Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Af Fyrværkerioplag Ilbjergvej 6, 7870 Roslev Meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven til: Fyrværker Kjeld N. Jørgensen Ilbjergvej Roslev Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen Skive 1

2 Ansøger: Navn: Fyrværker Kjeld N Jørgensen Adresse: Ilbjergvej Roslev Virksomhed: Navn: Ilbjerg Fyrværkerifabrik Adresse: Ilbjergvej Roslev Telefon: Matr. nr.: 3c, Ilbjerg By, Rybjerg CVR-nummer: P-nummer Listebetegnelse: J 201 Kontaktperson 1: Navn: Kjeld N. Jørgensen Adresse: Ilbjergvej Roslev Telefon: Mail: Ejendommens ejer: Navn: Kjeld N. Jørgensen Adresse: Ilbjergvej Roslev Telefon: Mail Vigtige datoer: Miljøgodkendelsen annonceres den 15. august 2014 på Skive.dk Klagefristen udløber den 13. oktober Godkendelsen er udarbejdet af: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen Skive Tilsynsmyndighed: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen skive Sagsbehandler: Karsten Hallund Sagsnummer: Dato: 15. september

3 Da virksomheden ikke er omfattet af standardvilkår, har virksomheden fremsendt oplysninger som beskrevet i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4. Disse oplysninger er gengivet i det følgende: (Litreringen fra Godkendelsesbekendtgørelsen er bibeholdt. En række oplysninger er ikke relevante, hvilket er angivet) B. Oplysninger om virksomhedens art 5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. Miljøministeriets.Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Nr af 20. december 2012) J201: Virksomheder, der er omfattet af 4 (kolonne 2-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, og som ikke i forvejen er omfattet af et andet listepunkt i bilag 1 eller bilag 2. På matriklen drives der tillige en minkfarm. Driften af minkfarmen sker uafhængigt af fyrværkerivirksomheden. 6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. På ejendommen har der gennem en årrække været et mindre oplag af fyrværkeri. Det kommunale Beredskab godkendte senest i skrivelse af 2. marts 2006 et oplag på kg NEM placeret i 5 stk. 20-fods containere. Dette eksisterende oplag ønskes øget, således at der fremover opbevares og håndteres 35,5 tons NEM. I den forbindelse sker der en udvidelse af opbevaringsfaciliteterne. Der etableres yderligere: en lagerhal (400 m 2 ) samt en 20-fods container. Ansøgningsmaterialet omfatter oplysninger om den samlede fyrværkerivirksomhed. 7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen). Fyrværkerivirksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen. 3

4 Der opbevares 35,5 tons NEM, og dermed er virksomheden omfattet af Risikobekendtgørelsens 1, stk. 2 (kaldet kolonne 2-virksomhed). Oplysninger til identifikation af de pågældende farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer på virksomheden Fyrværkeri, klasse 1 (1.1G, 1.3G, 1.4G og 1.4S) Virksomheden beskæftiger sig med opgaver indenfor farligt gods, klasse 1 (eksplosiver og fyrværkeri) herunder import, salg, montering og afbrænding af festfyrværkeri samt oplag heraf. Virksomheden håndterer produkter, der er kategoriseret som 1.1G, 1.3G, 1.4G og 1.4S i henhold til UN/ ADR konventionen med følgende beskrivelse: UN nr (1.1G), 0335 (1.3G), 0336 (1.4G) og 0337 (1.4S). Underklasse 1.1 Stoffer og genstande, som frembyder fare for masseeksplosion (en masseeksplosion er en eksplo-sion, der næsten omgående vil berøre hele ladningen). Underklasse 1.3 Stoffer og genstande, der ikke frembyder fare for masseeksplosion, men som er brandfarlige og frembyder enten mindre fare for trykbølgevirkning eller mindre fare for udslyngning af spræng-stykker eller begge dele, (a) hvis forbrænding medfører stærk udvikling af strålevarme, eller (b) som brænder enkeltvis efter hinanden, hvorved der frembringes mindre trykbølger eller ud-slyngning af sprængstykker eller begge dele. Underklasse 1.4 Stoffer og genstande, der kun frembyder begrænset fare for eksplosion i tilfælde af antændelse eller initiering under transport. Virkningerne vil stort set være begrænset til det enkelte kolli, og der kan kun forventes udslyngning af små sprængstykker med kortere rækkevidde. En ydre brand må ikke kunne forårsage næsten omgående masseeksplosion af størstedelen af indholdet i kolliet. G Pyrotekniske stoffer eller genstande, der indeholder et pyroteknisk stof, eller genstande, der indeholder både et eksplosivstof og et lys-, brand-, røg- eller tårefremkaldende stof (undtagen genstande, der aktiveres af vand, eller genstande, der indeholder hvidt phosphor, phosphider, et pyrofort stof, en brandfarlig væske eller gel eller hypergolske væsker). S Stoffer eller genstande, der er pakket eller konstrueret således, at en 4

5 mulig farlig virkning som følge af fejlfunktionering begrænser sig til kolliet, medmindre emballagen er blevet ødelagt ved brand, i hvilket tilfælde alle trykbølgevirkninger og udslyngning af sprængstykker er begrænset i et sådant omfang, at de ikke i væsentlig grad er til gene eller hindring for brandslukning eller andet redningsarbejde i umiddelbar nærhed af kolliet. 8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Det ansøgte projekt er ikke midlertidigt. C. Oplysninger om etablering 9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. Opbevaring af fyrværkeri vil ske i 5 eksisterende containere, suppleret med en lagerhal samt en container. 10) De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse. Lagerhal samt den supplerende container etableres og tages i brug umiddelbart efter meddelelsen af de nødvendige tilladelser, og forventes i fuld drift i løbet af efteråret D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil. Ansøgningsmaterialet er vedlagt flere oversigtstegninger, jf. pkt. 15). Nærværende godkendelses bilag 1 viser virksomhedens placering i forhold til omgivelserne. Der er mere end 500 meter til nærmeste nabo. 12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. Virksomheden er etableret på ansøgers ejendom, der er fundet velegnet til formålet, idet der er mere end 500 meter til nærmeste nabo. 13) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, afviger fra den samlede virksomheds driftstid, skal 5

6 driftstiden for disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. Drifttiden i sæson (fra 15. november til 15. januar) kan forekomme alle dage døgnet rundt. Udenfor sæson vil drifttiden være meget begrænset (kan dog forekomme alle dage og i døgndrift). 14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Al til og frakørsel sker mod nord via Ilbjergvej, der er en grusvej som munder ud i kommunevejen Rybjergvej. Kørselsomfanget er meget beskedent, og forventes kun at bidrage ubetydeligt til det eksterne støjniveau i omgivelserne, jf. i øvrigt pkt. 29). E. Tegninger over virksomhedens indretning 15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende: Ansøgningsmaterialet er vedlagt tegninger der bl.a. viser: Placering af oplag Indre og ydre sikkerhed Flugtveje Primære og sekundære samlingsstederszoner Til- og frakørselsveje F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer. Der opbevares max. 35,5 tons NEM på virksomheden Oplagssted/adresse kategori aktivitet mængde 01. container* 1.3G oplag max 2,0 tons NEM 02. container 1.3G oplag max 2,0 tons NEM 03. container 1.3G oplag max 2,0 tons NEM 04. container 1.3G oplag max 2,0 tons NEM 05. container 1.3G oplag max 2,0 tons NEM 06. container 1.1G oplag max 0,5 tons NEM 01. lagerhal 1.3G oplag max 25,00 tons NEM *: Container 01 anvendes periodisk og i sæson til pakkeafsnit 6

7 Virksomheden importerer fyrværkeri fremstillet i bl.a. Kina og videresælger dette i Danmark. Virksomheden beskæftiger sig med opgaver indenfor farligt gods, klasse 1 (eksplosiver og fyrværkeri) herunder import, salg af fyrværkeri samt oplag heraf. Virksomheden fremstiller IKKE selv fyrværkeri eller monterer pind på raketter. Alle virksomhedens produkter ankommer i lukkede containere. Containerne tømmes og varerne pakkes i hele kolli om på paller som opbevares på oplagsstedet. I sæson pakkes produkterne i hele kolli på paller som specifikt sendes til de enkelte kunder. Når sæsonen er slut modtager virksomheden alle kundernes restprodukter. Her kan forekomme anbrudte kasser der dog er forsvarligt tillukkede. Disse produkter opbevares og håndteres særskilt. Intern håndtering: Pallerne håndteres internt med godkendte trucks m.v. Håndteres af uddannet personale i henhold til ADR en kap. 1.3 Der anvendes en el- og en dieseltruck til håndtering af paller m.v. Trucks er underkastet gældende krav om eftersyn. Virksomheden beskæftiger i dag ejeren, der ligeledes er daglig leder, med relevant, alsidig og ajourført uddannelse. Lejlighedsvis beskæftiges uddannede medhjælpere ved bl.a. håndtering af varer på lager, pakning og forsendelse. I sæson beskæftiges løst ansatte / tilknyttede medarbejdere, der alene arbejder med konsumfyrværkeri, der forefindes i lagerhal. Ved udlevering af fyrværkeri fra oplagssted (hal) vil ledelsen eller en af denne udpeget person altid være til stede. Håndtering af fyrværkeri til og fra samt i containere forestås alene af ledelsen. Virksomheden sælger fyrværkeri fra egen butik i ejendommen. Salg af fyrværkeri fra butik er anmeldt og godkendt i henhold til gældende krav. Extern håndtering Forsendelse af varer sker med godkendte køretøjer og chauffører, der opfylder kravene om uddannelse m.v. i henhold til ADR ens krav herfor. 7

8 Beskrivelse af farlige stoffer, herunder CAS-identifikation. Stofnavn CAS-nummer Potassium benzoate KC5H7O Lac C16H24O5 *) Potassium perchlorate- KClO Sodium oxalate Na2C2O Al+Mg ALLOY Sulfur-S Aluminum Al Carbon C (grafit) Resinox C48H42O7 *) Strontium carbonate- SrCO Barium nitrate - Ba(NO3) Potassium nitrate- KNO Copper oxide- CuO Polyvinyl chloride- (C2HCL)n Titanium Ti Cryolite AlF 6 Na / Bi2O Potassium chlorate-kclo *)Det er umiddelbart IKKE muligt at finde CAS-nummer på de to stoffer Lac C16H24O5 og Resinox C48H42O7 Se endvidere sidste afsnit i pkt. 7. Brændstof (diesel) til truck opbevares i en ny liter tank, opstillet i laden tilknyttet minkfarmen. 17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer / aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet. Procesforløb se pkt. 16. Affaldsproduktion: se pkt ) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt). Der er ingen energianlæg på virksomheden. 8

9 19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld. Defekt fyrværkeri åbent krudt fra fyrværkeri observeres og kommer i vand (mindst i en ½ time), og afhændes efterfølgende til Kåstrup Losseplads. Evt. brændstof- og oliespild opsamles straks v.h.a. kattegrus, der efterfølgende afhændes til kåstrup losseplads. Se virksomheds og ledelsesmappe. G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 20) Redegørelse for virksomhedens muligheder for at anvende BAT, til at forebygge eller begrænse forureningen fra virksomheden, ud fra de kriterier, der er nævnt i bilag 5. Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på Listen over uønskede stoffer skal der redegøres for, hvorfor disse stoffer ikke kan substitueres. Der er ikke redegjort for BAT (eksisterer BAT?). Der er ikke redegjort for stoffer fra Uønsket-listen. H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening 21) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives endvidere emissioner af lugt og eventuelt mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur. Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenicitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives. Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer. Punktet er ikke relevant (der er ikke luftformige afkast) 22) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder. 9

10 Ikke relevant, da der ikke forekommer diffuse kilder. 23) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. Ikke relevant, jf. ovenstående punkter. Spildevand 24) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger: Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der fx er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.m. For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, ph og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer. Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år. Hvis der afledes kølevand, skal der redegøres for kølevandets temperatur, herunder variationen over døgn, uge, måned eller år. Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere. Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender BAT med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer. Der bortskaffes sanitetsspildevand fra kontor- og velfærdsfaciliteter via et eksisterende nedsivningsanlæg (bundfældningstank + nedsivningsstrenge). Anlægget er tilknyttet en årlig tømningsordning. 25) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Sanitetsspildevand ledes til det eksisterende nedsivningsanlæg. Der er ikke en direkte udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet. 26) Hvis der søges om tilladelse til tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, skal virksomheden supplere basisoplysningerne i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse og vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentligt spildevandsanlæg. Kommunen udarbejder tilslutningstilladelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens 28. Ikke relevant. 10

11 27) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt spildevandsbekendtgørelse Ikke relevant.. 28) Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til vandløb, søer eller havet, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse. Ikke relevant. Støj 29) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Der forekommer støj fra intern kørsel med el- og dieseltruck. Der forekommer støj i forbindelse med til- og frakørsel af fyrværkeriprodukter. Udenfor sæsonen forventes max. 1-2 daglige til-/frakørsler I sæson forventes op til daglige til-/frakørsler. Der er ikke planlagt støjdæmpende foranstaltninger. 30) Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2 skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne, udført som "Miljømåling - ekstern støj" efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj. Ikke relevant. Affald 31) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne. Der forekommer dagrenovationsaffald, der bortskaffes sammen med ejendommens øvrige dagrenovation. Der forekommer en mindre mængde papaffald, der sendes til genbrug på Kåstrup Losseplads. Defekt fyrværkeri åbent krudt fra fyrværkeri observeres og kommer i vand (mindst i en ½ time), og afhændes efterfølgende til Kåstrup 11

12 Losseplads. Mængden forventes at være ubetydelig. Spild opsamlet med kattegrus afhændes til Kåstrup losseplads. Mængden forventes at være ubetydelig. 32) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden. Se pkt ) Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse. Se pkt. 31. Jord og grundvand 34) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. Der er ikke truffet særlige foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med dagrenovation, papaffald ( og fyrværkeriaffald). Eventuelt spild af brændstof opsamles straks med kattegrus. I. Forslag til vilkår og egenkontrol 35) Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene Virksomheden foretager følgende kontroller: Daglige check: - alle flugtvej og udgange er frie - alle branddøre er lukkede - al affald er fjernet og anbragt i affaldscontainer - truck er parkeret i påbudt område - elektriske installationer er afbrudt - elektriske apparater er slukket - kontrol med medarbejderens uddannelse (grundlæggende ved ansættelse) - løbende check af medarbejderens måde at gennemføre arbejdet på - Check-punkter ved ændring af oplag til pakkeafsnit: Månedlige check: 12

13 - alle branddøre lukker tæt - skiltning er intakt - slukningsudstyr er på plads, intakt og funktionsdygtig - regelmæssige tilsyn af slangevinder - førstehjælpskasser er på plads og indhold komplet Årligt check - eftersyn af maskiner i henhold til instruktionsbogens beskrivelse af 12 måneders eftersyn - eftersyn af brandslukningsmateriel - el-installation i bygningen gennemgås Der indgås aftale med godkendt leverandør for lovpligtige eftersyn af maskiner, inventar og materiel m.v.. 2. Skive Kommunes bemærkninger: Det vurderes, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Det vurderes endvidere, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Skive kommune har på baggrund af en VVM-screening af produktionsudvidelsen, truffet afgørelse om at udvidelsen ikke medfører VVM-pligt. Screeningsafgørelsen er dateret 15 september og jnr Virksomheden kan derfor meddeles godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33. (MBL. nr. 879 af 26. juni 2010). Det kommunale beredskab har i mail af 11. september godkendt fyrværkerioplaget hos Ilbjerg fyrværkerfabriki, idet der ikke er noget i de tekniske forskrifter der hindrer dette. 3. Skive Kommunes afgørelse På baggrund af de foreliggende oplysninger meddeler Skive Kommune tilladelse af det ansøgte fyrværkerioplag på matr. nr. 3 c, Ilbjerg By, Rybjerg med adressen Ilbjergvej 6, 7870 Roslev. Afgørelsen efter Miljøbeskyttelsesloven er truffet i medfør af lovens 33, stk. 1, jf. i øvrigt Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed. Vilkår: Tilladelsen efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1 er betinget af følgende vilkår: Generelt: 2.1 Godkendelsen bortfalder såfremt udvidelsen ikke er gennemført inden 3 år fra godkendelsesdatoen. 2.2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 2.3 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode 13

14 2.4 Godkendelsen omfatter indretning og drift af hele virksomheden som beskrevet i nærværende godkendelses miljøtekniske beskrivelse. 2.5 Miljøgodkendelsen bortfalder hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år. 2.6 Ved virksomhedens ophør, skal dette meddeles til tilsynsmyndigheden. Støj: 2.7 Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende grænser: I det åbne land Døgnet rundt alle dage 55 db(a) Ved nabobeboelser Hverdage kl til 18.00: Lørdage kl : Alle dage kl : Lørdage kl : Søn- og helligdage kl : Nat kl : 55 db(a) 55 db(a) 45 db(a) 45 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Maksimalværdien af støjniveauet ved nabobeboelser om natten må ikke overstige 55 db(a). 2.8 For dag-, aften- og natperioden skal vilkårene i vilkår 2.7 overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på hhv. 8 timer, 1 time og ½ time. For lørdag eftermiddag kl er referencetidsrummet dog 4 timer. 2.9 Virksomheden skal såfremt tilsynsmyndigheden finder anledning hertil lade foretage målinger af virksomhedens støjbidrag til omgivelserne. Målingerne skal udføres som Miljømåling, jf. RL 7/88 Retningslinjer for anvendelse af miljømålinger og orienterende støjmålinger til sagsbehandling (Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger). Målinger kan foretages enten direkte på immissionspunktet eller som nærfeltsmålinger eller som en kombination heraf. Målinger skal foretages af et målefirma, der er godkendt til Miljømåling - ekstern støj, iht. Miljøstyrelsens godkendelsesordning. Målepunkter skal fastlægges i samarbejde med tilsynsmyndigheden. Målerapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden når den foreligger. Ubestemtheden ved resultaterne må ikke overstige 3 db(a) med mindre der foreligger helt specielle omstændigheder. Hvis grænseværdierne er overholdt, kan der maximalt kræves én årlig måling og beregning foretaget ved virksomhedens foranstaltning. Spildevand: 2.10 Sanitetsspildevand skal afledes som hidtil Overfladevand fra befæstede arealer samt tagvand fra bygninger og containere skal afledes ved diffus nedsivning. Affald: 2.12 Affald skal opbevares, håndteres og afhændes i overensstemmelse med de kommunale forskrifter herfor. Foranstaltninger til forebyggelse af større uheld og imødegåelse af følgerne heraf for mennesker og miljø 2.13 Virksomheden skal til enhver tid leve op til bestemmelserne i Arbejdstilsynets Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument og sikkerhedsniveau for Ilbjerg Fyrværkerifabrik, Ilbjergvej 6, 7870 Roslev. 14

15 Egenkontrol: 2.14 Virksomheden skal gennemføre den egenkontrol der er beskrevet i virksomhedens Sikkerheds- og ledelsesdokumenter, jf. nærværende godkendelses pkt. 35. Resultaterne skal på forlangende fremvises til tilsynsmyndigheden, og opbevares på virksomheden i mindst tre år. 4. Klagevejledning m.m. Skive Kommunes afgørelse kan skriftligt påklages til Natur- og miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse landsdækkende og lokale organisationer. Organisationernes klageret er afgrænset under hensyn til sagens karakter, jfr. bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentligt bekendtgjort. En eventuel klage skal sendes til Skive Kommune, som videresender denne til klagemyndigheden ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Annoncering af tilladelsen vil finde sted den 15. september 2014 på Skive Kommunes hjemmeside Skive.dk, og, og en eventuel klage skal således være Skive Kommune i hænde senest den 13. oktober Søgsmål til prøvelse af denne tilladelse ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder efter, at godkendelsen er offentligt bekendtgjort, jfr. Miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Såfremt tilladelsen ikke er udnyttet senest 3 år efter afgørelsesdatoen, bortfalder tilladelsen. Med venlig hilsen Karsten Højby Hallund Ingeniør Bilag 1. Oversigtskort 2. Situationsplan 3. Anmeldelse efter Risikobekendtgørelsens bilag 2 4. Anmeldelse efter Risikobekendtgørelsens bilag 3 Kopi af tilladelsen er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Miljøstyrelsen Arbejdstilsynet Sikkerhedsstyrelsen Midt- og Vestjyllands politi Det kommunale beredskab (Skive) Rådgiver Vagn Theilgaard 15

16

17

18 Ilbjerg Fyrværkerifabrik v/kjeld N. Jørgensen Ilbjergvej 6, 7870 Roslev Skive Kommune Kirke Allé Spøttrup Att.: Teknisk forvaltning, Natur og Miljø Anmeldelse vedr. fyrværkerioplag Anmelder: Ilbjerg fyrværkerifabrik v/kjeld N. Jørgensen (herefter kaldet virksomheden) som kolonne 2-virksomhed I henhold til Miljøministeriets risikobekendtgørelse (nr af 14/12/2006) fremsendes hermed anmeldelse med de i bekendtgørelsens bilag 2 nævnte oplysninger og data. Baggrund Virksomheden har oplag på og drives fra adressen: Ilbjergvej 6, 7870 Roslev. 01. container 02. container 03. container 04. container 05. container 06. container 01 lagerhal Den ydre sikkerhedsafstand er markeret med streg på kortet. Sikkerhedsvinkel og afstand er ligeledes optegnet for bygningerne. Oversigtskort med bygningernes placering m.v. er vedlagt som bilag. Kvalitetsstyring Virksomheden har virksomhedsgodkendelse udsted af Sikkerhedsstyrelsen: j.nr af 05. jan Miljøgodkendelse Virksomheden anmoder om miljøgodkendelse Til oplag og håndtering af fyrværkeriartikler på virksomhedens adresse. Miljøgodkendelse Virksomheden ansøger om en tids-ubegrænset miljøgodkendelse som kolonne 2-virksomhed til opbevaring af max 35,5 tons NEM (Netto Eksplosivstof Mængde) 1) Virksomhedens navn, adresse, telefonnummer og CVR-nummer m.v. Ilbjerg fyrværkerifabrik v/kjeld N Jørgensen, Ilbjergvej 6, 7870 Roslev telefon / telefax CVR nummer P-nummer hjemmeside 1

19 2) Navn, stilling og telefonnummer på virksomhedens kontaktperson vedr. risikoforhold Fyrværker Kjeld N Jørgensen Tlf.: / ) Oplysninger til identifikation af de pågældende farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer på virksomheden Fyrværkeri, klasse 1 (1.1G, 1.3G, 1.4G og 1.4S) Virksomheden beskæftiger sig med opgaver indenfor farligt gods, klasse 1 (eksplosiver og fyrværkeri) herunder import, salg, montering og afbrænding af festfyrværkeri samt oplag heraf. Virksomheden håndterer produkter, der er kategoriseret som 1.1G, 1.3G, 1.4G og 1.4S i henhold til UN/ ADR konventionen med følgende beskrivelse: UN nr (1.1G), 0335 (1.3G), 0336 (1.4G) og 0337 (1.4S). Underklasse 1.1 Stoffer og genstande, som frembyder fare for masseeksplosion (en masseeksplosion er en eksplosion, der næsten omgående vil berøre hele ladningen). Underklasse 1.3 Stoffer og genstande, der ikke frembyder fare for masseeksplosion, men som er brandfarlige og frembyder enten mindre fare for trykbølgevirkning eller mindre fare for udslyngning af sprængstykker eller begge dele, (a) hvis forbrænding medfører stærk udvikling af strålevarme, eller (b) som brænder enkeltvis efter hinanden, hvorved der frembringes mindre trykbølger eller udslyngning af sprængstykker eller begge dele. Underklasse 1.4 Stoffer og genstande, der kun frembyder begrænset fare for eksplosion i tilfælde af antændelse eller initiering under transport. Virkningerne vil stort set være begrænset til det enkelte kolli, og der kan kun forventes udslyngning af små sprængstykker med kortere rækkevidde. En ydre brand må ikke kunne forårsage næsten omgående masseeksplosion af størstedelen af indholdet i kolliet. G Pyrotekniske stoffer eller genstande, der indeholder et pyroteknisk stof, eller genstande, der indeholder både et eksplosivstof og et lys-, brand-, røg- eller tårefremkaldende stof (undtagen genstande, der aktiveres af vand, eller genstande, der indeholder hvidt phosphor, phosphider, et pyrofort stof, en brandfarlig væske eller gel eller hypergolske væsker). S Stoffer eller genstande, der er pakket eller konstrueret således, at en mulig farlig virkning som følge af fejlfunktionering begrænser sig til kolliet, medmindre emballagen er blevet ødelagt ved brand, i hvilket tilfælde alle trykbølgevirkninger og udslyngning af sprængstykker er begrænset i et sådant omfang, at de ikke i væsentlig grad er til gene eller hindring for brandslukning eller andet redningsarbejde i umiddelbar nærhed af kolliet. 4) Mængde og fysiske tilstand af de farlige stoffer på virksomheden: Virksomheden importerer fyrværkeri fra Kina og videresælger dette i Danmark. Virksomheden har som nævnt ingen produktion på stedet. Produkterne opbevares i transportpakkede kolli på paller. Kasserne håndteres altid lukkede bortset fra kasser som tages fra til produktkontrol. I oplagene kan forekomme anbrudte kolli til brug i forbindelse med festfyrværkeri. 2

20 Når sæsonen er slut modtager virksomheden alle kundernes restprodukter. Her kan forekomme anbrudte kasser der dog er forsvarligt tillukkede. Disse produkter opbevares og håndteres særskilt. Kategori mængde fysisk tilstand Som anført 35,5 tons NEM indpakket i godkendt emballage Oplagssted/adresse kategori aktivitet mængde 01. container 1.3G oplag max 2,0 tons NEM 02. container 1.3G oplag max 2,0 tons NEM 03. container 1.3G oplag max 2,0 tons NEM 04. container 1.3G oplag max 2,0 tons NEM 05. container 1.3G oplag max 2,0 tons NEM 06. container 1.1G oplag max 0,5 tons NEM 01. lagerhal 1.3G oplag max 25,0 tons NEM Bemærkninger: Container 01 anvendes periodisk og i sæson til pakkeafsnit 5) Aktivitet Virksomheden importerer fyrværkeri fremstillet i bl.a. Kina og videresælger dette i Danmark. Virksomheden beskæftiger sig med opgaver indenfor farligt gods, klasse 1 (eksplosiver og fyrværkeri) herunder import, salg af fyrværkeri samt oplag heraf. Virksomheden fremstiller IKKE selv fyrværkeri eller monterer pind på raketter. Alle virksomhedens produkter ankommer i lukkede containere. Containerne tømmes og varerne pakkes i hele kolli om på paller som opbevares på oplagsstedet. I sæson pakkes produkterne i hele kolli på paller som specifik sendes til de enkelte kunder. Andet pakkes, i køretøjer, som leverer mindre varemængder til de kunder som måtte ønske dette eller som supplement til kundernes eget opbevaringssted. Intern håndtering: Pallerne håndteres internt med godkendte trucks m.v. Håndteres af uddannet personale i henhold til ADR en kap. 1.3 Maskiner m.v. der anvendes til håndtering af paller mm. fremgår af liste i virksomheden og er underkastet gældende krav om eftersyn i henhold til såvel leverandørens som arbejdsmiljølovens krav. Extern håndtering: Forsendelse af varer sker med godkendte køretøjer, chauffører og transportører, der opfylder kravene om uddannelse m.v. i henhold til ADR ens krav herfor. 6) Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser (forhold, der kan forårsage et større uheld eller forværre følgerne heraf) Virksomheden etableres på ovennævnte adresse. For oplagsstederne på adressen er afstanden til nabobebyggelse min. 0,5 km. Afstand til andre erhverv søges overholdt ved ydre sikkerhedsafstand. 3

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse om Revurdering af miljøgodkendelse For: Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00146 Ref. KABJE/HASKR UDKAST REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Energinet.dk,

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere