Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad"

Transkript

1 ISSN Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad EUMC Årsberetning 2004/ del

2 SALG OG ABONNEMENTER De betalingspublikationer og -produkter, som Publikationskontoret udgiver, fås igennem vore salgskontorer overalt i verden. Hvordan anskaffer man en publikation eller et produkt? Vælg på listen over salgskontorer det salgskontor, der geografisk passer bedst, kontakt kontoret, og afgiv bestillingen. Hvordan får man listen over salgskontorer? Enten på Publikationskontorets websted: Eller ved at sende en fax til (352) ; listen vil så blive tilsendt i papirform.

3 Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad EUMC Årsberetning 2004/ del

4 Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Et nyt frikaldsnummer: Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2005 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2005 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Italy TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR

5 Forord Det glæder Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC) at forelægge beretningen om centrets virksomhed i 2004 efter at have vedtaget beretningen på bestyrelsesmødet i marts I første del af årsberetningen redegøres der for EUMC s aktiviteter og resultater i Årsberetningens anden del, der offentliggøres i november 2005, vil indeholde oplysninger om situationen i EU og de enkelte medlemsstater hvad angår racisme og fremmedhad. I 2004 var EUMC s arbejde fortsat centreret omkring følgende fem områder: observation af fænomenerne racisme og fremmedhad via indsamling, registrering og analyse af informationer og data fra alle EU s medlemsstater koordinering og udvikling af det europæiske informationsnetværk om racisme og fremmedhad (RAXEN) bestående af nationale knudepunkter, der har til opgave at indsamle data og informationer i den enkelte medlemsstat udvikling af metoder til at gøre EU-data mere sammenlignelige, objektive og pålidelige udarbejdelse af konklusioner og henstillinger til EU og medlemsstaterne oprettelse af strukturer og mekanismer til koordinering af udvekslingen og formidlingen af oplysninger, udtalelser og konklusioner med EU-institutioner, medlemsstater, nationale og internationale organisationer og offentligheden. I 2004 omfattede dataindsamlingen alle 25 EU-medlemsstater og fokuserede på diskrimination, racisme, fremmedhad, antisemitisme og islamofobi i forbindelse med beskæftigelse, uddannelse og boligforhold, og ligeledes på udviklingen på lovgivningsområdet og på racistisk vold og kriminalitet. I 2004 fortsatte EUMC sine bestræbelser på at udvikle videnskabelige forskningsredskaber, hvormed dataene kan gøres mere sammenlignelige. Da hovedparten af medlemsstaterne ikke har indført effektive dataindsamlingsmekanismer til at registrere tilkendegivelser af racisme og fremmedhad, og der således mangler officielle statistiske data, arbejder EUMC aktivt på at udvikle de nødvendige metoder og redskaber til at kunne indsamle data om racistisk vold og kriminalitet direkte ved hjælp af de samme metoder i alle medlemsstater. 3

6 Endvidere iværksatte EUMC en aktiv tilgang til at identificere sine aktørers behov. EUMC har udviklet en kommunikationsstrategi, som har til formål at levere de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt til specifikke målgrupper for at støtte udviklingen af politikker og bevidstgørelsesaktiviteter i overensstemmelse med sit overordnede mål. I 2004 udsendte EUMC mere omfattende komparative rapporter om uddannelse og lovgivning sammen med 15 relevante nationale rapporter, der var udarbejdet af de nationale knudepunkter. På grundlag af data og informationer fra de nationale RAXEN-knudepunkter vedrørende tilkendegivelser af antisemitisme i de 15 EUmedlemsstater i 2002 og 2003 udarbejdede EUMC i begyndelsen af 2004 en større rapport om antisemitisme i EU. Med hensyn til Europa-Kommissionens meddelelse om udvidelsen af EUMC s mandat til et agentur for grundlæggende rettigheder var to faktorer afgørende for EUMC s indledende bemærkninger, nemlig at støtte udviklingen af et effektivt agentur for grundlæggende rettigheder, der forsynes med tilstrækkelige ressourcer, og sikre, at bekæmpelsen af racisme og fremmedhad fortsat vil være en central del af arbejdet. I lyset af denne udvikling afholdt EUMC sin fjerde europæiske rundbordskonference i december, hvor nøgleaktører drøftede udvidelsen af mandatet. Vi vil gerne takke bestyrelsen, medarbejderne og de nationale RAXEN-knudepunkter for deres arbejde og engagement, som har gjort det muligt for EUMC atter at styrke indsatsen over for alle former for racisme og fremmedhad i Europa. Anastasia Crickley Bestyrelsesformand Beate Winkler Direktør 4

7 Indhold 1. Operationelle aktiviteter RAXEN Udviklingen i De nationale knudepunkters arbejdsområde Phare RAXEN_CC-projekt Rundbordskonferencer Hovedformålene med de nationale rundbordskonferencer Nationale rundbordsmøder i Den europæiske rundbordskonference Dokumentation og bibliotek Elektronisk arkiv og EUMC s webdatabase Bibliotek EUMC s forskningsprojekter Indvandreres erfaringer med racisme og diskrimination Komparative undersøgelser Befolkningens holdning til indvandrere og minoriteter Tilkendegivelser af antisemitisme i EU i EUMC s Workshopper Workshop for tematiske netværk Storby-workshop RAXEN-møder Phare-møder Koordineringsudvalget for dokumentation vedrørende menneskerettigheder Lokalsamfund Racisme inden for sport Samarbejde med EU-institutionerne, internationale organisationer og medlemsstaterne Samarbejde med EU-institutionerne Samarbejde med Europa-Kommissionen Samarbejde med Europa-Parlamentet Samarbejde med Regionsudvalget Samarbejde med Rådet for Den Europæiske Union Samarbejde med Internationale Organisationer Samarbejde med Europarådet - Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), Afdelingen for Migration og Romaer/Sigøjnere 29 5

8 Samarbejde med OSCE Samarbejde med FN Samarbejde med medlemsstaterne Forbindelser med de statslige myndigheder i EU-medlemsstaterne Samarbejde med organisationer i civilsamfundet Samarbejde med Det Europæiske Netværk mod Racisme Nationale menneskerettighedsinstitutioner Information, pr og medier Årsberetning 2003/2004, 2. del Equal Voices og EUMC s nyhedsbrev Medier EUMC s publikationer EUMC s websted Bestyrelsen og forretningsudvalget Bestyrelsens og forretningsudvalgets medlemmer og opgaver Bestyrelsen Forretningsudvalget Personale- og organisationsoplysninger Personaleoplysninger Administrative oplysninger Intern organisation Budget og økonomiske anliggender Indtægter Udgifter 42 6

9 1. Operationelle aktiviteter 1.1. RAXEN I 2000 oprettede EUMC i overensstemmelse med sin grundforordning et europæisk netværk om racisme og fremmedhad, RAXEN. Der er tale om et enestående netværk bestående af aktører fra civilsamfundet, som i alle medlemsstaterne løbende fører tilsyn med situationen hvad angår fænomenerne racisme, fremmedhad og antisemitisme og bistår EUMC med varetagelsen af alarmfunktionen ( early warning ) og indsamlingen af pålidelige og objektive data og informationer. Ved at inddrage civilsamfundet direkte medvirker EUMC positivt til at forbedre demokratiet og åbenheden i EU-institutionerne. RAXEN er det centrale data- og informationsindsamlingsredskab, der sikrer EUMC det nødvendige materiale til at kunne udarbejde komparative rapporter på europæisk plan til EU og dens medlemsstater om racisme, fremmedhad og antisemitisme. Siden maj 2004 har RAXEN omfattet 25 nationale knudepunkter, et i hver medlemsstat. De er EUMC s nationale kilder til indsamling af data og informationer. Emner og temaer for dataindsamlingen inden for RAXEN var i 2004 udvalgt i overensstemmelse med EU s prioriteringer. I 2004 fokuserede RAXEN specielt sin dataindsamling på medlemsstaternes gennemførelse af EUantidiskriminationsdirektiverne Udviklingen i var det femte år, RAXEN eksisterede, og det var kendetegnet ved iværksættelsen af en ny strategisk tilgang for at identificere behovene hos vore målgrupper, og opfølgning med en integreret tilgang for at imødekomme disse behov. Parallelt med denne proces blev RAXEN-netværket via et åbent udbud udvidet til at omfatte 25 nationale knudepunkter. Denne udvidelsesproces blev i 2004 ledsaget af et specifikt Phare-projekt, som blev indledt i 2003 og afsluttet i februar De nationale knudepunkter repræsenterer organisationer af meget forskellig art: i nogle lande er der tale om forskningsinstitutioner eller specialiserede organer, mens det i andre lande er en ngo, der er den førende organisation. I dag repræsenterer mange af de 25 nationale knudepunkter et samarbejde mellem organisationer se EUMC s websted på Belgien Tjekkiet Danmark Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (CEOOR) (Centret for lige muligheder og bekæmpelse af racisme) People in Need (Folk i nød) Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC) 7

10 Tyskland European Forum for Migration Studies (EFMS) (Europæisk forum for migrationsstudier) Estland Legal Information Centre for Human Rights (LICHR) (Juridisk informationscenter for menneskerettigheder) Grækenland ANTIGONE - Information & Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence (ANTIGONE - informations- og dokumentationscenter om racisme, økologi, fred og ikke-vold) Spanien Movement for Peace and Liberty (MPDL) (Bevægelsen for fred og frihed) Frankrig Agency for the Development of Intercultural Relations (ADRI) (Agentur for udvikling af tværkulturelle relationer) Irland National Consultative Commission on Racism and Interculturalism (NCCRI) + Equality Authority (EA) (Det nationale rådgivende udvalg om racisme, tværkulturelle relationer og ligestilling) Italien Co-operation for the Development of Emerging Countries (COSPE) (Samarbejde om udviklingen i nye lande) Cypern Cyprus Labour Institute (INEK/PEO) (Det cypriotiske arbejdsinstitut) Letland Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies (LCHRES) (Det lettiske center for menneskerettigheds- og etniske studier) Litauen Institute for Social Research (ISR) (Socialforskningsinstituttet) Luxembourg Centre d Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-économiques / International Network for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD) (Centret for studier i befolknings-, fattigdoms- og socioøkonomisk politik / Det internationale netværk for studier i teknologi, miljø, alternativer, udvikling) Ungarn Centre of Migration and Refugee Studies, Institute of Ethnic and Minority Studies of the Hungarian Academy of Sciences (CMRS) (Centret for studier af indvandreres og flygtninges vilkår, institut for etniske og minoritetsstudier ved det ungarske videnskabsakademi) Malta Jesuit Centre for Faith and Justice (JCFJ) (Jesuitcentret for tro og retfærdighed) Nederlandene Dutch Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (DUMC) (Det nederlandske observationscenter for racisme og fremmedhad) Østrig Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights + Department of Linguistics at the University of Vienna + Institute of Conflict Research (Ludwig Boltzmann-menneskerettighedsinstituttet + Afdelingen for lingvistik ved Wien Universitet + Instituttet for konfliktforskning) 8

11 Portugal Polen Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Númena - Research center on human and social sciences (Númena - forskningscenter for samfundsvidenskab) Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) (Helsingfors-menneskerettighedsinstituttet) Peace Institute - Institute for Contemporary Social and Political Studies (Fredsinstituttet - institut for socialvidenskabelige og politiske samtidsstudier) People Against Racism (PAR) + Institute for Public Affairs (Borgere mod racisme + Institut for offentlige anliggender) Finnish League for Human Rights (Den finske liga for menneskerettigheder) Expo Foundation Commission for Racial Equality (CRE) (Kommissionen for racemæssig ligestilling) De nationale knudepunkters arbejdsområde De nationale knudepunkter er EUMC s nationale partnere til indsamling af data og informationer om racisme, fremmedhad og antisemitisme og god praksis for bekæmpelse af disse. Mange af knudepunkterne er almindeligt anerkendte institutioner i de enkelte lande og har etableret uformelle nationale informationsnetværk, der samarbejder med hovedaktørerne inden for områderne racisme, fremmedhad og antisemitisme. Der er tale om enten statslige institutioner, ngo er, forskningsinstitutioner, specialiserede organer eller arbejdsmarkedets parter. I 2004 udførte de 25 nationale knudepunkter følgende væsentlige opgaver: Forvaltning af netværket af nationale knudepunkter Opdatering og forbedring af EUMC-RAXEN-databasen Udarbejdelse af faktablade med landeoplysninger sammen med EUMC Udarbejdelse af et nationalt bidrag til EUMC's årsberetning for 2003 Udarbejdelse af den nationale rapport Gennemførelse af en særundersøgelse Deltagelse i det hurtige reaktionssystem Udførelse af revisionsfunktion Forvaltning af netværket af nationale knudepunkter De nationale knudepunkter fungerer som koordineringscentre for indsamling af data på nationalt plan. For at kunne udføre denne opgave skal de have regelmæssige kontakt til og indgå i et samarbejde med offentlige myndigheder, forskningsog andre institutioner, f.eks. ngo er, som er nøgleaktører på områderne racisme, fremmedhad og antisemitisme. EUMC bidrog til at fremme dette samspil ved hjælp af en række instrumenter. 9

12 Resultat: Tre kvartalsrapporter fremlagt for EUMC vedrørende deres netværksaktiviteter, dataindsamling eller andre emner Opdatering og forbedring af EUMC-RAXEN-databasen Data blev tilføjet eller korrigeret i den nationale Excel-arbejdsbog, som EUMC har udleveret til de nationale knudepunkter. Arbejdsbogen indeholder tre arbejdsark, Organisationer, Aktiviteter og Publikationer, som ledsages af en detaljeret beskrivelse og retningslinjer. Aktiviteterne i forbindelse med dataindsamlingen havde derfor to dimensioner i 2004: en opdatering af EUMC-RAXEN-databasen med nye data fra og med 1. december 2003 efter kriterier fastsat af EUMC en kvalitetskontrol af de eksisterende artikler i EUMC-RAXEN-databasen efter standarder udarbejdet af EUMC. Resultat: Opdateret og forbedret EUMC-RAXEN-database og opdaterede analytiske RAXEN4-rapporter Faktablade med landeoplysninger Dette arbejdsområde var et af de nye elementer i RAXEN5-perioden. EUMC udviklede en webside som modelramme for de væsentligste landespecifikke oplysninger om racisme, fremmedhad og diskrimination, herunder statistikker, korte beskrivelser af antidiskriminationsorganer, god praksis, lovbestemmelser osv. De nationale knudepunkter skulle stille sådanne oplysninger til rådighed via et særligt webværktøj efter specifikke retningslinjer opstillet af EUMC. Der blev afholdt specifikke kurser for de nationale knudepunkter i brugen af dette webværktøj. De nationale knudepunkters bidrag i 2004 var centreret om demografiske data og migrationsstatistikker. Resultat: Datasæt i 25 faktablade med landeoplysninger (Info-Sheets) Nationalt bidrag til EUMC s årsberetning 2003/2004 De nationale bidrag, som stilles til rådighed af RAXEN, blev den vigtigste informationskilde for EUMC s årsberetning 2003/2004. I tekster udarbejdet specifikt til EUMC s årsberetning på grundlag af en række detaljerede retningslinjer beskrev de nationale knudepunkter udviklingen i 2003 inden for de fem hovedområder, der er omfattet af EUMC s observation (uddannelse, lovgivning, racistisk vold og kriminalitet, beskæftigelse og boligforhold), med særlig fokus på uddannelse. Resultat: 25 nationale bidrag til EUMC s årsberetning 2003/

13 National rapport 2004 De nationale rapporter omhandlede også de fem tematiske områder og var forsynet med links til artikler i EUMC-RAXEN-databasen. Foruden en beskrivelse af den vigtigste udvikling inden for de fem områder var de nationale knudepunkters redegørelse centreret om god praksis til bekæmpelse af alle former for diskrimination og racisme med særlig fokus på EU-initiativer i deres lande. Resultat: 25 nationale rapporter Særundersøgelse Med værktøjet særundersøgelse indførte EUMC et nyt instrument i RAXEN5- perioden. EUMC anmodede de nationale knudepunkter om at gennemføre en dybtgående undersøgelse af et emne af særlig interesse for EUMC og de europæiske interessegrupper. Efter udvidelsen valgte EUMC emnet offentlig undervisning for romaer, sinti, sigøjnere og omrejsende. Til undersøgelsen var der behov for sekundær forskning og mange analyser for at bibringe læseren en dybere forståelse af dette emne. EUMC opstillede en række specifikke retningslinjer efter en grundig høringsproces med deltagelse af nationale knudepunkter, eksperter inden for området fra en række europæiske lande, repræsentanter fra internationale og europæiske organisationer og romaforeninger. De 25 særundersøgelser vil i 2005 blive suppleret af en komparativ analyse. Resultat: 25 særundersøgelser Hurtig reaktion Det hurtige reaktionssystem sætter EUMC i stand til at behandle hastesager på den europæiske dagsorden meget hurtigt og gør det muligt at slå alarm på europæisk plan på et tidligt tidspunkt i spørgsmål af betydning for EU, reagere hurtigt på specifikke og relevante anmodninger og bidrage til at udfylde eventuelle huller i de indsamlede data, som kræver omgående opdatering. I 2004 gjorde EUMC brug af denne funktion på følgende områder: HURTIG REAKTION 1: GENNEMFØRELSE AF EUMC S HENSTILLINGER I EU-MEDLEMSSTATERNE Resultat: Iværksættelse af ny procedure til opfølgning af henstillinger I forbindelse med denne første hurtige reaktion anmodede EUMC de 25 nationale knudepunkter om at indberette, hvilke relevante kompetente organer og myndigheder i deres land der er ansvarlige for at gennemføre EUMC s forslag og henstillinger i årsberetningen 2002 og de henstillinger, der blev fremsat i rapporterne Manifestations of Antisemitism in the EU (tilkendegivelser af antisemitisme i EU ). På baggrund af oplysningerne fra de nationale 11

14 knudepunkter vil der blive taget kontakt til de pågældende myndigheder med anmodning om data om gennemførelsen og emner i relation hertil. HURTIG REAKTION 2: KONTROL MED RACISTISK KRIMINALITET OG VOLD På grundlag af et særligt spørgeskema anmodede EUMC de nationale knudepunkter om at indberette aktiviteter i deres lande vedrørende (a) politiets indsats over for racistisk kriminalitet og vold, (b) specifikke uddannelsesaktiviteter og (c) inddragelsen af civilsamfundet. Resultaterne vil i 2005 blive ledsaget af en komparativ analyse. HURTIG REAKTION 3: AKTUEL UDVIKLING I NEDERLANDENE EFTER MORDET PÅ VAN GOGH OG ANGREB PÅ RELIGIØSE BYGNINGER På baggrund af sin store bekymring over hændelserne i Nederlandene anmodede EUMC i november det nederlandske nationale knudepunkt om at redegøre for udviklingen efter mordet på Van Gogh og angrebene på religiøse bygninger. Det nederlandske nationale knudepunkt fremlagde en kronologisk beskrivelse af hændelserne, herunder mordet, de efterfølgende spændinger mellem etniske grupper og angreb på religiøse bygninger, samt en kort analyse af udviklingen og tendenserne med hensyn til muslimer og indflydelsen af navnlig den islamofobiske debat i det nederlandske samfund. Denne hurtige reaktion blev understøttet af en undersøgelse blandt de øvrige 24 nationale knudepunkter af, hvorvidt der efterfølgende havde været reaktioner i form af en stigning i antallet af islamofobiske, antimuslimske eller indvandrerfjendtlige hændelser. HURTIG REAKTION 4: OPDATERING AF DE NATIONALE RAPPORTER Endelig anmodede EUMC i december de nationale knudepunkter om at stille oplysninger til rådighed til opdatering af deres nationale rapporter, der dækkede perioden januar-oktober Da EUMC s årsberetning dækker hele kalenderåret, skulle de nationale knudepunkter supplere oplysningerne og dataene i deres nationale rapporter indtil den 31. december Revisionsfunktion De nationale knudepunkter varetog en kontrolfunktion i forbindelse med de EUMC-produkter, der vedrører deres lande, inden disse produkter offentliggøres. I 2004 gennemgik og reviderede de nationale knudepunkter de landespecifikke informationer i to komparative undersøgelser, der var udarbejdet for EUMC om indvandrere, minoritetsgrupper og lovgivning: dokumentering af lovgivningsforanstaltninger og midler mod diskrimination i de 15 medlemsstater i Den Europæiske Union og sammenligning af rapporterne om nationale strategier for skoleundervisningen af børn fra etniske mindretal udarbejdet af de nationale knudepunkter i de central- og østeuropæiske lande. 12

15 Forberedelse af RAXEN6-fasen i 2004 RAXEN er en vedvarende læreproces. Eftersom man aldrig tidligere har forsøgt sig med dataindsamling gennem et sådant netværk, bliver RAXEN-retningslinjerne, -processerne og -produkterne, og navnlig nu i 25 EU-medlemsstater, hele tiden forbedret gennem samspillet mellem de nationale knudepunkter, EUMC, de vigtigste målgrupper og eksperter på området. EUMC s arbejde fokuserer i dag langt mere direkte på dets vigtigste målgruppers behov. Ikke mindst reaktionerne og den offentlige debat efter spændingerne mellem de etniske grupper i Nederlandene gjorde det i beretningsperioden klart, hvilken betydning en europæisk debat om bekæmpelse af racisme og diskrimination har. I den henseende er der absolut behov for pålidelige fakta. EUMC vil bidrage til en sådan debat i hele EU ved hjælp af sit RAXEN-netværk og især to nye eller forbedrede instrumenter: En hurtig reaktion som den hurtige reaktion i forbindelse med det nederlandske nationale knudepunkt vil EUMC med kort varsel anmode om fra et enkelt nationalt knudepunkt eller en gruppe af nationale knudepunkter i forbindelse med et eller flere specifikke emner. I RAXEN6-perioden vil EUMC udsende et RAXEN-nyhedsblad hver anden måned med bidrag fra de nationale knudepunkter om væsentlige spørgsmål med relation til racisme, fremmedhad, antisemitisme og islamofobi eller diskrimination af indvandrere, flygtninge eller asylansøgere og minoritetsgrupper, som er genstand for offentlig debat i de enkelte lande i beretningsperioden Phare RAXEN_CC-projekt Den 29. februar 2004 afsluttede EUMC sit projekt med betegnelsen RAXEN_CC - Informationsnetværk om Racisme og Fremmedhad i de Central- og Østeuropæiske Kandidatlande med støtte fra EU s Phare-flerlandeprogram for de central- og østeuropæiske kandidatlandes deltagelse i EU s organer og agenturer i Det overordnede sigte var at forberede de central- og østeuropæiske lande på deres deltagelse i EUMC s fremtidige arbejde. Det mere specifikke formål med projektet var at tage de indledende skridt til opbygningen af et informationsnetværk om racisme og fremmedhad (RAXEN_CC) i de pågældende lande og dermed udvide RAXEN-netværket til 25. Dette formål blev med succes opfyldt i 2004, hvor RAXEN blev udvidet til at omfatte 25 nationale knudepunkter. Det lykkedes fire af de otte nationale knudepunkter, der blev udpeget i RAXEN_CCperioden, også at blive udpeget i RAXEN5-perioden. Desuden blev der udpeget nationale knudepunkter til Cypern og Malta. Integreringen af kandidatlandene i næste udvidelsesrunde, Rumænien and Bulgarien, er under forberedelse til 2005 med bistand fra endnu et Phare-flerlandeprogram. 13

16 Phare RAXEN_CC var et afgørende skridt fremad mod integreringen af de nye medlemsstater i EUMC-konteksten. Den kortlægning, der blev forberedt i RAXEN_CC-perioden, udgør i dag et væsentligt grundlag for EUMC s kontakt til aktører fra civilsamfundet i disse lande. En særlig kortlægningsøvelse og en rapport om nationale strategier for skoleundervisningen af børn fra etniske mindretal i de central- og østeuropæiske kandidatlande blev en af de vigtige kilder til det specifikke kapitel Minoriteter og uddannelsessektoren i de 10 tiltrædelseslande i EUMC s årsberetning 2003/ del Racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne - Tendenser, udvikling og god praksis. Rapporten Evaluation of available data on antisemitism in the 10 Candidate Countries of Eastern and Central Europe (CEECs) (evaluering af tilgængelige data om antisemitisme i de 10 central- og østeuropæiske kandidatlande) som led i RAXEN_CC indeholdt en oversigt over vigtige aktører inden for bekæmpelse af antisemitisme og pegede på specifikke lovgivningsmæssige og institutionelle mekanismer og tendenser, der kan udnyttes i forbindelse med EUMC s fremtidige indsats for bekæmpelse af antisemitisme i de 25 EU-medlemsstater Rundbordskonferencer Hovedformålene med de nationale rundbordskonferencer Hovedformålene med de nationale rundbordskonferencer er at: inddrage repræsentanter for civilsamfundet og de offentlige myndigheder i en dialog og opfordre dem til at deltage i et samarbejde afdække centrale spørgsmål og specifikke aspekter i medlemsstaterne informere om udviklingen på områderne racisme og fremmedhad udveksle oplysninger om "god praksis" i medlemsstaterne formidle konferencernes resultater til EUMC, andre nationale rundbordskonferencer og medlemmerne af RAXEN-netværket påpege betydningen af at inddrage et bredt udsnit af grupper, navnlig indvandrergrupper og etniske minoritetsgrupper, samt Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) og Det Europæiske Netværk mod Racisme (ENAR) yde rådgivning og fremsætte henstillinger til EUMC s arbejdsprogram og årsberetning. Rundbordskonferencerne fokuserer på analyse og vurdering af situationen med hensyn til racisme i det enkelte medlemsland. Der drøftes og udveksles oplysninger om god praksis i det pågældende medlemsland med henblik på bekæmpelse af racisme. Man beskæftiger sig især med aktuelle og forventede tendenser i den hensigt at udvikle en fælles strategi sammen med de centrale aktører på området. 14

17 Rundbordskonferencerne på nationalt plan har været forskellige med hensyn til organisation og struktur for at tage hensyn både til de særlige forhold i de enkelte medlemsstater og til det grundlæggende princip om ikke at overlappe allerede eksisterende strukturer. Nationale rundbordskonferencer bidrager til udvekslingen af oplysninger (om bl.a. god praksis) mellem aktører på lokalt, nationalt og EU-plan. Dermed kan der gøres brug af den viden, der formidles på møderne, og den kan udnyttes til EUMC s henstillinger på specifikke områder og i årsberetningerne om udviklingen i medlemsstaterne. Rundbordskonferencerne er et forum, hvor vigtige organisationer og enkeltpersoner, der beskæftiger sig med racisme, fremmedhad og antisemitisme, kan mødes og udveksle erfaringer. De sætter EUMC i stand til at formulere principper og konkrete tiltag, der rækker lige fra græsrodsniveau til offentlige myndigheder og ministerier. Rundbordskonferencerne tilfører drøftelserne en europæisk dimension og bidrager til etableringen af netværk mellem deltagerne, hvoraf mange ellers ikke ville få adgang til de dialoger, der foregår på EU-plan Nationale rundbordsmøder i 2004 Der blev i løbet af året afholdt en række nationale rundbordsmøder, hvor der blev drøftet mange forskellige emner, hvoraf nogle er specifikke for EUMC s virkefelt, men også f.eks. spørgsmålet om udvidelsen af EUMC s mandat til også at omfatte menneskerettighedsområdet. Irland: 9. juni i Dublin. Rundbordsmødet indgik i aktiviteterne i forbindelse med det irske formandskab. På mødet drøftede man udviklingen af et mere rummeligt, multikulturelt Europa gennem politik og praksis. Østrig: 5. november i Graz. På mødet drøftede man spørgsmålet om udvidelsen af EUMC s mandat til også at omfatte menneskerettighedsområdet. Tyskland: 23. november i Berlin (hovedemner: redegørelse fra EUMC om udvidelsen af EUMC s mandat til at omfatte grundlæggende rettigheder/menneskerettigheder, forslag til tysk indvandringslov, opdatering vedrørende national handlingsplan til opfølgning på Verdenskonferencen mod Racisme i Durban) Finland: 10. december i Helsingfors (hovedemner: situationen for romaer i Europa og i Finland, minoritetsgrupper inden for minoritetsgrupper flerdobbelt diskrimination, mangfoldighed i ideologiske organisationer, ligestilling inden for borgeraktiviteter) Rundbordsmødets henstilling med hensyn til situationen for romaer i Europa og i Finland var primært en styrkelse af strukturerne for roma-græsrøddernes aktiviteter for at fremme tiltag på lokalt plan. EUMC redegjorde for sit virke i den 15

18 finske kontekst og informerede deltagerne om brugen af RAXEN-netværket og dataindsamlingsmetoden. Endvidere blev der informeret om udvidelsen af EUMC s mandat til at omfatte menneskerettigheder/grundlæggende rettigheder Den europæiske rundbordskonference 2004 Den femte europæiske rundbordskonference blev afholdt den 16. og 17. december 2004 i Wien. På konferencen i 2004 drøftede man specifikke spørgsmål vedrørende udvidelsen af EUMC s mandat til at omfatte menneskerettigheder/ grundlæggende rettigheder. Konferencen havde 58 deltagere fra 18 EU-medlemsstater og havde til formål at bidrage til den igangværende høring om EU s agentur for grundlæggende rettigheder. Der var navnlig fokus på spørgsmålet om, hvordan der kan lægges større vægt på grundlæggende rettigheder, uden at EUMC s indsats for bekæmpelse af racisme og fremmedhad nedprioriteres. Den europæiske rundbordskonference gav EUMC lejlighed til at få kendskab til mange forskellige aktørers synspunkter, herunder mange repræsentanter for de statslige myndigheder i medlemsstaterne (16 nationale kontaktpersoner) og organisationer i civilsamfundet. Blandt hovedtalerne var repræsentanter for Europa- Kommissionen, Europa-Parlamentet, nationale menneskerettighedsinstitutioner og Det Europæiske Netværk mod Racisme (ENAR). Indlæggene gav ideer til, hvordan agenturets arbejde inden for grundlæggende rettigheder kan udvikles, og navnlig, hvordan der kan tilføres en merværdi til nationale institutioner, internationale traktatorganer og civilsamfundet. I forlængelse af indlæggene var der arbejdsgruppemøder, som mundede ud i konkrete resultater. Nogle af de hovedemner, der var resultatet af arbejdsgruppemøderne, var følgende: Agenturet bør tildeles et bredt mandat, inden for hvilket racisme, fremmedhad og antisemitisme fortsat skal indtage en central placering. Opstillingen af prioriteringer på andre områder af agenturets mandat bør være underlagt bestyrelsens strategiske anvisninger. Agenturet bør primært fokusere på EU-medlemsstaterne. Der var dog ikke enighed om, hvorvidt dets mandat bør omfatte tiltrædelseslande og tredjelande. Observationen (dataindsamling og -analyse) bør fortsat være en central opgave for agenturet og omfatte konsekvensanalyser af lovgivning, politik og praksis. Ligesom EUMC bør agenturet formidle god praksis og fremsætte henstillinger til EU og medlemsstaterne. Disse opgaver kunne suppleres med en indsats inden for undervisning i menneskerettigheder og teknisk samarbejde med nationale organer. Agenturet kunne understøtte overvågningen af gennemførelsen af politik og praksis, sætte større fokus på konsekvensvurdering af lovgivningsinitiativer, 16

19 politik og praksis og støtte indsatsen for at udvikle indikatorer, benchmarks og integrere grundlæggende rettigheder på mange forskellige politikområder. Der bør udvikles mekanismer til fremme af et stærkt tværinstitutionelt samarbejde (herunder Europarådet, OSCE og FN). Der var almindelig enighed om, at det nye agentur har behov for betydelige yderligere ressourcer til at opfylde et yderligere mandat. Bestyrelsens uafhængighed bør sikres, og navnlig bør civilsamfundet inddrages. Da mange af de tilstedeværende organisationer udarbejdede uafhængige bidrag til den offentlige høring om agenturet, er disse konklusioner ikke udtryk for konferencens officielle holdning, men der var bred opbakning hertil blandt repræsentanterne for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne som stof til eftertanke Dokumentation og bibliotek Elektronisk arkiv og EUMC s webdatabase EUMC s database, hvortil der er gratis adgang for offentligheden via EUMC s websted (http://eumc.eu.int), indeholder generel information om organisationer, der beskæftiger sig med bekæmpelse af racisme, fremmedhad og antisemitisme i alle medlemsstaterne, oplysninger om god praksis og andre aktiviteter såsom lokale projekter, kampagner, undersøgelser m.m. og henvisninger til relevante publikationer og audiovisuelt materiale. En af de vigtigste informationskilder, der nu er til rådighed, er resultatet af RAXEN-kortlægningerne og RAXEN-dataindsamlingen på områderne beskæftigelse, racistisk vold, uddannelse, lovgivning og boligforhold. EUMC udvidede i 2004 dataindsamlingen med data om de nye EU-medlemsstater og arbejdede videre med at forbedre det primært elektroniske dokumentationsarkiv. Dataene blev opdateret og revideret, og nye data indsamlet i forbindelse med RAXEN5-perioden blev overført til databasen. Med faktabladene med landeoplysninger blev en ny database tilgængelig i EUMC s faktablade giver i oversigtsform informationer om den generelle situation med hensyn til racisme og fremmedhad og om kulturel, religiøs og etnisk diskrimination i medlemsstaterne og tiltrædelseslandene. I beretningsperioden indsamlede de nationale RAXEN-knudepunkter især statistiske demografiske data (herunder etniske/nationale mindretal, udlændinge, religiøse grupper) og tal for indvandring og asyl. EUMC udarbejdede en brugervejledning og afholdte kurser for de nationale knudepunkter. 17

20 Bibliotek Bibliotekets beholdning er blevet udvidet med indkøbet af især officielle nationale statistikker og EU-statistikker, ordbøger, nyere standardlitteratur og relevante videnskabelige tidsskrifter om racisme, fremmedhad, antisemitisme og islamofobi. Der blev tegnet abonnement på stadig flere onlinetidsskrifter inden for de tematiske og beslægtede områder EUMC s forskningsprojekter Foruden arbejdet med at indsamle eksisterende data via RAXEN-netværket tager EUMC initiativ til forskningsprojekter, som bidrager til analysen og forståelsen af de forskellige fænomener racisme, fremmedhad og antisemitisme og tilkendegivelser herom. Desuden afdækkes eksempler på god praksis for håndteringen af disse fænomener. I 2004 færdiggjorde EUMC seks undersøgelser, offentliggjorde fem rapporter og igangsatte otte nye undersøgelser. EUMC offentliggør de endelige rapporter på sit websted (http://eumc.eu.int). Rapporterne kan også tilsendes pr. post Indvandreres erfaringer med racisme og diskrimination EUMC fortsætter forskningsprojektet Indvandreres erfaringer med racisme og racediskrimination, som blev påbegyndt i Sigtet med projektet er at udvikle sammenlignelige data om indvandrer- og minoritetsgruppers subjektive erfaringer med racisme og diskrimination i dagligdagen ved i videst muligt omfang at anvende ensartede metoder i dataindsamlingen og -analysen. En tidligere undersøgelse fra Sverige blev brugt som model for projektet (tilsvarende undersøgelser er gennemført i Danmark og Finland). I 2002 og 2003 færdiggjorde EUMC undersøgelser i Italien, Nederlandene, Belgien, Spanien, Østrig og Det Forenede Kongerige. EUMC s undersøgelser heraf i Tyskland og Grækenland blev afsluttet i november Endelig bestilte EUMC i midten af 2004 yderligere fire undersøgelser Frankrig, Irland, Luxembourg og Portugal hvorefter de 15 EU-medlemsstater vil være dækket. Ligeledes i 2004 overlod EUMC det til en ekstern kontrahent at foretage en sammenfattende undersøgelse af alle 15 nationale undersøgelser, udarbejde en komparativ europæisk oversigt over resultaterne og uddrage følgerne for sammenligneligheden. De sidste fire undersøgelser og den sammenfattende rapport vil være færdiggjort ved udgangen af Komparative undersøgelser Det nationale RAXEN-knudepunkt i hvert af de 15 EU-medlemsstater har (inden maj 2004) for EUMC udarbejdet nationale rapporter centreret om beskæftigelse, uddannelse, lovgivning og racistisk vold og kriminalitet. EUMC har overladt det til eksperter inden for disse områder at sammenarbejde materialet til fire kompa- 18

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)30 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 4: NATIONALE UNDERSØGELSER AF, HVORDAN DISKRIMINATION OG RACISME OPLEVES OG

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(96)43 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 1: BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG INTOLERANCE VEDTAGET

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003

Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003 EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACISM AND XENOPHOBIA OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES PHÉNOMÈNES RACISTES ET XÉNOPHOBES EUROPÄISCHE STELLE ZUR BEOBACHTUNG VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT Situationsrapport

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling (EU-MIDIS)

Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling (EU-MIDIS) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) MEMO / 9. december 2009 Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

RACISTISK VOLD I 15 EU-MEDLEMSSTATER. Sammenfattende rapport

RACISTISK VOLD I 15 EU-MEDLEMSSTATER. Sammenfattende rapport RACISTISK VOLD I 15 EU-MEDLEMSSTATER En komparativ oversigt over resultaterne af rapporterne fra RAXEN s nationale knudepunkter 2001-2004 Sammenfattende rapport Landespecifikke data og oplysninger indeholdt

Læs mere

UDKAST TIL PROGRAM. Høring. Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015

UDKAST TIL PROGRAM. Høring. Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE_OJ(2016)0615_2 UDKAST TIL PROGRAM Høring Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske

Læs mere

Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi

Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi Sammendraget foreligger på alle EU-sprog til orientering. Kun den engelske udgave er autentisk. Muslimer i Den

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(97)36 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 2: SPECIALORGANER TIL BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Opgave Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er det EU-organ, som skal sikre solid og uafhængig information om miljøet. Vi er en betydelig informationskilde

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN

12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN 12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN VIDEN OM OG FORSTÅELSE AF RELIGION I LOKALSAMFUNDET 01 Kommunerne opfordres til at notere sig den voksende rolle, som religion nu spiller i forbindelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) MEMO / den 9. november 2009 EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 13. juli 2012 Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv Hvad indeholder den nye trafiksikkerhedspakke? Trafiksikkerhedspakken

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Jon Kvist SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Oplæg på Dansk velfærdspolitik som model for EU? Bidrag til en europæisk høring, konference

Læs mere