NOx, CO Ingen ca. 8 m NOx, CO Ingen ca. 8 m Kviksølvholdigt støv Kviksølvholdigt støv Faldkammer, filterpatroner og aktivt kulfilter Aktivt kulfilter Ingen 8,5 m 8,5 m 5-6 m NOx, CO Ingen ca. 7 m Kviksølvholdige dampe 3 Inddampningsanlæg Inddampning af spildevand Ammoniak, olietåge * Hvis rumudsug ved forbehandlingsanlæg for lyskilder etableres Ingen Olietågefilter ca. 9 m ca. 9 m Side 15 af 16

16 Færdigvarelager Færdigvarelageret etableres i lejet bygning på Baggeskærvej 12 umiddelbart over for Baggeskærvej 15. Der etableres en let skillevæg, som adskiller det lejede areal fra den øvrige del af bygningen, så uvedkommende ikke har afgang til hallen. Hallen holdes aflåst uden for normal arbejdstid. Der er ikke afløb fra hallen, som er befæstet med beton. Færdigvarelager består af farligt affald, som er pakket og klargjort til forsendelse til slutbehandlere i ind- og udland. Affaldet er identificeret, sorteret og pakket i transportemballage samt mærket i forhold til krav hos slutbehandlerne. Der kan være tale om alle typer fast og flydende farligt affald. Transportemballager kan være dunke, tromler, fade, palletanke, paller, papkasser, mindre containere samt big-bags. Der foretages ikke omemballering eller sortering i hallen på Baggeskærvej 12 - kun oplag af farligt affald i godkendte mærkede transportemballager. Affaldet lagres i kortere eller længere tid for at sikre optimal logistik. Der forventes en maksimal lagermængde på 150 tons. Rampen er udført i beton og udendørs kørearealer er forsynet med asfalt. Et mindre areal syd for bygningen er med belægningssten. Herudover vil hallen på Baggeskærvej 12 blive brugt til oplagring af nye og rengjorte tomme emballager samt diverse reservedele. Bilag 2 Lovgrundlag Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet): Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 18. juni 2014 (godkendelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 682 af 18. juni Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 6. november 2014 (VVM-bekendtgørelsen). Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007 (habitatbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 231 af 5. marts Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/rapport fra Miljøstyrelsen: Luftvejledning nr. 2/2001. B-værdivejledning nr. 2/2002. Rapport Filtre med begrænset levetid nr. 51/2008 (Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften). Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI Side 16 af 16

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Fremstilling af produkter i fiberbeton og støbeforme Norgesvej 4-8, 7480 Vildbjerg Sagsnr.:09.02.00-P19-11-15 Dato:9. juli 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse Ekman Danmark ApS Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Dato 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 4 3. Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift...

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Danclean ApS Ulvehøjvej 6 8670 Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse i henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Mads Høegsberg Lambækvej 43 6940 Lem St Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse HI-Park, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 Dato: 8. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse HI-Park 401, 7400 Herning (midlertidig

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 Dato:3. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Børge

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Jeppesen Kærbyvej 24 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning Miljøgodkendelse Re-Match ApS HI-Park 441 7400 Herning Dato 3. juni 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 3 3. Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 4 Luftforurening... 4 Lugt...

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-5-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-5-15 Lise Aarøe Jensen Og Dan Smed Madsen Thyrashøj Svanemosevej 53 3630 Jægerspris Dato 11. maj 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-5-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Meransletten

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed I medfør af 35, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 537 af 29. april

Læs mere

Miljøgodkendelse til oplagring af farligt affald og klinisk risikoaffald hos Schmidt Logistics A/S, Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup.

Miljøgodkendelse til oplagring af farligt affald og klinisk risikoaffald hos Schmidt Logistics A/S, Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Schmidt Logistics A/S Brydehusvej 30A 2750 Ballerup Cvr. nr. 12600607 Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 19. september 2014 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax.

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 13-5-2014 Erik Søndergaard Holding ApS Gl landevej 4, Odby 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-3-14

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8.7.2013 Journal nr. 2012-20803 Sagsbehandler Allan Sandholt Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Telefon

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere