Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1."

Transkript

1 København den 3. januar 2014 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Kaj Teglmann Bendixen Michael Daniel Douglas Johnson Mikael Nielsen Palle Lind Jensen Torben Andresen Lindhardt Organisation: Dansk Metal DS Håndværk & Industri DS Håndværk & Industri Dansk Metal DI Organisation for erhvervslivet DI Organisation for erhvervslivet DI Organisation for erhvervslivet Dansk Metal Sekretariatet: Niels Bylund Industriens Uddannelser Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. Torsdag d. 19. december 2013 Kl I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6 D 5.sal Mødelokale København V. Tid: Program: Ankomst og kaffe UG1 møde 12.15? Frokost 1

2 UG 1 DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser A. Fra sekretariatet B. Fra Udvalgets medlemmer 3. EUD området A. Projekt Studentermerit B. MI udviklingsoplæg AMU området A. AMU Analyse på området for mekanisk sikring B. Nye godkendte AMU efteruddannelser 5. Mødeplanlægning A. plan for UG1 - udvalgsmøder 2013/14 6. Evt. BILAGSLISTE Bilag 1 Bilag 2 Mødekalender Det rigtige ajourførte notat om studentermerit projekt (omdelt på mødet) 2

3 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden af hensyn til behovet for prioriteret møde behandling da analysen for låsesmede ikke blev nået på seneste UG1 møde, skal sekretariatet anmode om, at dagsordenens punkt 4. (AMU), behandles inden punkt 3. (EUD) 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden Det blev aftalt at sekretariatet ved møderne fremover skal undersøge muligheden for tilkobling til trådløs WIFI og i forlængelse heraf anføre passwords i mødeoplægget 2. Meddelelser A. Meddelelser fra sekretariatet og udvalgets medlemmer: Meddelelser fra sekretariatet A. Ny uddannelseskonsulent i MI I forbindelse med at Flemming Dan Andersen fratræder sin stilling med udgangen af året, har Jørgen Bo Nielsen søgt om at overtage Flemmings stilling, når denne bliver ledig. Flemming har bl.a. haft ansvaret for Udviklingsgruppen for det smedetekniske område som er et område, som Jørgen Bo har stor erfaring og faglig interesse inden for, og som Jørgen Bo derfor har ønsket at beskæftige sig mere med. 2. Meddelelser A. Meddelelser fra sekretariatet og udvalgets medlemmer: Meddelelser fra sekretariatet i.a.b. A. Ny uddannelseskonsulent i MI Jørgen Bo overtager de opgaver Flemming har som sekretær for UG2, og samtidig fastholder han sine nuværende opgaver i relation til certificeringsudvalgene P16 og P17. Denne interne personalerokade vil betyde, at overlevering af opgaver kan ske med størst mulig kontinuitet. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra udvalgets medlemmer i.a.b. 3

4 3. EUD området A. Projekt studentermerit med en varighed på 3 år I forlængelse af sidste UG1 møde hvor sekretariatet og organisationsrepræsentanterne kort opridsede de resultater der var opnået på et miniseminar med undervisningsministeriet i uge og hvor der efterfølgende udspandt sig en spændende debat om emnet, har sekretariatet arbejdet videre med oplægget herom (se bilag 2) Først og fremmest er der foretaget en faglig og matematisk sammenligning med EUX modellen som viste, at praktiktiden på studenterforløbs modellen var på under 100 uger. PÅ EUX uddannelserne udgør praktiktiden 117 uger. 100 ugers praktik i en teknisk erhvervsuddannelse er en magisk grænse som af flere fageksperter vurderes til at være tæt på minimumsgrænsen af den praktiktid og træning der skal til, for at erhvervsuddannede i dette tilfælde smede og industriteknikere, kan nå at tilegne sig det sæt af faglige kvalifikationer der er nødvendige for at kunne bestride job inden for branchen med den høje grad af selvstændighed, som disse erhvervsuddannelser er både kendte og anerkendte for. På andre områder (matematik, kommunikations færdigheder og sprog) må det alt andet lige forventes, at studenter både kan dokumentere men også reelt, udvise en stærkere faglighed. Desuden betyder alderen selvfølgelig også noget. En EUD Student vil forventeligt være år ved erhvervsuddannelsens start og dermed langt mere moden, end en 9 klasses elev på 16. år. Dette revidere oplæg sikrer derfor dels en praktiktid (120 uger) der er mindst lige så lang som en EUX elevs og dermed også et mindst lige så stærkt fundament for såvel almen som faglig udvikling. Endelig vurderes det fortsat at være et attraktivt tilbud til både elever og virksomheder. 3. EUD området A. Projekt studentermerit med en varighed på 3 år Med baggrund i udbygget og revideret oplæg hvor den samlede erhvervsuddannelseslænge på nu 3 år sikrer dels en praktiktid der er mindst lige så lang som EUX elevernes, var der med nedenstående bemærkninger, fuld tilslutning til sekretariatets indstilling. Palle Lind Jensen som havde måttet melde afbud til dagens møde havde i samme moment meddelt sekretariatet, at han kunne støtte den nye model Mikael Nielsen anførte at det nu ser fornuftigt ud og at det er vigtigt, at de 4 ugers skoleundervisning i konventionel bearbejdning, fastholdes Michael Daniel Douglas Johnson anførte at modellen nu er OK! men at det samfundsmæssigt er dyrt, at give de unge 2 ungdomsuddannelser Finn Kyed anførte at vi med denne model forventeligt vil se flere ingeniører med en håndværksmæssig baggrund. Præcis denne ingeniør profil har længe været særdeles efterspurgt i metal og maskinindustrien. Torben Andresen Lindhardt anførte at modellen er OK! men at det også skyldes at skolerne ikke er gode nok til at kompetenceafklare (IKA) med henblik på tilbud til målgruppen om gennemførelse af et speciel tilrettet GVU forløb. UG1 foreslog at modellen bør benævnes Industritekniker 1 med gymnasial merit Som en supplerende kommentar til ovenstående vurderer UG1 i øvrigt ikke, at evt. gode intentioner om erhvervsfaglig og gymnasial integration, finder sted i EUX modelle Indstilling 1 Navnet på den EUD der er tale om med gymnasial merit 4

5 Med henvisning til (bilag ) samt ovenstående skal sekretariatet derfor indstille, at der kan arbejdes videre og skitseres et oplæg til Metalindustriens Uddannelsesudvalg, ud fra denne ramme model. B. MI udviklingsoplæg 2014 B. MI udviklingsoplæg 2014 Med henvisning til vedhæftede indspil til MI virksomhedsplan 2014 (bilag 3) vil sekretariatet på mødet give en mundtlig orientering om de søgte projekt skitser. Såfremt der bevilges midler til nogle af de anførte projekter, var enighed om at: Projekt 1: Alene skal omfatte finmekaniker uddannelsen med dens specialer og at vi allerede på næste møde vil forsøge at have fokus på dette ved at aflægge et besøg på en af de førende praktiklæresteder for finmekanikere nemlig Elos Medtech Pinol A/S i Gørløse Projekt 2: Sekretariatet - med udgangspunkt i lignende modeller inden for elektronik og automationsområdet skal drøfte udviklingen af et uddannelses tilbud for industriteknikere der ønsker at erhverve supplerende uddannelsesbevis som værktøjsmager med Skive Tekniske skole Projekt 3: Status herom kendes ikke p.t. men MI ønsker især med henblik på at imødekomme verifikation af kvaliteten i skolepraktik at der i alle UG er, beskrives nye praktikmål. Nærmere herom på de kommende møder Projekt 4: UG-1 på grund af politisk usikkerhed om den nye NQF 5 teknolog energitekniker uddannelse, vurderedes det på ingen måde hensigtsmæssigt, at gennemføre en dagskonference for Kølebranchens virksomheder i Dette forventes derimod - i samarbejde med den Jyske Håndværker skole i Hadsten og LUU på skolen - at kunne gennemføres i 2. halvår Den Jyske Håndværker skole i Hadsten er landsskole på området og på sammen måde som det var gældende ved dagskonferencerne i 2011 og 2012 på maskin- og værktøjsområdet, forestiller UG1 sig viden opsamling gennem en dialogbaseret dagskonference hvor vi med forskellige oplæg, vil forsøge at få et ajourført billede af branchens faglige og uddannelsesmæssige udfordringer. Projekt 5: UG1 gav udtryk for at være meget usikre 5

6 på, om vi kan ramme målgruppen og få dem til at deltage i et arrangement som beskrevet i OCC i forbindelse med værktøjsmaskinudstillingen i begyndelsen af april måned 2014 og om det derfor, er anstrengelserne værd. 4. AMU området A. Analyse på det låse og sikringstekniske område Metalindustriens Uddannelser fik den 28. marts 2010 godkendt ny FKB inden for området mekanisk sikring og Låseteknik. Det betød at vi mere målrettet kunne planlægge og igangsætte udvikling af et ajourført efteruddannelsestilbud til låsebranchens virksomheder. Jobområdet, som den retter sig imod, omfatter primært arbejde med alle mekaniske indbrudssikringsanlæg og låsesystemer. I første omgang var det med overførsel af ældre AMU låseteknik mål som grundet antallet (5 mål) havde været placeret i FKB 2244 som i forvejen indeholder AMU efteruddannelse til maskin og værktøjsbranchen. I den forbindelse blev der i foråret 2011 gennemført et brush-up af de enkelte AMU efteruddannelses mål og uddannelses strukturer på området, og efterfølgende blev der søgt om gennemførelse af en analyse på området. Denne blev bevilget og er nu gennemført. 4. AMU området A. Analyse på det låse og sikringstekniske område Der var - med en bemærkning om at AMU analysen, de nye strukturer, det ajourførte efteruddannelsestilbud, DBI/NUSA s initiativer vedr. markedsføring og etablering af åbent værksted m.m. skulle foreslås DLF som et informativt dagsordenspunkt ved deres kommende årsmøde - tilslutning til sekretariatets indstilling. UG1 vil ved kommende møder blive informeret om status på opfølgningen I praksis kan man sige at der er blevet foretaget to analyser, henholdsvis en spørgeskema analyse, samt en interview analyse. Spørgsmålene for begge analyser har været ens, men i interviewrunden har det i meget større grad været muligt for respondenterne at komme med uddybende svar på de enkelte spørgsmål i analysen. Analysen er vedhæftet som (bilag 4.) Konklusioner i korte teser: Svært at få svar og viden til analysen hjem fra branchens virksomheder Branchens virksomheder anvender kun AMU sporadisk Sidemandsoplæring kombineret med korte 6

7 leverandør kurser, dominerer Branchens virksomheder finder AMU tilbuddet relevant men ufleksibelt Efteruddannelse må helst ikke overskride 2-3 dage da det er svært at undvære medarbejderne i længere tid DBI / NUSA er i gang med en proces, der kan gøre kursus tiden mere fleksibel for den enkelte montør, da tanken om det åbne værksted, hvor der kører 2-3 kurser sideløbende, er ved at blive planlagt således at der kan vælges lige netop det kursus man har brug for. Dette sammen med en bedre og mere målrettet markedsføring vurderes at være vigtigt for branchens virksomheder. Der er ligeledes på DBI / NUSA ved at blive undersøgt om det er muligt at udvikle et tilbud om brug af E-learning, hvor den enkelte elev selvstændigt kan gennemføre den teoretiske del af kurset via internettet, inden han/hun møder op på selve kurset. Sekretariatet vil på UG1 mødet redegøre for yderligere forhold vedr.: samarbejdet med DBI/NUSA samarbejdet med sikringsbranchen faglig udvikling i branchen Koordinering af AMU udvikling Det indstilles at: 1. Rapporten lægges til grund for drøftelse på UG1 mødet. 2. Sekretariatet afrapporterer analyse forløbet og rapportens konklusioner til undervisningsministeriet 3. Sekretariatet sender og efterfølgende drøfter rapportens konklusioner med Dansk Låseteknisk Forening (DLF) og sikringsbranchen 4. Sekretariatet følger op på DBI/NUSA s planer om markedsføring af split forløb 5. Sekretariatet følger op på DBI/NUSA s planer om etablering af Åbent Værksted 6. Sekretariatet følger op på DBI/NUSA s planer om Udvikling af E-learning 7

8 B. Nye godkendte AMU kurser Metalindustriens Uddannelsesudvalg fik den 25. oktober 2013, takstbehandlet og endelig godkendt AMU efteruddannelsen: B. Nye godkendte AMU kurser i.a.b Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg I forhold til den ansøgte uddannelse, er der tale om en myndighedscertifikatuddannelse, idet uddannelsen er kompetencegivende for udførelse af de lovpligtige eftersyn af ventilations og klimaanlæg. Dette fremgår af myndighedscertifikatet og af AMU bevisteksten. Der har derfor været et langt og meget specielt forløb med denne godkendelse som selv Undervisningsministeriets departementschef har været involveret i. Det skyldes at Undervisningsministeriet i dette unikke tilfælde, på grund af målgruppens størrelse, er indstillet på at finansiere de omkostninger uddannelsen medfører under EVE-rammen, på trods af at behovet for uddannelsen stammer fra Energistyrelsen, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i henhold til: Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger (BEK nr af 20/ ). Undervisningsministeriet vil - foranlediget af denne sag - drøfte en fremtidig praksis ift. Budgetoplæg om EVE-rammen med finansministeriet, hvis (når) det viser sig at andre ministerier pålægger undervisningsministeriet uforudsete udgifter. Undervisningsministeriets finansiering af denne uddannelse må nemlig ikke danne præcedens for fremtidige krav fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet eller andre myndigheder. 5. Mødeplanlægning Se vedlagte mødekalender for tid og sted til de kommende møder bilag Mødeplanlægning OBS: Bemærk ny dato på december mødet 2014 i ajourført bilag 1. (onsdag den 10. december) 8

9 6. Evt. 6. evt. Hanne Birgitte Nylev spurgte om, hvornår det var muligt for eleverne, at se deres uddannelsesbeviser elektronisk? Torben Andresen Lindhardt nævnte at der hos Byggeriets Uddannelser var indført et elektronisk Uddannelseskort og at der på svejseområdet er ved at blive indført elektroniske certifikat oplysninger med QR kode acces, men at der ham bekendt, ikke var planer om mere på dette område p.t.. Sekretariatet undersøger dette og vender tilbage. 9

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00. DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Anders Mortensen Afbud fra: Niels Henning Holm

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser. analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje

Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser. analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje Udarbejdet af Industriens Uddannelser i samarbejde med Roskilde Universitet. 1 Februar 2009 Faglighed

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere