Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!"

Transkript

1 Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet i gang med at renovere digerne på Vigelsø. Går der ret lang tid inden et projekt igangsættes, bliver arbejdet vanskeligt at gennemføre, da digeresterne bliver nedbrudt for hver dag der går. Derved risikerer vi at miste hele 5 udpegningsarter for Natura 2000 området Odense Fjord samt tusindvis af andre fugle. Vigelsø som vi kender den, med en nærmest ideel fordeling af strandenge og lavvandede søer. Et eldorado for vandfugle og af vital betydning for rastende hjejler om efteråret. Foto: Viggo Lind. Historikken omkring digebruddet på Vigelsø Stormen Bodil i december 2013 slog et bredt hul i diget på Vigelsø, således at vandet frit kan fosse frem og tilbage i takt med tidevandets stigen og falden. Ud over hullet, beskadigede stormen digerne generelt, så der nu er mange ar i digerne. Da det er 1 ½ år siden vandet har oversvømmet inddæmningen, kan bølgerne nu også angribe diget på indersiden, hvilket sker til overflod. Digerne er nu i så dårlig forfatning, at det nok ikke er realistisk at forestille sig dem retableret, med mindre det sker snarest.

2 Der er ofret millioner på digerne, bl.a. i 2004, hvor syddiget blev renoveret ved at lægge ekstra sten på ydersiden. Dette dige står stadig fint på den renoverede yderside, men angribes istedet på indersiden, da fjorden jo strømmer frit ind i inddæmningen. I 2013 blev vestsiden af diget forhøjet ved pålægning af jordmaterialer, som blev indvundet på øen. Arbejderne blev imidlertid udført så sent, at græsvæksten ikke nåede at få så meget fat, at diget kunne holde til Bodil. Naturstyrelsen skal nu bestemme sig for, om man vil ofre 9 millioner kr. på at renovere digerne på Vigelsø. Bl.a. ved at lægge et stenglacis til digets top. 9 millioner kr. er umiddelbart og reelt - mange penge, når man ved at ressourcerne ikke er ubegrænsede. Men, det er også et vigtigt opholdssted /levested for mange fugle der er i spil! Fugle som forsvinder eller reduceres drastisk i antal uden en digerenovering. Det der er i spil er de 5 udpegningsarter klyde, havterne, fjordterne, splitterne og hjejle. De første 4 arter er ynglefugle, den sidste trækfugl. Hjejler på Vigelsø om efteråret. Vigelsø er Danmarks 2. eller 3. vigtigste efterårsrasteplads for hjejle og derfor udnævnt som udpegningsart for Odense Fjord. Foto: Kurt Due Johansen.

3 Hjejlerne på Vigelsø Før naturgenopretningen på Vigelsø, blev inddæmningen dyrket i omdrift. Efter genopretningen, blev der skabt en ca. 38 hektar stor, lavvandet sø med omgivende 26 hektar strandenge. Desuden ca. 32 hektar højjordsenge (fuld genskabelse 1997/98). Før naturgenopretningen var der også hjejler på Vigelsø, men noget uregelmæssigt, og kun nogle få tusinde. Naturgenopretningen, der blev udført successivt efter Statens erhvervelse i 1990, tiltrak i første omgang rigtig mange hjejler til Vigelsø. Det var dog først efter den endelige naturgenopretning i 1997/98 med etableringen af den op til 38 hektar store, lavvandede sø (Fuglesøen), at der rigtig kom gang i hjejlerne. I løbet af få år steg antallet af hjejler kraftigt, for at kulminere med årlige forekomster mellem og fugle hvert efterår. Vigelsø er blevet så vigtig en rasteplads for hjejler efter naturgenopretningen, at øen er den 2. eller 3. vigtigste enkeltlokalitet for efterårsrastende hjejler i Danmark. De mange hjejler førte ved sidste revision af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området Odense Fjord til, at hjejlen blev ny udpegningsart for fjorden. Udpegningsarter: Natura 2000-områderne består af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder herunder Ramsarområder. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det står opført på områdets udpegningsgrundlag, hvilke arter og naturtyper, der er beskyttet netop i dette område. For trækfuglene er der tilknyttet et antalskriterie, der skal være opfyldt, for at arten kan blive udpegningsart. Eksempelvis er antalskriteriet for hjejle fugle. Årsagen til at hjejlerne finder (fandt) øen så attraktiv skyldes følgende faktorer: Fredelige forhold med næsten ingen forstyrrelser En lavvandet sø med omgivende våde enge, hvor hjejlerne kan stå og soppe med tæerne i vand Lokaliteten er en ø, beliggende ude midt i et lavvandet vandområde, som er jagtfredet Hjejlerne tilbringer 2-3 måneder på Vigelsø om efteråret for at raste.

4 Kan man finde en erstatning for Vigelsø som rasteplads af samme størrelsesorden og kan hjejlen vedblivende leve op til antalskravet for at være udpegningsart? Hvis digerne ikke retableres på Vigelsø, er der ingen grund til at tro, at de store rasteforekomster kan bibeholdes. Væk vil den lavvandede strandsø og de kortgræssede strandenge i inddæmningen være. I stedet for er der fladvand, der ved højvande er op til 80 cm. dybt. Her kan ingen hjejler bunde og stå med tæerne i vand. Hjejlerne vil sandsynligvis hurtigt, i løbet af få år falde tilbage til det antal der rastede i Odense Fjord før genopretningen af Vigelsø, et antal på nogen tusinde fugle. Derved vil arten ikke kunne leve op til antalskravet for hjejler (8.500 fugle), for at være udpegningsart for Natura 2000 området Odense Fjord. Ingen andre lokaliteter, hverken på Nordfyn eller på de øvrige dele af Fyn har indtil nu kunnet leve op dette antalskrav. Der er næppe nogen lokaliteter, hverken i Odense Fjord eller andre steder på Fyn, der selv ved omfattende naturgenopretning vil kunne udvikle sig til en ideel rasteplads for hjejler, fordi den naturtype som findes på Vigelsø er så svær at finde og skabe. Altså at det er en stor ø (uden beboelse), at det er en ø med et vildtreservat, at det er en ø med et omgivende fladvand og at det er en ø med en lavvandet strandsø og omgivende fugtige strandenge. Ternerne I Odense Fjord er ternerne i lodret fald og er truet af at forsvinde. Årsagerne er for splitternen, tilstedeværelse af ræv på Vigelsø. For havterne og fjordterne var ræven også den direkte årsag til at disse arter forsvandt fra øen. Til trods for at 13 øer i Odense fjord blev ø-reservat i 1990 erne, er ternerne styrtdykket i antal. Problemet ude i selve fjorden er, at der tilsyneladende er en stigende tendens til sommerhøjvande. Og sommerhøjvande overskyller æg og unger på øer og holme i Odense Fjord. De seneste mange år er ternebestanden således styrtdykket og er nede på et minimum! Ternerne har også prøvet til på de nye øer i Mellemstykket, Ølundgårds Inddæmning og Lammesø Inddæmning. Her er problemet øjensynligt, at øerne gror til i løbet af sommeren, så de ikke er attraktive for ternerne. Derfor har Vigelsø i de år den har været rævefri, været lokaliteten, som ternerne har kunnet falde tilbage på. Her har diget omkring inddæmningen holdt sommerhøjvandet væk, og ternerne har kunnet yngle. Meget tyder på, at ternerne vil holde sig på et yderst lavt antal eller eventuelt helt forlade Odense Fjord, hvis man ikke retablerer diget, så vi igen får en beskyttet engsø med omgivende enge.

5 Klyderne Klyderne har mange ynglepladser i og omkring Odense Fjord. Udover sommerhøjvande er det store problem forekomst af ræv og tilgroning af yngleøer. Klyderne har de sidste mange år prøvet til ved Ølundgård, men har stort set ikke fået unger på vingerne. Derfor er Vigelsø så vigtig, når den er rævefri, da digerne hidtil har beskyttet fuglene mod sommerhøjvande. Uden renovering af diget på Vigelsø har klyderne ikke mange chancer ved Odense Fjord. Vigelsø efter at stormen Bodil har slået hul på diget. Inddæmningen syd for hovedøen er nu en del af Odense Fjord og der er ikke mange yngle,- eller rastemuligheder i Inddæmningen, da der ingen steder er for fuglene at anbringe deres reder. Og hjejlerne kan ikke bunde i det 80 cm. dybe vand, der er under højvande.

6 Er det unaturligt at retablere diget på Vigelsø? Risikoen ved at lade stå til er altså, at vi mister 5 udpegningsarter i Natura 2000 området Odense Fjord, og at der ingen erstatninger for disse arter ved fjorden kan findes. Man kan naturligvis sige, at det er mere naturligt, at diget er væk, idet det er jo rigtig natur. Og bl.a. henvise til Gyldensteen, hvor man netop har genskabt 210 hektar dyrkede arealer som fjord. Som modsvar vil jeg sige: Jamen er det det naturlige naturen vi vælger. Nej, det er det ikke! Stort set alt, hvad vi foretager os af naturforvaltning sker netop ud fra, at forekomst af dyr, fugle og planter er et samspil mellem kultur og natur. På Gyldensteen genskabte man en fjord ud fra dyrkede marker, hvor der stort set ingen biologiske interesser var, bortset fra gæs, som kan finde føde på 117 andre dyrkede marker. Man ødelagde altså ikke noget for dyr, fugle og planter ved at fjerne digerne. På Vigelsø er der tale om det modsatte. Her var der før digebruddet en af Danmarks vigtigste yngle- og rastelokaliteter for 5 udpegningsarter, foruden tusindvis af gæs, svømmeænder og vadefugle. En undladelse af at renovere digerne vil give mulighed for nogle ordinære fugleforekomster, hvor det før digebruddet var tale om internationalt vigtige forekomster. Når man diskuterer at vende tilbage til det naturlige kunne ingen vel drømme om at fjerne digerne til Vejlerne i Thy eller for den sags skyld diget ved Vejlen på Tåsinge? Næsten al naturforvaltning bygger på, at dyr og fugle og planter har udviklet sig i et samspil mellem naturgrundlaget og menneskets aktiviteter, herunder bonden og hans husdyr. Hvis vi virkelig ville det naturlige, kunne vi godt vinke farvel til farveorgiet af orkideer og andre smukke planter i vores moser, enge, strandenge og overdrev. Uden pleje ved bondens dyr ville områderne gro til, og i sidste ende blive tæt skov. Hvor er lige det naturlige i at dyrke orkidéer, eller for den sags skyld dyrke vadefugle og gæs på vores velafgræssede strandenge. Efter min mening behøver vi ikke at skamme os over at vi plejer naturen eller foretager management, der tiltrækker en lang række dyr, fugle og planter. Alene det at have glæde af at opleve disse væsener og planter! Og så gør det vel ikke noget, at vi er med til at understøtte store bestande af dyr, fugle og planter, som mange steder er i rivende tilbagegang? Nej, vi bliver nødt til at erkende, at natur er noget der bliver til ved et samspil mellem mennesker (og husdyr) og vand og jord. Det er i det lys, en vigtig prioritering skal finde sted i Naturstyrelsen. Men det må slås fast, at for de 9 millioner kr. det koster at retablere diget på Vigelsø, kan man ikke købe sig til klyder, terner og hjejler andre steder, hverken andre steder i Odense Fjord eller på andre fynske lokaliteter. Det kan kun lade sig gøre på Vigelsø!

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde 100 Naturoplevelser i Sydvestjylland Idé og Tekst: Marco Brodde 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Læs mere

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27.

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Basisanalyse 2006 Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Vadehavet Sønderjyllands og Ribe Amter Indhold VADEHAVET 3 1 Indledning 3 Natura

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø Naturkvalitetsplan 2009 Natur, teknik og miljø Indhold Hvorfor en naturkvalitetsplan? 4 Lovområder og internationale forpligtelser 8 Naturen i Syddjurs Kommune 12 Naturområdernes værdisætning 18 Naturområdernes

Læs mere

Miljøminister Ida Auken Højbro Plads 4 1200 København K. Thorsø, den 06. december 2011. Et notat vedr. nedlæggelse af Tange sø.

Miljøminister Ida Auken Højbro Plads 4 1200 København K. Thorsø, den 06. december 2011. Et notat vedr. nedlæggelse af Tange sø. Side 1 Miljøminister Ida Auken Højbro Plads 4 1200 København K Thorsø, den 06. december 2011 Et notat vedr. nedlæggelse af Tange sø Kære Ida Auken I forbindelse med tidligere rapportering foretaget af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej.

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret.

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret. Vadehavet Vadehavet er et unikt naturområde, enestående i Danmark, og med global betydning. Det hører til blandt ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har i Danmark status som vildtog naturreservat.

Læs mere

Friluftsrådets Natursyn

Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn 2005 Naturen er en kilde til glæde og betagelse for os alle. I en stadig mere fortravlet verden udgør naturen et fristed, en helle, hvor vi kan søge rekreation

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport.

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport. Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 7760 Hurup Thy Vedr.: Kommuneplan samt vindmølleplan Foreningen imod kæmpevindmøller ved Nørhå Sø (i det følgende kaldet foreningen) har følgende indsigelser og bemærkninger

Læs mere

GL BAL ØKOLOGI. Tema om biodiversitet. Vi skal have mere natur og klima for landbrugsstøtten. Grønt landbrug for en milliard

GL BAL ØKOLOGI. Tema om biodiversitet. Vi skal have mere natur og klima for landbrugsstøtten. Grønt landbrug for en milliard 26 Vi skal have mere natur og klima for landbrugsstøtten Grønt landbrug for en milliard 28 Ny bog af Lone Vitus: Mad vs. fødevarer 29 10. MARTS 2015 NR. 1 22. ÅRGANG GL BAL ØKOLOGI DANMARKS GLOBALE MAGASIN

Læs mere

Fortidens fejltagelser må ikke eksporteres

Fortidens fejltagelser må ikke eksporteres ~ \VWF Verdenmnturfondeu l LEVENDE NATUR Fortidens fejltagelser må ikke eksporteres u «o.. Q o "' "' z.. o "' Uanset resultater af folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten står Danmark og Europa over for

Læs mere

"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os,

Læs mere

SEKTORPLAN. for naturforvaltning

SEKTORPLAN. for naturforvaltning SEKTORPLAN for naturforvaltning 1 KØBENHAVNS AMT Stationsparken 27 2600 Glostrup Tlf: 4322 2222 www.kbhamt.dk Foto: Københavns Amt Forside: Hjortholm Voldsted og Furesøen ved Frederiksdal ISBN: 87-7951-019-1

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2010-2015

Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2010-2015 Horreby Lyng og Listrup Lyng Natura 2000-område nr. 175 Habitatområde H154 og H252 Titel: Udgivet af: Natura 2000-handleplan. Horreby Lyng og Listrup Lyng. Natura 2000-område

Læs mere

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu.

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu. Ynglefugle på Randbøl Hede - før og nu. af Hans Jørgen Degn Tommy Kaae Ronni Røjgaard Udarbejdet i 2007 i samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen, Randbøl Statsskovdistrikt.

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere