Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier!"

Transkript

1 Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Samlet af Kirsten Lütchen-Lehn I 1784 boede der to brødre i Vindebæk. Hans og Peder Mathiesen, som havde hver sin gård. De havde også bygget hver sin mølle, den ene en vandmølle og den anden en vejrmølle, så de ikke behøvede at køre lange veje for at få malet deres korn. Det faldt ikke i god jord hos møllere, som skulle leve at erhvervet. De sluttede sig sammen, og lederen blev møller Jacob Nicolaysen fra Østre mølle udenfor Stege, og i foråret enedes de om at sende en klage til Rentekammeret i København. Et par måneder efter kom der svar til amtmand Calmette på Marienborg. Der stod: Efter de anførte omstændigheder vil hr. Kammerherren tilkendegive de Møllere på Møen, som have besværet sig over, at de 2de Selveyere paa Godset no. 2 paa egen Haand have opbygget Møller, at der icke er andsøgt Bevilling. Saa kand det ved Lov og Dom tilfalde disse Eyere at nedbryde Mølleverckerne. Calmette sendte omgående denne meddelelse ud til samtlige møllere, som blev enige om at kontakte byfogden, Frederik C. Jørgensen. Jacob Nicolaysen skrev, at møllerne mente, at begge brødrene Mathiesen godt vidste, at deres møller var ulovligt opførte, - de bad derfor byfogden om at kontakte dem og få deres svar på, om de godvilligt og uden Søgsmaal eller Dom ville bekvemme sig til at nedbryde deres Møller allersnarest for at spare Vidtløftighed og Omkostninger. I modsat fald ville møllerne reservere deres ret til videre påtale. Alle møllerne havde i mange år betalt skat til Kgl. Mayestæts Casse. I 1735 står der i amtmand Moltkes redegøresle, at Tostenæs og Koxebye mølle hver betalte 3 rdl. om året, og beløbet blev ikke mindre de følgende år. Molkte skriver også, at Koxebye mølle i nogle år havde stået øde og ganske forfalden. I 1732 byggede mølleren Knud Thiesen møllen op igen og også på egen bekostning et hus til beboelse, ligesom det var i Tostenæs, hvor Niels Lauritzen drev møllen. Disse to møller var allerede i 1735 selvejermøller Jacob Nicolaysen og de øvrige møllere på Møn var bange for, at tendensen med gårdmøller og hestemøller skulle brede sig så meget, at de mistede for stor en del af deres næring. Den 1. September 1784 tog byfogden ud til Vindebæk til brødrene Mathiesen og forelagde dem Nicolaysens skrivelse. Han havde taget 2 vidner med, Jeppe Hansen og Niels Larsen fra Koster. Hans Mathiesens svar var, at Saa ubetænksomt og hastigt kand mig icke meddele mit Svar, men han lovede, at byfogden næste eftermiddag ville få et skriftligt svar, og det fik han også. Der står ordret: Jeg har ikke set eller er bekendt med nogen kongelig eller Øvrigheds Befaling at skal nedrive min til egen HUSHOLDNINGS Maling indrette Qværn-Værk, ej mindre kand svare til en lov om nogen saadan er berettiget til at fordre omskreven en saadan, hand da blot kand nævne én, om hand finder for got! Vindebech, d. 2. september 1784 H. Mathiesen Møllerne var temmelig utilfredse med svaret fra Hans Mathiesen og besluttede at anlægge sag mod brødrene. De bad procurator Schiødte i Stege om at føre den, og den blev fremlagt i Møns Herredsret for herredsfoged Peter Dorph, mandag d. 20. september Så gik der en rum tid, og i februar 1785 skrev Nicolaysen til procurator Schiødte: 1

2 PRO MEMORIA! Til hr. Procurator Schiødte paa Koster Færgegaard. Paa forlangende om Penge Forskud udi Sagen Hand af samtlige Møllere paa Møen er antaget at udføre imod brødrene Peter og Hans Mathiesen i Vindebech for at de af dem til samtlig Vore Præjudice opbygte Møller til Malings brug svares her: At Ingen af os vil eller kand betale mere, end hvad betalt er, førend Dom i Sagen er gjort! Østre Mølle ved Stege, 18. Februar 1785 Jacob Nicolaysen Det ser ud til, at møllerne i vinterens løb har betalt Schiødt, uden at der åbenbart er sket noget i sagen. Nu synes de derfor, det kan være nok. Der findes ingen dom. Det ser altså ud til, at møllerne har opgivet sagen, den er blevet meget dyrere, end de har troet. Småpluk! I 1746 efterfulgte Frederik den 5. sin far Christian den 6. på tronen. Nogle måneder efter udsendte han nogle forordninger, hvor indholdet til forveksling kan ligne nogle af vore dages problemer: Fremmede, som ikke har andet Ærinde i landet end at ville besøge deres slægt og venner, maae ved Færgestederne antages til Transport og Overførsel uden videre. Og: Da det befindes, at de kongelige allernaadigste Forordninger er opvoksede til en saadan Mængde, at de i Vidtløftighed overgaar Loven selv, vil Vi derfor lade foretage en Revision af Mængden saavel i danske som i den norske lov. Anonymt indlæg i Folkebladet den 30. juli 1874: Et par spørgsmål til Fanefjord sogneråd: Når sognerådet vil bortaccordere et arbejde, der koster 70 rdl. at få udført, mon kommunen da ikke er bedst tjent med, at dette blev bekendtgjort i avisen? Har den mand, som har overtaget arbejdet ved rensningen af brandvandingen i Hårbølle af sognerådet erholdt tilladelse til at benytte vejgrøften i byen til oplagsplads for den stinkende pøl fra vandingen? Vi antager ikke, at sognerådet har givet en sådan tilladelse, der i mere end én henseende er ulovlig, hvorfor vi herved tillader os at henlede politiets opmærksomhed på den! - K - Skilsmisse i Damme 1783: I 1783 søgte Sidsel Nielsdatter i Damme det klg. Cancellie i Købehavn om at få bevilget skilsmisse fra sin mand, Mads Jacobsen. Svaret blev sendt til pastor Lund i Stege, som repræsenterede øvrigheden på Møn i den slags sager. Der står: At der paa Hendes Ansøgning ey kand være det mindste at reflectere, men at Hende alvorlig bør betydes, at hvis Hun ey for Fremtiden holder sig varlig og lever i Kjærlighed og Enighed med sin Mand, maa Hun enten hensættes en kort Tiid i Møens Tugthuus eller paa anden Maade revses og straffes for sin underlige Opførsel. Skilsmisse kan der altså ikke blive tale om, men Sidsel Nielsdatter gav sig ikke sådan lige med det samme. 2

3 I efteråret 1783 kom sagen for retten i Stege, og skrivelsen fra Cancelliet blev læst op sammen med en skrivelse fra hendes mand, - af den fremgår det, at det er Sidsel, der stævner sin mand, og det blev han meget vred over. Ægteparret havde nemlig fællesbo, og han vil derfor under alle omstændigheder komme til at betale for processen uanset udfaldet. Han protesterede derfor kraftigt og anmodede retten om at afvise stævningen, fordi som han skriver: Hun nu i en Tiid af 3 aar paa alle Maader har anstillet Forsøg paa at giøre mig Hendes Mand ulyckelig og derfor selv har paadraget sig den Dom, som Cancelliet viser, og tilmed det, at hun nu anlægger Stævning mod mig og er saa uvarlig og ildesindet en Hustru, at hun nu forretter sig til at ruinere sin Mand netop viser, at hun har fortient Cancelliets Dom. Ikke desto mindre er Mads Jacobsen villig til trods hendes ukærlige sind mod ham og ægteskabets pligter at fortsætte: i Kierlighed og til Fælles bedste især Hendes. Hvilken bestemmelse retten kom til, ved vi ikke. Men det interessante er, at man har får kendskab til en kvindeskæbne, - ellers træder kvinderne sjældent frem i arkiverne, de anes ofte kun som skygger gennem deres mænd. Krybskytten! En af de første retssager Gods no. 2 var involveret i, blev anlagt i 1786 mod Christian Rød fra Vindebæk, der blev anklaget for krybskytteri. Han havde været inde på Rytzebæk græsgang, der tilhørte amtmand Calmette, og blev beskyldt for at have beskudt en råbuk. Sagen udviklede sig således: Fra fuldmægtigen ved Marineborg er mig tilhændekommet følgende Rekvisition: Da husbeboeren Christen Rød i Vindebech under det saakaldede Syndre Sogns gods sidste eftermiddag have været inde paa høyvelbaarne Hr. Kammerherre og Amtmand von Calmettes Jagt-Enemærker og der i den saakaldede Rytzebech Græsgang skudt en Raabuk samt ladet sig see med Skyde-Geværh i Høybemeltes Jagt- District, som jeg alt med lovlige Vidner skal overbevise ham om, saa er derved paa Høybemelte min Herres Vegne min ærbødigste Begiering til Deres Veladelhed, at De paa Embeds Vegne behageligt ville indfinde Dem paa Christen Røds bopæl for at giøre lovlig arrest paa hans person til sagens uddrag, som imod ham agtes anlagt, hvilken Arrest Forretning jeg ærbødigst udbeder mig in forma beskreven meddelt saa hastigt som muligt til fremlæggelse og paakendelse under Sagen. Marineborg, d. 3. Juni 1786 H. Pfaff H. Pfaff sendte samtidig til herredsfogeden en udskrift af det forhør, han samme dag havde holdt over de vidner, der havde overværet skyderiet og taget råbukken med til Marienborg. Det lyder sådan: Anno 1786, den 3de Juni blev af mig undertegnede Hendrich Pfaff paa Høyvelbaarne Hr. Kammerherre og Amtmand Hr. von Calmettes vegne holdet forhør paa Marineborg i overværelse og paahør af Jørgen Jensen fra Tiørnemarke og Hans Nielsen fra Ebelnæs i Anledning af, at i gaar i Marienborg gods er 3

4 foretaget Dyre-Tyverier, hvor da fremstod Lars Hansen, tjenende Peder Hansen i Lisebye og gjorde følgende Forklaring: At Hand i Gaar tilligemed Peder Rasmussen tiende Hans Steffensen tiende i Lille Lind og Peder Rasmussen tiende Rasmus Skomager i Lisebye var gaaet ned i Rytzebech Græsgang for at fange Krage-Unger, hvor han tilligemed de andre hørte et skud ude i Krogen paa Græsgangen. De gik alle derned for at se, hvem der skød og hvad der blev skudt efter, og kom da Christen Rød ud fra Krogen og en Raabuk laa og var skudt, saa den ikke kunne gaa fra Stædet. Men da Christen Rød saa vidnet og medfølgende komme til samme Stæd, saa løb Hand det Hurtigste Muuligt ind over Gærdet i Inde-Lukket og derfra udi Synder-Sogns Skov, hvor han hafde havt en Bøsse staaende op til Skielgærde, som Hand strax ladte. Vidnerne tog derpaa Raabukke paa Skulder og bar det ind paa Marienborg, videre hørte og saa Lars Hansen ikke. Igen fremstod Peder Rasmussen tienende Rasmus Skomager af Lisebye og i eet og alt gjorde samme Forklaring som Lars Hansen. Ligeledes fremstoed Peder Rasmussen tiener Hans Steffensen i Lille Lind og i eet og alt gjorde samme Forklaring som de 2de forringe. Saaledes passeret, bekræftes med Haands Underskrift. Datum ut supra. Seign. H. Pfaff Som overværende: J. Jensen - Hans Nielsen. Den næste dag tog herredsfoged Dorph ud til Christen Rød. Omtalen blev fremlagt i Møns Herredsret tilligemed Dorphs beskrivelse af Christen Røds arrestation: I dag d. 4de Juni 1786 begav jeg mig paa Requirenten Hr. forvalter Pfaffs vegne med tvende Mænd, Claus Bræm og Christian Andersen af Marienborg ud til Christen Røds Huus i Vindebech, hvor han blev funden tilstede og efter af have forelagt ham requisitionens indhold, som han gandske imodsagde og benægtede af have forøvet det ham paaskyldte Vilds og Krybskytteri i Hr. Calmettes Vildt Bane, forlangte forvalter Pfaff denne person arresteret, da han selv alene forbandt sig at beviise, hvad Requisitionen indeholdt, - endog at være ansvarlig paa sit herskabs Vegne for hvad af Arresten, som han strax paastod iværksat, kunde følge. Da Christen Rød ikke kunne stille Kaution for sin Tilstædeblivelse til Sagens Udgang, saa blev hans Person erklæret belagt og hand medbragt og indsat i Møns Amts Arresthuus. Datum ut supra. Dorph Som overværende: C. Bræm, Chr. Andersen Som Ansvarlig for Arresten paa mit Høie Herskabs Vegne: H Pfaff Forvalter H. H. Barfoed fra Gods No. 2 var forsvarer og forhørte indgående de 6 vidner. Hvad dommen blev, foreligger der desværre intet om, men Christen Rød, som dengang var 54 år, døde først i 1819 som 87- årig måske har han fortsat sin virksomhed som krybskytte. Det var en af de sidste retssager, som Barfoed deltog i, han døde året efter. Om kirkesangen i Fanefjord - og en degn! Allerede i middelalderen var der knyttet degne til alle kirker, de blev valgt af menigheden og måtte indtil 1660 ikke forlade herredet uden tilladelse fra præsten. Efter 1739 måtte ingen ansættes som degn, før han havde været skoleholder, og der blev skelnet mellem løbedegne og sædedegne. I henhold til kirkeordinancen skulle degneembeder i sogne indenfor 2 mil 4

5 fra købstæderne være lærer på byernes skoler, og de blev så kaldt løbedegne, mens de fastboende degne i sognene blev kaldt sædedegne. I Fanefjord sogn har der siden 1600-tallet været sædedegn, og i 1747 fik sognet en ny degn, Morten Reenberg Schmidt. Han var født 1719 i sognet, student fra Vordingborg 1740 og lærer i Stege I juni 1745 blev han gift med Johanne Margrethe Riber fra Kalvehave, hvor hendes far var degnen, Albert Riber. Biskop Hersleb beskikkede Morten Reenberg Schnidt til embedet, og vi har datidens noget svulstige kaldelse til sognedegn. Den lyder sådan: PEDER HERSLEB, Biskop over Sjælland Stift og General Kirkeinspector giør hermed vitterligt, at eftersom Sognedegn Claus Reenberg Schmidt i Sønder Sogn på Møn formedelst Alderdom og Svaghed ikke befinder sig istand til sit embede længere at kunne forestå og samme derfor have resigneret imod at nyde noget årligt af Degnekaldet til underholdning, så længe han lever. Saa haver jeg i henseende til hans lange Tieniste og ustraffelige forhold i Meningheden efter den frihed, som biskopperne haver i sit stift, allernaadigst er forundet til at kalde degne ved de kirker, til hvilke Hands Kgl. Mayestæt beskikker præster paa Højstbemælte Hans Mayestæts allernaadigste behag og efter foregående Examen og befundet Dygtighed, kaldet og beskikket hæderlig og vellærde Studiosus og Scholeholder MORTEN REENBERG til at være Sognedegn til fornævnte Sønder Sogns Meninghed i bemælte hands faders Claus Reenberg Schmidts sted og til et vidnebyrd derom hannem nu dette mit brev meddeler. Dog med sådan condition og vilkår: At Hand efter sin aflagte Ed og Løfte samme degnetieneste flittigt og vel skal forestå både inden og udenfor kirken i alt det hans embede kan vedkomme og oplære og undervise ungdommen i dens Catechismus og børnelærdom efter loven og den måde, som ham anvises, rette sig efter al det, som ham enten er eller herefter vorde anbefalet, bevise sin sognepræst og al øvrighed tilbørlig lydighed og føre en exemplarisk, gudelig og sagtmodig Vandel. Til pension giver han hvad af kaldet tilforn har været svaret, hvorimod han nyder den rente og rettighed Hands Klg. Mayestæt hannem og andre degne tillægges og kan tilkomme.thi beder jeg meninge tilhørere i fornævnte Synder sogn, at de bemælte hæderlig og vellærde MORTEN REENBERG annamme og holde for den, som er smatykt i de4res Meninghed for rette Sognedegn at tjene med ald Kierligheds og Skyldigheds Bevisning, som christeligt og tilbørligt kand eragtes. Tilholdende deres børn og tyende, at de sig af hannem i deres saligheds sag flittiligt kande undervise, at de med alderen kand fremvoxe udi Guds allerhelligste navns lov, pris og ære og deres på begge sider nytte og evigt salighed. Hvortil jeg vil ønske både hannem og dennem Nåde, Lykke og Velsignelse af Gud Fader ved Sønnen Jesum Christum formedelst den Helligaand! Kiøbenhavn, den 14de Septembris Aar P. Hersleb. Jonna Kjær-Nielsen

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Halvor Petersen 2005 1 P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Copyright 2005 Halvor Petersen Ejlskovvej 2, Himmelev 4000 Roskilde

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Magnus von Beringskjold

Magnus von Beringskjold Magnus von Beringskjold v. Dorothy Jones Som engelskfødt og historieinteresseret var det med stor interesse at jeg, for mange år siden, læste om Dronning Caroline Mathilde og hendes skæbne. Jeg bor selv

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen).

B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen). 1 B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen). Vi Christian, den syvende af guds nåde, konge til Danmark og Norge, de Venders og Goters, hertug

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Når jeg her i denne bog gør forsøg på at aftegne et og andet om Skibelund Friskole, da sker det dels for at tilfredsstille en trang hos mig selv

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Nr. 2 23. årgang 2008

Nr. 2 23. årgang 2008 Nr. 2 23. årgang 2008 Lo k a l h i s t o r i s k Fo re n i n g i Hillerød Kommune Nr. 2 23. årgang 2008 Redaktion og layout: Eva Holm-Nielsen Tryk: Nofoprint, Helsingør ISSN 0903-3505 Udkommer 3 gange

Læs mere

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL 1939 88. AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 7. 1. April 1939 88 Aarg.

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN DER BLEV HER I AARBOGEN 1949 og 1950 meddelt lidt om de to Færgesteder, der danner Bindeled mellem Mors og Thy. Der skal nu i det følgende fortælles lidt om Oddesund

Læs mere