Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad"

Transkript

1 ISSN Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad EUMC Årsberetning 2004/ del

2 SALG OG ABONNEMENTER De betalingspublikationer og -produkter, som Publikationskontoret udgiver, fås igennem vore salgskontorer overalt i verden. Hvordan anskaffer man en publikation eller et produkt? Vælg på listen over salgskontorer det salgskontor, der geografisk passer bedst, kontakt kontoret, og afgiv bestillingen. Hvordan får man listen over salgskontorer? Enten på Publikationskontorets websted: Eller ved at sende en fax til (352) ; listen vil så blive tilsendt i papirform.

3 Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad EUMC Årsberetning 2004/ del

4 Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Et nyt frikaldsnummer: Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2005 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2005 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Italy TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR

5 Forord Det glæder Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC) at forelægge beretningen om centrets virksomhed i 2004 efter at have vedtaget beretningen på bestyrelsesmødet i marts I første del af årsberetningen redegøres der for EUMC s aktiviteter og resultater i Årsberetningens anden del, der offentliggøres i november 2005, vil indeholde oplysninger om situationen i EU og de enkelte medlemsstater hvad angår racisme og fremmedhad. I 2004 var EUMC s arbejde fortsat centreret omkring følgende fem områder: observation af fænomenerne racisme og fremmedhad via indsamling, registrering og analyse af informationer og data fra alle EU s medlemsstater koordinering og udvikling af det europæiske informationsnetværk om racisme og fremmedhad (RAXEN) bestående af nationale knudepunkter, der har til opgave at indsamle data og informationer i den enkelte medlemsstat udvikling af metoder til at gøre EU-data mere sammenlignelige, objektive og pålidelige udarbejdelse af konklusioner og henstillinger til EU og medlemsstaterne oprettelse af strukturer og mekanismer til koordinering af udvekslingen og formidlingen af oplysninger, udtalelser og konklusioner med EU-institutioner, medlemsstater, nationale og internationale organisationer og offentligheden. I 2004 omfattede dataindsamlingen alle 25 EU-medlemsstater og fokuserede på diskrimination, racisme, fremmedhad, antisemitisme og islamofobi i forbindelse med beskæftigelse, uddannelse og boligforhold, og ligeledes på udviklingen på lovgivningsområdet og på racistisk vold og kriminalitet. I 2004 fortsatte EUMC sine bestræbelser på at udvikle videnskabelige forskningsredskaber, hvormed dataene kan gøres mere sammenlignelige. Da hovedparten af medlemsstaterne ikke har indført effektive dataindsamlingsmekanismer til at registrere tilkendegivelser af racisme og fremmedhad, og der således mangler officielle statistiske data, arbejder EUMC aktivt på at udvikle de nødvendige metoder og redskaber til at kunne indsamle data om racistisk vold og kriminalitet direkte ved hjælp af de samme metoder i alle medlemsstater. 3

6 Endvidere iværksatte EUMC en aktiv tilgang til at identificere sine aktørers behov. EUMC har udviklet en kommunikationsstrategi, som har til formål at levere de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt til specifikke målgrupper for at støtte udviklingen af politikker og bevidstgørelsesaktiviteter i overensstemmelse med sit overordnede mål. I 2004 udsendte EUMC mere omfattende komparative rapporter om uddannelse og lovgivning sammen med 15 relevante nationale rapporter, der var udarbejdet af de nationale knudepunkter. På grundlag af data og informationer fra de nationale RAXEN-knudepunkter vedrørende tilkendegivelser af antisemitisme i de 15 EUmedlemsstater i 2002 og 2003 udarbejdede EUMC i begyndelsen af 2004 en større rapport om antisemitisme i EU. Med hensyn til Europa-Kommissionens meddelelse om udvidelsen af EUMC s mandat til et agentur for grundlæggende rettigheder var to faktorer afgørende for EUMC s indledende bemærkninger, nemlig at støtte udviklingen af et effektivt agentur for grundlæggende rettigheder, der forsynes med tilstrækkelige ressourcer, og sikre, at bekæmpelsen af racisme og fremmedhad fortsat vil være en central del af arbejdet. I lyset af denne udvikling afholdt EUMC sin fjerde europæiske rundbordskonference i december, hvor nøgleaktører drøftede udvidelsen af mandatet. Vi vil gerne takke bestyrelsen, medarbejderne og de nationale RAXEN-knudepunkter for deres arbejde og engagement, som har gjort det muligt for EUMC atter at styrke indsatsen over for alle former for racisme og fremmedhad i Europa. Anastasia Crickley Bestyrelsesformand Beate Winkler Direktør 4

7 Indhold 1. Operationelle aktiviteter RAXEN Udviklingen i De nationale knudepunkters arbejdsområde Phare RAXEN_CC-projekt Rundbordskonferencer Hovedformålene med de nationale rundbordskonferencer Nationale rundbordsmøder i Den europæiske rundbordskonference Dokumentation og bibliotek Elektronisk arkiv og EUMC s webdatabase Bibliotek EUMC s forskningsprojekter Indvandreres erfaringer med racisme og diskrimination Komparative undersøgelser Befolkningens holdning til indvandrere og minoriteter Tilkendegivelser af antisemitisme i EU i EUMC s Workshopper Workshop for tematiske netværk Storby-workshop RAXEN-møder Phare-møder Koordineringsudvalget for dokumentation vedrørende menneskerettigheder Lokalsamfund Racisme inden for sport Samarbejde med EU-institutionerne, internationale organisationer og medlemsstaterne Samarbejde med EU-institutionerne Samarbejde med Europa-Kommissionen Samarbejde med Europa-Parlamentet Samarbejde med Regionsudvalget Samarbejde med Rådet for Den Europæiske Union Samarbejde med Internationale Organisationer Samarbejde med Europarådet - Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), Afdelingen for Migration og Romaer/Sigøjnere 29 5

8 Samarbejde med OSCE Samarbejde med FN Samarbejde med medlemsstaterne Forbindelser med de statslige myndigheder i EU-medlemsstaterne Samarbejde med organisationer i civilsamfundet Samarbejde med Det Europæiske Netværk mod Racisme Nationale menneskerettighedsinstitutioner Information, pr og medier Årsberetning 2003/2004, 2. del Equal Voices og EUMC s nyhedsbrev Medier EUMC s publikationer EUMC s websted Bestyrelsen og forretningsudvalget Bestyrelsens og forretningsudvalgets medlemmer og opgaver Bestyrelsen Forretningsudvalget Personale- og organisationsoplysninger Personaleoplysninger Administrative oplysninger Intern organisation Budget og økonomiske anliggender Indtægter Udgifter 42 6

9 1. Operationelle aktiviteter 1.1. RAXEN I 2000 oprettede EUMC i overensstemmelse med sin grundforordning et europæisk netværk om racisme og fremmedhad, RAXEN. Der er tale om et enestående netværk bestående af aktører fra civilsamfundet, som i alle medlemsstaterne løbende fører tilsyn med situationen hvad angår fænomenerne racisme, fremmedhad og antisemitisme og bistår EUMC med varetagelsen af alarmfunktionen ( early warning ) og indsamlingen af pålidelige og objektive data og informationer. Ved at inddrage civilsamfundet direkte medvirker EUMC positivt til at forbedre demokratiet og åbenheden i EU-institutionerne. RAXEN er det centrale data- og informationsindsamlingsredskab, der sikrer EUMC det nødvendige materiale til at kunne udarbejde komparative rapporter på europæisk plan til EU og dens medlemsstater om racisme, fremmedhad og antisemitisme. Siden maj 2004 har RAXEN omfattet 25 nationale knudepunkter, et i hver medlemsstat. De er EUMC s nationale kilder til indsamling af data og informationer. Emner og temaer for dataindsamlingen inden for RAXEN var i 2004 udvalgt i overensstemmelse med EU s prioriteringer. I 2004 fokuserede RAXEN specielt sin dataindsamling på medlemsstaternes gennemførelse af EUantidiskriminationsdirektiverne Udviklingen i var det femte år, RAXEN eksisterede, og det var kendetegnet ved iværksættelsen af en ny strategisk tilgang for at identificere behovene hos vore målgrupper, og opfølgning med en integreret tilgang for at imødekomme disse behov. Parallelt med denne proces blev RAXEN-netværket via et åbent udbud udvidet til at omfatte 25 nationale knudepunkter. Denne udvidelsesproces blev i 2004 ledsaget af et specifikt Phare-projekt, som blev indledt i 2003 og afsluttet i februar De nationale knudepunkter repræsenterer organisationer af meget forskellig art: i nogle lande er der tale om forskningsinstitutioner eller specialiserede organer, mens det i andre lande er en ngo, der er den førende organisation. I dag repræsenterer mange af de 25 nationale knudepunkter et samarbejde mellem organisationer se EUMC s websted på Belgien Tjekkiet Danmark Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (CEOOR) (Centret for lige muligheder og bekæmpelse af racisme) People in Need (Folk i nød) Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC) 7

10 Tyskland European Forum for Migration Studies (EFMS) (Europæisk forum for migrationsstudier) Estland Legal Information Centre for Human Rights (LICHR) (Juridisk informationscenter for menneskerettigheder) Grækenland ANTIGONE - Information & Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence (ANTIGONE - informations- og dokumentationscenter om racisme, økologi, fred og ikke-vold) Spanien Movement for Peace and Liberty (MPDL) (Bevægelsen for fred og frihed) Frankrig Agency for the Development of Intercultural Relations (ADRI) (Agentur for udvikling af tværkulturelle relationer) Irland National Consultative Commission on Racism and Interculturalism (NCCRI) + Equality Authority (EA) (Det nationale rådgivende udvalg om racisme, tværkulturelle relationer og ligestilling) Italien Co-operation for the Development of Emerging Countries (COSPE) (Samarbejde om udviklingen i nye lande) Cypern Cyprus Labour Institute (INEK/PEO) (Det cypriotiske arbejdsinstitut) Letland Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies (LCHRES) (Det lettiske center for menneskerettigheds- og etniske studier) Litauen Institute for Social Research (ISR) (Socialforskningsinstituttet) Luxembourg Centre d Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-économiques / International Network for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD) (Centret for studier i befolknings-, fattigdoms- og socioøkonomisk politik / Det internationale netværk for studier i teknologi, miljø, alternativer, udvikling) Ungarn Centre of Migration and Refugee Studies, Institute of Ethnic and Minority Studies of the Hungarian Academy of Sciences (CMRS) (Centret for studier af indvandreres og flygtninges vilkår, institut for etniske og minoritetsstudier ved det ungarske videnskabsakademi) Malta Jesuit Centre for Faith and Justice (JCFJ) (Jesuitcentret for tro og retfærdighed) Nederlandene Dutch Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (DUMC) (Det nederlandske observationscenter for racisme og fremmedhad) Østrig Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights + Department of Linguistics at the University of Vienna + Institute of Conflict Research (Ludwig Boltzmann-menneskerettighedsinstituttet + Afdelingen for lingvistik ved Wien Universitet + Instituttet for konfliktforskning) 8

11 Portugal Polen Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Númena - Research center on human and social sciences (Númena - forskningscenter for samfundsvidenskab) Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) (Helsingfors-menneskerettighedsinstituttet) Peace Institute - Institute for Contemporary Social and Political Studies (Fredsinstituttet - institut for socialvidenskabelige og politiske samtidsstudier) People Against Racism (PAR) + Institute for Public Affairs (Borgere mod racisme + Institut for offentlige anliggender) Finnish League for Human Rights (Den finske liga for menneskerettigheder) Expo Foundation Commission for Racial Equality (CRE) (Kommissionen for racemæssig ligestilling) De nationale knudepunkters arbejdsområde De nationale knudepunkter er EUMC s nationale partnere til indsamling af data og informationer om racisme, fremmedhad og antisemitisme og god praksis for bekæmpelse af disse. Mange af knudepunkterne er almindeligt anerkendte institutioner i de enkelte lande og har etableret uformelle nationale informationsnetværk, der samarbejder med hovedaktørerne inden for områderne racisme, fremmedhad og antisemitisme. Der er tale om enten statslige institutioner, ngo er, forskningsinstitutioner, specialiserede organer eller arbejdsmarkedets parter. I 2004 udførte de 25 nationale knudepunkter følgende væsentlige opgaver: Forvaltning af netværket af nationale knudepunkter Opdatering og forbedring af EUMC-RAXEN-databasen Udarbejdelse af faktablade med landeoplysninger sammen med EUMC Udarbejdelse af et nationalt bidrag til EUMC's årsberetning for 2003 Udarbejdelse af den nationale rapport Gennemførelse af en særundersøgelse Deltagelse i det hurtige reaktionssystem Udførelse af revisionsfunktion Forvaltning af netværket af nationale knudepunkter De nationale knudepunkter fungerer som koordineringscentre for indsamling af data på nationalt plan. For at kunne udføre denne opgave skal de have regelmæssige kontakt til og indgå i et samarbejde med offentlige myndigheder, forskningsog andre institutioner, f.eks. ngo er, som er nøgleaktører på områderne racisme, fremmedhad og antisemitisme. EUMC bidrog til at fremme dette samspil ved hjælp af en række instrumenter. 9

12 Resultat: Tre kvartalsrapporter fremlagt for EUMC vedrørende deres netværksaktiviteter, dataindsamling eller andre emner Opdatering og forbedring af EUMC-RAXEN-databasen Data blev tilføjet eller korrigeret i den nationale Excel-arbejdsbog, som EUMC har udleveret til de nationale knudepunkter. Arbejdsbogen indeholder tre arbejdsark, Organisationer, Aktiviteter og Publikationer, som ledsages af en detaljeret beskrivelse og retningslinjer. Aktiviteterne i forbindelse med dataindsamlingen havde derfor to dimensioner i 2004: en opdatering af EUMC-RAXEN-databasen med nye data fra og med 1. december 2003 efter kriterier fastsat af EUMC en kvalitetskontrol af de eksisterende artikler i EUMC-RAXEN-databasen efter standarder udarbejdet af EUMC. Resultat: Opdateret og forbedret EUMC-RAXEN-database og opdaterede analytiske RAXEN4-rapporter Faktablade med landeoplysninger Dette arbejdsområde var et af de nye elementer i RAXEN5-perioden. EUMC udviklede en webside som modelramme for de væsentligste landespecifikke oplysninger om racisme, fremmedhad og diskrimination, herunder statistikker, korte beskrivelser af antidiskriminationsorganer, god praksis, lovbestemmelser osv. De nationale knudepunkter skulle stille sådanne oplysninger til rådighed via et særligt webværktøj efter specifikke retningslinjer opstillet af EUMC. Der blev afholdt specifikke kurser for de nationale knudepunkter i brugen af dette webværktøj. De nationale knudepunkters bidrag i 2004 var centreret om demografiske data og migrationsstatistikker. Resultat: Datasæt i 25 faktablade med landeoplysninger (Info-Sheets) Nationalt bidrag til EUMC s årsberetning 2003/2004 De nationale bidrag, som stilles til rådighed af RAXEN, blev den vigtigste informationskilde for EUMC s årsberetning 2003/2004. I tekster udarbejdet specifikt til EUMC s årsberetning på grundlag af en række detaljerede retningslinjer beskrev de nationale knudepunkter udviklingen i 2003 inden for de fem hovedområder, der er omfattet af EUMC s observation (uddannelse, lovgivning, racistisk vold og kriminalitet, beskæftigelse og boligforhold), med særlig fokus på uddannelse. Resultat: 25 nationale bidrag til EUMC s årsberetning 2003/

13 National rapport 2004 De nationale rapporter omhandlede også de fem tematiske områder og var forsynet med links til artikler i EUMC-RAXEN-databasen. Foruden en beskrivelse af den vigtigste udvikling inden for de fem områder var de nationale knudepunkters redegørelse centreret om god praksis til bekæmpelse af alle former for diskrimination og racisme med særlig fokus på EU-initiativer i deres lande. Resultat: 25 nationale rapporter Særundersøgelse Med værktøjet særundersøgelse indførte EUMC et nyt instrument i RAXEN5- perioden. EUMC anmodede de nationale knudepunkter om at gennemføre en dybtgående undersøgelse af et emne af særlig interesse for EUMC og de europæiske interessegrupper. Efter udvidelsen valgte EUMC emnet offentlig undervisning for romaer, sinti, sigøjnere og omrejsende. Til undersøgelsen var der behov for sekundær forskning og mange analyser for at bibringe læseren en dybere forståelse af dette emne. EUMC opstillede en række specifikke retningslinjer efter en grundig høringsproces med deltagelse af nationale knudepunkter, eksperter inden for området fra en række europæiske lande, repræsentanter fra internationale og europæiske organisationer og romaforeninger. De 25 særundersøgelser vil i 2005 blive suppleret af en komparativ analyse. Resultat: 25 særundersøgelser Hurtig reaktion Det hurtige reaktionssystem sætter EUMC i stand til at behandle hastesager på den europæiske dagsorden meget hurtigt og gør det muligt at slå alarm på europæisk plan på et tidligt tidspunkt i spørgsmål af betydning for EU, reagere hurtigt på specifikke og relevante anmodninger og bidrage til at udfylde eventuelle huller i de indsamlede data, som kræver omgående opdatering. I 2004 gjorde EUMC brug af denne funktion på følgende områder: HURTIG REAKTION 1: GENNEMFØRELSE AF EUMC S HENSTILLINGER I EU-MEDLEMSSTATERNE Resultat: Iværksættelse af ny procedure til opfølgning af henstillinger I forbindelse med denne første hurtige reaktion anmodede EUMC de 25 nationale knudepunkter om at indberette, hvilke relevante kompetente organer og myndigheder i deres land der er ansvarlige for at gennemføre EUMC s forslag og henstillinger i årsberetningen 2002 og de henstillinger, der blev fremsat i rapporterne Manifestations of Antisemitism in the EU (tilkendegivelser af antisemitisme i EU ). På baggrund af oplysningerne fra de nationale 11

14 knudepunkter vil der blive taget kontakt til de pågældende myndigheder med anmodning om data om gennemførelsen og emner i relation hertil. HURTIG REAKTION 2: KONTROL MED RACISTISK KRIMINALITET OG VOLD På grundlag af et særligt spørgeskema anmodede EUMC de nationale knudepunkter om at indberette aktiviteter i deres lande vedrørende (a) politiets indsats over for racistisk kriminalitet og vold, (b) specifikke uddannelsesaktiviteter og (c) inddragelsen af civilsamfundet. Resultaterne vil i 2005 blive ledsaget af en komparativ analyse. HURTIG REAKTION 3: AKTUEL UDVIKLING I NEDERLANDENE EFTER MORDET PÅ VAN GOGH OG ANGREB PÅ RELIGIØSE BYGNINGER På baggrund af sin store bekymring over hændelserne i Nederlandene anmodede EUMC i november det nederlandske nationale knudepunkt om at redegøre for udviklingen efter mordet på Van Gogh og angrebene på religiøse bygninger. Det nederlandske nationale knudepunkt fremlagde en kronologisk beskrivelse af hændelserne, herunder mordet, de efterfølgende spændinger mellem etniske grupper og angreb på religiøse bygninger, samt en kort analyse af udviklingen og tendenserne med hensyn til muslimer og indflydelsen af navnlig den islamofobiske debat i det nederlandske samfund. Denne hurtige reaktion blev understøttet af en undersøgelse blandt de øvrige 24 nationale knudepunkter af, hvorvidt der efterfølgende havde været reaktioner i form af en stigning i antallet af islamofobiske, antimuslimske eller indvandrerfjendtlige hændelser. HURTIG REAKTION 4: OPDATERING AF DE NATIONALE RAPPORTER Endelig anmodede EUMC i december de nationale knudepunkter om at stille oplysninger til rådighed til opdatering af deres nationale rapporter, der dækkede perioden januar-oktober Da EUMC s årsberetning dækker hele kalenderåret, skulle de nationale knudepunkter supplere oplysningerne og dataene i deres nationale rapporter indtil den 31. december Revisionsfunktion De nationale knudepunkter varetog en kontrolfunktion i forbindelse med de EUMC-produkter, der vedrører deres lande, inden disse produkter offentliggøres. I 2004 gennemgik og reviderede de nationale knudepunkter de landespecifikke informationer i to komparative undersøgelser, der var udarbejdet for EUMC om indvandrere, minoritetsgrupper og lovgivning: dokumentering af lovgivningsforanstaltninger og midler mod diskrimination i de 15 medlemsstater i Den Europæiske Union og sammenligning af rapporterne om nationale strategier for skoleundervisningen af børn fra etniske mindretal udarbejdet af de nationale knudepunkter i de central- og østeuropæiske lande. 12

15 Forberedelse af RAXEN6-fasen i 2004 RAXEN er en vedvarende læreproces. Eftersom man aldrig tidligere har forsøgt sig med dataindsamling gennem et sådant netværk, bliver RAXEN-retningslinjerne, -processerne og -produkterne, og navnlig nu i 25 EU-medlemsstater, hele tiden forbedret gennem samspillet mellem de nationale knudepunkter, EUMC, de vigtigste målgrupper og eksperter på området. EUMC s arbejde fokuserer i dag langt mere direkte på dets vigtigste målgruppers behov. Ikke mindst reaktionerne og den offentlige debat efter spændingerne mellem de etniske grupper i Nederlandene gjorde det i beretningsperioden klart, hvilken betydning en europæisk debat om bekæmpelse af racisme og diskrimination har. I den henseende er der absolut behov for pålidelige fakta. EUMC vil bidrage til en sådan debat i hele EU ved hjælp af sit RAXEN-netværk og især to nye eller forbedrede instrumenter: En hurtig reaktion som den hurtige reaktion i forbindelse med det nederlandske nationale knudepunkt vil EUMC med kort varsel anmode om fra et enkelt nationalt knudepunkt eller en gruppe af nationale knudepunkter i forbindelse med et eller flere specifikke emner. I RAXEN6-perioden vil EUMC udsende et RAXEN-nyhedsblad hver anden måned med bidrag fra de nationale knudepunkter om væsentlige spørgsmål med relation til racisme, fremmedhad, antisemitisme og islamofobi eller diskrimination af indvandrere, flygtninge eller asylansøgere og minoritetsgrupper, som er genstand for offentlig debat i de enkelte lande i beretningsperioden Phare RAXEN_CC-projekt Den 29. februar 2004 afsluttede EUMC sit projekt med betegnelsen RAXEN_CC - Informationsnetværk om Racisme og Fremmedhad i de Central- og Østeuropæiske Kandidatlande med støtte fra EU s Phare-flerlandeprogram for de central- og østeuropæiske kandidatlandes deltagelse i EU s organer og agenturer i Det overordnede sigte var at forberede de central- og østeuropæiske lande på deres deltagelse i EUMC s fremtidige arbejde. Det mere specifikke formål med projektet var at tage de indledende skridt til opbygningen af et informationsnetværk om racisme og fremmedhad (RAXEN_CC) i de pågældende lande og dermed udvide RAXEN-netværket til 25. Dette formål blev med succes opfyldt i 2004, hvor RAXEN blev udvidet til at omfatte 25 nationale knudepunkter. Det lykkedes fire af de otte nationale knudepunkter, der blev udpeget i RAXEN_CCperioden, også at blive udpeget i RAXEN5-perioden. Desuden blev der udpeget nationale knudepunkter til Cypern og Malta. Integreringen af kandidatlandene i næste udvidelsesrunde, Rumænien and Bulgarien, er under forberedelse til 2005 med bistand fra endnu et Phare-flerlandeprogram. 13

16 Phare RAXEN_CC var et afgørende skridt fremad mod integreringen af de nye medlemsstater i EUMC-konteksten. Den kortlægning, der blev forberedt i RAXEN_CC-perioden, udgør i dag et væsentligt grundlag for EUMC s kontakt til aktører fra civilsamfundet i disse lande. En særlig kortlægningsøvelse og en rapport om nationale strategier for skoleundervisningen af børn fra etniske mindretal i de central- og østeuropæiske kandidatlande blev en af de vigtige kilder til det specifikke kapitel Minoriteter og uddannelsessektoren i de 10 tiltrædelseslande i EUMC s årsberetning 2003/ del Racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne - Tendenser, udvikling og god praksis. Rapporten Evaluation of available data on antisemitism in the 10 Candidate Countries of Eastern and Central Europe (CEECs) (evaluering af tilgængelige data om antisemitisme i de 10 central- og østeuropæiske kandidatlande) som led i RAXEN_CC indeholdt en oversigt over vigtige aktører inden for bekæmpelse af antisemitisme og pegede på specifikke lovgivningsmæssige og institutionelle mekanismer og tendenser, der kan udnyttes i forbindelse med EUMC s fremtidige indsats for bekæmpelse af antisemitisme i de 25 EU-medlemsstater Rundbordskonferencer Hovedformålene med de nationale rundbordskonferencer Hovedformålene med de nationale rundbordskonferencer er at: inddrage repræsentanter for civilsamfundet og de offentlige myndigheder i en dialog og opfordre dem til at deltage i et samarbejde afdække centrale spørgsmål og specifikke aspekter i medlemsstaterne informere om udviklingen på områderne racisme og fremmedhad udveksle oplysninger om "god praksis" i medlemsstaterne formidle konferencernes resultater til EUMC, andre nationale rundbordskonferencer og medlemmerne af RAXEN-netværket påpege betydningen af at inddrage et bredt udsnit af grupper, navnlig indvandrergrupper og etniske minoritetsgrupper, samt Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) og Det Europæiske Netværk mod Racisme (ENAR) yde rådgivning og fremsætte henstillinger til EUMC s arbejdsprogram og årsberetning. Rundbordskonferencerne fokuserer på analyse og vurdering af situationen med hensyn til racisme i det enkelte medlemsland. Der drøftes og udveksles oplysninger om god praksis i det pågældende medlemsland med henblik på bekæmpelse af racisme. Man beskæftiger sig især med aktuelle og forventede tendenser i den hensigt at udvikle en fælles strategi sammen med de centrale aktører på området. 14

17 Rundbordskonferencerne på nationalt plan har været forskellige med hensyn til organisation og struktur for at tage hensyn både til de særlige forhold i de enkelte medlemsstater og til det grundlæggende princip om ikke at overlappe allerede eksisterende strukturer. Nationale rundbordskonferencer bidrager til udvekslingen af oplysninger (om bl.a. god praksis) mellem aktører på lokalt, nationalt og EU-plan. Dermed kan der gøres brug af den viden, der formidles på møderne, og den kan udnyttes til EUMC s henstillinger på specifikke områder og i årsberetningerne om udviklingen i medlemsstaterne. Rundbordskonferencerne er et forum, hvor vigtige organisationer og enkeltpersoner, der beskæftiger sig med racisme, fremmedhad og antisemitisme, kan mødes og udveksle erfaringer. De sætter EUMC i stand til at formulere principper og konkrete tiltag, der rækker lige fra græsrodsniveau til offentlige myndigheder og ministerier. Rundbordskonferencerne tilfører drøftelserne en europæisk dimension og bidrager til etableringen af netværk mellem deltagerne, hvoraf mange ellers ikke ville få adgang til de dialoger, der foregår på EU-plan Nationale rundbordsmøder i 2004 Der blev i løbet af året afholdt en række nationale rundbordsmøder, hvor der blev drøftet mange forskellige emner, hvoraf nogle er specifikke for EUMC s virkefelt, men også f.eks. spørgsmålet om udvidelsen af EUMC s mandat til også at omfatte menneskerettighedsområdet. Irland: 9. juni i Dublin. Rundbordsmødet indgik i aktiviteterne i forbindelse med det irske formandskab. På mødet drøftede man udviklingen af et mere rummeligt, multikulturelt Europa gennem politik og praksis. Østrig: 5. november i Graz. På mødet drøftede man spørgsmålet om udvidelsen af EUMC s mandat til også at omfatte menneskerettighedsområdet. Tyskland: 23. november i Berlin (hovedemner: redegørelse fra EUMC om udvidelsen af EUMC s mandat til at omfatte grundlæggende rettigheder/menneskerettigheder, forslag til tysk indvandringslov, opdatering vedrørende national handlingsplan til opfølgning på Verdenskonferencen mod Racisme i Durban) Finland: 10. december i Helsingfors (hovedemner: situationen for romaer i Europa og i Finland, minoritetsgrupper inden for minoritetsgrupper flerdobbelt diskrimination, mangfoldighed i ideologiske organisationer, ligestilling inden for borgeraktiviteter) Rundbordsmødets henstilling med hensyn til situationen for romaer i Europa og i Finland var primært en styrkelse af strukturerne for roma-græsrøddernes aktiviteter for at fremme tiltag på lokalt plan. EUMC redegjorde for sit virke i den 15

18 finske kontekst og informerede deltagerne om brugen af RAXEN-netværket og dataindsamlingsmetoden. Endvidere blev der informeret om udvidelsen af EUMC s mandat til at omfatte menneskerettigheder/grundlæggende rettigheder Den europæiske rundbordskonference 2004 Den femte europæiske rundbordskonference blev afholdt den 16. og 17. december 2004 i Wien. På konferencen i 2004 drøftede man specifikke spørgsmål vedrørende udvidelsen af EUMC s mandat til at omfatte menneskerettigheder/ grundlæggende rettigheder. Konferencen havde 58 deltagere fra 18 EU-medlemsstater og havde til formål at bidrage til den igangværende høring om EU s agentur for grundlæggende rettigheder. Der var navnlig fokus på spørgsmålet om, hvordan der kan lægges større vægt på grundlæggende rettigheder, uden at EUMC s indsats for bekæmpelse af racisme og fremmedhad nedprioriteres. Den europæiske rundbordskonference gav EUMC lejlighed til at få kendskab til mange forskellige aktørers synspunkter, herunder mange repræsentanter for de statslige myndigheder i medlemsstaterne (16 nationale kontaktpersoner) og organisationer i civilsamfundet. Blandt hovedtalerne var repræsentanter for Europa- Kommissionen, Europa-Parlamentet, nationale menneskerettighedsinstitutioner og Det Europæiske Netværk mod Racisme (ENAR). Indlæggene gav ideer til, hvordan agenturets arbejde inden for grundlæggende rettigheder kan udvikles, og navnlig, hvordan der kan tilføres en merværdi til nationale institutioner, internationale traktatorganer og civilsamfundet. I forlængelse af indlæggene var der arbejdsgruppemøder, som mundede ud i konkrete resultater. Nogle af de hovedemner, der var resultatet af arbejdsgruppemøderne, var følgende: Agenturet bør tildeles et bredt mandat, inden for hvilket racisme, fremmedhad og antisemitisme fortsat skal indtage en central placering. Opstillingen af prioriteringer på andre områder af agenturets mandat bør være underlagt bestyrelsens strategiske anvisninger. Agenturet bør primært fokusere på EU-medlemsstaterne. Der var dog ikke enighed om, hvorvidt dets mandat bør omfatte tiltrædelseslande og tredjelande. Observationen (dataindsamling og -analyse) bør fortsat være en central opgave for agenturet og omfatte konsekvensanalyser af lovgivning, politik og praksis. Ligesom EUMC bør agenturet formidle god praksis og fremsætte henstillinger til EU og medlemsstaterne. Disse opgaver kunne suppleres med en indsats inden for undervisning i menneskerettigheder og teknisk samarbejde med nationale organer. Agenturet kunne understøtte overvågningen af gennemførelsen af politik og praksis, sætte større fokus på konsekvensvurdering af lovgivningsinitiativer, 16

19 politik og praksis og støtte indsatsen for at udvikle indikatorer, benchmarks og integrere grundlæggende rettigheder på mange forskellige politikområder. Der bør udvikles mekanismer til fremme af et stærkt tværinstitutionelt samarbejde (herunder Europarådet, OSCE og FN). Der var almindelig enighed om, at det nye agentur har behov for betydelige yderligere ressourcer til at opfylde et yderligere mandat. Bestyrelsens uafhængighed bør sikres, og navnlig bør civilsamfundet inddrages. Da mange af de tilstedeværende organisationer udarbejdede uafhængige bidrag til den offentlige høring om agenturet, er disse konklusioner ikke udtryk for konferencens officielle holdning, men der var bred opbakning hertil blandt repræsentanterne for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne som stof til eftertanke Dokumentation og bibliotek Elektronisk arkiv og EUMC s webdatabase EUMC s database, hvortil der er gratis adgang for offentligheden via EUMC s websted (http://eumc.eu.int), indeholder generel information om organisationer, der beskæftiger sig med bekæmpelse af racisme, fremmedhad og antisemitisme i alle medlemsstaterne, oplysninger om god praksis og andre aktiviteter såsom lokale projekter, kampagner, undersøgelser m.m. og henvisninger til relevante publikationer og audiovisuelt materiale. En af de vigtigste informationskilder, der nu er til rådighed, er resultatet af RAXEN-kortlægningerne og RAXEN-dataindsamlingen på områderne beskæftigelse, racistisk vold, uddannelse, lovgivning og boligforhold. EUMC udvidede i 2004 dataindsamlingen med data om de nye EU-medlemsstater og arbejdede videre med at forbedre det primært elektroniske dokumentationsarkiv. Dataene blev opdateret og revideret, og nye data indsamlet i forbindelse med RAXEN5-perioden blev overført til databasen. Med faktabladene med landeoplysninger blev en ny database tilgængelig i EUMC s faktablade giver i oversigtsform informationer om den generelle situation med hensyn til racisme og fremmedhad og om kulturel, religiøs og etnisk diskrimination i medlemsstaterne og tiltrædelseslandene. I beretningsperioden indsamlede de nationale RAXEN-knudepunkter især statistiske demografiske data (herunder etniske/nationale mindretal, udlændinge, religiøse grupper) og tal for indvandring og asyl. EUMC udarbejdede en brugervejledning og afholdte kurser for de nationale knudepunkter. 17

20 Bibliotek Bibliotekets beholdning er blevet udvidet med indkøbet af især officielle nationale statistikker og EU-statistikker, ordbøger, nyere standardlitteratur og relevante videnskabelige tidsskrifter om racisme, fremmedhad, antisemitisme og islamofobi. Der blev tegnet abonnement på stadig flere onlinetidsskrifter inden for de tematiske og beslægtede områder EUMC s forskningsprojekter Foruden arbejdet med at indsamle eksisterende data via RAXEN-netværket tager EUMC initiativ til forskningsprojekter, som bidrager til analysen og forståelsen af de forskellige fænomener racisme, fremmedhad og antisemitisme og tilkendegivelser herom. Desuden afdækkes eksempler på god praksis for håndteringen af disse fænomener. I 2004 færdiggjorde EUMC seks undersøgelser, offentliggjorde fem rapporter og igangsatte otte nye undersøgelser. EUMC offentliggør de endelige rapporter på sit websted (http://eumc.eu.int). Rapporterne kan også tilsendes pr. post Indvandreres erfaringer med racisme og diskrimination EUMC fortsætter forskningsprojektet Indvandreres erfaringer med racisme og racediskrimination, som blev påbegyndt i Sigtet med projektet er at udvikle sammenlignelige data om indvandrer- og minoritetsgruppers subjektive erfaringer med racisme og diskrimination i dagligdagen ved i videst muligt omfang at anvende ensartede metoder i dataindsamlingen og -analysen. En tidligere undersøgelse fra Sverige blev brugt som model for projektet (tilsvarende undersøgelser er gennemført i Danmark og Finland). I 2002 og 2003 færdiggjorde EUMC undersøgelser i Italien, Nederlandene, Belgien, Spanien, Østrig og Det Forenede Kongerige. EUMC s undersøgelser heraf i Tyskland og Grækenland blev afsluttet i november Endelig bestilte EUMC i midten af 2004 yderligere fire undersøgelser Frankrig, Irland, Luxembourg og Portugal hvorefter de 15 EU-medlemsstater vil være dækket. Ligeledes i 2004 overlod EUMC det til en ekstern kontrahent at foretage en sammenfattende undersøgelse af alle 15 nationale undersøgelser, udarbejde en komparativ europæisk oversigt over resultaterne og uddrage følgerne for sammenligneligheden. De sidste fire undersøgelser og den sammenfattende rapport vil være færdiggjort ved udgangen af Komparative undersøgelser Det nationale RAXEN-knudepunkt i hvert af de 15 EU-medlemsstater har (inden maj 2004) for EUMC udarbejdet nationale rapporter centreret om beskæftigelse, uddannelse, lovgivning og racistisk vold og kriminalitet. EUMC har overladt det til eksperter inden for disse områder at sammenarbejde materialet til fire kompa- 18

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003

Situationsrapport. EUMC s aktiviteter marts - juni 2003 EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACISM AND XENOPHOBIA OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES PHÉNOMÈNES RACISTES ET XÉNOPHOBES EUROPÄISCHE STELLE ZUR BEOBACHTUNG VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT Situationsrapport

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

Parkeringskort for personer med handicap i EU:

Parkeringskort for personer med handicap i EU: Parkeringskort for personer med handicap i EU: betingelser i medlemsstaterne Europa-Kommissionen Anbring den fritstående folder i vinduet ved siden af parkeringskortet, så sproget i det land, du besøger,

Læs mere

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne EUMC 2006 SAMMENDRAG Forord til Årsberetning 2006 Denne årsberetning for 2005 er den første, der dækker et helt år siden

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikations- og presseteamet

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING

ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING ÅRSBERETNING 2000 SAMMENFATNING DA INDSATS MOD RACISME, FREMMEDHAD OG ANTI- SEMITISME I DET NYE ÅRTUSIND I det første år i det nye årtusind har Europa taget et vigtigt skridt for at sikre lighed for alle

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Danish Sammendrag på dansk HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Sammendrag De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere