Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune)."

Transkript

1 Borgerrådgiverens beretning for 2012

2 Den 4. marts Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: Borgerrådgiverens beretning for til Kommunalbestyrelsen Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). 1

3 Indholdsfortegnelse Forord: Side 3. Præsentation af Borgerrådgiveren: Side 5. 1 Indledning: Side 8. 2 Aktiviteter i 2012: Side 9. 3 Statistik: Side Konkrete problemstillinger: Side Generelle problemstillinger og anbefalinger: Side Generel vurdering af funktionen: Side 18. Borgerrådgiverens hjemmeside: 2

4 Forord I et demokrati skal borgernes klager tages alvorligt, derfor har Egedal Kommune pr. 1. februar 2013 etableret en permanent Borgerrådgiverfunktion. Jeg er tiltrådt som kommunens Borgerrådgiver den 1. februar Jeg er en del af Borgmestersekretariatet og refererer direkte til borgmesteren. Der er herefter afsat ét årsværk til varetagelse af Borgerrådgiverfunktionen, og jeg varetager funktionen på egen hånd som en fuldtidsstilling. Jeg har midlertidigt varetaget hovedparten af Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion siden den 13. august 2012, efter, at Borgervejleder Helle Eriksen fratrådte sin stilling til andet arbejde. Borgerrådgiveren skal styrke dialogen mellem borgerne og Egedal Kommune, og være med til, at sikre kommunens borgeres retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver, via en let adgang til at klage og modtage rådgivning. Borgerrådgiveren skal endvidere medvirke til en god dialog mellem borgerne og kommunen. Borgerrådgiveren skal medvirke til, at utilfredshed og klager bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver. Dette gøres blandt andet løbende gennem rådgivning og undervisning af kommunens ansatte, fx i forbindelse med en borgerklage. Borgerne kan tage del i kommunens udvikling gennem Borgerrådgiveren. Folketingets Ombudsmand er borgernes garant for, at demokratiets regler overholdes, og, at borgerne behandles med værdighed og omtanke. Tilsvarende er Borgerrådgiveren garant for, at Egedal Kommune behandler sine borgere med værdighed, omtanke, dialog og tillid, samt i overensstemmelse med de demokratiske regler. Borgerrådgiveren udgiver årligt en kortere beretning til Kommunalbestyrelsen, hvor Borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed, herunder gør opmærksom på forhold, som Borgerrådgiveren gennem sit arbejde har konstateret ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, udførelsen af opgaver med videre. I denne forbindelse kan Borgerrådgiveren afgive anbefalinger til borgmesteren og direktionen. Nærværende beretning er Borgerrådgiverens årlige beretning, og omfatter perioden fra 1. januar 2012 til og med 31. december Borgerrådgiverfunktionen er en videreudvikling af Egedal Kommunes Borgervejlederfunktion, der blev etableret 1. juni 2011, på baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse af 22. marts oktober 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Borgervejlederfunktionen gøres permanent. Navneændringen fra Borgervejlederfunktion og Borgervejleder til Borgerrådgiverfunktion og Borgerrådgiver begrundes med, at begrebet Borgerrådgiverfunktion klarere udtrykker funktionens opgavevaretagelse. Borgerrådgiveren kan fremadrettet også tage sager op af egen drift, hvis de falder inden for Borgerrådgiverens kompetenceområde. Borgerrådgiveren i Egedal Kommune er en del af det nationale borgerrådgivernetværk, hvor landets borgerrådgivere deltager i tværkommunal sparring i forbindelse med møder, debatter og seminarer. 3

5 Som jurist med speciale i offentlig forvaltning finder jeg arbejdet som Borgerrådgiver konstruktivt og spændende, og jeg ser frem til det fortsatte arbejde som kommunens Borgerrådgiver. Egedal Kommune, den 4. marts 2013, Michael Thomsen, Borgerrådgiver, Borgmestersekretariatet. 4

6 Præsentation af Borgerrådgiveren Følgende tekst stammer fra Borgerrådgiverpjece 2013, der kan findes på Egedal Kommunes hjemmeside. Om Borgerrådgiveren Egedal Kommune har en Borgerrådgiver, der kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig eller har en uoverensstemmelse med Egedal Kommune. Borgerrådgiveren er en del af Borgmestersekretariatet og refererer direkte til borgmesteren. Borgmesteren orienteres løbende om klager, som Borgerrådgiveren modtager, ligesom borgmesteren videresender klager til behandling hos Borgerrådgiveren. Hvad kan Borgerrådgiveren gøre? Hjælpe dig med at få genskabt dialogen med Egedal Kommunes ansatte, hvis der er opstået uoverensstemmelser i forhold til en eller flere sager. Behandle din klage over sagsbehandling, ansattes optræden og udførelsen af opgaver, som for eksempel undervisning, hjemmehjælp og gaderenholdelse. Hjælpe dig med at forstå indholdet i Egedal Kommunes afgørelser. Hjælpe dig med at finde ud af, hvor der kan rettes henvendelse, herunder formidle kontakt til det relevante center. Oplyse og rådgive dig om mulighederne for at klage. Videreformidle dine forslag til forbedring af sagsbehandling og borgerbetjening. Tage sager op af egen drift, hvis de falder indenfor Borgerrådgiverens kompetenceområde. Rådgive og undervise Egedal Kommunes ansatte i forvaltnings- og persondataretten. Hvad kan Borgerrådgiveren ikke? Træffe afgørelser eller ændre afgørelser. Behandle sager, der falder udenfor Egedal Kommunes virksomhed, eksempelvis forhold mellem private. Behandle klager over politiske beslutninger som for eksempel serviceniveauet. Behandle klager vedrørende din ansættelse i Egedal Kommune. 5

7 Behandle sager, der er afsluttet for mere end 1 år siden. Borgerrådgiveren kan dog i særlige tilfælde tage sager op efter en konkret vurdering af sagen. Hvem kan klage? Enhver som har individuel væsentlig interesse i sagen kan klage til Borgerrådgiveren. Klager over forhold, som har betydning for en bredere kreds af borgere, kan indgives af enhver, der er væsentligt berørt af forholdet. Rådgivningen er gratis for borgere og virksomheder i Egedal Kommune. Sådan behandles klager Udgangspunktet for Borgerrådgiverens behandling af klager er dialog. Derfor skal det center, som klagen drejer sig om altid have mulighed for at løse konflikten i samarbejde med dig. Har din klage ikke været behandlet af det center, som du klager over, sender Borgerrådgiveren din klage videre til centret. Centret sender dig et svar, og er du ikke tilfreds med svaret, kan du sende din klage videre til Borgerrådgiveren. Borgerrådgiver tager så stilling til, om der er grundlag for at behandle klagen. En eventuel undersøgelse af klagen bliver afsluttet med en skriftlig udtalelse fra Borgerrådgiveren, hvor det fremgår om Egedal Kommune har handlet i strid med gældende ret eller på anden måde gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelser, herunder tilsidesat principperne for god forvaltningsskik. Borgerrådgiveren kan udtale kritik og komme med anbefalinger og henstillinger, herunder opfordre til at sagen bliver genoptaget. Borgerrådgiveren kan ikke ændre afgørelsen. Tavshedspligt Borgerrådgiveren har tavshedspligt. Ønsker du at være anonym kan Borgerrådgiveren kun gennemføre undersøgelser i helt særlige tilfælde, men kan altid vejlede og rådgive dig om dine muligheder. Fuldmagt Hvis du har en anden til at hjælpe dig med din sag, og du ønsker at din hjælper skal varetage kontakten til Borgerrådgiveren på dine vegne, skal du sende en fuldmagt sammen med din klage. Sådan kontakter du Borgerrådgiveren Du kan kontakte Borgerrådgiveren via mail, brevpost, telefon eller ved personlig kontakt. Træffetider for telefonisk henvendelse: Mandag til onsdag kl. 09:00 15:00 Torsdag kl. 10:00 17:30 Fredag kl. 09:00 12:00 6

8 Telefon: Postadr.: Egedal Kommune Borgerrådgiveren Rådhustorvet Stenløse Du kan altid aftale et personligt møde med Borgerrådgiveren. Er Borgerrådgiveren optaget, kan du indtale besked på telefonsvareren, og så vil du blive kontaktet hurtigst muligt. Borgerrådgiveren modtager ikke henvendelser på helligdage, mellem jul og nytår samt i forbindelse med Borgerrådgiverens ferieperioder. Andre muligheder for hjælp Borgerkoordinator: Egedal Kommune har også en Borgerkoordinator, hvor du kan få generel vejledning om sociale forhold. Kontakt: Telefon: Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet: Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet også kaldet DUKH, rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune. DUKH er en uvildig part, der er organiseret som selvejende institution under Social- og Integrationsministeriet. Kontakt: Web: Telefon:

9 1 Indledning Borgerrådgiverens beretning for 2012 beskriver de aktiviteter og problemstillinger for Borgervejlederen og Borgermestersekretariatets Borgervejlederfunktion, der har præget perioden fra 1. januar 2012 til og med 31. december Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion tog over efter Borgervejleder Helle Eriksen den 13. august Helle Eriksen fratrådte sin stilling til andet arbejde. Michael Thomsen varetog i egenskab af Jurist ved Borgmestersekretariatet hovedparten af Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion i perioden. Michael Thomsen har ved udfærdigelsen af nærværende beretning inddraget statistik og kommentarer fra Helle Eriksens Halvårsstatus for Borgervejlederfunktion 1. halvår 2012, samt Helle Eriksens journaliserede sager. 8

10 2 Aktiviteter i Aktiviteter i kommunen Helle Eriksens skriver blandt andet følgende i Halvårsstatus for Borgervejlederfunktion 1. halvår 2012 : I det første halvår af 2012 blev en pjece om Borgervejlederen klar til brug og sendt ud til blandt andet bibliotekerne i kommunen, HEP-huset og flere hjælpe- og handicaporganisationer. Samtidig blev hjemmesiden udvidet med lidt flere informationer om Borgervejlederen. Arbejdet med at opbygge og udbygge samarbejdet med de enkelte enheder i kommunen er fortsat. I den forbindelse har Borgervejlederen blandt andet tilbudt og afholdt dialogmøder med flere af centercheferne på de borgerrettede områder. På disse møder tilbød Borgervejlederen også at komme ud til et personalemøde og fortælle mere om Borgervejlederfunktionen, blandt andet for at udbygge kendskabet til Borgervejlederens rolle og gøre medarbejderne mere fortrolige med muligheden for at bruge Borgervejlederfunktionen forebyggende. Den funktions- og procedurebeskrivelse, som Borgervejlederen har arbejdet efter, blev i juni 2012 endeligt vedtaget af direktionen og forelagt Chefgruppen. Borgervejlederen har desuden deltaget i møder med center og borger samt et enkelt borgermøde hos borgmesteren, holdt møder med Borgerkoordinatoren og møde med lederen af rådgivningsteamet i Center for Social Service med henblik på fremtidigt samarbejde. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion overtog 13. august 2012 Borgervejlederens sager, og har desuden modtaget klager videresendt fra borgmesteren med videre. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion har ikke været markedsført, udover at det på kommunens hjemmeside har været oplyst, at allerede igangværende sager var overdraget til Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion har behandlet sagsbehandlingsklager og personaleadfærdsklager, men har ikke tidsmæssigt haft ressourcer til at undervise kommunens ansatte med videre, med de op til 18 timer pr. uge, der har været afsat til funktionen i perioden fra 13. august 2012 til og med 31. august Aktiviteter uden for kommunen 27. januar 2012: Møde med det nationale borgerrådgivernetværk, i Guldborgsund Kommune. 16. marts 2012: Arrangement om nyheder i persondataretten. 20. april 2012: Seminar om Whistleblowerordninger. 30. maj til 1. juni 2012: Seminar med det nationale borgerrådgivernetværk. 9

11 3 Statistik I perioden fra 1. januar 2012 til og med 31. december 2012 har Borgervejlederen og Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion samlet fået 124 henvendelser, som har givet anledning til oprettelse af sager. En sag kan indeholde flere henvendelser. Er en sag afsluttet, og er der gået mere end 1 måned før der igen kommer en henvendelse, er der som hovedregel oprettet en ny sag. 4 af henvendelserne har været interne henvendelser foretaget på personalets eget initiativ med ønske om vejledning enten i en sag, hvor Borgervejlederen eller Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunkton ikke i forvejen er inddraget af borger, eller i et generelt sagsbehandlingsproblem. 90 af henvendelserne er klager 1. Nogle af klagerne vedrører flere centre, og sammentællingen af fordelingen giver derfor ikke 90. Der er i 2012 færdigbehandlet 11 sager fra heraf 1 undersøgelsessag, hvor der er udtalt kritik. Klagerne fordeler sig som vist nedenfor. Center Antal klager Center for Borgerservice 25 Center for Social Service 21 Jobcenter Egedal 20 Center for Plan, Kultur og Erhverv 11 Center for Skole og Dagtilbud 10 Center for Teknik og Miljø 8 Center for Sundhed og Omsorg 2 Center for Ejendomme og Intern Service 2 Generelle forhold 1 Tværgående afdelinger 1 Center for Personale- og Økonomiservice 0 1 Herunder er medtalt alle henvendelser, der drejer sig om vejledning i forhold til det at klage eller klager over den faktiske forvaltningsudøvelse, sagsbehandlingen eller personaleadfærd. 10

12 Aktivitet/handling/resultat Følgende ses hvordan Borgervejlederens og Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktions aktiviteter har været i forbindelse med henvendelserne. Der foretages ofte flere aktiviteter pr. henvendelse. En sag, der bliver videresendt med kvittering, har fx ofte inden været undersøgt i forhold til status på sagen. Aktivitet/handling/resultat Antal Hjælp til status 46 Hjælp til dialog 3 Hjælp til at forstå afgørelse 4 Klagevejledning 13 Videreformidling af kritik/klage 32 Intern vejledning 6 Bemærkninger til centret til overvejelse ved sagsbehandlingsklage 11 Henvisning til relevant sted 9 Videresendt med kvittering 59 Borger opgav/sagen løste sig inden behandling 0 Undersøgelsessager - Afvist/behandles hos anden instans 3 Undersøgelsessager, hvor der er udtalt kritik 1 Undersøgelsessager, hvor der er afgivet henstilling 1 Undersøgelsessager, hvor der er afgivet anbefaling 1 Undersøgelsessager, hvor der ikke er udtalt kritik eller afgivet henstilling eller anbefaling 0 Ingen aktiviteter/centret klarede selv sagen 2 Generel vejledning 15 11

13 4 Konkrete problemstillinger I dette kapitel beskrives de 3 sager hvor Borgervejlederen og Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion i 2012 henholdsvis har udtalt kritik, afgivet henstilling og afgivet anbefaling i forbindelse med Borgervejlederens eller Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktions Undersøgelsessager. 4.1 Udtalt kritik: Center for Social Service For lang sagsbehandlingstid uden underretning og foreløbig vurdering til parterne i forbindelse med Børnefaglig undersøgelse En borger havde til Borgervejlederen indgivet sagsbehandlingsklage over, at en Børnefaglig undersøgelse, jævnfør servicelovens 50, blev syltet. Borgervejlederen indledte en Undersøgelsessag på baggrund af sagsbehandlingsklagen. Borgervejlederen konstaterede, at sagsbehandlingstiden for pågældende Børnefaglig undersøgelse havde været på mindst 2 år og 3 måneder. Borgervejlederen konstaterede endvidere i forbindelse med pågældende Børnefaglig undersøgelse, at Center for Social Service væsentligt havde overskredet fristen for, at give underretning til parterne samt udarbejde en foreløbig vurdering, såfremt pågældende Børnefaglig undersøgelse strakte sig ud over mere end en 4-månedersperiode, jævnfør servicelovens 50, stk. 6. Borgervejlederen udtalte kritik af ovenstående. 4.2 Afgivet henstilling: Jobcenter Egedal Videregivelse og anførsel af urigtig oplysning En borger havde til Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktionen indgivet sagsbehandlingsklage over, at en ansat ved Jobcenter Egedal havde videregivet og anført urigtig oplysning om, at hovedpine ikke berettiger til fravær/sygdom, jævnfør status fra borgerens lægehus. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion indledte en Undersøgelsessag på baggrund af sagsbehandlingsklagen. Jævnfør persondatalovens 37, stk. 1, skal den dataansvarlige berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig at være urigtige. En ansat ved Jobcenter Egedal havde i et notat anført at en læge fra borgerens lægehus, i en statusattest, havde omtalt borgerens hovedpine - dette var imidlertid ikke korrekt, da pågældende læge havde omtalt borgerens svimmelhed, hvilket fremgik skriftligt af tidligere notat i borgerens sag. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion fandt på denne baggrund anledning til, at påpege sagsbehandlingsfejl som følge af urigtig oplysning i pågældende notat udfærdiget af en ansat ved Jobcenter Egedal. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion afgav, på baggrund af ovenstående, henstilling til, at det sikres, at oplysninger modtaget fra læger altid gengives korrekt. 12

14 4.3 Afgivet anbefaling: Jobcenter Egedal Manglende begrundelse ved remonstration Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion gennemgik som led i en Undersøgelsessag en borgers sager ved Jobcenter Egedal vedrørende modtagelse, samt ophør, af sygedagpenge. På baggrund af denne gennemgang kunne Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion konstatere, at der i et brev, med titlen Vedr. anke ophør af ret til udbetaling af sygedagpenge, til borgeren på baggrund af kommunens lovpligtige genvurdering af sagen efter borgerens begrundede klage - skrives: Vi har fastholdt den trufne afgørelse, og at der ikke fremgår en begrundelse for, hvorfor den trufne afgørelse er fastholdt. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion anførte, at begrundelsen skal ses som borgerens mulighed for, at vurdere om myndigheden har forstået modtagne oplysninger i klagen, eller om myndigheden finder, at myndigheden har modtaget oplysninger i det hele taget gennem klagen eller om myndigheden har modtaget nye oplysninger som myndigheden dog ikke finder ændrer afgørelsen med videre. Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktion anbefalede derfor, at det sikres, at genvurdering af afgørelser følges af en begrundelse for, hvorfor pågældende afgørelse er fastholdt, såfremt en afgørelse fastholdes på baggrund af en genvurdering, jævnfør ovenstående argumentation. 13

15 5 Generelle problemstillinger og anbefalinger I dette kapitel beskrives de generelle problemstillinger inden for Borgervejlederen og Borgmestersekretariatets Borgervejlederfunktions kompetenceområde i perioden fra 1. januar 2012 til og med 31. december De nævnte problemstillinger er baseret på iagttagelser og den løbende dialog med borgerne og kommunens ansatte. Problemstillingerne drøftes løbende med centrene med henblik på udvikling og afhjælpning af problemstillingerne. Problemstillingerne er opstillet i prioriteret rækkefølge, således, at Borgerrådgiveren har placeret den problemstilling som Borgerrådgiveren finder væsentligst, i forhold til tidshorisont for løsning, som Problemstilling 1, den næstvæsentligste problemstilling som Problemstilling 2 og så fremdeles. Borgerrådgiveren fremsætter i alt 5 generelle problemstillinger med tilhørende anbefalinger fra Borgerrådgiveren - i nærværende årsberetning, som Borgerrådgiveren anbefaler borgmesteren og direktionen, at have stort fokus på i 2013 og 2014, med henblik på udvikling og afhjælpning. 5.1 Problemstilling 1: Notatpligten Den offentlige forvaltning indhenter ofte mundtlige oplysninger som grundlag for sine afgørelser. Denne fremgangsmåde kan betyde en hurtigere og enklere sagsbehandling, og dens anvendelse bør ikke søges begrænset. På den anden side er det vigtigt, at adgangen for parterne i en forvaltningssag til at få oplysninger ikke udelukkes ved, at myndigheden anvender denne fremgangsmåde. Det er ligeledes af betydning for forvaltningsmyndigheden selv, at det senere vil være muligt at konstatere, hvilke faktiske oplysninger, der indgår i beslutningsgrundlaget, fx når en sag er blevet anket, eller når det i øvrigt overvejes, om en sag er behandlet korrekt. I overensstemmelse hermed er der i offentlighedslovens 6 fastsat følgende: I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Offentlighedslovens 6 danner dermed det lovgivningsmæssige grundlag for notatpligten. Borgerrådgiveren har konstateret, at notatpligten af og til ikke efterleves af kommunen således er der af og til ikke er udfærdiget referater af fx møder førend borgere anmoder om aktindsigt i referaterne af disse, og ofte baserer sagsbehandlere deres sagshistorik på hukommelsen, og ikke på hvad der er noteret i notater, fordi der mangler relevante notater. Anbefaling Borgerrådgiveren anbefaler borgmesteren og direktionen, at der ledelsesmæssigt er fokus på at notatpligten efterleves i kommunen, for, at det vil være muligt at konstatere, hvilke faktiske oplysninger, der indgår i beslutningsgrundlaget, fx når en sag er blevet anket, eller når det i øvrigt overvejes, om en sag er behandlet korrekt med videre. 14

16 5.2 Problemstilling 2: Journaliseringspligten I de nugældende regler findes ikke en lovbestemt pligt til at journalisere i den offentlige forvaltning. En sådan pligt følger dog indirekte af arkivreglerne, reglerne om aktindsigt, ligesom det følger af god forvaltningsskik. Formålet med journalisering er: Identifikationshensyn (det vil sige for at kunne identificere myndighedens dokumenter). Offentlighedshensyn (det vil sige for at kunne imødekomme anmodninger om aktindsigt). Effektivitetshensyn (det vil sige for at lette sagsbehandlingen ved, at dokumenterne/sagerne hurtigt og effektivt kan fremfindes). Bevis- og dokumentationshensyn (det vil sige for at dokumentere, om ind- eller udgående post er henholdsvis afsendt eller modtaget; for at dokumentere grundlaget for myndighedens afgørelser; og for at myndigheden kan danne sig et overblik over sagen uafhængigt af den enkelte sagsbehandlers hukommelse). Kontrolhensyn (det vil sige at sagsbehandlingen effektivt og hurtigt kan kontrolleres af tilsynsmyndigheden, rekursmyndigheder, revisionen og internt (af kommunalbestyrelsen og borgmesteren)). Arkivmæssige hensyn (journaliseringen formindsker risikoen for, at sagerne og dokumenterne går tabt, og derfor ikke afleveres til arkivmyndighederne). Borgerrådgiveren har konstateret, at journaliseringspligten af og til ikke efterleves af kommunen således, at sagsbehandlere af og til ikke kan finde sager, ikke kan give fuld og hel aktindsigt på grund af bortkomne dokumenter, ikke har overblik over sager, og ikke (let) vil kunne en give borger egenaccess til alle personoplysninger, som kommunen behandler om borgeren med videre. Anbefaling Borgerrådgiveren anbefaler borgmesteren og direktionen, at der ledelsesmæssigt er fokus på, at journaliseringspligten efterleves i kommunen, af hensyn til identifikations-, offentligheds, effektivitets-, bevis- og dokumentations-, kontrol-, samt arkivmæssige hensyn. 5.3 Problemstilling 3: Manglende kvitteringsbreve eller svar inden for 10 dage efter modtagelse af henvendelse Borgerrådgiveren har konstateret, at kommunen ofte ikke kvitterer for modtagelse af henvendelser, eller, at henvendelser til kommunen ikke besvares, inden for 10 dage efter modtagelsen, samt, at der ofte ikke gives vejledning om borgerens rettigheder efter persondataloven inden for 10 dage efter modtagelsen af en henvendelse, såfremt borgeren ikke tidligere er blevet givet pågældende vejledning i forbindelse med sagsbehandlingen. 15

17 Den generelle frist for fremsendelse af kvitteringsbreve, herunder vejledning om rettigheder efter persondataloven er for Egedal Kommune 10 dage efter modtagelsen af en henvendelse. Fristen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og følger af god forvaltningsskik, retssikkerhedslovens 3, stk. 2, og persondatalovens 28. Som hovedregel gælder fristen fra den dag, hvor et brev eller en mail modtages af kommunen. Der kan læses mere om sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside: Anbefaling Borgerrådgiveren anbefaler borgmesteren og direktionen, at der ledelsesmæssigt er fokus på, at der såfremt henvendelser ikke kan besvares inden for 10 dage efter modtagelsen kvitteres for modtagelsen af alle henvendelser inden for 10 dage efter modtagelse af en henvendelse herunder, at der gives vejledning om borgerens rettigheder efter persondataloven inden for 10 dage efter modtagelse af en henvendelse, såfremt borgeren ikke tidligere er blevet givet pågældende vejledning i forbindelse med sagsbehandlingen, samt, at den forventede besvarelsestid bliver tilkendegjort over for borgeren. Herunder, at der ligeledes kvitteres for modtagelsen af opfølgende henvendelser, inden for 10 dage efter modtagelsen af sådanne. 5.4 Problemstilling 4: Kvaliteten af breve og afgørelser Borgerrådgiveren får jævnligt henvendelser fra borgere, der anmoder om få hjælp til at forstå et brev eller afgørelse fra kommunen og få rådgivning om, hvilke muligheder der er for at komme videre med deres sag. Borgere har fremvist breve og afgørelser fra kommunen, hvor kvaliteten er høj. Men der forekommer også breve og afgørelser, der er svært forståelige, og i nogle tilfælde mangelfulde. Eksempler på sådanne afgørelser og breve er blevet drøftet med det relevante center også selvom der ikke er klaget. Borgerrådgiveren har gjort centret opmærksom på eventuelt manglende oplysninger, begrundelser med videre, så det kan tages med fx ved genvurdering af sagen. Anbefaling Borgerrådgiveren anbefaler borgmesteren og direktionen, at der ledelsesmæssigt er fokus på, at der jævnligt foretages kvalitetstjek og kvalitetssikring af breve og afgørelser, herunder også for så vidt angår indholdet i brev- og afgørelsesskabeloner. 5.5 Problemstilling 5: Vejledning kontra afgørelse Borgerrådgiveren har i forbindelse med flere sager konstateret, at der ikke er truffet en afgørelse, eller, at en afgørelse er meddelt mundtligt og borgeren derfor ikke har været opmærksom på, at der er truffet afgørelse. I de sager, hvor der ikke er truffet afgørelse, er der af og til - mellem borger og sagsbehandler - forskellige opfattelse af, hvorvidt borgeren har søgt om en ydelse, eller blot bedt om vejledning. 16

18 Der er ikke i forvaltningsloven et generelt krav om, at afgørelser skal udfærdiges skriftligt, men den der er part i en sag og meddeles en afgørelse mundtlig, kan efterfølgende kræve afgørelsen på skrift, såfremt afgørelsen ikke giver den pågældende fuldt ud medhold. Det følger dog af god forvaltningsskik, at skriftlige ansøgninger bør besvares skriftligt. En skriftlig afgørelse tjener det formål, at sikre bevis for hvad afgørelsen helt nøjagtigt går ud på, og en skriftlig afgørelse kan således også give lettere arbejdsgange for sagsbehandleren, idet der ved yderligere henvendelser om det samme kan henvises til den skriftlige afgørelse og muligheden for at klage. Borgerrådgiveren finder, at alle kommunens afgørelser bør udfærdiges og fremsendes skriftligt, og, at borgerne orienteres om, at alle kommunens afgørelser udfærdiges og fremsendes skriftligt, således, at borgerne sikres at vide hvornår der er truffet en afgørelse, og det nøjagtige indhold af en sådan. Anbefaling Borgerrådgiveren anbefaler borgmesteren og direktionen, at der ledelsesmæssigt er fokus på, at alle afgørelser skal udfærdiges skriftligt og fremsendes skriftligt, og, at borgerne orienteres om, at alle kommunens afgørelser udfærdiges og fremsendes skriftligt, således, at borgerne sikres at vide hvornår der er truffet en afgørelse, og det nøjagtige indhold af en sådan. 17

19 6 Generel vurdering af funktionen I forhold til, at Borgerrådgiverfunktionen består af ét årsværk finder jeg, at kommunen får megen udbytte af en Borgerrådgiver i forhold til udgiften for denne. Jeg oplever en meget stor tilfredshedsgrad cirka 9 ud af 10 af de borgere, der benytter Borgerrådgiverfunktionen, oplever jeg som værende tilfredse eller meget tilfredse med funktionen. Borgerrådgiverfunktionen har generelt en kort besvarelses- og sagsbehandlingstid. Ofte får borgere svar samme dag, som der er rettet henvendelse til Borgerrådgiveren, og ofte kan møder med Borgerrådgiveren arrangeres allerede samme dag eller dagen efter en forespørgsel om et møde med Borgerrådgiveren. Jeg oplever, at kommunens ansatte er interesserede i, at benytte Borgerrådgiverfunktionen til, at opretholde og forbedre niveauet for kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver. Borgerrådgiverens projekter i forhold til opretholdelse og forbedring af niveauet for kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver, oplever jeg som gunstige for såvel borgerne som kommunens ansatte. Jeg oplever velvilje for mine anbefalinger til forbedring af kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver, og jeg oplever, at kommunens ansatte møder mig med respekt. Nogle gange kunne jeg imidlertid ønske mig hurtigere besvarelser ved henvendelser til kommunens ansatte. Det er min vurdering, at der fortsat er behov for en Borgerrådgiverfunktion ved Egedal Kommune. En Borgerrådgiverfunktion, der skal være med til, at sikre kommunens borgeres retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver, via en let adgang til at klage og modtage rådgivning. En Borgerrådgiverfunktion, der skal medvirke til en god dialog mellem borgerne og kommunen. En Borgerrådgiverfunktion, der skal medvirke til, at utilfredshed og klager bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver. I 2013 intensiveres min undervisningsindsats rettet mod kommunens personale for at opretholde og forbedre niveauet for kommunens sagsbehandling. Desuden har jeg stort fokus på den kommunikative indsats i forhold til, at udbrede kendskabet til Borgerrådgiverfunktionen. Jeg vil i 2013 fortsat have stort fokus på at levere en høj kvalitet i min opgaveløsning, herunder en kort besvarelses- og sagsbehandlingstid. Jeg vil ydermere tage en række sager, der falder indenfor Borgerrådgiverens kompetenceområde, op af egen drift, for, at opretholde og forbedre niveauet for kommunens sagsbehandling og udførelsen af opgaver. 18

20 Borgerrådgiveren modtager på nuværende tidspunkt i gennemsnit 1 henvendelse, vedrørende en ny problemstilling hver dag. Dermed estimerer jeg, at antallet af sager i perioden fra 1. januar 2013 til og med 31. december 2013 vil ligge væsentligt over antallet af sager i perioden fra 1. januar 2012 til og med 31. december Dette forklarer jeg blandt andet med den forstærkede markedsføring af Borgerrådgiverfunktionen. Jeg forventer, at antallet af henvendelser vedrørende nye problemstillinger vil blive 300 i perioden fra 1. januar 2013 til og med 31. december Egedal Kommune, den 4. marts 2013, Michael Thomsen, Borgerrådgiver, Borgmestersekretariatet. Om besvarelse af aktindsigtsanmodninger og fremsendelse kvitteringsbreve ved Borgerrådgiverens fravær i mere end 10 sammenhængende dage I samarbejde med Borgmestersekretærerne ved Borgmestersekretariatet har Borgerrådgiveren fundet en løsning, som Borgerrådgiveren vurderer bedst muligt i forhold til de ressourcer som Borgerrådgiverfunktionen har - lever op til de krav som Borgerrådgiveren er underlagt i forhold til besvarelse af aktindsigtsanmodninger og fremsendelse af kvitteringsbreve inden for 10 dage, når Borgerrådgiveren er væk fra arbejdet i 10 sammenhængende dage eller mere. Løsningen indebærer telefonsvarerhenvisning til Borgmestersekretærerne ved aktindsigtsanmodninger, autosvar på mail indeholdende henvisning til Borgmestersekretærerne ved aktindsigtsanmodninger og orientering om Borgerrådgiverens fravær og forventede besvarelsestid, samt Borgmestersekretærernes gennemgang af Borgerrådgiverens evt. brevpost udelukkende med henblik på identificering, samt besvarelse, af eventuelle aktindsigtsanmodninger, og fremsendelse af kvitteringsbreve med orientering om Borgerrådgiverens fravær og forventede besvarelsestid. 19

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Teksten kan ikke spænde over mere end en linje!

Teksten kan ikke spænde over mere end en linje! Teksten kan ikke spænde over mere end en linje! Borgerrådgiverens beretning 2014 Forord Borgerrådgiveren forelægger hvert år en kort beretning for Byrådet, hvor der redegøres for årets aktiviteter, herunder

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

hjælper dig gennem det kommunale system!

hjælper dig gennem det kommunale system! hjælper dig gennem det kommunale system! Borgerrådgiveren er til for dig: Har du brug for hjælp til at forstå en afgørelse fra Sønderborg Kommune, eller til at finde ud af hvordan du klager over en afgørelse?

Læs mere

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Helsingør kommune Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Borgerrådgiver Peter Korsgaard juni 2013 1 Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Borgerrådgiverudvalget behandlet Borgerrådgiverens Beretning 2005 d. 5. maj 2006.

Borgerrådgiverudvalget behandlet Borgerrådgiverens Beretning 2005 d. 5. maj 2006. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 31. maj 2006 Sagsnr.: 306502 Dok.nr.: 1855467 Orientering om Borgerrådgiverens Beretning 2005 Borgerrådgiverudvalget behandlet Borgerrådgiverens Beretning 2005 d.

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014 April 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Borgerrådgiverens. årsberetning. September 2013 august 2014

Borgerrådgiverens. årsberetning. September 2013 august 2014 - Borgerrådgiverens årsberetning September 2013 august 2014 Indholdsfortegnelse FORORD 2013/2014:... 6 RESUME:... 8 FORMÅLET MED ÅRSBERETNINGEN... 12 1. STATISTIK... 12 1.1 Opmærksomhedspunkter ved læsning

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2014

Borgerrådgiverens årsrapport 2014 Borgerrådgiverens årsrapport 2014 1 FORORD Dette er den tredje skriftlige årsrapport siden borgerrådgivningen i Odsherred Kommune den 1. august 2011 åbnede for henvendelser. Formålet med rapporten er først

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 2. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i anden halvdel

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere