STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer"

Transkript

1 STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI Landbrug & Fødevarer

2 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Landbrug & Fødevarer, Kvæg STRATEGI 2018 KORT OG GODT lønsom, bæredygtig vækst produktionen er lønsom, bæredygtig, ressourceeffektiv og international konkurrencedygtig langsigtet konkurrenceevne forskning, udvikling og innovation i samarbejde med de bedste i verden styrket produktivitet ydelsesstigning stigende nettotilvækst og forbedret foderudnyttelse bæredygtighed og handling bag ord fastholde verdenselitepositionen mht. produktion, god dyrevelfærd lavt medicinforbrug, lav dødelighed samt lav belastning af natur, miljø og klima ens rammevilkår i hele eu politisk interessevaretagelse, styrket finasiering og lige konkurrencevil kår for danske kvægbrugere i forhold til resten af eu 2

3 Februar 2014 Redaktion: Trine Barrett & Søren Mejrup Jensen Layout: Inger Camilla Fabricius Foto: Jens Tønnesen, DLM; David Bering; Arla Foods; VFL, Kvæg Landbrug & Fødevarer, Kvæg (L&F, Kvæg) samler kvægbrugets kompetencer, aktiviteter og interesser inden for rådgivning, forskning, udvikling og innovation samt politisk interessevaretagelse. Strategi 2018 for L&F, Kvæg er udarbejdet i forlængelse af L&F, Kvægs Strategi 2013 og i sammenhæng med den overordnede strategi i Landbrug & Fødevarer (L&F). Dansk kvægbrug er ved indgangen af strategiperioden i verdenseliten når det gælder effektiv produktion, god dyrevelfærd, lavt medicinforbrug, lav dødelighed samt lav belastning af natur, klima og miljø, og denne position vil kvægbruget fastholde. Mission Dansk Kvægbrug produce rer sund, sikker og bæredygtig mælk og oksekød til hele verden. Vision En lønsom, bæredygtig, ressource - effektiv og international konkurrencedygtig mælke- og okse kødsproduktion i Danmark, hvor produktionen af mælk er steget til 6 mia. kilo, og produktionen af oksekød er steget med 20 procent i 2020.

4 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Det mener vi med... LØNSOM OG INTERNATIONAL KON- KURRENCEDYGTIG > At kvægproducenter producerer sikre og sunde fødevarer af høj kvalitet og opnår en robust og rentabel økonomi, der kan modstå udsving i prisforhold. Og at det økonomiske resultat kan aflønne både det arbejde og den kapital, som danske kvægbrugere stiller til rådighed for produktionen. BÆREDYGTIG INTENSIV PRODUKTION > Bæredygtig, intensiv produktion er en ressourceeffektiv og miljøvenlig fødevareproduktion, der med højt udbytte og høj kvalitet bidrager til at løse udfordringerne for verdens fødevareforsyning og overgang til bioøkonomi. Den er karakteriseret ved respekt for dyr, mennesker, miljø, klima og natur og integrerer løbende nyeste viden om miljø, udbytte og teknologi. RESSOURCEEFFEKTIV > Optimering på de enkelte bedrifter gennem en ressourceeffektiv tilgang, som sikrer yderligere stigning i produktiviteten (højere mælkeydelse, tilvækst og foderudnyttelse mv.). En højere produktivitet sikrer mere for mindre, uden at det giver en større belastning af miljø, klima og natur. STIGNING I PRODUKTIONEN > Der er potentiale til at øge mælkeproduktionen i Danmark i den kommende strategiperiode, idet mælkekvoterne udfases i Et dansk kvægbrug i vækst vil være til gavn for både kvægbrugeren, Danmark og den globale fødevareforsyning. En øget, bæredygtig, intensiv produktion i Danmark vil sikre arbejdspladser og eksportindtægter på forventet godt 23 mia. kr. i KVÆGBRUGETS TASK FORCE pegede i 2013 på tre udfordringer, som dansk kvægbrug står over for ved indgangen til strategiperioden: 1. Utilfredsstillende indtjening på op mod 50 pct. af bedrifterne. 2. Fastlåst finansiel situation på mange bedrifter, som hindrer udvikling og vækst i erhvervet. 3. Forringet international konkurrenceevne på baggrund af danske særregler, tung myndighedsbehandling/offentlig service og overimplementering af EU-regler, samt en EU-reform, der yderligere forringer den økonomiske situation for kvægbrugerne. Med udgangspunkt i L&F, Kvægs mission, vision og de centrale udfordringer vil L&F, Kvæg i perioden frem til og med 2018 arbejde for at styrke den enkelte bedrifts konkurrenceevne. Som grundlag i denne strategi indgår LANDBRUG & FØDEVARERS otte overordnede politiske mål for fødevareerhvervet: 1. Konkurrenceevne Tydelig og effektivt arbejde for styrket international konkurrenceevne for L&F s medlemmer 2. Innovation Fremme forskning, udvikling og innovation i hele værdikæden 3. Rådgivning Sikre markedets mest kompetente og konkurrencedygtige rådgivning 4. Øget produktion Sikre rammerne for en øget markedsdrevet konventionel og økologisk råvareproduktion i Danmark 5. Bæredygtighed Sætte fokus på miljø-, natur-, produktions- og velfærdsgevinster i Bæredygtig Intensiv Produktion 6. Samfundsaccept Sikre fødevareerhvervets legitimitet, synlighed og relationer til det danske samfund og forbrugere 7. Markedsadgang Øget markedsadgang for danske fødevarer, teknologi og knowhow på de globale markeder 8. Fødevareklynge Styrke en forretningsorienteret og mangfoldig udvikling af landbrugs- og fødevareklyngen. 4

5 FUNDAMENTET FOR REA- LISERING AF VISIONEN ER ET TÆT SAMARBEJDE OG NETVÆRK MELLEM... > kvægbrugerne, deres medarbejdere og deres organisationer > udpegede frontløbere blandt både danske og udenlandske kvægbrugere, rådgivere og forskere > kvægbrugernes rådgivere > kvægbrugernes servicevirksomheder > VFL, Kvægs medarbejdere og medarbejdere i L&F samt øvrige organisationer > leverandører til kvægbrugerne > kvægbrugernes afsætningsvirksomheder > danske og internationale forskningsinstitutioner > danske og internationale myndig heder. 5

6 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Landbrug & Fødevarer, Kvægs overordnede mål 1. KONKURRENCEEVNE Det er helt centralt for L&F, Kvæg, at kvægbrugere opnår en robust økonomi, der er rentabel ved svingende verdensmarkedspriser. De centrale indsatser vil være, at sikre en politisk interessevaretagelse, som giver kvægbrugerne rammevilkår på niveau med resten af Europa sikre en politisk interessevaretagelse, så adgangen til finansiering lettes sikre det faglige udviklingsarbejde gennem forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, som forbedrer kvægbrugernes konkurrenceevne sikre at kvægbrugernes rådgivere matcher kvægbrugens behov opnå en ydelsesstigning fra kilo EKM i 2013 til kilo EKM pr. ko (fra 710 til 820 kg fedt+protein) tilvæksten hos kødkvægskalve hæves med 10 procent ud fra racens gennemsnit i 2013 styrke konkurrenceevnen i slagtekalve- og kødkvægsproduktionen sikre at naturpleje bliver en rentabel forretning og regelsættet tilpasses de praktiske udfordringer skabe en endnu mere effektiv og konkurrencedygtig service til kvægbrugerne og udnytte mulighederne for at udbrede VFL, Kvægs produkter internationalt via samarbejdspartnere. 2. ØGET PRODUKTION En forudsætning for vækst og øget produktion er, at rammerne for en øget, markedsdrevet konventionel og økologisk produktion af mælk og kød er til stede. L&F, Kvæg arbejder for at sikre rammevilkår, herunder miljølovgivning, der giver mulighed for vækst og udvikling i husdyrproduktionen. L&F, Kvæg vil i tæt samarbejde med relevante interessenter sikre, at kvægbruget til enhver tid kan levere den råvare, der modsvarer verdensmarkedets efterspørgsel af konventionelle såvel som økologiske højværdiprodukter. 3. BÆREDYGTIGHED L&F, Kvæg mener, at en ressourceeffektiv produktion naturligt vil reducere spildet og dermed påvirkningen på miljø, klima, natur og dyr. Det er centralt for L&F Kvæg, at sikre sunde dyr og høj dyrevelfærd, produktion af mælk og oksekød med høj kvalitet og høj fødevaresikkerhed samt minimering af en negativ påvirkning på natur, klima og miljø sikre et godt arbejdsmiljø og udviklingsmuligheder for kvægbrugernes medarbejdere dansk kvægbrug fortsat er i førerposition, når det gælder bæredygtighed. 4. SAMFUNDSACCEPT Dansk producerede fødevarer, som er af høj kvalitet og sunde, sikre og bæredygtige, er helt centrale for at sikre samfundsaccept. L&F, Kvæg vil støtte op om aktiviteterne i L&F, der har som mål at øge befolkningens indsigt i landbrugets værdiskabende betydning for Danmark. Gennem Handling bag ord arbejder L&F, Kvæg målrettet på at højne dyrevelfærden og mindske medicinforbruget i besætningerne. Øget vækst og bæredygtig produktion bidrager til at mindske udledningen pr. kg mælk og pr. kg kød. L&F, Kvæg ønsker at kvægbruget bidrager med naturpleje. 5. INNOVATION L&F, Kvæg arbejder for at fremme forskning, udvikling og innovation i hele værdikæden. L&F, Kvæg vil styrke samarbejde med danske og udenlandske universiteter, vidensinstitutioner o.l. Gennem involvering af frontløbere inden for kvægbruget, rådgivningen og forskningen vil L&F, Kvæg sikre brugerdreven udvikling og innovation. L&F, Kvæg vil styrke videndeling og innovation med nye, internationale samarbejdspartnere. 6. RÅDGIVNING L&F, Kvæg vil sikre markedets mest kompetente og konkurrencedygtige rådgivning, som en forudsætning for at opnå en lønsom og konkurrencedygtig produktion. Det er centralt for L&F, Kvæg, at kompetenceudvikling af rådgivningen sker gennem et tæt samarbejde generelt og med 6

7 den enkelte rådgivningsvirksomhed omkring udvikling og implementering af ny og eksisterende viden og værktøjer sikre specialister, der kan udnytte data og viden (datamining), og at rådgivningen overfor frontløberne til stadighed udvikles og forbedres der etableres nye, nationale og internationale partnerskaber. 7. MARKEDSADGANG L&F, Kvæg ønsker øget markedsadgang for danske fødevarer, teknologi og knowhow på de globale markeder. L&F, Kvæg vil fortsat arbejde på at undgå introduktion af alvorlige smitsomme sygdomme i Danmark ønsker at opretholde et højt veterinært og fødevaresikkerhedsmæssigt beredskab, herunder fortsat at optimere kontrollen med ind- og udførsel af levende dyr, som er helt centralt for at sikre markedsadgang ser gerne, at regeringen afsætter de nødvendige ressourcer på strategisk vigtige områder inden for den nationale myndighedsbehandling af eksportsager. 8. FØDEVAREKLYNGE L&F, Kvæg ønsker at styrke en forretningsorienteret og mangfoldig udvikling af landbrugs- og fødevareklyngen L&F, Kvæg vil være en aktiv partner i hele kvægbrugets værdikæde og opsøge samarbejdsmuligheder og synergier. 7

8 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Målsætninger 1. KONKURRENCEEVNE Ledelse og management Mælke- og kødproducenter anvender i stor udstrækning professionelle ledelsesværktøjer som fx SOP, Lean, dynamisk strategi Mælke- og kødproducenter udnytter tilgængelige data til professionel, daglig og strategisk ledelse af bedriften Alle mælkeproducenter har taget stilling til deres interne smittebeskyttelse 50 pct. af mælkeproducenterne registrerer høstet grovfoderudbytte i MarkOnline 80 pct. af ydelseskontrollerede (YKTR) besætninger bruger DMS Foderstyring, Produktionsstyring og KMP selv, eller gennem rådgiver. Effektiv og brugervenlig service It-programmerne skal til enhver tid udnytte flest mulige af de tilgængelige data på den enkelte bedrift Mulighederne for samarbejde med flere lande på It-området skal afdækkes med henblik på at sælge flere værktøjer/få flere brugere Elektroniske øremærker skal være 100 pct. implementeret i alle produktionsled senest i Foder Energiudnyttelsen hæves fra 93 til 95 pct. L&F, Kvæg udvikler og implementerer et biologisk system til styring og overvågning af fodringen (Husdyr 2.0) Grovfoderudbytterne hæves med 20 pct., som det også fremgår af L&F, Planteproduktions Strategi 2018 Tabet fra høstet til opfodret grovfoderudbytte reduceres til 7 pct. Sundhed Det gennemsnitlige tankcelletal reduceres til under Alle kvægbesætninger er fri for Salmonella Dublin i 2016 Forbedret klovsundhed: 50 pct. af mælkeleverende besætninger har lavet en besætningsspecifik strategi for klovproblemer (6 pct. i 2013) 50 pct. af mælkeleverende besætninger deltager i saneringsprogrammet Operation Paratuberkulose Kodødeligheden sænkes til 3,5 pct. i 2018 Kalvedødeligheden sænkes til 5,5 pct. i 2018 Det totale antibiotikaforbrug til køer reduceres med 20 pct. i forhold til Avl Avlsmæssig fremgang på 3 NTM-enheder årligt fra 2013 i kopopulationen. Reproduktion Reproduktionseffektiviteten for køer: 25 pct.-fraktilen skal hæves fra 0,12 til 0,16 for stor race og fra 0,17 til 0,21 for Jersey 75 pct.-fraktilen skal som minimum fastholde niveauet på 0,22 for stor race og på 0,30 for Jersey For kvier skal spredning i alder ved 1. inseminering mindskes med 50 pct. Kødproduktion Insemineringstyre til krydsningskalve har et indeks for tilvækst på over 110 Frekvensen af leverbylder sænkes fra 11 til 8 pct. Daglig nettotilvækst hos slagtekalve fra malkekøer øges fra 650 til 700 gram 2 pct. stigning i energiudnyttelsen pr. år Antallet af krydsningskalve skal øges til årligt Klassificering for form øges med 10 pct. Klassificering af udsætterkøer for form og slagtevægt forbedres 10 pct. Politiske mål Dansk lovgivning skal sikre lige og fair konkurrencevilkår for danske kvægbrugere i forhold til deres kolleger i andre EU-lande. I argumentationen for lige konkurrencevilkår, skal det synliggøres hvor de reelle forskelle ligger, på såvel dyrevelfærds- som på miljøområdet Hurtig og fleksibel kommunal behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser ved 8

9 indførelse af en sagsbehandlingstid på maksimalt seks måneder Flere anmeldeordninger og ensretning af regler, så det ikke er den enkelte kommunes eget regelsæt, der er afgørende, men et generelt dansk regelsæt Masterplan for miljø og natur, med overordnede muligheder for vækst uden begrænsninger. Der skal sikres bedre viden om tålegrænser for natur og en grundlæggende stillingtagen til hvad der er reel naturværdi Regler skal forenkles, så de danske regelsæt ikke står i vejen for hinanden, herunder såvel planregler som byggeri og miljø. 2. ØGET PRODUKTION Den samlede mælkemængde i Danmark stiger til 6 mia. kilo i 2020 Antallet af slagtekalve der opfedes og slagtes i Danmark er øget med mindst i 2020 Videreudvikle metoder til måling af den reelle udledning fra kvægbedrifter Videreudvikle rentable produktionsanlæg og produktionssystemer, der minimerer udledningen af kvælstof og fosfor og samtidig sikrer en høj dyrevelfærd Ny og mindre rigid miljølovgivning, hvor reguleringen på dyreenheder erstattes af en mere fleksibel regulering med udgangspunkt i en udledningsramme for hver bedrift. 9

10 Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI Målsætninger 3. BÆREDYGTIGHED Arbejde for en lavere belastning af miljø, natur og klima i hele processen fra mark til produkt. L&F, Kvæg vil fortsat støtte nationale og internationale forskningsprojekter, der kan medvirke hertil Mindre miljø- og klimabelastning pr. produceret enhed: -- Køernes N-udskillelse falder fra 15 til 13 g N pr. kg EKM -- Proteinniveau tæt på minimum af fodernormer, for at reducere N-emissionen -- Fosforbalance på alle kvægbrug med under 1,7 DE pr. ha og højst 5 kg pr. ha i overskud ved 2,3 DE pr. ha. 4. SAMFUNDSACCEPT At agere troværdigt og med fuld åbenhed Problemer i produktionen skal håndteres og forklares gennem tydelig intern og ekstern kommunikation I samarbejde med L&F, mejerierne og slagterierne arbejde for at stadig flere danskere får et godt førstehåndsindtryk af dansk kvægbrug Arbejde for at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren, herunder arbejde for, at den danske tolkning af EU-reglerne i højere grad tilgodeser naturens variation og mangfoldighed samt mulighed for at sikre en god tilvækst hos dyrene Dansk kvægbrugs førerposition på høj dyrevelfærd, lavt antibiotikaforbrug samt lav belastning af klima, natur og miljø skal formidles bredt, blandt andet gennem brug af relevante, sociale medier. 5. INNOVATION Det faglige udviklingsarbejde, der skaber den afgørende konkurrencefordel for de danske kvægproducenter er et helt centralt område for L&F, Kvæg L&F, Kvæg understøtter en målrettet indsats på den enkelte bedrift for at opnå lavest mulig fremstillingspris Sikre, at der til enhver tid er ressourcer til at efterleve erhvervets behov for fagligt udviklingsarbejde Optimere og udvide samarbejdet med internationale forskningsmiljøer udover de fungerende nordiske Praksisnær forskning og innovation skal fremmes. Forskerne skal tættere på kvægbrugerne både nationalt og internationalt Videreudvikle forskning og innovation inden for biologiske processer og biologisk viden om fx sundhed, velfærd, simpel dokumentation af velfærd, reproduktion, fodring og avl. Ligeledes inden for teknologiske områder som fx styring, metoder til måling af de reelle udledninger fra kvægbedrifter, rentable produktionsanlæg og produktionssystemer, der minimerer udledningen af kvælstof og fosfor. 6. RÅDGIVNING Indsatsen Ta stilling - ta handling skal i 2014 danne grundlaget for en kompetenceudvikling og udvikling af tværfaglig rådgivning blandt kvægbrugerens rådgivere Arbejde for evidensbaseret rådgivning på basis af test og afprøvninger i praksis, herunder videreudvikle konceptet Kvægklynger og FarmTest Rådgivningen differentieres yderligere, så der udvikles mere målrettet rådgivning til de forskellige typer af bedrifter. Specialistkompetencer skal forankres i landsdækkende nationale og udenlandske specialistgrupper. Bedre og hurtigere implementering af eksisterende viden til den enkelte kvægbruger. 7. MARKEDSADGANG Støtte op om L&F`s arbejde omkring markedsåbninger på mælkeprodukter og oksekød, herunder politisk interessevaretagelse for at fjerne tekniske handelshindringer i forbindelse med BSE, samt politisk indsats gennem EU og WTO for at fjerne tekniske handelshindringer i øvrigt 10

11 Alle eksportører skal følge DANISH transportstandarden. Ved udgangen af 2014 skal alle transportører være tilsluttet DANISH transportstandarden Der skal særligt fokus på at reducere sagsbehandlingstiden for udarbejdelse af eksportcertifikater. Desuden skal der fokus på at øge de pågældende myndigheders mulighed for hurtig og smidig deltagelse i andet relateret arbejde vedrørende udvikling af den danske eksport på fødevareområdet. 8. FØDEVAREKLYNGE Gennem L&F arbejde for at øge kendskabet til den samlede landbrugs- og fødevareklynge via deltagelse i Danish Food Cluster Medvirke til tværfaglig vidensopbygning til kvægbrugets fordel gennem deltagelse i samarbejdsprojekter med faglige eksperter fra andre landbrugssektorer samt fra andre interessenter på fødevareområdet. 11

12 Landbrug & Fødevarer, Kvæg Agro Food Park DK 8200 Aarhus N vfl.dk

Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3

Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3 Strategi 2013 Dansk Kvæg strategi 2013 D a n s k K v æ g s t r a t e g i 2 0 1 3 Strategi 2013 for Dansk Kvæg er udarbejdet på grundlag af den samlede strategi 2013 for Dansk Landbrugsrådgivning og Landscentret.

Læs mere

Landbrug & Fødevarer. STRATEGI Landbrug & Fødevarer Kvæg

Landbrug & Fødevarer. STRATEGI Landbrug & Fødevarer Kvæg Landbrug & Fødevarer STRATEGI Landbrug & Fødevarer Kvæg 2018-2020 Strategi Landbrug & Fødevarer VISION NYE VEJE TIL VÆKST I BALANCE MÅL Landbrug & Fødevarer vil styrke fødevareklyngens indtjening og forøge

Læs mere

Noter til Beretning - KvægKongres 2014

Noter til Beretning - KvægKongres 2014 Noter til Beretning - KvægKongres 2014 Vi har i Kvægs bestyrelse lavet en ny strateg frem til 2018. Rigtig mange af jer har bidraget med værdifulde indspil så vi nu har en stærk strategi for Kvægbruget

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

STRATEGI Sektor for Økologi

STRATEGI Sektor for Økologi STRATEGI Sektor for Økologi 2018-2020 Landbrug & Fødevarer Strategi Landbrug & Fødevarer VISION NYE VEJE TIL VÆKST I BALANCE Landbrug & Fødevarer vil styrke fødevareklyngens indtjening og forøge værdien

Læs mere

STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018

STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018 STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK 2018 STRATEGI FOR KVÆGFORSKNING I DANMARK - 2018 11. REVIDEREDE VERSION, AUGUST 2011 FORSKNINGSSTRATEGI 2018 ER UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM KVÆGBRUGSERHVERVET,

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Fremtidens Mælkeproduktion Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Global Hvor står konkurrence vi? Hvor står vores konkurrenter? Vores Afregningspris styrker = Hvad Højværdiprodukter udfordringen

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer?

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? AARHUS Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Økologi-Kongres 2015 Onsdag d. 25-11 Morten Kargo AARHUS Hvad er et avlsmål? Emner Hvad vil vi i SOBcows? Økologisk avlsmål baseret på beregninger

Læs mere

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 Resultaterne er gennemgået ved økonomimøde for mælkeproducenter d. 20. marts 2014 Indhold Indhold... 1 Store stigninger i dækningsbidraget i 2013... 2 Gennemsnitsresultater...

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Tabellen nedenfor indeholder en kortfattet beskrivelse af de nøgletal som indgår i Pulsen og Tema i VERSION 2 "Temperaturmåleren".

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II Gefion, Sorø 15. november 2016 Arne Munk Teamleder husdyr FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II STØTTET AF mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Søren Gade Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse Markedsåbning og afsætningsfremme

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Målet om kg mælk i Danmark Hur får vi det att hande?

Målet om kg mælk i Danmark Hur får vi det att hande? Sida 1 av 6 Et ambiøst, men ikke urealissk, mål i danske kvægbrugeres Strategi 2018 er en væsentlig sgning i ydelsen pr. ko. Det skal øge lønsomheden og sænke klimaog miljøpåvirkningen Landbrug & Fødevarer,

Læs mere

KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER

KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER LMO, Søften 19. maj 2016 Arne Munk, SEGES Økologi KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION DEL II STØTTET AF mælkeafgiftsfonden DAGSORDEN 1. Velkomst og

Læs mere

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Forventninger til efterspørgslen i 2050 Befolkning 9,1 mia. Årlig kornproduktion 3 mia. t Årlig kødproduktion 470 mio.

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi 2018-2021 1 Forord Promilleafgiftsfonden for landbrug udarbejder hvert fjerde år en strategi for fondens virke. Dette dokument beskriver fondens strategi for

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv EN PRÆSENTATION

SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv EN PRÆSENTATION SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv EN PRÆSENTATION HVEM ER SEGES SEGES er det nye navn for Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion, som pr. 1. januar

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 Eksempler på resultater fra kvægbrug Der er for regnskabsåret 2006 foretaget analyser af et betydeligt antal produktionsbedrifter. Der er således også udarbejdet analyser af et

Læs mere

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME FORORD Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Rammevilkår, så landbruget klarer krisen Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Konkurrenceevne Vi skal være konkurrencedygtige, hvis vi skal være her! Hvad er det for en verden

Læs mere

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP

Succes med slagtesvin 2014. Søren Søndergaard, Næstformand VSP Velkommen 1 Succes med slagtesvin 2014 Søren Søndergaard, Næstformand VSP 2 Dansk svineproduktion 30 25 20 16,3 16,2 22,4 20,9 25,8 22,1 25,7 21,3 26,4 21,4 27,4 21,1 27,6 19,3 28,6 20,2 29,4 20,9 29,1

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Niels Halberg Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger?

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Jacob Krog Jens Vingborg VFL Kvæg Økonomikonferencen 2013 Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæriske Landbrugsfond

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Regionsmøder 2015 PEDER PHILIPP, FORMAND FOR LANDBRUG & FØDEVARER, KVÆG GITTE GRØNBÆK, DIREKTØR, SEGES KVÆG

Regionsmøder 2015 PEDER PHILIPP, FORMAND FOR LANDBRUG & FØDEVARER, KVÆG GITTE GRØNBÆK, DIREKTØR, SEGES KVÆG Regionsmøder 2015 PEDER PHILIPP, FORMAND FOR LANDBRUG & FØDEVARER, KVÆG GITTE GRØNBÆK, DIREKTØR, SEGES KVÆG LØNSOM, BÆREDYGTIG VÆKST Kvægs vision En lønsom, bæredygtig, ressourceeffektiv og international

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

BESTYRELSESPROFIL. Bestyrelsesmedlem i VikingDanmark

BESTYRELSESPROFIL. Bestyrelsesmedlem i VikingDanmark BESTYRELSESPROFIL Bestyrelsesmedlem i VikingDanmark August 2017 DISPOSITION: - Indledning - Kort om VikingDanmark - Beskrivelse - Organisation - Bestyrelsesmedlemmernes primære fokusområder. - - - - Kompetencer

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret.

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fremgangsmåde I tabel 1 vises

Læs mere

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst.

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. MISSION Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe sundhed og inspiration ud i verden, på naturlig

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

Kvægbedriftens klimaregnskab

Kvægbedriftens klimaregnskab Kvægbedriftens klimaregnskab Hvorfor udleder kvægproduktionen klimagasser? Hvor stor er udledningen af klimagasser fra en kvægbedrift? Hvor sker udledningen i produktionskæden? Hvad er årsag til variationen

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK Vingsted 25. november 2015 Arne Munk SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK STØTTET AF mælkeafgiftsfonden PROGRAM Introduktion og kort om projektet Konsulent Arne Munk, SEGES Økologi

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Værdi af primærproduktionen millioner kroner pr år Rammevilkår Skatter og

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Natur & Landbrugskommissionens visioner. Jørn Jespersen Formand

Natur & Landbrugskommissionens visioner. Jørn Jespersen Formand Natur & Landbrugskommissionens visioner Jørn Jespersen Formand Medlemmer af NLK Jørn Jespersen (formand), direktør for brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi Birgitte Sloth, professor i økonomi og

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 BERETNING 23. februar 2015

KVÆGKONGRES 2015 BERETNING 23. februar 2015 KVÆGKONGRES 2015 BERETNING 23. februar 2015 Lønsom, bæredygtig vækst Kvægs vision En lønsom, bæredygtig, ressourceeffektiv og internationalt konkurrencedygtig mælkeog oksekødsproduktion i Danmark I 2020

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Danmark skal fortsat være førende inden for markedsdrevet økologisk produktion i EU.

Danmark skal fortsat være førende inden for markedsdrevet økologisk produktion i EU. Side 1 af 5 Notat Til Fra Natur- og Landbrugskommissionen Landbrug & Fødevarer Dato 7. august 2012 Frivillig hjemmeopgave Først og fremmest må det påpeges, at tankerne om en vision der rækker ud mod 2050

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter

Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter Se din virksomhed Fra en ny vinkel Tekst: Traeger A/S, Foto: Tomas Nørfelt, Design: Traeger A/S og Metaphor Reklamebureau A/S, Layout: www.ph7.dk,

Læs mere

Velkommen til Videncentret for Landbrug

Velkommen til Videncentret for Landbrug Velkommen til Videncentret for Landbrug Præsentation v/viceadm. direktør Ejnar Schultz Introduktion til nyansatte i DLBR december 2010 Danmark i forreste række Forskning og uddannelse Teknologi og fødevarer

Læs mere