Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune"

Transkript

1 Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011

2

3 Indledning Denne handleplan er udarbejdet på baggrund af Miljøpolitikken for Sorø Kommune. Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 10. maj 2011 de punkter der indgår i handleplan Prioriteringen blev foretaget blandt de handlinger der indgår i Miljøpolitikken med én stjerne, som betyder, at handlemulighederne for nuværende ikke udnyttes. Punkterne i handleplanen er i prioriteret rækkefølge følgende: 1.1 Kommunens naturværdier undersøges, og der arbejdes for udarbejdelse af en naturkvalitetsplan for at kunne prioritere naturplejeindsatsen, og for at samle viden til et bedre beslutningsgrundlag for kommunale afgørelser. 1.7 Gennem opfølgning på stiplanen indgås aftaler med lodsejere om anlæg af stier, cykelruter, trampestier og ridestier der sikrer adgang til naturen Arbejde for støttemidler til større naturprojekter f.eks. EU-LIFE, Naturstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug, Fiskeri og Fødevare-Erhverv, Grønne Partnerskaber, Friluftsrådet, de grønne organisationer m.v Arbejde for at bruge naturen i undervisningen/at få mere undervisning ud i naturen. 6.1 Ubenyttede brønde og boringer påbydes sløjfet, særligt dem der ligger i indvindingsoplandet til vandværker og i øvrigt i områder, hvor grundvandet er sårbart. 5.8 Gå foran med et godt eksempel ved håndtering af regnvand på kommunens egne arealer (lokal afledning). 5.9 Indarbejde håndtering af regnvand samt kort over potentielle oversvømmelsesområder (bluespot) i alle planlægningsopgaver. 6.5 Udarbejdelse af ny samlet vandforsyningsplan for Sorø Kommune til erstatning for de nuværende forældede planer for de tidligere kommuner. Planerne giver ikke mulighed for at administrere området. 6.5 Friholde indvindingsoplandene til almene vandværker for forureningstrusler.

4 1. Natur og fritidsliv Projekttitel 1.1 Kommunens naturværdier undersøges, og der arbejdes for udarbejdelse af en naturkvalitetsplan for at kunne prioritere naturplejeindsatsen, og for at samle viden til et bedre beslutningsgrundlag for kommunale afgørelser. At kvalificere naturindsatsen i kommunen Beskrivelse af projektet Der udarbejdes en Naturkvalitetsplan på baggrund af tilgængelig viden om naturværdierne i Sorø kommune. Der iværksættes undersøgelser til opdatering af vidensgrundlaget og planen justeres årligt. Naturkvalitetsplanen er et planlægningsværktøj til prioritering af f.eks. naturplejeindsatser, udpegning af grønne korridorer og lokalplanlægning, samt et værktøj i den daglige administration af lovgivningen. Udpegning af biologisk interessante naturtyper og levesteder for sjældne dyr- og plantearter samt vurdering af trusselsniveauet Bedre fagligt beslutningsgrundlag og hurtigere sagsbehandling. Tidsplan Opprioriteret indsats på natur 2011 fra naturplejemidler. Teknik og Miljø Hvem skal inddrages Konsulenter til registrering af botanik og bilag IV arter. Hvad koster projektet Vi kommer langt for pr. år, sandsynligvis kan vi få kortlagt de beskyttede naturarealer i kommunen for kr. i løbet af 5 år Nuværende tal Forslag til korrigeret Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

5 1. Natur og fritidsliv 1.7 Gennem opfølgning på stiplanen indgås aftaler med lodsejere om anlæg af stier, cykelruter, trampestier og ridestier der sikrer adgang til naturen. At skabe adgang til rekreative oplevelser i naturen. Beskrivelse af projektet Udmøntning af Sorø kommunes Stiplan. Der arbejdes for aftaler med lodsejere i det åbne land om anlæg af stier, som sikrer adgang til naturoplevelser. Der arbejdes for stierne som tilgodeser forskellige interessegruppe såsom gående, cyklister, motionister, fysisk handicappede og ryttere. Stierne gøres tilgængelige på internettet via kommunens hjemmeside, Region Sjællands Friluftsguiden.dk og gerne Naturstyrelsens ud i naturen. Stiplanen anviser en mangfoldighed af stier til forskellige brugere Stiplanen anviser alternativ cykelvej væk fra de stærkest trafikerede veje Kort over stier i Sorø kommune er tilgængelig på nettet. Tidsplan Stier promoveret på div. hjemmesider i løbet af Løbende fremadrettet indsats for udbygning af stinettet. Kommunens borgere. Hvem skal inddrages Borgere f.eks. gennem interesseorganisationerne i Grønt Forum. Hvad koster projektet (bidrag til belægning, afmærkning af ruter, skiltestander, oversigtskort, indtastning af ruter ell.lign) Nuværende tal Forslag til korrigeret Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

6 1. Natur og fritidsliv 1.13 Arbejde for støttemidler til større naturprojekter f.eks. EU-LIFE, Naturstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug, Fiskeri og Fødevare-Erhverv, Grønne Partnerskaber, Friluftsrådet, de grønne organisationer m.v. Beskrivelse af projektet Tidsplan Hvem skal inddrages Hvad koster projektet Have fokus på at ansøge om eksterne midler, som løftestang for flere af de indsatsområder der indgår i Miljøpolitikken, og som der i dag ikke er midler til at realisere. Via en målrettet indsats eksisterer der uudnyttede muligheder i at rejse eksterne midler til naturprojekter i Sorø Kommune. Få kommunale midler kan blive til mange hvis mulighederne for ekstern støtte, fonde mv. konsekvent undersøges. Eksempelvis har en arbejdsgruppe under Grønt Forum fået bevilliget i alt kr. fra fonde mv. til et projekt vedrørende renovering af stien rundt om Tuel Sø, hvor det kommunale tilskud alene udgør kr. I perioden er der blevet søgt ekstern støtte til minimum 2 naturprojekter. Ved udviklingsprojekter/nye indsatser indarbejdes det som en del af arbejdsgangen, at mulighederne for at opnå eksterne støtte midler skal afsøges og frem Kommunens borgere samt Fagcenter Teknik og Miljø Fagcenter Teknik og Miljø. Nuværende tal Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Forslag til korrigeret 4

7 Beskrivelse af projektet 1. Natur og fritidsliv 1.11 Arbejde for at bruge naturen i undervisningen/at få mere undervisning ud i naturen Naturen som grønt klasseværelse - formålet er, at understøtte at skolerne bruger naturen mere i undervisningen. Dialog ml. TMU og BUU med fokus på at understøtte at naturen bruges som rum for læring/understøtte det fokus skolerne allerede har på dette område, og som giver børnene værdifulde naturoplevelser Arbejde med at nedbryde barrierer for at undervisningen sker i naturen, f.eks. manglende kendskab til muligheder og faciliteter i området. Ligesom det kræver indsigt, tid og øvelse for lærerne, at tilrettelægge undervisningen, så den lever op til trinmålene, når undervisningen foregår i naturen. F.eks. kan arbejdes med de eventuelle muligheder for at inddrage medarbejdere fra fagcenter Teknik og Miljø som uformelle samarbejdspartnere i et begrænset omfang - hvad kan tilbydes af know how i relation til kommunens grønne områder og hvilke muligheder eksisterer for at medarbejderne kan fungere som en form for ressource for lærere og pædagoger. Tilsvarende skal det undersøges, om Sorø Forsyning evt. kan indgå i et lignende samarbejde. Andre elementer kan endvidere være at: Synliggøre Grønt Forums pulje, og hvordan den er blevet brugt til at fremme natur og miljø i undervisningen. Synliggøre mulighederne for anvendelse af Kongskildes Bålhytter som kommunen har betalt Erfaringsudveksling lærerne imellem, herunder evt. lån af udstyr, mv. Fra skoleområdet fremsættes til 2012 ønske om at alle klasser (3.-6. kl.) sammen med deres lærer én gang om året skal have besøg af en naturvejleder, som i samarbejde med læreren gennemfører feltforløb omkring skolens egne biotoper/geotoper. Ligesom der i Sorø Kommune i maj 2011 er gennemført et naturambassadør forløb for alle daginstitutioner i kommunen, hvor pædagogerne blev klædt på til at få skrevet naturfag ind i de pædagogiske læreplaner i børnehaven. 5

8 Nationalt iværksættes en række initiativer omkring udeskoler. I Sorø Kommune er Sorø Friskole omfattet af ordningen. Ligesom der er etableret et nationalt center for undervisningen i natur, teknik og sundhed, som foråret 2011 vil tilbyde en ny portal, der gennem et google earth kort, giver skolerne mulighed for at registrere naturområder, science centre, naturskoler mv., omkring skolerne. Ligesom undervisningsmateriale, hjemmesider o.lign. kan kobles til lokaliteterne i portalen. Tidsplan Dialog mellem udvalgene om at understøtte naturen som grønt klasseværelse Der er etableret konkrete redskaber skolerne kan bruge ved tilrettelæggelse af undervisning i naturen (f.eks anvendelse af den nye portal og synliggørelse af muligheder i lokalområdet). Skolerne bruger i stigende omfang naturen i undervisningen (evt. spørgeskemaundersøgelse før og efter indsatsen) og frem Skolerne Hvem skal inddrages Hvad koster projektet TMU, BUU, fagcenter Teknik og Miljø, fagcenter Skole og Daginstitution samt skolerne. Nuværende tal Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Forslag til korrigeret 6

9 6. Grundvand og drikkevand 6.1 Ubenyttede brønde og boringer påbydes sløjfet, særligt dem der ligger i indvindingsoplandet til vandværker og i øvrigt i områder hvor grundvandet er sårbart et med projektet er at beskytte grundvandet mod forurening og forbedre mulighederne for at etablere nedsivningsanlæg i det åbne land. Beskrivelse af projektet Det vurderes at der er ubenyttede brønde og boringer i Sorø Kommune. Der skal først ske en opsamling af viden om eksisterende brønde og boringer, dels fra Jupiter, dels ved en gennemgang af Sorø Kommunes arkiver. På denne baggrund skal der ske en prioritering af indsatsen ske opfølgning på uafsluttede sager om sløjfning af brønde/boringer, ske varsling af påbud om sløjfning af ubenyttede brønde/boringer 1. Alle vandforsyningsbrønde/boringer registreret korrekt i Jupiter 2. Alle eksisterende brønde/boringer registreret i Jupiter 3. Alle brønde inden for 300 meter fra almene vandforsyningers boringer sløjfet Tidsplan Lodsejere og vandforsyninger Hvem skal inddrages Hvad koster projektet Vandforsyninger og lodsejere kr. fordelt over projektperioden. Nuværende tal Forslag til korrigeret Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

10 5 Spildevand, spildevandsslam samt udledning til vandløb og søer 5.8 Gå foran med et godt eksempel ved håndtering af regnvand på kommunens egne arealer (lokal afledning). Beskrivelse af projektet Tidsplan Hvem skal inddrages Hvad koster projektet At skabe opmærksomhed omkring den øget mængde regn ved at håndtere vandet på egen grund, så problemet ikke videregives. Ved alle nyanlæggelser og ændringer af eksisterende skal LAR indtænkes. Ex: permable belægninger/befæstninger, rekreative områder, synligt vand i perioder, lommeparker, genbrug af regnvand til bilvask, blomstervanding, toiletskyl osv, grønne tage, forsinkelse af udledning af regnvand Registrering af ændringer i den nu grønnere kommune, alle arbejder sammen med en grønnere kommune som mål 2012 og frem Alle, medarbejdere og borgere ALLE. Især Teknik & Miljø og Ejendomscenteret (sidstnævnte meget vigtigt) En mulig merudgift ved ændring af eksisterende bygninger og anlæg, men LARidanmark.dk åbner for en vifte af nye gennemtænkte muligheder, hvor priserne holdes nede. Nuværende tal Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Forslag til korrigeret 8

11 Beskrivelse af projektet 5. Spildevand, spildevandsslam samt udledning til vandløb og søer 5.9 Indarbejde håndtering af regnvand samt kort over potentielle oversvømmelsesområder (blue-spot) i alle planlægningsopgaver. At undgå at nye bolig/erhvervsområder kommer til at stå under vand At øge fokus på følsomme områder Få lavet (opgraderet) lavningsanalyse med flowkort, der kobles med information om faktiske kloaksystemer og hydrauliske analyser fra de vigtigste vandløb. Tidsplan Hvem skal inddrages Hvad koster projektet At vi på intet tidspunkt står med et bebygget område med soklerne i vand. Analysen et par måneder Brug af kort i fremtiden, så længe Sorø eksproprierer Planlæggere - teknik og miljø naturfolk - borgere Natur og spildevand, deres opgave bliver efterfølgende at sprede brugen af kortet Ca ,- hvis alle ønsker bliver opfyldt Nuværende tal Forslag til korrigeret Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

12 6. Grundvand og drikkevand 6.5 Udarbejdelse af en ny samlet vandforsyningsplan for Sorø Kommune til erstatning for de nuværende forældede planer for de tidligere kommuner. Planerne giver ikke mulighed for at administrere området. Kortlægning af den nuværende vandforsyningsstruktur samt sikre rammerne for den fremtidige udvikling. Beskrivelse af projektet Sorø Kommune har ikke nogen samlet vandforsyningsplan, og de vandforsyningsplaner som eksisterer for de gamle Sorø og Stenlille Kommuner, er over 30 år gamle. Vandforsyningsplanen skal dels kortlægge de nuværende vandforsyninger, dels give rammerne for den fremtidige udvikling på vandforsyningsområdet, herunder de vandindvindingstilladelser som skal udarbejdes i Det er vigtigt at vandforsyningsplanen udarbejdes før handlingsplanen for vandplanerne, da vandforsyningsplanen bl.a. beskriver befolkningens og virksomhedernes behov for vandindvinding til drikkevand og erhvervsformål. Vandforsyningsplanen skal ses i sammenhæng med Vandplanen som Staten udarbejder og Indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse som Sorø Kommune skal udarbejde. 1. At den eksisterende vandforsyningsstruktur beskrives 2. At der udarbejdes en vandforsyningsplan Tidsplan Vandforsyninger og Sorø Kommune Hvem skal inddrages Vandforsyningerne og Grundvandsrådet Hvad koster projektet Kr Nuværende tal Forslag til korrigeret Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

13 Beskrivelse af projektet 6. Grundvand og drikkevand 6.5 Friholde indvindingsoplandene til almene vandværker for forureningstrusler. Beskytte grundvandet, så det også fremover kan bruges til drikkevand efter en simpel vandbehandling. Der skal dannes et overblik over indvindingsoplandene til alle de almene vandforsyninger, herunder evt. områder til fremtidig vandindvinding. På baggrund af dette overblik, skal beskyttelsen af disse områder inddrages i kommuneplanen. Denne opgave indgår som en naturlig del af indsatsplanlægningen. Tidsplan Hvem skal inddrages 1. Indvindingsoplandene til nuværende og fremtidige vandforsyninger er registrerede. 2. Beskyttelse af indvindingsoplandene er indarbejdet i kommuneplanen. Vandværker samt nuværende og kommende aktører i indvindingsområderne. Vandværker og lodsejere. Hvad koster projektet Kr der er rejst ønske om ønske 2012 og frem til indsatsplanlægning. Hvis ønsket imødekommes forventes bevillingen til indsatsplanen at kunne dække omkostning til overblikket og prioriteringen i indvindingsområderne. Nuværende tal Forslag til korrigeret Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er:

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er: på Udviklings- og Planstrategi 2011 Juni 2013 Indledning Byrådet vedtog den 21. september 2011 Udviklings- og Planstrategi 2011. Med Udviklings- og Planstrategi 2011 blev det som noget nyt besluttet, at

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Byer og landdistrikter...2/56 Kommunen som planlægger og myndighed...3/56 Kommunen som serviceleverandør...4/56 Kommunen som udviklingsorganisation...5/56 Infrastruktur...7/56

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013 Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Indhold Forord Indledning 3 Klima og energi 5 Projekt 1. Strategisk energiplan for København Syd 6 Projekt 2. Ny energi og

Læs mere

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012.

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012. Bilag 1: Status for fokusområder udpeget i 2012 s virksomhedsplan: På de følgende sider gives en oversigtlig status på hvor langt forvaltningen nåede i 20102 med de fokusområder der var udpeget som særligt

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Kommunalbestyrelsen i Fuglebjerg Kommune vil skabe mulighederne for, at Fuglebjerg Kommune bliver en kommune, hvor det er muligt et leve et indholdsrigt

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere