Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015"

Transkript

1 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug, Michael Torp Danmarks Naturfredningsforening, Niels Hilker Danmarks Sportsfiskerforbund, Leif Møller Danmarks Jægerforbund, Stig Egede Hansen Naturvejlederforeningen, Jørgen Tybrind Sekretær for Grønt Forum, Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, Helle Wiben Jensen Afbud Dansk ornitologisk forening, Lene Smith Dansk Skovforening, Jens Kristian Poulsen Sorø Ridestilaug, Dot Kejlbo SF s miljøgruppe: Henrik Rasmussen Naturstyrelsen Storstrøm, Anders Walther Hansen Dansk Landbrug, Ivan Jensen Godkendelse af dagsorden Der blev ønsket et ekstra punkt på dagsordenen vedrørende de aktuelle økonomiske udfordringer i Sorø Kommune, og herunder forslaget om at indstille Klimaindsatsen, samt at reducere beløbet til pleje af fortidsminder, stier og naturområder med i alt kr. Der er tilføjet et punkt til dagsordenen om Grønt Forums holdning til projektet Udeliv for korte ben /behandles under evt. Herefter blev dagsordenen godkendt. Forslag om at indstille klimaindsatsen, samt at reducere beløbet til naturpleje mv. i forbindelse med de økonomiske udfordringer i Sorø Kommune Grønt Forum er uenig i de fremsatte besparelsesforslag, og finder det beklageligt, at Grønt Forum som rådgivende organ for såvel Teknik og Miljøudvalget, som for Økonomiudvalget, ikke er blevet spurgt i processen. Fremover vil Grønt Forum, som rådgivende organ, gerne spørges i lignende sager. Dette synspunkt fremhæves over for TMU/ØKU ved fremsendelse af referat af Grønt Forums møde. Grønt Forums bemærkninger om, at Grønt Forum er uenig i de fremsatte forslag om besparelser på naturpleje samt indstilling af klimaindsatsen fremsendes ligeledes til Byrådet forud for Byrådsbehandlingen den 29. april (på grund af en misforstået kommunikation er dette desværre ikke sket).

2 1. Tilbagemelding fra Café Intro Den fremsendte tilbagemelding blev taget til efterretning. 2. Tilbagemelding fra turarrangementer mv. Der er foreløbig planlagt følgende ture/arrangementer i 2015: Fugletur: Sidste søndag i maj. Havørnetur: Efter sommerferien. Aftenuniversitet om naturkvalitetsplanen: Afventer færdiggørelse af planen. 3. Aktiviteter/budget hvor mange midler skal disponeres til hvilke aktiviteter i 2015 Grønt Forums budget for 2015 er på i alt kr. Det er endnu uvist om Grønt Forums uforbrugte midler kan overføres fra 2014 til 2015 (ca kr.). Efter drøftelse blev følgende overordnet ramme for Grønt Forums aktivitet i 2015 besluttet: 2015 Aktivitet Tur-arrangementer og Aftenuniversitet: Foreløbig planer om 3 arrangementer. Pulje (se pkt. 4) foreløbig 3 projekter er imødekommet. Klima messe Arbejdsgruppe: Niels, Michael og Leif. (Miljø/Agenda 21-pris)* Anslået budget Ca kr. + Ca Ca kr. Ca. (5.000 kr.) I alt kr. *Blev ikke drøftet på mødet, men prisen har været uddelt tidligere år. 4. Tildeling af midler fra Grønt Forum pulje Skovhuset Humlebiernes spisekammer, ansøgt beløb i alt kr.: Grønt Forum fandt at det er et godt projekt, og det blev besluttet at projektet støttes med det ansøgte beløb på i alt kr. Stenlille Jagtforening Nyjægere, ansøgt beløb i alt kr.: Grønt Forum mener at det er vigtigt at kommende jægere er fortrolige med, og kender naturen, og det blev derfor besluttet at projektet støttes med halvdelen af det ansøgte beløb - i alt kr. Sorø Privatskole Biotopundersøgelse af lavt saltvand, ansøgt beløb i alt kr.: Grønt Forum fandt at det er et godt projekt, med et godt pædagogisk sigte, og projektet støttes derfor med det ansøgte beløb på i alt kr. En forudsætning for støtten er dog at det indkøbte grej også kan komme andre skoler/institutioner til gavn, i form af en grej-bank eller lignende. Grønt Forum opfordrer derfor Sorø Privatskole til at tage kontakt til Ung Sorø og 2

3 Kongskilde Friluftsgård Naturcenter, der begge har aktuelle planer om oprettelsen af en grejbank. Der blev orienteret om at ændret praksis i forhold til tildeling af midler fra Grønt Forums Pulje. Hidtil er midlerne blevet udbetalt forlods mod efterfølgende indsendelse af afrapportering/regnskab. Fremadrettet (dvs. fra næste gang Grønt Forum udbyder en pulje) udbetales de tildelte midler først når der er indsendt et samlet regnskab (med bilag/faktura) på hvordan midlerne er anvendt. 5. Opdatering af Grønt Forums rulledagsorden Den udsendte og reviderede rulledagsorden af blev drøftet. Endvidere blev det besluttet, at der som et fast punkt på Grønt Forums dagsorden tilføjes punktet: Orientering/dialog om kommende større planer og initiativer, som eksempelvis Naturkvalitetsplanen, Klokkergården/ny udstykning, mv. 6. Udarbejdelse af Agenda 21-handleplan til opfølgning på Agenda 21-strategien der indgår integreret i Vision og Planstrategi 2018 Der blev givet et kort oplæg om det forestående arbejde med udarbejdelse af en Agenda 21- handleplan, hvor følgende blev tiltrådt af Grønt Forum: Agenda 21-handleplanen udarbejdes i 2015 og afventer ikke kommuneplanprocessen der først påbegyndes i Agenda 21-handleplanen udarbejdes parallelt med igangværende revision af Miljøpolitik for Sorø Kommune idet 4 ud af Agenda 21-strategiens i alt 5 indsatsområder indgår i Miljøpolitikken (Vand, Natur, Klima og Affald) Det eneste rene Agenda 21-indsatsområde i Agenda 21-strategien er Borgerrettede initiativer, som Grønt Forum særligt involveres i. Der nedsættelse en arbejdsgruppe på GF s møde d. 23.4, som udarbejder forslag til handleplan på borgerrettede initiativer (maj-juni), samt drøfter udkast til handleplan på temaerne, vand, naturpleje, klima og affald, der koordineres med revision af Miljøpolitikken (juni) Samlet forslag til AG 21-handleplan præsenteres og drøftes i GF den 27. august Der anvendes samme struktur som i Agenda 21-handleplanen fra 2013 Drøftelse af forslag til Agenda 21-handleplan med ØKU/TMU på dialogmøde november/december med særligt fokus på Borgerrettede initiativer Efterfølgende politisk vedtagelse af Agenda 21-handleplanen. Der blev nedsat en Agenda 21 arbejdsgruppe bestående af: Niels, Stig, Dorte, Michael og Helle. Helle indkalder til foreløbig to møder i maj/juni måned. 7. Evt. DN affaldsindsamling d Tendensen var, at der de fleste steder var mindre affald end i 2014, et godt tegn. Der blev i alt indsamlet ca. 2,5 tons affald. 9 foreninger og institutioner deltog i kapløbet om de kr., 3

4 som var sponsoreret til den forening eller institution, der samlede mest affald. 5 meldte tilbage, og ud af disse blev vinder Sorø Lystfiskerforening, som havde indsamlet 30 sække, samt en række andet affald i alt kg. affald. Præmien overrækkes d af Peter i hans egenskab af formand for Grønt Forum. Præmieoverrækkelsen finder sted i Rådhusgården. Høring af Sorø Kommunes vandhandleplan Den reviderede/ opdaterede Sorø Kommunes Vandhandleplan kommer i høring fra d. 4. maj til 10. august Statens vandområdeplaner (for vanddistrikts Sjælland) er i høring indtil den 23. juni 2015 kl Sorø Kommune har et høringssvar på Teknik og Miljøudvalgsmødet den 5.maj, hvor det understreges, at planen indeholder alle indsatser for vandløb, som aftalt i vandrådene. Ansøgning til Naturstyrelsens pulje tilskud til lokale grønne partnerskaber til projektet Udeliv for korte ben Projekt gruppen Det udvidede samskabende netværk Kongskilde Friluftsgård Naturcenter og Natur-Børnehuset bestående af Kirsten Blicher Friis, Kongskilde Friluftsgård Naturcenter, Charlotte Kaae, leder af naturbørnehuset i Munkebjergby og Elin Bundgaard, pædagogisk assistent og FTR ønsker at ansøge Naturstyrelsens pulje tilskud til lokale grønne partnerskaber til projektet Udeliv for korte ben. Naturstyrelsen ønsker sikring for, at der er lokal opbakning omkring projekter der indsendes til puljen, og derfor efterspørges Grønt Forum holdning til projektet. Med dette afsæt har Grønt Forum på mødet den 23. april 2015 drøftet ansøgningen Udeliv for korte ben. Grønt Forum finder, at det er et meget spændende, vedkommende og relevant projekt, som Grønt Forum giver sin fulde støtte og opbakning til. Grønt Forum har i 2014 støttede elementer i projektet med kr. til naturvejledningsindsats rettet mod skolesøgende børn og unge på Kongskilde Friluftsgård naturcenter (Bioblitz/Mylder på matriklen). Næste møder i Grønt Forum er den 27. august: Meld gerne tilbage hvis der er ønsker til hvor mødet holdes. Et punkt til rulledagsordenen: Der udspandt sig en drøftelse om Natur og råstofindvinding, hvor emnet blev foreslået som et kommende tema i Grønt Forum emnet tilføjes derfor Grønt Forums rulledagsorden. Oversigt over arbejdsgrupper under Grønt Forum: Agenda 21 handleplan: Niels, Michael, Stig, Dorte og Helle Turarrangementer: Lene, Leif og Jørgen E. Petersen. Aftenuniversitet: Lene, Leif og Jørgen E. Petersen Agenda 21/Miljøpris: Michael og Dorte. Vand- og naturplaner: Stig, Jørgen Tybrind, Jørgen E. Petersen, Leif og Lene 4

5 Regnskabsregler for interne arbejdsgrupper: Grønt Forum afsætter midler til en given aktivitet. Arbejdsgruppen disponere beløbet inden for den ramme der er bevilliget. Når aktiviteten er afsluttet fremsendes regnskab for de bevilligede midler til Grønt Forum til orientering. Bemærk at regninger skal betales elektronisk. Kan bl.a. tilgås via som enkelt anviser vejledning til elektronisk betaling. Den elektroniske faktura fremsendes til Fagcenter Teknik og Miljøs EAN nr.: Husk at det skal anføres at regningen vedrører Grønt Forum samt den konkrete aktivitet. Vedhæftet referat er en skrivelse henvendt til kommunens leverandører om elektronisk betaling. Referent: Helle Wiben Jensen, den 30. april

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere