UDKAST TIL UDTALELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL UDTALELSE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse /0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles EUkøbelov (COM(2011)0635 C7-0329/ /0284(COD)) Ordfører for udtalelse (*): Evelyne Gebhardt, Hans-Peter Mayer (*) Procedure med associerede udvalg forretningsordenens artikel 50 PA\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_Legam PE v /12 PA\ doc

3 KORT BEGRUNDELSE 1. Indledning Kommissionen har den 11. oktober 2011 foreslået at udstede en forordning om en fælles EUkøbelov. Formålet er at konsolidere og effektivisere det indre marked gennem fremme af grænseoverskridende handel mellem virksomheder og forbrugere. Dette mål søges nået ved at indføre en fælles EU-købelov, dvs. et selvstændigt og ensartet regelsæt, der såvel indeholder aftaleretlige bestemmelser som forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i relation til køb af varer og digitale indhold, og som skal anses for en alternativ aftaleretlig ordning inden for den enkelte medlemsstats nationale ret. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse spiller en særlig vigtig rolle for så vidt angår lovgivningsforslagets betydning for forbrugerbeskyttelsen på det indre marked. Udvalget afgiver derfor ikke blot en udtalelse til Retsudvalget (JURI), som er korresponderende udvalg, i henhold til bestemmelserne i artikel 50 i Europa-Parlamentets forretningsordenen vedrørende Procedure med associerede udvalg, men har derimod enekompetence på flere områder. Ligesom det er tilfældet i det korresponderende udvalg, udpeges der i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) ligeledes to ordførere, som har arbejdet tæt sammen i forbindelse med forberedelsen af udtalelsen (blandt gennem en offentlig høring og omkring opgaven om at gennemføre en kvalitetskontrol af Kommissionen konsekvensanalyse). På grund af de to ordføreres forskellige holdninger indeholder dette udkast til udtalelse to dokumenter: (1) de fælles ændringsforslag og (2) de separate ændringsforslag fra hver af ordførerne. Indledningsvist belyses de fælles ændringsforslag, hvorefter begrundelserne for de to ordføreres respektive holdninger præsenteres. 2. Begrundelse for de fælles beslutningsforslag En lovtekst, som regulerer rettighederne og forpligtelserne mellem to parter, bør være så klar og præcis som mulig. Dette gælder navnlig, når der er tale om forbrugere. Muligheden for forskellige fortolkninger bør så vidt muligt undgås. Det er nødvendigt at sikre sammenhængen med de gældende bestemmelser, navnlig i forhold til bestemmelserne i forbrugerbeskyttelsesdirektivet. Ordførerne foreslår således en række ændringer, som præciserer de anvendte begreber og tilpasser disse til de gældende definitioner. Der vil ligeledes blive fremlagt fælles ændringsforslag med hensyn til kontraktmæssigheden af digitalt indhold, begrebet "gratis/uden vederlag", og vedrørende tilbuddet om afhjælpning, hvis aftalen bringes til ophør. 3. Begrundelse for de separat fremlagte ændringsforslag: a) Evelyne Gebhardt Uhensigtsmæssige valgfri instrumenter i forbrugerretten PA\ doc 3/12 PE v01-00

4 Ordføreren stiller generelt spørgsmålstegn ved egnetheden af. Inden for rammerne af lovgivningen om forbrugerkøbsaftaler er forbrugeren som følge af informationsskævheder underlagt et særligt beskyttelsesbehov, og i forbindelse med købsaftaler må forbrugeren kunne have tillid til, at der findes et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Især på området for grænseoverskridende onlinehandel er det derfor EU-lovgivers ansvar at indføre pålidelige bestemmelser gennem harmonisering af national ret. Tidligere er dette i vidt omfang sket blandt andet gennem indførelsen af direktiv 2011/83/EU. Endnu et valgfrit instrument, som indebærer, at valget af instrument de facto placeres hos den erhvervsdrivende, vil komplicere den juridiske situation og navnlig være til ulempe for forbrugeren. Den potentielle juridiske usikkerhed, som indførelsen af en valgfri købelov ville kunne forårsage, udgør en unødig risiko for driften af det indre marked. Ordføreren deler en række eksperters bekymringer for, at det som følge af manglende retspraksis vil tage mange år, før EU-Domstolen har truffet bindende afgørelser vedrørende de fortolkningsspørgsmål, som den fælles EU-købelov vil afstedkomme. Derudover ville indførelsen af et valgfrit instrument være ensbetydende med en afvigelse fra den hidtil succesfulde harmoniseringsmetode. Kritik af Kommissionens konsekvensanalyse Ordføreren finder ikke beregningen af transaktionsomkostninger og de forudsætninger om forbrugernes tillid, som fremgår af Kommissionens konsekvensanalyse, overbevisende. For eksempel tages der hverken højde for de harmoniserende virkninger af det nyligt vedtagne direktiv 2011/83/EU eller for lovgivningen om alternative tvistbilæggelsesordninger (alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse). På ordførerens forslag fremsendte de to ansvarlige udvalg, JURI og IMCO, et spørgeskema til Europa-Parlamentets Udvalg for Konsekvensanalyse med henblik på at få foretaget en kvalitetskontrol af Kommissionens konsekvensanalyse. Resultaterne blev fremlagt den 22. januar 2013 i JURI og bekræfter i vidt omfang ordførerens betænkeligheder. De metodiske svagheder, som blev fremhævet i analysen, forvrænger den informative værdi af konsekvensanalysen i en sådan grad, at den ikke kan afhjælpes ved, at der endnu ikke findes en generelt accepteret model for beregning af transaktionsomkostninger. Minimumsharmonisering af præstationsaspekter, relaterede tjenesteydelser og digitale indhold Ordføreren kan derfor ikke støtte om en valgfri EU-købelov. Alligevel er ordføreren overbevist om behovet for at indføre fælles europæiske regler på området for forbrugeraftaleret. Som et alternativ til den valgfri EU-købelov foreslår ordføreren derfor at videreføre og færdiggøre den hidtil vellykkede harmoniseringsproces af EU-lovgivningen om forbrugeraftaler. Efter vedtagelsen af direktiv 2011/83/EU resterer der blot nogle få områder inden for forbrugeraftaleretten, som moderniseres gennem det foreliggende forslag til direktiv. For at tage højde for udviklingen inden for onlinehandel er det desuden nødvendigt at indbefatte aftaler om digitalt indhold. Ordføreren mener desuden, at det er nødvendigt at inkludere relaterede tjenesteydelser, eftersom disse er nært knyttet til købsaftaler. b) Hans-Peter Mayer PE v /12 PA\ doc

5 Valg af instrument og nødvendigheden heraf Den 8. juni 2011 gav Europa-Parlamentet i punkt 5 i sin initiativbetænkning om fremskridt i retning af en europæisk aftaleret for forbrugerne og erhvervslivet (P7_TA(2011)0262) klart udtryk for sin støtte til muligheden for at oprette et frivilligt instrument i form af en forordning. I den forbindelse understregede Parlamentet, at kun en forordning om oprettelse af et frivilligt instrument som følge af sin direkte virkning ville indebære fordele for virksomhederne (sænkelse af omkostningerne som følge af bortfaldet af behovet for lovvalgsregler) og for forbrugerne (retssikkerhed, tillid, højt forbrugerbeskyttelsesniveau). Til samme resultat når også Kommissionens konsekvensanalyse af , hvis kvalitet og pålidelighed ikke kan drages i tvivl, hvilket bekræftes af Europa-Parlamentets konsekvensanalyse. For ordføreren drejer det sig om den omstændighed, at forbrugeren i forbindelse med onlinehandel ikke kan foretage indkøb i alle medlemsstater, fordi virksomhederne kun tilbyder deres varer i visse medlemsstater. Anvendelsen af mekanismer til løsning af tvister, såsom alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse, kommer først i betragtning efter en onlinehandel har fundet sted. Ordføreren anser det for mest vigtigt, at der skabes markedsåbninger. Data og fakta viser, at dette er et stort problem på det fælles indre marked. Ordføreren mener derfor, at tilgangen bør være at åbne yderligere op for det indre marked ved hjælp af et nyt instrument og tilbyde både forbrugere og virksomheder en mulighed for at foretage grænseoverskridende køb og salg på en let, hurtig og billig måde. Instrumentets indhold: Med sine ændringsforslag tilstræber ordføreren at opnå en enkel og overskuelig tekst. Han finder det især vigtigt, at lovteksten sikrer, at der er et afbalanceret forhold mellem forbrugernes rettigheder og virksomhedernes rettigheder. Forslaget sikrer en høj grad af beskyttelse, som i mange tilfælde er bedre end den forbrugerbeskyttelse, som de enkelte medlemsstater tilbyder. Forslaget indebærer således ikke kun fordele for virksomhederne, som med forslaget vil få lettere ved at agere på de forskellige europæiske markeder, men også for forbrugerne, eftersom disse sikres en højere grad af beskyttelse. Ordføreren er overbevist om, at det valgfri instrument på lang sigt vil være effektivt og stimulere det indre marked til gavn for både forbrugere og virksomheder. Ordføreren mener endvidere, at pligten til at give oplysninger ikke bør overdrives. Henvisninger til andre eksisterende bestemmelser skaber forvirring og bør formuleres bedre. For at forenkle forslaget har ordføreren til hensigt at slette begreberne leverandør, bruger, tjenesteyder og kunde. Ordføreren anser det for tilstrækkeligt at anvende betegnelserne "køber" og "sælger" uanset om der er tale om salg af varer, levering af digitalt indhold af enhver art eller levering af relaterede tjenesteydelser. Med denne ændring er det muligt at forenkle cirka 40 bestemmelser. Ordføreren ønsker at konkretisere. Han finder det især vigtigt at præcisere bestemmelserne og undgå uspecificerede retlige begreber, som ville medføre retsusikkerhed. Det er ikke usædvanligt, at man i enkelte tilfælde i sidste ende må gå til Domstolen. Ordføreren går imidlertid ud fra, at antallet af sådanne potentielle tilfælde vil blive reduceret betydeligt med de tilstræbte forbedringer. PA\ doc 5/12 PE v01-00

6 Ordføreren anser forslaget fra JURI om at begrænse anvendelsesområdet til at omfatte onlinehandel og aftaler om fjernsalg for at være et godt kompromis, som bør undersøges nærmere af IMCO i løbet af den fortsatte procedure. ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 1 Betragtning 3 a (ny) Begrundelse Overtagelse af betragtning 17 i forbrugerbeskyttelsesdirektivet. (3a) En person bør ligeledes betragtes som forbruger, når en aftale indgås dels som led i og dels ikke som led i den pågældende persons erhverv (aftaler med dobbelt formål), og det erhvervsmæssige formål er så begrænset, at det ikke er fremherskende i forbindelse med aftalen. 2 Artikel 2 litra e (e) "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller juridisk person, der handler som led i sin virksomhed som handlende, håndværker, industridrivende eller udøver af et liberalt erhverv e) "erhvervsdrivende": enhver fysisk person eller enhver juridisk person, uanset om der er tale om offentligt eller privat ejerskab, der handler, herunder via en anden person, der optræder i dennes navn eller på dennes vegne, som led i sit erhverv i forbindelse med de omfattede aftaler PE v /12 PA\ doc

7 3 Artikel 2 litra f (f) "forbruger": enhver fysisk person, der handler, uden at det er som led i den pågældendes virksomhed som handlende, håndværker, industridrivende eller udøver af et liberalt erhverv f) "forbruger": enhver fysisk person, der ikke handler som led i sit erhverv Begrundelse Definitionen bør have samme ordlyd som i forbrugerbeskyttelsesdirektivet. 4 Artikel 2 litra h indledning (h) "vare": enhver løsøregenstand; det omfatter ikke: h) "vare": enhver løsøregenstand undtagen genstande, som sælges på tvangsauktion eller i øvrigt i henhold til lov; vand, gas og elektricitet betragtes som varer i henhold til dette direktiv, når det udbydes til salg i et afgrænset volumen eller en bestemt mængde Begrundelse Definitionen bør have samme ordlyd som i forbrugerbeskyttelsesdirektivet, navnlig for så vidt angår rækkefølgen af de nævnte varer. 5 Artikel 2 litra h nr. i i) elektricitet og naturgas udgår PA\ doc 7/12 PE v01-00

8 6 Artikel 2 litra h nr. ii ii) vand og andre typer gas, medmindre det udbydes til salg i et afgrænset volumen eller en bestemt mængde udgår 7 Artikel 2 litra m indledning (m) "relateret tjenesteydelse": en tjenesteydelse vedrørende varer eller digitalt indhold, såsom installation, vedligeholdelse, reparation eller anden behandling, som sælgeren af varen eller leverandøren af det digitale indhold skal udføre i henhold til købsaftalen, aftalen om levering af digitalt indhold eller en særskilt aftale om en relateret tjenesteydelse, der er indgået samtidig med købsaftalen eller aftalen om levering af det digitale indhold; m) "relateret tjenesteydelse": en tjenesteydelse vedrørende varer eller digitalt indhold, såsom installation, vedligeholdelse, reparation eller anden behandling, som sælgeren af varen eller leverandøren af det digitale indhold skal udføre i henhold til købsaftalen, aftalen om levering af digitalt indhold eller en særskilt aftale om en relateret tjenesteydelse, der er indgået samtidig eller i forbindelse med købsaftalen eller aftalen om levering af det digitale indhold; 8 Artikel 2 litra n (n) "tjenesteyder": en sælger af varer eller n) "tjenesteyder": en erhvervsdrivende, der PE v /12 PA\ doc

9 en leverandør af digitalt indhold, der påtager sig at levere en tjenesteydelse, der relaterer sig til de pågældende varer eller det pågældende digitale indhold, til en kunde påtager sig at levere en relateret tjenesteydelse til en kunde 9 Artikel 2 litra s (s) "handelsmæssig garanti": enhver forpligtelse, som den erhvervsdrivende eller producenten har påtaget sig over for forbrugeren ud over de lovmæssige forpligtelser i henhold til artikel 106 i tilfælde af mangler, til at tilbagebetale købesummen eller omlevere, reparere eller på anden måde servicere varen eller det digitale indhold, hvis den eller det ikke svarer til de specifikationer eller andre krav uden relation til mangler, som fremgår af garantierklæringen eller af de relevante reklamer på tidspunktet for eller forud for aftalens indgåelse s) "handelsmæssig garanti": enhver forpligtelse, som den erhvervsdrivende eller en producent ("garantigiveren") har påtaget sig over for forbrugeren, ud over sin retlige forpligtelse til at levere en kontraktmæssig ydelse, til at refundere købesummen eller omlevere, reparere eller på anden måde afhjælpe mangler ved varerne henholdsvis det digitale indhold, hvis de ikke svarer til de specifikationer eller ethvert andet krav, der fremgår af garantierklæringen eller af de relevante reklamer, der var tilgængelige på tidspunktet eller forud for aftalens indgåelse, og som ikke relaterer sig til ydelsens kontraktmæssighed Begrundelse Definitionen bør have samme ordlyd som i forbrugerbeskyttelsesdirektivet. 10 Artikel 2 litra s a (nyt) sa) "reparation": afhjælpning af varen eller det digitale indhold med henblik på PA\ doc 9/12 PE v01-00

10 at bringe denne eller dette i overensstemmelse med købsaftalen i tilfælde af manglende overensstemmelse 11 Artikel 2 litra s b (nyt) Begrundelse Definition fra direktivet om forbrugerkøb, 1999/44/EF. sb) "producent": enhver fysisk eller juridisk person, der har fremstillet eller lader en vare eller et digitalt indhold fremstille, den importør, der har indført varen eller det digitale indhold til Den Europæiske Union, eller enhver anden, der fremstår som producent ved at have forsynet varen eller det digitale indhold med sit navn, sit mærke eller et andet kendetegn 12 Artikel 2 litra t (t) "varigt medium": ethvert medium, som sætter en part i stand til at oplagre informationer rettet personligt til ham med mulighed for fremtidig anvendelse i en periode, som er passende med henblik på informationerne, og som gendanner de oplagrede informationer uændrede t) ethvert middel, som sætter forbrugeren eller den erhvervsdrivende i stand til at lagre oplysninger rettet til vedkommende med mulighed for fremtidig anvendelse i en periode afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger PE v /12 PA\ doc

11 Begrundelse Definitionen bør have samme ordlyd som i forbrugerbeskyttelsesdirektivet. Dog bør ordet "personligt" slettes, idet der ellers er risiko for, at der drages den konklusion, at der altid blot skal være tale om oplysninger rettet mod én part. 13 Artikel 2 litra y a (nyt) ya) "gratis afhjælpning": de udgifter, som er nødvendige med henblik på at bringe varen i overensstemmelse med købsaftalen, herunder forsendelses-, arbejds- og materialeomkostninger 14 Bilag 1 artikel 105 stk Når det digitale indhold senere skal opdateres af den erhvervsdrivende, sikrer den erhvervsdrivende, at det digitale indhold fortsat er i overensstemmelse med aftalen i hele aftalens gyldighedsperiode. 4. Når det digitale indhold senere skal opdateres af den erhvervsdrivende, eller leveres dele af det digitale indhold separat, sikrer den erhvervsdrivende, at det digitale indhold fortsat er i overensstemmelse med aftalen i hele aftalens gyldighedsperiode. 15 Bilag 1 artikel 109 stk Det udelukker ikke et tilbud om udgår PA\ doc 11/12 PE v01-00

12 afhjælpning, at aftalen bringes til ophør ved en meddelelse herom. PE v /12 PA\ doc

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 14.11.2007 PE398.282v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 14.11.2007 PE398.282v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.11.2007 PE398.282v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 123-236 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE396.526v02-00) Kurt Lechner

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 23.2.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere