FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011"

Transkript

1 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser for udnyttelsen af ejendomme inden for planens område. Bestemmelserne kan omhandle den fremtidige anvendelse af det areal og de bygninger, som lokalplanen omfatter, bebyggelsens art, omfang og udformning, friarealers anvendelse, fællesanlæg, afskærmende foranstaltninger, beplantning, vej- og stiforhold m.m. Lokalplanen er delt op i to dele: En redegørelsesdel, der redegør for planens intentioner og forhold til anden lovgivning. En bestemmelsesdel, der fastlægger bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere. Hvornår skal der laves en lokalplan? Ifølge Planloven skal der laves en lokalplan, når det er nødvendigt for at realisere kommuneplanen. Der skal også laves en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Byrådet kan endvidere på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et forslag til en lokalplan. Hvad er virkningen af en lokalplan? Der må ikke etableres forhold, som er i strid med en lokalplan eller et lokalplanforslag. Lokalplanen regulerer dog kun fremtidige forhold. Det betyder, at lovlig, eksisterende bebyggelse eller anvendelse kan fortsætte som hidtil, selvom den er i strid med en lokalplan eller et lokalplanforslag. Offentliggørelse af lokalplanen Før en lokalplan kan vedtages endeligt, skal der fremlægges et forslag til offentlig høring i mindst 8 uger. I dette tidsrum kan alle med interesse komme med indsigelser, idéer, kommentarer og forslag til lokalplanforslaget.

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse Baggrund Lokalplanens område og afgrænsning Områdets historie Afgrænsning Landskab og beplantning Bebyggelse Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanens formål og indhold Disponering af området Veje, stier og parkering Beplantning og friarealer Bebyggelse Forhold til anden planlægning og lovgivning Regionplan Kommuneplan Sundhedspolitik Zoneforhold Planlov Naturbeskyttelsesloven Miljølovgivning Internationale naturbeskyttelsesområder Museumsloven Vejlovgivningen Forsyning Miljøvurdering Servitutter Klagevejledning til lokalplanen Frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag...21 Bestemmelser Lokalplanens formål Område- og zonestatus Lokalplanområdets anvendelse Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Terrænregulering Veje, stier og adgang Tekniske anlæg Ubebyggede arealer Servitutter Forudsætninger for ibrugtagning Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger...29 Vedtagelsespåtegning...31 Bilag Bilag 1 Matrikulære forhold...35 Bilag 2 Lokalplankort...37 Bilag 3 Koordinatliste til byggefelter...39 Bilag 4 Screening for miljøvurdering...43

4

5 Redegørelse

6 shøj r Voldsted Høj ls M ø Holtet Lundshøj k Voldstedlund Ri h j 9 km i l Lille Lunddals Tørv Memstrup Lunddalstørven Sandhagen Silleborg Hage Marcillieborg Lunddal Hjarddal 10 km Gettrup Høj Skibehøl Låenhus Asserdal Brådenhøj Damgård Høllet Langsodde Sukkertoppen Trusø Grønhøj 11 km Løvdal Færgehage Rinddal Hellighøj Knudshoved 21 km Klovhøj Munkholm Louiselund Sommerlyst 20 km Stenarmen Lenesminde 1 km Maren Finds Dal Solvang Hedegård Højvang Oksedal Sommergård Tomasminde Mellerhøj 2 km Krattoft Hou Møllegård Hohøj Havrelund Sillikær Klovhøj Taskhøj Hou Kirke Rishøj Charlottenpris Munkhøj Trindbakke Ejlersborg Houris Jomfrubakken Dal Gravagerlund Langhøj Trehøje Tvillinghøj l Østergård Rønhøj Frydenlev Solhøj Solhøjgård Mosely Højvang Klosterbakke Låenhøje Sem Kirkeskov Havnhu Redegørelse Lokalplan 55/2011 e n K a llebæ K e s t r u p S ø Møllevænget Hou Nærværende redegørelse til Lokalplan 49/2011 er udarbejdet i henhold til H o u Planlovens 16. Redegørelsen oplyser om lokalplanens formål, intentioner og forhold til anden planlægning og lovgivning, der måtte gælde for lokalplanområdet. Frandsbjerg MARIAGER V esterskov Himmelkol Klostermark A l s t r u p K r a t H o h ø j M a r e n Alstrup 1. Baggrund m ø l B e æ k Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra grundejeren om, at der bliver Ø sterskov mulighed for at udskifte de eksisterende pavillioner med nyt byggeri, samt mulighed for at udbygge Pinsevækkelsens Høj- og Efterskole i Mariager i takt med behovet. N o n n e h o l t Illustration 1: Oversigtskort over lokalplan områdets placering i forhold til Mariager og fjorden. H E M S K O 2. Lokalplanens område 2.1 Områdets historie Lokalplanområdet har siden 1954, efter at grunden blev skænket til Pinsevækkelsen af Mariager Kommune, fungeret som tilhørssted for Mariager Højskole, 27,5 Rinddalen , ,5 39,5 Hjulhusvej Illustration 2: Luftfoto over lokalplanområdet med højde kurver indtegnet. Den hvide signatur viser lokalplanområdet afgrænsning, mens de røde tal angiver kotens højde ,5 GL. Hobrovej side 6

7 Redegørelse Lokalplan 55/2011 der ligger smukt placeret i landskabet på toppen af områdets højeste punkt. I 1981 blev området udbygget med Mariager efterskole, der med tiden er vokset til i dag at kunne optage i alt 114 elever. Fremtidsplanerne for skolerne har løbende ændret sig i takt med et stigende elevtal. Derfor har der igennem årene været udarbejdet to lokalplaner for området for at kunne udvide de eksisterende rammer. Denne lokalplan er ligeledes udsprunget af, at der er brug for en udvidelse af de eksisterende rammer for efterskolen, men også en afvikling af et antal udtjente pavilloner, der ikke længere er rentable til deres formål. 2.2 Afgrænsning Lokalplanområdet, der udgør et område på ca. 7,2 ha, ligger i den vestlige ende af Mariager omgivet af boligområder og tæt ved fjorden. Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Gl. Hobrovej og Mariager Hallen, mod sydøst af Hjulhusvej, der støder op til et åben lavt boligområde og mod nordøst af Rinddalen, der ligeledes støder op til et åbent lavt boligområde. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af et mindre grønt område og et sammensat boligområde bestående af både åben lav og tæt lav boligbebyggelse. 2.3 Landskab og beplantning Lokalplanområdets terræn falder mod syd, øst og nord fra kote 41 m/dvr 90, hvor højskolen er placeret og ned efter med det laveste punkt på kote 28 m/ DVR 90 i den nordlige del. Mod vest falder terrænnet for så at stige igen til kote 40,5 m/dvr 90, hvor hallen og undervisningslokalerne er placeret. Højskolen ligger i et meget åbent landskabsrum, der gør, at det er tydeligt at aflæse landskabets højdeforskelle, mens efterskolens landskabsrum er mere planlagt og kompakt med en form for stringent gårdhavemiljø. Der er etableret beplantningsbælter i svungne kurver, der hovedsageligt relaterer sig til højskole bebyggelsen, men også til det interne vejnet. Beplantningen er med til at skabe mindre rum i det større landskabsrum. Ligeledes er der etableret beplantningsbælter langs lokalplanens vestlige afgrænsning afbrudt af en større åbning ind mod et tilgrænsende grønt område og langs afgrænsningen mod Gl. Hobrovej. Langs Rinddalen og den nordlige grænse er der etableret et Illustration 3: Foto af den gamle forstanderbolig, der ligger ud til hjørnet ved Gl. Hobrovej og Hjulhusvej. Boligen ønskes nedrevet blandt andet for at give plads til omlægning af den interne vejbetjening. side 7

8 Redegørelse Lokalplan 55/2011 beplantningsbælte bestående af lav buskbeplantning. Fra Hjulhusvej er der et åbent område med græs, hvilket skaber luft og udsyn op mod højskolen. 2.4 Bebyggelse Inden for lokalplanområdet er der to grupperinger af bebyggelse: Bebyggelse relateret til højskolen og bebyggelse relateret til efterskolen. Derudover er der en toiletbygning, der ligger frit i det nordligst beliggende grønne område. Højskolen, der er den ældste bebyggelse inden for lokalplanområdet, er placeret på områdets højeste sted, hvor den ligger fint eksponeret i forhold til at kunne ses fra Hjulhusvej. Bygningerne er bygget i klassisk byggestil med røde tegl- og tagsten og høj tagrejsning. Efterskolens bygninger er opført i en mere moderne byggestil med flade tage og murværk i røde teglsten. Dertil er der opstillet 3 pavillonbygninger, der har en fortid som håndværkerboliger i forbindelse med byggeriet af Storebæltsbroen. Karakteristisk for begge bebyggelser er, at de hver især ligger som samlede bebyggelser, der danner rum og intimitet. Det giver dem styrke og individuelle kendetegn, der bør bevares og styrkes ved placering af ny bebyggelse. 2.5 Veje, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet vejbetjenes via to vejadgange ved henholdsvis Gl. Hobrovej og Hjulhusvej. Der er ved indkørslen til efterskolen fra Gl. Hobrovej og ved indkørslen til Rinddalen på grund af dårlige oversigtsforhold etableret oversigtsarealer, der skal friholdes for beplantning. Lokalplanområdets interne vejbetjening er separeret, så den henholdsvis betjener efterskolen samt idrætshallerne og højskolen. Illustration 4: Lokalplanområdet set mod nord og nordvest. I forgrunden ses undervisningslokaler, til højre ses idrætshallen og til venstre ses en del af det indre gårdrum, der dannes mellem efterskolens bygninger. Lokalplanområdet har et intern stisystem, der binder de forskellige funktioner sammen på tværs samt kobler lokalplanområdet på det vej- og stinet, der ligger uden for lokalplanområdet. Elever og lærere er de primære brugere af området, men også børn og voksne fra de omkringliggende boligområder bruger især det nordligst beliggende grønne området som en hurtig smutvej. Parkering foregår primært på parkeringspladser. Ved efterskolen foregår parkering dog også langs bebyggelsen, der ligger ud til den interne vej. side 8

9 Redegørelse Lokalplan 55/2011 Illustration 5: Højskolen ligger højt i terrænet, placeret på en bakke. Højskolens bygninger er tilpasset, så de udnytter terrænnets fald. 3. Lokalplanens formål og indhold Det er lokalplanens overordnede formål at fastholde området til offentligt formål i form af høj- og efterskole, samt kursusvirksomhed. Formålet med lokalplanen er at muliggøre om- og tilbygning af højskolen og efterskolen, så det bliver muligt at etablere eksempelvis nye elevboliger, administrationbygning og halbebyggelse. 3.1 Disponeringen af området Lokalplanområdet deles op i 4 delområder. Delområde 1 udlægges til efterskole- og idrætsformål, delområde 2 udlægges til højskoleformål og delområde 3 og 4 udlægges til grønne områder med rekreativ karakter. 3.2 Veje, stier og parkering Lokalplanområdet vejbetjenes fortsat via de eksisterende vejadgange ved Gl. Hobrovej og Hjulhusvej. Der lægges op til omlægning af den eksisterende interne vej ved efterskolen for herved at skabe mulighed for flere parkeringspladser. Der etableres en stiforbindelse fra efterskolens område og ud til Hjulhusvej/ Gl. Hobrovej. Sporet til stien er allerede etableret som trampesti af efterskolens elever. 3.3 Beplantning og friarealer Lokalplanområdets grønne områder er en kvalitet for området og de skal fastholdes. De bruges til fysisk udfoldelse, som mødested for eleverne, de er med til at skabe luft mellem og omkring bebyggelsen og skaber en fin overgang mellem områdets forskellige funktioner. Det samlede indtryk bliver sammen med Illustration 6: Højskolen set mod nordøst. I forgrunden ses den intern sti, der forbinder højskolen og efterskolen områder. Derudover ses en del af de buede beplantningsbælte der omkranser en del af højskolen. side 9

10 Redegørelse Lokalplan 55/2011 Illustration 7: Lokalplanområdet set mod vest. De røde bygninger, der ses på billedet, er pavilloner, der ønskes udskiftet med nyt byggeri. I baggrunden skimtes en bagvedliggende tæt-lav boligbebyggelse. Illustration 8: Efterskolens byg-ninger danner et fint gårdrum, der bruges til forskellige fysiske og sociale aktiviteter. Gårdrummet ønskes fastholdt i den nye lokalplan. beplantningen et varieret landskabsrum, der til tider åbner sig op og til andre tider lukker af. Beplantningen bruges både som rumskabende og som afskærmende virkemiddel, jf. illustration 9. Langs det vestlige og sydlige skel lukker det eksisterende høje beplantningsbælte af mod det nært liggenede boligområde og mod Gl. Hobrovej. Ud til det grønne område, der ligger umiddelbart vest for lokalplanområdet, er der en pause i beplantningsbæltet, hvor der er undladt at etablere beplantning for at opnå en sammenhæng mellem de to områder. Langs det nordlige og nordøstlige skel giver den eksisterende lav buskbeplantning mulighed for et godt view fra Rinddalen og strandengen ud over den nordligst del af lokalplanområdet og er med til at trække det grønne ind i mellem boligområderne. Den rumskabende beplantning omkring højskolen snor sig i en stor bue, der slutter af i en mindre bue, som en adskillelse mellem de to skoler. Indkigget til højskolen fra Hjulhusvej fastholdt ved, at der ikke må etableres beplantning udover det angivne beplantningsbælte. Derudover ønskes et større indkig til efterskolen etableres fra Gl. Hobrovej ved at fjerne en del af den eksisterende beplantning.. Der lægges op til at videreføre den type beplantningbælte, der allerede er inden for området med buede former af træ- og buskbeplantning. Der skal etableres et nyt beplantningsbælte, som fra Hjulhusvej lukker af mod efterskolens bebyggelse, men bibeholder det åbne græsareal foran højskolen, så der forsat vil være frit udsyn til højskolen. Illustration 9: Principskitse for lokalområdets beplantning. Beplantningen er angivet med grøn farve suppleret med retningsgivne stiblede linjer. Den røde signatur illustrer indkig til området, der ønskes etableret/bevaret. Lokalplanen giver mulighed for, at der i delområde 1 inden for et angivent areal, kan etableres en multibane. Multibanen vil være afskærmet af et beplantningsbælte. Inden for lokalplanområdets delområde 3 skal der etableres et forsinkelsesbassin til opsamling af regnvand. side 10

11 Redegørelse Lokalplan 55/ Bebyggelse Bebyggelse skal forsat holdes inden for de to grupperinger, der er nævnt i afsnit 2.4. Ny bebyggelse skal indpasses og tilpasses det eksisterende byggeri, både i forhold til placering, udtryk og arkitektur. Illustration 10: Et kig langs lokalplanområdets vestlige grænse. Der er i lokalplanen udlagt byggefelter, hvor byggeri skal holde sig inden for. Byggefelterne er udlagt efter følgende principper for efterskolen, højskolen og halbebyggelsen: Efterskolen Der må opføres bebyggelse i sammenhæng med, i forlængelse af eller i tilknytning til efterskolens eksisterende bygninger. Ny bebyggelse skal placeres, så den skaber og bevarer rumdannelser mellem bygningerne og det eksisterende gårdrum skal bevares. Højskolen Der må opføres bebyggelse i sammenhæng med og i forlængelse af højskolens eksisterende bygninger. Ny bebyggelse skal placeres, så det understøtter den symatri, der er i den eksisterende bebyggelse. Gårdrummene mellem de eksisterende bygningsvolumner skal bevares. Halbebyggelsen Ny halbebyggelse må opføres i forlængelse af eksisterende halbebyggelse. Ny halbebyggelse kan plaveres forskudt eller tilbagetrukket for at bryde den lange facade. Det vil være muligt at dispencere fra byggefelterne, hvis det kan godtgøres, at den ønskede placering følger de principper lokalplanen i stiller op. Lokalplanen lægger op til at den gamle forstanderbolig på matr. 49b Mariager Markjorde kan rives ned. Illustration 11: Lokalplanområdet set fra Hjulhusvej. Bag den afskærmende læbeplantning ses de mørkerøde pavilloner og en nogle af efterskolens undervisnings bygninger. 4. Forhold til anden planlægning og lovgivning I dette afsnit redegøres nærmere for lokalplanens forhold til regionplanen og kommuneplanen og til den øvrige planlægning for lokalplanområdet. 4.1 Regionplanen Vand- og Natura 2000-planerne er implementeret i den danske lovgivning i side 11

12 MAR.R.2 Redegørelse Lokalplan 55/2011 Miljømålsloven, og det er statens miljøcentre, der udarbejder planerne. Kommuneplanen for Mariagerfjord Kommune kan ikke indeholde retningslinjer for emner, der er omfattet af miljømållovens bestemmelser. Indtil Vand- og Natura 2000-planerne er vedtaget er det således retningslinjerne i regionplanen for Nordjyllands Amt, der gælder. Med strukturreformen fastholdes Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt med retsvirkning som landsdirektiv, indtil den hidtidige regionplanretniingslinje afløses af en retningslinje i Mariagerfjord Kommuneplan Vandplanerne er fremlagt i offentlig høring fra den 4. oktober 2010 og et halvt år frem, hvorefter Naturstyrelsen vil udarbejde de endlige vandplaner. Grundvandsbeskyttelse Alt grundvand skal som udgangspunkt beskyttes mod forurening, bl.a. gennem administrationen af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven. Dette er vigtigt af hensyn til bevarelsen af naturområder (vandløb, søer, moser og enge), som er afhængige af grundvandstilførsel, og af hensyn til sikring af den nuværende og den fremtidige drikkevandsforsyning. I forhold til drikkevandsforsyningen er de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker særligt vigtige at beskytte mod forurening, da de dels udgør grundstammen i den decentrale, regionale vandforsyningsstruktur, dels er vigtige for den lokale drikkevandsforsyning. Lokalplanområdet liggende inden for et område, som i Regionplanen for Århus Amt er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Ifølge regionplanens retningslinie 3.5, stk. 2 skal grundvandsressourcen i områder med drikkevandsinteresser beskyttes mod forurening. MAR.O.10 MAR.O.9 MAR.S.1 MAR.E.1 MAR.C.1 MAR.B.3 MAR.R.1 MAR.B.4 MAR.O.4 MAR.O.3 MAR.R.3 MAR.O.5 MAR.B.6 MAR.B.10 MAR.B.7 Illustration 12: Lokalplanområdet ligger i rammeområde MAR.O.3 i Mariagerfjord Kommuneplan MAR.O.2 side 12 MAR.O.1 MAR.R.4

13 Redegørelse Lokalplan 55/2011 Lokalplanområdet ligger ikke i et nitratfølsomt område eller i et indvindingsopland til et alment vandværk. Mariagerfjord Kommune vurderer, at nærværende lokalplan ikke er i strid med retningslinierne i regionplanen. 4.2 Kommuneplanen Rammer for lokalplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af rammebestemmelserne for rammeområde MAR.O.3 for Mariager i Mariagerfjord Kommuneplan Her fastlægges anvendelsen til offentligt formål. Lokalplanen er i overenstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan Sundhedspolitik Mariagerfjord Kommunes sundhedspolitik støtter op om den overordnede vision om, at det skal være attraktivt at bo, leve og arbejde omkring Danmarks smukkeste fjord. Sundhedspolitikkens overordnede mål er at skabe fleksible rammer og bedre vilkår for det gode liv for alle kommunens borgere. Det er naturligt, at tilgangsvinklen i lokalplanlægningen er sundhedspolitikkens fokusområde; det fysiske nærmiljø. Her vil der være fokus på at skabe rammerne for motion, socialt nærmiljø og dannelse af netværk, som er øvrige fokuselementer i sundhedspolitikken. Lokalplanområdet indeholder grønne områder og idrætsfaciliteter, der giver mulighed for fysisk aktivitet. Derudover knytter lokalplanområdet sig, via interne stier på nærområdets stisystem. De grøne områder, der flere steder inddeles af beplantningsbælter til mindre enheder, gårdhavemiljøet ved efterskolen, m.m. er med til at skabe rammerne om et godt nærmiljø, der giver mulighed for mødesteder og socalt samvær. 4.4 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone og der ændres ikke på zoneforholdene med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. 4.5 Planloven Den kystnære del af byzonen Lokalplanområdet ligger omgivet af boligområder mod øst og vest. Området er disponeret, så bebyggelse er placeret på den sydlige halvdel, trukket vek fra Illustration 13: Lokalplanområdet set mod nord vest. På fotoet ses den eksisterende toiletbygning og en del af et afskærmende beplantningsbælte. I baggrunden fornemmes Rinddalens boligbebyggelse. side 13

14 Redegørelse Lokalplan 55/2011 fjorden, mens den nordlige halvdel af området ligger som en grøn kile mellem boligområderne. Mariagerfjord Kommune vurderer ikke, at lokalplanområdet er beliggende inden for de kystnære dele af byzonen, da området ligger omgivet af bymæssig bebyggelse. Nyt byggeri inden for lokalplanområdet vil ikke komme til at påvirke kysten visuelt, da det vil blive tilpasset og integreret med den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdets sydlige ende. 4.6 Naturbeskyttelsesloven Skovbyggelinien Lokalplanområdet er i sin helhed omfattet af skovbyggelinien, jf. Naturbeskyttelseslovens 17, hvorefter der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 meter fra skove. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen vil Mariagerfjord Kommune ansøge Naturstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinjen inden for området. 4.7 Miljølovgivningen Jordforurening Lokalplanområdet er ikke registreret som kortlagt i forhold til jordforureningsloven. I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i jordforureningsloven. Områdeklassificering omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt blev al jord indenfor byzone udpeget som muligt lettere forurenet. Efter en nærmere vurdering af de enkelte byområder, har Mariagerfjord Kommune besluttet, at mange af kommunens nyere boligudstykninger kan tages ud af områdeklassificeringen, idet disse områder oftest er udstykket på landbrugsjord, som aldrig har været udsat for diffus forurening. De fortsat områdeklassificerende områder er hovedsageligt gamle bykerner og industriområder. Lokalplanområdet er udtaget af områdeklassificeringen jf. Regulativ for anmeldelse af flytning af jord i Mariagerfjord Kommune af 1. maj Illustration 14: Lokalplanområdet set fra den nordligste ende mod syd. I baggrunden ses hallen, toiletbygningen og taget af højskolen. Til højre og venstre ses en del af boligområderne, der omslutter lokalplanområdet. side 14

15 Redegørelse Lokalplan 55/2011 Hvis der under bygge-, anlægs- og jordarbejde træffes forurening, skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der skal foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.m. Der henvises i øvrigt til Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven. Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord fra ejendommen fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord). Støj Virksomheder inden for lokalplanområdet er til enhver tid underlagt den gældende miljølovgivning. Dette betyder, at der uanset lokalplanens bestemmelser, ikke kan etableres virksomheder, som påfører eksisterende boliger eller anden miljøfølsom anvendelse, urimelige støjgener. Som vejledning til administration af støj har Miljøstyrelsen udsendt Vejledning nr. 5 om ekstern støj fra virksomheder i Heri er der fastlagt støjgrænser i forhold til forskellige anvendelsertyper, som danner udgangspunkt for fastsættelsen af støjniveauet i det konkrete område (se illustration 15). Illustration 15: Vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra vrksomheder målt udendørs (db(a)). Erhverv- og industriområder Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder Mandag - fredag kl lørdag kl Mandag - fredag: kl Lørdag: kl Søn- og helligdag kl Alle dage kl Etageboligområder Boligområder for åben og lav boligbebyggelse Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder side 15

16 Redegørelse Lokalplan 55/2011 En virksomhed skal ikke alene overholde den grænseværdi, der gælder for det område, inden for hvilket virksomheden er beliggende. Virksomheden skal også overholde de grænseværdier, der gælder for de omliggende områder, f. eks. offentlige områder, der belastes af støj fra virksomheden. Nærværende lokalplan er udlagt som offentligt område til høj-, efterskole- og kursusvirksomhed, hvilket i det konkrete tilfælde sidestilles med områder til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse og centerområder. På den baggrund fastlægges støjniveauet for nærværende lokalplanområde til 55/45/40 db(a) for det offentlige område. Samtidig skal lokalplanområdet, som beskrevet ovenfor, overholde de støjgrænserne for de omkringliggende områder, hvilket i dette tilfælde er boligområder. Ligeledes sikres, at det ækvivalente konstante lydniveau på henholdsvis udendørsarealer, herunder legepladser og langs facader, og indendørsarealer i følge bygningsrelementet ikke overstiger 55 db(a) og 33 db(a). 4.8 Internationale naturbeskyttelsesområder Ifølge Habitatbekendtgørelsens 6 skal der i redegørelsen til et lokalplanforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) væsentligt, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde. Mariagerfjord Kommune vurderer, at det med sikkerhed kan udelukkes, at lokalplanforslaget påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, da det nærmest beliggende Natura 2000-område, er området ved Kielstrup Sø, som ligger nordvest for, ca. 1,1 km fra lokalplanområdet. Særligt beskyttede arter På samme vis gælder det ifølge Habitatbekendtgørelsens 11, at et lokalplanforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for Illustration 16: EF-habitatområdet Kilstrup Sø, der ligger nordvest for lokalplanområdet, er det nærmest beliggende habitetområde. Der udover ligger EF-habitatområdetrne Villestrup Ådal og Kastbjerg Ådal side 16

17 Redegørelse Lokalplan 55/2011 de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, ikke kan vedtages, hvis gennemførelsen af planen har virkninger som nævnt. Mariagerfjord Kommune har ingen konkret viden om forekomster af arter på habitatdirektivets bilag IV, der har levesteder, som vil blive påvirket af lokalplanforslaget. Den del af lokalplanens areal, der ikker er bebygget, er i dag udnyttet som græsareal med afgrænsene levende hegn og med spredt busk og træbevoksning. Der findes ingen vandhuller eller gamle træer med hulheder på lokalplanens areal. Kommunen vurderer pga. arealets beskaffenhed endvidere, at der ikke er sandsynlighed for, at der findes yngle- og rastesteder for de særligt beskyttede arter, som vil blive påvirket af lokalplanforslaget. Illustration 17: Langs lokalplanområdets vestlige grænse løber et beplantningsbælte, der skiller lokalplanområdet fra de eksisterede boligområde mod vest. 4.9 Museumsloven Der er ikke registreret fund og fortidsminder inden for lokalplanområdet. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Aalborg Historiske Museum har ikke vurderet på om der er stor sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder under terræn ved anlægsarbejder og byggeri. Illustration 18: Der ønskes etable-ret en stiforbindelse fra efterskolen på billedet ses tydeligt elevernes foretrukne rute hen over sneen. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, fx knogler, flint- eller metalredskaber, lerkarskår, stenanlæg, koncentrationer af trækul og ildpåvirkede sten m.m., skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Nordjyllands Historiske Museum Vejlovgivningen Der ændres ikke på vejadgangen til lokalplanområdet. Således sker vejadgangen via de to eksisterende overkørsler. Adgangen til efterskolen sker fra den offentlige vej Gl. Hobrovej, mens adgangen til højskolen sker fra Hjulhusvej. Lokalplanområdet interne stier binder områdets funktioner sammen og knytter området sammen med de omkringliggende boligområder. Stierne bruges i nogen grad også af nærområdets beboere, der benytter især det nordligst liggende grønne område som gennemgang mellem de omkrensende boligområder. Inden veje og overkørsler etableres skal der indsendes vejprojekteringsmateriale i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser i Lov om privat fællesvej og Lov om offentlige veje til Mariagerfjord Kommunes godkendelse Forsyning Spildevandsplanen Kloakforsyningen af området skal ske i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan for Mariagerfjord Kommune. side 17

18 Redegørelse Lokalplan 55/2011 På nuværende tidspunkt er den del af lokalplanområdet, der er bebygget omfattet af den samlede Spildevandsplan for Mariager Fjord, hvilket betyder og der kun skal foretages mindre justeringer i forbindelse med realiseringen af lokalplanen. I følge spildevandsplanen skal området separat kloakeres. Der skal etableres et forsinkelsesbassin inden for lokalplanområdets delområde 3. Bassinet skal etableres så dets sider har en hældning på højest 5 grader. Vandforsyningsplanen Vandforsyningen af området skal ske i henhold til den til enhver tid gældende vandforsyningsplan. På tidspunktet for denne lokalplans endelige vedtagelse er lokalplanområdet omfattet af tidligere Mariager Kommunes Vandforsyningsplan fra 1985, der foreskriver, at lokalplanområdet skal vandforsynes af Mariager Vand Amba. Varmeplanen Varmeforsyningen af området skal ske i henhold til den til enhver tid gældende varmeplan for Mariagerfjord Kommune. Lokalplanområdet er i sin helhed omfattet af den gældende varmeplan for Mariagerfjord Kommune. På ejendommen er der en tinglyst tilslutningspligt til fjernvarme. Ifølge Planlovens 19, stk. 4 skal kommunalbestyrelsen dispensere fra lokalplanens bestemmelse og pligt til tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, når bebyggelsen opføres som et lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås énfamiliehuse, hvor det kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i bygningsreglementet Miljøvurdering Når Mariagerfjord Kommune udarbejder en lokalplan, skal der ifølge 3, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes en miljøvurdering i følgende tilfælde: Hvis lokalplanen fastlægger ramme for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Hvis indholdet af lokalplanen kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Hvis der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der fastlægges ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til et projekt, som er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Med henblik på at få afklaret, om lokalplanen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som Mariagerfjord Kommune vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en screening i henhold til Lov side 18

19 Redegørelse Lokalplan 55/2011 om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er indsat som bilag 4 til lokalplanen. Resultatet af screeningen er, at Mariagerfjord Kommune vurderer, at lokalplanens positive og negative indvirkninger på miljøet ikke er væsentlige, samtidig med at planens samlede effekt ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering. Klagevejledning Afgørelsen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet. Klagen bedes så vidt muligt sendes elektronisk til ellers pr. brev til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. En klage skal være nævnet i hænde inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, hvilket vil ske samtidig med offentliggørelsen af forslaget til lokalplanen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organi-sationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Naturklagenævnet. 5. Servitutter Private tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen jf. Planlovens 18. Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over andres ejendom) kan ifølge planlovens 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre en plan. Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. side 19

20 Redegørelse Lokalplan 55/2011 Lokalplanområdet er omfattet af en række servitutter, der har betydning for realiseringen af lokalplanen. Dokument af om placering af transformerstation m.m. Servitutten giver mulighed for at elselskabet kan opsætte og servicere transformerstation og elledninger på matr. 49a Mariager markjorde langs ejendommens vestlige skel. Transformerstation og elledninger er placeret langs områdets vestlige skel. Servitutten er ikke i modstrid med den planlagte anvendelse af lokalplanområdet. Dokument af om tilslutningspligt til fjernvarme. Servitutten pålægger ejendommene på matr. 49a, 49b og 49c Mariager Markjorde fjernvarmeforsyning fra Mariager Fjernvarmeværk. Servitutten er ikke i modstrid med den planlagte anvendelse af lokalplanområdet. Ikke tinglyste anlæg Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler og ledninger er tinglyste. Derfor bør intet jordarbejdet påbegyndes før de relevante forsyningsselskaber er hørt. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. For vejarealer gælder specifikt at enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder på en vej, uanset om det er en offentlig vej eller en privat fællesvej, har pligt til at forespørge i ledningsregisteret (LER) forud for gravearbejdet. Generelt Ejere, bygherre og deres rådgivere bør sikre sig et overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. 6. Klagevejledning til lokalplanen Den endelige plan kan ifølge reglerne i Planlovens kap. 14 påklages til Naturog Miljøklagenævnet, for så vidt angår retslige spørgsmål. Det kan være svært at afgøre, om det man ønsker at klage over er et retligt spørgsmål. I korthed kan siges, at retlige spørgsmål drejer sig om, hvorvidt lovens - især planlovens regler er overholdt dvs. om lokalplan ens procedure og indhold er udarbejdet, som det foreskrives i den gældende lovgivning. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold. I klagen bør der så vidt muligt peges på, hvilke regler man mener er tilsidesat. Spørgsmål om rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af afgørelser, der overholder gældende regler, er ikke retlige spørgsmål og vil blive afvist af Natur- og Miljøklagenævnet. side 20

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere