DI Organisation for erhvervslivet. Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI Organisation for erhvervslivet. Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1."

Transkript

1 København den 25. marts 2015 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Finn Kyed Kaj Teglmann Bendixen Lars Knudsen Michael Boas Pedersen Mikael Nielsen Palle Lind Jensen Torben Andresen Lindhardt Organisation: Dansk Metal Arbejdsgiverne Dansk Metal Arbejdsgiverne DI Organisation for erhvervslivet DI Organisation for erhvervslivet DI Organisation for erhvervslivet Dansk Metal Sekretariatet: Niels Bylund Afbud: Finn Kyed Bjarne Jensen Arbejdsgiverne Dansk Metal Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. Tirsdag d. 24. marts 2015 Kl hos LEGO A/S Kløvermarken 16 DK 7190 Billund Tid: Program: Ankomst og kaffe velkomst ved Jesper Thorne UG1 møde Frokost med Jesper Thorne og UG1 gæster Værktøjsmager uddannelse på LEGO v/jesper Thorne rundvisning i værktøjsafdelingen afsluttende dialog/spørgsmål over en kop kaffe 1

2 UG 1 DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser A. Fra sekretariatet B. Fra Udvalgets medlemmer 3. EUD området A. Ny EUD reform (status) B. Praktikvirksomheds godkendelse ITM 4. AMU området A. AMU Analyse på området for energiområdet B. Nye godkendte AMU efteruddannelser 5. Mødeplanlægning A. UG1 - udvalgsmøder Evt. BILAGSLISTE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 EUD reform oversigt (fagplansoversigt) 2

3 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden A. Godkendelse af dagsorden For at kvalificere debatten i dagsordenspunkterne om energianalysen samt talentspors udvikling på værktøjsuddannelsen, var der til mødet inviteret 2 gæster: 1. Forstander Kim E. Hansen Hoverdal, samt 2. Uddannelseschef Jens Christian Pedersen Skive Tekniske skole 2. Meddelelser 2. Meddelelser A. Meddelelser fra sekretariatet og udvalgets medlemmer: A. Meddelelser fra sekretariatet og udvalgets medlemmer: Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra sekretariatet A. Nyt UG1 medlem fra Dansk Industri A. Nyt UG1 medlem fra Dansk Industri Michael Boas Pedersen indtræder på den vakante plads for DI efter at Michael Johnson i efteråret 2014 fik nyt job i justitsministeriet. Michael Boas Pedersen er cand.mag. i historie, mediefag og samfundsfag og har gennem en årrække arbejdet med undervisning. Michael Boas Pedersen kommer fra en stilling som uddannelsespolitisk konsulent ved Finanssektorens Arbejdsgiverforening, og har tidligere undervist i historie og samfundsfag på både HHX og STX. Desuden har Michael Boas Pedersen været uddannelsesleder ved HHX på BCH i Horsens. B. Personale ændringer i MI B. Personale ændringer i MI Den 1. marts startede Eskil Holten Haargaard som konsulent i MI. Eskil er 41 år og cand.mag. fra KU. Han kommer fra en stilling som specialkonsulent i Madkulturen en institution under Fødevareministeriet, der arbejder med fødevarekvalitet, madkultur og udvikling af 3

4 fødevareerhvervet. Eskil har her haft ansvar for det uddannelsespolitiske arbejde. Eskil har tidligere været ansat i bl.a. Styrelsen for Forskning og Innovation og Verdensnaturfonden, hvor han primært har arbejdet med kampagne, netværk og stakeholder relationer. Eskil kommer til at arbejde med Slagerfagets Fællesudvalg, men også en række øvrige MI-opgaver, som afklares i den nærmeste tid. Jette Sonny Nielsen har pr. 1. marts fået nyt job som uddannelseskonsulent i SEVU. Her skal hun bl.a. arbejde med ernæringsassistentuddannelsen. Det betød, at Jette stoppede i MI med udgangen af februar måned. Til gengæld er Emil Daugaard som siden november har været ansat som vikar under Helenas blevet fastansat som uddannelseskonsulent i MI. Emil overtager Jettes områder med sekretariats betjeningen af UG5 og vi søger nu efter en ny vikar til MI for resten af Helenas barselsperiode. Og så har chefkonsulent Lars Espersen har pr. 1. maj fået ansættelse som konsulent i Dansk Elforbund. Her skal han blandt andet arbejde med elektrikeruddannelsen og varetage El-forbundets uddannelsespolitiske interesser. Lars som især har været tilknyttet sekretariatsbetjeningen for UG3, bliver derfor i denne tid tappet for al relevant viden og know How, og vi håber at kunne genbesætte hans stilling inden for den nærmeste fremtid Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra udvalgets medlemmer i.a.b. 4

5 3. EUD området A. Ny EUD reform status Sekretariatet vil på mødet og med henvisning til vedhæftede oversigtsskema (Bilag 2) - give en ajourførende mundtlig orientering og status om EUD reform arbejdet. Desuden er de 6 uddannelsesordninger i høringsudkast vedhæftet som (bilag 3) til orientering 3. EUD området A. Ny EUD reform status Dette dagsordenspunkt indledtes med en mundtlig orientering fra sekretariatet omfattende faser og terminer i reformens udvikling fra vort seneste møde den 8. januar. Herunder med bl.a. hørings udsendelse af uddannelsesordninger den 16. marts og hørings deadline på samme den 13. april samt med henblik på endelig fremsendelse til UVM, den 1. maj. Endvidere fulgte en forklaring om de skemaer som knytter sig til uddannelsesordningerne Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb, men hvor den samlede varighed af skoleundervisningen skal være mindst 10 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 1. og den samlede praktiktid må ikke overstige 2 år. Skema 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne hvor talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hoved-forløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb. For talentsporet for voksne er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hoved-forløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skoleundervisningen skal desuden være mindst 10 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 3a. og den samlede praktiktid må ikke overstige 2 år. Skema 4: EUX, den gymnasiale del I skemaet for denne elevtype er fagrækken for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Dette skema indeholder kun den gymnasiale del af EUX. Skema 4 skal således kombineres med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. 5

6 I forlængelse af hvert oversigtsskema 1-4 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 22/9-14. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau. Praktikmålene fremgår af et særligt skema 5, Dette alene fordi skemaerne 1-4 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Udviklingsarbejdet med uddannelsesordningerne er - på trods af et markant tidspres søgt løst i samarbejde med ledende aktører inden for hvert af UG1 s erhvervsuddannelsesområder. Bl.a. er de lokale uddannelsesudvalg inddraget på både Køletekniker uddannelsen og Værktøjsuddannelsen ligesom flere virksomheder (bl.a. Grundfos A/S) har medvirket aktivt i tilblivelsen og verifikation af uddannelsesordningen til Industriteknik uddannelsen. For overskuelighedens skyld har sekretariatet vedhæftet et regneark som (fanerne nederst) omfatter en fagoversigt af UG1 s erhvervsuddannelser. (se bilag 1.) I de seneste uger er der parallelt med dette arbejde pågået drøftelser i metalindustriens Uddannelsesudvalg om bl.a. ambitionsniveauet på de nye talentspor. Michael Boas Pedersen (MBP) indledte derfor med at redegøre for følgende DI synspunkter: At denne reform skal gen-brande EUD At talentsporet er vigtigt i denne proces At fagene på talentsporet - som udgangspunkt - skal være på ekspertniveau At EUD skal være kongevejen til videreuddannelse Og, at der skal indledes et tæt samarbejde med erhvervsakademierne herom Torben Andresen Lindhardt (TAL) erklærede sig på vegne af DANSK METAL, enig i denne målsætning og påpegede desuden, at vi må udfordre 6

7 ministeriet med, at der også vil være tale om akademi niveau på vore talentspors erhvervsuddannelser TAL påpegede desuden at alle metalindustriens Uddannelsers vejledende kompetenceark skal ajourføres således at kongevejene for videreuddannelse synliggøres sekretariatet noterede desuden følgende synspunkter i debatten: Mikael Nielsen (MN) anførte at HTX elever er den oplagte målgruppe for talentsporet Kaj Teglmann Bendixen (KTB) anførte at det erhvervede talentspors niveau, skal kunne ses på svendebrevet. I den forbindelse blev det indstillet til MI: 1. At UG1 skal ny - udvikle hoved og talentspor således at talentsporet som udgangspunkt når ekspertniveau. 2. At optagelse på talentspor kun kan ske når både elev, skole og virksomhed er enig. 3. At AU delen udvikles således at der som hovedregel kan opnås så mange ETCS point som muligt. 4. At AU delen skal placeres i uddannelsesordningerne på tabeller med Valgfri uddannelsesspecifikke fag for talentspors elever 5. At svendeprøven for så vidt angå den faglige del, skal være identisk med det normale hovedforløbs svendeprøve, men at det skal undersøges om projektarbejde og afrapportering heraf, bør kunne lægges på et højere niveau. 6. At der ikke udover den godkendelses praksis der er indført på industritekniker uddannelsen skal stilles særlige krav til praktik virksomhederne 7

8 Sekretariatet kunne herefter tilkendegive at ville arbejde loyalt videre med dette nye og meget ambitiøse UG1 mandat på de to erhvervs uddannelser hvor der skal oprettes talentspor (Industritekniker + Værktøjsuddannelsen) Sekretariatet udfoldede en række faser som må forventes at forsinke og eller fordyre det forestående arbejde hermed. Det drejer sig om: Tilbagekald af uddannelsesordninger sendt til høring Gennemgang af hovedforløbsfag med begynder og rutineret præstationsstandard med henblik på udvikling af disse til avanceret præstationsstandard på hovedsporet og til ekspertniveau på talentsporet Udvikle akademifag til uddannelsesordningens skemaer for valgfri uddannelsesspecifikke fag Konkretisere ideer fra FVD til talentspors uddannelsen for værktøjsmagere Verificere med bekendtgørelserne (kan det enkeltetes fags mål og ambitionsniveau tolkes korrekt/entydigt i bekendtgørelserne) Indarbejde alle disse fag og ændringer i uddannelsesordningerne Ajourføre eventuelle nye videns, færdigheds, og kompetencemål til bekendtgørelserne med henblik på nyfremsendelse eller løft ved kommende udviklingsredegørelse. Udsende uddannelsesordningerne til høring Ajourføre disse i forhold til eventuelle bemærkninger fra hørings parter 8

9 Fremsende uddannelsesordningerne til UVM På grund af arbejdets prioritering, omfang og betydning vil der allerede i denne uge kunne forventes udarbejdet en plan for dette ajourførings arbejde. Sekretariatet vil derfor orientere UG1 om denne proces i en mail medio april måned B. Praktikvirksomhedsgodkendelse for industriteknik maskin På UG1 mødet hos Nilpeter A/S den 13. oktober 2014 orienterede sekretariatet om en erfaret LUU besigtiger praksis der i uoverensstemmelse med den gældende uddannelsesordning, stiller krav til praktikvirksomhederne om at praktikuddanne industriteknikere maskin på CNC maskiner. I drøftelserne herom på mødet, var der enighed om at få belyst konsekvenserne af givne beslutninger herom. B. Praktikvirksomhedsgodkendelse for industriteknik maskin Punktet blev kort drøftet. TAL var naturligvis bekendt med, at reformarbejdet sluger alle resurser i sekretariatet p.t. men påpegede også, at det var vigtigt at få færdiggjort dette arbejde. Især fordi godkendelses skemaerne højst sandsynligt skal ajourføres og besigtigerne skal i forlængelse heraf orienteres om en eventuel ændret praksis Pga. et voldsomt arbejdspres med reformarbejdet har sekretariatet ikke haft tid til at kvalificere datagrundlaget for kvalificerede drøftelser og evt. indstillinger herom. Men med mindre hele foråret belægges med reformarbejde, vil dette arbejde blive gennemført inden næste møde og derfor komme på dagsordenen igen. 4. AMU området A. Analyse på det energitekniske område Energiteknikområdet synes stadigt mere kompetencemæssigt fragmenteret. Der er fortsat behov for kompetence udvikling inden for de traditionelle energi omsætningsformer, vand og andre husinstallationer, men bl.a. mange nye energiformer og automatiserede husinstallationer (bl.a. avancerede ventilationssystemer) gør området uoverskueligt i relation til en definering af efteruddannelses strukturer og konkrete efteruddannelses tilbud. Den vedhæftede rapport (Bilag 4) dokumenterer et analysearbejde vedrørende efteruddannelses behov inden for det energitekniske område som omfatter efteruddannelse inden for både UG1 og 4. AMU området A. Analyse på det energitekniske område Sekretariatet redegjorde således om projektet. Formålet med projektet har været, at få undersøgt kompetence- og efteruddannelsesbehovet inden for energiteknikområdet. Mere specifikt inden for dels det klimatekniske område som dækkes med efteruddannelse fra FKB 2708 samt det energi og varmetekniske felt som efteruddannelsesdækkes via FKB Endelig er der i analysen set på om den underliggende TAK Industriel VVS i FKB 2610 (Smedeteknik) dækker et stort jobområde, der udvikler sig meget hurtigt set i forhold til jobfunktionernes indhold. Analysen har været et fælles UG1 + UG2 projekt. 9

10 UG2 områder. Da rapportens forfatter på grund af en kandidat eksamen i teknologifilosofi på AUC endnu engang er forhindret i at deltage i dagens UG1 møde, men at vi denne gang har forstander Kim E Hansen fra AMU Center Hoverdal med til mødet, indstilles det, at rapportens indhold og konklusioner drøftes. Analysen er på mange måder interessant læsning for lægfolk (udfoldning af de forskelige teknologier). Eksempelvis blev jeg overrasket over at læse, at det i snart 15 år (1. januar 1997) har været forbudt at deponere affald, som egner sig til forbrænding. Ganske vist var jeg så sent som i søndags på KARA i Køge med min lille trailer fyldt med pap, plast, haveaffald, noget forbruger elektronik og nogle overskudsmøbler m.m. som jeg selvfølgelig nøje måtte sortere, inden det blev fyldt i containerne. Men det forstår jeg jo bedre når stort set alt brændbart affald bliver brændt og dermed bidrager til el og varme produktionen i landet. Men det er alligevel store tal. Hvert år bliver der afbrændt 3,7 mio. tons affald på 29 affalds-forbrændingsanlæg i Danmark med en kapacitet på mellem og tons om året. De 3,7 mio. tons affald giver ca. 20 % af den danske varmeproduktion og ca. 4,5 % af elproduktionen. Danmark er også det førende land i Europa, hvad angår forbrænding af affald. Og selv om der hvert år bliver afbrændt ca. 600 kg affald pr. indbygger i Danmark, hvilket er det suverænt højeste tal i Europa, importeres der affald fra udlandet for at udnytte kapaciteten i anlægget. Jeg fandt også de miljø tekniske udfordringer ved affaldsforbrænding interessant. Eksempelvis er det jo rent kemi når man overvejer at sprøjte ammoniak (NH3) direkte ind i forbrændingen i kedlerne for at nedbringe NOx udledningen som der jo betales rigtigt mange penge for udledning af. Omvendt er jeg også enig med Svend Jensen i at der er tale om teknologiområder som er meget omfattende og vanskelig at afgrænse. Der er mange processer og anlægstyper i spil med det formål at frembringe energi, ligesom der i produktionsanlæg og bygninger findes installationer, der opfylder energitekniske formål i forbindelse med energibesparelse og udnyttelse af f.eks. procesenergi. Energiteknologiernes sammensatte karakter betyder derfor også, at virksomhederne inden for området har ansat både smede, elektrikere, automatikteknikere, procesoperatører m.fl. til at varetage arbejdsopgaverne. 10

11 Konklusioner på kedelpasser området: Kedelpasserarbejdet kobles mange steder sammen med opgaver inden for vedligehold i produktionen eller konkrete produktionsopgaver. Derfor er mange kedelpassere i dag faglærte. Ofte med en smedeuddannelse. For kedelpassere på affaldsforbrændingsanlæg er det almindeligt at følge efteruddannelsen hos FORCE. Her er der et stærkt fokus på lovgivningen omkring forbrændingsanlæggene og miljøet. En del af undervisningen bygger på en avanceret simulator. Der er ingen, der giver udtryk for et konkret behov for nye efteruddannelseskurser inden for kedelpasserområdet. De fleste henviser til, at en revision af kedelpasseruddannelsen vil være tilstrækkelig. Under det automatiktekniske område har der tidligere været udviklet tre kurser i samarbejde med kraftvarmeværkerne. Disse kurser har været udbudt siden 2009, men er aldrig gennemført på grund af meget få eller ingen tilmeldinger, og er derfor nedlagt igen. Det er bemærkelsesværdigt, at smedene i stigende grad skal kunne forstå virkemåden af den el-tekniske del af anlæggene. Styring og regulering er nødvendig som grundviden for mange smede, der arbejder som kedelpassere og samtidig er vedligeholdelsesmedarbejdere i proces- og fødevareindustrien. Kurser findes allerede f.eks. inden for automatik- og procesområdet. Der er ingen af driftsassistenterne, der oplever, at de har efteruddannelsesbehov, som de ikke kan få opfyldt. Virksomhederne er generelt godt tilfredse med kedelpasseruddannelsen på Hoverdal, men mener dog, at den trænger til en revision. Undervisningsmaterialet virker for gammeldags i forhold til de teknologier, der 11

12 findes på anlæggene i dag. Miljøsiden kunne med fordel fylde noget mere. Under interviewene og rundgangen på både kraftvarmeværker og dampanlæg i industrien, var det tydeligt, at det sikkerhedsmæssige fylder meget, men der er ikke udtrykt specielle uddannelsesbehov i denne forbindelse. I den forbindelse kunne sekretariat oplyse at kedelpasser uddannelsen netop er blevet ajourført og desuden på vej til en ny-godkendelse i Undervisningsministeriet. Desuden er der udviklet helt nye undervisnings materialer hertil. (Se link herunder) rt/ TAL påpegede desuden, at når der nu etableres kompetencefonde på så mange områder (også inden for det offentlige beskæftigelses område) er der derfor behov for udvikling af kompetence pakker til AMU Kurs. Konklusioner på det Klimateknisk område De besøgte virksomheder har ingen efteruddannelsesbehov inden for opbygning og montage af klimaanlæg, som de ikke kan få dækket i dag. Alle servicemedarbejdere i de besøgte virksomheder er faglærte, typisk smede, men der findes også elektrikere og automatikteknikere, der arbejder som serviceteknikere. Teknisk service indeholder de samme jobfunktioner på tværs af forskellige firmaer. 5 års lovpligtig eftersyn og VENTordningen har skabt en betydelig standardisering af arbejdsopgaverne. Det lovpligtige eftersyn og VENT-service er to forskellige ordninger. VENT-service vedrører den daglige drift. Det lovpligtige 5 års eftersyn er et energi eftersyn. AMU- Hoverdal har udviklet en anbefalet uddannelsesstruktur inden for det klima 12

13 tekniske område, som både tilgodeser VENT-ordningen og det lovpligtige 5 års eftersyn. Virksomhedernes efteruddannelse varetages i det væsentlige via AMUkurserne i uddannelsesstrukturen fra Hoverdal. Man følger i et beskedent omfang nogle leverandørkurser f.eks. hos Trend. Det er tydeligt, at det afgørende efteruddannelsesbehov, som virksomhederne oplever ikke bliver dækket, findes inden for grundlæggende el-teknik samt styring og regulering. Målene Klimatekniske målinger og komponenter samt Klimateknik, fejlfinding på automatikkomponenter lever ikke op til behovet. Begge mål er fra 2005, og ERA vil foreslå, at de revideres, og at behovet for en dybere forståelse for elektronik og basal styring og regulering inddrages i denne revision. Der er desuden behov for et mål med fokus på kundeservice, salg/mersalg, rådgivning og kommunikation målrettet til serviceteknikere i ventilationsbranchen. Varigheden foreslås af virksomhederne til at være 2-3 dage. Der var på mødet enighed om at: Klimatekniske målinger og komponenter, samt Klimateknik, fejlfinding på automatikkomponenter, ajourføres i overensstemmelse med analysens indstilling Desuden var der enighed om at sekretariatet skulle undersøge om MI i anden FKB havde tilkoblet AMU kurser med formål om, at uddannelsesdække serviceteknikeres behovet for læring om kundeservice, salg/mersalg, rådgivning og kommunikation. Endvidere påpegede TAL, at der også på dette område er behov for udvikling af 13

14 kompetence pakker til AMU Kurs samt desuden til udvikling af pakker til 4 ugers erhvervsrettet på bygning på de relevante erhvervsuddannelser der (jvf. analysen) peges på. Her skyldes det især det forhold at ventilationsteknikeren ikke rigtigt er slået igennem. Endelig noterede sekretariatet at rapporten også ønskes drøftet i UG2 5. Mødeplanlægning Se vedlagte mødekalender for tid og sted til de kommende møder Bilag Mødeplanlægning UG1 OR mødet den 24. august vil i nær fremtid blive søgt DOODLET til en anden dag 6. Evt. 6. evt. Formanden for FDV Direktør Michael Nederby, TECCON FORM A/S i Holstebro overrakte efter mødet en talentkasse fyldt med faglige input og inspiration for udvikling til talentforløbet for værktøjsmageruddannelsen til UG1. Sekretariatet finder det rigtig positivt, at værktøjsindustrien på eget initiativ tager medansvar for det igangværende EUD reform arbejde og her - helt konkret - bidrager med faglig inspiration til talentforløbet for værktøjsmageruddannelsen. UG1 og Metalindustriens Uddannelsesudvalg vil i den kommende tid bestræbe os på, at få udfoldet og implementeret så mange af forslagene som muligt. 14

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 3. januar 2014 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Kaj Teglmann Bendixen Michael Daniel Douglas Johnson Mikael Nielsen Palle Lind Jensen Torben Andresen Lindhardt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. 13. marts 2014 jbn Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. orange mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup, Metal Finn Kyed,

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Beklædning 25. august 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Referat af møde i UG 3

Referat af møde i UG 3 Referat af møde i UG 3 Den 10. april 2013 Dato: 4. april 2013 Tid: Kl. 10.00 15.00 Sted: Kl. 10-12 Aarhus Tech, Center for autoteknologi Hasselager Allé 2 8260 Viby J. Spørg efter Søren R. Glob Kl. 12

Læs mere

Dagsorden til UG 3 møde mandag den 7. november kl. 10 13 hos industriens Uddannelser

Dagsorden til UG 3 møde mandag den 7. november kl. 10 13 hos industriens Uddannelser Dagsorden til UG 3 møde mandag den 7. november kl. 10 13 hos industriens Uddannelser I mødet deltager konsulent Lars Espersen, der har arbejdet med EUX inden for andre uddannelser i MI og som skal afklare

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Noter fra uddannelsesmøde med gæster fra værktøjs og maskinindustrien. torsdag den 12. januar 2012. Fjeldsted Skov kro. Information og synspunkter

Noter fra uddannelsesmøde med gæster fra værktøjs og maskinindustrien. torsdag den 12. januar 2012. Fjeldsted Skov kro. Information og synspunkter Noter fra uddannelsesmøde med gæster fra værktøjs og maskinindustrien torsdag den 12. januar 2012 på Fjeldsted Skov kro. Information og synspunkter Nyt Talentforløb på vej Parallelt med skolernes ordinære

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 12.30 Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt:

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

AMU-analyse inden for det energitekniske område

AMU-analyse inden for det energitekniske område AMU-analyse inden for det energitekniske område INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Metodeovervejelser... 4 1. Afgrænsning af det energitekniske område... 6 1.1 Smedeteknik og industriel VVS... 6 1.1.1

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere