Grundejerforeningen Lille Elstedvej af 1986

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Lille Elstedvej 17-45 af 1986"

Transkript

1 Grundejerforeningen Lille Elstedvej af 1986 Lystrup den 15. august 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kommunalplanafdelingen Kalkværksvej Aarhus C Sendt til mail: Vedr. Aarhus Kommunes forslag til Klimatilpasningsplan 2014 Grundejerforeningen, Lille Elstedvej i Lystrup, vil hermed bidrage med input vedr. Aarhus Kommunes forslag til Klimatilpasningsplan 2014 med denne høringsskrivelse angående oversvømmelser i vores område ved skybrud. Hvem er vi? Grundejerforeningen Lille Elstedvej repræsenterer 15 rækkehuse beliggende ved lukket sidevej til kommunevejen Lille Elstedvej i Lystrup. Vores vej er en privat fællesvej, og vi har derfor selv vedligeholdelsen af vejen, herunder asfaltreparationer og vejafvandingen. Vores rendestensbrønde bliver oprenset mindst en gang årligt og vores afløbssystem fungerer tilfredsstillende. Hvad vil vi? I forslag til Klimatilpasningsplan 2014 er der medtaget forskellige projekter i Lystrup under Pilotprojekt Lystrup. Vores Grundejerforening ønsker, at problemerne på Lille Elstedvej ud for vores bebyggelse kan medtages under Pilotprojekt Lystrup og blive løst i sammenhæng med de øvrige akutte problemer i Lystrup. Baggrund for vores henvendelse To gange inden for de seneste to år har der været voldsom oversvømmelse i vores område i forbindelse med skybrud. Oversvømmelserne har medført skader på bygninger, biler og vores fælles naturarealer. 1

2 Under skybrud 26. august 2012 løb der overfladevand ind i flere huse på vores vej, og flere biler fik store vandskader som følge af opstuvende vejvand. Under skybrud nu i juli 2014 var der igen problemer. En bil fik vandskade, og de øvrige biler og huse undgik kun vandskader ved resolut indgriben fra flere beboere med bortledning og skovling af vand mange timer om natten. Til gengæld kom der denne gang alvorlig skade på vores fællesareal ud mod det lille vandløb mod vest. Vores vandproblemer stammer fra regnvand fra kommunevejen Lille Elstedvej, hvor regnvandet stuver op og løber ind over kantsten og fortov og ind i vores haver og ned ad vores fællesvej. Lille Elstedvej har en kraftig bakke mod vest, som leder meget vand ned i lavningen hvor vi har vores sidevej. Regnvandet fra Lille Elstedvej samles i lavning på vejen ud for TDC s Teknikcentral. Der findes to rendestensriste i vejen ud for Teknikcentralen, men ristene tilstoppes under regn ekstremt hurtigt med blade fra træer og buske og papir fra spildevandskloakken (!). Vi må forvente at TDC også er bekymret for vandskader i deres central. Beboerne i vores grundejerforening renser hyppigt disse rendestensriste for blade, men effekten heraf holder desværre ikke længe. Når rendestensristene er blokeret stuver regnvandet hurtigt op over hele vejbanen og op over kantstenen og fortovet ind mod vores bebyggelse. Vandet løber ned af vores vej for at blive samlet på p-pladsen i bunden af vores vej. Vandhøjden har ved begge de nævnte skybrud været så de parkerede biler fik betydelige vandskader. Desuden oplevede den nederste række huse, nr. 23 til 33, at vandet sted tre mursten højt ud mod vejen mod nord under august 2012 skybruddet. Det andet forhold er, at vandet trænger ned i haven ved nr. 45 og volder store skader, for derefter at fortsætte mod fællesarealet og ned i vores lille vandløb mod vest. Skaderne er bekostelige for ejendomsejerne i vores område, og har forsikringsmæssige konsekvenser når f.eks. biler så ofte som august 2012 og juli 2014 bliver ødelagt af opstigende overfladevand fra kommunens Lille Elstedvej. 2

3 I juli 2014 var der endvidere store erosionsskader i haven til nr. 43 og 45 samt på stien langs det lille vandløb, der løber i vores vestskel mod naboarealet og omfattet af Lokalplan nr Regnvandet var fosset ind igennem haven og over stien og havde eroderet to store huller i stien og vandløbsbrinken, og flere m 3 jord var skyllet ud i det lille vandløb. Vi har selv foretaget en midlertidig opfyldning af de store erosionsskader for at hindre at der opstår yderligere skader og uheld på stedet. Vores rækkehusbebyggelse er fra 1986, og der har i de første mange år aldrig været problemer med oversvømmelse under skybrud. Grundejerforeningen vurderer, at problemerne skyldes uhensigtsmæssige forhold omkring bortledning af overfladevand fra kommunevejen Lille Elstedvej kombineret med stadig kraftigere og hyppigere skybrud. Problemerne er opstået efter at kommunen lavede et hastighedsdæmpende bump på vejen og i den forbindelse ikke sikrede at de to regnvandskloaker evner at bortlede tilstrækkeligt vand under skybrud. Dertil kommer at de anvendte riste nok er hensigtsmæssige for cyklister, men alt for nemt lukkes af blade og papirrester. Under kraftig regn bør det sikres, at overfladevandet fra Lille Elstedvej uhindret kan løbe til regnvandskloakken i vejen og/eller til det lille vandløb langs vores vestskel. Det lille vandløb er meget robust, og det skal blot sikres, at vejens overfladevand uhindret kan løbe hertil. Dette kan ske ved en anden udformning af rendestensristene, f. eks. supplering med kuppelriste eller lodrette rendestensriste indbygget i kantsten og fortov. Kantsten og fortov kunne evt. sænkes på en kortere strækning ud for det lille vandløb, der i rør går under Lille Elstedvej, så vejens overfladevand ved opstuvning kan ledes direkte til vandløbet. 3

4 Særskilt problem Vi omtalte tidligere problemet med toiletpapir fra spildevandskloakken. Dette er et alvorligt hygiejnisk problem! Kloakkerne i Lystrup er ifølge vores oplysninger separatkloakeret overalt, men vi har flere gange konstateret toiletpapir, fæces og uhygiejniske forhold ved rendestensbrønde i kommunevejen Lille Elstedvej og det lille vandløb i vores vestskel, hvor der har været observeret en tydelig lugt af spildevand. I et separatsystem må der under ingen omstændigheder forekomme toiletpapir, fæces og uhygiejniske forhold i regnvandssystemet. Der må derfor være kortslutninger, brud eller andet et eller andet sted i afløbssystemet, og dette må derfor opspores og afhjælpes. Ved de store skybrud er vandmængden i de kloaksystemer, som er midt i vejen så voldsomme at de tunge metaldæksler løftes. Her er det meget tydeligt at overfladevand og toiletvand blandes sammen. Så kort og godt Vi vil hermed anmode om at problemerne med oversvømmelser midt på Lille Elstedvej under skybrud indgår i kommunens plan for pilotprojekter i Lystrup. Vi ved godt at problemerne i begyndelsen af Lystrupvej ved bunden af motorvejsrundkørslen også er store under skybrud og bør finde holdbare løsninger. Vi anser imidlertid vores situation for relativ nemt (og billig) at løse som nævnt. Vi stiller os gerne til rådighed for yderligere oplysninger, dialog og samarbejde. Ovenstående viser tydeligt omfanget af oversvømmelse i vores område, under 26. august 2012 skybruddet. Det skal endelig nævnes, at der ved begge de nævnte skybrud og oversvømmelser var udrykning fra Aarhus Brandvæsen i Lystrup og tilstedeværelse af indsatsleder, hvorfor de kan bekræfte de voldsomme oversvømmelser og behov for afspærring af Lille Elstedvej i mange timer hver gang. Med venlig hilsen Grundejerforeningen Lille Elstedvej V/ formand, Gerda Laursen v/bestyrelsesmedlem, Tage Christensen Lille Elstedvej 17 Lille Elstedvej Lystrup 8520 Lystrup 4

5 Oprindelig meddelelse Subject: Nedsivning Date: Sun, 17 Aug :45: From: Thomas Øregaard To: Poul Øregaard Efter aftale. Til Klimatilpasningsplan 2014 Aarhus Kommune... For en 3 år siden foreslog undertegnet, at gøre Forteparken til et stort nedsivnings areal nemt / billigt og elegant, ved at pløje nogle furer på tværs af slugten i samme kvote ( højde ) og derved er furen fordelings kanal og det oppløjede materiale dæmning og med en fladbundet sø ved Ellebjergvej, som med overløb til den ny anlagte sebereret regnvands ledning. Det hele skal gro efter med græs. Samme system kan benyttes ved ny anlagte skove og parker. Selv ny anlagte bydele, med vejnettet som dæmning og grøftekanten som resuare for monsterregn. Se vedhæftet fil / billede af Kinesiske terasse Rismarker. Forslagsstiller : Poul Øregaard, Askvej 1, Risskov.

6 AFDELINGSBESTYRELSEN I AARHUS KOMMUNE Formand: Søren Højager, Mejløvænget 4, 8381 Tilst Telefon: Til Teknik og Miljø, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C. Tilst d FORSLAG TIL KLIMATILPASNINGSPLAN 2014 Indledningsvis vil vi gerne rose kommunen for et godt gennemarbejdet oplæg med en række velbegrundede prioriteringer for det kommende arbejde med klimatilpasning. Vi hæfter os især ved påpegningen af, at en ressourcebetragtning af fremtidens vandmængder kan understøtte arbejdet med at skabe en mere grøn og blå by. Rigtigt grebet an er der nemlig mange muligheder for synergi, så et voldsommere klima ikke kun bliver et omkostningsfyldt problem, men derimod afsæt til at skabe ny, spændende natur. Vi hæfter os i den forbindelse bl.a. ved Mulighederne for at etablere grønne tage og begrønning af byrummet Mulighederne for mere vand i bymiljøet Mulighederne for nye vådområder i det åbne land Mulighederne for at øge biodiversiteten Mulighederne for at øge de rekreative muligheder. Vi ser frem til i de kommende år at følge kommunens forskellige aktiviteter på klimatilpasningsområdet. Med venlig hilsen Søren Højager 2

7 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10, Postboks Aarhus Dato 21. august 2014 Sagsbehandler Jan Ole Zindorff Rasmussen Mail Telefon Dokument 12/ Side 1/2 Vejdirektoratets bemærkninger til Aarhus Kommunes forslag til klimatilpasningsplan tilpasning til mere vand. Aarhus Kommune har udsendt ovennævnte planforslag i høring med høringsfrist 27. august Det tekniske grundlag for planen er bl.a. beregnede fremtidsscenarier i form af screeningskort for oversvømmelser fra nedbør svarende til en 100 års hændelse i Derudover er der foretaget en værdikortlægning og en kortlægning af såkaldte hotspots. Hotspots er anlæg, bygninger eller områder der har en høj værdi set ud fra sundhedsmæssige, kulturelle, historiske, naturmæssige, miljømæssige eller infrastrukturelle betragtninger. På ovennævnte grundlag er der udpeget nogle indsatsområder, som er prioriteret. Vejdirektoratet har noteret sig at planen udpeger et kritisk vejnet som hotspot. Heri indgår statsvejene i kommunen. Et af de prioriterede indsatsområder i perioden er en nærmere risikokortlægning af oversvømmelsestruede områder på det kritiske vejnet. Her indgår en række områder på statsvejene, som er vurderet oversvømmelsestruede ud fra ovennævnte fremtidsscenarier. Vejdirektoratet skal bemærke at Aarhus Kommunes udpegning af risikoområder på det kritiske vejnet er et godt udgangspunkt for videre arbejde med klimasikring af vejnettet. Det skal dog bemærkes at en nedbørshændelse svarende til screeningskortlægning af 100 års regn i 2050 langt overstiger de regn - intensiteter som motorvejenes afvandingssystem er dimensioneret til at kunne håndtere. Konkrete beslutninger i Vejdirektoratet om nærmere analyser af udpegede risikoområder på statsvejnettet, vil kræve et mere detaljeret udpegningsgrundlag, således at der kan skabes sikkerhed for, at de ressourcer som afsættes til klimaindsatsen bliver prioriteret optimalt og anvendt de steder hvor der er størst behov. Teglgårdsparken Middelfart Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

8 Vejdirektoratets klimatilpasningsplan Vejdirektoratet kan oplyse, at vi i december 2013 udsendte en pjece vedr. strategi for klimatilpasning. Se link: Af pjecen fremgår bl.a., at det danske vejnet spiller en meget betydelig rolle i et moderne samfund. Derfor er Vejdirektoratet nødt til at vurdere såvel det eksisterende som det kommende vejnet i forhold til de forventede klimaændringer. På den baggrund har Vejdirektoratet vedtaget en strategi for klimatilpasning på statsvejnettet. Strategien indebærer bl.a. at Vejdirektoratet samarbejder med de involverede myndigheder. Samarbejdet afdækker mulighederne for at begrænse risikoen ved koordinerede indsatser. Strategien er et dynamisk dokument, og den skal derfor afspejle den viden indenfor klima, vejteknik, økonomi og politisk valgte strategier, der er gældende. Strategien opdateres derfor, når der er mærkbar ny viden eller politiske grunde til det. Strategien bliver hvert år understøttet af en handlingsplan for Vejdirektoratets konkrete aktiviteter med klimatilpasning. Blue spots udpegning på statsvejene Vejdirektoratet er i forlængelse af klimastrategien i færd med at gennemføre et blue spot projekt på statsvejnettet. Blue spots defineres som en identificeret strækning på statsvejene, hvor risiko for oversvømmelse er stor og konsekvensen heraf betydelig. Blue spot projektet forventes afsluttet i indeværende år og vil give Vejdirektoratet et godt værktøj til prioritering af projekter til klimasikring på statsvejnettet. Venlig hilsen Jan Ole Zindorff Rasmussen 2

9 Brabrand Høring vedr. Forslag til kommuneplantillæg og forslag til klimaindsatsplan 11.juni til 27.aug Kommentar / forslag fra Birthe Bjerring Jensen Ellensvej Brabrand. Det er en god ide at tænke klimaændringerne ind i byens fremtidige vækst. Jeg er dog i tvivl om Aarhus kommune ligger inde med alle de nødvendige oplysninger. Derfor vil jeg tillade mig at bidrage med lidt historie, som måske er anvendelig i opbygningen af jeres database eller i forbindelse med projekteringen af Helhedsplan Gellerup. Det drejer sig om Christianshøj villaområdet mellem Hasle Ringvej, Silkeborgvej, Tinesvej og Gudrunsvej 72 huse. De blev bygget på kolonihavegrunde fra 1948 og frem. Et areal der skrånede let fra Hasle til Silkeborgvej. I forbindelse med bygningen af Gellerup blev store mængder jord derfra skubbet ned syd for Gudrunsvej til vores kvarters nordlige skel. Det medførte, at grundvandet steg, så husene med kælder nord for Edithsvej fik problemer med indtrængende grundvand. Mange har forsøgt med nye omfangsdræn, med større eller mindre succes. Vi kan stadigvæk få dage / perioder, hvor alle får problemet, samtidigt nærmest på minuttet og ikke altid fordi det regner her og nu. Det dræn, der efter sigende (tidligere beboeres udsagn) skulle ligge i en grøft nord for vores kvarter, virker sikkert ikke mere. Vi kan i alle tilfælde ikke se ret meget grøft og de store træer der er / har været kan have ødelagt drænet. Vi har meget leret jord i området, alle træerne mellem Hasle Ringvej og Gudrunsvej er lige blevet fældet, og jordhøjden er igen hævet støjvoldene af overskudsjord er udjævnet, så vi forudser atter en snarlig stigning af grundvandsstanden og dermed en forøgelse af presset fra grundvandet, som giver indsivende vand i vore kældre. Det er derfor vigtigt at disse oplysninger bliver registreret, så de kan tænkes ind i klimaindsatsplanen og Helhedsplan Gellerup, så der ikke bliver afledte problemer hos naboerne på Chistianshøj. Med venlig hilsen Birthe B. Jensen, Næstformand Christianshøj Grundejerforening Ellensvej Brabrand

10 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kalkværksvej Aarhus C Att.: Klimatilpasningsplan Tværgående planlægning Den 27. august 2014 J.nr. NST Ref. Frans Hejgaard Direkte tlf Mail: Sendt til: Indsigelse mod Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan Klimatilpasningsplan 2014 Aarhus Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 11. juni 2014 til 27. august Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1, mod Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan Klimatilpasningsplan ) Indsigelse efter planlovens 29, stk. 1, har den virkning, at planforslagene ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens 28, stk. 1, og Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Begrundelse for indsigelsen Retningslinjerne 2.1 og 2.4 i ovennævnte forslag til kommuneplantillæg giver anledning til bekymring for, om de foreslåede retningslinjer vil være i modstrid med de statslige interesser for danske havne, jf. Naturstyrelsens udmelding herom af 1. juni De to retningslinjer er gengivet nedenfor: 2.1 Planlægning for nye virksomheder med miljøbelastende aktiviteter/oplag, som kan forårsage forurening af grundvand og overfladevand, kan kun ske på arealer, der ikke er oversvømmelsestruede. 2.4 På arealer som er kortlagt efter jordforureningsloven og hvor der er fundet forurening, skal det sikres, at forureningen ikke medfører en øget risiko overfor natur, miljø og menneskers sundhed gennem etablering af klimatilpasningsanlæg. Da Aarhus Havn er udpeget som et oversvømmelsestruet areal i kommuneplantillægget, og der er flere af havnens arealer, der er kortlagt efter jordforureningsloven, er Naturstyrelsen bekymret for, om de foreslåede 1 ) Indsigelsen har hjemmel i 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning. Beføjelsen er henlagt til Naturstyrelsen, jf. 17, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse nr af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslagene ud over de forhold, der vedrører de overordnede statslige interesser. Naturstyrelsen har således alene vurderet de skønsmæssige og retlige mangler i forhold til de statslige interesser. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

11 retningslinjer er i modstrid med det statslige mål om at sikre udviklingsbetingelser for havne som transportknudepunkter og som erhvervsområder for virksomheder, der har behov for skibstransport. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen er enige i kommuneplantillæggets sigte, og finder det relevant, at hensyn til klima inddrages så tidligt som muligt i den konkrete miljøadministration af virksomheder. Bekymringen går derfor alene på formuleringernes absolutte karakter, som i den nuværende form kan udelukke en mere hensigtsmæssig konkret vurdering, så både hensyn til miljø, klima og erhvervets vækstmuligheder sikres. Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen ønsker en dialog med Aarhus Kommune herom. Med venlig hilsen Sanne Kjær Kontorchef Naturstyrelsen Morten R. Østergaard Funktionsleder Miljøstyrelsen 2

12 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kalkværksvej Aarhus C Sendt til Tværgående planlægning Den 26. september 2014 J.nr Ref. Frans Hejgaard Direkte tlf Mail: Frafald af indsigelse mod Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning Naturstyrelsen gjorde 27. august 2014 indsigelse mod Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning. Indsigelsen er begrundet i, at formuleringen af de foreslåede retningslinjer 2.1 og 2.4 er i modstrid med det statslige mål om at sikre udviklingsbetingelser for havne som transportknudepunkter og som erhvervsområder for virksomheder, der har behov for skibstransport. Aarhus Kommune har d.d. oplyst, at nedenstående ændringer vil blive medtaget i planforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse. Miljøministeriet er enig i den foreslåede formulering, dog sådan, at der bliver sat et eller ind mellem A og B i punkt 2.1. Retningslinjerne vil herefter fremtræde således: 2.1 I områder, der er udpeget som oversvømmelsestruede, kan der som udgangspunkt kun planlægges for nye virksomheder med miljøbelastende aktiviteter/oplag, som kan forårsage forurening af grundvand og overfladevand, såfremt virksomheden kan redegøre for følgende forhold; A) At arealet reelt ikke er truet af oversvømmelse (eksempelvis gennem detaljeret kortlægning). Eller B) at der er gennemført tilstrækkelige foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af oversvømmelsestruslen med henblik på at undgå forurening. 2.4 På arealer som er kortlagt efter jordforureningsloven og hvor der er fundet forurening, skal det i forbindelse med ny planlægning for virksomheder sikres, at forureningen ikke medfører en øget risiko overfor natur, miljø og menneskers sundhed gennem etablering af klimatilpasningsanlæg. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

13 Naturstyrelsen frafalder hermed indsigelsen under forudsætning af, at ovenstående ændringer kommer til at indgå i den endeligt vedtagne plan. Med venlig hilsen Frans Hejgaard 2

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 30. april 2014 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 med

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Klimatilpasning i Fredericiagade

Klimatilpasning i Fredericiagade Klimatilpasning i Fredericiagade Planlægning af klimasikring i et urbant miljø K1 semesterrapport Teksam, efterår 2014 Vejleder: Niels H. Jensen Udarbejdet af: Frederik Brandt Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag til Klimatilpasningsplan for Kommune Forord 1. Visioner og mål for klimatilpasning a. Generelle mål for klimaændringer b. Mål for ekstreme hændelser

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere

Parcelforeningen Engelstoft syd

Parcelforeningen Engelstoft syd Parcelforeningen Engelstoft syd Elev, den 24. april 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Nyt byområde syd for Elev, høringssvar på to spørgsmål: a. Området bør ikke

Læs mere