STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer"

Transkript

1 STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI Landbrug & Fødevarer

2 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Landbrug & Fødevarer, Kvæg STRATEGI 2018 KORT OG GODT lønsom, bæredygtig vækst produktionen er lønsom, bæredygtig, ressourceeffektiv og international konkurrencedygtig langsigtet konkurrenceevne forskning, udvikling og innovation i samarbejde med de bedste i verden styrket produktivitet ydelsesstigning stigende nettotilvækst og forbedret foderudnyttelse bæredygtighed og handling bag ord fastholde verdenselitepositionen mht. produktion, god dyrevelfærd lavt medicinforbrug, lav dødelighed samt lav belastning af natur, miljø og klima ens rammevilkår i hele eu politisk interessevaretagelse, styrket finasiering og lige konkurrencevil kår for danske kvægbrugere i forhold til resten af eu 2

3 Februar 2014 Redaktion: Trine Barrett & Søren Mejrup Jensen Layout: Inger Camilla Fabricius Foto: Jens Tønnesen, DLM; David Bering; Arla Foods; VFL, Kvæg Landbrug & Fødevarer, Kvæg (L&F, Kvæg) samler kvægbrugets kompetencer, aktiviteter og interesser inden for rådgivning, forskning, udvikling og innovation samt politisk interessevaretagelse. Strategi 2018 for L&F, Kvæg er udarbejdet i forlængelse af L&F, Kvægs Strategi 2013 og i sammenhæng med den overordnede strategi i Landbrug & Fødevarer (L&F). Dansk kvægbrug er ved indgangen af strategiperioden i verdenseliten når det gælder effektiv produktion, god dyrevelfærd, lavt medicinforbrug, lav dødelighed samt lav belastning af natur, klima og miljø, og denne position vil kvægbruget fastholde. Mission Dansk Kvægbrug produce rer sund, sikker og bæredygtig mælk og oksekød til hele verden. Vision En lønsom, bæredygtig, ressource - effektiv og international konkurrencedygtig mælke- og okse kødsproduktion i Danmark, hvor produktionen af mælk er steget til 6 mia. kilo, og produktionen af oksekød er steget med 20 procent i 2020.

4 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Det mener vi med... LØNSOM OG INTERNATIONAL KON- KURRENCEDYGTIG > At kvægproducenter producerer sikre og sunde fødevarer af høj kvalitet og opnår en robust og rentabel økonomi, der kan modstå udsving i prisforhold. Og at det økonomiske resultat kan aflønne både det arbejde og den kapital, som danske kvægbrugere stiller til rådighed for produktionen. BÆREDYGTIG INTENSIV PRODUKTION > Bæredygtig, intensiv produktion er en ressourceeffektiv og miljøvenlig fødevareproduktion, der med højt udbytte og høj kvalitet bidrager til at løse udfordringerne for verdens fødevareforsyning og overgang til bioøkonomi. Den er karakteriseret ved respekt for dyr, mennesker, miljø, klima og natur og integrerer løbende nyeste viden om miljø, udbytte og teknologi. RESSOURCEEFFEKTIV > Optimering på de enkelte bedrifter gennem en ressourceeffektiv tilgang, som sikrer yderligere stigning i produktiviteten (højere mælkeydelse, tilvækst og foderudnyttelse mv.). En højere produktivitet sikrer mere for mindre, uden at det giver en større belastning af miljø, klima og natur. STIGNING I PRODUKTIONEN > Der er potentiale til at øge mælkeproduktionen i Danmark i den kommende strategiperiode, idet mælkekvoterne udfases i Et dansk kvægbrug i vækst vil være til gavn for både kvægbrugeren, Danmark og den globale fødevareforsyning. En øget, bæredygtig, intensiv produktion i Danmark vil sikre arbejdspladser og eksportindtægter på forventet godt 23 mia. kr. i KVÆGBRUGETS TASK FORCE pegede i 2013 på tre udfordringer, som dansk kvægbrug står over for ved indgangen til strategiperioden: 1. Utilfredsstillende indtjening på op mod 50 pct. af bedrifterne. 2. Fastlåst finansiel situation på mange bedrifter, som hindrer udvikling og vækst i erhvervet. 3. Forringet international konkurrenceevne på baggrund af danske særregler, tung myndighedsbehandling/offentlig service og overimplementering af EU-regler, samt en EU-reform, der yderligere forringer den økonomiske situation for kvægbrugerne. Med udgangspunkt i L&F, Kvægs mission, vision og de centrale udfordringer vil L&F, Kvæg i perioden frem til og med 2018 arbejde for at styrke den enkelte bedrifts konkurrenceevne. Som grundlag i denne strategi indgår LANDBRUG & FØDEVARERS otte overordnede politiske mål for fødevareerhvervet: 1. Konkurrenceevne Tydelig og effektivt arbejde for styrket international konkurrenceevne for L&F s medlemmer 2. Innovation Fremme forskning, udvikling og innovation i hele værdikæden 3. Rådgivning Sikre markedets mest kompetente og konkurrencedygtige rådgivning 4. Øget produktion Sikre rammerne for en øget markedsdrevet konventionel og økologisk råvareproduktion i Danmark 5. Bæredygtighed Sætte fokus på miljø-, natur-, produktions- og velfærdsgevinster i Bæredygtig Intensiv Produktion 6. Samfundsaccept Sikre fødevareerhvervets legitimitet, synlighed og relationer til det danske samfund og forbrugere 7. Markedsadgang Øget markedsadgang for danske fødevarer, teknologi og knowhow på de globale markeder 8. Fødevareklynge Styrke en forretningsorienteret og mangfoldig udvikling af landbrugs- og fødevareklyngen. 4

5 FUNDAMENTET FOR REA- LISERING AF VISIONEN ER ET TÆT SAMARBEJDE OG NETVÆRK MELLEM... > kvægbrugerne, deres medarbejdere og deres organisationer > udpegede frontløbere blandt både danske og udenlandske kvægbrugere, rådgivere og forskere > kvægbrugernes rådgivere > kvægbrugernes servicevirksomheder > VFL, Kvægs medarbejdere og medarbejdere i L&F samt øvrige organisationer > leverandører til kvægbrugerne > kvægbrugernes afsætningsvirksomheder > danske og internationale forskningsinstitutioner > danske og internationale myndig heder. 5

6 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Landbrug & Fødevarer, Kvægs overordnede mål 1. KONKURRENCEEVNE Det er helt centralt for L&F, Kvæg, at kvægbrugere opnår en robust økonomi, der er rentabel ved svingende verdensmarkedspriser. De centrale indsatser vil være, at sikre en politisk interessevaretagelse, som giver kvægbrugerne rammevilkår på niveau med resten af Europa sikre en politisk interessevaretagelse, så adgangen til finansiering lettes sikre det faglige udviklingsarbejde gennem forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, som forbedrer kvægbrugernes konkurrenceevne sikre at kvægbrugernes rådgivere matcher kvægbrugens behov opnå en ydelsesstigning fra kilo EKM i 2013 til kilo EKM pr. ko (fra 710 til 820 kg fedt+protein) tilvæksten hos kødkvægskalve hæves med 10 procent ud fra racens gennemsnit i 2013 styrke konkurrenceevnen i slagtekalve- og kødkvægsproduktionen sikre at naturpleje bliver en rentabel forretning og regelsættet tilpasses de praktiske udfordringer skabe en endnu mere effektiv og konkurrencedygtig service til kvægbrugerne og udnytte mulighederne for at udbrede VFL, Kvægs produkter internationalt via samarbejdspartnere. 2. ØGET PRODUKTION En forudsætning for vækst og øget produktion er, at rammerne for en øget, markedsdrevet konventionel og økologisk produktion af mælk og kød er til stede. L&F, Kvæg arbejder for at sikre rammevilkår, herunder miljølovgivning, der giver mulighed for vækst og udvikling i husdyrproduktionen. L&F, Kvæg vil i tæt samarbejde med relevante interessenter sikre, at kvægbruget til enhver tid kan levere den råvare, der modsvarer verdensmarkedets efterspørgsel af konventionelle såvel som økologiske højværdiprodukter. 3. BÆREDYGTIGHED L&F, Kvæg mener, at en ressourceeffektiv produktion naturligt vil reducere spildet og dermed påvirkningen på miljø, klima, natur og dyr. Det er centralt for L&F Kvæg, at sikre sunde dyr og høj dyrevelfærd, produktion af mælk og oksekød med høj kvalitet og høj fødevaresikkerhed samt minimering af en negativ påvirkning på natur, klima og miljø sikre et godt arbejdsmiljø og udviklingsmuligheder for kvægbrugernes medarbejdere dansk kvægbrug fortsat er i førerposition, når det gælder bæredygtighed. 4. SAMFUNDSACCEPT Dansk producerede fødevarer, som er af høj kvalitet og sunde, sikre og bæredygtige, er helt centrale for at sikre samfundsaccept. L&F, Kvæg vil støtte op om aktiviteterne i L&F, der har som mål at øge befolkningens indsigt i landbrugets værdiskabende betydning for Danmark. Gennem Handling bag ord arbejder L&F, Kvæg målrettet på at højne dyrevelfærden og mindske medicinforbruget i besætningerne. Øget vækst og bæredygtig produktion bidrager til at mindske udledningen pr. kg mælk og pr. kg kød. L&F, Kvæg ønsker at kvægbruget bidrager med naturpleje. 5. INNOVATION L&F, Kvæg arbejder for at fremme forskning, udvikling og innovation i hele værdikæden. L&F, Kvæg vil styrke samarbejde med danske og udenlandske universiteter, vidensinstitutioner o.l. Gennem involvering af frontløbere inden for kvægbruget, rådgivningen og forskningen vil L&F, Kvæg sikre brugerdreven udvikling og innovation. L&F, Kvæg vil styrke videndeling og innovation med nye, internationale samarbejdspartnere. 6. RÅDGIVNING L&F, Kvæg vil sikre markedets mest kompetente og konkurrencedygtige rådgivning, som en forudsætning for at opnå en lønsom og konkurrencedygtig produktion. Det er centralt for L&F, Kvæg, at kompetenceudvikling af rådgivningen sker gennem et tæt samarbejde generelt og med 6

7 den enkelte rådgivningsvirksomhed omkring udvikling og implementering af ny og eksisterende viden og værktøjer sikre specialister, der kan udnytte data og viden (datamining), og at rådgivningen overfor frontløberne til stadighed udvikles og forbedres der etableres nye, nationale og internationale partnerskaber. 7. MARKEDSADGANG L&F, Kvæg ønsker øget markedsadgang for danske fødevarer, teknologi og knowhow på de globale markeder. L&F, Kvæg vil fortsat arbejde på at undgå introduktion af alvorlige smitsomme sygdomme i Danmark ønsker at opretholde et højt veterinært og fødevaresikkerhedsmæssigt beredskab, herunder fortsat at optimere kontrollen med ind- og udførsel af levende dyr, som er helt centralt for at sikre markedsadgang ser gerne, at regeringen afsætter de nødvendige ressourcer på strategisk vigtige områder inden for den nationale myndighedsbehandling af eksportsager. 8. FØDEVAREKLYNGE L&F, Kvæg ønsker at styrke en forretningsorienteret og mangfoldig udvikling af landbrugs- og fødevareklyngen L&F, Kvæg vil være en aktiv partner i hele kvægbrugets værdikæde og opsøge samarbejdsmuligheder og synergier. 7

8 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Målsætninger 1. KONKURRENCEEVNE Ledelse og management Mælke- og kødproducenter anvender i stor udstrækning professionelle ledelsesværktøjer som fx SOP, Lean, dynamisk strategi Mælke- og kødproducenter udnytter tilgængelige data til professionel, daglig og strategisk ledelse af bedriften Alle mælkeproducenter har taget stilling til deres interne smittebeskyttelse 50 pct. af mælkeproducenterne registrerer høstet grovfoderudbytte i MarkOnline 80 pct. af ydelseskontrollerede (YKTR) besætninger bruger DMS Foderstyring, Produktionsstyring og KMP selv, eller gennem rådgiver. Effektiv og brugervenlig service It-programmerne skal til enhver tid udnytte flest mulige af de tilgængelige data på den enkelte bedrift Mulighederne for samarbejde med flere lande på It-området skal afdækkes med henblik på at sælge flere værktøjer/få flere brugere Elektroniske øremærker skal være 100 pct. implementeret i alle produktionsled senest i Foder Energiudnyttelsen hæves fra 93 til 95 pct. L&F, Kvæg udvikler og implementerer et biologisk system til styring og overvågning af fodringen (Husdyr 2.0) Grovfoderudbytterne hæves med 20 pct., som det også fremgår af L&F, Planteproduktions Strategi 2018 Tabet fra høstet til opfodret grovfoderudbytte reduceres til 7 pct. Sundhed Det gennemsnitlige tankcelletal reduceres til under Alle kvægbesætninger er fri for Salmonella Dublin i 2016 Forbedret klovsundhed: 50 pct. af mælkeleverende besætninger har lavet en besætningsspecifik strategi for klovproblemer (6 pct. i 2013) 50 pct. af mælkeleverende besætninger deltager i saneringsprogrammet Operation Paratuberkulose Kodødeligheden sænkes til 3,5 pct. i 2018 Kalvedødeligheden sænkes til 5,5 pct. i 2018 Det totale antibiotikaforbrug til køer reduceres med 20 pct. i forhold til Avl Avlsmæssig fremgang på 3 NTM-enheder årligt fra 2013 i kopopulationen. Reproduktion Reproduktionseffektiviteten for køer: 25 pct.-fraktilen skal hæves fra 0,12 til 0,16 for stor race og fra 0,17 til 0,21 for Jersey 75 pct.-fraktilen skal som minimum fastholde niveauet på 0,22 for stor race og på 0,30 for Jersey For kvier skal spredning i alder ved 1. inseminering mindskes med 50 pct. Kødproduktion Insemineringstyre til krydsningskalve har et indeks for tilvækst på over 110 Frekvensen af leverbylder sænkes fra 11 til 8 pct. Daglig nettotilvækst hos slagtekalve fra malkekøer øges fra 650 til 700 gram 2 pct. stigning i energiudnyttelsen pr. år Antallet af krydsningskalve skal øges til årligt Klassificering for form øges med 10 pct. Klassificering af udsætterkøer for form og slagtevægt forbedres 10 pct. Politiske mål Dansk lovgivning skal sikre lige og fair konkurrencevilkår for danske kvægbrugere i forhold til deres kolleger i andre EU-lande. I argumentationen for lige konkurrencevilkår, skal det synliggøres hvor de reelle forskelle ligger, på såvel dyrevelfærds- som på miljøområdet Hurtig og fleksibel kommunal behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser ved 8

9 indførelse af en sagsbehandlingstid på maksimalt seks måneder Flere anmeldeordninger og ensretning af regler, så det ikke er den enkelte kommunes eget regelsæt, der er afgørende, men et generelt dansk regelsæt Masterplan for miljø og natur, med overordnede muligheder for vækst uden begrænsninger. Der skal sikres bedre viden om tålegrænser for natur og en grundlæggende stillingtagen til hvad der er reel naturværdi Regler skal forenkles, så de danske regelsæt ikke står i vejen for hinanden, herunder såvel planregler som byggeri og miljø. 2. ØGET PRODUKTION Den samlede mælkemængde i Danmark stiger til 6 mia. kilo i 2020 Antallet af slagtekalve der opfedes og slagtes i Danmark er øget med mindst i 2020 Videreudvikle metoder til måling af den reelle udledning fra kvægbedrifter Videreudvikle rentable produktionsanlæg og produktionssystemer, der minimerer udledningen af kvælstof og fosfor og samtidig sikrer en høj dyrevelfærd Ny og mindre rigid miljølovgivning, hvor reguleringen på dyreenheder erstattes af en mere fleksibel regulering med udgangspunkt i en udledningsramme for hver bedrift. 9

10 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Målsætninger 3. BÆREDYGTIGHED Arbejde for en lavere belastning af miljø, natur og klima i hele processen fra mark til produkt. L&F, Kvæg vil fortsat støtte nationale og internationale forskningsprojekter, der kan medvirke hertil Mindre miljø- og klimabelastning pr. produceret enhed: -- Køernes N-udskillelse falder fra 15 til 13 g N pr. kg EKM -- Proteinniveau tæt på minimum af fodernormer, for at reducere N-emissionen -- Fosforbalance på alle kvægbrug med under 1,7 DE pr. ha og højst 5 kg pr. ha i overskud ved 2,3 DE pr. ha. 4. SAMFUNDSACCEPT At agere troværdigt og med fuld åbenhed Problemer i produktionen skal håndteres og forklares gennem tydelig intern og ekstern kommunikation I samarbejde med L&F, mejerierne og slagterierne arbejde for at stadig flere danskere får et godt førstehåndsindtryk af dansk kvægbrug Arbejde for at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren, herunder arbejde for, at den danske tolkning af EU-reglerne i højere grad tilgodeser naturens variation og mangfoldighed samt mulighed for at sikre en god tilvækst hos dyrene Dansk kvægbrugs førerposition på høj dyrevelfærd, lavt antibiotikaforbrug samt lav belastning af klima, natur og miljø skal formidles bredt, blandt andet gennem brug af relevante, sociale medier. 5. INNOVATION Det faglige udviklingsarbejde, der skaber den afgørende konkurrencefordel for de danske kvægproducenter er et helt centralt område for L&F, Kvæg L&F, Kvæg understøtter en målrettet indsats på den enkelte bedrift for at opnå lavest mulig fremstillingspris Sikre, at der til enhver tid er ressourcer til at efterleve erhvervets behov for fagligt udviklingsarbejde Optimere og udvide samarbejdet med internationale forskningsmiljøer udover de fungerende nordiske Praksisnær forskning og innovation skal fremmes. Forskerne skal tættere på kvægbrugerne både nationalt og internationalt Videreudvikle forskning og innovation inden for biologiske processer og biologisk viden om fx sundhed, velfærd, simpel dokumentation af velfærd, reproduktion, fodring og avl. Ligeledes inden for teknologiske områder som fx styring, metoder til måling af de reelle udledninger fra kvægbedrifter, rentable produktionsanlæg og produktionssystemer, der minimerer udledningen af kvælstof og fosfor. 6. RÅDGIVNING Indsatsen Ta stilling - ta handling skal i 2014 danne grundlaget for en kompetenceudvikling og udvikling af tværfaglig rådgivning blandt kvægbrugerens rådgivere Arbejde for evidensbaseret rådgivning på basis af test og afprøvninger i praksis, herunder videreudvikle konceptet Kvægklynger og FarmTest Rådgivningen differentieres yderligere, så der udvikles mere målrettet rådgivning til de forskellige typer af bedrifter. Specialistkompetencer skal forankres i landsdækkende nationale og udenlandske specialistgrupper. Bedre og hurtigere implementering af eksisterende viden til den enkelte kvægbruger. 7. MARKEDSADGANG Støtte op om L&F`s arbejde omkring markedsåbninger på mælkeprodukter og oksekød, herunder politisk interessevaretagelse for at fjerne tekniske handelshindringer i forbindelse med BSE, samt politisk indsats gennem EU og WTO for at fjerne tekniske handelshindringer i øvrigt 10

11 Alle eksportører skal følge DANISH transportstandarden. Ved udgangen af 2014 skal alle transportører være tilsluttet DANISH transportstandarden Der skal særligt fokus på at reducere sagsbehandlingstiden for udarbejdelse af eksportcertifikater. Desuden skal der fokus på at øge de pågældende myndigheders mulighed for hurtig og smidig deltagelse i andet relateret arbejde vedrørende udvikling af den danske eksport på fødevareområdet. 8. FØDEVAREKLYNGE Gennem L&F arbejde for at øge kendskabet til den samlede landbrugs- og fødevareklynge via deltagelse i Danish Food Cluster Medvirke til tværfaglig vidensopbygning til kvægbrugets fordel gennem deltagelse i samarbejdsprojekter med faglige eksperter fra andre landbrugssektorer samt fra andre interessenter på fødevareområdet. 11

12 Landbrug & Fødevarer, Kvæg Agro Food Park DK 8200 Aarhus N vfl.dk

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Landbrug og dyrevelfærd

Landbrug og dyrevelfærd Landbrug og dyrevelfærd Indhold Landbrug og dyrevelfærd... 3 Husdyravl... 5 Stalde og produktionsforhold... 7 Indsatsen i husdyrbesætningerne... 11 Transport... 15 Slagtning... 16 Love, regler og globalisering...

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere