Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. maj 2008"

Transkript

1 Referat fra møde i onsdag den 21. maj 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Jesper Kejlhof Peter Walsøe Lena Holm Jensen

2 Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden FOU - Efterretning FOU - Afregning af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for FOU - Foreningen for Hvalsø Bio, herunder Filmklubben for Børn og Unge FOU - Forslag til retningslinjer for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i FOU - Fou arrangement i Hvalsøhallerne FOU - Meddelelser til pressen FOU - Eventuelt FOU - Budget

3 Side 3 1. FOU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/1377 Beslutning den Godkendt.

4 Side 4 2. FOU - Efterretning Sagsnr.: 08/1377 Resumé: A Dialog med Sjov Motion. B Lejre Rideklub har i brev af den 15. april 2008 (vedlagt i kopi) bedt om en forklaring på, at de har modtaget væsentligt mindre aktivitetstilskud for 2007 end tidligere år. Administrationen har i brev af 23. april 2008 (vedlagt i kopi) beskrevet tilskudsmodellen for klubben og vedlagt retningslinierne til orientering. Endvidere meddeler Lejre Rideklub, at de gerne vil tage imod tilbuddet om at afholde et af s møder, hvor klubben blandt andet ønsker at drøfte deres tilskud. Bilag: 1 Brev fra Lejre Rideklub 15. april Svar fra administrationen 23. april Dialog med foreningerne. Beslutning den Der tilføjes pkt. C: Orientering om dialogmøderækken med foreningerne. Sagen tages til efterretning.

5 Side 5 3. FOU - Afregning af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2007 Sagsnr.: 08/3562 Resumé: I henhold til folkeoplysningsloven samt s retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal aftenskolerne aflægge regnskab for det bevilgede tilskud for kalenderåret Der foreligger tilskudsregnskab fra 10 aftenskoler, idet 2 aftenskoler ikke har etableret voksenundervisning i Sagsfremstilling: Administrationen har gennemgået materialet vedrørende tilskud til undervisning, foredrag og debatskabende aktiviteter samt en enkelt aftenskoles fleksible tilrettelæggelsesformer. Det er konstateret, at de udbetalte tilskud er anvendt i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, således at: tilskuddet til undervisning, studiekredse samt foredragsvirksomhed ikke har oversteget 1/3 af de samlede lønudgifter til lærere og ledere samt tilskuddet pr. foredrag et beløb svarende til 1/3 af lønnen for 6 undervisningstimer. tilskuddet til undervisning og studiekredse for deltagere med handicap i relation til undervisning i et konkret emne ikke har oversteget 8/9 af de samlede lønudgifter til lærere og ledere. tilskuddet til instrumentalundervisning ikke har oversteget 5/7 af de samlede lønudgifter til lærere og ledere. Endvidere har de aftenskoler, der har etableret debatskabende aktiviteter, aflagt regnskab. Endelig har en enkelt aftenskole etableret fleksible tilrettelæggelsesformer i form af workshops. På denne baggrund har administrationen udarbejdet en samlet oversigt over aftenskolernes afregninger. Af denne fremgår, at 10 aftenskoler ikke har kunnet udnytte det bevilgede tilskud fuldt ud, hvorfor der skal ske tilbagebetalinger svarende til i alt kr. 2 aftenskoler har underskud på tilskudsregnskabet. Det vil sige, at disse aftenskoler ville kunne have udnyttet et højere tilskud, svarende til i alt kr. Endvidere er udarbejdet en oversigt over debatskabende arrangementer samt fleksible tilrettelæggelsesformer, hvoraf fremgår, at der skal ske tilbagebetalinger for så vidt angår debatskabende aktiviteter for i alt kr. Endelig foreligger en oversigt over gennemførte undervisningstimer og antal deltagere fordelt på tilrettelæggelsesformer.

6 Side 6 Administrationens vurdering: Af de gældende retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Lejre Kommune fremgår, at der er mulighed for omfordeling af ubrugte midler, samt at eventuelle restmidler kan indgå i næste års tilskudsramme under hensyn til de generelle bestemmelser om overførselsadgang mellem årene. Administrationen foreslår, at aftenskolerne tilbydes en ny ansøgningsrunde for 2008, dog således at yderlige tilskud forudsætter, at aftenskolen har en realistisk forventning om at kunne udnytte tilskuddet. Ansøgningerne forelægges. Økonomi og finansiering: Det samlede beløb, der tilgår budgettet for 2008 udgør i alt kr., idet kr. er tilbagebetalt i Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tilskudsregnskaberne godkendes og oversigterne i øvrigt tages til efterretning. 2. at aftenskolerne får tilbud om ansøgning om tilskud af de tilbagebetalte tilskudsmidler. Bilag: 3 Oversigt over aftenskolernes indberettede deltageroplysninger Oversigt over aftenskolernes debatskabende aktiviteter samt fleksible tilrettelæggelsesforemer 1 Oversigt over aftenskolernes tilskudsregnskab for 2007 Beslutning den Indstillingen tiltrådt.

7 Side 7 4. FOU - Foreningen for Hvalsø Bio, herunder Filmklubben for Børn og Unge Sagsnr.: 08/7797 Resumé: har besluttet at de folkeoplysende foreningers vedtægter skal gennemgås med henblik på at få sikkerhed for, at foreningerne opfylder kravene til at modtage tilskud og/eller få stillet kommunale lokaler til rådighed. På møde den 22. august 2007 gennemgik blandt andre vedtægterne for Foreningen for Hvalsø Bio & Kulturhus. Sagsfremstilling: besluttede, at Foreningen for Hvalsø Bio & Kulturhus skulle inviteres til at møde med henblik på en drøftelse af foreningens vedtægter. Årsagen var, at administrationen havde bemærket, at foreningens filmklub for børn og unge, der modtager aktivitetstilskud og lokaletilskud, burde adskilles fra Foreningen Hvalsø Bio & Kulturhus, bl.a. fordi formålsparagraffens hovedvægt ikke signalerer folkeoplysende virksomhed, aktiv deltagelse og forpligtende fællesskab i henhold til folkeoplysningsloven. Hvalsø Bio og Kulturhus formålsparagraffer lægger vægt på at skabe et økonomisk fundament for at drive Hvalsø Bio m.m. Dette er ikke folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven, men signalerer kommerciel virksomhed, jf. folkeoplysningslovens 5. stk. 3, hvorefter en folkeoplysende forening ikke må oprettes og drives i kommercielt øjemed. Hvalsø Bio og Kulturhus formålsparagraf omfatter endvidere drift af en filmklub for børn og unge. Drift af en filmklub signalerer ikke aktiv deltagelse og forpligtende fællesskab ud fra den betragtning, at det at se film ikke i sig selv vil kunne godkendes som en folkeoplysende aktivitet efter folkeoplysningslovens 14. Den 26. marts 2008 holdt administrationen møde med Hvalsø Bio og Kulturhus, der var repræsenteret ved formand og kasserer, hvor ovenstående problematikker blev fremlagt. Repræsentanterne gav en grundig orientering om, hvorledes Hvalsø Bio og Kulturhus blev drevet som en foreningsbiograf samt det meget store frivillige arbejde, der blev lagt i biografen af ca. 100 af foreningens 900 aktive medlemmer. Endvidere det vigtige element i at drive en filmklub for børn og unge med 469 medlemmer, hvoraf 307 er under 25 år med bopæl i. Foreningen ejer bygningen, biografen. Endvidere oplyste repræsentanterne, at det på den seneste generalforsamling var blevet besluttet at supplere formålsparagraffens punkt om drift af en filmklub med et formuleret formål med filmklubben for børn og unge. På generalforsamlingen blev det også besluttet at ændre foreningens navn til Hvalsø Bio. Supplementet til formålsparagraffen vedrørende filmklubben for børn og unge ændrer ikke på problematikken om lokaletilskud, hvorfor administrationen fremlagde 2 muligheder, der kunne arbejdes videre med for at bevare det nuværende tilskudsniveau. Model 1: Filmklubben for børn og unge skilles fra Hvalsø Bio og etablerer sig som selvstændig forening med egne vedtægter i henhold til folkeoplysningslovens 4, stk. 4.

8 Side 8 Model 2: Hvalsø Bio samt filmklubben for børn og unge forbliver i en samlet enhed, men modtager ikke længere tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Bevillingen flyttes fra til Udvalget for Kultur og Fritid, hvilket forudsætter, at der flyttes et budgetbeløb fra s ramme til Udvalget for Kultur og Fritid. Administrationen har efterfølgende modtaget Hvalsø Bios reviderede vedtægter. kan efter de nye vedtægter tage stilling til, om foreningen skal godkendes som folkeoplysende. Der opstår herefter yderligere én model. Model 3: godkender Hvalsø Bio som folkeoplysende forening. Foreningen er herefter berettige til aktivitetstilskud. Filmklubben for Børn og Unge vil fortsat ikke være berettiget til lokaletilskud i henhold til folkeoplysningslovens 25, så længe den er en integreret del af foreningen Hvalsø Bio. Udtalelser: Bestyrelsen for Hvalsø Bio vil nødigt have delt Hvalsø Bio og Filmklubben for Børn og Unge i 2 selvstændige enheder med hver deres vedtægter og regnskaber, da de vurderer, at de drukner i bureaukrati. Bestyrelsen er derfor stemt for model 2. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler model 2, samt at tilskuddets størrelse fastsættes på grundlag af et gennemsnit af de seneste 3 års samlede tilskud. For så vidt angår model 3, kan administrationen ikke anbefale at Hvalsø Bio godkendes som folkeoplysende forening, idet Filmklubben for Børn og Unge ikke er forening Hvalsø Bios hovedformål. I henhold til folkeoplysningslovens 5 er det, der ud fra en vurdering af foreningens hovedvirksomhed afgør om foreningen efter loven skal betragtes som en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Økonomi og finansiering: Hvalsø Bio & Kulturhus har modtaget samlet tilskud på: 2005: kr. 2006: kr. 2007: kr. Et gennemsnit for disse tre år er kr. Foreningen oplyser, at der ved en uændret beregningsmodel i forhold til 2007 udløses et tilskud på kr. i 2008 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at model 2 anbefales. Bilag: referat

9 Side 9 Oversigt fra Hvalsø bio over modtaget tilskud Notat Hvalsø Bio VEDTÆGTER marts 2008 Beslutning den anbefaler model 2, idet der overføres et budgetbeløb svarende til det samlede tilskud for 2008 fra s ramme til Udvalget for Kultur og Fritid.

10 Side FOU - Forslag til retningslinjer for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Sagsnr.: 08/698 Resumé: Sammenlægningsudvalget godkendte den 11. december 2006 "Retningslinjer for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i ". Den 5. marts 2008 behandlede Udvalget for Kultur og Fritid forslag til "Tillæg til retningslinjer for lokaletilskud" og besluttede at anbefale tillægget, dog således, at tillægget sammenskrives med retningslinjerne inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: "Tillæg til retningslinjerne" blev udarbejdet i forbindelse med en konkret ansøgning, hvor det viste sig, at folkeoplysningslovens 25, stk. 5 ikke var beskrevet i retningslinjerne for lokaletilskud. Folkeoplysningslovens 25, stk. 5 omhandler Kommunalbestyrelsens mulighed for at træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til: Driftsudgifter til egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til, Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Kommunalbestyrelsen, Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Kommunalbestyrelsen, eller Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Kommunalbestyrelsen. Samtidig foreslås følgende ændret i retningslinjerne: Pkt. 4) Maksimum tilskudstaksten ændres fra 2006-pris til 2008-pris Pkt. 6) Ansøgningsfristen ændres fra 1. august til 31. januar. Kravet om revideret regnskab tages ud, da der står i "Retningslinier for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde" at regnskab indsendes på forlangende. Det indføres, at ansøgning indsendes på originalt skema. Pkt. 7) Krav om CVR nr. indføres. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler forslag til "Retningslinjer for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i ". Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen.

11 Side 11 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslag til "Retningslinjer for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i " imødekommes. Bilag: Forslag retningslinier for lokaletilskud KF - Forslag til Tillæg til retningslinjer for lokaletilskud Beslutning den Indstillingen anbefales.

12 Side FOU - Fou arrangement i Hvalsøhallerne. Sagsnr.: 08/1303 Resumé: Med henblik på afholdelse af et fællesarrangement for foreningerne blev det på møde den 23. marts 2008 besluttet, at den nedsatte arbejdsgruppe skulle arbejde videre med oplægget. Fra arbejdsgruppen foreligger nu projektbeskrivelse for arrangementet. Sagsfremstilling: Arrangementet går under titlen Lejre Kultur- og Fritidsmesse 2008 og skal finde sted i Hvalsøhallerne lørdag den 27. september 2008 kl Det fremgår af forslaget, at messen kommer til at indeholde udstillinger, konferencer, workshops, underholdning m.m. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med arrangementet ud fra arbejdsgruppens projektbeskrivelse. Økonomi og finansiering: Udgiften til arrangementet afholdes af s udviklingspulje. Budgetbeløbet inklusiv forventet overførsel fra 2007 udgør ca kr. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: Projektbeskrivelse for FOU-arrangement 2008 Beslutning den Oplægget blev gennemgået, datoen den 27. september fastholdes og arbejdsgruppen arbejder videre med projektet.

13 Side FOU - Meddelelser til pressen Sagsnr.: 08/1377 Beslutning den FOU-arrangement i Hvalsøhallerne. Budgetønsker

14 Side FOU - Eventuelt Sagsnr.: 08/1377 Beslutning den Intet

15 Side FOU - Budget 2009 Sagsnr.: 08/12263 Resumé: Fra Økonomiafdelingen er modtaget meddelelse om, at der er mulighed for at fremsende ønsker til nye aktiviteter eller forslag til ændring af nuværende aktiviteter til budget Budgetønskerne skal fremsendes til Økonomiafdelingen senest 30. maj Sagsfremstilling: kan fremsende ønsker til budget 2009, der rækker ud over det teknisk administrative budgetforslag. På skema til fremsendelse af budgetønsker har administrationen påført følgende: 1. Udvidelse af budgettet for lokaletilskud, jf. tidligere behandlet sag under og Udvalget for Kultur og Fritid (07/11306), ansøgning om lokaletilskud til ny ridehal/hvalsø Rideklub. 2. Etablering af tilskudsordning for senioridrætten, jf. tidligere behandling i (07/17339), ansøgning om tilskud fra Sjov Motion. Udtalelser: For så vidt angår etablering af tilskudsordning for senioridrætten har besluttet at opfordre Kommunalbestyrelsen til, at der etableres en tilskudsordning for senioridrætten i, idet Udvalget gerne administrerer ordningen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at en evt. tilskudsordning for senioridrætten bør begrænses til de klubber, hvis målgruppe er seniorer. Økonomi og finansiering: Budgetønskerne forudsætter s budgetramme udvidet med kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at sagen drøftes. Bilag: Ønsker til budget 2009 Ønsker til budget 2009 Beslutning den foreslår: 1. Udvidelse af budgettet for lokaletilskud (ny ridehal/hvalsø Rideklub)

16 Side Der afsættes et budgetbeløb med henblik på at yde af tilskud til alderspensionister, der deltager i aftenskoleundervisning, svarende til 8 kr. pr. deltager pr. time. 3. Der afsættes et budgetbeløb med henblik på at yde tilskud til alderspensionister, der deltager i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter lignende principper, som er gældende for tilskud til børn og unge under 25 år (Aktivitetstilskud).

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 25. april 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 25. april 2007 Referat fra møde i onsdag den 25. april 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Fuglsang Jesper Fischer mødte for. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 25.04.07... 3 2. FOU

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. august 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. august 2007 Referat fra møde i onsdag den 22. august 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden den 22.08.2007.... 3 2. FOU - Efterretningssager 22.08.07....

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 20. maj 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 20. maj 2009 Referat fra møde i onsdag den 20. maj 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Osted/Lejre Skytteforening i klublokalet, Lejrevej 1, 4320 Lejre. Gert Rosenkrantz Fuglsang Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. maj 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. maj 2014 Referat onsdag den 21. maj 2014 Kl. 18:00 i Kantinen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 13. juni 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 13. juni 2007 Referat fra møde i onsdag den 13. juni 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 13.06.07... 3 2. FOU

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 23. august 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 23. august 2012 Referat torsdag den 23. august 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 25. august 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 25. august 2011 Referat torsdag den 25. august 2011 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Afregninger og statistik for den folkeoplysende

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 10. oktober 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 10. oktober 2013 Referat torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Peter Walsøe Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. november 2012 kl. 17.00 i F7 Mødet slut kl. 19.15 MØDEDELTAGERE Kristian Moberg (V) Alice Linning Annelise Hansen Kenneth Jensen (A) Ruth Rasmussen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. oktober 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. oktober 2009 Referat fra møde i onsdag den 21. oktober 2009 Mødet startede kl. 19:00 i mødelokalet hos Osted Idrætsforening, Ostedhallen, Langetoften 25, Osted. Gert Rosenkrantz Fuglsang Indholdsfortegnelse 1. FOU

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, Rådhuset Allerslev Dato: Torsdag den 11. oktober 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. januar 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. januar 2011 Referat torsdag den 27. januar 2011 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. november 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. november 2011 Referat torsdag den 24. november 2011 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Folkeoplysningspolitik... 3 4. FOU

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. november 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. november 2010 Referat onsdag den 17. november 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - s lederpris - nedsættelse af et bedømmelsesudvalg...4

Læs mere

Retningslinjer. for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Gældende for Hovedområde 1

Retningslinjer. for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Gældende for Hovedområde 1 Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 201 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. marts 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. marts 2010 Referat onsdag den 17. marts 2010 Kl. 18:30 i Kulturhuset, Hvalsø Gert Rosenkrantz Fuglsang Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Evaluering af Nytårskur...3

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 20. august 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 20. august 2008 Referat fra møde i onsdag den 20. august 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Lena Holm Jensen forlod mødet efter pkt. 9. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 16. december 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 16. december 2009 Referat fra møde i onsdag den 16. december 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Allerslev Rådhus Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...3 2. FOU - Orientering...4 3. FOU - Tider

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. oktober 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. oktober 2011 Referat torsdag den 27. oktober 2011 Kl. 18:00 Bramsnæs Sejlklub, Nagels Rende, Ejby Strand, 4070 Kr. Hyllinge. Parkering på Ejby Strandvej. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning

Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning KULTUR OG FRITID 30. november 2016 Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om tilskud eller

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Torsdag den 3. maj 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

Retningslinjer for folkeoplysningsudvalget Bilag til Folkeoplysningspolitik

Retningslinjer for folkeoplysningsudvalget Bilag til Folkeoplysningspolitik Retningslinjer for folkeoplysningsudvalget Bilag til Folkeoplysningspolitik Vedtaget i Fanø Byråd den 13.01.2003 seneste revideret 28.09.2017 Vedtaget i Fanø byråd den (dato) RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 23. APRIL 2007 KL I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 23. APRIL 2007 KL I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 23. APRIL 2007 KL. 17.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 12. Tilskud til voksenundervisning 2007 3 13. Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget SOLRØD KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget 1.1.2014-31.12.2017 Folkeoplysningsudvalgets kompetencer og opgaver Vedtaqet af yrådet 12. december 2011 Folkeoplysningsudvalgets kompetencer og opgaver: Udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. januar Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. januar Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat torsdag den 24. januar 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 11. december 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet 2019

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet 2019 Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet 2019 Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning

FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Formål 3 3. Foreningen 3 4. Tilskudstilsagn 4 4.1. Motionsgymnastik,

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 13. december 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 13. december 2012 Referat torsdag den 13. december 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08. december 2009 kl. 17:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08. december 2009 kl. 17:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08. december 2009 kl. 17:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2010... 3 002. IF Kvik - Ansøgning

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Fraværende: Mødelokale 122 - Rådhuset Henrik Kudahl, Kirsten Højrup, Heidi

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssal, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 22. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 23. Nyt fra formanden

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

MØDE I: Folkeoplysningsudvalget Mandag den kl EMNE: SAGSNR.: 17/28738

MØDE I: Folkeoplysningsudvalget Mandag den kl EMNE: SAGSNR.: 17/28738 REFERAT MØDE I: Folkeoplysningsudvalget Mandag den 19.11.2018 kl. 16.30 EMNE: SAGSNR.: 17/28738 DELTAGERE: AFBUD: Henrik Zimino (A), Vibeke Rasmussen (A), Einer Lyduch (A), Carsten Fuhr (C), Liv Gam (løsgænger)

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Bilag til. Vedtægt for. Folkeoplysningsudvalget. I Assens Kommune

Bilag til. Vedtægt for. Folkeoplysningsudvalget. I Assens Kommune Bilag til Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget I Assens Kommune 1. De økonomiske rammer 2.1 Sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed 6.1

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere