Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011"

Transkript

1 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune

2

3 Indhold Indledning 4 Stor Vandsalamander 5 Strandtudse 8 Grønbroget Tudse 10 Spidssnudet Frø 12 Springfrø 14 Grøn Frø 19 Markfirben 21 Øvrige arter 22 Kortbilag 24 3

4 Indledning Med kommunalreformen i 2005 blev amternes naturforvaltning lagt ud til kommunerne. Det er nu de enkelte kommuners ansvar at sikre en mangfoldig natur. Det har givet kommunerne en række nye opgaver. Væsentligt for padderne er EU s Habitatdirektiv, som pålægger kommunerne at sikre levedygtige bestande af en række såkaldte Bilag IV arter. For Nyborg Kommune drejer det sig om arterne Strandtudse, Grønbroget Tudse, Klokkefrø, Løvfrø, Springfrø, Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander. På listen er også krybdyret Markfirben. I 2011 har Nyborg Kommune iværksat en overvågning og kortlægning af alle kommunens bestande af ovennævnte arter. Målet er at få tilvejebragt en beskrivelse af de enkelte bestandes størrelse og bevaringsstatus. Denne rapport omhandler overvågningen i 2011 og vedrører alle Bilag IV arter af padder og krybdyr. Vandhuller i det åbne land er presset af et driftigt landbrug og tilførsel af næringsstoffer. Kun få steder findes endnu egnede yngledamme. Tabet af disse spredningskorridorer har isoleret padderne i små, lokale populationer og mange af disse er akut fare for helt at forsvinde. 4

5 Stor Vandsalamander Triturus cristatus Bilag IV art Stor Vandsalamander - han i yngledragt Overvågning 2011 Der er i 2011 foretaget eftersøgning af yngledamme for Stor Vandsalamander i samme områder, hvor springfrøen er kortlagt, dvs. hele kystzonen nord for Nyborg samt på Knudshovedhalvøen. Derudover er der gjort enkelte fund i andre dele af kommunen. Status 2011 På Knudshovedhalvøen er der fundet stor vandsalamander i 8 ud af 18 undersøgte damme (kort 1, side 7) og arten er således ganske godt udbredt, selvom de enkelte lokaliteter kun tæller et begrænset antal dyr. I og omkring Juelsberg Skov er der fundet stor vandsalamander i 14 ud af 39 undersøgte damme (kort 1, side 7), så også her har arten en god udbredelse, men med en lavere bestandstæthed. I Teglværkskoven er der i den nordlige fundet en voksen hun i skovkanten ind mod Strandvænget. Fundet viser, at arten stadig findes i skoven, men bestanden er meget lille og må regnes som truet, ikke mindst fordi den nordlige del af skoven er grøftet og delvist afvandet. 5

6 Parksø på Juelsberg (tidl. branddam). Et godt eksempel på en lokalitet, som holdes lysåben med brede randzoner og som derfor burde være en perfekt yngledam for padder. Her findes både springfrø, stor og lille vandsalamander, men de klarer sig dårligt, fordi der er fisk i søen og fordi brinkerne er for stejle. I Nordenhuse er der i et vandhul på skovengen ved Præsteskoven (J-31) fundet 5 voksne dyr. Arten har tidligere været almindelig i skoven. I dag er der sandsynligvis kun dette ene ynglested tilbage og grundet tilgroning er det ikke længere velegnet som yngledam. Ved Lysemose lidt nord for, er der i 2011 fundet 2 voksne individer i hhv. vandhul B- 25 og B-26. Begge lokaliteter er stærkt tilgroede og næringsbelastede og næppe egnede som yngledamme. Det er værd at bemærke, at egnens skovmosaikker udgør et optimalt levested, men at manglen på yngledamme betyder, at stor vandsalamander må vurderes som akut truet og bestanden kan være tæt på at uddø i hele området omkring Nordenhuse/Dinestrup. I Bagmosen ved Avnslev blev der i 2011 fundet en død hun. Fundet indikerer, at der stadig findes en lille bestand i mosen. Men tilgroning og forekomst af fisk giver ikke længere egnede ynglemuligheder og bestanden vurderes at være akut truet. Bagmosen er et isoleret moseområde, men skønnes at være tilstrækkeligt stort til at kunne opretholde en bestand. Der vil muligvis kunne findes enkelte andre lokaliteter i kystzonen nord for Nyborg. Men i så fald vil der sandsynligvis være tale om små og isolerede forekomster. Stor vandsalamander kræver yngledamme med god vandkvalitet og nærhed til skov. Udover de nævnte fund er der fundet et eller få eksemplarer ved Kauslunde Å, i Åskoven nær Skalkendrup, i Hjulby Sø og ved Holsmose. Disse fund omtales ikke nærmere, idet de ligger udenfor det undersøgte område og det vides ikke, i hvilken grad, de er en del af en større bestand. Sammenfattende kan det konstateres, at der i kommunens nordøstlige flanke findes ganske pæne bestande i hhv. Slipshavn Skov og i Juelsberg Skov. Derimod mangler 6

7 arten tilsyneladende i de kommunale skove. I det åbne land nord for Nyborg er stor vandsalamander sjælden og findes i dag kun ganske få steder. Disse er alle helt isolerede og meget små bestande, som må anses for akut truede. Anbefalinger Det anbefales at etablere egnede yngledamme til de tre små bestande, hhv. Teglværksskoven, Bagmose og Præsteskoven. 2-3 yngledamme på hver lokalitet vil sandsynligvis kunne fastholde bestandene i en årrække. Dammene behøver ikke at være ret store og er derfor ret billige at anlægge. Men for at opnå et godt resultat, er det vigtigt, at vandhullerne har en god vandkvalitet og er placeret og udformet rigtigt. Kort 1: Foreløbig udbredelse for Stor Vandsalamander i Nyborg Kommune. Øst for linien Nyborg-Avnslev-Kerteminde er et stort antal vandhuller undersøgt, mens der vest for linjen indtil videre kun er tale om tilfældige fund. 7

8 Strandtudse Bufo calamita Bilag IV art Ynglende strandtudser er sidst set i Nyborg Kommune i 2000 Overvågning 2011 Strandtudsen er i 2011 eftersøgt på Knudshovedhalvøen og i kystzonen syd og nord for Nyborg. Derudover er der foretaget aflytning i området omkring Refsvindinge og ved grusgravene ved Anhof. Strandtudsen er ikke konstateret nogen af stederne. Status 2011 Der findes endnu en lille bestand ved Refsvindinge, men alle øvrige bestande i kommunen muligvis uddøde. Herunder er givet en foreløbig status for alle kendte levesteder i Nyborg Kommune: Refsvindinge En gammelkendt og bynær bestand i Refsvindinge er ikke genfundet i 2011 trods flere aflytninger. Det skyldes det meget tørre forår, som udtørrede de mulige yngledamme. I 2010 blev der udsat yngel i en nyetableret dam i Refsvindinge og der gøres forsøg på at reetablere den tidligere bestand. Trods en velment indsats, kan det vise sig vanskeligt at fastholde arten i området, idet der helt mangler egnede sommerbiotoper. For at opretholde en levedygtig bestand, vil det være nødvendigt at genindføre græsning af dele af de tidligere grusgrave, som er en fortrinlig sommerbiotop. 8

9 Den nuværende bestand er en rest af en tidligere og langt større bestand, som fandtes i grusgravene i området. Indtil begyndelsen af 1970 erne var der mange grusgrave i området og bestanden af strandtudser har muligvis været sammenhængende med bestanden langs kystzonen syd for Nyborg. Knudshoved Ingen observationer i Strandtudsen er sidst set i området i Sidste sikre yngleforekomst er fra 2000, hvor en formodet ægsnor blev fundet i vandhullet ved Brønden (lok. K-11). Ægsnoren blev hjemtaget til bestemmelse ved opdræt og 28/6 blev ynglen (30 nyforvandlede tudser) genudsat på lokaliteten. Der findes ikke længere egnede yngledamme på Knudshovedhalvøen og arten har formentlig ikke ynglet i adskillige år. Grundet artens høje levealder kan det ikke udelukkes, at der stadig findes enkelte dyr i området og etablering af egnede ynglesteder må derfor prioriteres højt. Storebæltskysten syd for Nyborg Der er i 2011 foretaget lytninger på optimale aftener i kvækkeperioden, men ingen dyr er hørt. Interviews med lokale tyder ikke på, at der længere eksisterer kvækkedamme, ligesom der ikke foreligger andre fund af arten. Storebæltskysten nord for Nyborg I 1999 blev et fund af en voksen strandtudse ved Strandvænget (parken) verificeret. I 2000 blev der igen fundet et individ, men dette er ikke verificeret. Strandtudsen må i dag anses for uddød i området, idet der ikke foreligger nyere fund og ej heller findes egnede yngledamme, bortset fra temporære markoversvømmelser. Anbefalinger Det anbefales at gøre en aktiv indsats for at bevare de sidste bestande af strandtudser i Nyborg Kommune. Etablering af egnede yngledamme på Knudshoved vil være en væsentlig indsats. Derudover bør det undersøges, om der kan etableres græsningsoverdrev i dele af de tidligere grusgrave ved Refsvindinge og gerne på en måde, så der etableres en korridor i retning af Lillemølle, hvor der findes flere arealer, som er egnede som sommerbiotop. Bestanden langs kysten nord og syd for Nyborg er muligvis uddøde. Naturpleje i disse områder er derfor ikke relevant, med mindre det sker som led i et større projekt. 9

10 Grønbroget Tudse Bufo viridis Bilag IV art Grønbroget Tudse er nyindvandret til Nyborg Kommune fra Sprogø, hvor der findes en stor bestand Overvågning 2011 Grønbroget Tudse er ikke tidligere kendt fra det østfynske område. Det var derfor overraskende, da arten i 2001 blev fundet på Knudshoved. 24/9 blev et trafikdræbt eksemplar fundet på Slipshavnsvej ud for Slipshavn Skov. I 2011 er der på lune sommernætter med regn foretaget eftersøgning på de åbne arealer i området og 13. juni 2011 blev en adult hun på parkeringsarealet ved den gamle færgehavn. Status 2011 De to fund må utvivlsomt skyldes spontan indvandring fra Sprogø. Det er næppe mange individer, der klarer turen over broen, men det kan ikke udelukkes, at flere end de to fundne eks. kan være nået frem. Ligeledes er det sandsynligt, at der fortsat vil ske indvandring af enkeltindivider og at en bestand dermed potentielt er under opbygning. 10

11 Anbefalinger Fundene af grønbroget tudse på Knudshoved må defineres som en bestand og da der ikke findes egnede yngledamme i området, må bestanden vurderes som akut truet. Det anbefales derfor at etablere en egnet yngledam i området. En sådan vil samtidig være til gavn for strandtudse. Der er kun få egnede biotoper, hvoraf det mest oplagte sted vil være de gamle parkeringsarealer ved færgehavnen. 11

12 Spidssnudet Frø Rana arvalis Bilag IV art Spidssnudet Frø er tæt på at uddø i Nyborg Kommune Overvågning 2011 Der er i 2011 foretaget eftersøgning af arten på tidligere kendte levesteder. Status 2011 Der er i 2011 ikke fundet spidssnudet frø i Nyborg Kommune. Det vurderes dog, at der stadig findes enkelte små bestande af spidssnudet frø i Slipshavn og Juelsberg skove, men det er tvivlsomt, om bestanden ved Nordenhuse fortsat eksisterer. Arten vurderes som akut truet i hele Nyborg Kommune. Herunder er givet en oversigt over status for alle kendte levesteder: Knudshoved Der er i 2011 ikke fundet spidssnudet frø på Knudshovedhalvøen. Arten er sidst fundet ynglende i 1995, hvor der blev optalt over 100 ægklumper i søen ved Skovfogedhuset. Den har sandsynligvis også ynglet i de efterfølgende år, men søen blev efterhånden helt uegnet og henligger i dag som meget tilgroet og med ringe vandkvalitet. Mod fjorden er etableret at afløb, der hindrer høj forårsvandstand. Spidssnudet frø er også fundet på Knudshovedhalvøen senere end 1995 og det formodes, at der stadig lever enkelte dyr i området. 12

13 Juelsberg Skov I 2007 blev der fundet et voksent individ i den sydlige del af Juelsberg Skov. I 2008 blev arten eftersøgt i samme området og endnu et individ blev fundet. Begge fund er sket i sensommeren i fugtige skovområder. I både 2010 og 2011 er der eftersøgt yngel i samme del af skoven og der har været stor opmærksom på arten i de øvrige områder. Men ingen dyr er set i Arten må regnes som næsten uddød i hele Juelsbergområdet. Der er givetvis enkelte dyr tilbage og etablering af egnet yngledam vil derfor have stor betydning. Nordenhuse Der er eftersøgt spidssnudet frø på de gamle skovenge ved Præsteskoven i Nordenhuse, men ingen dyr er konstateret. Tidligere fandtes en bestand ved Nordenhuse, hvor der fandtes flere mindre strandog ferskenge, især mod syd og omkring Strandskovgård. Sidste verificerede fund i området er en 4. august 1981, hvor et voksent individ blev fanget på skovengen ved Præsteskoven (Strandskov). Det er muligt, at arten har forekommet langt senere, men i dag synes levestedet ikke at være egnet og arten er måske uddød. Det er sandsynligt, at arten tidligere har fandtes på andre af områdets strandengsarealer langs kysten. Muligvis har der eksisteret en spredningskorridor hele vejen til Juelsberg, hvor arten stadig findes, men er tæt på at forsvinde. Anbefalinger Der er akut brug for pleje eller nyanlæggelse af egnede yngledamme i Slipshavn og Juelsberg skove. Spidssnudet frø kræver, udover yngledamme, også en egnet sommerbiotop i form af lysåbne vådenge, hvilket gør det vanskeligere at foretage den fornødne naturpleje. I Præsteskoven i Nordenhuse er der ligeledes akut brug for pleje eller nygravning af egnede yngledamme. Det bedst egnede område er skovengene ved Strandskovgård, men også ved Lysemose nord for findes gode muligheder for etablering af egnede levesteder. 13

14 Springfrø Rana dalmatina Bilag IV art Store larver af Springfrø Overvågning 2011 Overvågningen har i 2011 omfattet kystzonen mellem Nyborg og Kerteminde, mod vest afgrænset af hovedvej A1 og landevejen fra Avnslev mod Kerteminde. Derudover hele Knudshovedhalvøen undersøgt. Overvågningen af springfrøer har omfattet eftersøgning af æg i perioden ultimo marts til medio april. Æglægningen har i 2011 kulmineret omkring 1. april og forholdene har været optimale for en effektiv overvågning. På Knudshovedhalvøen og i godslandskabet Juelsberg m.v., er næsten samtlige vandhuller undersøgt, mens der mod nord er foretaget stikprøver i de mest oplagte områder. Kun hvor der er gjort fund af ægklumper, er der foretaget yderligere undersøgelser af de omkringliggende vandhuller. Springfrøens udbredelse er nu nøje kendt i kommens nordøstlige del og i de kommende år vil den øvrige del af kommunen blive undersøgt. 14

15 Status 2011 Der er i undersøgelsesområdet fundet springfrøer i et stort antal vandhuller på Knudshovedhalvøen og i og omkring Juelsberg Skov. Derimod er der fra resten af kystzonen kun gjort ganske få fund. Bestandens størrelse og udbredelse i kystområdet nord for Nyborg svarer til resultatet af en undersøgelse i 2010, hvor undertegnede sammen med Henrik Bringsøe undersøgte den nordlige del af Juelsberg Skov. Undersøgelsen i 2011 har omfattet hele området. På Knudshovedhalvøen er bestanden af springfrøer i Slipshavn Skov omtrent af samme størrelse som i hele Juelsbergområdet til trods for, at Slipshavn Skov kun er halvt så stor. Den større bestandstæthed skyldes, at der i 1990 erne blev foretaget oprensning af et stort antal vandhuller. Uden for disse to hovedområder er der fundet 3 små og helt isolerede bestande af springfrøer i den nordlige del af kommunen: Teglværksskoven (nordlige del), Bagmosen ved Avnslev og Præsteskoven i Nordenhuse. I den nordlige del af Teglværksskoven er der fundet 2 ægklumper i grøft med stillestående vand og yderligere 2 er fundet på Strandvængets område nær ved. Fundet i Teglværksskoven er det eneste fund af Springfrø i de kommunale skovområder. Bagmosen nær Avnslev er en interessant lokalitet, som dog ligger meget isoleret i et landbrugsområde. Men området er til gengæld meget stort og har et stort potentiale som ynglested for padder, men der er ingen egnede yngledamme i området. Præsteskoven ved Nordenhuse er næsten tilsvarende, men potentialet for padder er langt større, men manglen på yngledamme er alvorligt problem, som hurtigt kan udrydde de sidste dyr. Det samme gælder moseområdet ved Lysemose strand lige nord for. Alle 3 bestande af springfrøer nord for Nyborg er meget små og akut truet af udryddelse. Oversigt over lokalitet for springfrø i Tabellerne herunder viser en oversigt over fund af ægklumper af springfrø i Tabel 1 viser Juelsberg Skov og lokaliteter nord for og tabel 2 Slipshavn Skov. Antallet af fundne ægklumper svarer omtrent til antallet af kønsmodne hunner og tallene er et udtryk for bestandens størrelse. Desuden er der i tabellerne vist en oversigt over fundsteder for salamandre, grøn frø og skrubtudse. I tabellen er kun nævnt vandhuller med forekomst af mindst en Bilag IV art. Vandhullernes numre svarer til kortene i bilag 2 og 3. 15

16 Nr. Springfrø Stor Lille Grøn Sal. Sal. bufo Frø J X J X J X J X X J X J X X J-17 3 X X J X J X X X J X X J X X J X X X J-27 2 X J-28 2 X X I alt nord for motorvej 109 ægkl. J-54 3 X X J X J X X J X X J-56 2 X X J-61 0 X X J X X J-63 0 X X J-66 0 X X I alt syd for motorvej 88 ægkl. Bagmose 2 X X Præsteskoven 3 X X Teglværkskove 4 X X n J-27 + J-28 Nordlige satellitter 9 ægkl. 16

17 Kort 2: Springfrøens udbredelse på Knudshoved og i området øst for linjen Nyborg-Avnslev-Kerteminde. Bagmosen ved Avnslev, en upåagtet, men smuk lokalitet 17

18 Oversigt over lokaliteter med springfrø i Slipshavn Skov 2011 Nr. Springfrø Stor Sal. Lille Sal. bufo 1 12 X X 2 93 X X 3 72 X X X X X X 13 X X X X X X I alt lok. 8 lok Anbefalinger Bestanden af springfrøer i Slipshavn Skov og Juelsberg Skov vurderes som relativt stabile. I begge områder findes flere yngledamme, som er egnede ynglesteder for alle stedlige paddearter. Det kan imidlertid anbefales, at der med jævne mellemrum foretages naturpleje af udvalgte vandhuller i begge områder. Vandhullerne er alle præget af tilgroning og de fleste har behov for at blive lysåbnet, ligesom mange damme trænger til en nænsom oprensning. I de tre små og isolerede bestande er ynglemulighederne meget ringe og måske ikke til stede. Der er på alle tre lokaliteter akut behov for anlæggelse af mindst 1 egnet yngledam. Det kan nævnes, at alle lokaliteter er større arealer, hvor der også lever flere andre paddearter, bl.a. stor vandsalamander, som også er BilagIV-art. Ved naturpleje er det vigtigt, at arbejdet foretages med biologisk vejledning. 18

19 Grøn Frø Rana esculenta Grøn Frø, kvækkende han Overvågning 2011 Grøn Frø er ikke Bilag IV-art og indgår derfor ikke i overvågningen af padder. Arten er alligevel taget med, idet arten i 2008 er nyfundet i Nyborg Kommune. 11. maj 2008 blev 2 kvækkende hanner set og hørt i Juelsbergskoven, nærmere bestemt i skovsumpen ved Bedstefars Plads (vandhul J 55). Ved gentagne besøg sås og hørtes op til 8 hanner. I 2009 blev arten genfundet ved kortvarigt besøg. Grøn Frø er ikke tidligere registreret fra Juelsberg Skov. I Natur&Ungdoms undersøgelser i 1970 erne indgår arten ikke, men det kan skyldes manglende undersøgelser i kvækkeperioden. I 2011 er der foretaget adskillige aflytninger i maj, på varme dage med sol og varme og med optimale kvækkebetingelser. Arten blev på intet tidspunkt hørt. Status 2011 Det er uvist, om Grøn Frø endnu findes i Juelsberg Skov eller om den er uddød. Ligeledes er det uvist, om der er tale om en oprindelig bestand eller om der på et tidspunkt er sket udsætning af arten. Bortset fra store forekomster på Romsø og Sprogø, findes arten ikke på den østlige del af Fyn. Derimod er den almindelig i store dele af det øvrige Fyn og de nærmeste bestande findes blot km fra Nyborg. 19

20 Anbefalinger Grøn frø er kun kendt fra den ovenfor nævnte lokalitet i Juelsberg Skov. Det er muligt, at arten fortsat kan leve her. Da lokaliteten samtidig er en af de vigtigste lokaliteter for både springfrø og stor vandsalamander, anbefales det at sætte ind med pleje. Det er vigtigt, at dette sker under kyndig bistand fra en vandhulsekspert. 20

21 Markfirben Lacerta agilis Bilag IV art Overvågning 2011 Der kendes tidligere forekomster fra Knudshovedhalvøen og fra Såderup. Begge områder er i 2011 besøgt for eftersøgning af arten, men ingen dyr er fundet. For begge områder gælder det, at der heller ikke længere findes egnede levesteder. Status 2011 Ved Såderup fandtes indtil 1980 erne levesteder nær Pårup, bl.a. på en bred vejrabat, hvor der gennem mange år var deponeret store marksten. Her var markfirbenet ikke sjældent. I samme område og i retning af Rønninge lå tidligere flere mindre grusgrave. Disse kan givetvis have udgjort et større udbredelsesområde, hvori der har været adskillige gode lokaliteter. Det kan ikke udelukkes, at der findes en ukendt lokalitet i Nyborg Kommune. Men meget tyder på, at arten ikke længere findes i kommunen. Anbefalinger Det kan ikke udelukkes, at der i det nævnte område stadig findes relikter af en tidligere bestand. Målrettet naturpleje af udvalgte områder i det tidligere grusgravsområde vil i så fald være til stor gavn for arten. 21

22 Øvrige arter Udover de undersøgte Bilag IV-arter, findes der i Nyborg Kommune en række andre arter af padder og krybdyr. Disse præsenteres kortfattet herunder, men indgår i øvrigt ikke i overvågningsprogrammet. Lille Vandsalamander Triturus vulgaris Lille Vandsalamander er ikke Bilag IV art og indgår derfor ikke i denne undersøgelse. Lille Vandsalamander formodes at være almindelig udbredt og findes sandsynligvis i alle egne af kommunen. Den er forholdsvis tolerant og kan yngle de fleste vandhuller, endda i vandhuller med forholdsvis ringe vandkvalitet. Uden for yngletiden spredes dyrene sjældent over 400 meter fra yngledammen. Selvom arten stadig er vidt udbredt, må det formodes, at der flere steder findes isolerede populationer, som ikke er i genetisk kontakt med nabobestandene. Sådanne isolerede populationer kan være i fare for at forsvinde. Klokkefrø Bombina bombina Bilag IV art Klokkefrøen findes i området ved Tårup Strand. Bestanden overvåges gennem NOVANA-undersøgelserne og indgår derfor ikke i denne rapport Løvfrø Hyla arborea Bilag IV art En tidligere kendt bestand i Kajbjerg Skov uddøde i begyndelsen af 1970 erne. Butsnudet frø Rana temporaria arten er ikke Bilag IV art og indgår derfor ikke i overvågningen. Arten forekom tidligere næsten overalt i landskabet, men vurderes i dag at være forsvundet fra mange lokaliteter og bestanden er måske opsplittet i mindre og adskilte bestande. Skrubtudse Bufo bufo Skrubtudsen er ikke Bilag IV art og indgår derfor ikke i denne undersøgelse. 22

23 Skrubtudsen formodes at være almindelig udbredt og findes sandsynligvis i næsten alle moseområder, skovsumpe m.v. Skrubtudsen vandrer vidt omkring og spredes op til flere kilometre fra større yngleområder. Det må derfor antages, at den østfynske bestand er mere eller mindre sammenhængende og at der sker genetisk opblanding mellem de enkelte populationer. Skovfirben Lacerta vivipara er ret almindeligt og stadig vidt udbredt. Ikke overvåget. Stålorm Anguis fragilis kendes fra de fleste skovområder samt fra bl.a voldterrænet i Nyborg. Arten indgår ikke i denne overvågning. Snog Natrix natrix Der findes sandsynligvis små bestande af snoge i alle større skov- og moseområder. Der foreligger imidlertid ikke nærmere undersøgelser, men bestanden må vurderes at være opsplittet i en række mindre og isolerede bestande. Hugorm Vipera berus Hugormen var tidligere almindelig på hedearealerne langs nordkysten af Knudshovedhalvøen, men forsvandt senest omkring Der kendes ikke bestande i den øvrige del af kommunen. 23

24 Bilag 1: Kort med lokalitetsnumre for vandhuller på Knudshoved. Område K 24

25 Bilag 2: Kort med lokalitetsnumre for vandhuller ved Juelsberg, syd for motorvej Område J 25

26 Bilag 3: Kort med lokalitetsnumre for vandhuller ved Juelsberg, nord for motorvej Område J 26

27 Bilag4: Kort med lokalitetsnumre for vandhuller ved Avnslev syd. Område A 27

28 Bilag 5: Kort med lokalitetsnumre for vandhuller ved Avnslev nord. Område A 28

29 29

30 30

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2013 Indhold Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Tekst & fotos:

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012 201 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune 1 Indhold Stor Vandsalamander 3 Strandtudse 6 Grønbroget Tudse 8

Læs mere

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Indholdsfortegnelse: Formål med miljøvurderingen...1 Ikke teknisk resumé....1 Bilag IV-arter....2 Befolkning, sikkerhed

Læs mere

Overvågning af padder 2010

Overvågning af padder 2010 NATURA 2000 INDSATSPLAN Lars Hansen Overvågning af padder 2010 Hansen Lars U DARBEJDET AF NATURKONSULENT. DK FOR K ERTEMINDE K OMMUNE 1 Indhold Indledning.. 2 Anbefalinger overvågning.. 3 Anbefalinger

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Klokkefrøen i Slagelse Kommune Fra tidligere at have været vidt udbredt

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2010

Overvågning af padder Randers kommune 2010 Overvågning af padder Randers kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - rapport for 2011. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - rapport for 2011. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - rapport for 2011 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen, Bombina bombina, var

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2014

Overvågning af padder Randers kommune 2014 Overvågning af padder Randers kommune 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder 2009

Overvågning af padder 2009 NATURA 2000 INDSATSPLAN Lars Hansen Overvågning af padder 2009 Hansen Lars K E R T E M I N D E KOMMUNE 2009 1 Indledning Med den nye Kommunalreform blev amternes naturforvaltning lagt ud til kommunerne.

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Overvågning af padder i Kerteminde Kommune

Overvågning af padder i Kerteminde Kommune Overvågning af padder i Kerteminde Kommune 2008-2012 Tekst & foto: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Kerteminde Kommune 2012 1 Overvågning af padder i Kerteminde Kommune i 2008-2012 Indhold

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune,

Læs mere

Analyse og prioritering af indsatsen for biodiversitet

Analyse og prioritering af indsatsen for biodiversitet Naturstyrelsen Analyse og prioritering af indsatsen for biodiversitet - særligt på NST arealer Erik Buchwald, Erhvervs-PhD-studerende, Biodiversitetssymposiet 2. februar 2017 PhD projekt: Analyse og prioritering

Læs mere

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven t o te Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven Almindeligt firben Bjergsalamander Bjergsalamander Butsnudet frø Hugorm Lille vandsalamander Lille vandsalamander Løvfrø Skrubtudse Snog Spidssnudet frø

Læs mere

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af Markfirben, Silkeborg kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk Nye metoder til undesøgelse af vandhuller Amphi Consult Naturstyrelsen nye metode til bilag II arter i N2000. Eksempel på andre metoder Novana-metoden Nye metoder under udvikling Hvad betyder fund af bilag

Læs mere

Overvågning af padder - baseline 2012

Overvågning af padder - baseline 2012 Overvågning af padder - baseline 2012 66 Herning Århus, Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Notat 11. november 2012 (1. udgave) Af Per Klit Christensen og Martin Hesselsøe AMPHI Consult er et landsdækkende

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997

Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Storstrøms Amt - Teknik- og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ISBN nr. 87-89754-26-3 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Storstrøms

Læs mere

Natura2000 Indsatsplan. Strandtudse

Natura2000 Indsatsplan. Strandtudse Natura2000 Indsatsplan Strandtudse Udarbejdet af miljøkonsulent Lars Hansen Kerteminde Kommune 2007 Indsatsplan for Strandtudse i Kerteminde Kommune Forekomst af Strandtudser i Kerteminde Kommune Strandtudsen

Læs mere

Nye vandhuller til padder. Restaurering af vandhuller til padder. Lars Briggs Amphi Consult

Nye vandhuller til padder. Restaurering af vandhuller til padder. Lars Briggs Amphi Consult Nye vandhuller til padder. Restaurering af vandhuller til padder. Lars Briggs Amphi Consult e-mail: lb@amphi.dk Indhold: Grundregler for nyanlæg Grundregler for oprensning Anlæg og Pleje Nødvendige undersøgelser

Læs mere

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Rapport fra 2015 Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Forsidefoto: Klokkefrø Bombina bombina - Peer Ravn, Amphi Consult Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Rødlistede padder og krybdyr. i Storstrøms Amt 2006

Rødlistede padder og krybdyr. i Storstrøms Amt 2006 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 2006 Teknik og Miljøforvaltningen Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 2006 Storstrøms amt 2006 Natur- og Plankontoret, november 2006 Storstrøms Amt

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

Klokkefrø Bombina bombina teknisk anvisning til intensiv overvågning

Klokkefrø Bombina bombina teknisk anvisning til intensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Kåre Fog, Thomas Eske Holm Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: A15 Version: 1.0 Oprettet:

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 I foråret 2009 undersøgte jeg på vegne af DN Køge vandhuller for paddeforekomster på Svenstrup Gods arealer. Ét væsentligt

Læs mere

Markfirben Lacerta agilis teknisk anvisning til ekstensiv overvågning og kortlægning

Markfirben Lacerta agilis teknisk anvisning til ekstensiv overvågning og kortlægning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Lars Christian Adrados, Bjarke Huus Jensen Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult for Vejle Amt 2004 Titel: Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind

Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind For 10 år siden regnede man med, at der var maks 170 lokaliteter for strandtudser fordelt over hele landet. Af dem var de 20 såkaldte indlandslokaliteter,

Læs mere

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK ANNE ESKILDSEN JENS-CHRISTIAN SVENNING BEVARINGSSTATUS Kritisk truet (CR) i DK ifølge rødlisten En observeret, skønnet, beregnet eller formodet

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Vejledning til indsamling af edna. DNA & liv

Vejledning til indsamling af edna. DNA & liv Vejledning til indsamling af edna DNA & liv 2 Indsamling af edna til DNA & liv Miljø-DNA, også kaldet edna (environmental DNA) kan indsamles fra en sø eller et vandhul i Danmark, hvor padder og fisk lever

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE Danske padder H312 SVÆRHEDSRAD Middel (4. - 6. klasse) HVOR LØSES OPAVEN? På 1. sal, montre 67,69 og 71 PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Bent Vestergård og Henrik Sell, Naturhistorisk Museum Inge-Marie

Læs mere

Naturplejeprojekt for Agersøs strandenge, vadefugle og padder.

Naturplejeprojekt for Agersøs strandenge, vadefugle og padder. Kvækkende strandtudse Udarbejdet af Amphi-Consult/Rana-Consult v. Peer Ravn December, 2012 Naturplejeprojektet har understøttet bestanden af Stor Kobbersneppe. Baggrund for Naturprojekt for Agersøs strandenge,

Læs mere

Padderegistreringer i Vordingborg Kommune 2016

Padderegistreringer i Vordingborg Kommune 2016 Padderegistreringer i Vordingborg Kommune 2016 Klokkefrøbestanden på Knudshoved er stadig landet største godt understøttet af det fine samarbejde mellem Rosenfeldt Gods og Vordingborg Kommune. Forsidefoto:

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro Side 1/5 Else-Marie Kannegaard Olsen Kragbækvej 4 7500 Holstebro Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb Side 1/5 Flemming Helgesen Rørsgårdsvej 25 7570 Vemb Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-508-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro Side 1/5 Kelvin Høj Øgendahl Kalbjergvej 3 7500 Holstebro Dato: 27-10-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-26-12 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. april 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelcenter Nordsjælland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. 121, Kattehale Mose INDHOLD 1 Beskrivelse

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 125 Vestlige

Læs mere

Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES

Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES PUNKTER Konsekvenser for landbruget af en naturpark? Hvilke muligheder kan en naturpark

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro Side 1/6 Ole Gade Sirvej 18 7500Holstebro Dato: 18-10-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-17-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Miljøvurderingsdag 19/8-2015 Martin Hesselsøe (mh@amphi.dk) Biologisk konsulentarbejde siden 1993 Ca. 20 konsulenter

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Markfirben-han, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet

Læs mere

Strandtudsen i Vadehavsområdet

Strandtudsen i Vadehavsområdet Strandtudsen i Vadehavsområdet - hvordan har den det? Vadehavsforskning 2015 Syddansk Universitet 15. april 2015 John Frikke Nationalpark Vadehavet Strandtudsen hvad er nu det? Strandtudsen hvad er nu

Læs mere

Naturplejeprojekt for løvfrø ved Tystrup-Bavelse Sø i Næstved Kommune

Naturplejeprojekt for løvfrø ved Tystrup-Bavelse Sø i Næstved Kommune Etablering af yngledamme for stor vandsalamander, løvfrø, springfrø og spidssnudet frø NERV j.nr. 32313-L-13-200M-0099 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Næstved Kommune i samarbejde med Natur- Erhvervstyrelsen,

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Danmarks krybdyr og padder

Danmarks krybdyr og padder Danmarks krybdyr og padder kom tættere på Danmarks Krybdyr & Padder Findes der skildpadder i Danmark, er tudser slimede og hvorfor ses den giftige hugorm stort set aldrig? De danske padder og især danske

Læs mere

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Markfirben-han Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet med

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

Naturforvaltning 2007 2012

Naturforvaltning 2007 2012 Naturforvaltning 2007 2012 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Naturovervågning Naturpleje og naturgenopretning Pleje af fortidsminder Guidede naturture Formidling og skiltning Svendborg Kommune ønsker med

Læs mere

Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer ved etablering af ny midlertidig perron ved Rødby Færgehavn

Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer ved etablering af ny midlertidig perron ved Rødby Færgehavn Ringsted Femern Banen Projekteringsfasen, NIRAS + Rambøll Notat Dato 07-05-2014 RFB_05_03_04_Nr1501 Naturvurdering af perron på Rødby Station Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Oplægget indeholder bidrag fra: Lars D. Bruun (Syddjurs Kommune) Mette Bjerre (Furesø Kommune) Vejdirektoratet Peer Ravn (Amphi Consult) John

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune. Stor vandsalamander. Foto: Nicholas Bell. Padder i Århus Kommune

Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune. Stor vandsalamander. Foto: Nicholas Bell. Padder i Århus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 2008 Stor vandsalamander. Foto: Nicholas Bell Padder i Århus Kommune 1 Naturen i Århus Kommune - Padder Århus Kommune ønsker at de naturmæssige værdier og den

Læs mere

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE...

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 15. april 2014nr. LIFE02/ Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst og kort: Rune Sø Neergaard

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016

Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016 23. august 2016 Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016 Silkeborg Kommune har den 20. juni 2016 og 5. august 2016 foretaget en supplerende undersøgelse

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm.

Læs mere

Padder teknisk anvisning til ekstensiv overvågning

Padder teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Liselotte W. Andersen, Kåre Fog, Bjarke Huus Jensen, Erich Wederkinch, Marian Würtz Jensen,

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside : http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis Parringshjul Foto af Erland Nielsen Grøn mosaikguldsmed Latinsk navn: Aeshna viridis I Gribskov Kommune er vi så heldige at have nogle af de områder, hvor man stadig kan finde de beskyttede guldsmede,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)...

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)... Hillerød Kommune Trollesminde Allé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Foreløbigt bidrag vedrørende miljøvurdering af Helhedsplanen for ULLERØD NORD (december 2014) Tekst: Rune Sø Neergaard, John

Læs mere

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Baggrund Historien Gadekær har igennem århundreder haft en central funktion i landsbysamfundet, dels som et naturligt samlingssted, men også med praktiske

Læs mere

Projektrapport for Naturplejeprojektet for klokkefrø ved Rønnebæksholm i Næstved Kommune

Projektrapport for Naturplejeprojektet for klokkefrø ved Rønnebæksholm i Næstved Kommune Naturplejeprojekt for Klokkefrø ved NERV j.nr. 32313-L-13-200M-0100 Formål: Det er naturplejeprojektets formål at forbedre naturforholdene og skabe særlige levesteder for klokkefrø og andre padder og krybdyr

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Responsum om bevaringsstatus og naturforvaltningsbehov for padder i relation til Habitatdirektivet

Responsum om bevaringsstatus og naturforvaltningsbehov for padder i relation til Habitatdirektivet Responsum om bevaringsstatus og naturforvaltningsbehov for padder i relation til Habitatdirektivet Arbejdspapir 3, 2001 Af Kåre Fog 1 Kolofon Titel: Forfatter: Redaktion: Serienummer og titel: Udgiver:

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere