TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: Tel.: CVR-nr TIDSBEGRÆNSET tilladelse til lovliggørelse af opstilling af overjordisk samletank på L samt afledning af husspildevand fra personalebygning til samletank i forbindelse med efterforskningsboring af skifergas på Ovnstrupvej 4, 9352 Dybvad Center for Teknik og Miljø Sagsnummer: 15/16503 Sagsbehandler: Maria Klitgaard Direkte telefon: Frederikshavn Kommune meddelte den 4. juli 2014 TIDSBEGRÆNSET tilladelse til opstilling af overjordisk samletank samt afledning af husspildevand fra personalebygning til samletank i forbindelse med efterforskningsboring af skifergas på Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad. Tilladelsen er gældende frem til den 30. september 2016 og omfatter en samletank med et volumen på L. Området omkring efterforskningsboringen er omfattet af Lokalplan SAE.T , hvoraf det fremgår, at brugsvand og sanitært spildevand skal opsamles i samletank. Frederikshavn Kommune har den 5. maj 2015 modtaget en ny ansøgning om tilladelse til afledning af husspildevand fra personalebygning til en overjordisk samletank beliggende Ovnstrupvej 4, 9352 Dybvad i forbindelse med efterforskningsboring af skifergas. TOTAL E&P DENMARK B.V. ønsker at etablere en større samletank på L, da den eksisterende samletank tømmes alt for ofte. I forbindelse med indhentning af supplerende oplysninger fra hhv. den 6., 8. og 11. maj 2015, oplyser TOTAL til Frederikshavn Kommune, at den eksisterende tank på L placeres således, at der er mulighed for manuelt at omkoble spildevandet over i denne, hvis den store tank i nødstilfælde giver alarm og kræver akut tømning. Frederikshavn Kommune gjorde TOTAL telefonisk opmærksom på, at anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester. Dette understreges, eftersom den angivne kloakmester i ansøgningsmaterialet ikke er autoriseret kloakmester, men i stedet autoriseret inden for VVS. Den 11. maj 2015 modtog Frederikshavn Kommune en færdigmeldingsblanket fra TOTAL underskrevet af ekstern autoriseret kloakmester. TOTAL oplyste, efterfølgende telefonisk til Frederikshavn Kommune, at anlægget er etableret som ansøgt. Anlægget er efter etableringen gennemset, godkendt og færdigmeldt af ekstern autoriseret kloakmester. Samletanken, fra KN Beholderfabrik & Miljøteknik A/S med godkendelsesnummer , er i henhold til tankattesten fremstillet i overnsstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr af til opbevaring af olieprodukter. Frederikshavn Kommune vurderer, at anlægget skal lovliggøres, eftersom TOTAL ikke har modtaget tilladelse til opstilling af en ny samletank på L.

2 Lovliggørelsen laves på baggrund af fremsendte ansøgningsmateriale af den 5. maj Denne tilladelse er tidsbegrænset og er gældende frem til den 30. september Tilladelsen ophører, når aktiviteterne i forbindelse med efterforskningsboringen afsluttes, hvilket forventes at være seneste i slutningen af efteråret Såfremt aktiviterterne i forbindelse med efterforskningsboringen ikke afsluttes inden for den forventet tidsramme skal der ansøges om forlængelse seneste en måned før denne tilladelse udløber. Samletanksanlægget kan lovliggøres såfremt nedenstående vilkår er opfyldt. Tilladelsen / lovliggørelsen meddeles på følgende vilkår: 1. Samletanksanlægget og tilslutningen hertil skal godkendes af en autoriseret kloakmester efter reglerne i de gældende standarder og etableres som ansøgt jf. ansøgningsmaterialet indsendt den 5. maj 2015 og tilhørende bilag. 2. Samletanksanlægget skal placeres som ansøgt jf. situationsplanen på matr. nr. 6A, DEN MELLEMSTE DEL, SKÆVE. 3. Der må kun ske afledning af spildevand til samletanken fra personalebygning beliggende Ovnstrupvej 4, 9352 Dybvad, som er opstillet i forbindelse med efterforskningsboring af skifergas. Spildevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der normalt forekommer i husspildevand. 4. Samletanken må ikke placeres nærmere end 2 meter fra veje og skel. Ydermere skal tanken opstilles på et jævnt og stabilt underlag. Samletanken skal anbringes og indrettes således, at der er uhindret adgang til tanken, således at denne kan tømmes på forsvarlig måde. 5. Samletanken på L skal opfylde de krav til styrke og holdbarhed, der stilles til samletanke for sanitært spildevand. 6. Samletanken skal være forsynet med en mekanisk måler, så det er muligt at anslå, hvor meget spildevand der er i tanken. Der må ikke være afløb fra samletanken. 7. Den manuelle omkobling af spildevandstrømmen fra den store samletank til den eksisterende tank, i nødstilfælde, skal udføres miljømæssigt forsvarligt og godkendes af autoriseret kloakmester. VVS installationer skal udføres af autoriseret VVS installatør. 8. I tilfælde af læk eller anden form for udsivning af spildevand skal Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, omgående informeres. Ansøger skal, så snart uheldet er konstateret, straks afværge uheldet, således skaden minimeres mest muligt. 9. Samletanken tømmes efter behov af en slamsuger, dog mindst 1 gang om måneden.

3 10. Der er indgået aftale om tømning af samletanken med Sæby & Rørholt Kloakservice ApS. Såfremt denne aftales ændres eller der vælges ny entreprenør til tømning, skal Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, orienteres. 11. Tidspunkt og mængder ved tømning af samletanken skal noteres i en driftsjournal. Den månedlige forbrugte vandmængde noteres også i driftsjournalen. Driftsjournalen skal opbevares til den 1. januar 2017 og forevises Frederikshavn Kommune på forlangende. 12. Alt indhold fra samletanken skal bortskaffes til Sæby Renseanlæg og der skal betales den til enhver tid gældende takst for behandling af spildevandet på renseanlægget. 13. Forinden levering af spildevand på renseanlægget skal der træffes aftale med Sæby Renseanlæg, således der kan ske registrering af den afleverede mængde. 14. Idet tanken er opsat skal autoriseret kloakmester sikre, at anlægget er etableret i overensstemmelse med denne tilladelse. Autoriseret kloakmester skal derfor underskrive den vedlagte færdigmeldingsblanket inden 14 dage og returnere den til Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø. 15. Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, hvis der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg, hvis kommunen ønsker at gennemføre en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med spildevandsplanen eller når hensynet til miljøbeskyttelse i øvrigt gør det ønskeligt jf. miljøbeskyttelseslovens 20. Tilbagekaldelse er uden erstatningspligt fra kommunens side. Lovgrundlag Tilladelsen er meddelt i henhold til 19 i lov nr. 879 af 26. juni 2010 (miljøbeskyttelsesloven) 39 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen). Klagevejledning Denne tilladelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. 46 i bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Jf. 101 i Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010) kan kommunens afgørelse dog indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter at tilladelsen er meddelt. Med venlig hilsen Maria Klitgaard Miljøingeniør

4 Kopi sendt til: Kristian Søndergaard Jensen, Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad, via mail: John Hansen, Sæby & Rørholt Kloakservice ApS, via mail: Preben Nielsen, TOTAL E&P DENMARK B.V., via mail:

5 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.: CVR-nr FÆRDIGMELDINGSBLANKET (Underskrives og indsendes af den autoriserede kloakmester) Adresse: Ovnstrupvej 4, 9352 Dybvad Byggearbejdets art: Tidsbegrænset etablering af samletank på L for afledning af husspildevand fra personalebygning i forbindelse med efterforskningsboring af skifergas Matrikel nr.: 6A, DEN MELLEMSTE DEL, SKÆVE Bygherre: TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Acadre nr: 15/16503 Tilladelse meddelt den: Ejendomsnummer: 3620 Sagsbehandler: Maria Klitgaard Ovenstående samletank er etableret i overensstemmelse med tilladelse af den Ovennævnte færdigmeldes herved: Dato: Underskrift, adresse, tlf. nr. og evt. firmastempel: Færdigmeldingsblanketten returneres i underskrevet stand til Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ann Louise Nielsen og Richo Bøtter Rosenfeldt 64 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 3. december 2013 dmikk 019702-2011 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Maglehøjvej 19, 3600

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere