Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C trgrlnbtr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr"

Transkript

1 Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272 U - CVR nn U g n 66 - Nodea z?ffi - &+75 3U Ss

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger Pitegninger: LedelsespAtegning Den uafhangige revisors pategning Ledelsesberetning: Ledelsesberetning Arsregnskab 1. ianuar december 29: Anvendt regnskabspraksis Resultatopgorelse Balance Note 1-5 Note 6 (andelskronebereg ning)

3 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Poppelvenget Poppelvanget 57 Svendborg CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: RegnskabsAr: Svendborg Kommune 1. januar december Bestyrelse Lars Hansen, Poppelvenget 4, 57 Svendborg (formand) Jonna Hoj, Poppelvenget 56, 57 Svendborg (nestformand) Elise Lebeck, Poppelvenget 38, 57 Svendborg Lene Frederiksen, Poppelvanget 14, 57 Svendborg Johnni Kristiansen, Poppelvenget 6, 57 Svendborg Administrator Bjarne Bech Kobberbaksvej 4 57 Svendborg Revision - registreret revisor HD Tordenskjoldsvej Svendborg Pengeinstitut Svendborg Sparkekasse Centrumpladsen Svendborg Generalforsamling Ordinar generalforsamling afholdes den 14. april 21 i TAsinge Hallen.

4 LEDELSESPATEGNING Bestyrelse og administrator har dags dato behandlet og godkendt Arsrapporten for tiden 1. januar december 29 for Andelsboligforeningen Poppelvenget. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmessig, saledes at Arsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultat. Arsrapporten indstilles generalforsamlingens godkendelse. Svendborg, den 29. marts 21 Administrator: a.t 1;^r^,-*rbe.L. G Bjarne Bech Lene Frederikserf,/r "/e",p4 ftrlt'/4-''v\- LI.r,r.. \a*.d.i,, zzl, Johnni Kristiansen

5 DEN UAFHENGIGE REVISORS PATEGNING Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Poppelvanget Jeg har revideret Arsregnskabet.forAndelsboligforeningen Poppelvenget for regnskabsaret 1' januar december 29,'omfattende ledelsespaiegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance samt noter. Aisiegnsrabet aflaggei enir ariregnskabsloven og revisionen har ikke omfattet de i Arsregnskabet anlarte budgettal. Ledelsens ansvar for Arsregnskabet Foreningens bestyretse og administrator har ansvaret for at udarbejde og afleg-g et Arsregnskab, der giver et retvisende billele i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, imptemeniering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflegge et irsregnsfan, Oir-giver et retvisende billede uden vasentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen srytoei besvilelser eller fejl samt valg og anvendelse af hensigtsmessig regnskabspraksis og udovelse airetnsfa-nsmessige skon, som er rimelig efter omstendighederne' Revisors ansvar og den udforte revision Mit ansvar er at udtrykken konklusion om arsregnskabet pa grundlag af min revision' Jeg har udfort revisionen i overensstemmelse med danske rev]sionsstandaider' Disse krever, at jeg lever op- til etiske krav og pfanralgei og udtor"t revisionen med henblik pa at opna en hoj grad af sikkerhed for' at arsrapport6n ir<te i ndeholder vasenfl ig fej linformation. Revisionen omfatter handlinger for at opna revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i Arsregnskabet. De valgte handlinger atnanger ai reviso-rs.vurdering, herunder vurdering af risikoen for vasenlig fejtinformaii"on i arrr"g'nrkabet, ianset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl' Ved risikovurderingen overvejerevisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og afleggetse af et Arlregnskab, Jei giver et retvisende billede, med henblik pa at udforme revisionshandlinger, der er passend eftei oristandighederne, men ikke med det formal at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeiingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af OesGfien.og ldministrator anvendte regnskabspraksis er passende, om de adminisirator udoiede regnskabsmessige skon er rimelige samt!n vuroeri'ng af den "io"ti'r"f.enog samlede presentation af arsregnskabet. Det er min opfattetse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold' Konklusion Det er min opfattelse, at Arsregnskabet giver et-retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stiiling pr.-it. deceriber zoogia;t af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret i. i"nu", dltember 29 i overensstemmelse med Arsregnskabsloven' Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegorelse i overensstemmelse med Arsregnskabsloven' Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men. vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlest ledetsesber"ining"n. Vi har ikkj foretaget yderligere handlinger i tillag til den gennemforte revision-afl arsreg-nskaoet. fa o"nnj oaggruno vor opfattelse, at oplysningerne i "i iedelsesberetn in gen er i overensstemmelse med arsreg nskabet. 3. marts 21

6 LEDELSESBERETNING Beretning Formil og hovedaktivitet Foreningens vedtegtsbestemte formal er at erhverve, eje og administrerejendommen bestaende af en del af matr. nr. 1-fo Vindeby By, Bregninge. Udvikling i aktiviteter og okonomiske forhold Arets resultat, kr , er pavirket af savel afdragsforpligtelser vedr. prioritetsgeld som optagelse af nye l6n. Uden indregning heraf andrager resultatet kr I Arets resultat er fratrukket kr til en total udskiftning af den eksisterende varmeinstallation, og resultatet anses under hensyntagen hertil for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsirets afslutning Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder som vesentligt vil kunne pavirke foreningens finansielle stilling. Resultatdisponering Arets resultat pa kr foreslas overfsrtil den frie egenkapital.

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Arsrapporten for Andelsboligforeningen Poppelvanget er aflagt i overensstemmelse med aisrednsraoslovens bestemmdlser for klasse A-virksomheder. som folge af foreningens karakter er J"i O6g foretagetifpaininger i opstillingsformen, saledes at regnskabet for den enkelte andelshaver bliver mere lesevenligt. Som folge af foreningens karakter som andelsboligforening foretages de-r ikke regnskabsmessige pa roreninlens ejendom. Der henvisei til beskrivelsen heraf under materielle anlegsaktiver. "trrriuniig"r Endvidere indeholder Arsrapporten oplysninger om andelens vardi i overensstemmelse med Lov om andelsboligforeninger $ 5, stk. 2. Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste Ar. Generelt om indregning og miling I resultatopgorelsen indregnes indtegter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgorelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets verdi kan males palideligt' Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige fordele vil fraga selskabet' og forpligtelsens vardi kan males palideligt. Ved fsrste indregning miles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende males aktiver og forpligtelser som Seskievet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. RESULTATOPGORELSEN Ved indregning og maling tages hensyn-til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden Arsrapporten afligges, og som-be-iller afkrafter forhold, der eksisterede pa balancedagen' Boligafgift Der er i arsrapporten medtaget den for regnskabsperioden opgjorte boligafgift' lkke. indbetalt boligafgift samt forudmootaget'uo g"tdin medtag6t i Arsrapporten som henholdsvis tilgodehavende/forudmodtaget boligafgift. "r Udgifter omfatter foreningens omkostninger til drift af foreningen, herunder prioritetsrenter, ejendomsskatter, reparation og veltigenoldelse samt administrationsudgifter. lkke betalte udgifter samt betalte udgifter vedrorendefterfolgende regnskabsperioder er medtaget i Arsrapporten som nenholdsviskyldlge omkostninger/periode-afgrensningsposter, safremt det skonnes visentligt for vurderingen af Arets resultat'

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, fortsat RESULTATOPGORELSEN, Finansielle indtagter og omkostninger Finansielle indtegter og udgifter indeholderenteindtegter og -udgifter, som ikke vedrorer foreningens almindelige prioritetsgito. Finansielle indtagter og udgifter indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der regnskabsaret. BALANCEN Materielle anlagsaktiver Grunde og bygninger males til kostpris med tillag af foretagne forbedringer. Som talge at foreningens karakter samt formatet med ud.arbejdelsen af opgorelsen til brug for verdiansattelsen al andelskronen, foretages der ikke afskrivning pa beboelsesejendomme og grunde. Aktiver med en kostpris pa under kr. 12 t. indregnesom omkostninger i resultatopgorelsen i anskaffelsesaret. Tilgodehavender Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, sadvanligvis svarende til nominel verdi' Der ne[skrives til imodegaelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Periodeafgransn in gsposter periodeafgransningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrorende efterfolgende regnskabsar. Galdsforpligtelser Alle galdsforpligtelser males til amortiseret kostpris svarende til nominel restgeld inkl' indeksregulering. Andelskroneopgorelse Beregning af andelskronens vardi foretages i overensstemmelse med $ 5, stk. 2 i "Lov om Andelsboligioreninge/' samt foreningens vedtegter $ 14. Der henvises til note 6. 6

9 RESULTATOPGORELSE FOR 2OO9 2t budget 29 realiseret budget 28 realiseret BOLIGAFGIFTER UDGIFTER Ejendomsudgifter Prioritetsrenter Ejendomskat Ejendomsforsikringer Vedligeholdelse Gadelys Energimarkning Hensatil vedligeholdelse Administration mv. Kontingent g rundejerforeni ng Kontingent ABF Honorar ejerskifte (netto) Honorar administrator Honorarevisor Honorar advokat Landinspektor Generalforsamling og bestyrelsesmoder Hjemmeside inkl. webhotel Kontorartikler og tryksager Porto og betalingsgebyrer Telefongodgorelse mv. Gaver Gebyr venteliste Finansiering Renteindtegter Renteudgifter Danske Bank Etableringsomkostninger nyt lin UDGIFTER I ALT TObOoo RESULTAT FORAFDRAG Afdrag pi gald (nefto) Afdrag Realkredit Danmark Optagelse lan RD (flexl6n) s ARETS RESULTAT Arets resultat, kr foresl6s overfortil egenkapitalen 7

10 Rasmussen BALANCE PR. 31. DECEMBER 2OO9 AKTIVER Note 31t1228 Materielle anlagsaktiver Grunde og bygninger, anskaffelsessum (ejd. vurdering 1/128, kr. 36..) Anlagsaktiver i alt Omsetningsaktiver Tilgodehavende husleje Andre tilgodehavender Svendborg Sparekasse, Omsatningsaktiver i alt AKTIVER IALT GALD OG EGENKAPITAL Egenkapital Andelsindskud Overfsrtil naste 6r Egenkapital ialt Langfristet gald Realkredit Danmark Kortfristet gald Danske Bank Mellemverende ved overdragelse af andele Anden gald Kortfristet gald ialt Gald ialt G.IELD OG EGENKAPITAL IALT Pantsatninger og sikkerhedsstillelser

11 Rasmussen NOTER TIL ARSRAPPORTEN Note 1 - Vedligeholdelsejendom Snerydning og saltning Maler WS f amrer Murer Kloak Gronne arealer Diverse - 21 budget 29 realiseret budget realiseret Note 2 - Grunde og bygninger Anskaffelsessum Forbedringsudgifter Note 3 - Egenkapital Egenkapital 1. januar 29 Arets resultat Arets afdrag pi prioritetsgald, netto Arets laneoptagelser Arets indeksregulering prioritetsgeld Egenkapital 31. december 29 Andels indskud Overfort overckud 29 I alt I alt Note 4 - Realkredit Danmark Realkredit Danmark, indekslan (oprindelig kr' ) - restlsbetid 5 Ar Realkredit Danmark, flexl6n - restlobetid 256r Realkredit Danmark, flexl6n - restlobetid 29 Ar Note 5 - Pantsatninger og sikkerhedsstlllelser Til sikkerhed for mellemvarende med Realkredit Danmark er tinglyst pantebreve kr Foreningen har ikke pataget sig kautions- og garantiforpligtelser'

12 Rasmussen NOTER TIL ARSRAPPORTEN Note 6 - Egenkapital ('andelenes vardi') I henhold til "Lov om andelsboligforeninger og andre boligfallesskaber", skal oplyses, at foreningens formue pa grundlag af de bogforte vardier udgor kr For at konstatere den samlede "handelsvardi" for andelener det tilladt at verdiansette ejendommen til en af folgende verdier: 1. Anskaffelsesprisen (svarende til den bogforte verdi) 2. Handelsvardi 3. Offentlig ejendomsvardi pr. 1/128 (kontantverdi) ingen vurdering 36.. Foreningens formue til brug for salg af andele kan herefter opgores saledes: Bogfort egenkapital 31. december 29 (note 3) Kontantvardi 1. oktober 28 - bogfort vardi af ejendom (note 2) Kursvardi prioritetsgeld - bogfort verdi prioritetsgald (note 4) Foreningens formue pr. 31. december 29 lndskudskapital (33 andele af kr. 165.) Vardl pr. andelskrone Vardi pr. andel (6 kr. 165.) regel 1 bogfort vardi , regel 3 kontantvardi , Bestyrelsen indstiller, af hensyn til fremtidige vedligeholdelsesarbejder og den generelle udviklingen p6 ejendomsmarkedet, at andelene verdiansattes uandret til kr. 55. frem til neste generalsamling. 1

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR

REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR Per Kristiansen Tlf. 57561400 Registrerede Ba*gdrdsvej54 Fax:5752 6749 Revisorer REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR CVR-nr.10290430 Kobenhavns Solcellelaug I/S Vigerslev afdeling 1 ARSRAPPORT

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

TIf: 19 15 52 00. Fax: 39 15 52 01 E-mail: Koebenhavn@bdo.dk A/B BORUP ARSRAPPORT 9. REGNSKABSAR

TIf: 19 15 52 00. Fax: 39 15 52 01 E-mail: Koebenhavn@bdo.dk A/B BORUP ARSRAPPORT 9. REGNSKABSAR TIf: 19 15 52 00. Fax: 39 15 52 01 E-mail: Koebenhavn@bdo.dk A/B BORUP ARSRAPPORT 2006 9. REGNSKABSAR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... Pitegninger Ledelsespitegning...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

èèèèèoè aaaaaaaaaaaaeaa aaaaaaaaaaaaaao aaaaaaaaaaùaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaoaaaaaa ,èèèèèèèaèèèèèèè 'èèèèèèaèèèèèèèè aaaa{baù4, èèèè?

èèèèèoè aaaaaaaaaaaaeaa aaaaaaaaaaaaaao aaaaaaaaaaùaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaoaaaaaa ,èèèèèèèaèèèèèèè 'èèèèèèaèèèèèèèè aaaa{baù4, èèèè? I revlsþn ABF Ä.parken 6 Ä.parken 6, 8 fuhus C Årsrapport for29 (5. regnskabsar) vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den I 21 dirigent 'èèèèèèèèèèèèc2èè aaaaaaaaaaaaeaa 'èèèèèèèèèèèdèèè

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere