Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej Odense NO. Arsrapport for regnskabsar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar"

Transkript

1 Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej Odense NO Arsrapport for regnskabsar Godkendt p6 andelsboligforeningens ordinere generalforsamling den 2oio Dirigent: Registrerel revisionsaklieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M an independent member of Telefon: Fax: CVR nr.: Bank: Eaker Tilly Intemational Aalborg Billund. Esbjerg. Frederikssund Frederiksvark Hadsten Hillerod.Hjoning.Holb k Kalundborg Kolding-Egtved Korsor ' Kobenhavn. K6ge. Odder Odense Randers. Roskilde.Sitkeborg.Skive.Slagetse Soro. Spottrup Sonderborg.Viborg. Arhus

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning LedelsespAtegning... Den uafhengige revisors p rtegning Anvendt regnskabspraksis... Resultatopgorelse... Balance Noter til regnskabet I 11 Andelsboligforeningen KildegArdsparken I Side 2

3 Ledelsesberetning Prasentation af Andelsboligforeningen Kildegirdsparken I Redegorelse for udviklingen i andelsboligforeningens aktiviteter og skonomiske forhold Foreningens formal er at eje og drive ejendommen matr. nr. 20 ek m.fl. Skt. Jorgensmark, Odense Jorder, bestdrende af 34 boligenheder og et felleshus. Foreningens ledelse mener ikke, at den aflagte irsrapport er p6virket af vasentlige endringer i aktiviteter og okonomiske forhold. Andelsboligforeningen KildegArdsparken I Side 3

4 Ledelsespitegning Bestyrelsen har dags dato aflagt 6rsrapporten for 2009 for Andelsboligforeningen Kildegirdsparken l. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Ledelsesberetningen giver efter vores opfattels en refuisende redegorelse for de forhold, som den omhandler. Arsrapporte n indstil les til genera lforsam lingens godkendelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmessig, saledes at irsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Odense N, den 17. marts 2010 (formand).,.'-\ /^t,/' /,/. :'-y''4"--t' Reni -1/*q' /'"--"--zra''' -l ngffasm ussen (sekretaer) Andelsboligforeningen KildegArdsparken 1 Side 4

5 Den uafhangige revisors pitegning Dans k Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Kildegirdsparken l. Vi har revideret 6rsregnskabet for Andelsboligforeningen Kildegirdsparken I for reg nskabsaret 01. januar december 2009 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsra pporte n afleg ges efter 6rsreg nska bsloven med de tilretninger, der er nodvendige p6 grund af den givne organisationsform. Vores revision har ikke omfattet punkterne, andelsberegning og budgetforslag. Ledelsens ansvar for Arsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflagge et Srsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflagge et 6rsregnskab, der giver et retvisende billede uden vesentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmassig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmessige sksn, som er rimelige efter omstendighederne. Revisors ansvar og den udfsrte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om Arsregnskabet pa grundlag af vor revision. Vi har udfsrt revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krever, at vi lever op til etiske krav samt planlagger og udforer revisionen med henblik pa at opn6 hoj grad af sikkerhed for, at 6rsregnskabet ikke indeholder vesentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opna revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i Arsregnskabet. De valgte handlinger afhanger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vesentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om fej linformationen skyldes besvi gelser el ler fej l. Ved risikovurderingen overvejerevisor interne kontroller, der er relevante for andelsboligforeningens udarbejdelse og aflaggelse af et 6rsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik pa at udforme revisionshandlinger, der er passend efter omstandighederne, men ikke med det formil at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udovede regnskabsmessige skon er rimelige samt en vurdering af den samlede presentation af Arsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opn6ede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. en har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsirret 01. januar december 2009 i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at ledelsesberetningen indeholder en refu isende redegarelse i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. en har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til Arsregnskabsloven gennemlast ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilleg til den gennemforte revision af Arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med rrsreg nskabet. Andelsboligforeningen Kildeg6rdsparken I Side 5

6 Den uafhangige revisors pitegning Odense, den 17. marts 2010 Odense Reg istrerelgevisionsaktieselskab u{nffi $*r.;kk- Reqistreret revisor FRR Andelsboligforeningen Kildeg6rdsparken I Side 6

7 Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Andelsboligforeningen KildegArdsparken I for 2009 er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med de tilretninger, der er nodvendige p6 grund af den givne organisationsform. GENERELT Andring ianvendt regnskabspraksis... Anvendt regnskabspraksis er uandret iforhold til sidste Ar. BALANCEN Materielle anlagsaktiver...rr.r...i... Grunde og bygninger males i balancen til sidst kendte offentlige kontantverdi. Tilgodehavende fallesudgifter Periodeafgransningsposter... Galdsforpligtelser Tilgodehavender m6les i balancen til amortiseret kostpris. Periodeafgrensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrorende efterfolgende regnskabsir. Prioritetsgeld m rles til kursverdi. Kursreguleringen sker over finansiel le geldsforpligtelser miles til amortiseret kostpris svarende til nominel verd i. Offentlige tilskud Til foreningen's prioritetsgeld er ydet offentlig stotte til rentebidraget. Andelsboligforeningen Kildeg6rdsparken I Side 7

8 Resultatopgorelse Budget 2009 t. kr t. kr. Budget 2010 t. kr. INDTEGTER: Boligafgift andelshavere Gebyr adkomst Indtegter vedr.hussalg OMKOSTNINGER: Falleshusomkostninger -30 Vedligeholdelse af fallesarealer... _?n Vedligeholdelse af ejendomme Ejendomsskatter m.v. -t I Kontorartikler og porto -4 Opkrevningsservice (PBS) Telefon, fax, korsel m.v Revisorhonorar..., Advokathonorar..., A Forsikringer -5 1 Kontingent A8F Generalforsamling m.v Arbejdslordage... " zy.uz I hx -J -3 -z -tj _ La A Omkostninger i alt Resultat fsr renter a z Renteindtagter... Renteomkostninger og gebyrer 1? J I 17 -Z 2 -,1 Resultat fsr hensettelser ARETS RESULTAT Arets resultat Afdrag pa prioritetsgeld t.zcv l.zyl LIKVID ITETSM.IESSIGT RESU LTAT Andelsboligforeningen Kildeg6rdsparken I Side 8

9 Balance Note 2009 kr tkr. AKTIVER pr 31. december 2009 ANUEGSAKTIVER Materielle anlagsaktiver Ejendommen... Materielle anlagsaktiver , Anlagsaktiver ialt OMSIETNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavende boligydelse og fellesomkostninger Periodeafgransningsposter... Tilgodehavender i a!t... IndestAende pengeinstitut Omsetningsaktiver i alt... AKTIVER IALT ,219 Andelsboligforeningen KildegArdsparken I Side 9

10 Balance Note 2009 kr tkr. PASSIVER pr 31. december 2009 EGENKAPITAL Indskudskapital... Overfort overskud Egenkapital i alt HENSATTE FORPLIGTELSER ' Hensafte forpligtelser i alt LANGFRISTEDE G.IELDSFORPLIGTELSER 10 Prioritetsgeld... Langfristede galdsforpligtelser i alt s KORTFRISTEDE GELDSFORPLIGTELSER Skyldig revisor... Forudbetalt husleje... Skyldige omkostninger Kortfristede galdsforpligtelser i alt Geldsforpligtelserialt PASSIVER IALT. 16-?$-0et 362Il n, I A -!^l^^^^,,-.i, AI iueter re> vce;r Jl Andelsboligforeningen KildegArdsparken I Side 10

11 Noter 2009 kr. Boligafgift Perioden Fellesudgifter Boligafgift Kildeg6rdsvej nr. 150 Kildeg6rdsvej nr. 152 KildegArdsvej nr. '154 KildegArdsvej nr. 156 KildegArdsvej nr. 158 Kildeg6rdsvej nr. 160 KildegArdsvej nr. 162 Kildegirdsvej nr. 164 Kildeg6rdsvej nr. 166 Kildeg6rdsvej nr. 168 KildegArdsvej nr. 170 KildegArdsvej nr. 172 Kildegirdsvq nr. 174 KildegArdsvej nr. 176 Kildegirdsvej nr. 178 KildegArdsvej nr. 180 KildegArdsvej nr. 182 Kildeg rrdsvej nr. 184 Kildeg6rdsvej nr. 186 KildegArdsvej nr. 188 KildegArdsvej nr. 190 Kildeg6rdsvej nr. 192 KildegSrdsvej nr. 194 KildegSrdsvej nr. 196 KildegArdsvej nr. 198 Kildegirdsvej nr. 200 KildegArdsvej nr.202 KildegArdsvej nr.204 KildegArdsvej nr. 206 KildegArdsvej nr. 208 Kildeg6rdsvej nr. 210 KildegArdsvej nr.212 Kildeg6rdsvej nr.214 Kildegirdsvej nr. 2' 'r 4.65'r 4.65'1 4.OC I 4.65'1 4.65' , Andelsboligforeningen KildegArdsparken I Side 11

12 Noter 2009 kr. 2 Renteindtagter Sydbank Sydbank Sydbank z.tvt Renteomkostninger og gebyrer Sydbank tvz tzy 831 Ejendommen Anskaffelsessum, andelsboliger. Tilbygninger og forbedringer'1 9BB Tilbygninger og forbedringer 1989 Opskrivning ejendom til vurdering Opskrivning ejendom til vurdering Tilgodehavende boligydelse og fallesomkostninger Fallesomkostninger... Boligydelse Indestiendepengeinstitut e Bank Svdbank Sydbank Andelsboligforeningen KildegArdsparken I Side 12

13 Noter 2009 kr. Indskudskapital, andelshavere KildegArdsvej 150 KildegArdsvej 152 Kildegdrdsvej 154 KildegArdsvej 156 Kildegirdsvej 158 Kildeg rrdsvej 160 Kildeg6rdsvej 162 KildegArdsvej 164 KildegArdsvej 166 KildegArdsvej 168 KildegArdsvej 170 KildegArdsvej 172 KildegArdsvej 174 KildegArdsvej 176 KildegArdsvej 178 KildegArdsvej 180 KildegArdsvej 182 KildegArdsvej 184 Kildeg6rdsvej 186 Kildeg6rdsvej 188 KildegArdsvej 190 KildegArdsvej 192 KildegArdsvel l94 KildegArdsvej 196 Kildegdrdsvej 198 Kildegirdsvej 200 KildegArdsvej 202 KildegArdsvej 204 Kildeg6rdsvej 206 KildegArdsvej 208 Kildegirdsvej 210 KildegArdsvej 212 KildegArdsvej 214 KildegArdsvq r38 8 Overforseltil naste Ar Saldo primo Arets resultat Indexregulering prioritetsgeld Kursregulering prioritetsgald primo Kursregulering prioritetsgald ultimo Andelsboligforeningen Kildegardsparken I Side 13

14 Noter 2009 kr. Hensattelser Hensattelser orimo Arets hensattelser til vedligeholdelse Prioritetsgeld Sald orimo... Ku rsreg u leri ng til ku rsverd i primo til bagefo rt Afdraget i Aret... Indeksregulering... Kursregulering til kursvardi (Nominel restgald kr ) 11 Andelenes verdi Ved fastsettelse af andelenes vardi er anvendt anskaffelsejsummen for de 34 andelsboliger som beregningsgrundlag (vedtegternes $ 20A) Egenkapital ifolge balance... 3' Oprindeligt Verdi pr. andelsindskud pr. bolig pr. 31/12 Verdi ialt andelsbolig 2009 pr Type 64 M2: 7 andele ( /5.' ) Type 91 M2'. 14 andele tcz.oy I Type 110 M2: 9 andele Type 118 M2: 4 andele ' Det skal bemerkes, at en andelshaver, ved salg af stn andelsbolig altid kan beregne sig mindst samme pris for andelen i foreningens formue, som andelshaveren selv lovligt har betalt. Andelsboligforeningen Kildegdrdsparken I Side 14

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen VrstoN Andelsbol i gforen i n gen Langager Arsregnskab 1. januar til 31. december 212 CVR nr. 17 76 11 1 Godkendt p6 foreningens generafigffig, den 1614 213 Timelision Frederiksberg Godkendt Revisionsaktieselskab

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR

REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR Per Kristiansen Tlf. 57561400 Registrerede Ba*gdrdsvej54 Fax:5752 6749 Revisorer REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR CVR-nr.10290430 Kobenhavns Solcellelaug I/S Vigerslev afdeling 1 ARSRAPPORT

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev l@l Revision Fyn Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev SE-nr. 2128518 Arsrapport 1.1.21-31.12.21 Revisioir F),rr l-onrnrerlrp st. r{l(listrci'..t revr';ic;nsanpartsselskab Andelsselskabet

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere

"""fl,j"3'3i"o",sen, rormand -, @E b@1\-

fl,j3'3io,sen, rormand -, @E b@1\- REVISIONSFIRMAET SVEND DORFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DORPHS ALLe 1. 263 TMSTBUP TELEFON 7i 9418 FAX 43 719464 POSTGIBO 643644 CVB-NR 15659777 ARsRRppoRT 26/7 A/B Haraldsted Haraldsgade 19-51

Læs mere