Andelsboligens kendetegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligens kendetegn"

Transkript

1 Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men særligt i hovedstadsområdet er der mange andelsboliger. Her er andelsboligen faktisk den mest udbredte boligform og udgør cirka 33 % af boligerne. At bo i andelsbolig Mange bruger betegnelsen 'at købe' en andelsbolig, men reelt køber du ikke noget; du får overdraget en andel af foreningens formue mod betaling af andelens værdi på det pågældende tidspunkt. Ved overdragelse af andelen får du samtidig brugsret til en specifik bolig i foreningen - også kaldet en 'eksklusiv brugsret'. I en andelsbolig betaler du boligafgift, som dækker renteudgifter og afdrag på foreningens lån samt udgifter til drift af foreningen. Boligafgiften fastsættes af generalforsamlingen, som består af foreningens beboere. Som andelshaver har du del i foreningens formue og hæfter samtidig for foreningens gæld sammen med de andre andelshavere. De nærmere hæftelsesforhold skal være fastsat i foreningens vedtægter. Juni 2011 Side 1 af 10

2 Foreningens vedtægter, husorden og evt. andre retningslinjer fastsætter reglerne for, hvordan boligerne må anvendes og hvordan foreningen skal drives. Hvert år udarbejder foreningens revisor en årsrapport, som afspejler den økonomiske situation i foreningen, og andelsværdien fastsættes på en generalforsamling. Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse bestående af myndige andelshavere bosat i foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen. Værdier og holdninger Centralt for det at bo i andelsbolig er, at du kan vælge at involvere dig i aktiviteter og være en del af fællesskabet efter behov og lyst. Sammen med det frivillige element er fællesskabet og selvbestemmelsen uløseligt forbundet med det at bo i andelsbolig. Nogle foreninger gør meget ud af sammenholdet og har mange fællesaktiviteter eller går ind for bæredygtighed. Andre foreninger fungerer som seniorbo eller kollegier. Fælles for de forskellige typer af foreninger er, at de har valgt nogle værdier, som de ønsker skal være forbundet med at det bo i netop deres forening. Det er helt op til den enkelte forening, det vil sige andelshaverne, hvordan de ønsker, at foreningen skal drives. Høj grad af selvbestemmelse Andelsboligen er som boligform underlagt forskellig lovgivning og andre regler, men inden for disse har beboerne betydelig mulighed for selv at fastsætte, hvilke regler der skal gælde i deres forening. Det er beboerne, som bl.a. tager beslutninger om: Fastsættelse af boligafgift Juni 2011 Side 2 af 10

3 Fastsættelse af rammerne for foreningens løbende drift og øvrige økonomi Hjemtagning/ændring af lån til foreningen Igangsættelse af vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder i ejendommen Igangsættelse af energibesparende tiltag Fastlæggelse af de sociale rammer i foreningen (eks. fælles aktiviteter) Ændring af vedtægter, husorden og lign. Høj grad af vedligeholdelse Sammenlignet med andre boligformer er andelsboligforeninger gode til løbende at vedligeholde deres ejendom. Det hænger sammen med, at beboerne selv kan bestemme, hvordan og hvornår ejendommen skal renoveres, og at der via boligafgiften er mulighed for at spare op til forskellige renoverings- og forskønnelsesprojekter. Ingen ejendomsværdibeskatning Andelsboligforeninger og andelshavere beskattes ikke af værdien af deres ejendom. Det skyldes, at andelshavere ikke ejer deres bolig, men kun har brugsret til den. Foreningen betaler kun grundskyld, som er skat af grunden (også kaldet ejendomsskat). Kun banklån - ikke realkreditlån Andelshaverne har ikke mulighed for at optage realkreditlån, da de ikke har ejendomsretten til boligen. Det er kun foreningen, som kan optage realkreditlån. Beboerne betaler afdrag og renter på foreningens lån via boligafgiften. Juni 2011 Side 3 af 10

4 Andelshaverne kan dog optage særlige banklån til finansiering af en andelsbolig. Køb og salg uden mægler Andelsboligforeningsloven fastsætter de overordnede rammer for handel med andelsboliger herunder, hvad en andelsbolig må koste. Loven angiver desuden, at foreningens bestyrelse skal godkende salgsaftalen. Derudover regulerer den enkelte forenings vedtægter ofte, hvem boligen må sælges til og under hvilke vilkår, salget skal ske. Eksisterende foreninger. Handel med andelsbolig i etablerede foreninger er mindre komplekst. Dog bør du - hvad enten du er køber eller sælger - sætte dig ind i en række forhold, inden du underskriver købsaftalen. Det kan spare dig for ærgrelser og problemer senere. Køb/salg af eksisterende bolig Skal du købe eller sælge en bolig i en eksisterende forening, gennemgår handlen typisk en række 'standard' faser: Fase 1: Som køber har du krav på at få udleveret forskellige oplysninger fra sælger (eller foreningen): Specificeret salgsopstilling med information om forbedringer og evt. tilpasset inventar og løsøre Juni 2011 Side 4 af 10

5 Foreningens vedtægter Energimærke Seneste årsrapport Budget for det kommende år. Hvis en ejendomsmægler er tilknyttet en handel, skal sælger redegøre for disse oplysninger, hvis årsrapporten ikke indeholder dem: Ejendommens areal og værdi Oplysninger om foreningens lån (eks. hovedstol, rentesats, restløbetid, restgæld og kurs) Det, som andelshaveren hæfter for af foreningens prioritetsgæld og andre lån Foreningens forsikringsforhold Specifikation af andelsværdier og hensættelser til kommende års vedligeholdelse Om der er verserende retssager i foreningen. Under alle omstændigheder bør man som køber efterspørge oplysningerne. Som køber bør du også efterspørge: Kopi af drifts-/vedligeholdelsesplan (hvis foreningen har en) eller oplysning om, hvorvidt der er planlagt større vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder i foreningen Husorden og/eller andet materiale, som fortæller om foreningens regler. Fase 2: Foreningens bestyrelse skal formelt godkende dig som køber. Herefter indbetaler køber købesummen til foreningens konto. Køber må ikke indbetale købesummen direkte til sælger. Juni 2011 Side 5 af 10

6 Hvis overdragelsesaftalen bliver indgået senere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal køber deponere købesummen eller stille bankgaranti herfor senest fem dage efter, at aftalen er indgået (jf. 15 i ABF's standardvedtægter). Foreningen udbetaler det resterende beløb til sælger med fradrag af eventuelle skyldige beløb til foreningen eller andre kreditorer, som har taget pant/udlæg i andelen. Aftal møde med din bankrådgiver, når du har de relevante oplysninger. Rådgiveren kan hjælpe dig med at gennemgå materialet og råde dig i det videre forløb. Fase 3: Sælger skal aflevere boligen i ryddelig og mangel fri stand. Foreningen tilbageholder et beløb til dækning af evt. fejl/mangler ved boligen, indtil det er afklaret, hvem der skal for udbedringen. Garantier - entreprenørstyret, brugerstyret og eksisterende Garantitekst ved handel med eksisterende andelsbolig - anvendes både ved handler, som foregår via foreningen og via ejendomsmæglere. Garantien er formuleret således, at sælgers og købers interesser er ligeligt fordelt. Garantien anvendes ikke ved nybyggede andelsboliger, men kun ved handel med allerede eksisterende andelsbolig. LOVGIVNING OM ANDELSBOLIGFORENINGER HERUNDER KØB OG SALG AF ANDELSBOLIG. Andelsboligforeningsloven - er den overordnede lov, som regulerer andelsboliger og andre bofællesskaber. Loven er senest opdateret i Juni 2011 Side 6 af 10

7 Kapitel 1, 1A, 2 og 5 regulerer forholdene på andelsboligområdet. I bestemmelserne finder du information om, hvordan andelsboligforeningens ejendom skal værdifastsættes og de regler, som anvendes ved udregning af prisen på de enkelte andelsboliger. Derudover finder du bl.a. de betingelser, der skal være opfyldt ved overdragelse af andelsbolig (de øvrige kapitler i andelsboligloven vedrører aktieboligselskaber, boligmedejer og andre boligfællesskaber). Cirkulære om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber - retningslinjer om, hvordan andelsboligforeningsloven skal fortolkes. Cirkulære om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber - retningslinjer om, hvordan bestemmelserne om prisfastsættelse af andelsværdien i lov om andelsboligforeninger skal anvendes Almenboligloven - regulerer andelsboliger opført med offentlig støtte. Kapitel 11 indeholder bestemmelser om byggeskadefonden, mens 11A og 11B indeholder bestemmelser vedrørende støttede og ustøttede private andelsboligforeninger. Køb og salg via mægler. Med finanskrisen er det i nogle foreninger blevet sværere at sælge andelsboliger. Det har gjort, at antallet af andelshavere, som bruger ejendomsmægler, er steget markant. Der er dog en række forhold, som man skal være opmærksom på, når man inddrager en ejendomsmægler i salg af andelsbolig. Krav til mægler. En ejendomsmægler skal bistå sælger gennem salgsprocessen - lige fra at prissætte boligen til at finde en køber og gennemføre handlen. Ejendomsmægleren er som udgangspunkt rådgiver for sælger. Juni 2011 Side 7 af 10

8 Ejendomsmægleren skal ifølge lov om omsætning af fast ejendom leve op til nogle krav: Mægler skal give uvildig rådgivning Mægler skal gøre opmærksom på, om firmaet helt eller delvist er ejet af en bank, forsikringsselskab eller lign., eller hvis han sælger finansielle ydelser Mægler må ikke stille krav om, at hans samarbejdspartnere (eks. forsikringsselskab, bank, byggesagkyndig eller lign.) skal anvendes Mægler skal oplyse om provision Mægler skal oplyse om, hvorvidt der foreligger energimærke på boligen. Salgsproceduren Det er sælger, som indgår aftale med ejendomsmægleren om at sælge boligen og ikke andelsboligforeningen. Som ved øvrige overdragelser i foreningen, skal bestyrelsen sikre, at foreningens vedtægter, praksis og lovgivning i øvrigt er overholdt. Dette gælder blandt andet indbetalingsfristen, overholdelse af maksimalprisen, og at indbetalingen skal ske med det fulde beløb til foreningens konto. Ejendomsmægleren sender et ejendomsmæglerskema, som bestyrelsen er forpligtet til at udfylde og underskrive. Skemaet indeholder en række spørgsmål om foreningen herunder dens økonomi. Salgsaftalen Der kan både udarbejdes en salgsaftale, som følger foreningens standardaftale (herunder ABF's standardsalgsaftale) og en ejendomsmægleraftale. Begge typer aftaler er bindende for parterne. Dog beregnes fortrydelsesfristen fra den første aftale, som indgås. Juni 2011 Side 8 af 10

9 Mæglers salær Ejendomsmæglerens salær må ikke fremgå af den samlede overdragelses sum. Foreningen skal være opmærksom på, om ejendomsmægleren har tilføjet en såkaldt 'transport' i salgspapirerne. Transporten betyder, at foreningen har ansvaret for at overføre sælgers skyldige beløb (salæret) til ejendomsmægleren. Det er vigtigt, at bestyrelsen respekterer transporten, da bestyrelsen i modsat fald - dvs. hvis mægler ikke får sit salær af sælger, og derfor lider et tab - vil blive erstatningsansvarlig overfor mægler. Foreningens vedtægter indeholder en procedure for, hvem andelen kan overdrages til. Salg via mægler forudsætter energimærke Hvis du benytter en ejendomsmægler til at sælge din bolig, skal du være opmærksom på, at du som sælger skal kunne fremvise et energimærke på ejendommen. Det skyldes, at ejendomsmægleren har pligt til at synliggøre energimærket i forbindelse med annoncering eller anden markedsføring af boligen. Formålet er at synliggøre ejendommens energimæssige stand for mulige købere, så den kan indgå i køberens overvejelser om boligen. Foreningen skal betale energimærket Foreningen har pligt til at sørge for, at der udarbejdes et energimærke på boligenheden/ejendommen. Det er således ikke den enkelte andelshaver, som skal bekoste energimærket. Udgiften til energimærket indgår typisk som en del af foreningens almindelige driftsudgifter. Juni 2011 Side 9 af 10

10 Læs om ENERGIMÆRKNING. LOVGIVNING OM DE PLIGTER, SOM PÅLÆGGES EJENDOMSMÆGLERE VED KØB OG SALG AF ANDELSBOLIGER. Bekendtgørelse af lov om formidling, udbud, og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger - anvendes i sin helhed på andelsboligområdet. Kapitel 3 og 4 vedrører henholdsvis salg af andele i stiftede andelsboligforeninger, og salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse. Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. -loven regulerer den fortrydelsesfrist på seks hverdage, som en køber har efter sælgeren har underskrevet salgsaftalen Bekendtgørelse om ejendomsformidling Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse Juni 2011 Side 10 af 10

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Hvad er en Andelsboligforening

Hvad er en Andelsboligforening Abf. Gartnerhaven I Side 1 af 7 Hvad er en Andelsboligforening Andelsboligformen Andelsboligformen har været kendt i Danmark i mere end 100 år; men alligevel er der ofte misforståelser omkring strukturen

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Boligskifte Trin for trin. 1 bolig bliver til 2

Boligskifte Trin for trin. 1 bolig bliver til 2 Boligskifte Trin for trin 1 bolig bliver til 2 trin for trin 1 bolig bliver til 2 Boligskifte 1 bolig bliver til 2 Indhold 1 2 06 Boligskifte? Skilsmisse Økonomi Den nuværende bolig Pension Forsikring

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere