Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad"

Transkript

1 ISSN Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad EUMC Årsberetning 2004/ del

2 SALG OG ABONNEMENTER De betalingspublikationer og -produkter, som Publikationskontoret udgiver, fås igennem vore salgskontorer overalt i verden. Hvordan anskaffer man en publikation eller et produkt? Vælg på listen over salgskontorer det salgskontor, der geografisk passer bedst, kontakt kontoret, og afgiv bestillingen. Hvordan får man listen over salgskontorer? Enten på Publikationskontorets websted: Eller ved at sende en fax til (352) ; listen vil så blive tilsendt i papirform.

3 Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad EUMC Årsberetning 2004/ del

4 Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Et nyt frikaldsnummer: Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2005 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2005 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Italy TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR

5 Forord Det glæder Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC) at forelægge beretningen om centrets virksomhed i 2004 efter at have vedtaget beretningen på bestyrelsesmødet i marts I første del af årsberetningen redegøres der for EUMC s aktiviteter og resultater i Årsberetningens anden del, der offentliggøres i november 2005, vil indeholde oplysninger om situationen i EU og de enkelte medlemsstater hvad angår racisme og fremmedhad. I 2004 var EUMC s arbejde fortsat centreret omkring følgende fem områder: observation af fænomenerne racisme og fremmedhad via indsamling, registrering og analyse af informationer og data fra alle EU s medlemsstater koordinering og udvikling af det europæiske informationsnetværk om racisme og fremmedhad (RAXEN) bestående af nationale knudepunkter, der har til opgave at indsamle data og informationer i den enkelte medlemsstat udvikling af metoder til at gøre EU-data mere sammenlignelige, objektive og pålidelige udarbejdelse af konklusioner og henstillinger til EU og medlemsstaterne oprettelse af strukturer og mekanismer til koordinering af udvekslingen og formidlingen af oplysninger, udtalelser og konklusioner med EU-institutioner, medlemsstater, nationale og internationale organisationer og offentligheden. I 2004 omfattede dataindsamlingen alle 25 EU-medlemsstater og fokuserede på diskrimination, racisme, fremmedhad, antisemitisme og islamofobi i forbindelse med beskæftigelse, uddannelse og boligforhold, og ligeledes på udviklingen på lovgivningsområdet og på racistisk vold og kriminalitet. I 2004 fortsatte EUMC sine bestræbelser på at udvikle videnskabelige forskningsredskaber, hvormed dataene kan gøres mere sammenlignelige. Da hovedparten af medlemsstaterne ikke har indført effektive dataindsamlingsmekanismer til at registrere tilkendegivelser af racisme og fremmedhad, og der således mangler officielle statistiske data, arbejder EUMC aktivt på at udvikle de nødvendige metoder og redskaber til at kunne indsamle data om racistisk vold og kriminalitet direkte ved hjælp af de samme metoder i alle medlemsstater. 3

6 Endvidere iværksatte EUMC en aktiv tilgang til at identificere sine aktørers behov. EUMC har udviklet en kommunikationsstrategi, som har til formål at levere de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt til specifikke målgrupper for at støtte udviklingen af politikker og bevidstgørelsesaktiviteter i overensstemmelse med sit overordnede mål. I 2004 udsendte EUMC mere omfattende komparative rapporter om uddannelse og lovgivning sammen med 15 relevante nationale rapporter, der var udarbejdet af de nationale knudepunkter. På grundlag af data og informationer fra de nationale RAXEN-knudepunkter vedrørende tilkendegivelser af antisemitisme i de 15 EUmedlemsstater i 2002 og 2003 udarbejdede EUMC i begyndelsen af 2004 en større rapport om antisemitisme i EU. Med hensyn til Europa-Kommissionens meddelelse om udvidelsen af EUMC s mandat til et agentur for grundlæggende rettigheder var to faktorer afgørende for EUMC s indledende bemærkninger, nemlig at støtte udviklingen af et effektivt agentur for grundlæggende rettigheder, der forsynes med tilstrækkelige ressourcer, og sikre, at bekæmpelsen af racisme og fremmedhad fortsat vil være en central del af arbejdet. I lyset af denne udvikling afholdt EUMC sin fjerde europæiske rundbordskonference i december, hvor nøgleaktører drøftede udvidelsen af mandatet. Vi vil gerne takke bestyrelsen, medarbejderne og de nationale RAXEN-knudepunkter for deres arbejde og engagement, som har gjort det muligt for EUMC atter at styrke indsatsen over for alle former for racisme og fremmedhad i Europa. Anastasia Crickley Bestyrelsesformand Beate Winkler Direktør 4

7 Indhold 1. Operationelle aktiviteter RAXEN Udviklingen i De nationale knudepunkters arbejdsområde Phare RAXEN_CC-projekt Rundbordskonferencer Hovedformålene med de nationale rundbordskonferencer Nationale rundbordsmøder i Den europæiske rundbordskonference Dokumentation og bibliotek Elektronisk arkiv og EUMC s webdatabase Bibliotek EUMC s forskningsprojekter Indvandreres erfaringer med racisme og diskrimination Komparative undersøgelser Befolkningens holdning til indvandrere og minoriteter Tilkendegivelser af antisemitisme i EU i EUMC s Workshopper Workshop for tematiske netværk Storby-workshop RAXEN-møder Phare-møder Koordineringsudvalget for dokumentation vedrørende menneskerettigheder Lokalsamfund Racisme inden for sport Samarbejde med EU-institutionerne, internationale organisationer og medlemsstaterne Samarbejde med EU-institutionerne Samarbejde med Europa-Kommissionen Samarbejde med Europa-Parlamentet Samarbejde med Regionsudvalget Samarbejde med Rådet for Den Europæiske Union Samarbejde med Internationale Organisationer Samarbejde med Europarådet - Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), Afdelingen for Migration og Romaer/Sigøjnere 29 5

8 Samarbejde med OSCE Samarbejde med FN Samarbejde med medlemsstaterne Forbindelser med de statslige myndigheder i EU-medlemsstaterne Samarbejde med organisationer i civilsamfundet Samarbejde med Det Europæiske Netværk mod Racisme Nationale menneskerettighedsinstitutioner Information, pr og medier Årsberetning 2003/2004, 2. del Equal Voices og EUMC s nyhedsbrev Medier EUMC s publikationer EUMC s websted Bestyrelsen og forretningsudvalget Bestyrelsens og forretningsudvalgets medlemmer og opgaver Bestyrelsen Forretningsudvalget Personale- og organisationsoplysninger Personaleoplysninger Administrative oplysninger Intern organisation Budget og økonomiske anliggender Indtægter Udgifter 42 6

9 1. Operationelle aktiviteter 1.1. RAXEN I 2000 oprettede EUMC i overensstemmelse med sin grundforordning et europæisk netværk om racisme og fremmedhad, RAXEN. Der er tale om et enestående netværk bestående af aktører fra civilsamfundet, som i alle medlemsstaterne løbende fører tilsyn med situationen hvad angår fænomenerne racisme, fremmedhad og antisemitisme og bistår EUMC med varetagelsen af alarmfunktionen ( early warning ) og indsamlingen af pålidelige og objektive data og informationer. Ved at inddrage civilsamfundet direkte medvirker EUMC positivt til at forbedre demokratiet og åbenheden i EU-institutionerne. RAXEN er det centrale data- og informationsindsamlingsredskab, der sikrer EUMC det nødvendige materiale til at kunne udarbejde komparative rapporter på europæisk plan til EU og dens medlemsstater om racisme, fremmedhad og antisemitisme. Siden maj 2004 har RAXEN omfattet 25 nationale knudepunkter, et i hver medlemsstat. De er EUMC s nationale kilder til indsamling af data og informationer. Emner og temaer for dataindsamlingen inden for RAXEN var i 2004 udvalgt i overensstemmelse med EU s prioriteringer. I 2004 fokuserede RAXEN specielt sin dataindsamling på medlemsstaternes gennemførelse af EUantidiskriminationsdirektiverne Udviklingen i var det femte år, RAXEN eksisterede, og det var kendetegnet ved iværksættelsen af en ny strategisk tilgang for at identificere behovene hos vore målgrupper, og opfølgning med en integreret tilgang for at imødekomme disse behov. Parallelt med denne proces blev RAXEN-netværket via et åbent udbud udvidet til at omfatte 25 nationale knudepunkter. Denne udvidelsesproces blev i 2004 ledsaget af et specifikt Phare-projekt, som blev indledt i 2003 og afsluttet i februar De nationale knudepunkter repræsenterer organisationer af meget forskellig art: i nogle lande er der tale om forskningsinstitutioner eller specialiserede organer, mens det i andre lande er en ngo, der er den førende organisation. I dag repræsenterer mange af de 25 nationale knudepunkter et samarbejde mellem organisationer se EUMC s websted på Belgien Tjekkiet Danmark Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (CEOOR) (Centret for lige muligheder og bekæmpelse af racisme) People in Need (Folk i nød) Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC) 7

10 Tyskland European Forum for Migration Studies (EFMS) (Europæisk forum for migrationsstudier) Estland Legal Information Centre for Human Rights (LICHR) (Juridisk informationscenter for menneskerettigheder) Grækenland ANTIGONE - Information & Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence (ANTIGONE - informations- og dokumentationscenter om racisme, økologi, fred og ikke-vold) Spanien Movement for Peace and Liberty (MPDL) (Bevægelsen for fred og frihed) Frankrig Agency for the Development of Intercultural Relations (ADRI) (Agentur for udvikling af tværkulturelle relationer) Irland National Consultative Commission on Racism and Interculturalism (NCCRI) + Equality Authority (EA) (Det nationale rådgivende udvalg om racisme, tværkulturelle relationer og ligestilling) Italien Co-operation for the Development of Emerging Countries (COSPE) (Samarbejde om udviklingen i nye lande) Cypern Cyprus Labour Institute (INEK/PEO) (Det cypriotiske arbejdsinstitut) Letland Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies (LCHRES) (Det lettiske center for menneskerettigheds- og etniske studier) Litauen Institute for Social Research (ISR) (Socialforskningsinstituttet) Luxembourg Centre d Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-économiques / International Network for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD) (Centret for studier i befolknings-, fattigdoms- og socioøkonomisk politik / Det internationale netværk for studier i teknologi, miljø, alternativer, udvikling) Ungarn Centre of Migration and Refugee Studies, Institute of Ethnic and Minority Studies of the Hungarian Academy of Sciences (CMRS) (Centret for studier af indvandreres og flygtninges vilkår, institut for etniske og minoritetsstudier ved det ungarske videnskabsakademi) Malta Jesuit Centre for Faith and Justice (JCFJ) (Jesuitcentret for tro og retfærdighed) Nederlandene Dutch Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (DUMC) (Det nederlandske observationscenter for racisme og fremmedhad) Østrig Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights + Department of Linguistics at the University of Vienna + Institute of Conflict Research (Ludwig Boltzmann-menneskerettighedsinstituttet + Afdelingen for lingvistik ved Wien Universitet + Instituttet for konfliktforskning) 8

11 Portugal Polen Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Númena - Research center on human and social sciences (Númena - forskningscenter for samfundsvidenskab) Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) (Helsingfors-menneskerettighedsinstituttet) Peace Institute - Institute for Contemporary Social and Political Studies (Fredsinstituttet - institut for socialvidenskabelige og politiske samtidsstudier) People Against Racism (PAR) + Institute for Public Affairs (Borgere mod racisme + Institut for offentlige anliggender) Finnish League for Human Rights (Den finske liga for menneskerettigheder) Expo Foundation Commission for Racial Equality (CRE) (Kommissionen for racemæssig ligestilling) De nationale knudepunkters arbejdsområde De nationale knudepunkter er EUMC s nationale partnere til indsamling af data og informationer om racisme, fremmedhad og antisemitisme og god praksis for bekæmpelse af disse. Mange af knudepunkterne er almindeligt anerkendte institutioner i de enkelte lande og har etableret uformelle nationale informationsnetværk, der samarbejder med hovedaktørerne inden for områderne racisme, fremmedhad og antisemitisme. Der er tale om enten statslige institutioner, ngo er, forskningsinstitutioner, specialiserede organer eller arbejdsmarkedets parter. I 2004 udførte de 25 nationale knudepunkter følgende væsentlige opgaver: Forvaltning af netværket af nationale knudepunkter Opdatering og forbedring af EUMC-RAXEN-databasen Udarbejdelse af faktablade med landeoplysninger sammen med EUMC Udarbejdelse af et nationalt bidrag til EUMC's årsberetning for 2003 Udarbejdelse af den nationale rapport Gennemførelse af en særundersøgelse Deltagelse i det hurtige reaktionssystem Udførelse af revisionsfunktion Forvaltning af netværket af nationale knudepunkter De nationale knudepunkter fungerer som koordineringscentre for indsamling af data på nationalt plan. For at kunne udføre denne opgave skal de have regelmæssige kontakt til og indgå i et samarbejde med offentlige myndigheder, forskningsog andre institutioner, f.eks. ngo er, som er nøgleaktører på områderne racisme, fremmedhad og antisemitisme. EUMC bidrog til at fremme dette samspil ved hjælp af en række instrumenter. 9

12 Resultat: Tre kvartalsrapporter fremlagt for EUMC vedrørende deres netværksaktiviteter, dataindsamling eller andre emner Opdatering og forbedring af EUMC-RAXEN-databasen Data blev tilføjet eller korrigeret i den nationale Excel-arbejdsbog, som EUMC har udleveret til de nationale knudepunkter. Arbejdsbogen indeholder tre arbejdsark, Organisationer, Aktiviteter og Publikationer, som ledsages af en detaljeret beskrivelse og retningslinjer. Aktiviteterne i forbindelse med dataindsamlingen havde derfor to dimensioner i 2004: en opdatering af EUMC-RAXEN-databasen med nye data fra og med 1. december 2003 efter kriterier fastsat af EUMC en kvalitetskontrol af de eksisterende artikler i EUMC-RAXEN-databasen efter standarder udarbejdet af EUMC. Resultat: Opdateret og forbedret EUMC-RAXEN-database og opdaterede analytiske RAXEN4-rapporter Faktablade med landeoplysninger Dette arbejdsområde var et af de nye elementer i RAXEN5-perioden. EUMC udviklede en webside som modelramme for de væsentligste landespecifikke oplysninger om racisme, fremmedhad og diskrimination, herunder statistikker, korte beskrivelser af antidiskriminationsorganer, god praksis, lovbestemmelser osv. De nationale knudepunkter skulle stille sådanne oplysninger til rådighed via et særligt webværktøj efter specifikke retningslinjer opstillet af EUMC. Der blev afholdt specifikke kurser for de nationale knudepunkter i brugen af dette webværktøj. De nationale knudepunkters bidrag i 2004 var centreret om demografiske data og migrationsstatistikker. Resultat: Datasæt i 25 faktablade med landeoplysninger (Info-Sheets) Nationalt bidrag til EUMC s årsberetning 2003/2004 De nationale bidrag, som stilles til rådighed af RAXEN, blev den vigtigste informationskilde for EUMC s årsberetning 2003/2004. I tekster udarbejdet specifikt til EUMC s årsberetning på grundlag af en række detaljerede retningslinjer beskrev de nationale knudepunkter udviklingen i 2003 inden for de fem hovedområder, der er omfattet af EUMC s observation (uddannelse, lovgivning, racistisk vold og kriminalitet, beskæftigelse og boligforhold), med særlig fokus på uddannelse. Resultat: 25 nationale bidrag til EUMC s årsberetning 2003/

13 National rapport 2004 De nationale rapporter omhandlede også de fem tematiske områder og var forsynet med links til artikler i EUMC-RAXEN-databasen. Foruden en beskrivelse af den vigtigste udvikling inden for de fem områder var de nationale knudepunkters redegørelse centreret om god praksis til bekæmpelse af alle former for diskrimination og racisme med særlig fokus på EU-initiativer i deres lande. Resultat: 25 nationale rapporter Særundersøgelse Med værktøjet særundersøgelse indførte EUMC et nyt instrument i RAXEN5- perioden. EUMC anmodede de nationale knudepunkter om at gennemføre en dybtgående undersøgelse af et emne af særlig interesse for EUMC og de europæiske interessegrupper. Efter udvidelsen valgte EUMC emnet offentlig undervisning for romaer, sinti, sigøjnere og omrejsende. Til undersøgelsen var der behov for sekundær forskning og mange analyser for at bibringe læseren en dybere forståelse af dette emne. EUMC opstillede en række specifikke retningslinjer efter en grundig høringsproces med deltagelse af nationale knudepunkter, eksperter inden for området fra en række europæiske lande, repræsentanter fra internationale og europæiske organisationer og romaforeninger. De 25 særundersøgelser vil i 2005 blive suppleret af en komparativ analyse. Resultat: 25 særundersøgelser Hurtig reaktion Det hurtige reaktionssystem sætter EUMC i stand til at behandle hastesager på den europæiske dagsorden meget hurtigt og gør det muligt at slå alarm på europæisk plan på et tidligt tidspunkt i spørgsmål af betydning for EU, reagere hurtigt på specifikke og relevante anmodninger og bidrage til at udfylde eventuelle huller i de indsamlede data, som kræver omgående opdatering. I 2004 gjorde EUMC brug af denne funktion på følgende områder: HURTIG REAKTION 1: GENNEMFØRELSE AF EUMC S HENSTILLINGER I EU-MEDLEMSSTATERNE Resultat: Iværksættelse af ny procedure til opfølgning af henstillinger I forbindelse med denne første hurtige reaktion anmodede EUMC de 25 nationale knudepunkter om at indberette, hvilke relevante kompetente organer og myndigheder i deres land der er ansvarlige for at gennemføre EUMC s forslag og henstillinger i årsberetningen 2002 og de henstillinger, der blev fremsat i rapporterne Manifestations of Antisemitism in the EU (tilkendegivelser af antisemitisme i EU ). På baggrund af oplysningerne fra de nationale 11

14 knudepunkter vil der blive taget kontakt til de pågældende myndigheder med anmodning om data om gennemførelsen og emner i relation hertil. HURTIG REAKTION 2: KONTROL MED RACISTISK KRIMINALITET OG VOLD På grundlag af et særligt spørgeskema anmodede EUMC de nationale knudepunkter om at indberette aktiviteter i deres lande vedrørende (a) politiets indsats over for racistisk kriminalitet og vold, (b) specifikke uddannelsesaktiviteter og (c) inddragelsen af civilsamfundet. Resultaterne vil i 2005 blive ledsaget af en komparativ analyse. HURTIG REAKTION 3: AKTUEL UDVIKLING I NEDERLANDENE EFTER MORDET PÅ VAN GOGH OG ANGREB PÅ RELIGIØSE BYGNINGER På baggrund af sin store bekymring over hændelserne i Nederlandene anmodede EUMC i november det nederlandske nationale knudepunkt om at redegøre for udviklingen efter mordet på Van Gogh og angrebene på religiøse bygninger. Det nederlandske nationale knudepunkt fremlagde en kronologisk beskrivelse af hændelserne, herunder mordet, de efterfølgende spændinger mellem etniske grupper og angreb på religiøse bygninger, samt en kort analyse af udviklingen og tendenserne med hensyn til muslimer og indflydelsen af navnlig den islamofobiske debat i det nederlandske samfund. Denne hurtige reaktion blev understøttet af en undersøgelse blandt de øvrige 24 nationale knudepunkter af, hvorvidt der efterfølgende havde været reaktioner i form af en stigning i antallet af islamofobiske, antimuslimske eller indvandrerfjendtlige hændelser. HURTIG REAKTION 4: OPDATERING AF DE NATIONALE RAPPORTER Endelig anmodede EUMC i december de nationale knudepunkter om at stille oplysninger til rådighed til opdatering af deres nationale rapporter, der dækkede perioden januar-oktober Da EUMC s årsberetning dækker hele kalenderåret, skulle de nationale knudepunkter supplere oplysningerne og dataene i deres nationale rapporter indtil den 31. december Revisionsfunktion De nationale knudepunkter varetog en kontrolfunktion i forbindelse med de EUMC-produkter, der vedrører deres lande, inden disse produkter offentliggøres. I 2004 gennemgik og reviderede de nationale knudepunkter de landespecifikke informationer i to komparative undersøgelser, der var udarbejdet for EUMC om indvandrere, minoritetsgrupper og lovgivning: dokumentering af lovgivningsforanstaltninger og midler mod diskrimination i de 15 medlemsstater i Den Europæiske Union og sammenligning af rapporterne om nationale strategier for skoleundervisningen af børn fra etniske mindretal udarbejdet af de nationale knudepunkter i de central- og østeuropæiske lande. 12

15 Forberedelse af RAXEN6-fasen i 2004 RAXEN er en vedvarende læreproces. Eftersom man aldrig tidligere har forsøgt sig med dataindsamling gennem et sådant netværk, bliver RAXEN-retningslinjerne, -processerne og -produkterne, og navnlig nu i 25 EU-medlemsstater, hele tiden forbedret gennem samspillet mellem de nationale knudepunkter, EUMC, de vigtigste målgrupper og eksperter på området. EUMC s arbejde fokuserer i dag langt mere direkte på dets vigtigste målgruppers behov. Ikke mindst reaktionerne og den offentlige debat efter spændingerne mellem de etniske grupper i Nederlandene gjorde det i beretningsperioden klart, hvilken betydning en europæisk debat om bekæmpelse af racisme og diskrimination har. I den henseende er der absolut behov for pålidelige fakta. EUMC vil bidrage til en sådan debat i hele EU ved hjælp af sit RAXEN-netværk og især to nye eller forbedrede instrumenter: En hurtig reaktion som den hurtige reaktion i forbindelse med det nederlandske nationale knudepunkt vil EUMC med kort varsel anmode om fra et enkelt nationalt knudepunkt eller en gruppe af nationale knudepunkter i forbindelse med et eller flere specifikke emner. I RAXEN6-perioden vil EUMC udsende et RAXEN-nyhedsblad hver anden måned med bidrag fra de nationale knudepunkter om væsentlige spørgsmål med relation til racisme, fremmedhad, antisemitisme og islamofobi eller diskrimination af indvandrere, flygtninge eller asylansøgere og minoritetsgrupper, som er genstand for offentlig debat i de enkelte lande i beretningsperioden Phare RAXEN_CC-projekt Den 29. februar 2004 afsluttede EUMC sit projekt med betegnelsen RAXEN_CC - Informationsnetværk om Racisme og Fremmedhad i de Central- og Østeuropæiske Kandidatlande med støtte fra EU s Phare-flerlandeprogram for de central- og østeuropæiske kandidatlandes deltagelse i EU s organer og agenturer i Det overordnede sigte var at forberede de central- og østeuropæiske lande på deres deltagelse i EUMC s fremtidige arbejde. Det mere specifikke formål med projektet var at tage de indledende skridt til opbygningen af et informationsnetværk om racisme og fremmedhad (RAXEN_CC) i de pågældende lande og dermed udvide RAXEN-netværket til 25. Dette formål blev med succes opfyldt i 2004, hvor RAXEN blev udvidet til at omfatte 25 nationale knudepunkter. Det lykkedes fire af de otte nationale knudepunkter, der blev udpeget i RAXEN_CCperioden, også at blive udpeget i RAXEN5-perioden. Desuden blev der udpeget nationale knudepunkter til Cypern og Malta. Integreringen af kandidatlandene i næste udvidelsesrunde, Rumænien and Bulgarien, er under forberedelse til 2005 med bistand fra endnu et Phare-flerlandeprogram. 13

16 Phare RAXEN_CC var et afgørende skridt fremad mod integreringen af de nye medlemsstater i EUMC-konteksten. Den kortlægning, der blev forberedt i RAXEN_CC-perioden, udgør i dag et væsentligt grundlag for EUMC s kontakt til aktører fra civilsamfundet i disse lande. En særlig kortlægningsøvelse og en rapport om nationale strategier for skoleundervisningen af børn fra etniske mindretal i de central- og østeuropæiske kandidatlande blev en af de vigtige kilder til det specifikke kapitel Minoriteter og uddannelsessektoren i de 10 tiltrædelseslande i EUMC s årsberetning 2003/ del Racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne - Tendenser, udvikling og god praksis. Rapporten Evaluation of available data on antisemitism in the 10 Candidate Countries of Eastern and Central Europe (CEECs) (evaluering af tilgængelige data om antisemitisme i de 10 central- og østeuropæiske kandidatlande) som led i RAXEN_CC indeholdt en oversigt over vigtige aktører inden for bekæmpelse af antisemitisme og pegede på specifikke lovgivningsmæssige og institutionelle mekanismer og tendenser, der kan udnyttes i forbindelse med EUMC s fremtidige indsats for bekæmpelse af antisemitisme i de 25 EU-medlemsstater Rundbordskonferencer Hovedformålene med de nationale rundbordskonferencer Hovedformålene med de nationale rundbordskonferencer er at: inddrage repræsentanter for civilsamfundet og de offentlige myndigheder i en dialog og opfordre dem til at deltage i et samarbejde afdække centrale spørgsmål og specifikke aspekter i medlemsstaterne informere om udviklingen på områderne racisme og fremmedhad udveksle oplysninger om "god praksis" i medlemsstaterne formidle konferencernes resultater til EUMC, andre nationale rundbordskonferencer og medlemmerne af RAXEN-netværket påpege betydningen af at inddrage et bredt udsnit af grupper, navnlig indvandrergrupper og etniske minoritetsgrupper, samt Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) og Det Europæiske Netværk mod Racisme (ENAR) yde rådgivning og fremsætte henstillinger til EUMC s arbejdsprogram og årsberetning. Rundbordskonferencerne fokuserer på analyse og vurdering af situationen med hensyn til racisme i det enkelte medlemsland. Der drøftes og udveksles oplysninger om god praksis i det pågældende medlemsland med henblik på bekæmpelse af racisme. Man beskæftiger sig især med aktuelle og forventede tendenser i den hensigt at udvikle en fælles strategi sammen med de centrale aktører på området. 14

17 Rundbordskonferencerne på nationalt plan har været forskellige med hensyn til organisation og struktur for at tage hensyn både til de særlige forhold i de enkelte medlemsstater og til det grundlæggende princip om ikke at overlappe allerede eksisterende strukturer. Nationale rundbordskonferencer bidrager til udvekslingen af oplysninger (om bl.a. god praksis) mellem aktører på lokalt, nationalt og EU-plan. Dermed kan der gøres brug af den viden, der formidles på møderne, og den kan udnyttes til EUMC s henstillinger på specifikke områder og i årsberetningerne om udviklingen i medlemsstaterne. Rundbordskonferencerne er et forum, hvor vigtige organisationer og enkeltpersoner, der beskæftiger sig med racisme, fremmedhad og antisemitisme, kan mødes og udveksle erfaringer. De sætter EUMC i stand til at formulere principper og konkrete tiltag, der rækker lige fra græsrodsniveau til offentlige myndigheder og ministerier. Rundbordskonferencerne tilfører drøftelserne en europæisk dimension og bidrager til etableringen af netværk mellem deltagerne, hvoraf mange ellers ikke ville få adgang til de dialoger, der foregår på EU-plan Nationale rundbordsmøder i 2004 Der blev i løbet af året afholdt en række nationale rundbordsmøder, hvor der blev drøftet mange forskellige emner, hvoraf nogle er specifikke for EUMC s virkefelt, men også f.eks. spørgsmålet om udvidelsen af EUMC s mandat til også at omfatte menneskerettighedsområdet. Irland: 9. juni i Dublin. Rundbordsmødet indgik i aktiviteterne i forbindelse med det irske formandskab. På mødet drøftede man udviklingen af et mere rummeligt, multikulturelt Europa gennem politik og praksis. Østrig: 5. november i Graz. På mødet drøftede man spørgsmålet om udvidelsen af EUMC s mandat til også at omfatte menneskerettighedsområdet. Tyskland: 23. november i Berlin (hovedemner: redegørelse fra EUMC om udvidelsen af EUMC s mandat til at omfatte grundlæggende rettigheder/menneskerettigheder, forslag til tysk indvandringslov, opdatering vedrørende national handlingsplan til opfølgning på Verdenskonferencen mod Racisme i Durban) Finland: 10. december i Helsingfors (hovedemner: situationen for romaer i Europa og i Finland, minoritetsgrupper inden for minoritetsgrupper flerdobbelt diskrimination, mangfoldighed i ideologiske organisationer, ligestilling inden for borgeraktiviteter) Rundbordsmødets henstilling med hensyn til situationen for romaer i Europa og i Finland var primært en styrkelse af strukturerne for roma-græsrøddernes aktiviteter for at fremme tiltag på lokalt plan. EUMC redegjorde for sit virke i den 15

18 finske kontekst og informerede deltagerne om brugen af RAXEN-netværket og dataindsamlingsmetoden. Endvidere blev der informeret om udvidelsen af EUMC s mandat til at omfatte menneskerettigheder/grundlæggende rettigheder Den europæiske rundbordskonference 2004 Den femte europæiske rundbordskonference blev afholdt den 16. og 17. december 2004 i Wien. På konferencen i 2004 drøftede man specifikke spørgsmål vedrørende udvidelsen af EUMC s mandat til at omfatte menneskerettigheder/ grundlæggende rettigheder. Konferencen havde 58 deltagere fra 18 EU-medlemsstater og havde til formål at bidrage til den igangværende høring om EU s agentur for grundlæggende rettigheder. Der var navnlig fokus på spørgsmålet om, hvordan der kan lægges større vægt på grundlæggende rettigheder, uden at EUMC s indsats for bekæmpelse af racisme og fremmedhad nedprioriteres. Den europæiske rundbordskonference gav EUMC lejlighed til at få kendskab til mange forskellige aktørers synspunkter, herunder mange repræsentanter for de statslige myndigheder i medlemsstaterne (16 nationale kontaktpersoner) og organisationer i civilsamfundet. Blandt hovedtalerne var repræsentanter for Europa- Kommissionen, Europa-Parlamentet, nationale menneskerettighedsinstitutioner og Det Europæiske Netværk mod Racisme (ENAR). Indlæggene gav ideer til, hvordan agenturets arbejde inden for grundlæggende rettigheder kan udvikles, og navnlig, hvordan der kan tilføres en merværdi til nationale institutioner, internationale traktatorganer og civilsamfundet. I forlængelse af indlæggene var der arbejdsgruppemøder, som mundede ud i konkrete resultater. Nogle af de hovedemner, der var resultatet af arbejdsgruppemøderne, var følgende: Agenturet bør tildeles et bredt mandat, inden for hvilket racisme, fremmedhad og antisemitisme fortsat skal indtage en central placering. Opstillingen af prioriteringer på andre områder af agenturets mandat bør være underlagt bestyrelsens strategiske anvisninger. Agenturet bør primært fokusere på EU-medlemsstaterne. Der var dog ikke enighed om, hvorvidt dets mandat bør omfatte tiltrædelseslande og tredjelande. Observationen (dataindsamling og -analyse) bør fortsat være en central opgave for agenturet og omfatte konsekvensanalyser af lovgivning, politik og praksis. Ligesom EUMC bør agenturet formidle god praksis og fremsætte henstillinger til EU og medlemsstaterne. Disse opgaver kunne suppleres med en indsats inden for undervisning i menneskerettigheder og teknisk samarbejde med nationale organer. Agenturet kunne understøtte overvågningen af gennemførelsen af politik og praksis, sætte større fokus på konsekvensvurdering af lovgivningsinitiativer, 16

19 politik og praksis og støtte indsatsen for at udvikle indikatorer, benchmarks og integrere grundlæggende rettigheder på mange forskellige politikområder. Der bør udvikles mekanismer til fremme af et stærkt tværinstitutionelt samarbejde (herunder Europarådet, OSCE og FN). Der var almindelig enighed om, at det nye agentur har behov for betydelige yderligere ressourcer til at opfylde et yderligere mandat. Bestyrelsens uafhængighed bør sikres, og navnlig bør civilsamfundet inddrages. Da mange af de tilstedeværende organisationer udarbejdede uafhængige bidrag til den offentlige høring om agenturet, er disse konklusioner ikke udtryk for konferencens officielle holdning, men der var bred opbakning hertil blandt repræsentanterne for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne som stof til eftertanke Dokumentation og bibliotek Elektronisk arkiv og EUMC s webdatabase EUMC s database, hvortil der er gratis adgang for offentligheden via EUMC s websted (http://eumc.eu.int), indeholder generel information om organisationer, der beskæftiger sig med bekæmpelse af racisme, fremmedhad og antisemitisme i alle medlemsstaterne, oplysninger om god praksis og andre aktiviteter såsom lokale projekter, kampagner, undersøgelser m.m. og henvisninger til relevante publikationer og audiovisuelt materiale. En af de vigtigste informationskilder, der nu er til rådighed, er resultatet af RAXEN-kortlægningerne og RAXEN-dataindsamlingen på områderne beskæftigelse, racistisk vold, uddannelse, lovgivning og boligforhold. EUMC udvidede i 2004 dataindsamlingen med data om de nye EU-medlemsstater og arbejdede videre med at forbedre det primært elektroniske dokumentationsarkiv. Dataene blev opdateret og revideret, og nye data indsamlet i forbindelse med RAXEN5-perioden blev overført til databasen. Med faktabladene med landeoplysninger blev en ny database tilgængelig i EUMC s faktablade giver i oversigtsform informationer om den generelle situation med hensyn til racisme og fremmedhad og om kulturel, religiøs og etnisk diskrimination i medlemsstaterne og tiltrædelseslandene. I beretningsperioden indsamlede de nationale RAXEN-knudepunkter især statistiske demografiske data (herunder etniske/nationale mindretal, udlændinge, religiøse grupper) og tal for indvandring og asyl. EUMC udarbejdede en brugervejledning og afholdte kurser for de nationale knudepunkter. 17

20 Bibliotek Bibliotekets beholdning er blevet udvidet med indkøbet af især officielle nationale statistikker og EU-statistikker, ordbøger, nyere standardlitteratur og relevante videnskabelige tidsskrifter om racisme, fremmedhad, antisemitisme og islamofobi. Der blev tegnet abonnement på stadig flere onlinetidsskrifter inden for de tematiske og beslægtede områder EUMC s forskningsprojekter Foruden arbejdet med at indsamle eksisterende data via RAXEN-netværket tager EUMC initiativ til forskningsprojekter, som bidrager til analysen og forståelsen af de forskellige fænomener racisme, fremmedhad og antisemitisme og tilkendegivelser herom. Desuden afdækkes eksempler på god praksis for håndteringen af disse fænomener. I 2004 færdiggjorde EUMC seks undersøgelser, offentliggjorde fem rapporter og igangsatte otte nye undersøgelser. EUMC offentliggør de endelige rapporter på sit websted (http://eumc.eu.int). Rapporterne kan også tilsendes pr. post Indvandreres erfaringer med racisme og diskrimination EUMC fortsætter forskningsprojektet Indvandreres erfaringer med racisme og racediskrimination, som blev påbegyndt i Sigtet med projektet er at udvikle sammenlignelige data om indvandrer- og minoritetsgruppers subjektive erfaringer med racisme og diskrimination i dagligdagen ved i videst muligt omfang at anvende ensartede metoder i dataindsamlingen og -analysen. En tidligere undersøgelse fra Sverige blev brugt som model for projektet (tilsvarende undersøgelser er gennemført i Danmark og Finland). I 2002 og 2003 færdiggjorde EUMC undersøgelser i Italien, Nederlandene, Belgien, Spanien, Østrig og Det Forenede Kongerige. EUMC s undersøgelser heraf i Tyskland og Grækenland blev afsluttet i november Endelig bestilte EUMC i midten af 2004 yderligere fire undersøgelser Frankrig, Irland, Luxembourg og Portugal hvorefter de 15 EU-medlemsstater vil være dækket. Ligeledes i 2004 overlod EUMC det til en ekstern kontrahent at foretage en sammenfattende undersøgelse af alle 15 nationale undersøgelser, udarbejde en komparativ europæisk oversigt over resultaterne og uddrage følgerne for sammenligneligheden. De sidste fire undersøgelser og den sammenfattende rapport vil være færdiggjort ved udgangen af Komparative undersøgelser Det nationale RAXEN-knudepunkt i hvert af de 15 EU-medlemsstater har (inden maj 2004) for EUMC udarbejdet nationale rapporter centreret om beskæftigelse, uddannelse, lovgivning og racistisk vold og kriminalitet. EUMC har overladt det til eksperter inden for disse områder at sammenarbejde materialet til fire kompa- 18

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne EUMC 2006 SAMMENDRAG Forord til Årsberetning 2006 Denne årsberetning for 2005 er den første, der dækker et helt år siden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING

ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING DA INDSATS MOD RACISME, FREMMEDHAD OG ANTI- SEMITISME I DET NYE ÅRTUSIND I det første år i det nye årtusind har Europa taget et vigtigt skridt for at sikre lighed for alle

Læs mere

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund Eksempler på lokale initiativer FRA 2008 Netværket af lokalsamfund LCN s målsætninger Hvem er vi? I LCN sidder Den Europæiske Unions

Læs mere

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.1.2002 KOM(2001) 810 endelig EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING 2000 (forelagt af Kommissionen) Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU

KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU 2005 KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU ANSVARSFRASKRIVELSE:

Læs mere

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING SAMMENFATTENDE RAPPORT European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for Development in Special Needs Education (herefter agenturet)

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Arbejdsprogram 2012 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Europæiske

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst ERHVERVSPOLITIK Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst En vejledning i proceduren for indberetning

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 DA Mange yderligere oplysninger er tilgængelige på vores websted (http://www.cdt.eu.int) OVERSÆTTELSESCENTRET

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar photos: www.123rf.com Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. 31. maj - sundhedspunkterne

Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. 31. maj - sundhedspunkterne Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 508 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 14. maj 2007 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik Iværksætterundervisning i erhvervsuddannelser Ekspertgruppens endelige rapport Europa-Kommissionen Erhvervspolitik EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Fremme af SMV'ers konkurrenceevne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

tager hånd om stress Sunde arbejdspladser Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2014-2015

tager hånd om stress Sunde arbejdspladser Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2014-2015 Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Sunde arbejdspladser tager hånd om stress www.healthy-workplaces.eu Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2014-2015

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere