Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011"

Transkript

1 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune

2 Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn Fjord 10 Kauslunde Å.. 12 Pilsmosen 14 Indledning Nyborg er fra naturens hånd beriget med en række naturperler, hvoraf Knudshovedhalvøen er i særklasse. Men også ved Holckenhavn og i Pilsmosen findes betydelige lokaliteter for ynglende kystfugle. Nyborg er det eneste sted på den fynske storebæltskyst, hvor kolonirugende kystfugle kan finde egnede ynglepladser. Desværre er størstedelen af disse områder gået tabt over et halvt århundrede. Knudshovedhalvøen er mest berørt og størstedelen af halvøens naturarealer er nu omskabt til industri, motorvej og andet. Alle kolonirugende fugle er i dag væk. Det gælder også fjorden og noret ved Holckenhavn og Pilsmosen, der alle har været sekundære lokaliteter og som kun har eksisteret i kraft af de store bestande på Knudshoved (og tidligere også øen Lindholm). Udover disse lokaliteter findes der i kommunen enkelte andre strandengsarealer. Det største område er engene ved Kauslunde Å, men ingen af disse lokaliteter har større betydning. I 2011 har Nyborg Kommune iværksat en overvågning, som skal klarlægge de nævnte områders status for ynglende kystfugle. Denne gruppe af fugle tæller en lang række Rødlistede arter, som har vigende bestande i Danmark og derfor behøver særlig opmærksomhed. 2

3 Knudshovedhalvøen Knudshovedhalvøen ved Nyborg er den største marine forlandsdannelse langs den fynske Storebæltskyst. Som følge af krumoddedannelser er kysten vokset ud mod sydøst og har omsluttet en række små moræneøer. Halvøens yderste del er et kompliceret vinkelforland med strandsøer. Sydsiden præges stadig af krumoddedannelser og her lå frem til vor tid de eneste kystnære øer langs den fynske Storebæltskyst. Områdets historie Gennem årtier er Knudshovedhalvøens natur gradvist reduceret i areal. Indtil ca henlå halvøen som ét stort naturområde, som overvejende blev benyttet til sommergræsning. Landskabet er så glimrende beskrevet i Palle Laurings lille erindringsbog Nyborg-somre: på feriekoloni Naturen var dengang sammenhængende og strakte sig helt ind til Nyborg by. I 1954 stod færgehavnen på Knudshoved færdigbygget. Motorvejen hertil og de store parkeringsarealer lagde beslag på mange hektar natur. I 1960 blev de ydre dele af Fladet omlagt til golfbane. I 1970 blev den fuglerige ø, Lindholm, inddraget til havnebyggeri og med den forsvandt størstedelen af de kolonirugende kystfugle. I samme periode blev industriområdet på Fladets sydlige del anlagt og store engområder gik tabt. Den resterende del af Fladet er konverteret til en plantage. Mere eng er gået tabt i Svanedammen, hvor en ny banegård og nye baneanlæg omtrent har fjernet de sidste ferske enge. Med broens kommen blev hele nordkysten inddraget til rampe, rasteplads og resten af nordkysten blev omdannet til badestrand. 3

4 Frem til år 2000 ynglede endnu store kolonier af måger og terner og området husede desuden mange ande- og vadefugle. Det affødte spredninger til Holckenhavn og Pilsmosen, hvor der opstod mindre kolonier af hættemåger. Disse kolonier tiltrak en række andre arter og lokaliteterne havde i disse år deres storhedstid. Gennem de sidste 10 år har der ikke eksisteret ynglekolonier af kystfugle på Knudshoved og området har helt mistet sin betydning. Overvågning 2011 Ynglende kystfugle er i dag kun at finde i området ved Østerø Sø. Dette område er besøgt jævnligt gennem hele ynglesæsonen og de ynglende kystfugle er overvåget ved optælling af antal ynglepar samt ved overvågning af deres ynglesucces. Følgende arter af kystfugle er fundet ynglende i 2011: Art Antal Bemærkninger par Knopsvane 4 Parrene fordelte sig med 2 reder i Østerø Sø og 1 rede i lagunerne ved fyret. Desuden har 1 par måske forsøgt at yngle ved Slipshavn, men har hurtigt opgivet. Til gengæld ynglede et par succesfuldt i søerne ved nordkysten og fik hele 9 unger. Grågås Fuglene ankom tidligt og omkring 15 par forsøgte at yngle, men kun 12 par formodes at have haft rede. Af disse fik mindst halvdelen unger. Nogle par blev i området i ungetiden, mens andre forlod området, mens ungerne var små. Det er ikke unormalt i kystområder, hvor også fremmede par kan ankomme med unger. Gravand 10 Bestanden tæller omkring 10 par, som yngler meget spredt på hele halvøen, flest omkring Østerø Sø. Gråand par i Østerø Sø og måske 1 par på engene ved Slipshavn. Den ret store bestand skyldes ikke mindst årlige udsætninger af ca. 50 gråænder. Krikand 0 3 par sås længe i Østerø Sø, men ingen af parrene ynglede. Knarand 1 1 par i Østerø Søs nordvestlige hjørne. Parret sås gennem hele april og frem til midten af maj. Herefter forsvandt begge fugle og har ikke haft ynglesucces. Skeand 2 2 par i Østerø Sø, men ingen af parrene er set med unger. Taffeland 1 1 par i Østerø Sø, men parret har sandsynligvis ikke haft ynglesucces. 4

5 Troldand par i Østerø Sø. I ungetiden er der højst set 3 par med unger. Ederfugl 0 Ingen yngleforsøg. Flere kyststrækninger synes egnede, men forekomsten af rovdyr holder fuglene væk. Top. Skallesluger Ca. 8 par ved Østerø Sø, 1 par ved Slipshavn og muligvis 2-4 par andre steder på halvøen. Tårnfalk 1 1 par yngler i kanten af Slipshavn Skov. Grb. Rørhøne 3 2 par i Østerø Sø og 1 par i vandhul på golfbanen. Blishøne 14 Ca. 10 par i Østerø Sø, 2 par i vandhuller på golfbanen og 2 par i søerne nord for motorvejen. Strandskade 5 3 par ved Østerø Sø, 1 par ved Slipshavn og 1 par ved den gamle færgehavn. Kun parret ved Slipshavn er set med unger. Vibe 7 4 par ved Østerø Sø og 3 par på engene ved Slipshavn. Kun et af parrene ved søen kan muligvis have haft ynglesucces. Alle øvrige opgav tidligt. Stor Præstekrave 2 1 par ved Østerø Sø og 1 par på parkeringsarealet ved den gamle færgehavn. Ingen af parrene fik flyvefærdige unger i Rødben 8 5 par ved Østerø Sø og yderligere 3 par på engene ved Slipshavn. De fleste par opgav midt i yngletiden og højst 3 par kan have haft unger. Klyde 4 4 par etablerede sig i det tidlige forår, men i løbet af maj gav tre af parrene op. Det sidste par gjorde flere yngleforsøg og midt i juli lykkedes det at få unger, men kun den ene overlevede og sås frem til den var flyvefærdig i begyndelsen af august. Sølvmåge par har forsøgt at etablere sig ved søens østlige del, men har næppe lagt æg. Midt i juni synes fuglene at have opgivet og ingen har haft ynglesucces. Stormmåge 2 Mindst 2 par forsøgte ihærdigt at etablere reder, men opgav tidligt. Hættemåge 3 Op til 3 par hævdede ivrigt territorium i maj, men fra først i juni havde de opgivet. Et eller flere af parrene har muligvis nået at lægge æg. 5

6 Fjordterne 6 En lille koloni forsøgtes etableret på den flade mudderø midt på søens sydlige del. Parrene gav hurtigt op og ingen nåede at lægge æg. Dværgterne 1 Op til 3 par holdt især til omkring søens gamle udløb, hvor en lille ral-ø er det foretrukne opholdssted. Kun et af parrene har forsøgt at bygge rede, men opgav hurtigt. Stenpikker 0 Ingen ynglepar i Rødr. Tornskade 0 Ingen ynglepar i Status for ynglende kystfugle Tidligere var Knudshovedhalvøen et af Fyns mest interessante yngleområder for kystfugle. Her var store ynglekolonier og et stort udbud af sjældnere arter. I dag er stort set alle ynglende kystfugle forsvundet, bortset fra de få par, der yngler ved Østerø Sø. Men som det fremgår af ovenstående liste over ynglefugle, er det fortsat et meget stort antal arter, der forsøger at etablere sig, her i blandt mange kolonirugende arter. Det viser, at halvøen har et meget stort potentiale, men også at forholdene ikke er gunstige nok. Max Antal par med formodet ynglesucces Sorth. lappedykker 1 0 Knopsvane 27 3 Krikand 2 0 Spidsand 2 0 Atlingand 2 0 Taffeland 5 0 Vandrikse Plettet rørvagtel 1 0 Vibe Dobbeltbekkasin 5 0 Rødben 20 3 Brushane Klyde 33 1 Stormmåge Hættemåge Havterne 10 0 Fjordterne 36 0 Dværgterne 3 0 Splitterne Stenpikker 3 0 Rødr. Tornskade 4 0 Tabel 1: Oversigt over antal par med ynglesucces på Knudshovedhalvøen i 2011 og i perioden

7 Naturpleje I 1990 erne foretog Fyns Amt i samarbejde med Nyborg Kommune en ret omfattende naturpleje på den yderste del af Knudshovedhalvøen. Alle græsningsfolde blev nyindhegnet, brombærkrat blev ryddet og en stor del af områdets vandhuller blev oprenset. Det gav padderne et godt løft og førte også til, at mange ynglende kystfugle vendte tilbage. Desværre ophørte græsningen nogle år senere og der blev ikke fulgt op på naturplejen. Senere fik Juelsberg Gods iværksat en velfungerende græsning med islandske heste. Anbefalinger Der er brug for en massiv indsats, hvis naturværdierne på Knudshovedhalvøen skal genskabes. Det stærkt reducerede areal gør opgaven vanskelig, men dog ikke umulig. Det anbefales kraftigt at udarbejde en plejeplan for hele halvøen. Plejeplanen skal tage udgangspunkt i kolonirugende kystfugle og særligt truede arter af padder og planter og udarbejdes, så disse sikres egnede levesteder. Plejeplanen vil primært indebære oprensning og etablering af vandhuller og særlige yngleområder for kolonirugende kystfugle, men skal også forholde sig til bl.a. forekomsten af rovdyr, regulering af hegn og folde, rekreativ brug af området osv. Som udgangspunkt har skov-naturen det nogenlunde og det er her, tabet af arter har været mindst. Værst står det til for de arter, som er knyttet til ferske strandenge og det er af afgørende betydning at genskabe og naturpleje sådanne arealer. Det er imidlertid kun muligt på de tidligere parkeringsarealer ved færgehavnen, på golfbanens område samt måske i den nordlige del, hvor der i sin tid er plantet en skov. Naturpleje af disse arealer har især betydning for padder og planter, men også for en række engfugle. Ved udarbejdelse af plejeplan bør det undersøges, om der ved omfordeling af aktiviteter kan genskabes egnede biotoper, især hvad angår ferske strandenge. Ynglende kystfugle er i dag primært knyttet til Østerø Sø og strandengene omkring søen qua at øvrige yngleområder er gået tabt. Som naturpleje har det afgørende betydning, at der skabes et mosaiklandskab af små øer, hvor fuglene kan yngle. Der er desuden behov for justering af græsningsfoldene samt bl.a. fældning af træer på højdedraget mellem Østerø Sø og Slipshavn. For et optimalt resultat er der også behov for kraftig reduktion i antallet af rovdyr på halvøen. Det er selvsagt en stor opgave at genskabe egnede ynglesteder for kystfugle i et landskab, der er så reduceret som Knudshovedhalvøen. Men det er muligt med en gennemarbejdet plejeplan, som inddrager tidligere naturhistoriske undersøgelser og erfaringer. For kystfuglenes vedkommende skal man arbejde målrettet for at genskabe ynglepladser for hættemåge, fjordterne og klyde. Hvis disse tre arter sikres gode ynglebiotoper, så vil de tiltrække en lang række andre arter. Det lyder enkelt, men er en kompliceret manøvre, som også vil være bekostelig, da det kræver brug af gravemaskine, jordtransport, fagligt tilsyn og måske inddragelse af arbejdshold til kratrydning, opsætning af hegn og meget andet. Til gengæld vil en god plejeplan kunne opdele arbejdet i en række adskilte faser, som kan fordeles på flere år og dermed gøre det økonomisk overskueligt. 7

8 Holckenhavn Nor Strandenge, strandmose og nor ved Storebæltskysten mellem Holckenhavn og Kajbjerg Skov. Området afvandes og størstedelen af arealet er helt tørlagt. De få vandsamlinger er stærkt tilgroede. Noret har i årtier været uden ynglende kystfugle og området har helt mistet sin betydning for disse. Overvågning 2011 Nedenstående liste viser antallet af registrerede ynglepar i 2011 i sammenligning med tilsvarende liste for 1960 erne: Knopsvane 1 1 Grågås Gravand Gråand + 3 Skeand Top. Skallesl Vandrikse Blishøne Rørhøne 4 1 Strandskade 8 1 Vibe

9 St. præstekrave Dobbeltbekkasin Rødben Klyde Hættemåge Fjordterne 1 0 Dværgterne Status for ynglende kystfugle Noret med omgivende strandenge rummer ikke længere optimale forhold for ynglende kystfugle. Naturpleje Der foregår ingen naturpleje. Anbefalinger Noret er med sine store strandenge en meget vigtig lokalitet for ynglende kystfugle. Området er desuden en af de få, større kystlokaliteter og har derfor særdeles stor betydning for andre arter, ikke mindst padder, strandengsplanter og mange andre. Det vil derfor være meget ønskeligt at standse afvandingen og iværksætte afgræsning/høslet af hele området. Hvis dette følges op med etablering af ynglepladser til fx hættemåger, vil fuglelivet hurtigt komme til at minde om forholdene i 1960 erne. Der vil samtidig blive skabt levesteder til bl.a. strandtudsen, som er akut truet i hele kommunen. Naturplejen behøver ikke at forringe de jagtmæssige interesser, men kan tværtimod øge den oplevelsesmæssige værdi. 9

10 Holckenhavn Fjord En ca. 70 ha stor og med dæmning aflukket fjordarm med brakvand og omgivende enge med tæt rørskov. Den vestlige del noget fladvandet. Indtil 1970 erne blev størstedelen af engene afgræsset, hvilket var til stor gavn for ynglefugle, men også for en række sjældne planter og andet. I dag er fjorden uden særlig betydning for ynglende kystfugle. Dog yngler Rørdrum muligvis i visse år og området har generelt et stort antal ynglearter, bl.a. Rørhøg, Bynkefugl, Skægmejse, Græshoppesanger m.v. Mange arter bruger området i træktiden, bl.a. fiskeørn, havørn og store flokke af gæs og ænder. Overvågning 2011 I nedenstående oversigt er vist antallet af registrerede ynglepar i 2011 og listen er sammenstillet med tilsvarende tal fra 1960 erne: Gråstr Lappedykker Lille lappedykker Toppet? 3 lappedykker Rørdrum?? Regelmæssig gæst, yngler muligvis i visse år Knopsvane Grågås Gravand

11 Gråand Skeand Krikand 1 0 Atlingand Troldand Vandrikse Strandskade Dobbeltbekkasin 5 0 Rødben Klyde Bynkefugl 1 Skægmejse 2-4 Græshoppesanger 2 Sivsanger 2 Status for ynglende kystfugle Holckenhavn Fjord er uden nævneværdig betydning for ynglende kystfugle. Efter græsningens ophør voksede alle enge til med tagrør og urter og i dag har området kun betydning for arter, som er knyttet til sådanne bevoksninger. I visse år formodes rørdrum at yngle i området. Naturpleje. Fyns Amt iværksatte i 1990 erne græsning på nogle af engene og antallet af ynglende vadefugle steg markant. Græsningen ophørte efter få år og bortset fra et mindre areal, henligger hele området i dag uafgræsset. Anbefalinger Det anbefales at genindføre afgræsning af engene langs både Vindinge og Ørbæk Å. Græsningen vil være til meget stor gavn for en række vadefugle, bl.a. Vibe, Dobbeltbekkasin og Rødben. 11

12 Kauslunde Å Ved Kauslunde udløber både Kauslunde og Lunde Å og omgivet på de sidste kilometre af et ret stort engareal. Engene blev tidligere udnyttet til græsning og høslæt. I dag er engenes randzone inddraget som dyrkningsjord og engene udnyttes stort ikke og store dele er helt tilgroede. Lunde Å udgør kommunegrænsen mellem Nyborg og Kerteminde. Overvågning 2011 Engene ved Kauslunde er overvåget gennem hele foråret. Status for ynglende kystfugle Området rummer ingen ynglende kystfugle og praktisk taget heller ingen ynglende engfugle. Et væsentligt problem er, at engene ofte oversvømmes om foråret. Det forhindrer arter som vibe og rødben i at yngle. Udover arter som bl.a. rørhøg (1 par) er der ingen ynglefugle, som karakteriserer engområdet. Naturpleje Der foretages ikke egentlig naturpleje, men der eksisterer stadig folde på den yderste del. 12

13 Anbefalinger Det anbefales at undersøge, om forårsoversvømmelsen af engene kan reguleres bedre. Oversvømmelsen er som sådan udmærket, hvis der etableres flade øer, hvor engfuglene kan yngle. Det anbefales også, at sikre en bedre afgræsning og gerne også på engene højere oppe i vandløbene. For en markant øgning af antallet af ynglefugle vil det være af betydning, at der skabes en bredere randzone med overdrevsvegetation i kanten af de dyrkede marker. Der kan ved målrettet naturpleje opnås fine resultater ved Kauslunde. Men qua tilstanden på de øvrige naturområder i kommunen, må det anbefales at foretage en prioritering og fx lade Kauslunde stå længere nede på listen. 13

14 Pilsmosen Pilsmosen er en næringsrig og delvist tilgroet mose i bynært område. Indtil 1979 ca. 3 ha stor og med store, afgræssede engområder omkring selve mosen. I 1979/80 blev Fynsvej anlagt og den sydlige del af mosen blev inddraget. I den resterende del blev vandstanden sænket, hvorved Pilsmosen mistede en stor del af sin naturværdi. Efterfølgende har Pilsmosen været afgræsset næsten alle år og det har medvirket til opretholdelsen af bl.a. en meget stor bestand af viber. I de senere år er der sket kraftig tilvækst af træer og buske, ikke mindst langs Fynsvej, hvor et hegn lukker engen inde. Overvågning 2011 Området er besøgt jævnligt gennem foråret og overvågningen er primært foregået fra veje og stier. I nedenstående liste er antallet af ynglepar sammenstillet med tilsvarende tal for perioden : Toppet lappedykker Gråstr. 2 0 lappedykker Knopsvane Grågås Gravand 2 1 Gråand

15 Knarand 1 0 Krikand 1 0 Atlingand Skeand Taffeland Troldand 5 2 Vandrikse 5 0 Blishøne 10 3 Rørhøne Strandskade 2 1 Stor præstekrave Vibe Dobbeltbekkasin Rødben Hættemåge Gul vipstjert Sivsanger 1 0 Kirkeugle 1 0 Status for ynglende kystfugle I dag har Pilsmosen omtrent mistet sin betydning som ynglested for en lang række sårbare arter af ande- og vandefugle samt sjældnere vandhøns og småfugle med tilknytning til engområder, fx gul vipstjert. Kirkeuglen, som vides at have ynglet frem til 1971, findes heller ikke længere i området. Naturpleje Der foretages afgræsning med et mindre antal heste og det fungerer rigtig godt. Anbefalinger De græssende dyr har svært ved at holde pilekrattene omkring mosen nede. Det anbefales at fjerne noget af pilekrattet samt bevoksningerne på skråningen langs Fynsvej. Det anbefales desuden at øge arealet ved inddragelse af den fugtige del af marken ind mod byen og evt. en bred randzone hele vejen rundt. Desuden vil det være ønskeligt at etablere en korridor i retning af Ladegårdsøen. Dette dog ikke af hensyn til ynglefuglene, men mere for at sikre fx padder m.v. en spredningskorridor. 15

16 Torvet Nyborg 16

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Natura2000 Indsatsplan. Strandtudse

Natura2000 Indsatsplan. Strandtudse Natura2000 Indsatsplan Strandtudse Udarbejdet af miljøkonsulent Lars Hansen Kerteminde Kommune 2007 Indsatsplan for Strandtudse i Kerteminde Kommune Forekomst af Strandtudser i Kerteminde Kommune Strandtudsen

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser Ynglende fugle 2014 Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser (Fuglebeskyttelsesområderne 103 og 104) Rapport fra Orbicon A/S til Roskilde og Solrød Kommuner Rekvirent Roskilde og Solrød Kommuner, Morten

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2016

Ynglefuglene på Tipperne 2016 Ynglefuglene på Tipperne 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. august 2016 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Styrelsen

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Hov Vig Vildtreservat

Hov Vig Vildtreservat Hov Vig Vildtreservat Jagttegnsmidler 2012 Naturstyrelsen, Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. vsj@nst.dk 1 Hov Vig`s historie Hov Vig blev inddæmmet i 1870 året efter inddæmningen af Ringholm

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2014

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2014 LARS HANSEN Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2014 Udarbejdet af Naturkonsulent.dk for Kerteminde Kommune 0 Indhold Indledning og metode. 1 Status og udviklingstendenser for udvalgte

Læs mere

Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^-^"^""^

Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^-^^^ Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^^"^""^ STORSTRØMS AMT L/ ]jl^i Teknik og Miljøforvaltningen Ynglefugle i enge og moser langs Susåen Udgivet af Storstrøms Amt Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2017

Ynglefuglene på Tipperne 2017 Ynglefuglene på Tipperne 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. august 2017 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Miljøstyrelsen

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2009

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2009 2009 LARS HANSEN Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2009 Udarbejdet for Kerteminde Kommune 1 Indhold Indledning og metode. 1 Anbefalinger... Status og udviklingstendenser for udvalgte

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Søren

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Skema nr. Lokaliteter Kommune

Skema nr. Lokaliteter Kommune BILAG Skema nr. Lokaliteter Kommune 1 Hesteholmene Lejre 2 Ringøen Roskilde 3 Sivholm Lejre 4 Elleore Roskilde 5 Blak Frederikssund 6 Ægholm Frederikssund 7 Langholm L Lejre 8 Hyldeholm L Lejre 9 Skovholmene

Læs mere

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord 1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, /06/07/08/09: John Bang Jørgensen, /06/07/08/09: Karsten Christoffersen 16/5, 19/5 1996 11/6 2/4, 19/5 delvis

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard NOTAT Sagsnr.: 14/10818 Dok.nr.: 95799/17 Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Carsten Horup Bille 55 36 24 91 caho@vordingborg.dk NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Ynglefugle i Vadehavet 2004 Af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 - med registrering af naturforhold Ynglende knopsvaner på Øksneholm (Foto: E.M. Jacobsen). Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F60 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Vurdering af de danske fugles levesteder: Kan det gøres og giver det mening?

Vurdering af de danske fugles levesteder: Kan det gøres og giver det mening? Vurdering af de danske fugles levesteder: Kan det gøres og giver det mening? Jesper Fredshavn, Stefan Pihl, Thomas Bregnballe, Thomas Eske Holm, Kevin Clausen og Lars Dalby Naturtilstand for levestedet

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune Indhold Indledning 4 Stor Vandsalamander 5 Strandtudse 8 Grønbroget

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Rapport til Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav af Rasmus Bisschop-Larsen Datablad: Titel: Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Forfatter Billeder Udarbejdet

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm Gavnø Gods adm@gavnoe.dk Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 29-3-2016 Sagsnr. 01.05.15-P19-1-16 Afgørelse om forlængelse af

Læs mere

Fugle på Nyord Enge 1982-1996

Fugle på Nyord Enge 1982-1996 STORSTRØMS AMT NATUR- OG PLANKONTORET PARKVEJ 37-48 NYKØBING F. TLF. 54 84 48 Fugle på Nyord Enge 1982-1996 Storstrøms Amt - Teknik-og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ST NATUF k STORSTRØMS AMT

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej 20 4000 Roskilde 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 Telefon

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Biomedia Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen og Anders N. Michaelsen Antal sider: 45 December 2013 Datablad Titel: Fugle, padder

Læs mere

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet Ynglefugle i Vadehavet 2005 af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle i Vadehavet. Ynglefuglene optælles efter et fælles optællingsprogram i de tre lande,

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Rikke

Læs mere

Indhold. Sammenfatning. 1. Indledning og metode 2. Tornen/Fællesstrand.. 3. Langø Hoved og Ægø 5. Bogø Mejlø/Enø 10. Vejlø Kalv..

Indhold. Sammenfatning. 1. Indledning og metode 2. Tornen/Fællesstrand.. 3. Langø Hoved og Ægø 5. Bogø Mejlø/Enø 10. Vejlø Kalv.. Indhold Sammenfatning. 1 Indledning og metode 2 Tornen/Fællesstrand.. 3 Langø Hoved og Ægø 5 Bogø... 7 Mejlø/Enø 10 Vejlø Kalv.. 14 Vejlø og Brockdorff Enge.. 15 Bogensø.. 16 Sylten v. Madehøj... 18 Alø..

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2015 Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2015 Rekvirent Rådgiver Frederikssund,

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet. Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2005

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet. Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2005 Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 25 Af Ole Amstrup (trækfugle) og Ole Thorup (ynglefugle) Arbejdsprogrammet for Tipperne 25 Fra slutningen af april til og med november blev der udført

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Nissum Fjord Natura 2000-område nr. 65 Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6. oktober 2015 Ole Thorup 1 & Karsten Laursen 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 125 Vestlige

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for Lolland

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 24 Af Ole Thorup (ynglefugle Tipperne), Ole Amstrup (ynglefugle Ringkøbing Fjord,

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Buksør Odde (Areal nr. 28)

Buksør Odde (Areal nr. 28) Buksør Odde (Areal nr. 28) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lange odde, hvor staten ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede

Læs mere

Naturplejeprojekt for Agersøs strandenge, vadefugle og padder.

Naturplejeprojekt for Agersøs strandenge, vadefugle og padder. Kvækkende strandtudse Udarbejdet af Amphi-Consult/Rana-Consult v. Peer Ravn December, 2012 Naturplejeprojektet har understøttet bestanden af Stor Kobbersneppe. Baggrund for Naturprojekt for Agersøs strandenge,

Læs mere

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver: Varde Kommune

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside : http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Forhøring 14. januar - 11 marts 2010 Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside: http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Att. Carsten Ehlers Thomsen Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 16. Blidstrup Mark (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 16. Blidstrup Mark (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 16. Blidstrup Mark (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Inddæmmede fjordarme med brede dalbunde og smallere mere dybtskårne dalstrøg. Området er

Læs mere

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST Det vestlige hjørne af Nationalpark Mols Bjerge er Følle Bund, der fra gammel tid har hørt under Kalø. Følle Bund ligger syd for Strandvejen, sydvest for

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere