STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer"

Transkript

1 STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI Landbrug & Fødevarer

2 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Landbrug & Fødevarer, Kvæg STRATEGI 2018 KORT OG GODT lønsom, bæredygtig vækst produktionen er lønsom, bæredygtig, ressourceeffektiv og international konkurrencedygtig langsigtet konkurrenceevne forskning, udvikling og innovation i samarbejde med de bedste i verden styrket produktivitet ydelsesstigning stigende nettotilvækst og forbedret foderudnyttelse bæredygtighed og handling bag ord fastholde verdenselitepositionen mht. produktion, god dyrevelfærd lavt medicinforbrug, lav dødelighed samt lav belastning af natur, miljø og klima ens rammevilkår i hele eu politisk interessevaretagelse, styrket finasiering og lige konkurrencevil kår for danske kvægbrugere i forhold til resten af eu 2

3 Februar 2014 Redaktion: Trine Barrett & Søren Mejrup Jensen Layout: Inger Camilla Fabricius Foto: Jens Tønnesen, DLM; David Bering; Arla Foods; VFL, Kvæg Landbrug & Fødevarer, Kvæg (L&F, Kvæg) samler kvægbrugets kompetencer, aktiviteter og interesser inden for rådgivning, forskning, udvikling og innovation samt politisk interessevaretagelse. Strategi 2018 for L&F, Kvæg er udarbejdet i forlængelse af L&F, Kvægs Strategi 2013 og i sammenhæng med den overordnede strategi i Landbrug & Fødevarer (L&F). Dansk kvægbrug er ved indgangen af strategiperioden i verdenseliten når det gælder effektiv produktion, god dyrevelfærd, lavt medicinforbrug, lav dødelighed samt lav belastning af natur, klima og miljø, og denne position vil kvægbruget fastholde. Mission Dansk Kvægbrug produce rer sund, sikker og bæredygtig mælk og oksekød til hele verden. Vision En lønsom, bæredygtig, ressource - effektiv og international konkurrencedygtig mælke- og okse kødsproduktion i Danmark, hvor produktionen af mælk er steget til 6 mia. kilo, og produktionen af oksekød er steget med 20 procent i 2020.

4 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Det mener vi med... LØNSOM OG INTERNATIONAL KON- KURRENCEDYGTIG > At kvægproducenter producerer sikre og sunde fødevarer af høj kvalitet og opnår en robust og rentabel økonomi, der kan modstå udsving i prisforhold. Og at det økonomiske resultat kan aflønne både det arbejde og den kapital, som danske kvægbrugere stiller til rådighed for produktionen. BÆREDYGTIG INTENSIV PRODUKTION > Bæredygtig, intensiv produktion er en ressourceeffektiv og miljøvenlig fødevareproduktion, der med højt udbytte og høj kvalitet bidrager til at løse udfordringerne for verdens fødevareforsyning og overgang til bioøkonomi. Den er karakteriseret ved respekt for dyr, mennesker, miljø, klima og natur og integrerer løbende nyeste viden om miljø, udbytte og teknologi. RESSOURCEEFFEKTIV > Optimering på de enkelte bedrifter gennem en ressourceeffektiv tilgang, som sikrer yderligere stigning i produktiviteten (højere mælkeydelse, tilvækst og foderudnyttelse mv.). En højere produktivitet sikrer mere for mindre, uden at det giver en større belastning af miljø, klima og natur. STIGNING I PRODUKTIONEN > Der er potentiale til at øge mælkeproduktionen i Danmark i den kommende strategiperiode, idet mælkekvoterne udfases i Et dansk kvægbrug i vækst vil være til gavn for både kvægbrugeren, Danmark og den globale fødevareforsyning. En øget, bæredygtig, intensiv produktion i Danmark vil sikre arbejdspladser og eksportindtægter på forventet godt 23 mia. kr. i KVÆGBRUGETS TASK FORCE pegede i 2013 på tre udfordringer, som dansk kvægbrug står over for ved indgangen til strategiperioden: 1. Utilfredsstillende indtjening på op mod 50 pct. af bedrifterne. 2. Fastlåst finansiel situation på mange bedrifter, som hindrer udvikling og vækst i erhvervet. 3. Forringet international konkurrenceevne på baggrund af danske særregler, tung myndighedsbehandling/offentlig service og overimplementering af EU-regler, samt en EU-reform, der yderligere forringer den økonomiske situation for kvægbrugerne. Med udgangspunkt i L&F, Kvægs mission, vision og de centrale udfordringer vil L&F, Kvæg i perioden frem til og med 2018 arbejde for at styrke den enkelte bedrifts konkurrenceevne. Som grundlag i denne strategi indgår LANDBRUG & FØDEVARERS otte overordnede politiske mål for fødevareerhvervet: 1. Konkurrenceevne Tydelig og effektivt arbejde for styrket international konkurrenceevne for L&F s medlemmer 2. Innovation Fremme forskning, udvikling og innovation i hele værdikæden 3. Rådgivning Sikre markedets mest kompetente og konkurrencedygtige rådgivning 4. Øget produktion Sikre rammerne for en øget markedsdrevet konventionel og økologisk råvareproduktion i Danmark 5. Bæredygtighed Sætte fokus på miljø-, natur-, produktions- og velfærdsgevinster i Bæredygtig Intensiv Produktion 6. Samfundsaccept Sikre fødevareerhvervets legitimitet, synlighed og relationer til det danske samfund og forbrugere 7. Markedsadgang Øget markedsadgang for danske fødevarer, teknologi og knowhow på de globale markeder 8. Fødevareklynge Styrke en forretningsorienteret og mangfoldig udvikling af landbrugs- og fødevareklyngen. 4

5 FUNDAMENTET FOR REA- LISERING AF VISIONEN ER ET TÆT SAMARBEJDE OG NETVÆRK MELLEM... > kvægbrugerne, deres medarbejdere og deres organisationer > udpegede frontløbere blandt både danske og udenlandske kvægbrugere, rådgivere og forskere > kvægbrugernes rådgivere > kvægbrugernes servicevirksomheder > VFL, Kvægs medarbejdere og medarbejdere i L&F samt øvrige organisationer > leverandører til kvægbrugerne > kvægbrugernes afsætningsvirksomheder > danske og internationale forskningsinstitutioner > danske og internationale myndig heder. 5

6 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Landbrug & Fødevarer, Kvægs overordnede mål 1. KONKURRENCEEVNE Det er helt centralt for L&F, Kvæg, at kvægbrugere opnår en robust økonomi, der er rentabel ved svingende verdensmarkedspriser. De centrale indsatser vil være, at sikre en politisk interessevaretagelse, som giver kvægbrugerne rammevilkår på niveau med resten af Europa sikre en politisk interessevaretagelse, så adgangen til finansiering lettes sikre det faglige udviklingsarbejde gennem forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, som forbedrer kvægbrugernes konkurrenceevne sikre at kvægbrugernes rådgivere matcher kvægbrugens behov opnå en ydelsesstigning fra kilo EKM i 2013 til kilo EKM pr. ko (fra 710 til 820 kg fedt+protein) tilvæksten hos kødkvægskalve hæves med 10 procent ud fra racens gennemsnit i 2013 styrke konkurrenceevnen i slagtekalve- og kødkvægsproduktionen sikre at naturpleje bliver en rentabel forretning og regelsættet tilpasses de praktiske udfordringer skabe en endnu mere effektiv og konkurrencedygtig service til kvægbrugerne og udnytte mulighederne for at udbrede VFL, Kvægs produkter internationalt via samarbejdspartnere. 2. ØGET PRODUKTION En forudsætning for vækst og øget produktion er, at rammerne for en øget, markedsdrevet konventionel og økologisk produktion af mælk og kød er til stede. L&F, Kvæg arbejder for at sikre rammevilkår, herunder miljølovgivning, der giver mulighed for vækst og udvikling i husdyrproduktionen. L&F, Kvæg vil i tæt samarbejde med relevante interessenter sikre, at kvægbruget til enhver tid kan levere den råvare, der modsvarer verdensmarkedets efterspørgsel af konventionelle såvel som økologiske højværdiprodukter. 3. BÆREDYGTIGHED L&F, Kvæg mener, at en ressourceeffektiv produktion naturligt vil reducere spildet og dermed påvirkningen på miljø, klima, natur og dyr. Det er centralt for L&F Kvæg, at sikre sunde dyr og høj dyrevelfærd, produktion af mælk og oksekød med høj kvalitet og høj fødevaresikkerhed samt minimering af en negativ påvirkning på natur, klima og miljø sikre et godt arbejdsmiljø og udviklingsmuligheder for kvægbrugernes medarbejdere dansk kvægbrug fortsat er i førerposition, når det gælder bæredygtighed. 4. SAMFUNDSACCEPT Dansk producerede fødevarer, som er af høj kvalitet og sunde, sikre og bæredygtige, er helt centrale for at sikre samfundsaccept. L&F, Kvæg vil støtte op om aktiviteterne i L&F, der har som mål at øge befolkningens indsigt i landbrugets værdiskabende betydning for Danmark. Gennem Handling bag ord arbejder L&F, Kvæg målrettet på at højne dyrevelfærden og mindske medicinforbruget i besætningerne. Øget vækst og bæredygtig produktion bidrager til at mindske udledningen pr. kg mælk og pr. kg kød. L&F, Kvæg ønsker at kvægbruget bidrager med naturpleje. 5. INNOVATION L&F, Kvæg arbejder for at fremme forskning, udvikling og innovation i hele værdikæden. L&F, Kvæg vil styrke samarbejde med danske og udenlandske universiteter, vidensinstitutioner o.l. Gennem involvering af frontløbere inden for kvægbruget, rådgivningen og forskningen vil L&F, Kvæg sikre brugerdreven udvikling og innovation. L&F, Kvæg vil styrke videndeling og innovation med nye, internationale samarbejdspartnere. 6. RÅDGIVNING L&F, Kvæg vil sikre markedets mest kompetente og konkurrencedygtige rådgivning, som en forudsætning for at opnå en lønsom og konkurrencedygtig produktion. Det er centralt for L&F, Kvæg, at kompetenceudvikling af rådgivningen sker gennem et tæt samarbejde generelt og med 6

7 den enkelte rådgivningsvirksomhed omkring udvikling og implementering af ny og eksisterende viden og værktøjer sikre specialister, der kan udnytte data og viden (datamining), og at rådgivningen overfor frontløberne til stadighed udvikles og forbedres der etableres nye, nationale og internationale partnerskaber. 7. MARKEDSADGANG L&F, Kvæg ønsker øget markedsadgang for danske fødevarer, teknologi og knowhow på de globale markeder. L&F, Kvæg vil fortsat arbejde på at undgå introduktion af alvorlige smitsomme sygdomme i Danmark ønsker at opretholde et højt veterinært og fødevaresikkerhedsmæssigt beredskab, herunder fortsat at optimere kontrollen med ind- og udførsel af levende dyr, som er helt centralt for at sikre markedsadgang ser gerne, at regeringen afsætter de nødvendige ressourcer på strategisk vigtige områder inden for den nationale myndighedsbehandling af eksportsager. 8. FØDEVAREKLYNGE L&F, Kvæg ønsker at styrke en forretningsorienteret og mangfoldig udvikling af landbrugs- og fødevareklyngen L&F, Kvæg vil være en aktiv partner i hele kvægbrugets værdikæde og opsøge samarbejdsmuligheder og synergier. 7

8 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Målsætninger 1. KONKURRENCEEVNE Ledelse og management Mælke- og kødproducenter anvender i stor udstrækning professionelle ledelsesværktøjer som fx SOP, Lean, dynamisk strategi Mælke- og kødproducenter udnytter tilgængelige data til professionel, daglig og strategisk ledelse af bedriften Alle mælkeproducenter har taget stilling til deres interne smittebeskyttelse 50 pct. af mælkeproducenterne registrerer høstet grovfoderudbytte i MarkOnline 80 pct. af ydelseskontrollerede (YKTR) besætninger bruger DMS Foderstyring, Produktionsstyring og KMP selv, eller gennem rådgiver. Effektiv og brugervenlig service It-programmerne skal til enhver tid udnytte flest mulige af de tilgængelige data på den enkelte bedrift Mulighederne for samarbejde med flere lande på It-området skal afdækkes med henblik på at sælge flere værktøjer/få flere brugere Elektroniske øremærker skal være 100 pct. implementeret i alle produktionsled senest i Foder Energiudnyttelsen hæves fra 93 til 95 pct. L&F, Kvæg udvikler og implementerer et biologisk system til styring og overvågning af fodringen (Husdyr 2.0) Grovfoderudbytterne hæves med 20 pct., som det også fremgår af L&F, Planteproduktions Strategi 2018 Tabet fra høstet til opfodret grovfoderudbytte reduceres til 7 pct. Sundhed Det gennemsnitlige tankcelletal reduceres til under Alle kvægbesætninger er fri for Salmonella Dublin i 2016 Forbedret klovsundhed: 50 pct. af mælkeleverende besætninger har lavet en besætningsspecifik strategi for klovproblemer (6 pct. i 2013) 50 pct. af mælkeleverende besætninger deltager i saneringsprogrammet Operation Paratuberkulose Kodødeligheden sænkes til 3,5 pct. i 2018 Kalvedødeligheden sænkes til 5,5 pct. i 2018 Det totale antibiotikaforbrug til køer reduceres med 20 pct. i forhold til Avl Avlsmæssig fremgang på 3 NTM-enheder årligt fra 2013 i kopopulationen. Reproduktion Reproduktionseffektiviteten for køer: 25 pct.-fraktilen skal hæves fra 0,12 til 0,16 for stor race og fra 0,17 til 0,21 for Jersey 75 pct.-fraktilen skal som minimum fastholde niveauet på 0,22 for stor race og på 0,30 for Jersey For kvier skal spredning i alder ved 1. inseminering mindskes med 50 pct. Kødproduktion Insemineringstyre til krydsningskalve har et indeks for tilvækst på over 110 Frekvensen af leverbylder sænkes fra 11 til 8 pct. Daglig nettotilvækst hos slagtekalve fra malkekøer øges fra 650 til 700 gram 2 pct. stigning i energiudnyttelsen pr. år Antallet af krydsningskalve skal øges til årligt Klassificering for form øges med 10 pct. Klassificering af udsætterkøer for form og slagtevægt forbedres 10 pct. Politiske mål Dansk lovgivning skal sikre lige og fair konkurrencevilkår for danske kvægbrugere i forhold til deres kolleger i andre EU-lande. I argumentationen for lige konkurrencevilkår, skal det synliggøres hvor de reelle forskelle ligger, på såvel dyrevelfærds- som på miljøområdet Hurtig og fleksibel kommunal behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser ved 8

9 indførelse af en sagsbehandlingstid på maksimalt seks måneder Flere anmeldeordninger og ensretning af regler, så det ikke er den enkelte kommunes eget regelsæt, der er afgørende, men et generelt dansk regelsæt Masterplan for miljø og natur, med overordnede muligheder for vækst uden begrænsninger. Der skal sikres bedre viden om tålegrænser for natur og en grundlæggende stillingtagen til hvad der er reel naturværdi Regler skal forenkles, så de danske regelsæt ikke står i vejen for hinanden, herunder såvel planregler som byggeri og miljø. 2. ØGET PRODUKTION Den samlede mælkemængde i Danmark stiger til 6 mia. kilo i 2020 Antallet af slagtekalve der opfedes og slagtes i Danmark er øget med mindst i 2020 Videreudvikle metoder til måling af den reelle udledning fra kvægbedrifter Videreudvikle rentable produktionsanlæg og produktionssystemer, der minimerer udledningen af kvælstof og fosfor og samtidig sikrer en høj dyrevelfærd Ny og mindre rigid miljølovgivning, hvor reguleringen på dyreenheder erstattes af en mere fleksibel regulering med udgangspunkt i en udledningsramme for hver bedrift. 9

10 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Målsætninger 3. BÆREDYGTIGHED Arbejde for en lavere belastning af miljø, natur og klima i hele processen fra mark til produkt. L&F, Kvæg vil fortsat støtte nationale og internationale forskningsprojekter, der kan medvirke hertil Mindre miljø- og klimabelastning pr. produceret enhed: -- Køernes N-udskillelse falder fra 15 til 13 g N pr. kg EKM -- Proteinniveau tæt på minimum af fodernormer, for at reducere N-emissionen -- Fosforbalance på alle kvægbrug med under 1,7 DE pr. ha og højst 5 kg pr. ha i overskud ved 2,3 DE pr. ha. 4. SAMFUNDSACCEPT At agere troværdigt og med fuld åbenhed Problemer i produktionen skal håndteres og forklares gennem tydelig intern og ekstern kommunikation I samarbejde med L&F, mejerierne og slagterierne arbejde for at stadig flere danskere får et godt førstehåndsindtryk af dansk kvægbrug Arbejde for at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren, herunder arbejde for, at den danske tolkning af EU-reglerne i højere grad tilgodeser naturens variation og mangfoldighed samt mulighed for at sikre en god tilvækst hos dyrene Dansk kvægbrugs førerposition på høj dyrevelfærd, lavt antibiotikaforbrug samt lav belastning af klima, natur og miljø skal formidles bredt, blandt andet gennem brug af relevante, sociale medier. 5. INNOVATION Det faglige udviklingsarbejde, der skaber den afgørende konkurrencefordel for de danske kvægproducenter er et helt centralt område for L&F, Kvæg L&F, Kvæg understøtter en målrettet indsats på den enkelte bedrift for at opnå lavest mulig fremstillingspris Sikre, at der til enhver tid er ressourcer til at efterleve erhvervets behov for fagligt udviklingsarbejde Optimere og udvide samarbejdet med internationale forskningsmiljøer udover de fungerende nordiske Praksisnær forskning og innovation skal fremmes. Forskerne skal tættere på kvægbrugerne både nationalt og internationalt Videreudvikle forskning og innovation inden for biologiske processer og biologisk viden om fx sundhed, velfærd, simpel dokumentation af velfærd, reproduktion, fodring og avl. Ligeledes inden for teknologiske områder som fx styring, metoder til måling af de reelle udledninger fra kvægbedrifter, rentable produktionsanlæg og produktionssystemer, der minimerer udledningen af kvælstof og fosfor. 6. RÅDGIVNING Indsatsen Ta stilling - ta handling skal i 2014 danne grundlaget for en kompetenceudvikling og udvikling af tværfaglig rådgivning blandt kvægbrugerens rådgivere Arbejde for evidensbaseret rådgivning på basis af test og afprøvninger i praksis, herunder videreudvikle konceptet Kvægklynger og FarmTest Rådgivningen differentieres yderligere, så der udvikles mere målrettet rådgivning til de forskellige typer af bedrifter. Specialistkompetencer skal forankres i landsdækkende nationale og udenlandske specialistgrupper. Bedre og hurtigere implementering af eksisterende viden til den enkelte kvægbruger. 7. MARKEDSADGANG Støtte op om L&F`s arbejde omkring markedsåbninger på mælkeprodukter og oksekød, herunder politisk interessevaretagelse for at fjerne tekniske handelshindringer i forbindelse med BSE, samt politisk indsats gennem EU og WTO for at fjerne tekniske handelshindringer i øvrigt 10

11 Alle eksportører skal følge DANISH transportstandarden. Ved udgangen af 2014 skal alle transportører være tilsluttet DANISH transportstandarden Der skal særligt fokus på at reducere sagsbehandlingstiden for udarbejdelse af eksportcertifikater. Desuden skal der fokus på at øge de pågældende myndigheders mulighed for hurtig og smidig deltagelse i andet relateret arbejde vedrørende udvikling af den danske eksport på fødevareområdet. 8. FØDEVAREKLYNGE Gennem L&F arbejde for at øge kendskabet til den samlede landbrugs- og fødevareklynge via deltagelse i Danish Food Cluster Medvirke til tværfaglig vidensopbygning til kvægbrugets fordel gennem deltagelse i samarbejdsprojekter med faglige eksperter fra andre landbrugssektorer samt fra andre interessenter på fødevareområdet. 11

12 Landbrug & Fødevarer, Kvæg Agro Food Park DK 8200 Aarhus N vfl.dk

Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3

Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3 Strategi 2013 Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3 Strategi 2013 for Dansk Kvæg er udarbejdet på grundlag af den samlede strategi 2013 for Dansk Landbrugsrådgivning og Landscentret.

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018

STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018 STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018 STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK - 2018 11. REVIDEREDE VERSION, AUGUST 2011 FORSKNINGSSTRATEGI 2018 ER UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM KVÆGBRUGSERHVERVET,

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 BERETNING 23. februar 2015

KVÆGKONGRES 2015 BERETNING 23. februar 2015 KVÆGKONGRES 2015 BERETNING 23. februar 2015 Lønsom, bæredygtig vækst Kvægs vision En lønsom, bæredygtig, ressourceeffektiv og internationalt konkurrencedygtig mælkeog oksekødsproduktion i Danmark I 2020

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Velkommen til Videncentret for Landbrug

Velkommen til Videncentret for Landbrug Velkommen til Videncentret for Landbrug Præsentation v/viceadm. direktør Ejnar Schultz Introduktion til nyansatte i DLBR december 2010 Danmark i forreste række Forskning og uddannelse Teknologi og fødevarer

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP Velkommen 1 Succes med slagtesvin 2014 Søren Søndergaard, Næstformand VSP 2 Dansk svineproduktion 30 25 20 16,3 16,2 22,4 20,9 25,8 22,1 25,7 21,3 26,4 21,4 27,4 21,1 27,6 19,3 28,6 20,2 29,4 20,9 29,1

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi er det største fagkontor i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Omkring 40 af medarbejderne har dog kontor i Mejeriforeningen eller regionalt. Den kun halvandet år gamle konstruktion, Dansk Kvæg, har

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Kvægbrugets TASK FORCE. Et kvægbrug i vækst til gavn for Danmark RAPPORT OG ANBEFALINGER

Kvægbrugets TASK FORCE. Et kvægbrug i vækst til gavn for Danmark RAPPORT OG ANBEFALINGER Kvægbrugets TASK FORCE Et kvægbrug i vækst til gavn for Danmark RAPPORT OG ANBEFALINGER Kvægbrugets TASK FORCE Et kvægbrug i vækst til gavn for Danmark Medlemmer af Kvægbrugets Task Force - Søren Gade,

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst.

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. MISSION Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe sundhed og inspiration ud i verden, på naturlig

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013 DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6 Juni 2013 Vurder din produktion med Business Check slagtekalve Business Check Slagtekalve 2012 viser resultater for både Dansk Kalv og ungtyreproducenter. Med Business

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse.

Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse. Side 1 af 8 Notat Dato 25. april 2013 Vækstteam for Fødevarer Vækstteam for Fødevarer blev nedsat som led i regeringens nytænkning af erhvervspolitikken, og har siden august 2012 foretaget et servicetjek

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

Indlæg ved erfamøde Plan&miljø

Indlæg ved erfamøde Plan&miljø Indlæg ved erfamøde Plan&miljø SOP- arbejdsprocedurer Erfaringer fra projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter v/ Projektleder Ulrik Toftegaard Jensen Koldkærgård den 23. marts 2011 Det Europæiske

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Vækst Miljø Vækst Natur Udvikling Klima Natur og biodiversitet Landbrug &

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Kvægkongres 2010 Wissingsminde dynamisk strategi. Gdr. Simon Simonsen simonsen@wissingsminde.com wissingsminde.com

Kvægkongres 2010 Wissingsminde dynamisk strategi. Gdr. Simon Simonsen simonsen@wissingsminde.com wissingsminde.com Dynamisk strategi Dynamisk strategi! Kvægkongres 2010 Wissingsminde dynamisk strategi Gdr. Simon Simonsen simonsen@wissingsminde.com wissingsminde.com Program Dynamisk strategi Wissingsminde Hvad er strategi

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen FARM-N 9. januar 2006 (17-7-06) Ib Sillebak Kristensen (LIM) Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen et udtrykkes pr. årsdyr (365 foderdage) ud fra standard effektivitet for energi- og proteinudnyttelse.

Læs mere

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18.

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Hvad lærte landbruget af krìserne Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KUenhed 18. marts 215 For at ændre Enhedens navn og Sted og dato : Klik i menulinjen,

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter Erfaudveklings/kursus Lemvigegnens Landboforening 16 december 2010 v/mette Thorhauge og Ulrik Toftegaard (Søren Lykke, LRØ)

Læs mere

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF)

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) KvægKongres 2013 Herning, Danmark Steffi Wille-Sonk (European Dairy Farmers e.v.)

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed

Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Hugo Fjelsted Alrøe Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Foulum, Postboks 50, DK-8830 Tjele, Danmark Telefon: +45 8999

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere