Arne Dahl. om (kriminal)litteratur og EUROPA BLUES. Foredrag af Arne Dahl afholdt på Aalborg Universitet, oktober 2003.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arne Dahl. om (kriminal)litteratur og EUROPA BLUES. Foredrag af Arne Dahl afholdt på Aalborg Universitet, oktober 2003."

Transkript

1 Arne Dahl om (kriminal)litteratur og EUROPA BLUES Foredrag af Arne Dahl afholdt på Aalborg Universitet, oktober På ét niveau er det selvfølgelig at skyde sig selv i foden, når man som seriøs akademiker, forfatter og litteraturkritiker skriver en krimi. Og seks krimier er et helt magasin. Lige i foden. En kugle i hver tå og to i storetåen. Av, for! Dog, den opfattelse bygger på hierarkier, som i og for sig på mange måder er berettigede; det er klart, at der findes god og dårlig litteratur, og lige så klart, at kriminalromaner oftest tilhører sidstnævnte kategori men findes der virkelig dårlige genrer? Op gennem 1900-tallet er krimistrukturen i vidt omfang blevet betragtet som anvendelig som noget, man kunne bruge. Lødige forfattere har brugt elementer af krimien til noget helt andet løsrevet dem for at føje dem ind i en højere sammenhæng. Lave rigtig litteratur ud af kriminallitteraturen. De færreste lødige romaner i det 20. århundrede var helt uden et element af spænding eller mystik. Modernismens romanforfattere fik øjnene op for en grundlæggende bestræbelse, en fundamental orientering i krimigenren, som ikke bare kunne bruges men frem for alt misbruges. Det målbevidste misbrug af krimilitteraturen er en vigtig del af modernismens romankunst den jagt på Sandheden med 1

2 stort S, som trods alt gennemsyrer en krimi, kunne man ikke acceptere. Det betyder, at de grundlæggende elementer opløses: Skurkene udgår, konspirationerne bliver mere og mere uigennemsigtige, opklaringen løber ud i sandet. Den mod satte vej at fylde rigtig litteratur på krimistrukturen har ikke været lige så interessant. Det har man ud fra moderni stiske positioner anset for umuligt. Som helhed bygger denne brug og målbevidste misbrug af kriminalromanen altså på en underforstået forestilling om un derlødighed. Man kan stjæle og forvanske elementer af krimi en men som helhed dur genren ikke. Det er en dårlig genre. Ikke bare fordi den søger en sandhed, ikke bare fordi den har en lineær kronologi og en udviklingskurve, der minder om udviklingsoptimistiske nationaløkonomers vækstkurver, ikke bare fordi den tvinger læseren til at fokusere på indhold frem for på form, ikke bare fordi sproget bliver så sekun dært og instrumentelt, men frem for alt, fordi den er belæsset med så mange stereotyper og klichéer. Jeg er helt enig i meget af dette. Når jeg en gang imel lem ser en tv-serie en soap opera eller et dokusoap -program, reality-tv er jeg ofte tilbøjelig til at afskrive hele genren. Den slags er pr. definition noget lort! Men er det nu helt rigtigt? Indimellem kommer der en tv-serie, som udad til ligner en soap opera til forveksling, men slet ikke er det. Eller er den? Bare fordi den pludselig er god, behøver genren vel ikke at være en anden. Op gennem forrige århundrede har den æstetiske teori brugt mange kræfter på at prøve at definere kunstnerisk og frem for alt litterær kvalitet. Man har opstillet diverse lister med positive kriterier såsom tæthed, uforudsigelighed, sprogbehandling, stil, lærdom, ærlighed, intelligens og naturligvis originalitet. Problemet med krimien har været, at den ikke rigtig tillader originalitet der er så mange faste elementer, præfabrikerede byggeklodser, at man højst kan sætte dem sammen på en nogenlunde ny måde. Omforme dem, lave dem om, kan man derimod ikke. Når man skriver en krimi, taler 2

3 man altid allerede andres sprog. Men behøver det være sådan? Skal originalitetsbegrebet nødvendigvis tolkes på netop den måde? Lad mig begynde med begyndelsen, altså med mig selv. Jeg debuterede som forfatter i 1990 med en ambitiøst formeks perimenterende, selvterapeutisk roman, der hed Chiosmas sakern. Jeg var blandt de første i generationen efter firsernes store, brede postmodernistiske gennembrud. Min generati on var med på meget af det, der skete i firserne men syntes i mange henseender, at den store fornyelse løb ud i sandet. Det store oprør mod tressernes senmodernisme og gulvspands realisme endte i det tomme intet hele det nye arsenal af dekonstruktion og poststrukturalisme, der gjorde den almin delige læser tosset, men åbnede så mange nye muligheder for skriften, nåede dårligt nok at blive taget i brug. Der manglede noget jeg er bange for, at vi ikke kommer uden om at kalde det mening. Meningsløsheden var blevet en pointe i sig selv, dekonstruktion blev i skriftpraksis udelukkende tolket som destruktion. Når jeg læser Chiosmassakern i dag (hvad jeg sådan set ikke gør, det vover man ligesom ikke), så slår det mig, hvor den bobler af en slags iver, en begejstring over skriftens løfter og muligheder. (Jeg plejer desuden at trøste mig med, at det er bedre at debutere overambitiøst end underambitiøst...) Det er faktisk en meget modig bog. Chiosmassakern fik en helt pæn modtagelse i pressen. Lovende, mente man vist. Selv følte jeg, at jeg måtte træde et metapoetisk skridt tilbage og undersøge præmisserne for min egen skrift i meget mere koncentreret form. Det blev til en lille prosapoetisk samling, der hed Nalkanden ( Tilnærmelser ) og kom i Den blev generelt fejllæst som en traditionel digtsamling, der var alt for postmodernistisk alt for sent. Forlaget, Bonnier, begyndte at få kolde fødder, og samtidig var jeg selv inde i en akademisk udvikling og nødt til at samle mig om min forskning. Jeg skrev om Artur Lundkvists skriftstrømme, samtidig med at mine egne blev tvunget 3

4 til at tørre ud Bonnier ville ikke længere udgive mine bøger, og selv havde jeg, ikke mindst i kraft af min disputats fra 1995 og grundlæggelsen af tidsskriftet Aiolos, fået et stempel som akademiker. Den slags stempler er ikke sådan at vaske af. Især ikke i et så akademikerfjendtligt land som Sverige. Indtil 1980 erne var svenske forfattere pr. definition antiintellektuelle. Med firserne kom en akademisk skolet generation til derfor blev kollisionen så voldsom. Det var ikke let at skrive i efterdønningerne af en sådan kollision. Det var midt i halvfemserne. Europa og Sveriges forhold til Europa var under uhørt drastisk forvandling. Jeg følte behov for at skrive om det, for på en eller anden måde at prøve at give et litterært kvalificeret billede af det nye Europa set fra Sveriges ganske snævre synsvinkel. Men hvordan? Jeg kom til at tænke på, hvordan Maj Sjöwall og Per Wahlöö engang havde brugt en krimiserie til at dissekere deres samtid ganske vist ud fra et cementeret politisk perspektiv, men alligevel med et stort litterært register. Men jeg opfattede mit eget navn som brændemærket gav jeg mig til at skrive krimier som Jan Arnald, ville de straks blive fejllæst som akademiske eksperimenter (noget, jeg vel at mærke aldrig har givet mig af med). De ville aldrig blive modtaget som rigti ge krimier eller som rigtig samfundskritik. Jeg var nødt til at skaffe mig en dækidentitet for at blive taget alvorligt. I mit tilfælde kan man altså tale om en slags hierarkisk omvending jeg antog ikke en falsk identitet, fordi jeg, den fine, ikke turde stå ved, at jeg skrev krimier. Det var omvendt: Jeg antog en falsk identitet for at kunne skrive krimier uden at blive affærdiget som højttravende akademiker. Dog, falsk? Er et pseudonym nu også en falsk identitet? Er det ikke bare en paralleleksistens? Jeg har aldrig selv følt, at Jan Arnald var mere ægte end Arne Dahl. I forvejen skrev jeg romaner, litteraturkritik, noveller, prosaeksperimenter, essays, akademiske afhandlinger. Jeg havde allerede mange identiteter, uden at det var noget problem. Arne Dahl og kri- 4

5 mierne var blot endnu en identitet blandt mange. Jeg opfatter det som en ideel situation at kunne have to sideløbende forfatterskaber: Ét meget basalt, som langt hen udvikler sig trygt og roligt i sin kontinuerlige beskrivelse af vores tiltagende utryghed, en fortløbende rapport om til standen i vores samtid, fra år til år. Og et andet, der bestræ ber sig på at behandle de skyggesider, som det førstes pen ikke når ind til. Det ene forfatterskab udfylder det andets blinde pletter. Det er idealet som jeg faktisk kun har rea liseret én gang, nemlig i 2001, da jeg udgav den meget am bitiøse Europa-roman Barbarer som Jan Arnald og Europa Blues som Arne Dahl. Der løb de forskellige spor pludselig sammen, og jeg tror, man kan få meget ud af at læse de to bøger parallelt. Jeg bilder mig ind, at de tilsammen tegner et ret interessant billede af vor tids Europa og dets skjulte skyggesider. Set i to forskellige, men dog beslægtede per spektiver. Jeg er nemlig perspektivist jeg mener, at jo fl ere perspektiver man har på et fænomen, f.eks. samtiden, des bedre. Litteraturen er et felt, hvor man nemt gror fast i sit eget lille udsnit af verden det er nyttigt, nødvendigt indimellem at træde et skridt ud eller ind eller til siden for at se, hvordan verden tager sig ud fra den vinkel. For mit vedkommende er krimiperspektivet det lette perspektiv forhåbentlig hverken det letkøbte eller det letbenede, men netop det lette. Det letflydende; kunsten at beskrive det svære, det uudhol delige med let hånd. Uden nogensinde at vige uden om det forfærdelige. Dybest set handler krimigenren om det, vi alle gerne vil jeg tror, det er forklaringen på dens popularitet. Hvad mener jeg nu med det, vi alle gerne vil? At blive udsat for eller vidne til grusomme forbrydelser? At se lige ned i vores kulturs blinde pletter? Jo, indrømmet, der er noget maso chistisk ved krimilæsere. Men det er ikke det, jeg tænker på. Det er helingen. En kriminalroman er en helingsproces, som vi vist alle sammen gerne ville gennemgå. Et eller andet er forkert, sygt, skævt, perverteret men skridt for skridt lukkes sårrandene, 5

6 dumhederne og vanviddet forsvinder, og vi kommer nærmere og nærmere til sandheden, løsningen, helingen. Jo værre sår, des mere velgørende heling. Og hermed tænker jeg ikke i første række på, at forbryderen bliver fanget, at loven vinder over lovløsheden, at kosmos besejrer kaos, at retfærdigheden sker fyldest. Nej, jeg tænker mere strukturelt: Tågerne spredes; fortiden blotlægges i hele sin nøgenhed.vi bliver i stand til at se det, som ikke længere er. Tiden falder på plads. Det handler ikke om harmonisering eller orden, men om klarhed. Det handler om at nå frem. Det, vi aldrig gør i det virkelige liv. Jeg bestræber mig på at lade to parallelle kræfter være aktive i mine kriminalromaner. To urkræfter. At tale om det onde og det gode forekommer måske lidt usmageligt i en tid, hvor ondskaben og godheden på ny er blevet populære våben i den internationale magtkamp, hvor USA er Den Store Satan og Saddam Den Inkarnerede Ondskab. Jeg taler ikke om onde og gode mennesker (selvom man rigtignok kommer ret tæt på de første i mine bøger), jeg taler om den evige strid mellem de onde og de gode impulser. Denne kamp skal med; disse store ord kommer man næppe uden om at tage i sin mund som krimiforfatter. Det, der sker i det små, skal også ske i det store. Den tiltagende umenneskelighed i verden og den mener jeg at kunne se; jeg synes, jeg ser den vokse sig stærkere for hver dag, der går må have en modkraft, og min modkraft er samspillet mellem en hånd fuld mennesker i Stockholm, som mere eller mindre tilfæl digt er blevet bragt sammen. A-gruppen, kaldes de, og deres menneskelighed og mellemmenneskelighed og medmenne skelighed symboliserer vores svage, lille modkraft over for det store samfundsklima, som ingen kan unddrage sig. Men inden jeg kaster mig ud i serien om A-gruppen, vil jeg fortsætte den sørgeligt afbrudte historie om Arne Dahls tilblivelse. Det stod mig klart, at en stor, fortløbende suite af kriminalromaner ville være ideel til at håndtere de store omvæltninger i vores samtid dem, vi dårligt nok mærker i 6

7 vores dagligliv, lige så lidt som gennemsnitstyskeren havde nogen anelse om, hvad der udviklede sig i løbet af nogle år i 1930 erne. Men samtidig skrev jeg videre på mit gamle forfatterskab. Jeg skrev en slags ejendommeligt prosaeksperiment i tre variationer, som jeg kaldte 3 variationer og udgav på mit nystartede forlag Aiolos, der egentlig var et tidsskrift, som jeg havde startet sammen med to nære venner på Stockholms Universitet, Ingemar Haag og halv danskeren Jan Holmgaard, lige så tragisk fortabte litteratur forskere som jeg selv. Og samtidig med at Arne Dahl kom til verden, lykkedes det mig at genetablere kontakten med Bonnier, hvor jeg efter en del bøvl fik udgivet novellesam lingen Klä i ord. Titelnovellen byggede på en fiktiv forfatter omtrent samtidig med at jeg fandt på Arne Dahl, fandt jeg på en anden forfatter ved navn Michael Halle, en tysk sen romantiker, samtidig med E.T.A. Hoffmann, som var over bevist om sine egne magiske kræfter som forfatter. Om, at det at skrive var ren trolddomsudøvelse. Temaet var så in spirerende, at det lidt efter lidt byggede op til den roman, der skulle blive min hidtil største, Barbarer. Og samtidig blev Arne Dahl altså til. Det var en interessant og stimule rende parallel. Jeg lagde ud med at skrive en krimi, der skulle handle om det samtidsfænomen, jeg på det tidspunkt var mest optaget af: Den svenske finanskrise i begyndelsen af 1990 erne, da det svenske finansmarked blev liberaliseret, og banker og fi nansieringsselskaber fik frit spil til at konkurrere med hinan den. Det skete meget sigende samtidig med neddroslingen af velfærden, så omfordelingen fra fattig til rig nåede rekordtempo. Men det var ikke mit ærinde at skildre én, som var blevet ramt økonomisk; jeg gik efter en langt mere konkret og slående virkning et traume, der gør et menneske til morder. Det blev den bog, der kom til at hedde Misteri oso efter en jazzplade med Thelonius Monk, som spiller en meget konkret rolle i jagten på morderen. Jeg introducerede også hovedpersonen på en lidt skæv måde, idet Paul Hjelm som dengang var mere hovedper son, 7

8 end han senere blev kommer ind i handlingen gennem en slags bagvendt heroisme. Han redder ganske enkelt en udvisningsdømt kosovoalbaner et dengang såre aktuelt fæ nomen i Sverige som i en forstad til Stockholm har taget Immigrationskontorets personale som gidsler; Paul Hjelm redder ham fra politiets specialkorps ved at skyde ham i skulderen, hvad der medfører, at han bliver anklaget for ra cisme og er lige ved at blive sparket ud af politikorpset. I stedet dukker en klog politichef op med en helt anden sag, der handler om koldblodige mord på svenske kapitalister. Jan-Olov Hultin, hedder denne kloge politichef, som samler en række politifolk fra forskellige hjørner af Sverige i en gruppe, der skal efterforske disse mærkelige seriemord på svensk erhvervslivs topfolk. Den midlertidige gruppe bliver senere gjort permanent under navnet Rigskriminalpoliti ets specialenhed for voldskriminalitet med internationale aspekter, bedre kendt som A- gruppen. Misterioso handler om øststatsmafiaer, om den nye kapitalismes hæmningslø se magtmisbrug og om den svenske finanskrise og samti dig slet ikke. Dybest set handler den om det menneskeliges kamp mod det umenneskelige. For mig betød det, at jeg havde fundet rammen for en fortsat beskrivelse af Sverige. Jeg syntes, det var lykkedes mig at skabe et kollektiv med rige udviklingspotentialer, og jeg havde fundet en form for alt det med politiarbejdet, hvor det blev langt mere end bare politiarbejde. Og samtidig en krimi, der fungerede ret godt på forskellige niveauer og lod sig læse med udbytte på forskellige niveauer. Det var lidt af en litterær vision at blive læst af lægfolk på lægfolks præmisser og af de lærde på de lærdes. Man kunne lytte sig ind på de mytiske og måske i et vist omfang metafysiske overtoner, men man kunne lige så godt lade være. Og det synes jeg måske nu, efter seks bøger, er det al lermest tilfredsstillende: At Arne Dahl tilsyneladende taler til alle aldersgrupper og samfundsklasser. Og på ganske mange forskellige sprog... Det skyldes måske delvis det kollektiv, hvis indre netværk 8

9 er seriens egentlige hovedperson. Min oprindelige tanke var at skabe en hovedperson, en politimand, der lignede mig selv, i hvis indre jeg nærmest uden omskrivninger kunne placere mine egne tanker i ren og nøgen form. Han skulle være edderkoppen i nettet; en figur, som når han stødte imod sine egne grænser kunne få assistance fra og tænke videre ved hjælp af supplerende figurer, der pegede i forskel lige retninger. Ud over overjeget, Jan-Olov Hultin, var der omkring jeget, Paul Hjelm, og som en udvidelse af dette jeg i forskellige retninger: den stive formalist Viggo Norlander, den samvittighedsmartrede kæmpe Gunnar Nyberg, den hæmningsløse Arto Söderstedt og allertættest på den tek nologiorienterede og energiske Jorge Chavez samt den kvin delige, intelligente og slagfærdige Kerstin Holm (hvoraf de to sidste hele tiden skulle udfordre Paul Hjelms fordomme over for henholdsvis indvandrere og kvinder). Men Paul Hjelm kom ret hurtigt ud over sine fordom me, og stort set alle de andre rev sig ligeledes løs fra deres faste roller, da de begyndte at blive individualiseret. Viggo Norlander gennemgik en omvendelse, da den russisk-esti-ske mafia sømmede ham fast til et snavset ghettogulv i Tallin. Gunnar Nyberg blev benådet fra sin evigt dårlige samvittig hed af den familie, han engang havde svigtet på det grove-ste, men pludselig vovede at opsøge. Arto Söderstedt blev simpelthen mere og mere fri i sine tanker. Jorge Chavez blev Hjelms bedste ven. Og Kerstin Holm kom Paul Hjelm i møde på en måde, som forudsætter sand jævnbyrdighed. Personerne begyndte kort sagt at leve deres egne liv sam tidig med at de i bund og grund var en og samme person, en slags mangehovedet version af det trods alt hæderlige og veltilpassede samtidsmenneske, der forsøger at overleve i en svær tid. Den kategori, som langt de fleste af os trods alt tilhører. Kriminalromanen lever i kraft af en hårfin balance mellem alle de nødvendige elementer. Tager et af dem overhånd og bliver dominerende, går det ud over de andre. Og var der ikke en risiko for, at min personlige kærlighed til de her per- 9

10 soner og min optagethed af deres personlige relationer skulle udvikle sig på bekostning af de andre elementer? Jo, helt oplagt. Alt for mange kriminalromaner sætter til på tempo, intrige, spænding og samfundskritik, når personge staltningen kommer i fokus. Og nøjagtig det samme gælder et hvilket som helst af de andre elementer. Jeg tror, at min omfattende litterære bevidsthed hjalp mig til at holde balan cen. På et tidligt tidspunkt pålagde jeg mig selv at følge en bestemt parole for ikke at tippe over i nogen retning. Paro len var: ikke at gå på kompromis. Og det betyder omtrent: Slagkraft i samfundskritikken, bid i humoren, liv i personerne, dybde i følelserne, variation i stilen og tryk på intrigen. Ingen døde punkter. Nogle forsætter, som jeg hele tiden forsøger at holde mig for øje, når jeg skriver. Jeg går videre hvis I orker mere. Efter Misterioso skrev jeg Ondt blod. Det er på sin vis min ondeste bog, min mest rendyrkede thriller. Udgangspunktet var: Hvad ville der ske, hvis en ægte amerikansk seriemorder kom til Sverige som en slags billede på vores totalt ukritiske tagen alt amerikansk til os, et billede på amerikaniseringen af Sverige (som jeg i øvrigt opfatter som meget stærkere end i Danmark, fordi Sverige har og altid har haft et meget mere problematisk forhold til Europa)? Men det handler også i høj grad om fædre og sønner, om hvordan krigen påvirker folk, længe efter at den er slut (et tema, der har fået en helt særlig ak tualitet i Sverige i og med mordet på udenrigsminister Anna Lindh, som blev begået af en ung mand, der var dybt skadet af krigen i Jugoslavien). Hen ad vejen bliver det også til en storpolitisk thriller med markante indslag fra Golfkrigen, hvor både Irak og Osama bin Laden optræder længe før både 11. september og den nye Irakkrig. Som jeg selv ser det, befinder disse to bøger sig på omtrent samme niveau. Med den næste bog synes jeg, jeg tager et væsentligt længere skridt fremad. Op til toppen af bjerget er en 10

11 både friere og mere kompliceret krimi end de to foregående. Her væves en lang række motiver, som alle virkede vigtige og påtrængende, sammen til en mere overbevisende helhed end tidligere. Indvandrerproblemer kobles med incestproblemer, hooliganisme og børneporno kobles sammen med terroris me, nynazisme og narkohandel. I den bog synes jeg virkelig, jeg har fundet en slags mindste fællesnævner for den lille og den store kriminalitet, hverdagens ondskab og den globale. Der er satans meget tryk på den bog! Med dette tredje bind af serien blødes mandsdominansen i A-gruppen desuden op, i og med at det introducerer en ny, vigtig figur en ung kvinde ved navn Sara Svenhagen, som dag ud og dag ind kæmper med de frygteligste forbrydelser, man kan forestille sig, nemlig overgreb mod børn og børnepornografi. Senere bliver gruppen endnu mere kvindedomineret. Og så har vi Europa Blues her i oktober 2003 den senest udkomne Arne Dahl-roman i Danmark. Den har jeg tænkt mig at gå lidt mere i detaljer med (VÆLDIGE VANDE, bind 5, udkommer 11.marts 2004, red.). I forbindelse med dette foredrag blev jeg bedt om at refl ektere i lidt mere teoretiske baner over mine krimier hvordan man bærer sig ad med at opbygge et plot, forholdet mellem fabula og sjuzet (for nu at bruge narratologiens termer) samt bl.a. spændingskurvens progression og regression. Men jeg føler ikke, jeg har så vældig meget at sige om de ting normalt har jeg ikke svært ved at forholde mig teoretisk til litteratur, men at analysere en bog er trods alt en fundamentalt anderledes proces end at skrive den. Hvor meget jeg end anstrenger mig, formår jeg ikke rigtig at forholde mig teoretisk til mine egne bøger. Skriveprocessen rummer ganske vist masser af teoretiske og direkte analytiske elementer men for den skrivende indgår de som momenter i en større, ge nerel kreativ proces, som ret beset mest drives af lyst indi mellem af næsten erotisk karakter og som jeg ikke rigtig er i stand 11

12 til at analysere. Fornemmelsen for spændingsop bygning og den efterfølgende afdækning af hemmeligheder er netop en fornemmelse, en følelse på teoretisk grundlag, ganske vist. Men til forskel fra visse andre forfattere evner jeg ikke at løsrive den skabende proces fornemmelser fra romanstrukturen. Det må man tage som min undskyldning for, at jeg i stedet forsøger at rekonstruere Europa Blues til blivelse. Udgangspunktet var for første gang titlen. Efter en række længere rejser i Europa, ikke mindst et års ophold i Berlin, begyndte jeg at få en fornemmelse af, hvor meget Anden Verdenskrig stadig optager sindene på store dele af konti nentet. Den er et åbent sår, et sår som aldrig rigtig vil heles og måske heller ikke bør heles. Det slog mig, hvor langt vi i Sverige er fra den følelse vi opfatter og skildrer Anden Ver denskrig som noget meget fremmed, som vi svenskere aldrig var en del af. Jeg gav denne vage, sælsomme følelse et navn Europa Blues. Af det fødtes en roman. Hvad var det, jeg ville vise? En følelse, der forenede Vest- og Østeuropa, men som Sverige målbevidst har lukket af for. Jeg så et palads for mig, hvor skønhed og grusomhed var ét hvor historien om skønheden og historien om grusomheden ikke rigtig lod sig skille ud fra hinanden. Jeg tog udgangspunkt i det aktuelle fælleseuropæiske problem, som bekymrede mig mest: Trafficing, den næsten industrielle eksport af østeuropæiske prostituerede til Vesten, hvor de bogstave lig talt bruges op, og nye kommer til i en aldrig svindende strøm. Dette problem ville jeg koble sammen med de mørke punkter i Sveriges (og også Finlands) historie vores indi rekte (og for Finlands vedkommende direkte) forbindelser med nazismen. Alt dette ville jeg endvidere knytte sammen med på den ene side Sveriges politik og praksis vedrørende flygtninge, på den anden side de forskellige mafialignen de organisationer, der vokser frem i det nye Europa. Des uden var der et billede, som jeg blev ved med at se for mig, et billede fra en dag, jeg sammen med mine døtre besøgte den hyggelige national-zoo 12

13 Skansen i Stockholm. Det er det tryggeste, venligste sted man kan forestille sig (hvis man ser bort fra kommercialiseringen), og netop der så jeg nær mest i forbifarten nogle nuttede små dyr flokkes om det kød, personalet smed ind i indhegningen til dem. I næste nu spærrede de gabet op og formelig flåede kødet i stykker med bestialsk kraft et forbløffende syn! De små kræ var jærve. Det var som at se en primitiv kraft taget ud af de forhistori ske myters dybeste dyb. Eftersom jeg var ude efter en form for retfærdig kvindelig hævn, var det logisk at forbinde jærvenes sælsomme urkraft med en mytisk urkraft, nemlig erinyerne, den græske gudeverdens mest skrækindjagende væsener, de arkaiske kvindelige hævngudinder. Hermed begyndte plottet at tage form og forbinde alle de nævnte elementer. Jeg havde også brug for en joker i spillet, som kunne drage rundt i Europa og binde alt dette sammen med sin person det blev et af mine personlige yndlingsmedlemmer af A-gruppen, Arto Söder stedt, hvis finske rødder også kunne inddrages. Det var mit mål lidt efter lidt at forbinde historiske og samtidige fænomener, som ellers aldrig bliver sat i forbin delse med hinanden. Det blev også plottets struktur. I en lettere metapoetisk scene lader jeg Paul Hjelm, Kerstin Holm og Jorge Chavez diskutere de fire tilsyneladende ad skilte sfærer, som A-gruppen aktuelt arbejder med. Hjelm har tegnet et skema over de fire sfærer, et plustegn med fire felter det er så at sige min egen skitse over historien, med alle ledetråde anført. Politifolkene indser efterhånden, at de fire sager hænger sammen og reelt er én sag. Det handler altså om fire separate felter: 1) otte asylsøgende kvinder fra østlandene er forsvundet fra et asylcen ter i Sverige, 2) en kvinde har væltet en mand ned foran Stockholms T-banetog, 3) en mand er blevet ædt af Skan sens jærve, og 4) en gammel mand bliver fundet hængende i et træ på kirkegården, med hovedet nedad og en lang nål stukket ind i hjernen. En så indviklet intrige lader sig næppe udtænke i skri vende 13

14 stund; den kræver meget omhyggelig eller i hvert fald lang tids planlægning. Man går ud fra et skema a la Paul Hjelms plustegn, og det skal så omformes til et skridt-for-skridtskema, et forløbsskema hvad skal man begynde med, hvad skal der derefter ske, hvornår skal læseren be gynde at ane sammenhængen, hvad skal forhales henholds vis fremskyndes, hvornår kommer næste vendepunkt? Nogle grundprincipper er: 1) Begynd i udkanten af begivenheder ne, så det, der først forekommer centralt, i virkeligheden er perifert; 2) Hav altid mindst to dramatiske vendinger, så læ seren svæver i uvished om, hvorvidt sandheden er kommet for en dag for det kommer den jo aldrig i virkeligheden, ikke helt; 3) Giv altid læseren en chance for at selv at regne løsningen ud det ideelle er, hvis læseren ser den en sides penge, før forfatteren giver svaret så føler læseren sig in telligent, og det er altid godt; 4) Giv både ægte og falske ledetråde hen ad vejen, så læseren føler, at han burde have set løsningen noget før; 5) Gør aldrig opklaringen af en sag til en pointe uden forbindelse med bogens tema/grundpro-blematik. Opklaringen skal involvere en generel anagnorisis verden skal træde frem i et nyt lys. Som I kan høre, er det en helt ustruktureret opremsning af tip. Og i virkeligheden kan man slet ikke give sådan nogle tip om, hvordan en krimi skal skrives alting skal hænge sammen. I vore dage hører det gamle romantiske begreb organisk form ingen steder bedre hjemme end i krimi nalgenren, hvor man faktisk hele tiden er nødt til at have vældig meget i hovedet. Den ungarske forfatter Peter Ester-hazy sagde til mig engang, da jeg interviewede ham: Der er ingen teknik i litteraturen. Det hele er essentielt. Det har vide implikationer såkaldt tekniske løsninger forudsætter et meningsbærende grundprincip. Man skal ganske enkelt være på det rene med helheden, når man begynder at skrive med den organiske helhed. Det er først, når helhedsvi sionen står klart, at alle brikkerne falder på plads i skrive processen. At skrive krimier 14

15 er en mærkelig konstellation af minutiøs planlægning og fri skriven løs. Sjovt nok føler jeg stadig tydeligere, at de to ting hører sammen. Når først hele den komplicerede struktur er på plads i hjernen, ind-finder der sig en næsten total skrivefrihed, som gør, at man kan koncentrere sig fuldstændig om selve det at skrive om stilen, om sproget. Plottet skal være der, uden at man behø ver at tænke ret meget på det, mens man skriver. Jeg tror ikke, jeg kan komme det ret meget nærmere. Jeg elsker selv den dér følelse, når den største præcision og perfektion forbinder sig med den største frihed, lyst og humor. Det, der virker let og ubesværet, skal dække over den mest omhyggelige planlægning. Kort sagt: Timing is everything. Og hvis læseren sidder tilbage med noget mere end følel sen af nogle timers god underholdning, er det vel et tegn på, at jeg har nået mit mål: at smugle den gode litteratur ind i krimiens form. Et eller andet sted i udkanten af serien om A-gruppen er det min litteraturpædagogiske mission. Jeg vil narre folk til at læse litteratur, som de ikke selv tror, de kan kapere. Men moderne læsere kan kapere meget mere, end de tror. I Europa Blues er tiden af lave. Processen er tydeligere end nogensinde en helingsproces. Chefen, kriminalkommissær Jan-Olov Hultin, døjer med mærkelige tidsudfald. Han tror, det er et slagtilfælde, der er i anmarch. Men hans reaktion er i virkeligheden en fysisk reaktion på, at tiden er af lave der er noget helt galt med samtiden, for historien er en løgn, og det bøder man for. Jeg vil slutte af med at citere et afsnit, hvor den samme følelse hjemsøger vores helt Paul Hjelm: Tiden havde fået nykker. Den opførte sig ikke normalt. Den var sikkert af lave. Paul Hjelm havde en mistanke om, at det var, fordi der var grus i maskineriet. Når baggrunden for et hændelsesfor løb er klar og tydelig, så går tiden normalt. Når der er styr på fortiden, når konflikter og uretfærdigheder er erkendt og afsløret, 15

16 når tidens sår er lægt, så hersker der en form for forsoning, og så kan tiden uhindret forløbe pænt lineært. Men når det fortidige i en eller anden forstand er falsk, forfalsket, så mørner tidens gang, så sætter der sig søvn i tidens øje og grus i tidens maskineri, og så opfører tiden sig mærkeligt. Det var i hvert fald en teori. Tiden var af lave og af led, og hvem var Paul Hjelm, at han skulle kunne sætte den på plads? Desuden ville det gøre forbandet ondt. Ufærdstider, kaldte man det engang. Man hamstrede, barrikaderede sig og slap ikke en djævel over broen. Og håbede så på, at børnene kom til verden med ét hoved og ikke to. Man forstod aldrig, at det var derfor, børnene somme tider havde to hoveder og ikke ét. Fordi man ikke slap en djævel over broen. Oversat af Anders Johansen

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND NYNAZISMEN magt eller afmagt Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag, 2002 ISBN 978-87-7118-176-0

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kreativ projektledelse i kaos

Kreativ projektledelse i kaos Kreativ projektledelse i kaos På et fortov i Rom spurgte min søn mig engang, om der overhovedet ikke fandtes regler i den italienske trafik. Han så kun et virvar af mennesker, scootere og biler; han hørte

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere.

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere. Thorstein Thomsen Sproget er et tog - en børnebogsforfatter om sit arbejde er en fagbog til voksne. Den er udkommet på Dansklærerforeningens Forlag og er derfor målrettet mod dansklærere, men andre f.eks.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource Unleash The Champion Within 6 Hours Concept Titelbælte 2014 Hvad Human performance Institute har betydet for mig! Af Joachim Christensen Hvis man ser bort fra Johans og min relation fra de tidligere år

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

ommadawn.dk - Science fiction - 2007

ommadawn.dk - Science fiction - 2007 ommadawn.dk - Science fiction - 2007 Indholdsfortegnelse Velkommen til ommadawn.dk 21. juli, 2008 Anne McCaffrey 30. juli, 2007 Eurocon 2007 26. september, 2007 Dette fanzine er nyt, men hjemmesiden, det

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Sådan fandt vi forfatteren til Den Hemmelige Socialdemokrat*

Sådan fandt vi forfatteren til Den Hemmelige Socialdemokrat* Sådan fandt vi forfatteren til Den Hemmelige Socialdemokrat* * med stor sandsynlighed. Blandt en gruppe af mistænkte 1:0 strategisk brug af data Kontakt: Claus Dahl, claus@etnul.dk, tlf: 22901886 At genkende

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere