Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning"

Transkript

1 Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012

2 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses, - erhvervs- og karrierevejledning. Den er primært en vejledning til de studerende, der er optaget på uddannelsen på VIA University College. Studievejledningen er den lokale udmøntning af den landsdækkende studieordning. Uddannelsens indhold og læringsmål, herunder de enkelte modulers indhold og mål, er beskrevet i studieordningen for Diplomuddannelsen i uddannelses, - erhvervs- og karrierevejledning OMFANG, OPBYGNING OG STRUKTUR Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt eksaminer og andre bedømmelser. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt. VIA UNIVERSITY COLLEGE kan ved særlige forhold dispensere herfra. Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, et antal valgfrie moduler og et afgangsprojekt. I alt 60 ECTS-point. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge. Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan søges og studeres selvstændigt. Uddannelsens struktur Uddannelsens obligatoriske moduler omfatter i alt 45 ECTS-point: Vejledning og vejleder 10 ECTS-point Vejledning og individ 10 ECTS-point Vejledning og samfund 10 ECTS-point Afgangsprojekt 15 ECTS-point Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 15 ECTSpoint. Der kan vælges mellem: Valg og valgprocesser teorier og praksisformer 10 ECTS-point Vejledning i uddannelsesinstitutioner 10 ECTS-point Særlige behov for vejledning 10 ECTS-point Innovation og kvalitet i vejledningsmiljøer 10 ECTS-point Karrierevejledning af voksne 5 ECTS-point Overgangsvejledning i grundskolen 5 ECTS-point Interkulturel Vejledning 5 ECTS-point Mentorskaber og mentorordninger 5 ECTS-point 1

3 Den studerende kan desuden vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. 3. UNDERVISNING, STUDIEMILJØ OG STUDIEGRUPPER Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem forelæsninger, oplæg fra studerende, arbejde i studiegrupper, gruppedrøftelser, øvelser, projektforløb, vejledning m.v. Der lægges i uddannelsen vægt på at etablere refleksion og sammenhæng mellem teori og den studerendes praksissituation. Derfor vil der indgå øvelser, undersøgelser, opgaver og fremlæggelser, som der må påregnes forberedelsestid til. Der vil på alle hold være mulighed for at etablere studiegrupper med det formål, at de studerende kan støtte hinanden indbyrdes gennem studiet ved fælles forberedelse, læsning af teori, gensidig sparring på arbejdet med synopsis og opgaveskrivning, analyse af de arbejdsopgaver, der knytter sig til modulerne (fx faglige oplæg på holdet, videooptagelser af egne vejledningssamtaler, case arbejde) samt erfaringsudveksling i relation til praksiserfaringer. 4. LITTERATUR Underviserne udarbejder en undervisningsplan og en litteraturliste for hvert modul. Undervisningsplanen vil indeholde en oversigt over den relevante litteratur til hver undervisningsgang, og den vejledende litteraturliste indeholder yderligere litteraturhenvisninger som inspiration til videre studier og fordybelse. Aktuelle undervisningsplaner med litteraturangivelser lægges på Studienet. Det litteraturomfang, som den studerende skal opgive til eksamen er minimum 1000 teorisider pr. modul på 10 ECTS-point og 500 sider pr. modul på 5 ECTS. Opgivelsen sker i litteraturlisten til den studerendes skriftlige opgave/synopsis. 5. VEJLEDNING I FORBINDELSE MED OPGAVESKRIVNING OG EKSAMEN De obligatoriske moduler på uddannelsen afsluttes alle med en skriftlig opgave eller en mundtlig prøve, men prøveformerne på valgmodulerne er forskellige se nedenfor. I forbindelse med den studerendes arbejde med opgaverne er der mulighed for opgavevejledning. Vejledningen forestås af en af underviserne på modulet. Opgavevejledning er ikke undervisning, og underviserens rolle skifter således i forbindelse med opgavevejledningen. Det er derfor vigtigt, at den studerende har gjort sig tanker om, hvilke spørgsmål og problemstillinger, der ønskes drøftet med vejlederen. Disse formuleres evt. skriftligt og sendes til vejlederen forud for den aftalte vejledning. Det er den studerende, der tager initiativ til at aftale vejledning med vejlederen. Vejledning kan foregå både individuelt og gruppevis. Den kan foregå ved personligt møde, pr. telefon eller via mail. Hvis der ønskes vejledning pr. mail, må den studerende påregne responstid. Denne kan evt. afklares med den pågældende vejleder. Det er vigtigt at være opmærksom på den særligt begrænsede form for kommunikation, vejledning pr. mail, indebær. Vejleder godkender ikke formelt en problemstilling eller en problemformulering, men kan give en vejledende godkendelse 2

4 på baggrund af en faglig drøftelse med den studerende. Vejlederen kan påpege uhensigtsmæssigheder og faldgruber i udgangspunktet, som kan stå i vejen for, at synopsen/opgaven vil kunne matche kravene i studieordningen. Det anbefales, at en sådan drøftelse finder sted tidligt i opgaveforløbet. Principper for vejledning: I forbindelse med de afsluttende opgaver og synopse tilbydes den studerende vejledning. Vejledningen kan omhandle: - valg af emne - problemstilling og case - problemformulering - opbygning og disposition - valg af teori - litteratur Det er vejlederens opgave at støtte, udfordre, inspirere og vejlede den studerende indenfor de rammer der er fastlagt til vejledning. Det er den studerendes ansvar at stille spørgsmål til og opsøge vejledning. Der gives ikke nogen bedømmelse/forhåndsbedømmelse i forbindelse med vejledningen. Vejlederen kan alene udtale sig om, hvorvidt udgangspunktet for løsningen af opgaven er acceptabelt. Heri ligger ingen garanti for beståelse eller vurdering af niveau. Vejlederen læser ikke opgaveteksten. Vejlederen kan evt. læse et kort uddrag af opgaveteksten (max 2 sider) ud fra et særligt fokus som den studerende har peget på. Det er den studerende, som har udspillet i forbindelse med vejledningen som sætter fokus og stiller spørgsmål. På modulerne er der tildelt den enkelte studerende en samlet vejledningstid svarende til to lektioner á 45 minutter. Tiden omfatter både læsning, mailrespons, telefonsamtaler og vejledningsmøder. På afgangsprojektet er der tildelt den enkelte studerende en samlet vejledningstid svarende til 12 lektioner á 45 minutter. Vejledning i forbindelse med afgangsprojektet Vejledningen er en integreret del af arbejdet med afgangsprojektet. Vejledningen omfatter følgende hovedpunkter: - Godkendelse af emnet/problemstillingen for afgangsprojektet - Vejledning i udarbejdelse af problemformulering og afgræsning - Vejledning i valg af relevant litteratur til belysning af emnet. Litteraturen kan hentes fra litteraturlisten fra uddannelsens øvrige moduler, men der kan også anvendes supplerende litteratur - Vejledning til disponering af opgaven - Vejledning i hvordan afgangsprojektet kan udarbejdes på grundlag af egne undersøgelser, relevante forskningsresultater og formidling af fagligt begrundede opfattelser Et typisk vejledningsforløb: Et typisk vejledningsforløb kan omfatte følgende faser: 1. I denne fase sker en afgrænsning af problemstillingen, en foreløbig udformning af arbejdsdisposition og diskussion af litteraturgrundlag 3

5 2. Denne fase vil bestå i refleksioner over og drøftelse af den studerende arbejde med problemstillingen og problemformuleringen samt drøftelse af den studerendes metodevalg 3. En sidste fase kan bestå af diskussion af problemstillinger, som den studerende er stødt på i arbejdet med projektet. Der vejledes frem til tidspunktet for aflevering af opgaven. 6. GENERELLE EKSAMENSBESTEMMELSER Der henvises til eksamensreglementet for VIA UNIVERSITY COLLEGE: eglement% %20gyldig%20fra% pdf Tilmelding og framelding til eksamen Eksamen for hvert modul afholdes i umiddelbar forlængelse af undervisningen, tidsmæssigt placeret af VIA UNIVERSITY COLLEGE. Ved tilmelding til uddannelsen er den studerende samtidig tilmeldt eksamen. Framelding til eksamen skal ske skriftligt og senest to uger før det tidspunkt, hvor den skriftlige opgave skal afleveres. For sen framelding tæller som et eksamensforsøg. Frameldingsskema fås i studieadministrationen. Aflevering af bedømmelsesgrundlag (opgaver mv.) I moduler, hvor den studerende skal udarbejde et bedømmelsesgrundlag som indgår i eksamen, er det en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at dette er afleveret til studieadministrationen inden et af VIA UNIVERSITY COLLEGE nærmere angivet tidspunkt. For skriftlige opgave er angivet et maximalt tilladt antal normalsider (en normalside er 2400 anslag inklusiv mellemrum). Her tæller forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste ikke med. Hvis en opgave overskrider det maximalt tilladte antal anslag, kan den afvises. Ikke bestået Studerende, der ikke består en eksamen, kan tilmelde sig yderligere 2 gange til samme prøve. Ved ikke bestået eksamen, får den studerende en mundtlig begrundelse for den givne bedømmelse af vejlederen. Derudover gives en vejledning til hvordan, der kan arbejdes videre med opgaven. Såfremt den studerende har brug for yderligere vejledning, kan det efter nærmere aftale købes. Sygeeksamen og omprøve Ved sygdom skal den studerende fremlægge en lægeerklæring. Der gives ikke yderligere vejledning i forbindelse med omprøve, men der er mulighed for at købe ekstra vejlednings-timer. Ny prøve skal afholdes snarest muligt og senest når den pågældende prøve afholdes igen på uddannelsen. Klage over bedømmelse af prøver Klage over forhold ved en prøve skal indgives til VIA UNIVERSITY COLLEGE, att. områdechef Hanne Bundgaard, senest to uger efter bedømmelsen. Modul- og uddannelsesbevis VIA UNIVERSITY COLLEGE udsteder et bevis til den studerende for det enkelte modul. Når hele uddannelsen er gennemført, dvs. at alle seks moduler er bestået, udstedes et samlet uddannelsesbevis. 4

6 7. PRØVEFORMER Prøveformen kan være skriftlig eller mundtlig med forskellige former for oplæg. Obligatorisk modul 1. Vejledning og vejleder Modulet afsluttes med en individuel mundtlig prøve på grundlag af et selvproduceret medieprodukt, der inden for en varighed af maksimalt 3 minutter illustrerer udvalgte dele af en vejledning. Eksaminationstiden er 30 minutter, inkl. votering. Der er ekstern censur. Der gives en samlet bedømmelse og der gives karakter efter gældende karakterskala. Obligatorisk modul 2: Vejledning og individ Modulet afsluttes med en skriftlig opgave som har udgangspunkt i en selvformuleret vejledningscase. I den skriftlige opgave analyseres og vurderes konsekvenserne af forskellige tilgange til forståelse af den vejledtes handle- og valgmuligheder. Opgaven må maksimalt være på 12 sider. Der er ekstern censur, og der gives karakter efter gældende karakterskala. Obligatorisk modul 3: Vejledning og samfund Modulet afsluttes med en skriftlig opgave. Der er ekstern censur, og der gives karakter efter gældende karakterskala. Valgfrit modul 1: Valg og valgprocesser teorier og praksisformer Modulet afsluttes med en i skriftlig opgave på maksimalt 12 sider. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Der er intern bedømmelse. Valgfrit modul 2: Vejledning i uddannelsesinstitutioner Valgfrit modul 3: Særlige behov for vejledning. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave med udgangspunkt i en selvproduceret case. Den studerende udarbejder en case med udgangspunkt i et individ eller en målgruppe med behov for særlige vejledning. I den skriftlige opgave bearbejdes og analyseres casen ved inddragelse af relevant teori ift. modulets temaer. Opgaven må maksimalt være på 12 sider inkl. case. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Der er intern bedømmelse. Valgfrit modul 4: Valgmodul: Innovation og kvalitet i vejledningsmiljøer Modulet afsluttes med en skriftlig opgave, som har afsæt i et udviklingsperspektiv i praksis. Opgaven må være på maksimalt 12 sider. Opgaven bedømmes med intern censur. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Valgfrit modul 5: Karrierevejledning af voksne ECTS-point: 5 5

7 Modulet afsluttes med en skriftlig opgave.. Opgaven må være på maksimalt 8 sider. Opgaven bedømmes med intern censur.. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Valgfrit modul 6: Overgangsvejledning i grundskolen ECTS-point: 5 Modulet afsluttes med en skriftlig opgave, med udgangspunkt i en problemstilling for en målgruppe. Opgaven skal indeholde en vejledningsplan. Opgaven må være på maksimalt 8 sider. Opgaven bedømmes med intern censur. Der gives en samlet bedømmelse. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Valgfrit modul 7: Interkulturel Vejledning ECTS-point: 5 Modulet afsluttes med en mundtlig prøv med intern bedømmelse. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Valgfrit modul 8: Mentorskaber og mentorordninger ECTS-point: 5 Modulet afsluttes med en mundtlig prøv med intern bedømmelse. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Afgangsprojekt Modulet afsluttes med en mundtlig prøve på grundlag af et skriftligt afgangsprojekt. I afgangsprojektet arbejdes med et selvvalgt emne, der skal godkendes af VIA UNIVERSITY COLLEGE. Emnet skal såvel med hensyn til vidensområder som til metoder og teorier knytte sig til såvel de obligatoriske som de af den studerende valgte moduler. Eksaminationstiden er 45 minutter inkl. votering. Der er ekstern censur. Skriftligt afgangsprojekt og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Der gives en samlet karakter for den skriftlige opgave og den mundtlige præstation. Der gives karakter eftergældende karakterskala. Uddannelsens 5 øvrige moduler skal være bestået før afgangsprojektet kan indstilles til bedømmelse. Studerende på afgangsprojektet har ret til op til 12 timers vejledning. Der er ingen undervisning på modulet, men alle afgangsstuderende får tilbud om at deltage i et introduktionskursus til arbejdet med afgangsprojekt. I den forbindelse vil man få mulighed for at fortælle hvilken vejleder, man ønsker. Ønskerne efterkommes i det omfang det er muligt. 8. SKRIFTLIGE OPGAVER SOM BEDØMMELSESGRUNDLAG Omfang På moduler med 10 ECTS-point er en skriftlig opgave på maksimalt: 12 normalsider for 1 studerende 16 normalsider for 2 studerende 20 normalsider for 3 studerende På moduler med 5 ECTS-point er en skriftlig opgave på maksimalt: 8 normalsider for 1 studerende 12 normalsider for 2 studerende 16 normalsider for 3 studerende På afgangsprojektet (15 ECTS-point) er den skriftlige opgave på maksimalt: 6

8 max 25 sider for 1 studerende max 32 sider for 2 studerende eller max 40 sider for 3 studerende Indledning, problemformulering og konklusion er fælles for gruppen, ved den øvrige tekst angives det hvem, der har udarbejdet hvilke dele. En normalside svarer til dvs. inkl. tegn, mellemrum mv. Forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste og litteraturlister ved skriftlige opgaver indgår ikke i det maksimale sidetal. Skriftlig opgave i form af en vejledningsplan Den studerende identificerer og udvælger en målgruppe eller et individ, i forhold til hvilken, der udarbejdes en vejledningsplan. Planen skal være beskrevet, analyseret og diskuteret ved anvendelse af relevant teori og empiri. Den skal endvidere indeholde beskrivelse og diskussion af relevant samarbejde i forbindelse med planen. Endelig skal det fremgå, hvordan den pågældende plan kan evalueres. Det anbefales, at valg af målgruppe/case og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på opgaven: Indledning med begrundelse for valg af fokus og problemstilling Problemstilling og beskrivelse af målgruppe Teori/metode i opgaven Vejledningsplanen Analyse og diskussion af planen Konklusioner og perspektiver Litteraturliste Skriftlig opgave med udgangspunkt i en problemformulering Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i en problemformulering der ligger indenfor modulets faglige felt. Problemformuleringen afspejler opgavens fokus og er udtryk for en afgrænsning af det felt, opgaven beskæftiger sig med. Opgaven skal beskrive og analysere den valgte problemformulering med inddragelse af relevant teori fra modulets indholdsområder. Den skriftlige opgave er en sammenhængende tekst, der undersøger problemformuleringens spørgsmål eller hypoteser. Opgaven skal være problematiserende, analyserende og perspektiverende. Det anbefales, at valg af emne, problemformulering og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på opgaven: Forside med angivelse af navn, studienummer, vejlederens navn, uddannelsesinstitutionens navn, eksamenstermin, uddannelsens og modulets navn og opgavens omfang (antal anslag) Indholdsfortegnelse Indledning med begrundelse for valg af problemstilling Hvad er baggrunden for projektet? 7

9 Hvilken kontekst indgår opgavens problemstilling i? Hvorfor har man valgt den pågældende problemstilling? Hvad er kernen i problemet og det interessante? Hvem har problemet og hvordan kommer det til udtryk Relevans i forhold til vejledningspraksis Problemformulering Begrebsafklaringer Definition af begreber Begrebers værdigrundlag og oprindelse Teorier og arbejdsmetode Hvad bliver analyseret? Ud fra hvilke teorier? Og med hvilken metode? Analyse og diskussion (opgavens hovedafsnit) Den egentlige analyse Hvad er følgerne af det man har arbejdet med? Hvilken forståelse er man nået frem til? Hvilke sammenhænge er fremkommet? Hvilke løsningsmuligheder og fremtidsperspektiver? Konklusion Opsamling på opgaven ift. problemformuleringen Perspektivering (eventuelt) Litteraturliste Problemformulering Man kan betragte problemformuleringen som hoveddøren for læseren til at komme ind i projektet. Den er noget af det første, man læser, og den vil være orienteringspunktet for både læseren og opgaveskriveren gennem hele opgaven. Problemformuleringen er projektets røde tråd. Desto bedre en problemformulering, jo nemmere bliver resten af arbejdet med opgaven. Det skal ses i lyset af, at den gode problemformulering er styrende for både de faglige og metodiske valg. Det betyder dog ikke, at problemformuleringen ikke kan ændres undervejs. Selve problemformuleringen skal beskrives kort og klart og bør som hovedregel kun fylde få linjer. Læseren skal være i stand til at huske den og senere genkalde den. Den skal være sproglig præcis og ikke indeholde diffuse vendinger. Problemformuleringens spørgsmål kan være af typen: Hvad, hvordan, hvem, hvornår, hvorfor, med hvilke konsekvenser? Spørgsmål med hvad lægger op til redegørelse og beskrivelse Spørgsmål med hvorfor lægger op til fortolkning og analyse Spørgsmål med hvordan lægger op til handleforskrift, vurdering, syntese og diskussion. Det vil som regel være en fordel at kombinere spørgsmålstyperne. Det anbefales, at udkast til problemformuleringer drøftes med vejleder tidligt i processen. 8

10 Skriftlig opgave med udgangspunkt i en case Den studerende udarbejder en case med udgangspunkt i en vejledningspraksis. I den skriftlige opgave bearbejdes og analyseres casen ved inddragelse af relevant teori i forhold til modulets temaer. Det anbefales, at valg af case, problemstilling og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på den skriftlige opgave: Forside med angivelse af titel, navn, studienummer, vejlederens navn, uddannelsesinstitutionens navn, eksamenstermin, uddannelsens og modulets navn og opgavens omfang (antal anslag) Indholdsfortegnelse Indledning med begrundelse for valg af case og problemstilling Beskrivelse af case Afdækning af casens dilemmaer og centrale problemstillinger Valg af og begrundelse for den eller de problemstillinger der vil blive analyseret Analyse af de udvalgte problemstillinger i casen via inddragelse af relevant teori og litteratur fra modulet, f.eks. teorier om læring, udvikling, kommunikation og kultur. Perspektiver på handlemuligheder i vejledning Konklusion og evt. perspektivering af analysen Litteraturliste Vejledning til udarbejdelse af cases: Casen er en kortere tekst, der skildrer en kompleks, virkelighedsnær vejledningssituation eller - forløb. Udgangspunktet kan være en situation, der gav anledning til konflikt, dilemma, vanskelighed eller blot undren. En case: er et udtryk for en redigeret virkelighed er beskrivende, dvs. tilstræber nøgtern registrering af ting og handlinger, fri for vurderinger er en fortælling mere end en forklaring eller teoretisk udredning forsøger at fastholde kompleksitet og mangetydighed Casen er en åben tekst, der skal øge refleksionen hos læseren og anspore til aktiv medtænken. Casen skal indeholde de nødvendige informationer men ikke for mange. Skriftlig opgave i forbindelse med afgangsprojekt Godkendelse af problemformulering Den studerendes arbejde med et selvvalgt emne skal tage udgangspunkt i en problemformulering. En problemformulering skal rejse et eller flere afgrænsede og begrundede spørgsmål og lægge op til en problemorienteret tilgang. Problemformuleringen fungerer som styringsredskab for afgangsprojektet og arbejdet med den er derfor en meget central del af vejledningsforløbet. Godkendelse af problemformuleringen er en sag mellem vejleder og studerende og er en integreret del af vejledningsprocessen. Den skriftlige opgave 9

11 Den skriftlige opgave må maksimalt være på 25 sider. Ved en side forstås formatet A4 og højst 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag indgår ikke i sidetallet. Det samlede antal tegn for opgaven angives på opgavens forside. Forslag til disponering af afgangsprojektet: Forside med angivelse af opgavens titel, den studerendes navn og studienummer, vejlederens navn, uddannelsesinstitutionens navn, eksamenstermin, uddannelsens og modulets navn, opgavens omfang (antal anslag) og om der er tilladelse/ikke tilladelse til udlån Indholdsfortegnelse Evt. et resumé på linjer. Der indeholder en kort præsentation af problemstillingen, undersøgelses- og arbejdsmetoder og konklusion indledning med en kort begrundelse for valg af emne Problemformulering afgrænsning og præcisering af de(t) spørgsmål og problemstillinger, som skal belyses i opgaven. Der foretages en begrundet afgræsning, det vil sige en argumentation for valg og fravalg af aspekter, elementer og delområder Redegørelse for opgavens opbygning og redegørelse for valg af undersøgelsesmetoder, litteratur og teoretiske vinkler. Definition af centrale begreber. Analyse og diskussion. Ved hjælp af teori, undersøgelser og evt. empiri analyseres og diskuteres problemformuleringens spørgsmål og problemstillinger Konklusion og evt. perspektivering Litteraturliste 9. MUNDTLIGE PRØVER En mundtlig prøve er altid individuel. Opgaverne til mundtlige prøver fordeles ved lodtrækning. Den studerende skal kunne vælge mellem mindst fire muligheder. Den mundtlige eksamen har form af et oplæg fra eksaminanden og en samtale, hvori indgår spørgsmål fra eksaminator og censor og diskussion. For alle mundtlige prøver forventes det, at den studerende indleder prøven med et kort oplæg. Varighed af oplæg kan variere mellem 5-10 minutter efter prøveform. Der kan ved det mundtlige oplæg indgå billeder, transparenter m.v., hvis det er relevant for oplægget. I god tid inden prøven meddeles til studiesekretæren, hvilke hjælpemidler, der ønskes benyttet. Bedømmelsen sker efter votering mellem eksaminator og censor på baggrund af de formelle regler for eksamen. Eksaminator og censor afgiver en enig bedømmelse. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det skriftlige produkt og det mundtlige oplæg. Efter voteringen får den studerende en kortfattet begrundelse for den afgivne karakter. Prøvetid På de faglige moduler er prøvetiden fastsat til 30 minutter inkl. votering og tilbagemelding. På afgangsprojektet er prøvetiden er fastsat til 45 minutter inkl. votering og tilbagemelding. Video som grundlag for mundtlig prøve på modulet Vejledning og vejleder Den studerende optager forud for den mundtlige prøve en vejledningssituation på video, med sig selv i vejlederrollen. Det kan være en autentisk situation fra egen praksis, en lånt 10

12 praksis eller en øvelsessituation med en medstuderende. En eller to udvalgte sekvenser på maksimalt samlet 3 minutter fra optagelsen skal vises og analyseres ved eksamen. Der skal derfor være en indholdsmæssig og tematisk sammenhæng mellem det trukne spørgsmål og analysen af den optagne vejledning. Analysen underbygges med anvendelse af relevant teori i forhold til det trukne spørgsmål og modulets indhold. Der kan med fordel forberedes med noter eller skematisk overblik over analysen, som kan medbringes og afleveres til censor og eksaminator til den mundtlige eksamen. Eksaminandens oplæg har en maksimal varighed inkl. videofremvisning på 15 minutter. Herefter drøftes oplægget mv. med eksaminator og censor (5 minutter). De sidste 10 minutter anvendes til votering og tilbagemelding til eksaminanden. Vejledning i forbindelse med mundtlig eksamen Efter sidste undervisningsgang tilbydes de studerende 2 gange undervisningsbaseret vejledning i forhold til mundtlig eksamen. 11

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord

Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord Studiehåndbog for Akademiuddannelse i Sundhedspraksis på SOSU Nord Velkomst til nye studerende... 3 At studere på SOSU Nord... 4 Sådan er undervisningen tilrettelagt... 4 Uddannelsens formål... 5 Uddannelsens

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 42 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere