Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. august 2012 kl i F2 Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg (A) Kenneth Jensen (A) Lis Olsen (V) 1 / 25

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 80 Sag nr. 81 Nyt bibliotek Frederikssund Bibliotek - udvidelse af åbningstiden med differentieret bemanding. Sag nr. 82 Borgerpanel - Fritidsundersøgelsen 2012 Sag nr. 83 Sag nr. 84 Sag nr. 85 Sag nr. 86 Sag nr. 87 Skibby Kino - organisation og drift Museet Færgegården. Navneændring. Kampsportscenter - planlægning, etablering ORI-Fodbold - Banekapacitet og -placering Opførelse af foreningshus på Østersvej 4 i Sydbyen Sag nr. 88 Budgetoplæg Sag nr. 89 Meddelelser 2 / 25

3 Journal nr.: Sag nr. 80 Nyt bibliotek Lovgrundlag: Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af budget blev det besluttet at igangsætte udarbejdelsen af beslutningsoplæg vedrørende en eventuel etablering af et nyt eller moderniseret hovedbibliotek i Frederikssund. Der var enighed om, at følgende modeller skulle beskrives og beregnes: en om- og udbygning af det nuværende bibliotek i Jernbanegade etablering af et nyt hovedbibliotek på en anden central adresse i Frederikssund. På den baggrund blev der udarbejdet et kommissorium, som blev godkendt på økonomiudvalgsmødet den 23. november Af kommissoriet fremgår det, at der skal arbejdes videre med følgende lokaliseringer for et nyt Hovedbibliotek: den nuværende placering i Jernbanegade, med om- og tilbygning nyt byggefelt på Bløden eventuel anden placering i bymidten Der er undersøgt en række lokaliteter samt udarbejdet et notat fra Planafdelingen som indskrænker løsningerne til de to førstnævnte løsninger. Efterfølgende har to arkitektfirmaer udarbejdet skitseforslag på forskellige løsninger på de to placeringer - ombygning/tilbygning på Jernbanegade og nyt bibliotek på Bløden. Skitseforslagene blev fremlagt for Byrådet på Visionsseminar den 22. maj For at administrationen kan arbejde videre med en faglig kvalificering af mulighederne for et nyt Hovedbibliotek i Frederikssund skal følgende politiske beslutninger træffes: 1. Den endelige placering af Hovedbiblioteket 2. Indholdet i Hovedbiblioteket - hvad skal det rumme (musikskole, Pædagogisk Center Frederikssund, kulturhus?) Vedr. den endelige placering 3 / 25

4 De udarbejdede arkitektskitser og det dertil hørende økonomiske overslag peger på, at det vil være forholdsvist mere omkostningstungt at ombygge/tilbygge det nuværende bibliotek i Jernbanegade i forhold til at bygge nyt på Bløden. Vedr. indholdet i hovedbibliotek Det giver stor synergi at have flere institutioner (musikskolen, Pædagogisk Center Frederikssund, kulturhus) lagt sammen både brugermæssigt og internt. Det vil sikre en optimal udnyttelse af lokalerne og give en højere grad af behovsopfyldelse for brugerne. Spørgsmålet om hvorvidt PCF (Pædagogisk Center Frederikssund) bør tilknyttes et nyt Hovedbibliotek drøftes på Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den august Der skal forventes en projekterings-, udbuds- og byggetid for et nyt hovedbibliotek på ca. 3 år fra projektet igangsættes. Hvis der skal indtænkes en arkitektkonkurrence i processen skal der tillægges ca. 4 måneder. Se bilag. Bevilling: 1. Nyt hovedbibliotek: 78,1 mio. kr. 2. Renovering/udbygning af det eksisterende bibliotek: 73,0 mio. kr. Tillægspriser: a. Musikskole 6,735 mio. kr. b. Pædagogisk Center Frederikssund 8,122 mio. kr. c. Kultursal 12,690 mio. kr. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: I budgettet er ikke indarbejdet bevilling til nyt bibliotek. Dog er der i 2013 indarbejdet 3,4 mio. kr. til Kulturhuset Elværket med en supplerende bemærkning til aftalen om budget 2012 med henblik på stillingtagen til den eventuelle udbygning af Elværket i forbindelse med afklaringsforløbet om eventuel etablering af nyt/moderniseret hovedbibliotek. Kommissoriet fastsætter en ramme på 60 mio. kr. De udarbejdede skitseforslag forudsat enkel arkitektur (ukompliceret og enkelt byggeri) angiver et overslag på 78,1 mio. kr. ved opførelse af et nyt hovedbibliotek uden musikskole (6,735 mio. kr.), PCF (8,122 mio. kr.) og kultursal (12,690 mio. kr.). 73,0 mio. kr. ved renovering af det eksisterende bibliotek uden musikskole, pcf og kultursal. Som noget nyt indeholder økonomiaftalen for 2013 et loft over kommunernes anlægsbudgetter. Et ønske om et nyt hovedbibliotek bør derfor indgå i den samlede prioritering af anlægsrammen for Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: 1. Udvalgets ønske til placering af nyt hovedbibliotek. 4 / 25

5 2. Ambitionsniveau for den videre projektering, herunder om hovedbiblioteket skal indeholde andre funktioner end traditionelle biblioteksfunktioner, herunder musikskole og kulturhusfaciliteter. Opvækst- og Uddannelsesudvalget drøfter placering af PCF (Pædagogisk Center Frederikssund). 3. Tids- og handleplan for det videre forløb. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget drøftede sagen og er enige om at drøftelserne fortsætter til budgetforhandlingerne i forbindelse med vedtagelsen af budget Udvalget er enig om, at der skal bygges et kulturhus som både indeholder bibliotek, musikskole og kulturhusfunktioner. Udvalget er enig om, at der skal indtænkes p-pladsfaciliteter. Udvalget ønsker at projektet går i gang primo Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede. Bilag: Notat vedr. beliggenhed for nyt bibliotek Forventet projekterings- og byggetid Notat vedr. nyt bibliotek, økonomi mv. efter arkitektfremlæggelse 5 / 25

6 Journal nr.: Sag nr. 81 Frederikssund Bibliotek - udvidelse af åbningstiden med differentieret bemanding. Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bibliotekschefen fremsender ønske om udvidelse af åbningstiden på hovedbiblioteket i Frederikssund. I dag har hovedbiblioteket åbent 36 timer om ugen, hvilket betyder, at der først åbnes for borgerne kl mandage, tirsdage og torsdage. Set i lyset af benyttelsen af de åbne biblioteker, hvor brugerne er meget tilfredse med den udvidede åbningstid, vil det være meget brugervenligt også at kunne tilbyde udvidede åbningstider i mindre omfang på hovedbiblioteket. Det vil sige, at åbningstiden ændres, så der åbnes alle dage kl Formålet med udvidelsen er at øge tilgængeligheden og dermed give borgerne mulighed for at betjene sig selv: hente reserveret materiale, låne, aflevere, læse aviser, benytte computer etc. Der er tale om omlægning af interne arbejdsgange, hvilket betyder, at der kun vil være minimal bemanding i den udvidede åbningstid mandag, tirsdag og torsdag formiddage. Da der ikke skal etableres adgangskontrol og videoovervågning på nuværende tidspunkt i Frederikssund, vil sikkerheden ske ved, at der altid er et styk personale til stede i henholdsvis voksen og børneafdelingen i den udvidede åbningstid. Udvidelsen har ikke budgetmæssige konsekvenser. Bibliotekschefen ønsker, at omlægningen træder i kraft den 1. oktober Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ingen bemærkning, da åbningstidsudvidelsen finansieres inden for bibliotekets nuværende budget. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsud- 6 / 25

7 valget, at: 1. Udvalget godkender de udvidede åbningstider på hovedbiblioteket i Frederikssund. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstillingen godkendt. Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede. 7 / 25

8 Journal nr.: Sag nr. 82 Borgerpanel - Fritidsundersøgelsen 2012 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Som konsekvens af at Byrådet på møde den 26. oktober 2011 besluttede, at der skulle gennemføres en borgerundersøgelse på kulturområdet, foreligger resultatet nu. Undersøgelsen viser, hvad borgerne mener om Frederikssund Kommunes kultur, idræts- og fritidstilbud, samt om der er sammenhæng mellem borgernes forventninger og behov og kommunens tilbud. Undersøgelsen spørger ind til: kulturtilbud til børn og unge, kultur- og medborgerhuse, biografer, biblioteker, kunst og kultur samt natur. Endelig afdækker undersøgelsen borgernes syn på kommunens idrætsfaciliteter. Målene med undersøgelsen er: at afdække borgernes anvendelse af kommunens tilbud at afklare hvilke tilbud borgerne er interesserede i blandt de etablerede tilbud at afdække om der er tidssvarende tilbud for alle aldersklasser at afdække hvor borgerne finder information om aktuelle kultur- og fritidstilbud at få inspiration fra borgerne til nye tilbud/ aktiviteter at afdække hvilke steder/ oplevelser, som borgerne mener er unikke for Frederikssund Der har i alt deltaget 556 personer i undersøgelsen svarende til 60 % af Frederikssund Kommunes Borgerpanel. Undersøgelsen er foretaget i maj Frederikssund Kommunes Udviklingsafdeling vil deltage i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets møde og her gennemgå hovedtendenser fra undersøgelsen. Hovedtendenserne vil sammen med selve undersøgelsen blive offentliggjort på Frederikssund Kommunes hjemmeside. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige 8 / 25

9 bemærkninger: Indstilling: Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Orienteringen taget til efterretning. Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede. 9 / 25

10 Journal nr.: Sag nr. 83 Skibby Kino - organisation og drift Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Filmloven. Skibby Kino søger om et driftstilskud på kr. Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget har flere gange behandlet ansøgninger fra Skibby Kino om samme vilkår for drift som Slangerup Bio. 5. oktober 2010, Søger Skibby Kino om samme vilkår for drift som Slangerup Bio. Udvalget afslår ønsket og ønsker samtidig en analyse af vilkårene for biografdrift i Frederikssund Kommune 1. marts 2011, Den ønskede analyse forelægges udvalget, som ønsker at analysen også belyser lovgrundlaget 5. april 2011, Analysen af biografdrift i Frederikssund Kommune forelægges udvalget, som tager den til efterretning 16. august 2011, Skibby Kino genfremsender ansøgning om samme vilkår for drift som Slangerup Bio. Udvalget beslutter at afslå ansøgningen med den begrundelse at forholdene er usammenlignelige 2. oktober 2011, Skibby Kino ønsker møde med sekretariatet 14. oktober 2011, Der afholdes møde mellem Skibby Kino og sekretariatet 19. oktober 2011, Skibby Kino sender efter aftale fornyet ansøgning 1. november 2011, Ansøgningen udvalgsbehandles. Udvalget ønsker de juridiske/økonomiske forhold nærmere belyst 29. november 2011, Sagen genoptages. Udvalget ønsker at mulighederne for fortsat drift afklares og at ejendommen vurderes 9. januar 2012, Der foretages valuarvurdering 15. februar 2012, Sekretariatet udarbejder notat om kulturelle tilbud i Skibby området Sagen kædes sammen med Skibby Fritidscenter og anvendelsen af lokalerne. Derefter afventes afklaring af drift og renovering af Nyvej, Skibby samt "Fabrikkens" fremtid for eventuel samlet løsning. 27. juni 2012, Byrådet bevilger 2,8 mio. til renovering af Nyvej. "Fabrikkens" fremtid stadig uafklaret. Skibby Kino henviser i den seneste ansøgning om driftstilskud til Filmlovens 18, der giver kommunerne hjemmel til at give kommunal støtte til delvis dækning af driftsomkostninger som ejendomsskatter, vandafledningsafgifter, byg- 10 / 25

11 ningsforsikringer og renter af prioritetsgæld og pantebreve. I følge kommunens jurister er der tale om en fakultativ (frivillig/valgfri) bestemmelse, således at kommunen ikke er forpligtet til at yde tilskud eller drive biografvirksomhed. Såfremt der bevilges et driftstilskud vil det, ifølge Skibby Kino, kunne sikre et forbedret vedligehold, opdateringer af teknisk udstyr og erstatningskøb af nødvendigt inventar. Skibby Kino har brug for flere driftsmidler til nye tiltag og yderligere kulturelle aktiviteter samt midler til vedligeholdelse, som har været sparet væk de sidste år. Skibby Kino har haft underskud på driften i årene 2009, 2010 og Den samlede omsætning er faldet med ca kr. fra 2008 til Underskuddet i 2011 var på ,27 kr. Skibby Kino oplyser, at der har været fremgang i billetsalget efter at biografen er digitaliseret og regnskabet for 2011 er forbedret i forhold til Fritidsundersøgelsen viser, at der generelt er stor tilfredshed med Skibby Kino, og at biografen betragtes som et vigtigt kulturelt mødested. Det er primært aldersgruppen +40, der benytter biografens tilbud. Som plusser fremhæves bl.a.: Godt udbud af film, alsidighed, god og hyggelig atmosfære, cafehygge, nærheden, billetprisen, Babybio, Seniorbio, kultursted. Der er mindre tilfredshed med, at der ikke vises film midt på dagen i skoleferier, at biografen ikke deltager i pakkeløsninger (2 billetter og popcorn ), ikke har filmklub, også for børn, ikke har flere arrangementer, spilletidspunkterne, dårlig offentlig transport, parkeringsforhold. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets nuværende bevilling. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget træffer beslutning i sagen. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget ønsker, at administrationen inden næste udvalgsmøde afholder møde med Skibby Kino for at få afklaret de aktuelle økonomiske udfordringer samt den fremadrettede forventning til økonomien i Skibby Kino. Udvalget ønsker sagen genoptaget på næste udvalgsmøde. 11 / 25

12 12 / 25 Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

13 Journal nr.: Sag nr. 84 Museet Færgegården. Navneændring. Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Roskilde Museum har fremsendt ønske om at ændre Museet Færgegårdens navn til Frederikssund Museum, Færgegården. Ønsket er opstået i Museets bestyrelse i forbindelse med behandlingen af museets strategiplan for En ændring vil betyde: en synliggørelse af kommunens navn som Museets hjemkommune en ligestilling i museets navnelogo af kommunenavnet i forhold til de to andre kommuner i museets dækningsområde, Roskilde og Lejre Roskilde Museum understreger, at navnet Færgegården stadig vil optræde på skilte og i anden formidling i sammenstillingen Frederikssund Museum Færgegården. Forslaget til nyt logo kan ses på medsendte bilag. Kultur- og Fritidssekretariatet anbefaler, at forslaget sendes i høring hos Færgegårdens Venner, Kulturrådet samt de Historiske Foreninger. Høringsperioden kan løbe fra den 15. august til den 27. august Endelig beslutning om et evt. navneskifte træffes på Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets møde den 4. september Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ingen bemærkning. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ønsket om navneændring for Museet Færgegården sendes i høring som beskrevet inden der træffes endelig beslutning. Tidligere beslutninger: 13 / 25

14 Beslutninger: Godkendt. Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede. Bilag: Forslag til nyt navnelogo for Museet Færgegården 14 / 25

15 Journal nr.: Sag nr. 85 Kampsportscenter - planlægning, etablering Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Den 8. maj 2012 besluttede Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget at lade kulturog fritidssekretariatet foretage yderligere research af mulighederne for etablering af et kampsportscenter ved Frederikssund Hallen, herunder kontakt til Lokale- og Anlægsfonden for rådgivning og afklaring af fondens eventuelle interesse i at indgå i udviklingen af og evt. yde støtte til et kampsportscenter. Kultur- og fritidssekretariatet har den 15. maj 2012 afholdt møde med Lokaleog Anlægsfonden, hvor projektet blev drøftet. Lokale- og Anlægsfonden har ikke i væsentlig grad tidligere været involveret i kampsportscentre, hvorfor der kan være en vis interesse for at indgå i projektet. Lokale- og Anlægsfonden stiller dog krav om, at der skal ses på det samlede anlæg, kampsportscentret indgår i, og hvorledes kampsportscentret vil bidrage til at optimere anvendelsen af det samlede anlæg. Med den rette vinkel på projektet vurderes det, at en udbygning med multianvendelige kampsportsfaciliteter vil kunne blive et såkaldt eksempelprojekt, som vil kunne opnå støtte på % af anlægssummen - i bedste fald en højere procentdel. Lokale- og Anlægsfonden vil gerne bistå med råd og vejledning i projektet. Lokale- og Anlægsfonden anbefaler, at en professionel rådgiver udarbejder et skitseforslag. For at sikre dette vil det være nødvendigt at bede et arkitektfirma udarbejde et forslag, som kan danne grundlag for den endelige politiske stillingtagen og det videre arbejde med projektet. Det foreslås, at der afsættes kr. til udarbejdelse af skitseforslag for etablering af kampsportscenter i Frederikssund Hallen. Beløbet på kr. anslås af Lokale- og Anlægsfonden at kunne dække både et skitseforslag og et for projekt, som er nødvendigt for at Lokale- og Anlægsfonden kan vurdere et projekt. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen konkrete økonomiske overslag 15 / 25

16 over anlægsudgifter ved en tilbygning. Men der vil kunne forventes en m²-pris på kr kr. til fundering og kr. til miljøforanstaltninger altså i alt op til kr. pr. m², hvilket ved tilbygning af f.eks. 600 m² vil give en samlet anlægsudgift på op til 13,8 mio. kr. Fortsat sagsbehandling: I forlængelse af beslutningen fra den 7. juni 2012, hvor udvalget bad om undersøgelse af mulige placeringer for et idrætscenter blandt andet indeholdende kampsportsfaciliteter skal administrationen pege på følgende muligheder: Frederikssund Hallen til- og ombygning af nuværende faciliteter. Fordele: Vil give fleksible muligheder også for øvrige brugere af hallen. Vådrum, café, træningscenter er tilgængelige i komplekset. Kampsportsaktiviteter holder i et vist omfang til her. Ulemper: Området kræver ekstra fundering og miljøforanstaltninger - se beløb ovenfor. ORIs anlæg tilbygning til klubhuset. Fordele: Fremtidig sammenhæng med faciliteter til Vinge-området, tilførsel af yderligere aktivitet i området. Ulemper: Vil formentlig kræve udvidelse af vådrum, udfordring med plads til udbygning. Jægerspris tilbygning til Møllegårdhallen eller Jægersprishallen eller opførsel af separat bygning bag Klub Højen. Fordele: Tilførsel af yderligere aktivitet i området. Ulemper: Nogen afstand fra kampsportsforeningernes nuværende aktivitetssteder. Begge former for byggeri vil formentlig kræve etablering af yderligere vådrum. Skibbyhallen tilbygning til hallen. Fordele: Tilførsel af yderligere aktivitet i området. Ulemper: 16 / 25

17 Langt fra foreningernes nuværende aktivitetssteder, det kan måske knibe med pladsen afhængigt af byggeriets form. Slangerup Idræts- og Kulturcenter tilbygning. Fordele: Tilførsel af yderligere aktivitet til et stort center der i forvejen rummer en smule kampsport. Ulemper: Langt fra foreningernes nuværende aktivitetssteder. Ådalens Skole Nord tilbygning i forbindelse med skolens øvrige udbygning. Fordele: Kunne samle op til mange forskellige aktiviteter på samme sted, give mulighed for de øvrige nuværende aktiviteter at få del i nogle klubfaciliteter. Ulemper: Uvist hvordan der skal udbygges på skolen, evt. pladsproblemer Græse Bakkeby Skolen tilbygning. Fordele: Tilførsel af yderligere aktivitet i området. Ulemper: Evt. pladsproblemer. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Der søges disponeret kr. til skitseforslag finansieret af idrætsfacilitetspuljen i I 2012 udgør budgettet til idrætsfaciliteter kr., hvoraf kr. endnu ikke er disponeret til konkrete projekter. I budgetoverslagsårene (fra 2013) er der årligt afsat ca kr. til idrætsfaciliteter. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Der afsættes kr. fra idrætsfacilitetspuljen til udarbejdelse af skitseforslag for etablering af kampsportscenter i Frederikssund Hallen. Tidligere beslutninger: Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Torsdag den 07. juni 2012 Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget beder administrationen om at undersøge mulige placeringer for et idrætscenter - blandt andet indeholdende kampsportsfaciliteter - før igangsætning af et egentligt forprojekt. 17 / 25

18 Beslutninger: Kultur-, Fritid - og Idrætsudvalget ønsker, at administrationen inden næste udvalgsmøde, undersøger holdningen blandt involverede parter herunder Idrætsrådet til en eventuel fremtidig placering af kampsportscenter ved ORI's baner. Udvalget ønsker sagen genoptaget på næste udvalgsmøde. Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede. 18 / 25

19 Journal nr.: Sag nr. 86 ORI-Fodbold - Banekapacitet og - placering Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Ved aftalen om budget forpligtede forligspartierne - vedrørende stillingtagen til anvendelsen af Oppe Sundby Skole efter etablering af Ådalens Skole - sig til at sikre erstatningskapacitet svarende til 2 fulde 11-mandsbaner, som ORI-Fodbold vil miste, såfremt idrætsarealet i forbindelse med et salg af Oppe Sundby Skole, indgår i salget. Sideløbende med budgetaftalen for har ORI-Fodbold på møder med Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget efterfølgende ansøgt om at samle alle sine faciliteter omkring klubmiljøet på Bjergvejen i Oppe Sundby. Kultur- og Fritidssekretariatet har opstillet 4 scenarier for honorering af budgetaftale og ORI-Fodbolds ønsker. Scenarierne er følgende: 1. Undladelse af medsalg af idrætsarealet ved salg af Oppe Sundby Skole. Anslået pris: 0 kr., men manglende indtægt fra forventet jordsalg. 2. Køb af jord og anlæggelse af 2 fodboldbaner i tilknytning til Bjergvejbanerne. Anslået pris: 3. mio. kr.+ køb af jord til markedspris. Lokalplansændring påkrævet. 3. Realisering af ORI-Fodbolds helhedsløsning, ved afståelse af banerne ved Oppe Sundby Skole og Pedersholm, med samling af alle baner og udvidelse af Bjergvejs-arealet. Anslået pris: 15 mio. kr. + jordkøb, men eventuel indtægt fra jordsalg på Oppe Sundby Skole og Pedersholmbanerne. Lokalplansændring krævet. 4. Etablering af erstatningsbaner og delvis realisering af ORI-Fodbolds samling af baner og udbygningsønsker ved optimering af det nuværende Bjergvejsareal. Anslået pris: 6 mio. kr. + jordkøb til 2 fulde 11- mandsbaner. Lokalplansændring krævet. Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget besluttede i sit møde den 7. juni 2012 at lade administrationen arbejde videre med kvalitetssikring af alternative løsningsforslag for banekompensation ved kommunes salg af Oppe Sundby Skole. Kultur- og Fritidssekretariatet har efterfølgende foretaget opmålinger og indhentet dokumentation for arealstørrelser på Bjergvej-området for at afsøge muligheder og begrænsninger for løsningsmuligheder for banekompensatio- 19 / 25

20 nen/udbygningsønskerne. Følgende faktuelle forhold kan iagttages: Én fuld 11-mandsbane kræver ca m2 svarende til en hektar jord (=105 m x 68 m + sikkerhedszone til hegn m.v.) Nuværende idrætsareal på Bjergvejen vil med omlægning af nuværende grusbane til kunstgræs kunne kompensere for én fuld 11-mands bane. Det resterende areal vil ikke kunne rumme yderligere én fuld 11-mands bane, men arealet vil kunne optimeres til at kunne rumme et øget antal 7-, 5- og 3- mandsbaner. Fuld kompensation for tab af 2 fulde 11-mandsbaner kan således ikke finde sted på nuværende Bjergvej-areal. Jordkøb til én fuld 11-mandsbane er nødvendig. hvis Bjergvej-løsning prioriteres. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Der er p.t. ikke afsat rådighedsbeløb i budgettet til erstatningsbaner. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Orienteringen taget til efterretning. Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede. Bilag: Plantegning - Kopi - A3 20 / 25

21 Journal nr.: Sag nr. 87 Opførelse af foreningshus på Østersvej 4 i Sydbyen Lovgrundlag: Lokalplan nr. 021 for en Strandpark i Sydbyen, vedtaget af Byrådet den 25. februar Sagsfremstilling: Indtil 2003 havde ØTA-kompagniet et skalleværk ud til Roskilde Fjord i Sydbyen i Frederikssund. Skalleværket er revet ned og kun forvalterboligen beliggende på Østersvej 4 er bevaret, som forudsat i lokalplanen. Der er endvidere udlagt et areal til et byggefelt til en "naust" til vikingeskibet Sif Ege. Forvalterboligen er planlagt anvendt som foreningshus for maritime foreninger, lokaler for skoler, daginstitutioner mv. samt offentlig toiletbygning. Forvalterboligen har vist sig at være i ualmindelig ringe tilstand, og vil være urimelig dyr at istandsætte samtidig med at det stadig vil være en gammel og energimæssig utidssvarende bygning. Frederikssund Kommune har derfor ansøgt Miljøministeriet, Naturstyrelsen om tilladelse til at nedrive bygningen og genopføre en ny med tilsvarende udseende og byggestil. Kommunen har modtaget en tilladelse til dette den 1. marts Der er udarbejdet et skitseforslag til opførelse af en ny ejendom på Østersvej 4. Heraf fremgår det at der vil kunne indrettes 3 mødelokaler, køkken, toilet/bad, værksted samt offentlige toiletter. Projekterings- og byggetiden er skønnet til godt et 1 år. De samlede anlægsudgifter er kalkuleret til kr. Der vil komme årlige driftsudgifter til energi, rengøring m.v. på kr. Nærværende dagsordenpunkt bliver også behandlet på Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets møde den 14. august Bevilling: Til renovering af Østersvej 4 blev der afsat kr. under anlægsprojekt nr Byggemodning af Sydbyen. Heraf blev der i 2010 meddelt en anlægsbevilling på kr. til udarbejdelse af skitseprojekt m.v., så det tilbageværende rådighedsbeløb til projektet udgør kr. Der mangler således et beløb på kr. til Østersvej 4-projektet. Beløbet kan finansieres inden for det samlede rådighedsbeløb afsat under anlægsprojekt nr Byggemodning af Sydbyen, idet løsningen med etablering af anlægsmole og ophalerplads ved Strandparken, der ligeledes blev budgetlagt under anlægsprojekt nr Byggemodning af Sydbyen, bliver udført 21 / 25

22 til væsentligt lavere udgifter end forudsat i budgettet. I kommunens budget indarbejdes et driftsbudget på kr. om året til energi, rengøring m.v. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: I forbindelse med budgetopfølgning på anlægsprojekter i 2012 og udarbejdelse af budget 2013, foreslås rådighedsbeløbet til projektet afsat med kr. i 2012 og kr. i Der udestår finansiering af inventaranskaffelser. Indstilling: Leder af Vej, Trafik og Affald indstiller at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. Østersvej 4 nedrives. 2. Østersvej 4 genopføres som vist i projektoplægget. 3. Der afsættes kr. til driftsudgifter til det offentlige toilet under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets område fra Der afsættes kr til driftsudgifter til foreningshuset under Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets område fra Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget på deres område afsætter de nødvendige midler til inventar i Der meddeles en anlægsbevilling på kr. til udførelse af byggeriet, herunder projektering, udbud og tilsyn, finansieret af afsat rådighedsbeløb under anlægsprojekt nr Byggemodning af Sydbyen. Tidligere beslutninger: Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 13. august 2012 Anbefales. Poul Henrik Hedeboe (F) og Kenneth Jensen (A) var ikke til stede. Beslutninger: Vedr. pkt. 4 og 5: Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget anbefaler, at der afsættes kr. til driftsudgifter på udvalgets område. Udvalget anbefaler, at de nødvendige midler til indkøb af inventar findes i anlægsbevillingen. Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede. Bilag: Østersvej 4 - Tegning AR 01 - Eksist forhold (2) Østersvej 4 - Tegning AR 02 - Fremtidige forhold Notat vedr. brug af foreningshus 22 / 25

23 Journal nr.: Sag nr. 88 Budgetoplæg Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse kap. V. Sagsfremstilling: På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen for 2013 skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget, herunder eventuelle omprioriteringer inden for budgetrammen i udvalgenes juni møder. Budgetlægningen for blev startet ved visionsseminar for Byrådet den 21. og 22. maj 2012, hvor administrationen bl.a. redegjorde for regnskabet for 2011 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for Udfaldet af sommerens økonomiforhandlinger afventer, hvorfor det er uklart, om der er behov for budgetforbedringer for fortsat at sikre balance i Frederikssund Kommunes økonomi. Med Regeringens fremlagte 2020 plan er det et faktum, at nye tiltag, som eksempelvis investeringer og øget udgiftspres skal finansieres inden for eksisterende ramme. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 23. maj 2012 efter visionsseminaret, at fagudvalgene skal komme med forslag til budgetforbedringer svarende til 1,2 % af driftsudgifterne (vejledende) samt oplister og prioriterer anlægsønsker. Fortsat sagsbehandling: Udvalget skal drøfte budget herunder driftsbudget og anlægsinitiativer, som skal prioriteres. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget Økonomichefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget drøfter administrationens forslag til budgetinitiativer for Udvalget drøfter og prioriterer nødvendige anlægsinitiativer inden for udvalgets område. 23 / 25

24 Tidligere beslutninger: Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Torsdag den 07. juni 2012 Drøftet pkt. 1 og 2. Drøftelsen fortsætter på næste møde i august. Kenneth Jensen (A) ikke til stede. Beslutninger: Sagen drøftet. Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede. 24 / 25

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00 i F10 Mødet slut kl. 13.07 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 9. april 2014 kl i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 9. april 2014 kl i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 9. april 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18:00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Onsdag den 19. maj 2010 Kl. 16.05 i F5 Mødedeltagere: Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V)

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra EKSTRAORDINÆRT møde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 17.45 i F 6 Mødet slut kl. 18.10 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 7. januar 2013 kl. 18.00 i F 2, Frederikssund Mødet slut kl. 20.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014. Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 18.00 i F 7 Mødet slut kl. 19.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. maj 2007 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis 1. Resume.

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

REFERAT Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 19. september 2007 kl i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby

REFERAT Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 19. september 2007 kl i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby REFERAT Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 19. september 2007 kl. 18.00 i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby Mødedeltagere: Hanne Kyvsgaard, Jens Brogaard Jensen, Kenneth

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt Fritidsrådet Onsdag den 28.01.09 kl. 17:00 i mødelokale 1 Medlemsoversigt Hanne Iversen (A) Kai Nielsen (V) Inge Wulff Arne C Ipsen Steen Mærkelund Ernst Seiling Olsen Palle Stentoft Leif Jørgensen Jan

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Oplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning

Oplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt 16.00 Mødelokale 187 Teknisk udvalg den 02. juni 2009 kl. 16.00 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1. Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 08. september 2010 Kl. 08.15 i Mødelokale F 5 Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 5. november 2013 kl. 10.00 i F2 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere