Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011"

Transkript

1 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune

2 Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn Fjord 10 Kauslunde Å.. 12 Pilsmosen 14 Indledning Nyborg er fra naturens hånd beriget med en række naturperler, hvoraf Knudshovedhalvøen er i særklasse. Men også ved Holckenhavn og i Pilsmosen findes betydelige lokaliteter for ynglende kystfugle. Nyborg er det eneste sted på den fynske storebæltskyst, hvor kolonirugende kystfugle kan finde egnede ynglepladser. Desværre er størstedelen af disse områder gået tabt over et halvt århundrede. Knudshovedhalvøen er mest berørt og størstedelen af halvøens naturarealer er nu omskabt til industri, motorvej og andet. Alle kolonirugende fugle er i dag væk. Det gælder også fjorden og noret ved Holckenhavn og Pilsmosen, der alle har været sekundære lokaliteter og som kun har eksisteret i kraft af de store bestande på Knudshoved (og tidligere også øen Lindholm). Udover disse lokaliteter findes der i kommunen enkelte andre strandengsarealer. Det største område er engene ved Kauslunde Å, men ingen af disse lokaliteter har større betydning. I 2011 har Nyborg Kommune iværksat en overvågning, som skal klarlægge de nævnte områders status for ynglende kystfugle. Denne gruppe af fugle tæller en lang række Rødlistede arter, som har vigende bestande i Danmark og derfor behøver særlig opmærksomhed. 2

3 Knudshovedhalvøen Knudshovedhalvøen ved Nyborg er den største marine forlandsdannelse langs den fynske Storebæltskyst. Som følge af krumoddedannelser er kysten vokset ud mod sydøst og har omsluttet en række små moræneøer. Halvøens yderste del er et kompliceret vinkelforland med strandsøer. Sydsiden præges stadig af krumoddedannelser og her lå frem til vor tid de eneste kystnære øer langs den fynske Storebæltskyst. Områdets historie Gennem årtier er Knudshovedhalvøens natur gradvist reduceret i areal. Indtil ca henlå halvøen som ét stort naturområde, som overvejende blev benyttet til sommergræsning. Landskabet er så glimrende beskrevet i Palle Laurings lille erindringsbog Nyborg-somre: på feriekoloni Naturen var dengang sammenhængende og strakte sig helt ind til Nyborg by. I 1954 stod færgehavnen på Knudshoved færdigbygget. Motorvejen hertil og de store parkeringsarealer lagde beslag på mange hektar natur. I 1960 blev de ydre dele af Fladet omlagt til golfbane. I 1970 blev den fuglerige ø, Lindholm, inddraget til havnebyggeri og med den forsvandt størstedelen af de kolonirugende kystfugle. I samme periode blev industriområdet på Fladets sydlige del anlagt og store engområder gik tabt. Den resterende del af Fladet er konverteret til en plantage. Mere eng er gået tabt i Svanedammen, hvor en ny banegård og nye baneanlæg omtrent har fjernet de sidste ferske enge. Med broens kommen blev hele nordkysten inddraget til rampe, rasteplads og resten af nordkysten blev omdannet til badestrand. 3

4 Frem til år 2000 ynglede endnu store kolonier af måger og terner og området husede desuden mange ande- og vadefugle. Det affødte spredninger til Holckenhavn og Pilsmosen, hvor der opstod mindre kolonier af hættemåger. Disse kolonier tiltrak en række andre arter og lokaliteterne havde i disse år deres storhedstid. Gennem de sidste 10 år har der ikke eksisteret ynglekolonier af kystfugle på Knudshoved og området har helt mistet sin betydning. Overvågning 2011 Ynglende kystfugle er i dag kun at finde i området ved Østerø Sø. Dette område er besøgt jævnligt gennem hele ynglesæsonen og de ynglende kystfugle er overvåget ved optælling af antal ynglepar samt ved overvågning af deres ynglesucces. Følgende arter af kystfugle er fundet ynglende i 2011: Art Antal Bemærkninger par Knopsvane 4 Parrene fordelte sig med 2 reder i Østerø Sø og 1 rede i lagunerne ved fyret. Desuden har 1 par måske forsøgt at yngle ved Slipshavn, men har hurtigt opgivet. Til gengæld ynglede et par succesfuldt i søerne ved nordkysten og fik hele 9 unger. Grågås Fuglene ankom tidligt og omkring 15 par forsøgte at yngle, men kun 12 par formodes at have haft rede. Af disse fik mindst halvdelen unger. Nogle par blev i området i ungetiden, mens andre forlod området, mens ungerne var små. Det er ikke unormalt i kystområder, hvor også fremmede par kan ankomme med unger. Gravand 10 Bestanden tæller omkring 10 par, som yngler meget spredt på hele halvøen, flest omkring Østerø Sø. Gråand par i Østerø Sø og måske 1 par på engene ved Slipshavn. Den ret store bestand skyldes ikke mindst årlige udsætninger af ca. 50 gråænder. Krikand 0 3 par sås længe i Østerø Sø, men ingen af parrene ynglede. Knarand 1 1 par i Østerø Søs nordvestlige hjørne. Parret sås gennem hele april og frem til midten af maj. Herefter forsvandt begge fugle og har ikke haft ynglesucces. Skeand 2 2 par i Østerø Sø, men ingen af parrene er set med unger. Taffeland 1 1 par i Østerø Sø, men parret har sandsynligvis ikke haft ynglesucces. 4

5 Troldand par i Østerø Sø. I ungetiden er der højst set 3 par med unger. Ederfugl 0 Ingen yngleforsøg. Flere kyststrækninger synes egnede, men forekomsten af rovdyr holder fuglene væk. Top. Skallesluger Ca. 8 par ved Østerø Sø, 1 par ved Slipshavn og muligvis 2-4 par andre steder på halvøen. Tårnfalk 1 1 par yngler i kanten af Slipshavn Skov. Grb. Rørhøne 3 2 par i Østerø Sø og 1 par i vandhul på golfbanen. Blishøne 14 Ca. 10 par i Østerø Sø, 2 par i vandhuller på golfbanen og 2 par i søerne nord for motorvejen. Strandskade 5 3 par ved Østerø Sø, 1 par ved Slipshavn og 1 par ved den gamle færgehavn. Kun parret ved Slipshavn er set med unger. Vibe 7 4 par ved Østerø Sø og 3 par på engene ved Slipshavn. Kun et af parrene ved søen kan muligvis have haft ynglesucces. Alle øvrige opgav tidligt. Stor Præstekrave 2 1 par ved Østerø Sø og 1 par på parkeringsarealet ved den gamle færgehavn. Ingen af parrene fik flyvefærdige unger i Rødben 8 5 par ved Østerø Sø og yderligere 3 par på engene ved Slipshavn. De fleste par opgav midt i yngletiden og højst 3 par kan have haft unger. Klyde 4 4 par etablerede sig i det tidlige forår, men i løbet af maj gav tre af parrene op. Det sidste par gjorde flere yngleforsøg og midt i juli lykkedes det at få unger, men kun den ene overlevede og sås frem til den var flyvefærdig i begyndelsen af august. Sølvmåge par har forsøgt at etablere sig ved søens østlige del, men har næppe lagt æg. Midt i juni synes fuglene at have opgivet og ingen har haft ynglesucces. Stormmåge 2 Mindst 2 par forsøgte ihærdigt at etablere reder, men opgav tidligt. Hættemåge 3 Op til 3 par hævdede ivrigt territorium i maj, men fra først i juni havde de opgivet. Et eller flere af parrene har muligvis nået at lægge æg. 5

6 Fjordterne 6 En lille koloni forsøgtes etableret på den flade mudderø midt på søens sydlige del. Parrene gav hurtigt op og ingen nåede at lægge æg. Dværgterne 1 Op til 3 par holdt især til omkring søens gamle udløb, hvor en lille ral-ø er det foretrukne opholdssted. Kun et af parrene har forsøgt at bygge rede, men opgav hurtigt. Stenpikker 0 Ingen ynglepar i Rødr. Tornskade 0 Ingen ynglepar i Status for ynglende kystfugle Tidligere var Knudshovedhalvøen et af Fyns mest interessante yngleområder for kystfugle. Her var store ynglekolonier og et stort udbud af sjældnere arter. I dag er stort set alle ynglende kystfugle forsvundet, bortset fra de få par, der yngler ved Østerø Sø. Men som det fremgår af ovenstående liste over ynglefugle, er det fortsat et meget stort antal arter, der forsøger at etablere sig, her i blandt mange kolonirugende arter. Det viser, at halvøen har et meget stort potentiale, men også at forholdene ikke er gunstige nok. Max Antal par med formodet ynglesucces Sorth. lappedykker 1 0 Knopsvane 27 3 Krikand 2 0 Spidsand 2 0 Atlingand 2 0 Taffeland 5 0 Vandrikse Plettet rørvagtel 1 0 Vibe Dobbeltbekkasin 5 0 Rødben 20 3 Brushane Klyde 33 1 Stormmåge Hættemåge Havterne 10 0 Fjordterne 36 0 Dværgterne 3 0 Splitterne Stenpikker 3 0 Rødr. Tornskade 4 0 Tabel 1: Oversigt over antal par med ynglesucces på Knudshovedhalvøen i 2011 og i perioden

7 Naturpleje I 1990 erne foretog Fyns Amt i samarbejde med Nyborg Kommune en ret omfattende naturpleje på den yderste del af Knudshovedhalvøen. Alle græsningsfolde blev nyindhegnet, brombærkrat blev ryddet og en stor del af områdets vandhuller blev oprenset. Det gav padderne et godt løft og førte også til, at mange ynglende kystfugle vendte tilbage. Desværre ophørte græsningen nogle år senere og der blev ikke fulgt op på naturplejen. Senere fik Juelsberg Gods iværksat en velfungerende græsning med islandske heste. Anbefalinger Der er brug for en massiv indsats, hvis naturværdierne på Knudshovedhalvøen skal genskabes. Det stærkt reducerede areal gør opgaven vanskelig, men dog ikke umulig. Det anbefales kraftigt at udarbejde en plejeplan for hele halvøen. Plejeplanen skal tage udgangspunkt i kolonirugende kystfugle og særligt truede arter af padder og planter og udarbejdes, så disse sikres egnede levesteder. Plejeplanen vil primært indebære oprensning og etablering af vandhuller og særlige yngleområder for kolonirugende kystfugle, men skal også forholde sig til bl.a. forekomsten af rovdyr, regulering af hegn og folde, rekreativ brug af området osv. Som udgangspunkt har skov-naturen det nogenlunde og det er her, tabet af arter har været mindst. Værst står det til for de arter, som er knyttet til ferske strandenge og det er af afgørende betydning at genskabe og naturpleje sådanne arealer. Det er imidlertid kun muligt på de tidligere parkeringsarealer ved færgehavnen, på golfbanens område samt måske i den nordlige del, hvor der i sin tid er plantet en skov. Naturpleje af disse arealer har især betydning for padder og planter, men også for en række engfugle. Ved udarbejdelse af plejeplan bør det undersøges, om der ved omfordeling af aktiviteter kan genskabes egnede biotoper, især hvad angår ferske strandenge. Ynglende kystfugle er i dag primært knyttet til Østerø Sø og strandengene omkring søen qua at øvrige yngleområder er gået tabt. Som naturpleje har det afgørende betydning, at der skabes et mosaiklandskab af små øer, hvor fuglene kan yngle. Der er desuden behov for justering af græsningsfoldene samt bl.a. fældning af træer på højdedraget mellem Østerø Sø og Slipshavn. For et optimalt resultat er der også behov for kraftig reduktion i antallet af rovdyr på halvøen. Det er selvsagt en stor opgave at genskabe egnede ynglesteder for kystfugle i et landskab, der er så reduceret som Knudshovedhalvøen. Men det er muligt med en gennemarbejdet plejeplan, som inddrager tidligere naturhistoriske undersøgelser og erfaringer. For kystfuglenes vedkommende skal man arbejde målrettet for at genskabe ynglepladser for hættemåge, fjordterne og klyde. Hvis disse tre arter sikres gode ynglebiotoper, så vil de tiltrække en lang række andre arter. Det lyder enkelt, men er en kompliceret manøvre, som også vil være bekostelig, da det kræver brug af gravemaskine, jordtransport, fagligt tilsyn og måske inddragelse af arbejdshold til kratrydning, opsætning af hegn og meget andet. Til gengæld vil en god plejeplan kunne opdele arbejdet i en række adskilte faser, som kan fordeles på flere år og dermed gøre det økonomisk overskueligt. 7

8 Holckenhavn Nor Strandenge, strandmose og nor ved Storebæltskysten mellem Holckenhavn og Kajbjerg Skov. Området afvandes og størstedelen af arealet er helt tørlagt. De få vandsamlinger er stærkt tilgroede. Noret har i årtier været uden ynglende kystfugle og området har helt mistet sin betydning for disse. Overvågning 2011 Nedenstående liste viser antallet af registrerede ynglepar i 2011 i sammenligning med tilsvarende liste for 1960 erne: Knopsvane 1 1 Grågås Gravand Gråand + 3 Skeand Top. Skallesl Vandrikse Blishøne Rørhøne 4 1 Strandskade 8 1 Vibe

9 St. præstekrave Dobbeltbekkasin Rødben Klyde Hættemåge Fjordterne 1 0 Dværgterne Status for ynglende kystfugle Noret med omgivende strandenge rummer ikke længere optimale forhold for ynglende kystfugle. Naturpleje Der foregår ingen naturpleje. Anbefalinger Noret er med sine store strandenge en meget vigtig lokalitet for ynglende kystfugle. Området er desuden en af de få, større kystlokaliteter og har derfor særdeles stor betydning for andre arter, ikke mindst padder, strandengsplanter og mange andre. Det vil derfor være meget ønskeligt at standse afvandingen og iværksætte afgræsning/høslet af hele området. Hvis dette følges op med etablering af ynglepladser til fx hættemåger, vil fuglelivet hurtigt komme til at minde om forholdene i 1960 erne. Der vil samtidig blive skabt levesteder til bl.a. strandtudsen, som er akut truet i hele kommunen. Naturplejen behøver ikke at forringe de jagtmæssige interesser, men kan tværtimod øge den oplevelsesmæssige værdi. 9

10 Holckenhavn Fjord En ca. 70 ha stor og med dæmning aflukket fjordarm med brakvand og omgivende enge med tæt rørskov. Den vestlige del noget fladvandet. Indtil 1970 erne blev størstedelen af engene afgræsset, hvilket var til stor gavn for ynglefugle, men også for en række sjældne planter og andet. I dag er fjorden uden særlig betydning for ynglende kystfugle. Dog yngler Rørdrum muligvis i visse år og området har generelt et stort antal ynglearter, bl.a. Rørhøg, Bynkefugl, Skægmejse, Græshoppesanger m.v. Mange arter bruger området i træktiden, bl.a. fiskeørn, havørn og store flokke af gæs og ænder. Overvågning 2011 I nedenstående oversigt er vist antallet af registrerede ynglepar i 2011 og listen er sammenstillet med tilsvarende tal fra 1960 erne: Gråstr Lappedykker Lille lappedykker Toppet? 3 lappedykker Rørdrum?? Regelmæssig gæst, yngler muligvis i visse år Knopsvane Grågås Gravand

11 Gråand Skeand Krikand 1 0 Atlingand Troldand Vandrikse Strandskade Dobbeltbekkasin 5 0 Rødben Klyde Bynkefugl 1 Skægmejse 2-4 Græshoppesanger 2 Sivsanger 2 Status for ynglende kystfugle Holckenhavn Fjord er uden nævneværdig betydning for ynglende kystfugle. Efter græsningens ophør voksede alle enge til med tagrør og urter og i dag har området kun betydning for arter, som er knyttet til sådanne bevoksninger. I visse år formodes rørdrum at yngle i området. Naturpleje. Fyns Amt iværksatte i 1990 erne græsning på nogle af engene og antallet af ynglende vadefugle steg markant. Græsningen ophørte efter få år og bortset fra et mindre areal, henligger hele området i dag uafgræsset. Anbefalinger Det anbefales at genindføre afgræsning af engene langs både Vindinge og Ørbæk Å. Græsningen vil være til meget stor gavn for en række vadefugle, bl.a. Vibe, Dobbeltbekkasin og Rødben. 11

12 Kauslunde Å Ved Kauslunde udløber både Kauslunde og Lunde Å og omgivet på de sidste kilometre af et ret stort engareal. Engene blev tidligere udnyttet til græsning og høslæt. I dag er engenes randzone inddraget som dyrkningsjord og engene udnyttes stort ikke og store dele er helt tilgroede. Lunde Å udgør kommunegrænsen mellem Nyborg og Kerteminde. Overvågning 2011 Engene ved Kauslunde er overvåget gennem hele foråret. Status for ynglende kystfugle Området rummer ingen ynglende kystfugle og praktisk taget heller ingen ynglende engfugle. Et væsentligt problem er, at engene ofte oversvømmes om foråret. Det forhindrer arter som vibe og rødben i at yngle. Udover arter som bl.a. rørhøg (1 par) er der ingen ynglefugle, som karakteriserer engområdet. Naturpleje Der foretages ikke egentlig naturpleje, men der eksisterer stadig folde på den yderste del. 12

13 Anbefalinger Det anbefales at undersøge, om forårsoversvømmelsen af engene kan reguleres bedre. Oversvømmelsen er som sådan udmærket, hvis der etableres flade øer, hvor engfuglene kan yngle. Det anbefales også, at sikre en bedre afgræsning og gerne også på engene højere oppe i vandløbene. For en markant øgning af antallet af ynglefugle vil det være af betydning, at der skabes en bredere randzone med overdrevsvegetation i kanten af de dyrkede marker. Der kan ved målrettet naturpleje opnås fine resultater ved Kauslunde. Men qua tilstanden på de øvrige naturområder i kommunen, må det anbefales at foretage en prioritering og fx lade Kauslunde stå længere nede på listen. 13

14 Pilsmosen Pilsmosen er en næringsrig og delvist tilgroet mose i bynært område. Indtil 1979 ca. 3 ha stor og med store, afgræssede engområder omkring selve mosen. I 1979/80 blev Fynsvej anlagt og den sydlige del af mosen blev inddraget. I den resterende del blev vandstanden sænket, hvorved Pilsmosen mistede en stor del af sin naturværdi. Efterfølgende har Pilsmosen været afgræsset næsten alle år og det har medvirket til opretholdelsen af bl.a. en meget stor bestand af viber. I de senere år er der sket kraftig tilvækst af træer og buske, ikke mindst langs Fynsvej, hvor et hegn lukker engen inde. Overvågning 2011 Området er besøgt jævnligt gennem foråret og overvågningen er primært foregået fra veje og stier. I nedenstående liste er antallet af ynglepar sammenstillet med tilsvarende tal for perioden : Toppet lappedykker Gråstr. 2 0 lappedykker Knopsvane Grågås Gravand 2 1 Gråand

15 Knarand 1 0 Krikand 1 0 Atlingand Skeand Taffeland Troldand 5 2 Vandrikse 5 0 Blishøne 10 3 Rørhøne Strandskade 2 1 Stor præstekrave Vibe Dobbeltbekkasin Rødben Hættemåge Gul vipstjert Sivsanger 1 0 Kirkeugle 1 0 Status for ynglende kystfugle I dag har Pilsmosen omtrent mistet sin betydning som ynglested for en lang række sårbare arter af ande- og vandefugle samt sjældnere vandhøns og småfugle med tilknytning til engområder, fx gul vipstjert. Kirkeuglen, som vides at have ynglet frem til 1971, findes heller ikke længere i området. Naturpleje Der foretages afgræsning med et mindre antal heste og det fungerer rigtig godt. Anbefalinger De græssende dyr har svært ved at holde pilekrattene omkring mosen nede. Det anbefales at fjerne noget af pilekrattet samt bevoksningerne på skråningen langs Fynsvej. Det anbefales desuden at øge arealet ved inddragelse af den fugtige del af marken ind mod byen og evt. en bred randzone hele vejen rundt. Desuden vil det være ønskeligt at etablere en korridor i retning af Ladegårdsøen. Dette dog ikke af hensyn til ynglefuglene, men mere for at sikre fx padder m.v. en spredningskorridor. 15

16 Torvet Nyborg 16

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Fugle på Nyord Enge 1982-1996

Fugle på Nyord Enge 1982-1996 STORSTRØMS AMT NATUR- OG PLANKONTORET PARKVEJ 37-48 NYKØBING F. TLF. 54 84 48 Fugle på Nyord Enge 1982-1996 Storstrøms Amt - Teknik-og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ST NATUF k STORSTRØMS AMT

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 - med forslag til naturpleje Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Rådhustorvet 2 4000 Roskilde 3660 Stenløse Telefon 46 30 03 10 Telefon:

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013 YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 35 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Forbedring af levesteder for engfugle

Forbedring af levesteder for engfugle Forbedring af levesteder for engfugle et LIFE-Nature projekt Skov- og Naturstyrelsen Vestjylland 2009 Redaktion Simon Marsbøll og Henning Fjord Aaser Fotos Peter Bundgaard Jensen, Jan Skriver, Ib Nord

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Ad 1) Velkomst: Gerda bød velkommen til de ca. 35 personer, der var mødt. Ad 2) Elise Hvelplund bød også velkommen

Læs mere

At styrke naturgrundlaget i området med fokus på vådområder (vandløb, vandhuller, søer, enge, moser, nor).

At styrke naturgrundlaget i området med fokus på vådområder (vandløb, vandhuller, søer, enge, moser, nor). Indsatsområdets navn: Vandløb, vandhuller, søer, ferske enge, moser og nor. NB: I hvert enkelt felt herunder er der plads til al den tekst, du ønsker. Feltet vokser i takt med, at du skriver! Kort/billede

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VÅDOMRÅDER,

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Indholdsfortegnelse: Formål med miljøvurderingen...1 Ikke teknisk resumé....1 Bilag IV-arter....2 Befolkning, sikkerhed

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007

Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Arbejdsrapport fra DMU nr. 242, 2008 Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Arbejdsrapport fra

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Orbicon, oktober 2013 Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Bodil Deen Petersen Telefon 89

Læs mere

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet Biodiversitet Forøgelse af naturindholdet på én landbrugsbedrift i Norddjurs kommune -> udfordringer og muligheder v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Institut for Delprojektets baggrund og formål

Læs mere

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Rekvirent Rådgiver Fredensborg Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Egevangen 3B 4000 Roskilde 2980 Kokkedal Telefon 46 30 03 10 Fax 46 30 03 11 Telefon

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Område nr. 189, Ertholmene

Område nr. 189, Ertholmene Idefase vedrørende vand- og naturplaner 2007 Område nr. 189, Ertholmene (EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 79, EF-habitatsområde nr. 210, Ramsarområde nr. 26) Den private forening Christiansøs Naturvidenskabelige

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-235-8. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Havterner ved Halmø i Sydfynske Øhav. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen.

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-235-8. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Havterner ved Halmø i Sydfynske Øhav. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde nr. 111 Fuglebeskyttelsesområde nr. 71 og 72 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været

Læs mere

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Landdistriktsprogram 2007-2013 Jordbrugeren har traditionelt

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Mallorca, Spanien Maj 2010

Mallorca, Spanien Maj 2010 Mallorca, Spanien Maj 2010 1. - 8. maj 2010 Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank Desting (FDE). Indledning Hermed følger en turrapport fra en fugleferie på Mallorca fra

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan 1996-2010 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan 1996-2010 for Næstved

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Efterfølgende tilladelse til fjernelse af beskyttet mose mod etablering af erstatningsareal på Pebringsvej 21, 8700 Horsens

Efterfølgende tilladelse til fjernelse af beskyttet mose mod etablering af erstatningsareal på Pebringsvej 21, 8700 Horsens Ejendomsselskabet Annasminde Aps Annasmindevej 26 8700 Horsens Plan og Natur Tjørnevej 6-10 7171 Uldum T: 7975 5000 F: www.hedensted.dk D: 7975 5692 M: peder.nygaard@hedensted.dk Sagsnr. 1793327 Doknr.

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Populationsdynamik for fjordterne Sterna hirundo og havterne Sterna paradisae i Roskilde Fjord området

Populationsdynamik for fjordterne Sterna hirundo og havterne Sterna paradisae i Roskilde Fjord området Populationsdynamik for fjordterne Sterna hirundo og havterne Sterna paradisae i Roskilde Fjord området ERIK HANSEN (2003) (With a summary in English: Population dynamics of Common Tern Sterna hirundo and

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Af Willy Mardal Stærke naturkræfter I 1800-tallet var der strandenge på den ubrudte tange, som også dengang hed Agger Tange, mellem Harboøre og Agger.

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Habitatområde H92 Fuglebeskyttelsesområde F76

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

t. I," i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT

t. I, i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT t. I," i-:, il. \ t., 'i i:l it, i.-,' t: F, L, t., 'a: DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT DANSK ORNTTOLOG'$K FONENING DOF er en lqldsforenirg lor fu gteinteress rede og fugebeskytælse

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

Reintro af bæver i Danmark. Naturstyrelsen Nordsjælland. Ostrupgaard, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, Tlf. 72 54 30 00

Reintro af bæver i Danmark. Naturstyrelsen Nordsjælland. Ostrupgaard, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, Tlf. 72 54 30 00 Reintro af bæver i Danmark Udsætning af bævere i Danmark Bæverne på Klosterheden 1999 blev 18 bævere sat ud på Klosterheden i Vestjylland Bestanden tæller i dag ca. 185 dyr I Nordsjælland er der i alt

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE EKSTERN HØRING Forsvar for naturen AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 2 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 3 KoLOFON Indholdsfortegnelse INDHOLD

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Sårbarhedsplan. for Naturpark Maribosøerne. Muligheder for at styrke friluftslivet og forbedre. på baggrund af områdets sårbarhed

Sårbarhedsplan. for Naturpark Maribosøerne. Muligheder for at styrke friluftslivet og forbedre. på baggrund af områdets sårbarhed Sårbarhedsplan for Muligheder for at styrke friluftslivet og forbedre offentlighedens adgang til vurderet på baggrund af områdets sårbarhed Naturpark Maribosøerne COPYRIGHT: og Storstrøms Amt (Natur- og

Læs mere