Grundejerforeningen Lille Elstedvej af 1986

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Lille Elstedvej 17-45 af 1986"

Transkript

1 Grundejerforeningen Lille Elstedvej af 1986 Lystrup den 15. august 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kommunalplanafdelingen Kalkværksvej Aarhus C Sendt til mail: Vedr. Aarhus Kommunes forslag til Klimatilpasningsplan 2014 Grundejerforeningen, Lille Elstedvej i Lystrup, vil hermed bidrage med input vedr. Aarhus Kommunes forslag til Klimatilpasningsplan 2014 med denne høringsskrivelse angående oversvømmelser i vores område ved skybrud. Hvem er vi? Grundejerforeningen Lille Elstedvej repræsenterer 15 rækkehuse beliggende ved lukket sidevej til kommunevejen Lille Elstedvej i Lystrup. Vores vej er en privat fællesvej, og vi har derfor selv vedligeholdelsen af vejen, herunder asfaltreparationer og vejafvandingen. Vores rendestensbrønde bliver oprenset mindst en gang årligt og vores afløbssystem fungerer tilfredsstillende. Hvad vil vi? I forslag til Klimatilpasningsplan 2014 er der medtaget forskellige projekter i Lystrup under Pilotprojekt Lystrup. Vores Grundejerforening ønsker, at problemerne på Lille Elstedvej ud for vores bebyggelse kan medtages under Pilotprojekt Lystrup og blive løst i sammenhæng med de øvrige akutte problemer i Lystrup. Baggrund for vores henvendelse To gange inden for de seneste to år har der været voldsom oversvømmelse i vores område i forbindelse med skybrud. Oversvømmelserne har medført skader på bygninger, biler og vores fælles naturarealer. 1

2 Under skybrud 26. august 2012 løb der overfladevand ind i flere huse på vores vej, og flere biler fik store vandskader som følge af opstuvende vejvand. Under skybrud nu i juli 2014 var der igen problemer. En bil fik vandskade, og de øvrige biler og huse undgik kun vandskader ved resolut indgriben fra flere beboere med bortledning og skovling af vand mange timer om natten. Til gengæld kom der denne gang alvorlig skade på vores fællesareal ud mod det lille vandløb mod vest. Vores vandproblemer stammer fra regnvand fra kommunevejen Lille Elstedvej, hvor regnvandet stuver op og løber ind over kantsten og fortov og ind i vores haver og ned ad vores fællesvej. Lille Elstedvej har en kraftig bakke mod vest, som leder meget vand ned i lavningen hvor vi har vores sidevej. Regnvandet fra Lille Elstedvej samles i lavning på vejen ud for TDC s Teknikcentral. Der findes to rendestensriste i vejen ud for Teknikcentralen, men ristene tilstoppes under regn ekstremt hurtigt med blade fra træer og buske og papir fra spildevandskloakken (!). Vi må forvente at TDC også er bekymret for vandskader i deres central. Beboerne i vores grundejerforening renser hyppigt disse rendestensriste for blade, men effekten heraf holder desværre ikke længe. Når rendestensristene er blokeret stuver regnvandet hurtigt op over hele vejbanen og op over kantstenen og fortovet ind mod vores bebyggelse. Vandet løber ned af vores vej for at blive samlet på p-pladsen i bunden af vores vej. Vandhøjden har ved begge de nævnte skybrud været så de parkerede biler fik betydelige vandskader. Desuden oplevede den nederste række huse, nr. 23 til 33, at vandet sted tre mursten højt ud mod vejen mod nord under august 2012 skybruddet. Det andet forhold er, at vandet trænger ned i haven ved nr. 45 og volder store skader, for derefter at fortsætte mod fællesarealet og ned i vores lille vandløb mod vest. Skaderne er bekostelige for ejendomsejerne i vores område, og har forsikringsmæssige konsekvenser når f.eks. biler så ofte som august 2012 og juli 2014 bliver ødelagt af opstigende overfladevand fra kommunens Lille Elstedvej. 2

3 I juli 2014 var der endvidere store erosionsskader i haven til nr. 43 og 45 samt på stien langs det lille vandløb, der løber i vores vestskel mod naboarealet og omfattet af Lokalplan nr Regnvandet var fosset ind igennem haven og over stien og havde eroderet to store huller i stien og vandløbsbrinken, og flere m 3 jord var skyllet ud i det lille vandløb. Vi har selv foretaget en midlertidig opfyldning af de store erosionsskader for at hindre at der opstår yderligere skader og uheld på stedet. Vores rækkehusbebyggelse er fra 1986, og der har i de første mange år aldrig været problemer med oversvømmelse under skybrud. Grundejerforeningen vurderer, at problemerne skyldes uhensigtsmæssige forhold omkring bortledning af overfladevand fra kommunevejen Lille Elstedvej kombineret med stadig kraftigere og hyppigere skybrud. Problemerne er opstået efter at kommunen lavede et hastighedsdæmpende bump på vejen og i den forbindelse ikke sikrede at de to regnvandskloaker evner at bortlede tilstrækkeligt vand under skybrud. Dertil kommer at de anvendte riste nok er hensigtsmæssige for cyklister, men alt for nemt lukkes af blade og papirrester. Under kraftig regn bør det sikres, at overfladevandet fra Lille Elstedvej uhindret kan løbe til regnvandskloakken i vejen og/eller til det lille vandløb langs vores vestskel. Det lille vandløb er meget robust, og det skal blot sikres, at vejens overfladevand uhindret kan løbe hertil. Dette kan ske ved en anden udformning af rendestensristene, f. eks. supplering med kuppelriste eller lodrette rendestensriste indbygget i kantsten og fortov. Kantsten og fortov kunne evt. sænkes på en kortere strækning ud for det lille vandløb, der i rør går under Lille Elstedvej, så vejens overfladevand ved opstuvning kan ledes direkte til vandløbet. 3

4 Særskilt problem Vi omtalte tidligere problemet med toiletpapir fra spildevandskloakken. Dette er et alvorligt hygiejnisk problem! Kloakkerne i Lystrup er ifølge vores oplysninger separatkloakeret overalt, men vi har flere gange konstateret toiletpapir, fæces og uhygiejniske forhold ved rendestensbrønde i kommunevejen Lille Elstedvej og det lille vandløb i vores vestskel, hvor der har været observeret en tydelig lugt af spildevand. I et separatsystem må der under ingen omstændigheder forekomme toiletpapir, fæces og uhygiejniske forhold i regnvandssystemet. Der må derfor være kortslutninger, brud eller andet et eller andet sted i afløbssystemet, og dette må derfor opspores og afhjælpes. Ved de store skybrud er vandmængden i de kloaksystemer, som er midt i vejen så voldsomme at de tunge metaldæksler løftes. Her er det meget tydeligt at overfladevand og toiletvand blandes sammen. Så kort og godt Vi vil hermed anmode om at problemerne med oversvømmelser midt på Lille Elstedvej under skybrud indgår i kommunens plan for pilotprojekter i Lystrup. Vi ved godt at problemerne i begyndelsen af Lystrupvej ved bunden af motorvejsrundkørslen også er store under skybrud og bør finde holdbare løsninger. Vi anser imidlertid vores situation for relativ nemt (og billig) at løse som nævnt. Vi stiller os gerne til rådighed for yderligere oplysninger, dialog og samarbejde. Ovenstående viser tydeligt omfanget af oversvømmelse i vores område, under 26. august 2012 skybruddet. Det skal endelig nævnes, at der ved begge de nævnte skybrud og oversvømmelser var udrykning fra Aarhus Brandvæsen i Lystrup og tilstedeværelse af indsatsleder, hvorfor de kan bekræfte de voldsomme oversvømmelser og behov for afspærring af Lille Elstedvej i mange timer hver gang. Med venlig hilsen Grundejerforeningen Lille Elstedvej V/ formand, Gerda Laursen v/bestyrelsesmedlem, Tage Christensen Lille Elstedvej 17 Lille Elstedvej Lystrup 8520 Lystrup 4

5 Oprindelig meddelelse Subject: Nedsivning Date: Sun, 17 Aug :45: From: Thomas Øregaard To: Poul Øregaard Efter aftale. Til Klimatilpasningsplan 2014 Aarhus Kommune... For en 3 år siden foreslog undertegnet, at gøre Forteparken til et stort nedsivnings areal nemt / billigt og elegant, ved at pløje nogle furer på tværs af slugten i samme kvote ( højde ) og derved er furen fordelings kanal og det oppløjede materiale dæmning og med en fladbundet sø ved Ellebjergvej, som med overløb til den ny anlagte sebereret regnvands ledning. Det hele skal gro efter med græs. Samme system kan benyttes ved ny anlagte skove og parker. Selv ny anlagte bydele, med vejnettet som dæmning og grøftekanten som resuare for monsterregn. Se vedhæftet fil / billede af Kinesiske terasse Rismarker. Forslagsstiller : Poul Øregaard, Askvej 1, Risskov.

6 AFDELINGSBESTYRELSEN I AARHUS KOMMUNE Formand: Søren Højager, Mejløvænget 4, 8381 Tilst Telefon: Til Teknik og Miljø, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C. Tilst d FORSLAG TIL KLIMATILPASNINGSPLAN 2014 Indledningsvis vil vi gerne rose kommunen for et godt gennemarbejdet oplæg med en række velbegrundede prioriteringer for det kommende arbejde med klimatilpasning. Vi hæfter os især ved påpegningen af, at en ressourcebetragtning af fremtidens vandmængder kan understøtte arbejdet med at skabe en mere grøn og blå by. Rigtigt grebet an er der nemlig mange muligheder for synergi, så et voldsommere klima ikke kun bliver et omkostningsfyldt problem, men derimod afsæt til at skabe ny, spændende natur. Vi hæfter os i den forbindelse bl.a. ved Mulighederne for at etablere grønne tage og begrønning af byrummet Mulighederne for mere vand i bymiljøet Mulighederne for nye vådområder i det åbne land Mulighederne for at øge biodiversiteten Mulighederne for at øge de rekreative muligheder. Vi ser frem til i de kommende år at følge kommunens forskellige aktiviteter på klimatilpasningsområdet. Med venlig hilsen Søren Højager 2

7 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10, Postboks Aarhus Dato 21. august 2014 Sagsbehandler Jan Ole Zindorff Rasmussen Mail Telefon Dokument 12/ Side 1/2 Vejdirektoratets bemærkninger til Aarhus Kommunes forslag til klimatilpasningsplan tilpasning til mere vand. Aarhus Kommune har udsendt ovennævnte planforslag i høring med høringsfrist 27. august Det tekniske grundlag for planen er bl.a. beregnede fremtidsscenarier i form af screeningskort for oversvømmelser fra nedbør svarende til en 100 års hændelse i Derudover er der foretaget en værdikortlægning og en kortlægning af såkaldte hotspots. Hotspots er anlæg, bygninger eller områder der har en høj værdi set ud fra sundhedsmæssige, kulturelle, historiske, naturmæssige, miljømæssige eller infrastrukturelle betragtninger. På ovennævnte grundlag er der udpeget nogle indsatsområder, som er prioriteret. Vejdirektoratet har noteret sig at planen udpeger et kritisk vejnet som hotspot. Heri indgår statsvejene i kommunen. Et af de prioriterede indsatsområder i perioden er en nærmere risikokortlægning af oversvømmelsestruede områder på det kritiske vejnet. Her indgår en række områder på statsvejene, som er vurderet oversvømmelsestruede ud fra ovennævnte fremtidsscenarier. Vejdirektoratet skal bemærke at Aarhus Kommunes udpegning af risikoområder på det kritiske vejnet er et godt udgangspunkt for videre arbejde med klimasikring af vejnettet. Det skal dog bemærkes at en nedbørshændelse svarende til screeningskortlægning af 100 års regn i 2050 langt overstiger de regn - intensiteter som motorvejenes afvandingssystem er dimensioneret til at kunne håndtere. Konkrete beslutninger i Vejdirektoratet om nærmere analyser af udpegede risikoområder på statsvejnettet, vil kræve et mere detaljeret udpegningsgrundlag, således at der kan skabes sikkerhed for, at de ressourcer som afsættes til klimaindsatsen bliver prioriteret optimalt og anvendt de steder hvor der er størst behov. Teglgårdsparken Middelfart Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

8 Vejdirektoratets klimatilpasningsplan Vejdirektoratet kan oplyse, at vi i december 2013 udsendte en pjece vedr. strategi for klimatilpasning. Se link: Af pjecen fremgår bl.a., at det danske vejnet spiller en meget betydelig rolle i et moderne samfund. Derfor er Vejdirektoratet nødt til at vurdere såvel det eksisterende som det kommende vejnet i forhold til de forventede klimaændringer. På den baggrund har Vejdirektoratet vedtaget en strategi for klimatilpasning på statsvejnettet. Strategien indebærer bl.a. at Vejdirektoratet samarbejder med de involverede myndigheder. Samarbejdet afdækker mulighederne for at begrænse risikoen ved koordinerede indsatser. Strategien er et dynamisk dokument, og den skal derfor afspejle den viden indenfor klima, vejteknik, økonomi og politisk valgte strategier, der er gældende. Strategien opdateres derfor, når der er mærkbar ny viden eller politiske grunde til det. Strategien bliver hvert år understøttet af en handlingsplan for Vejdirektoratets konkrete aktiviteter med klimatilpasning. Blue spots udpegning på statsvejene Vejdirektoratet er i forlængelse af klimastrategien i færd med at gennemføre et blue spot projekt på statsvejnettet. Blue spots defineres som en identificeret strækning på statsvejene, hvor risiko for oversvømmelse er stor og konsekvensen heraf betydelig. Blue spot projektet forventes afsluttet i indeværende år og vil give Vejdirektoratet et godt værktøj til prioritering af projekter til klimasikring på statsvejnettet. Venlig hilsen Jan Ole Zindorff Rasmussen 2

9 Brabrand Høring vedr. Forslag til kommuneplantillæg og forslag til klimaindsatsplan 11.juni til 27.aug Kommentar / forslag fra Birthe Bjerring Jensen Ellensvej Brabrand. Det er en god ide at tænke klimaændringerne ind i byens fremtidige vækst. Jeg er dog i tvivl om Aarhus kommune ligger inde med alle de nødvendige oplysninger. Derfor vil jeg tillade mig at bidrage med lidt historie, som måske er anvendelig i opbygningen af jeres database eller i forbindelse med projekteringen af Helhedsplan Gellerup. Det drejer sig om Christianshøj villaområdet mellem Hasle Ringvej, Silkeborgvej, Tinesvej og Gudrunsvej 72 huse. De blev bygget på kolonihavegrunde fra 1948 og frem. Et areal der skrånede let fra Hasle til Silkeborgvej. I forbindelse med bygningen af Gellerup blev store mængder jord derfra skubbet ned syd for Gudrunsvej til vores kvarters nordlige skel. Det medførte, at grundvandet steg, så husene med kælder nord for Edithsvej fik problemer med indtrængende grundvand. Mange har forsøgt med nye omfangsdræn, med større eller mindre succes. Vi kan stadigvæk få dage / perioder, hvor alle får problemet, samtidigt nærmest på minuttet og ikke altid fordi det regner her og nu. Det dræn, der efter sigende (tidligere beboeres udsagn) skulle ligge i en grøft nord for vores kvarter, virker sikkert ikke mere. Vi kan i alle tilfælde ikke se ret meget grøft og de store træer der er / har været kan have ødelagt drænet. Vi har meget leret jord i området, alle træerne mellem Hasle Ringvej og Gudrunsvej er lige blevet fældet, og jordhøjden er igen hævet støjvoldene af overskudsjord er udjævnet, så vi forudser atter en snarlig stigning af grundvandsstanden og dermed en forøgelse af presset fra grundvandet, som giver indsivende vand i vore kældre. Det er derfor vigtigt at disse oplysninger bliver registreret, så de kan tænkes ind i klimaindsatsplanen og Helhedsplan Gellerup, så der ikke bliver afledte problemer hos naboerne på Chistianshøj. Med venlig hilsen Birthe B. Jensen, Næstformand Christianshøj Grundejerforening Ellensvej Brabrand

10 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kalkværksvej Aarhus C Att.: Klimatilpasningsplan Tværgående planlægning Den 27. august 2014 J.nr. NST Ref. Frans Hejgaard Direkte tlf Mail: Sendt til: Indsigelse mod Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan Klimatilpasningsplan 2014 Aarhus Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 11. juni 2014 til 27. august Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1, mod Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan Klimatilpasningsplan ) Indsigelse efter planlovens 29, stk. 1, har den virkning, at planforslagene ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens 28, stk. 1, og Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Begrundelse for indsigelsen Retningslinjerne 2.1 og 2.4 i ovennævnte forslag til kommuneplantillæg giver anledning til bekymring for, om de foreslåede retningslinjer vil være i modstrid med de statslige interesser for danske havne, jf. Naturstyrelsens udmelding herom af 1. juni De to retningslinjer er gengivet nedenfor: 2.1 Planlægning for nye virksomheder med miljøbelastende aktiviteter/oplag, som kan forårsage forurening af grundvand og overfladevand, kan kun ske på arealer, der ikke er oversvømmelsestruede. 2.4 På arealer som er kortlagt efter jordforureningsloven og hvor der er fundet forurening, skal det sikres, at forureningen ikke medfører en øget risiko overfor natur, miljø og menneskers sundhed gennem etablering af klimatilpasningsanlæg. Da Aarhus Havn er udpeget som et oversvømmelsestruet areal i kommuneplantillægget, og der er flere af havnens arealer, der er kortlagt efter jordforureningsloven, er Naturstyrelsen bekymret for, om de foreslåede 1 ) Indsigelsen har hjemmel i 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning. Beføjelsen er henlagt til Naturstyrelsen, jf. 17, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse nr af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslagene ud over de forhold, der vedrører de overordnede statslige interesser. Naturstyrelsen har således alene vurderet de skønsmæssige og retlige mangler i forhold til de statslige interesser. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

11 retningslinjer er i modstrid med det statslige mål om at sikre udviklingsbetingelser for havne som transportknudepunkter og som erhvervsområder for virksomheder, der har behov for skibstransport. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen er enige i kommuneplantillæggets sigte, og finder det relevant, at hensyn til klima inddrages så tidligt som muligt i den konkrete miljøadministration af virksomheder. Bekymringen går derfor alene på formuleringernes absolutte karakter, som i den nuværende form kan udelukke en mere hensigtsmæssig konkret vurdering, så både hensyn til miljø, klima og erhvervets vækstmuligheder sikres. Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen ønsker en dialog med Aarhus Kommune herom. Med venlig hilsen Sanne Kjær Kontorchef Naturstyrelsen Morten R. Østergaard Funktionsleder Miljøstyrelsen 2

12 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kalkværksvej Aarhus C Sendt til Tværgående planlægning Den 26. september 2014 J.nr Ref. Frans Hejgaard Direkte tlf Mail: Frafald af indsigelse mod Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning Naturstyrelsen gjorde 27. august 2014 indsigelse mod Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning. Indsigelsen er begrundet i, at formuleringen af de foreslåede retningslinjer 2.1 og 2.4 er i modstrid med det statslige mål om at sikre udviklingsbetingelser for havne som transportknudepunkter og som erhvervsområder for virksomheder, der har behov for skibstransport. Aarhus Kommune har d.d. oplyst, at nedenstående ændringer vil blive medtaget i planforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse. Miljøministeriet er enig i den foreslåede formulering, dog sådan, at der bliver sat et eller ind mellem A og B i punkt 2.1. Retningslinjerne vil herefter fremtræde således: 2.1 I områder, der er udpeget som oversvømmelsestruede, kan der som udgangspunkt kun planlægges for nye virksomheder med miljøbelastende aktiviteter/oplag, som kan forårsage forurening af grundvand og overfladevand, såfremt virksomheden kan redegøre for følgende forhold; A) At arealet reelt ikke er truet af oversvømmelse (eksempelvis gennem detaljeret kortlægning). Eller B) at der er gennemført tilstrækkelige foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af oversvømmelsestruslen med henblik på at undgå forurening. 2.4 På arealer som er kortlagt efter jordforureningsloven og hvor der er fundet forurening, skal det i forbindelse med ny planlægning for virksomheder sikres, at forureningen ikke medfører en øget risiko overfor natur, miljø og menneskers sundhed gennem etablering af klimatilpasningsanlæg. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

13 Naturstyrelsen frafalder hermed indsigelsen under forudsætning af, at ovenstående ændringer kommer til at indgå i den endeligt vedtagne plan. Med venlig hilsen Frans Hejgaard 2

Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø. Resultatet af høringsfasen om forslag til Klimatilpasningsplan. Kommentarer og anbefalinger

Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø. Resultatet af høringsfasen om forslag til Klimatilpasningsplan. Kommentarer og anbefalinger Bilag 3 Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø Resultatet af høringsfasen om forslag til Klimatilpasningsplan Kommentarer og anbefalinger OVERSIGT OVER INDKOMNE BEMÆRKNINGER Grundejerforeningen Lille

Læs mere

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Borgmesterens Afdeling Dato 20. oktober 2014 Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan tilpasning

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

HVIDBOG OVER INDKOMNE INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE OMKRING BRYDEHUSVEJ

HVIDBOG OVER INDKOMNE INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE OMKRING BRYDEHUSVEJ CENTER for BY, KULTUR og ERHVERV HVIDBOG OVER INDKOMNE INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE OMKRING BRYDEHUSVEJ 1 Ballerup Kommune Center

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R.

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R. Assens Kommune sendt elektronisk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-420-00034 NST-123-420-00031 Ref. elmno Den 10. juli 2014 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4. 1-3

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for. Region Syddanmark

Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for. Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt elektronisk til: kontakt@rsyd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-711-00026 Dato: 29-10-2014 Ref. geagg Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014. Forslag til tillæg nr 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

som en diskussion af, om den kommunale indsats nu var god nok, når der var så få, der havde lavet klimatilpasningsplaner.

som en diskussion af, om den kommunale indsats nu var god nok, når der var så få, der havde lavet klimatilpasningsplaner. Indledning Vinteren er snart over os, og sandsynligheden for, at det bliver en hvid vinter, er markant større, end den var for bare få år siden. Paradoksalt nok er det en konsekvens af klimaændringerne.

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

Kommuneplantillæg om klimatilpasning - Forslag

Kommuneplantillæg om klimatilpasning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Borgmesterens Afdeling Dato 28. april 2014 Kommuneplantillæg om klimatilpasning - Forslag Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 Side 1 af 10 Den 11. september 2014 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-2016. Håndtering af regnvand fra skybrud på overfladen i Lystrup TEKNIK OG MILJØ Aarhus

Læs mere

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder.

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013 Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen Sandsynlighedskort Risikoområder Forslag til indsatsområder Nr. 1. Stampmøllebæk Nr. 21. Assedrup

Læs mere

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan 1 Indholdsfortegnelse Klimatilpasningsplan... 3 Indledning... 3 Oversvømmelseskortlægninger... 3 Sandsynlighedskortlægning, værdikortlægning og risikokortlægning...9

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Karin Jensen Planteamet Naturstyrelsen Roskilde

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Karin Jensen Planteamet Naturstyrelsen Roskilde Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Karin Jensen Planteamet Naturstyrelsen Roskilde introduktion til dagen tæt pakket dagsorden mange temaer, som vi har lyst til at præsentere

Læs mere

Statslig indsigelse mod forslag til tillæg nr. 25 til kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune - opstilling af vindmøller nordøst for Vemb

Statslig indsigelse mod forslag til tillæg nr. 25 til kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune - opstilling af vindmøller nordøst for Vemb Holstebro Kommune Teknik & Miljø Planafdelingen Sendt på e-mail til: planafdelingen@holstebro.dk, km@km.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-661-00026 Ref. togri Den 20. februar 2014 Statslig indsigelse

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring

Læs mere

i forbindelse med indsigelser/bemærkninger til forslag til kommunaplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og lokalplan nr. 69.T23.

i forbindelse med indsigelser/bemærkninger til forslag til kommunaplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og lokalplan nr. 69.T23. INDHOLD Indsigelsesnotat Bilag 1: Bemærkning fra Region Midtjylland Bilag 2: Bemærkning fra EnergiMidt Bilag 3: Indsigelse fra Naturstyrelsen BILAG i forbindelse med indsigelser/bemærkninger til forslag

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE WILLIS Konference Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI 1 Disposition Udfordringer Kortlægningstyper Case: Screening af ejendomsportefølje

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø , d. 10. marts 2012 Til Egedal Forsyning A/S Att. Kasper Heinicke TV-inspektion af kloakkerne i Forsyningen oplyser i mail af 27/2-2012, at der foretages undersøgelse af kloaknettet i og beder i den anledning

Læs mere

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE

Læs mere

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument.

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument. Indsatsplan Orø - Hvidbog Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i offentlig høring i perioden 19. august 2015 til 11. november 2015. Der er indkommet 3 høringssvar i perioden. Der har ikke været

Læs mere

Dette notat indeholder svar på de spørgsmål, der blev stillet under Byrådets behandling af ovenstående indstilling den 5. november 2014.

Dette notat indeholder svar på de spørgsmål, der blev stillet under Byrådets behandling af ovenstående indstilling den 5. november 2014. Notat Emne: Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Til: Teknisk Udvalg Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 24. november 2014 Aarhus Kommune Den 20. november 2014 Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 5 Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune Forord Denne plan integrerer Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. - En vejledning, der fortæller,

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Bilag 8. Resume af indkomne bemærkninger og Byrådets vurdering

Bilag 8. Resume af indkomne bemærkninger og Byrådets vurdering Bilag 8 Resume af indkomne bemærkninger og Resume af indkomne bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg 05 til Kommuneplan 2013, klimatilpasningsplan samt udkast til af disse I forbindelse med den

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune 03. juli 2014 Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune Indhold Retningslinjer... 1 Generelle oplysninger om håndtering af regnvand... 2 Dimensionering... 2 Forundersøgelser... 2 Nedsivning af regnvand

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Ophævelse af skovbyggelinjer for en række vedtagne lokalplaner og byplanvedtægter i Jammerbugt Kommune

Ophævelse af skovbyggelinjer for en række vedtagne lokalplaner og byplanvedtægter i Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune Plan Toftevej 43 9440 Aabybro Sendt til: raadhus@jammerbugt.dk Tværgående planlægning J.nr. 4131-849-00002 Ref. Frans Hejgaard Den 23. februar 2015 Direkte tlf. 72 54 25 85 Mail: frhej@nst.dk

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Det positive eksempel på hvordan Naturstyrelsens kortmateriale er brugt ved klimatilpasning i en oversvømmelsestruet kommune

Det positive eksempel på hvordan Naturstyrelsens kortmateriale er brugt ved klimatilpasning i en oversvømmelsestruet kommune Det positive eksempel på hvordan Naturstyrelsens kortmateriale er brugt ved klimatilpasning i en oversvømmelsestruet kommune Ulla Lyngs Ladekarl, Bryan Ingholt Borum ALECTIA Hans Odgaard, Aabenraa Kommune

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Vej- og Parkafdelingen VandPlus projekt Lindevangsparken og Sløjfen. Afgørelse om ikke VVMpligt Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land eller Hvordan man undgår at Elling svømmer væk Side 1 Centerchef Boie Frederiksen Outline Hovedpointer Frederikshavn Kommune Klimatilpasningsplan Elling

Læs mere

Mødereferat. Borgermøde Risvangen/Vorrevangen om adskillelse af regnvand og spildevand. Program. Mødereferat. Den 19. maj 2014

Mødereferat. Borgermøde Risvangen/Vorrevangen om adskillelse af regnvand og spildevand. Program. Mødereferat. Den 19. maj 2014 Mødereferat Den 19. maj 2014 Borgermøde Risvangen/Vorrevangen om adskillelse af regnvand og spildevand Mødedato: 30. april 2014 Mødetid: 18.00 20.30 Mødested: Vorrevangskolen Aarhus Vand A/S Bautavej 1

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

Afgørelse om at Terrænhævning på FeF Chemicals a/s ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at Terrænhævning på FeF Chemicals a/s ikke er VVM-pligtigt FeF Chemicals a/s Københavnsvej 216 4600 Køge Att.: Helle Sørensen, hsqn@fefchemicals.com, Poul M. Møller, pomq@fefchemicals.com Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00212 Ref. chrbe Den 22. august 2013

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Informationsmøde. Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1

Informationsmøde. Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1 Informationsmøde Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1 Program 1. Velkommen, v. Lone Henriksen, Hillerød Kommune 2. Baggrund for projektet v. Peter Underlin,

Læs mere

Ingen ændring. I den tidligere Lokalplan 197 kunne området ligeledes anvendes til legeplads, baseball, tennisbane og fodboldbane.

Ingen ændring. I den tidligere Lokalplan 197 kunne området ligeledes anvendes til legeplads, baseball, tennisbane og fodboldbane. Bemærkninger til Forslag til Lokalplan 23-007 samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Nr. Dato Fra Bemærkning Kommentarer Ændringer i lokalplanen 1 03.01.2016 Susanne og Palle Olesen Ejer af Karensvej

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025

Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025 Samlet indsigelser til Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025 Center for Miljø og Teknik Januar 2015 Susanne Nørgaard Fra: cfn@cfnpeople.com Sendt: 2. oktober 2014 01:26 Til: Susanne Nørgaard Emne:

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

KTC kredsmøde den 6. marts 2009

KTC kredsmøde den 6. marts 2009 KTC kredsmøde den 6. marts 2009 Genanvendelse af jord og kommuneplanlægningen v/ Benny Nielsen, COWI A/S (byn@cowi.dk) Disposition 1. Eksempler til anskueliggørelse af de praktiske og de økonomiske aspekter

Læs mere

Strategi behold regnvandet på egen grund! Plan og Projekt chef Kirsten Toft

Strategi behold regnvandet på egen grund! Plan og Projekt chef Kirsten Toft Strategi behold regnvandet på egen grund! Plan og Projekt chef Kirsten Toft Regnvandshåndtering Opstat i 1990érne med at etabler store bassiner i midt byen. - før ordet Klima forandringer og kliamfaktorer

Læs mere

Furesø Kommune. Oktober 2016 BORGERMØDE KLIMASIKRING AF SØNDERGÅRDSKVARTERET

Furesø Kommune. Oktober 2016 BORGERMØDE KLIMASIKRING AF SØNDERGÅRDSKVARTERET Furesø Kommune Oktober 2016 BORGERMØDE KLIMASIKRING AF SØNDERGÅRDSKVARTERET PROJEKT Borgermøde klimasikring af Søndergårdskvarteret Furesø Kommune Projekt nr. 224200 Dokument nr. 1221269309 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg . VIBORG KOMMUNE Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej 2 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: 87761284 naturogvand@viborg.dk

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Klimatilpasning fra en vejs synspunkt Klimatilpasning i fællesskab mellem Brøndby & Vallensbæk Kommune & Forsyning

Klimatilpasning fra en vejs synspunkt Klimatilpasning i fællesskab mellem Brøndby & Vallensbæk Kommune & Forsyning Klimatilpasning fra en vejs synspunkt Klimatilpasning i fællesskab mellem Brøndby & Vallensbæk Kommune & Forsyning Vejforum 5. december 2013 Samarbejde om klimatilpasningsplanen Frank Brodersen, direktør

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

-Vand i byer risikovurderinger

-Vand i byer risikovurderinger Oversvømmelse Hvorfra? Klimatilpasning -Vand i byer risikovurderinger v. 1 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 2 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 3 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 4 Vand og oversvømmelse Hvorfra?

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere