System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com"

Transkript

1 System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprøjtestyreenhed

2

3 Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4372-DA-TPA Rev. nummer: Til brug med softwareversion: Copyright Topcon Precision Agriculture Juli 2012 Alt indhold i denne instruktionsbog er ophavsretligt beskyttet af Topcon. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at anvende, tilgå, kopiere, gemme, vise, sælge, ændre, udgive eller distribuere eller på anden måde gengive oplysningerne heri uden forudgående skriftlig tilladelse fra Topcon.

4 Forord Denne instruktionsbog giver oplysninger om betjening og vedligeholdelse af dette produkt fra Topcon Precision Agriculture. Korrekt brug og service er vigtig for sikker og pålidelig drift af produktet. Det er meget vigtigt, at du tager dig tid til at læse denne instruktionsbog, før du tager produktet i brug. Oplysningerne i denne instruktionsbog er gældende på udgivelsestidspunktet. Et system kan variere en smule. Producenten forbeholder sig ret til at omkonstruere og ændre systemet efter behov uden meddelelse herom. Advarselssymboler Der benyttes to advarselssymboler i denne instruktionsbog. Dette giver yderligere oplysninger. Advarsel: Der vises et advarselssignal på sikkerhedsskilte og i denne instruktionsbog for at vise, at disse oplysninger er meget vigtige for din sikkerhed. LÆR disse og ANVEND dem. 0-1

5 Betingelser og vilkår Du bedes læse disse betingelser og vilkår omhyggeligt. Generelt ANVENDELSE - Du accepterer disse betingelser og vilkår, når du køber produktet af Topcon Precision Agriculture (TPA) eller af en af TPA's produktforhandlere. COPYRIGHT - Alle oplysninger i denne instruktionsbog er TPA's intellektuelle ejendom og ophavsretligt beskyttet materiale. Alle rettigheder forbeholdes. Du må ikke bruge, tilgå, kopiere, gemme, vise, lave afledte værker af, sælge, ændre, offentliggøre, distribuere eller give nogen tredjepart adgang til grafik, indhold, information eller data i denne instruktionsbog uden TPA's udtrykkelige skriftlige tilladelse, og du må kun benytte sådanne oplysninger til pleje og drift af produktet. Oplysningerne og dataene i denne instruktionsbog er et værdifuldt aktiv for TPA, er blevet udviklet på bekostning af betydeligt arbejde, tid og penge og er resultatet af original udvælgelse, koordinering og organisering af TPA. VAREMÆRKER ZYNX, PROSTEER, EAGLE, KEE Technologies, Topcon, Topcon Positioning Systems og Topcon Precision Agriculture er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Topcon-koncernen. Microsoft og Windows er 0-2 varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Produkt- og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. WEBSITE OG ANDRE ERKLÆRINGER - Ingen erklæringer på websitet for TPA eller noget andet firma i Topcon-koncernen eller i nogen andre annoncer eller TPA-litteratur eller fremsat af en medarbejder eller entreprenør for TPA ændrer disse Betingelser og vilkår. VIGTIGT: SIKKERHED - Forkert brug af produktet kan føre til dødsfald eller personskade, beskadigelse af ejendom og/eller funktionsfejl på produktet. Produktet må kun repareres af autoriserede TPAservicecentre. Du bør nøje gennemgå sikkerhedsadvarslerne og -anvisningerne vedrørende korrekt brug af produktet i denne instruktionsbog og til enhver tid overholde dem. Begrænset garanti ELEKTRONISKE OG MEKANISKE KOMPONENTER - TPA garanterer, at de elektroniske komponenter produceret af TPA er fri for materialefejl og fabrikationsfejl i en periode på ét år fra den oprindelige dato for forsendelse til forhandleren. TPA garanterer, at alle ventiler,

6 slanger, kabler og mekaniske dele produceret af TPA er fri for materialefejl og fabrikationsfejl i en periode på ét år fra købsdatoen. RETURNERING OG REPARATION - Under de respektive garantiperioder kan ethvert af ovenstående elementer, som konstateres defekt, sendes til TPA med henblik på reparation. TPA vil straks vederlagsfrit reparere eller udskifte det defekte element og sende det tilbage til dig. Du skal betale omkostningerne ved forsendelse og håndtering i forbindelse hermed. Kalibrering af komponenter, arbejdsløn og rejseomkostninger, som pådrages for afmontering og udskiftning af komponenter i marken, er ikke omfattet af denne garantipolitik. Ovennævnte garanti gælder IKKE for skader eller fejl som følge af: (i) katastrofe, uheld eller misbrug (ii) almindelig slitage (iii) forkert brug og/eller vedligeholdelse (iv) uautoriserede ændringer af produktet; og/eller (v) brug af produktet i kombination med andre produkter, som ikke er leveret eller specificeret af TPA. Software, som medfølger til et produkt, er licenseret til brug i forbindelse med produktet og ikke solgt. Brug af software, som leveres med en særskilt slutbrugerlicensaftale ("EULA"), er underlagt betingelser og vilkår, inklusive hvad angår garantibegrænsning, for den gældende EULA, uanset om andet er angivet i disse Betingelser og vilkår. GARANTIFRASKRIVELSE - BORTSET FRA OVENSTÅENDE GARANTIER OG 0-3 GARANTIER ANGIVET I ET RELEVANT GARANTIBEVIS, BILAG ELLER SLUTBRUGERAFTALE, LEVERES DENNE INSTRUKTIONSBOG, PRODUKTET OG DEN RELATEREDE SOFTWARE "SOM DE ER". DER GIVES INGEN ANDRE GARANTIER, OG I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE LOVEN, UDELUKKER TPA ALLE UNDERFORSTÅEDE BETINGELSER, VILKÅR OG GARANTIER I FORBINDELSE MED INSTRUKTIONSBOGEN OG PRODUKTET (INKLUSIVE EVENTUEL UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL EN BESTEMT ANVENDELSE ELLER ET BESTEMT FORMÅL). TPA ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTEN AF GNSS- SATELLITTER OG/ELLER TILGÆNGELIGHED, KONTINUITET, NØJAGTIGHED ELLER INTEGRITET AF GNSS-SATELLITSIGNALER. ANSVARSBEGRÆNSNING OG ERSTATNING - TPA og dennes forhandlere, agenter og repræsentanter er ikke ansvarlige for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i nærværende eller for særlige, indirekte, økonomiske eller tilfældige skader eller følgeskader, som måtte opstå som af følge af tilvejebringelse, ydelse eller brug af dette materiale, produktet eller dets medfølgende software (inklusive når TPA er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader). Sådanne fralagte erstatningskrav inkluderer, men er ikke begrænset til, tab af tid, tab eller destruktion af data, tab af fortjeneste, besparelser eller indtægt eller tab af eller skade på produktet. Du skal forsvare, godtgøre og holde TPA skadesløs mod alle krav, handlinger, sagsanlæg, erstatningskrav, reklamationskrav og omkostninger (inklusive advokatsalærer), som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med (a) din driftsmæssige brug eller vedligeholdelse af produktet og/eller

7 softwaren på anden måde end som fastlagt i denne instruktionsbog eller den gældende slutbrugerlicensaftale; og (b) din uagtsomhed eller forsømmelighed eller udeladelse i forbindelse med produktet. Under alle omstændigheder skal TPA's erstatningsansvar over for dig eller nogen anden person for eventuelle krav, tab eller skader (ifølge kontrakten, uden for kontrakten eller på nogen anden basis) være begrænset (efter TPA's valg) til enten (a) udskiftning eller reparation af produktet, eller (b) betaling af omkostningerne ved udskiftning eller reparation af produktet. Andet Disse Betingelser og vilkår kan til enhver tid blive ændret, modificeret, erstattet eller annulleret af TPA. Disse Betingelser og vilkår skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med: - lovene i Sydaustralien, hvis produktet sælges og leveres til dig i Australien (i så tilfælde har domstolene i Sydaustralien eller Forbundsdomstolen i Australien (Justitskontoret i Adelaide) enekompetence i forbindelse med alle krav eller indsigelser), eller - lovene i staten Californien, hvis produktet sælges og leveres til dig uden for Australien - bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention om aftaler vedr. internationale køb skal ikke gælde for disse Betingelser og vilkår. Alle oplysninger, illustrationer og anvendelser indeholdt heri er baseret på de senest tilgængelige oplysninger på 0-4 udgivelsestidspunktet. TPA forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produktet på ethvert tidspunkt uden varsel. Hvis nogen del af disse Betingelser og vilkår ville være uigennemførlige, skal bestemmelsen læses ned til det omfang, der er nødvendigt for at undgå dette resultat, og hvis bestemmelsen ikke kan læses ned til det omfang, skal den fjernes uden at påvirke gyldigheden og eksigibiliteten af resten af disse Betingelser og vilkår. Serviceinformationer Der kan ydes serviceassistance ved at kontakte din lokale autoriserede TPA-forhandler.

8 Oplysninger om lovgivning vedrørende kommunikation FCC-overensstemmelseserklæring (USA) Dette udstyr er blevet testet og konstateret at overholde grænseværdierne for digitale enheder i klasse A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Hvis dette udstyr betjenes i et beboet område, er der sandsynlighed for, at det vil forårsage skadelig interferens. I så fald skal brugeren for egen regning fjerne årsagen til interferens. FCC-overensstemmelseserklæring (Canada) Dette digitale apparat i klasse A overholder alle krav i den canadiske lovgivning vedrørende udstyr, der forårsager interferens. CE-erklæring om EMC (EU) Advarsel: Dette er et produkt i klasse A. Hvis dette udstyr anvendes i hjemmet, kan det forårsage interferens. I så fald skal brugeren muligvis træffe de nødvendige foranstaltninger. C-Tick-erklæring om EMC (Australien og New Zealand) Dette produkt opfylder de gældende krav i EMCrammebestemmelserne for Australien og New Zealand. Typegodkendelse og sikkerhedsforskrifter Typegodkendelse kan være påkrævet i visse lande for at give licens til brugen af sendere på visse båndfrekvenser. Forhør dig hos de lokale myndigheder og din forhandler. Uautoriseret ændring af udstyret kan ugyldiggøre godkendelsen, garantien og licensen til at benytte udstyret. Modtageren indeholder et internt radio-modem. Dette kan potentielt sende signaler. Bestemmelserne varierer fra land til land; forhør dig derfor hos forhandleren og de lokale kontrolinstanser vedrørende information om licenserede og ikkelicenserede frekvenser. Visse kan omfatte abonnementer. 0-5

9 Radio- og fjernsynsinterferens Dette computerudstyr genererer, benytter og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes korrekt i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Topcon Precision Agriculture, kan det forårsage interferens med radiokommunikation. Du kan kontrollere, om dette udstyr forårsager interferens, ved at slå Topcon-udstyret fra for at se, om interferensen stopper. Hvis udstyret forårsager interferens på en radio eller en anden elektronisk enhed, kan du prøve at: Dreje radioantennen, indtil interferensen stopper Flytte udstyret om på siden af radioen eller det andet elektroniske udstyr Flytte udstyret længere væk fra radioen eller det andet elektroniske udstyr Tilslutte udstyret til et andet kredsløb, som ikke er forbundet med radioen. For at reducere potentiel interferens skal udstyret betjenes ved det laveste forstærkningsniveau, som vil tillade vellykket kommunikation. Om nødvendigt kan du kontakte din nærmeste Topcon Precision Agriculture-forhandler for at få hjælp. Hvis dette produkt ændres eller modificeres uden tilladelse fra Topcon Precision Agriculture, kan det ugyldiggøre EMC-overensstemmelsen og betyde, at du ikke længere må anvende produktet. Dette produkt blev testet for EMC-overensstemmelse ved hjælp af perifere enheder, afskærmede kabler og stikforbindelser fra Topcon Precision Agriculture. Det er vigtigt at benytte enheder fra Topcon Precision Agriculture mellem systemkomponenterne for at reducere muligheden for interferens med andre anordninger. 0-6

10 Generel sikkerhed FARE: Det er vigtigt at læse og forstå følgende oplysninger og de produktspecifikke sikkerhedsoplysninger. De fleste hændelser, som opstår under drift, vedligeholdelse og reparation, sker som følge af manglende overholdelse af grundlæggende sikkerhedsregler og -foranstaltninger. Vær altid på vagt over for potentielle farer og farlige situationer. Følg altid de instruktioner, som ledsager en advarsel eller forsigtighedsmeddelelse. De oplysninger, som disse angiver, har til hensigt at minimere risikoen for personskader og/eller tingsskader. Følg især instruktioner, der præsenteres som sikkerhedsmeddelelser. Sikkerhedsmeddelelser og advarsler Sikkerhedssymbolet anvendes sammen med det relevante ord: FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG. Meddelelser markeret på denne måde anbefaler sikkerhedsforanstaltninger og fremgangsmåder. LÆR dem og anvend dem. FARE: Betyder en umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, kan medføre DØDSFALD ELLER MEGET ALVORLIG PERSONSKADE. ADVARSEL: Betyder en potentiel fare, som, hvis den ikke undgås, kan medføre DØDSFALD ELLER ALVORLIG PERSONSKADE. FORSIGTIG: Betyder en potentiel fare, som, hvis den ikke undgås, kan medføre LETTERE PERSONSKADE. 0-7

11 Sikkerhedsskilte ADVARSEL: Det er IKKE tilladt at fjerne eller tildække sikkerhedsskilte. Udskift alle ulæselige eller manglende sikkerhedsskilte. Der kan fås nye advarselsskilte hos forhandleren, hvis de er blevet væk eller ødelagt. Hvis du har anskaffet et brugt køretøj, skal du sørge for, at alle sikkerhedsskilte er anbragt rigtigt og kan læses. Udskift sikkerhedsskilte, som ikke kan læses, eller som mangler. Sikkerhedsskilte til udskiftning kan fås hos din forhandler. Førerens sikkerhed ADVARSEL: Det er DIT ansvar at læse og forstå afsnittene om sikkerhed i denne håndbog, inden køretøjet tages i brug. Husk, at DU er nøglen til sikkerhed. God sikkerhedspraksis beskytter ikke kun dig selv, men også mennesker omkring dig. Læs denne instruktionsbog som en del af dit sikkerhedsprogram. Disse sikkerhedsoplysninger gælder kun for Topcon-udstyr og erstatter ikke andre sædvanlige sikre arbejdsmetoder. ADVARSEL: I nogle af illustrationerne eller billederne i denne instruktionsbog kan paneler eller afskærmninger være fjernet med henblik på demonstration. Betjen aldrig køretøjet uden alle paneler og sikkerhedsværn monteret. Hvis det er nødvendigt at afmontere paneler eller sikkerhedsværn for at udføre reparationer, SKAL de monteres igen inden brug. 0-8

12 Advarsel: Kontroller altid, at eventuelle ophængte redskaber på køretøjet er sænket ned på jorden, før du påbegynder reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på køretøjet Advarsel: Køretøj og redskabsdele kan blive varme under driften og kan være under tryk. Se køretøjets instruktionsbøger. Advarsel: Bær beskyttelsesbeklædning, der passer til betingelserne og det arbejde, der udføres. Advarsel: Betjen ikke udstyr i nærheden af eksplosivt udstyr eller forsyninger. Advarsel: Topcon er engageret i gode miljømæssige ydelser og minimerer brugen af alle potentielt skadelige stoffer i produkterne. Det tilrådes dog altid ikke at håndtere beskadiget elektronisk udstyr. Dette Topcon-produkt kan indeholde et forseglet litium-batteri. Elektronisk udstyr skal altid bortskaffes forsvarligt og med omtanke. 0-9

13 Eksponering for radiofrekvens Eksponering for energi fra radiofrekvenser er et vigtigt sikkerhedsspørgsmål. Hold en afstand på mindst 20 cm (7,8 tommer) mellem personer og antenner, der udsender stråling. Hold en afstand på mindst 20 cm mellem udsendende antenner. Advarsel: Produkter, der anvender et mobilmodem eller en RTK-basisstation, kan udsende radiofrekvensenergi. Forhør dig hos forhandleren. Dette udstyr er beregnet til at fungere med antenner godkendt af TPA. Drøft det med forhandleren. Inden betjening Læs og forstå denne instruktionsbog og lær alle betjeningsanordningerne at kende, før du benytter udstyret. Opbevar instruktionsbogen sammen med udstyret. Hvis udstyret flyttes til et andet køretøj, skal instruktionsbogen flytte med. Læs instruktionsbogen for det køretøj, som udstyret skal benyttes sammen med, og kontroller, at køretøjet er udstyret med det korrekte udstyr i henhold til de lokale bestemmelser. Sørg for, at du forstår køretøjets hastighed, bremser, styring, stabilitet og belastningsegenskaber, inden du starter. Kontroller alle betjeningsanordninger på et område uden personer og forhindringer, før du påbegynder arbejdet. Identificer mulige farer. Advarsel: Topcon-udstyr må ikke benyttes af en fører, der er påvirket af alkohol eller medicin. Spørg lægen til råds, hvis du benytter ordineret eller håndkøbsmedicin. 0-10

14 Ansvarsfraskrivelse Topcon accepterer ikke noget ansvar eller erstatningsansvar for skader på ejendom, personskader eller dødsfald som følge af misbrug af nogen af deres produkter. Desuden påtager Topcon sig intet ansvar for brugen af Topconudstyr eller GNSS-signalet til andre formål end det tilsigtede. Topcon kan ikke garantere for nøjagtigheden, integriteten, kontinuiteten eller tilgængeligheden af GNSS-signalet. Føreren skal sikre, at udstyret er korrekt slået fra, når det ikke er i brug. Før betjening af et køretøj udstyret med Topcon-produkter skal følgende produktspecifikke sikkerhedsforanstaltninger læses og forstås. 0-11

15 Vigtig sikkerhedsinformation for X30 Førerens årvågenhed og ansvar X30 hjælper føreren med at styre køretøjet, men føreren har stadig ansvaret og skal være årvågen og have fuld kontrol over køretøjet til enhver tid. Føreren er selv ansvarlig for, at udstyret betjenes på forsvarlig vis. Det er vigtigt at overholde sikkerhedskravene under betjening af X30 og alle dens komponenter. Alle førere og andet relevant personale skal være underrettet om sikkerhedskravene. Elektrisk sikkerhed ADVARSEL: Forkert tilslutning af strøm kan forårsage alvorlige skader på personer eller på udstyret. Ved arbejde på elektriske komponenter skal følgende overholdes: Kontroller, at minuspolen på batteriet er afbrudt, før der udføres nogen form for svejsning på køretøjet. Kontroller, at alle strømkabler til systemkomponenter er tilsluttet med korrekt polaritet som markeret. Se i køretøjets instruktionsbog vedrørende sikkerhedsoplysninger. Kontroller, at udstyret er stelforbundet i overensstemmelse med installationsvejledningen. Drift og risiko for forhindringer Følgende liste er ikke udtømmende eller begrænset. For at benytte X30 til autostyring langs en defineret vejlinje skal føreren sikre, at det benyttes: På afstand af personer og forhindringer. 0-12

16 På afstand af højspændingsledninger eller andre overhængende hindringer (identificer eventuelle frigangsproblemer, før X30 aktiveres). På privat ejendom uden offentlig adgang. Inden for ryddede marker. Uden for offentlig vej eller adgangsveje. Bemærk: Føreren skal til enhver tid kende køretøjets position og markforholdene. Føreren skal reagere, hvis GNSS-satellitten eller det differentierede korrektionssignal midlertidigt går tabt. X30 kan ikke detektere forhindringer (personer, husdyr eller andet). Brug kun X30 i områder, som er fri for forhindringer, og hold korrekt afstand. Styringen skal deaktiveres til manuel betjening, hvis der viser sig en forhindring i banen, eller hvis køretøjet bevæger sig væk fra vejlinjen. Til/fra og manuel betjening ADVARSEL: Kontroller, at styrekontakten står i positionen FRA for at undgå utilsigtet aktivering af autostyringen. Ved reparation eller vedligeholdelse af køretøj/redskab skal du sikre dig, at køretøjet IKKE kan flyttes. Deaktiver styringen, aktiver bremserne, og fjern nøglerne. Føreren skal sikre sig, at styrekontakten står i positionen FRA (alle LED-kontrollamper er slukkede), når autostyring ikke er i brug. Føreren skal deaktivere autostyring og bruge manuel betjening, hvis en forhindring befinder sig i køreretningen eller bevæger sig ind i køreretningen, eller hvis køretøjet styrer væk fra den ønskede vejlinje. 0-13

17 Sådan deaktiveres autostyring: Drej rattet nogle få grader ELLER Vælg knappen til deaktivering af autostyring på konsollen OG/ELLER Flyt styrekontakten til positionen FRA, hvis de ovennævnte handlinger ikke deaktiverer autostyring. Sikkerhed ved nedlukning af køretøjet Inden køretøjet forlades, skal føreren deaktivere autostyring, dreje styrekontakten til positionen FRA og tage nøglen ud af tændingen. Sådan bruges en referencestation (basisstation) FORSIGTIG: Flyt ikke en referencestation under drift. Flytning af en referencestation i drift kan have indflydelse på den assisterede styring for et system, der benytter referencestationen. Dette kan medføre skader på personer eller ejendom. Førere og andet relevant personale skal være underrettet om følgende sikkerhedsregler. Opstil ikke referencestationen under eller nær højspændingsledninger. Sørg for, at stativet er monteret sikkert, når du bruger den bærbare referencestation. Sådan får du det bedste ud af produktet Tag jævnligt backup af data. Konsollen har en stor, men dog begrænset lagerkapacitet. Brug minivisningen til fejlfinding for at få vist den tilgængelige kapacitet. Der vises en advarselsskærm, hvis lagerpladsen er ved at nå grænsen. 0-14

18 Vær opmærksom på filformatkompatibilitet. Drøft kompatible formater med forhandleren. Topcon landbrugsprodukter er robuste og konstrueret til at fungere under vanskelige forhold. Hvis udstyret imidlertid ikke skal bruges i et længere tidsrum, skal det opbevares beskyttet mod vand og direkte varmekilder. 0-15

19 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Indledning Kapitel 2 - Opsætning af redskab Opsætning af nyt redskab Opsætning af ECU Opsætning af redskabsgeometri Opsætning af sektioner Indstilling af Tid til og Tid fra Indstilling af kontaktboks Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed Opsætning af tanke Opsætning af produktflow Opsætning af tryk Brug af strømsensor Brug af spændingssensor Opsætning af trykkontrol Kun tryk Tryk-tilbagefald Opsætning af kontrolventil (regulator) Opsætning af kontrolventil (proportional) Opsætning af pumpehastighed Opsætning af hjulsensor Opsætning af alarmer Aktivering af sektionskontrol Kapitel 4 - Drift Brug af sprøjteinstrumentbrættet Åbning af sektionskontrol Åbning af sprøjtestyreenhed Valg/ændring af tanke Tankfarver Konfigurering og kalibrering Overvågningsstatistik Indstilling af underområder Åbning af virtuel kontaktboks Kontaktfarver Brug af hovedkontakten Hjælp fra hovedkontakten Kapitel 5 - Variabel dosering Indlæsning af VRC-kortfiler Brug af kortvisninger og -lag

20 5.3 Brug af variabel hastighedskontrol Download af AgJunction-kort Bilag Tjekliste for opstart Stikordsregister 0-17

21 Kapitel 1 - Indledning Sprøjtestyreenheden bruges sammen med X30-konsollen. Se også instruktionsbogen for X30 føring og autostyring. X30 sprøjte- og autosektionsstyreenheden giver bedre kontrol over den mængde produkt, der sprøjtes på marken. Når den er blevet opsat, vil den justere flowet i henhold til køretøjets hastighed, det dækkede areal og den forudindstillede doseringshastighed. Dette giver større nøjagtighed til at styre produktet over angivne områder. Autosektionskontrol minimerer spild ved at slå dele af sprøjten til og fra og variere hastigheden, når udstyret passerer gennem de definerede områder. Systemet vil blive aktiveret, når det detekterer et område, som ikke er blevet dækket, og vil blive deaktiveret, når det detekterer områder, som allerede er blevet dækket. Styreenheden kan konfigureres til at styre op til 10 sektioner. Sprøjtetrykket justeres ved hjælp af faktorer såsom køretøjets hastighed, i modsætning til en manuel trykkontrolleret sprøjte, hvor trykket forbliver konstant under hastighedsændringer. Variabel hastighedskontrol forudindstiller de forskellige sprøjtehastigheder for bestemte marker ved hjælp af et VRCtildelingskort (Shapefile- eller ISOXML-filformater). Den vil automatisk justere sprøjtehastigheden for forskellige zoner, efterhånden som redskabet kører gennem de kortlagte områder. Når de er blevet opsat, kan sprøjtestyring, autosektionskontrol og variabel hastighedskontrol nemt aktiveres og deaktiveres via konsollen. Regionale oplysninger som f.eks. måleenheder for tid og produkt kan indstilles ved at vælge Bruger i hovedopsætningsmenuen. Se instruktionsbogen for X30 føring og autostyring. 1-1

22 Kapitel 2 - Opsætning af redskab Dette kapitel forklarer, hvordan du opsætter og konfigurerer X30- konsollen til brug med funktionerne Sprøjtestyreenhed og Autosektionskontrol. Funktionen Sprøjtestyreenhed er kun tilgængelig, når de elektroniske styreenheder (ECU'er) er blevet opsat. For at vende tilbage til skærmbilledet X30 hovedopsætning fra driftsskærmene skal du vælge. I denne instruktionsbog skal du bruge: For at bekræfte valg/handling for at fortsætte. For at annullere handlingen og vende tilbage til det forrige skærmbillede. 2.1 Opsætning af nyt redskab 2.2 Opsætning af ECU 2.3 Opsætning af redskabsgeometri 2.4 Opsætning af sektioner 2.5 Indstilling af Tid til og Tid fra 2.6 Indstilling af kontaktboks 2-1

23 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.1 Opsætning af nyt redskab Følg trinnene for at opsætte et nyt redskab. 1. Vælg Redskab, og vælg Ny. Eksisterende redskabsfiler kan importeres fra en USB-nøgle. Se instruktionsbogen for X30 autoføring og autostyring. 2-2

24 Kapitel 2 - Opsætning af redskab Du kan vælge mellem: Fast Frontmonteret Bagmonteret Midtermonteret 2. Brug sidepilene til at vælge en redskabstype og bekræft. 3. Systemet vil advare dig om, at det måske skal genstartes, når du er færdig med at opsætte redskabet. Vælg for at fortsætte. 2-3

25 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 4. Vælg Redskabsnavn. 5. Indtast et navn for redskabet og bekræft. 2-4

26 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.2 Opsætning af ECU Opsætningen af den elektroniske styreenhed (ECU) begynder automatisk. Skærmbillederne vil variere en smule i henhold til de foretagne valg. Læs skærmbillederne, og følg trinnene. 1a. Hvis du benytter ASC10 ECU vælger du Kun sektionskontrol eller Sektionskontrol og hastighedskontrol, bekræfter og vælger Næste. ELLER 1b. Hvis du benytter ISOBUS ECU, vælger du Kun sektionskontrol, bekræfter og vælger Næste. 2. Vælg ECU-type. 2-5

27 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 3. Vælg ECU-type, bekræft, og vælg Næste. Bemærk, at sprøjtestyreenhedens grænseflade som beskrevet i kapitel 3 og 4 i denne instruktionsbog kun bruges til at styre sprøjter udstyret med Topcon ASC10 ECU'er. Hvis ISOBUS ECU vælges, vil funktionaliteten afhænge af den tilsluttede ISOBUS-enhed. ISOBUS ECU'en kan betjenes via funktionen Virtual Terminal i X30-softwaren. Se dokumentationen for ISOBUS ECU. 4. Vælg Redskabsfunktion. 2-6

28 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 5. Vælg Sprøjte, bekræft, og vælg Næste. 6a. Hvis du benytter Kun sektionskontrol, skal du kontrollere, at ECU'en er tilsluttet systemet, og vælge Næste. ELLER 6b. Hvis du benytter Sektionskontrol og hastighedskontrol, skal du kontrollere, at kun én ECU er tilsluttet, og vælge Næste. 7. Systemet vil prøve at detektere den tilsluttede ECU. Hvis det ikke lykkes, kontrolleres det, om ECU'en er tilsluttet. 2-7

29 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 8a. Vælg Tanknavn for at ændre standardnavnet. 8b. Indtast det nye navn, bekræft, og vælg Næste. Der vises en oversigt over de detekterede ECU'er. Hvis du benytter Kun sektionskontrol, går du til trin Hvis du benytter Sektionskontrol og hastighedskontrol, vises følgende skærmbilleder. Hvis der kun styres én tank, er kun én ECU nødvendig. Gå til trin a. For at styre mere end én tank skal du tilslutte en anden ECU og vælge Næste. 2-8

30 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 10b. Vælg Tanknavn for at ændre standardnavnet. 10c. Indtast det nye navn, bekræft, og vælg Næste. Der vises en oversigt over de detekterede ECU'er. Tilføj ECU 10d. For at tilføje flere ECU'er skal du vælge Tilføj ECU og gentage trin 7 til 9, når du bliver bedt om det. Når alle ECU'er er blevet detekteret, vælges Næste. 2-9

31 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 10e. Vælg ECU-sektionskontrol. 10f. Vælg, hvilken ECU der skal udføre sektionskontrol. Bekræft, og vælg Næste. 10g. Vælg ECU-hjulsensor. Vælg, hvilken ECU der skal modtage hjulsensorinput. Bekræft, og vælg Næste. 2-10

32 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 11. Vælg for at bekræfte. Konsollen genstartes. 2-11

33 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.3 Opsætning af redskabsgeometri Følg disse trin for at konfigurere redskabsgeometrien. 1. Vælg Geometri i redskabsmenuen. 2. Vælg en måleenhed. Måleenhedstypen bliver vist i titelbjælken. Skår måler bredden af redskabet. Overlapning måler bredden af den foretrukne overlapning. Midterlinjeforskydning måler forskydningen fra midten af tilkoblingspunktet. Redskabsforskydning måler forskydningen fra enden af redskabet. 2-12

34 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 3. Indtast målingen og bekræft. 4. Gentag for hver måling. 2-13

35 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.4 Opsætning af sektioner Følg trinnene for at opsætte antallet af sektioner, sektionsbredder, aflukning ved lav hastighed og dyser. 1. Vælg Redskab, vælg Sektionskontrol, og vælg Sektioner. 2. Vælg Sektioner. 3. Brug plus (+) eller minus (-) til at indstille op til ti sektioner (maks. 10) og bekræft. 2-14

36 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 4a. Hvis du vil indstille den samme bredde for alle sektioner, skal du vælge Bredde ud for Alle, indtaste bredden og bekræfte. ELLER 4b. Hvis du vil indstille forskellige bredder for hver sektion, skal du vælge Bredde ud for hver individuel sektion, indtaste bredden og bekræfte. 2-15

37 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 5. For at indstille grænsen for lav hastighed vælger du Aflukning ved lav hastighed ud for en sektion (eller ud for Alle), indtaster aflukningsgrænsen og bekræfter. Hvis der benyttes autosektionskontrol, lukkes sektioner af, når køretøjets hastighed falder til under denne hastighed, og lukkes op, når køretøjets hastighed overstiger denne hastighed. 6. Gentag for hver sektion. 7. For at indstille antallet af dyser for hver sektion skal du vælge sektionen under Dyser, indtaste antallet og bekræfte. Det er vigtigt at indstille antallet af dyser tilknyttet hver sektion korrekt. Under driften vil dette påvirke visningen af information om flow pr. dyse samt påvirke den trykbaserede styring. 2-16

38 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.5 Indstilling af Tid til og Tid fra Disse indstillinger indstiller reaktionstiden for sprøjten, når den slås til eller fra. Følg trinnene for at indstille reaktionstiden. 1. Vælg Timing. 2. Vælg Tid til. 3. Brug plus eller minus, eller indtast antal sekunders forsinkelse mellem aktivering af en sektion og start af sprøjtning. Bekræft. 4. Gentag for Tid fra. 2-17

39 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.6 Indstilling af kontaktboks Følg trinnene for at vælge og konfigurere kontaktboksen. 1. Vælg Kontaktboks. 2. Vælg Type. 3a. Vælg Ingen, hvis skift mellem sektioner ikke skal udføres manuelt. Med denne indstilling kan sektioner stadig slås til og fra ved hjælp af Minivisning af autosektion under driften. Vælg Virtuel for at benytte en virtuel kontaktboks på driftsskærmen. Der vises en ekstra valgmulighed på skærmen. 2-18

40 Kapitel 2 - Opsætning af redskab Vælg Ekstern ECU-retning for at benytte en ekstern kontaktboks, som er tilsluttet ASC-10-ledningsnettet. 3b. Hvis Virtuel er valgt, vælges Hovedkontakt. 3c. Vælg Virtuel eller Ekstern ECU-retning og bekræft. Valg af virtuel hovedkontakt vil aktivere sprøjtehovedkontakten på konsollen. 4. Hvis der benyttes en virtuel kontaktboks, vælges Kontakter. 5. Indtast antallet af kontakter, der benyttes, og bekræft. Dette antal kan ikke være større end antallet af sektioner. 2-19

41 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 6. Vælg feltet ud for en sektion for at indtaste, hvilken kontakt der skal styre sektionen. En kontakt kan styre mere end én sektion. 7. Gentag for hver sektion. 2-20

42 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed Dette kapitel forklarer, hvordan du opsætter sprøjtestyreenheden med X30. Sprøjtestyreenheden styrer den mængde produkt, der spredes på bestemte sektioner. Denne indstilling er tilgængelig, hvis opsætningen af redskab og ECU er afsluttet, eller hvis en eksisterende redskabsfil er blevet importeret til konsollen. Indstillingerne for variabel hastighedskontrol (VRC) er kun tilgængelige, hvis VRC er blevet aktiveret i funktionerne. Se altid instruktionsbogen fra sprøjteproducenten for at indstille effektive og sikre indstillinger for det pågældende redskab. 3.1 Opsætning af tanke 3.2 Opsætning af produktflow 3.3 Opsætning af tryk 3.4 Opsætning af trykkontrol 3.5 Opsætning af styreventil (regulator) 3.6 Opsætning af styreventil (proportional) 3.7 Opsætning af pumpehastighed 3.8 Opsætning af hjulsensor 3.9 Opsætning af alarmer 3.10 Aktivering af sektionskontrol 3-1

43 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3.1 Opsætning af tanke Følg trinnene for at opsætte en tank og dens kapacitet. 1. Vælg Redskab, vælg Sprøjte, og vælg Tank. 2. De nummererede faner til venstre viser den tank, som aktuelt vises. Vælg Navn for at ændre standardnavnet. 3. Indtast navn og bekræft. 4. Vælg Kapacitet. 3-2

44 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 5. Gentag for andre tanke efter behov. 3-3

45 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3.2 Opsætning af produktflow Følg trinnene for at opsætte de værdier, som påvirker produktflowet. Kontroller kalibreringsfaktoren på mærket på sprøjtens flowmåler. Hvis du kender kalibreringsfaktoren for flowmåleren, kan den indtastes her. Hvis du ikke kender den, kan dette felt efterlades tomt, og kalibreringsprocessen kan følges (forklares senere). 1. Vælg Flow. 2. Vælg Kalibreringsfaktor. 3. Indtast den korrekte faktor og bekræft. 3-4

46 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 4. Vælg Minimumsflow. Dette felt angiver det minimumsflow, som flowmåleren effektivt kan måle. I automatisk tilstand vil systemet ikke kontrollere under denne værdi. Dette kan føre til overspredning af produkt, men vil sikre, at der altid kan opnås stabil kontrol. Se oplysningerne fra producenten af flowmåleren. 5. Indtast det minimale målelige flow og bekræft. 6. Vælg Minimumsdyseflow. Dette indstiller det minimumsflow, som vil frembringe et passende sprøjtemønster. I automatisk tilstand vil systemet ikke tillade styring under den flowhastighed, som beregnes ud fra minimumsdyseflowet 3-5

47 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed ganget med antallet af aktiverede dyser. Se oplysningerne fra producenten af dyserne. 7. Indtast det minimale tilstrækkelige flow og bekræft. 8. Dumpventilen lader væske strømme tilbage i tanken. I nogle tilfælde kan ventilen være blevet ledningsført til at arbejde i den modsatte retning. Vælg Omvendt dumpventil for at lade dumpventilen arbejde i omvendt retning. 9. Vælg Aktiveret og bekræft. 3-6

48 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3.3 Opsætning af tryk Følg trinnene for at opsætte tryksensorer og betjeningsanordninger. Se specifikationerne for den sprøjte, der bruges, vedrørende de korrekte indstillinger. 1. Vælg Tryk. 2. Vælg tanken fra fanerne til venstre, og vælg Sensortype. 3. Vælg Strøm eller Spænding. Skærmbilleder og indstillinger vil variere baseret på dette valg. Bekræft. 3-7

49 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed Brug af strømsensor 1. Vælg Maksimumstryk. 2. Indtast det maksimale tryk, som sensoren kan læse, og bekræft. 3. Vælg Alarmminimum. Dette er det tryk, ved hvilket sprøjtedyserne bliver ineffektive. 3-8

50 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 4. Indtast det tryk, ved hvilket alarmen skal lyde og vises. Bekræft. 5. Vælg Alarmmaksimum. 6. Indtast det tryk, ved hvilket alarmen skal lyde og vises, og bekræft. 3-9

51 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 7. Vælg Lav trykholdskilde. Dette vil gøre det muligt for systemet at skifte til "lavt trykhold" baseret på enten tryk eller hastighed. Hvis styreenheden er i auto-tilstand, og trykket eller hastigheden falder til under den indstillede værdi, vil systemet stoppe med at kontrollere i henhold til den indstillede doseringshastighed og skifte til manuel tilstand. Når trykket/hastigheden vender tilbage til over denne værdi, skiftes tilbage til automatisk tilstand. 8. Indtast den foretrukne kilde og bekræft. Afhængigt af, om du har valgt tryk og/eller hastighed, vises valgmulighederne for grænse. 3-10

52 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 9. Vælg Trykgrænse om nødvendigt. 10. Indtast grænseniveauet og bekræft. 11. Vælg Hastighedsgrænse, hvis det er nødvendigt. 12. Indtast grænseniveauet og bekræft. 3-11

53 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed Brug af spændingssensor 1. Vælg Maksimumstryk. 2. Indtast det maksimale tryk, som sensoren kan læse, og bekræft. 3. Vælg Minimumsspænding. 3-12

54 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 4. Indtast den nominelle minimumsspænding (0-5) for sensoren og bekræft. 5. Vælg Maksimumsspænding. 6. Indtast den nominelle maksimumsspænding (0-5) og bekræft. 3-13

55 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 7. Vælg Alarmminimum. Dette er det tryk, ved hvilket sprøjtedyserne bliver ineffektive. 8. Indtast det tryk, ved hvilket alarmen skal lyde og vises, og bekræft. 9. Vælg Alarmmaksimum. 3-14

56 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 10. Indtast det tryk, ved hvilket alarmen skal lyde og vises, og bekræft. 11. Vælg Lav trykholdskilde. Dette vil gøre det muligt for systemet at skifte til "lavt trykhold" baseret på enten tryk eller hastighed. Hvis styreenheden er i auto-tilstand, og trykket eller hastigheden falder til under den indstillede værdi, vil systemet stoppe med at kontrollere i henhold til den indstillede doseringshastighed og skifte til manuel tilstand. Når trykket/hastigheden vender tilbage til over denne værdi, skiftes tilbage til automatisk tilstand. 12. Indtast den foretrukne kilde og bekræft. 3-15

57 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 13. Vælg Trykgrænse om nødvendigt. 14. Indtast grænseniveauet og bekræft. 15. Vælg Hastighedsgrænse, hvis det er nødvendigt. 16. Indtast grænseværdien og bekræft. 3-16

58 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3.4 Opsætning af trykkontrol Se specifikationerne for sprøjten og et ISO-standard dysedoseringsdiagram vedrørende de korrekte indstillinger. X30 understøtter trykkontrollerne Kun tryk og Tryk-tilbagefald. Tryk-tilbagefald bruger flowstyring, medmindre flowet falder til under en indstillet flowhastighed. Derefter vil den benytte trykkontrol, indtil flowet øges. Følg trinnene for at opsætte trykkontrol. 1. Vælg Trykkontrol. 2. Vælg tanken fra fanerne til venstre, og vælg Trykkontrol. 3. Vælg Kun tryk eller Tryk-tilbagefald og bekræft. Dette afgør de skærme, der vises. 3-17

59 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed Kun tryk 1. Vælg ISO-dyser. 2a. Vælg standarddysestørrelse og bekræft. Følgende skærmbillede vises. Hvis du vælger Brugertilpasset, går du til trin

60 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 2b. Vælg om nødvendigt Dysers aktuelle hastighed for at justere for slitage. Hvis du ikke er sikker, skal du teste den faktiske dosering ved at indsamle flowet over et minut og måle den indsamlede mængde. 2c. Indtast den faktiske flowhastighed og bekræft. Gå til trin 4 (Tæthed). 3. Hvis Brugertilpasset er valgt, vises følgende. 3a. Vælg Referencetryk. Dette skal indstilles ved målsprøjtetrykket. Kontroller oplysningerne fra producenten af dyserne. 3-19

61 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3b. Indtast referencetrykket og bekræft. 3c. Vælg om nødvendigt Dysekalibreringsfaktor for at justere for unøjagtighed på grund af slitage. Hvis du ikke er sikker, skal du teste den faktiske dosering ved at indsamle flowet over et minut og måle den indsamlede mængde. 3d. Indtast den korrekte kalibreringsfaktor og bekræft. 3-20

62 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 4. Vælg Tæthed for både standard-iso og brugertilpasset. 5. Indtast væskens tæthed (vand = 1) og bekræft. 3-21

63 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed Tryk-tilbagefald 1. Vælg ISO-dyser. 2a. Vælg standarddysestørrelse og bekræft. Følgende skærmbillede vises. Hvis du vælger Brugertilpasset, går du til trin

64 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 2b. Vælg om nødvendigt Dysers aktuelle hastighed for at justere for slitage. Hvis du ikke er sikker, skal du teste den faktiske dosering ved at indsamle flowet over et minut og måle den indsamlede mængde. 2c. Indtast den faktiske dysedosering og bekræft. 2d. Vælg Tæthed. 3-23

65 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 2e. Indtast væskens tæthed (vand = 1) og bekræft. 2f. Vælg Kontroltændpunkt for at indstille den lave flowhastighed, som vil aktivere trykkontrol. 2g. Indtast den lave flowhastighed, som vil få systemet til at skifte til trykkontrol, og bekræft. Gå til trin

66 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3. Hvis Brugertilpasset er valgt, vises følgende skærmbillede. 3a. Vælg Referencetryk. Se oplysningerne fra producenten af dyserne. 3b. Indtast referencetrykket og bekræft. 3c. Vælg dysekalibreringsfaktor. 3-25

67 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3d. Indtast den korrekte kalibreringsfaktor og bekræft. Hvis du ikke er sikker, skal du teste den faktiske dosering ved at indsamle flowet over et minut og måle den indsamlede mængde. 3e. Vælg Tæthed. 3f. Indtast væskens tæthed (vand = 1) og bekræft. 3-26

68 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3g. Vælg Kontroltændpunkt for at indstille den lave flowhastighed, som vil aktivere trykkontrol. 3h. Indtast den lave flowhastighed, som vil aktivere trykkontrol, og bekræft. 3-27

69 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3.5 Opsætning af kontrolventil (regulator) Regulatorventilsystemerne er placeret på linje med pumpen og vil justere produktflowet til bommen ved at dirigere overskydende flow tilbage til tanken. 1. Vælg Kontrolventil. 2. Vælg Kontrolventil. 3. Vælg Regulator og bekræft. 3-28

70 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 4. Vælg Flowmålerprøve. 5. For at indstille hyppigheden for prøvetagning vælges standard eller reduceret prøvetagning, og der bekræftes. Standard prøvetagning anbefales. Reduceret anbefales kun, hvis flowet kan være meget uregelmæssigt (for eksempel på slidt udstyr). 6. Vælg Valve Speed (ventilhastighed). 3-29

71 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 7. Vælg hastighed og bekræft. 8. For at sikre, at ventilen er lukket, når tanken ikke er i brug, vælges Luk ventil, når den er lukket. Dette lukker ventilen, når hovedkontakten er slukket, og/eller når alle sektioner er slået fra. 9. Vælg Aktiveret og bekræft. 3-30

72 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 10. På nogle sprøjter kan ventilen være blevet ledningsført til at arbejde i den modsatte retning. Vælg Omvendt ventil for at lade ventilen arbejde i omvendt retning. 11. Vælg Aktiveret og bekræft. 12. Vælg Minimum tid til. 3-31

73 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 13. Vælg det minimale tidsrum, som strømmen skal tilkobles for at bevæge ventilen. Bekræft. 14. Vælg Maksimum tid til. 15. Vælg det maksimale tidsrum, som strømmen kan tilkobles for at bevæge ventilen, og bekræft. 3-32

74 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 16. Vælg Indstilling af forstærkning. Dette vil indstille, hvor hurtigt styreenheden vil prøve at opnå den påkrævede dosering. Hvis den indstilles for højt, kan sprøjten overstige måldosis og bruge tid på at justere, mens den søger efter det rigtige niveau. Hvis den indstilles for lavt, vil ventilen være længe om at flytte til den ønskede dosering, og styringen vil reagere langsomt. Find den bedste forstærkningsprocent for det udstyr, der anvendes. 17. Vælg forstærkningsindstillingen og bekræft. 3-33

75 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 18. Vælg Indstilling af PWM for at ændre PWM-procentdelen. Det er det tidsrum, hvori impulsbreddemodulationen (PWM) er aktiv. PWM-indstillingen bruges til at reducere den samlede anvendte spænding på aktuatoren. Brug den med forsigtighed, da den vil reducere det moment, som aktuatoren kan anvende. En motor eller ventil kan styres ved at variere det tidsrum, hvori strømmen slås til/fra. Dette sker ved meget høj hastighed. 19. Vælg procentdelen og bekræft. 3-34

76 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 20. For at øge trykket, når sprøjten er blevet slået fra, vælges Løft tryk. Dette vil få ventilen til at øge trykket kortvarigt, efter at hovedkontakten er blevet slået fra. Det gør det muligt at genoptage sprøjtningen ved normalt tryk, når den genstartes. 21. Indtast antallet af sekunder for trykløft og bekræft. 3-35

77 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3.6 Opsætning af kontrolventil (proportional) Proportionalventilsystemer styrer typisk en hydraulikventil, som justerer hastigheden af pumpen for at styre det flow, som leveres direkte til bommen. 1. Vælg Kontrolventil. 2. Vælg Kontrolventil. 3. Vælg Proportional og bekræft. 3-36

78 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 4. Vælg Flowmålerprøve. 5. For at indstille hyppigheden af prøvetagning vælges standard eller reduceret prøvetagning, og der bekræftes. Standard prøvetagning anbefales. Reduceret anbefales kun, hvis flowet kan være meget uregelmæssigt (for eksempel på slidt udstyr). 6. Vælg Tilføj dither. Dither får ventilen til at vibrere en anelse for at hjælpe med at forhindre, at den sætter sig fast. 3-37

79 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 7. Vælg Aktiveret og bekræft. 8. Vælg Indstilling af PWM for at ændre PWM-procentdelen. Det er det tidsrum, hvori impulsbreddemodulationen (PWM) er aktiv. Højere værdier indstiller strømimpulsen i længere tid under en impulscyklus. Minimum PWM bruges til at lokalisere det punkt, hvor en ventil eller motor vil reagere på den tilførte effekt. Ved alt under dette tal vil redskabet (motor, ventilaktuator) ikke reagere. 3-38

80 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 9. Vælg procentdelen og bekræft. 10. Gentag for Maksimum PWM. 11. Vælg Controller-respons. Dette vil indstille, hvor hurtigt styreenheden vil prøve at opnå den påkrævede dosering. Hvis den indstilles for højt, kan sprøjten overstige måldosis og bruge tid på at justere, mens den søger efter det rigtige niveau. Hvis den indstilles for lavt, vil ventilen være længe om at flytte til den ønskede dosering, og styringen vil reagere langsomt. Find den bedste indstilling for det udstyr, der anvendes. 3-39

81 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 12. Vælg hastighed og bekræft. 13. Vælg PWM-frekvens for at ændre frekvensen for PWM. 14. Vælg høj eller lav frekvens og bekræft. 3-40

82 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 15. For at holde proportionalventilen i gang, mens hovedkontakten er slukket, vælges Agitationstilstand. Agitationstilstand muliggør let agitation for at holde blandingen i bevægelse. 15a. Når agitation er aktiveret, vises indstillingen PWM-agitation. 15b. Hvis du vil ændre PWM-indstillingen for at indstille pumpens hastighed under agitation, skal du vælge PWM-agitation. 3-41

83 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 15c. Vælg procentdel og bekræft. 16. For at bevare trykket, når sprøjten er blevet slået fra, vælges Løft tryk. Dette vil få ventilen til at øge trykket kortvarigt, efter at hovedkontakten er blevet slået fra. Det gør det muligt at genoptage sprøjtningen ved normalt tryk, når den genstartes. 17. Indtast antallet af sekunder for trykløft og bekræft. 3-42

84 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3.7 Opsætning af pumpehastighed Opsætning af pumpehastighed gør det muligt at overvåge pumpehastigheden under driften. 1. Vælg pumpehastighed. 2. Vælg pumpehastighed. 3. Vælg Aktiveret og bekræft. 4. Vælg Impulser/omdrejninger for at indstille antallet af impulser, der genkendes pr. omdrejning. 3-43

85 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 5. Indtast antallet af impulser og bekræft. 3-44

86 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3.8 Opsætning af hjulsensor Følg trinnene for at opsætte hjulsensoren om nødvendigt. 1. Vælg Hjulsensor. 2. Vælg Hjulfaktor. 3. Indtast meter pr. impuls og bekræft. 3-45

87 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3.9 Opsætning af alarmer Følg trinnene for at opsætte alarmerne. Alarmen kan aktiveres for alle alarmer eller for individuelle alarmer. Brug indstillingen Alle sprøjtealarmer for at aktivere eller deaktivere alle sprøjtealarmer universelt. 1. Fra hovedopsætningsmenuen vælges System og derefter Alarmer. 2. Vælg Sprøjte. 3-46

88 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3. For at aktivere alle alarmer skal du vælge Alle sprøjtealarmer, Alarmtilstand, vælge Aktiveret og bekræfte. Dette aktiverer alle de anførte sprøjtealarmer. Alarmer, som kræver indstilling af flere oplysninger, vises nedenfor. 4. Vælg Forkert hastighed. Denne alarm vil lyde og blive vist, hvis den detekterede faktiske dosering afviger fra den forudindstillede dosering med en mængde, der svarer til grænseprocentdelen. 3-47

89 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 5. Vælg Forkert hastighedsgrænse, indtast procentdelen (jo lavere, jo mere følsom) og bekræft. 6. Gentag for andre tanke efter behov. 7. Vælg Høj pumpehastighed. Vælg tank. Denne alarm vil lyde og blive vist, når omdrejningerne overstiger de forudindstillede omdrejninger. 8. Vælg tank og bekræft. 3-48

90 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 9. Vælg Maksimum o/min., indtast maksimum og bekræft. 10. Gentag for andre tanke efter behov. 11. Vælg Lav pumpehastighed, og vælg Tank. Denne alarm vil lyde og blive vist, hvis pumpehastigheden falder til under de forudindstillede omdrejninger. 12. Vælg tank og bekræft. 3-49

91 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 13. Vælg Minimum o/min., indtast minimum og bekræft. 14. Gentag for andre tanke efter behov. 15. Brug rullebjælken eller træk fingeren ned ad listen for at se flere typer af alarmer. 16. Vælg Tank lav og Tank. Denne alarm vil lyde og blive vist, hvis tankens indhold falder til under den forudindstillede procentdel. 17. Vælg tank og bekræft. 3-50

92 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 18. Indtast procentdel og bekræft. 19. Gentag trin 16 til 18 for andre tanke om nødvendigt. 3-51

93 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 3.10 Aktivering af sektionskontrol For at benytte autosektionskontrol skal dette være aktiveret. Hvis dette ikke tidligere er blevet gjort, vender du tilbage til X30 hovedopsætningsskærmen fra driftsskærmene ved at vælge. 1. Vælg System. 2. Vælg Funktioner for at få vist funktionsindstillinger. 3. Vælg Autosektionskontrol. 4. Vælg Aktiveret og bekræft (eller vælg Deaktiveret og bekræft for at slå funktionen fra). 3-52

94 Kapitel 3 - Opsætning af sprøjtestyreenhed 5. Hvis du benytter VRC-tildelingskort, skal du vælge Variabel hastighedskontrol, vælge Aktiveret og bekræfte. 6. Gentag for hver funktion, som du ønsker at aktivere eller deaktivere. 3-53

95 Kapitel 4 - Drift Når opsætning er færdig, og Autosektionskontrol og Sprøjtestyreenhed er aktiveret, vises ikonerne Autosektionskontrol og Sprøjtestyreenhed på navigationsbjælken (til venstre på skærmen). Der tilføjes oplysninger om Sprøjtestyreenhed på instrumentbrættet, og sprøjtehovedkontakten vises nederst til højre. Ikonerne Autosektionskontrol og Sprøjtestyreenhed Sprøjteinstrumentbræt 4.1 Brug af sprøjteinstrumentbrættet 4.2 Åbning af sektionskontrol 4.3 Åbning af sprøjtestyreenhed 4.4 Valg/ændring af tanke 4.5 Konfigurering og kalibrering 4.6 Overvågningsstatistik 4.7 Indstilling af underområder 4.8 Åbning af virtuel kontaktboks 4.9 Brug af hovedkontakten Sprøjtehovedkontakt 4-1

96 Kapitel 4 - Drift 4.1 Brug af sprøjteinstrumentbrættet Der tilføjes oplysninger om sprøjten til instrumentbrættet, når sprøjtestyreenheden er aktiveret. Sprøjteinstrumentbræt 1. Vælg en vilkårlig del af instrumentbrættet for at brugertilpasse de viste oplysninger. 2. Vælg de data, der skal vises. 3. For at brugertilpasse sprøjtedisplayet på sprøjteinstrumentbrættet skal du vælge sprøjteinstrumentbrættet, før du bekræfter. 4. Væg displays og bekræft. For flere oplysninger om anvendelse af instrumentbrættet henvises til instruktionsbogen for føring og autostyring. 5. Monitorinformation. 4-2

97 Kapitel 4 - Drift Denne viser Tank 1, doseringshastighed og tryk. Denne viser Tank 2, dens dækning pr. hektar og trykket. 4-3

98 Kapitel 4 - Drift 4.2 Åbning af sektionskontrol Autosektionskontrol 1. Vælg Autosektionskontrol. Brug minivisningen til at justere kontroltilstand, mellemrum og kantgrænser, og slå Autosektionskontrol til/fra. 4-4

99 Kapitel 4 - Drift 2. Vælg Kontroltilstand for at undgå overlapning eller mellemrum. Hvis Undgå mellemrum vælges, kan der forekomme en vis overlapning af spredning nær kanterne. Hvis Undgå overlapning vælges, kan der være visse steder, hvor produktet ikke spredes. 3. Vælg og bekræft. 4. Vælg Mellemrumsstørrelse for at justere størrelsen af mellemrummene, hvis det er nødvendigt. 5. Indtast den foretrukne mellemrumsstørrelse og bekræft. 6. Vælg kantgrænse. Dette indstiller den type kantgrænse, som vil slå sprøjtning fra ved hjælp af Autosektionskontrol. Markkant og Forland defineres ved hjælp af markmenuen på driftsskærmen. Se instruktionsbogen for føring og autostyring for flere oplysninger om disse. Sikkerhedszone reducerer bredden af sprøjtningen med en halv skårbredde fra kanten for at forhindre oversprøjtning. 4-5

100 Kapitel 4 - Drift 7. Vælg den foretrukne kantgrænse og bekræft. 4-6

101 Kapitel 4 - Drift 4.3 Åbning af sprøjtestyreenhed Grænsefladen for sprøjtestyreenhed kan vises enten i en minivisning eller i fuld skærm. Når Sprøjtestyreenhed er i fuld skærm, kan Føringsvisning vises som en minivisning, så føreren stadig kan overvåge kortet. 1. Vælg Sprøjtestyreenhed for at åbne en minivisning af Sprøjtestyreenheden. Minivisning Fuld føringsskærm Sprøjtestyreenhed Brug minivisningen til at overvåge status, justere dosering eller skifte tank. Skyd op eller ned for at flytte minivisningen til en anden position på skærmen. 4-7

102 Kapitel 4 - Drift For at åbne sprøjtestyreenheden i fuld skærm rører du på et vilkårligt sted i minivisningen og forskyder mod fuld skærm eller benytter knappen Minimer/Maksimer (øverst til højre). Føringsskærmen kan forblive som minivisning. Fuldskærmsgrænsefladen for sprøjtestyreenhed viser en række paneler. 2. Vælg de paneler, der skal vises, ved hjælp af sprøjteværktøjslinjen. Minivisning af føring Sprøjtepaneler Sprøjteværktøjslinje 4-8

103 Kapitel 4 - Drift 4.4 Valg/ændring af tanke Tankpanel og titelbjælke Tankikoner 1. Vælg Tank på sprøjteværktøjslinjen for at åbne panelet for den tank, der er i brug. Vælg titelbjælken for Tankpanel for at udvide og vise produktinformation. 2. Overvågning af dosering og tryk. Sprøjtetilstand og dosering Tryk 4-9

104 Kapitel 4 - Drift 3. Vælg Vælg produkt. 4. Vælg Produktnavn. 4-10

105 Kapitel 4 - Drift 5a. Vælg på listen og bekræft. ELLER 5b. Vælg Ny. 5c. Indtast et navn og bekræft. 4-11

106 Kapitel 4 - Drift 6. Vælg Hastighedsstigning. Dette vil indstille det inkrement, som skal bruges til at øge eller mindske doseringen. 7. Indtast doseringsinkrementet. 4-12

107 Kapitel 4 - Drift 8. Vælg Hastighedsforudindstilling Indtast den forudindstillede mængde og bekræft. 10. Gentag for Hastighedsforudindstilling

108 Kapitel 4 - Drift 11. Vis forudindstillede doseringer. Aktuel dosering Øg eller mindsk den forudindstillede dosering i inkrementer Vis Hastighedsforudindstilling 1, og vælg for at justere Vis Hastighedsforudindstilling 2, og vælg for at justere 12. For at justere den forudindstillede dosering vælger du Hastighedsforudindstilling 1 eller Hastighedsforudindstilling 2 og bruger plus eller minus til at justere. 13. Vælg Volumen. 4-14

109 Kapitel 4 - Drift 14. Vælg Volumen. 15. Indtast volumen af produkt i tanken og bekræft. Juster volumen 16. Vælg Volumenstigning. 4-15

110 Kapitel 4 - Drift 17. Indtast inkrementet for at justere mængden af produkt i tanken og bekræft. 18. Brug til at fylde tanken eller justere volumen med det indstillede inkrement. 19. Overvåg output. Dyseflow Totalt flow Pumpehastighed Tankfarver Grå tank. Rød til/fra. Systemet er på standby. Tanken er slået fra. Kontroller hovedkontakt og tank til/fra. Rød tank. Grøn til/fra. Tanken er slået til, men tom. 4-16

111 Kapitel 4 - Drift Blå tank. Grøn til/fra. Tanken er slået til. Faldet i den blå farve viser det omtrentlige niveau af resterende produkt. 4-17

112 Kapitel 4 - Drift 4.5 Konfigurering og kalibrering Konfigureringsikon 1. Vælg Konfigurer på sprøjteværktøjslinjen til højre på skærmen for at åbne konfigurationspanelet. 2. Vælg Hastighedskilde for at indstille, hvordan systemet skal måle hastigheden (GPS, hjulsensor, Manuel eller Fjern). Dette vil blive brugt til at beregne doseringshastigheder. 4-18

113 Kapitel 4 - Drift 3. Vælg Hastighedskilde. 4. Vælg kilden og bekræft. Bemærk, at Manuel vil tilsidesætte en række automatiske funktioner, og det anbefales ikke til drift. Det bør kun bruges til stationær test af dyser osv. Det skal ændres til den korrekte hastighedskilde, før sprøjten betjenes under normale forhold. 4-19

114 Kapitel 4 - Drift 5. Hvis Hjulsensor blev valgt, vælges Hjulsensor for at kalibrere hjulsensoren. 6. Følg prompterne. 7. Læs skærmbilledet, og vælg Næste. 8. Flyt køretøjet for at justere en hjulmagnet, og vælg Næste. 4-20

115 Kapitel 4 - Drift 9. Kør køretøjet som anvist, og stop. Vælg Næste. 10. Vælg Dækket distance, indtast distancen og bekræft. Vælg Næste. 11. Bekræft. 4-21

116 Kapitel 4 - Drift 12. Vælg Flowmåler. Dette vil starte flowmålerkalibrering. Læs skærmbillederne, og følg prompterne. 13. Læs skærmbilledet. Tænd for tanken, tænd for sprøjtehovedkontakten, og tænd for sektioner. Indsaml det flow, som skal måles. 4-22

117 Kapitel 4 - Drift 14. Vælg Næste. 15. Brug plus eller minus til at justere flowhastigheden. Når der er opsamlet nok, slås sprøjtehovedkontakten fra. Vælg Næste. 4-23

118 Kapitel 4 - Drift 16. Vælg Rumfang opfanget, indtast mængden og bekræft. 17. Flowfaktoren vises. Bekræft. 4-24

119 Kapitel 4 - Drift 4.6 Overvågningsstatistik Statistikpanelet giver føreren mulighed for at overvåge oplysninger om jobbet. Statistikpanel Statistikikon 1. Vælg Statistik på værktøjslinjen til højre på skærmen. 2. Overvågningsstatistik. Tid brugt på jobbet Dækningshastighed Aktuel kørehastighed 4-25

120 Kapitel 4 - Drift 4.7 Indstilling af underområder Ikon for underområde 1. Vælg Underområde på værktøjslinjen til højre på skærmen. Aktivt underområde Nulstil underområde 2. Vælg Aktivt underområde, vælg et underområde til at registrere oplysninger om jobbet og bekræft. 4-26

121 Kapitel 4 - Drift 3. Brug de blå pile til at få vist andre underområder. Bemærk, at systemet vil fortsætte med at registrere oplysninger om det aktive underområde. 4. Brug de grønne pile til at vælge mellem tanke. 5. Overvåg status for det aktive underområde i den nederste halvdel af panelet. Aktivt underområde for sektion Område i fuld bredde Anvendt volumen Samlet tid brugt på det aktuelle job Aktuel Gennemsnitlig doseringshastighed (areal) Gennemsnitlig dækningshastighed (tid) 4-27

122 Kapitel 4 - Drift 4.8 Åbning af virtuel kontaktboks Når Virtuel kontaktboks er blevet aktiveret, bliver kontaktbokspanelet aktivt i skærmbilledet for sprøjtestyreenhed. Virtuel kontaktboks 1. For at tænde for sektioner skal du vælge hver sektion særskilt. Det er også muligt at åbne kontaktboksen som et separat panel eller som en minivisning, når den primære føringsskærm vises. 4-28

123 Kapitel 4 - Drift Ikon for virtuel kontaktboks 2. For at åbne panelet for virtuel kontaktboks fra føringsskærmen skal du vælge Virtuel kontaktboks øverst på skærmbilledet. Virtuel kontaktboks 2a. For at flytte panelet for virtuel kontaktboks til toppen af skærmbilledet rører du ved det og trækker opad. 4-29

124 Kapitel 4 - Drift 3. For at åbne en minivisning, mens den primære føringsskærm vises, vælges Virtuel kontaktboks på navigationsbjælken. Ikon for virtuel kontaktboks Kontaktfarver Rød Kontakt er slukket. Gul Kontakt er tændt, men kan ikke sprøjte. Kontroller sprøjtehovedkontakt og tank til/fra. Grøn Kontakt er tændt og sprøjter. Blå Aflukning ved lavt tryk/hastighed er aktiv. 4-30

125 Kapitel 4 - Drift 4.9 Brug af hovedkontakten Når Virtuel hovedkontakt er blevet valgt i opsætningsindstillingerne, tænder sprøjtehovedkontakten på X30-konsollen for sprøjtesystemet. Denne kontakt virker ikke, hvis ekstern ECU-retning blev valgt under opsætningen. Kontakten angiver også, om systemet er klar. Grøn Sprøjtestyreenheden er tændt og fungerer. Vælg hovedkontakten for at slukke for sprøjten. Hvid Sprøjtestyreenheden er på standby. Vælg hovedkontakten for at tænde for sprøjten. Rød Sprøjtestyreenheden er slået fra og kan ikke bruges Hjælp fra hovedkontakten Hvis hovedkontakten er rød, vælges hovedkontakten for at se mulige årsager til problemet. 4-31

126 Kapitel 4 - Drift Grøn angiver, at systemet er klar. Rød angiver, at systemet ikke er klar. Vælg for at vende tilbage til hovedskærmbilledet og fuldføre den nødvendige handling. 4-32

127 Kapitel 5 - Variabel dosering For at kunne benytte variabel hastighedskontrol (VRC) på et job, skal VRC-tildelingskortet være opsat i X30-konsollen. Kør til kanten af det område, der skal behandles, før du indlæser kortet. 5.1 Indlæsning af VRC-kortfiler 5.2 Brug af kortvisninger og -lag 5.3 Brug af variabel hastighedskontrol 5.4 Download af AgJunction-kort 5-1

128 Kapitel 5 - Variabel dosering 5.1 Indlæsning af VRC-kortfiler Følg trinnene for at indlæse et VRC-kort. Konfigurer VRC til dette job 1. Vælg jobmenuen på værktøjslinjen til højre på skærmen, og vælg Konfigurer VRC for dette job. 2. Læs installationsguidens instruktioner, og vælg Næste. 5-2

129 Kapitel 5 - Variabel dosering 3. Vælg filformatet for VRC-kortfilen, og vælg Næste. 4. Lokaliser og vælg VRC-kortfilen, og vælg Næste. 5-3

130 Kapitel 5 - Variabel dosering 5. Vælg Vælg filnavn ud for kanalen for Tank Vælg filen og bekræft. 5-4

131 Kapitel 5 - Variabel dosering 7. Under Egenskaber vælges Vælg fra listen. 8. Vælg produkttypen og bekræft. 9. Vælg om nødvendigt Enheder. 5-5

132 Kapitel 5 - Variabel dosering 10. Vælg Enheder og bekræft. 11. Vælg Vælg filnavn ud for kanalen for den næste tank, og gentag trin 5 til Kontroller, at indstillingerne er korrekte, og vælg derefter Næste. 5-6

133 Kapitel 5 - Variabel dosering 13. VRC-konfiguration er fuldført. Bekræft. 14. VRC-kortet vises på skærmen. Hvis kortet ikke vises, skal du kontrollere, at konsolplaceringen og den valgte kortplacering passer sammen. 5-7

134 Kapitel 5 - Variabel dosering 5.2 Brug af kortvisninger og -lag Ikoner for kortlag og kortvisning 1. Vælg for at vælge, hvilken dækning der skal vises på skærmen. Dækning vises med grøn. 5-8

135 Kapitel 5 - Variabel dosering Hastighed vises med blå. Variabel hastighed vises i nuancer af blå. Der vises en signaturforklaring for variable hastigheder. 2 Vælg for at vælge de informationslag, som skal vises. For flere oplysninger om dette henvises til instruktionsbogen for føring og autostyring. 5-9

136 Kapitel 5 - Variabel dosering 3. Vælg for at skifte mellem visninger af kortet (Nord opad, Hoved opad eller Perspektiv). Visningen Nord opad placerer nord øverst på skærmen. Visningen Hoved opad placerer køretøjet med dets aktuelle retning øverst på skærmen. Visningen Perspektiv placerer kortet i perspektiv med redskabet i bunden af skærmen. 5-10

137 Kapitel 5 - Variabel dosering 5.3 Brug af variabel hastighedskontrol Brug værktøjslinjen Sprøjtetilstande til at vælge Variabel hastighedskontrol eller Automatisk hastighedskontrol. Ikoner for hastighedskontrol Brug værktøjslinjen Sprøjtetilstande til at vælge Variabel hastighedskontrol eller Automatisk hastighedskontrol. Variabel hastighedskontrol er kun tilgængelig, hvis Variabel hastighedskontrol er blevet aktiveret, og der er indlæst VRC-kort. Under Automatisk hastighedskontrol anvender systemet den forudindstillede dosering, men varierer ikke doseringerne for forskellige zoner. 5-11

138 Kapitel 5 - Variabel dosering 5.4 Download af AgJunction-kort Hvis AgJunction opretter VRC-kortfilerne, kan X30-konsollen nu downloade filer fra AgJunction-webstedet ved hjælp af et link-id og login. For at benytte denne funktion skal du sikre dig, at konsollen er tilsluttet internettet. Denne funktion skal aktiveres. Vælg for at vende tilbage til hovedopsætningsskærmen fra driftsskærmen. 1. På hovedopsætningsskærmen vælges System, Funktioner og AgJunction. 2. Vælg Aktiveret og bekræft. Ikonet AgJunction vises nu på driftsnavigationsbjælken. 5-12

139 Kapitel 5 - Variabel dosering Ikonet AgJunction 3. Vælg ikonet AgJunction for at åbne en minivisning. 4. Vælg Log ind, indtast det rigtige brugernavn og den rigtige adgangskode og bekræft. Der kan logges manuelt ind/ud. 5-13

140 Kapitel 5 - Variabel dosering 5. Hvis du vil vælge en anden placering på listen, vælger du Adresseliste, vælger placeringen og bekræfter. Hvis denne funktion er aktiveret, vil systemet automatisk logge ind, hver gang konsollen startes. Dette system vil automatisk kontrollere for nye downloads. Downloadede kort vil blive vist som valgmuligheder under VRC-konfiguration. 6. Når der er nye data til indlæsning, vil der blive vist en meddelelse, der informerer brugeren om, at der er downloadet filer. 7. Vælg for at acceptere indlæsningen. 8. Under VRC-konfigurationstrin 2/4 vælges AgJunctionDownloads for at vælge et downloadet kort til jobbet. For flere oplysninger om AgJunction-funktionen, herunder hvordan du uploader tildelingskort, henvises til instruktionsbogen for X30 autoføring og autostyring. 5-14

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

System 350 X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Føring og autostyring. www.topconpa.com

System 350 X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Føring og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Føring og autostyring www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4084-DA Rev. nummer: 1.5 Til brug med softwareversion: 3.12.12 Copyright Topcon

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere