Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning"

Transkript

1 Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012

2 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses, - erhvervs- og karrierevejledning. Den er primært en vejledning til de studerende, der er optaget på uddannelsen på VIA University College. Studievejledningen er den lokale udmøntning af den landsdækkende studieordning. Uddannelsens indhold og læringsmål, herunder de enkelte modulers indhold og mål, er beskrevet i studieordningen for Diplomuddannelsen i uddannelses, - erhvervs- og karrierevejledning OMFANG, OPBYGNING OG STRUKTUR Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt eksaminer og andre bedømmelser. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt. VIA UNIVERSITY COLLEGE kan ved særlige forhold dispensere herfra. Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, et antal valgfrie moduler og et afgangsprojekt. I alt 60 ECTS-point. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge. Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan søges og studeres selvstændigt. Uddannelsens struktur Uddannelsens obligatoriske moduler omfatter i alt 45 ECTS-point: Vejledning og vejleder 10 ECTS-point Vejledning og individ 10 ECTS-point Vejledning og samfund 10 ECTS-point Afgangsprojekt 15 ECTS-point Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 15 ECTSpoint. Der kan vælges mellem: Valg og valgprocesser teorier og praksisformer 10 ECTS-point Vejledning i uddannelsesinstitutioner 10 ECTS-point Særlige behov for vejledning 10 ECTS-point Innovation og kvalitet i vejledningsmiljøer 10 ECTS-point Karrierevejledning af voksne 5 ECTS-point Overgangsvejledning i grundskolen 5 ECTS-point Interkulturel Vejledning 5 ECTS-point Mentorskaber og mentorordninger 5 ECTS-point 1

3 Den studerende kan desuden vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS-point. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. 3. UNDERVISNING, STUDIEMILJØ OG STUDIEGRUPPER Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem forelæsninger, oplæg fra studerende, arbejde i studiegrupper, gruppedrøftelser, øvelser, projektforløb, vejledning m.v. Der lægges i uddannelsen vægt på at etablere refleksion og sammenhæng mellem teori og den studerendes praksissituation. Derfor vil der indgå øvelser, undersøgelser, opgaver og fremlæggelser, som der må påregnes forberedelsestid til. Der vil på alle hold være mulighed for at etablere studiegrupper med det formål, at de studerende kan støtte hinanden indbyrdes gennem studiet ved fælles forberedelse, læsning af teori, gensidig sparring på arbejdet med synopsis og opgaveskrivning, analyse af de arbejdsopgaver, der knytter sig til modulerne (fx faglige oplæg på holdet, videooptagelser af egne vejledningssamtaler, case arbejde) samt erfaringsudveksling i relation til praksiserfaringer. 4. LITTERATUR Underviserne udarbejder en undervisningsplan og en litteraturliste for hvert modul. Undervisningsplanen vil indeholde en oversigt over den relevante litteratur til hver undervisningsgang, og den vejledende litteraturliste indeholder yderligere litteraturhenvisninger som inspiration til videre studier og fordybelse. Aktuelle undervisningsplaner med litteraturangivelser lægges på Studienet. Det litteraturomfang, som den studerende skal opgive til eksamen er minimum 1000 teorisider pr. modul på 10 ECTS-point og 500 sider pr. modul på 5 ECTS. Opgivelsen sker i litteraturlisten til den studerendes skriftlige opgave/synopsis. 5. VEJLEDNING I FORBINDELSE MED OPGAVESKRIVNING OG EKSAMEN De obligatoriske moduler på uddannelsen afsluttes alle med en skriftlig opgave eller en mundtlig prøve, men prøveformerne på valgmodulerne er forskellige se nedenfor. I forbindelse med den studerendes arbejde med opgaverne er der mulighed for opgavevejledning. Vejledningen forestås af en af underviserne på modulet. Opgavevejledning er ikke undervisning, og underviserens rolle skifter således i forbindelse med opgavevejledningen. Det er derfor vigtigt, at den studerende har gjort sig tanker om, hvilke spørgsmål og problemstillinger, der ønskes drøftet med vejlederen. Disse formuleres evt. skriftligt og sendes til vejlederen forud for den aftalte vejledning. Det er den studerende, der tager initiativ til at aftale vejledning med vejlederen. Vejledning kan foregå både individuelt og gruppevis. Den kan foregå ved personligt møde, pr. telefon eller via mail. Hvis der ønskes vejledning pr. mail, må den studerende påregne responstid. Denne kan evt. afklares med den pågældende vejleder. Det er vigtigt at være opmærksom på den særligt begrænsede form for kommunikation, vejledning pr. mail, indebær. Vejleder godkender ikke formelt en problemstilling eller en problemformulering, men kan give en vejledende godkendelse 2

4 på baggrund af en faglig drøftelse med den studerende. Vejlederen kan påpege uhensigtsmæssigheder og faldgruber i udgangspunktet, som kan stå i vejen for, at synopsen/opgaven vil kunne matche kravene i studieordningen. Det anbefales, at en sådan drøftelse finder sted tidligt i opgaveforløbet. Principper for vejledning: I forbindelse med de afsluttende opgaver og synopse tilbydes den studerende vejledning. Vejledningen kan omhandle: - valg af emne - problemstilling og case - problemformulering - opbygning og disposition - valg af teori - litteratur Det er vejlederens opgave at støtte, udfordre, inspirere og vejlede den studerende indenfor de rammer der er fastlagt til vejledning. Det er den studerendes ansvar at stille spørgsmål til og opsøge vejledning. Der gives ikke nogen bedømmelse/forhåndsbedømmelse i forbindelse med vejledningen. Vejlederen kan alene udtale sig om, hvorvidt udgangspunktet for løsningen af opgaven er acceptabelt. Heri ligger ingen garanti for beståelse eller vurdering af niveau. Vejlederen læser ikke opgaveteksten. Vejlederen kan evt. læse et kort uddrag af opgaveteksten (max 2 sider) ud fra et særligt fokus som den studerende har peget på. Det er den studerende, som har udspillet i forbindelse med vejledningen som sætter fokus og stiller spørgsmål. På modulerne er der tildelt den enkelte studerende en samlet vejledningstid svarende til to lektioner á 45 minutter. Tiden omfatter både læsning, mailrespons, telefonsamtaler og vejledningsmøder. På afgangsprojektet er der tildelt den enkelte studerende en samlet vejledningstid svarende til 12 lektioner á 45 minutter. Vejledning i forbindelse med afgangsprojektet Vejledningen er en integreret del af arbejdet med afgangsprojektet. Vejledningen omfatter følgende hovedpunkter: - Godkendelse af emnet/problemstillingen for afgangsprojektet - Vejledning i udarbejdelse af problemformulering og afgræsning - Vejledning i valg af relevant litteratur til belysning af emnet. Litteraturen kan hentes fra litteraturlisten fra uddannelsens øvrige moduler, men der kan også anvendes supplerende litteratur - Vejledning til disponering af opgaven - Vejledning i hvordan afgangsprojektet kan udarbejdes på grundlag af egne undersøgelser, relevante forskningsresultater og formidling af fagligt begrundede opfattelser Et typisk vejledningsforløb: Et typisk vejledningsforløb kan omfatte følgende faser: 1. I denne fase sker en afgrænsning af problemstillingen, en foreløbig udformning af arbejdsdisposition og diskussion af litteraturgrundlag 3

5 2. Denne fase vil bestå i refleksioner over og drøftelse af den studerende arbejde med problemstillingen og problemformuleringen samt drøftelse af den studerendes metodevalg 3. En sidste fase kan bestå af diskussion af problemstillinger, som den studerende er stødt på i arbejdet med projektet. Der vejledes frem til tidspunktet for aflevering af opgaven. 6. GENERELLE EKSAMENSBESTEMMELSER Der henvises til eksamensreglementet for VIA UNIVERSITY COLLEGE: eglement% %20gyldig%20fra% pdf Tilmelding og framelding til eksamen Eksamen for hvert modul afholdes i umiddelbar forlængelse af undervisningen, tidsmæssigt placeret af VIA UNIVERSITY COLLEGE. Ved tilmelding til uddannelsen er den studerende samtidig tilmeldt eksamen. Framelding til eksamen skal ske skriftligt og senest to uger før det tidspunkt, hvor den skriftlige opgave skal afleveres. For sen framelding tæller som et eksamensforsøg. Frameldingsskema fås i studieadministrationen. Aflevering af bedømmelsesgrundlag (opgaver mv.) I moduler, hvor den studerende skal udarbejde et bedømmelsesgrundlag som indgår i eksamen, er det en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at dette er afleveret til studieadministrationen inden et af VIA UNIVERSITY COLLEGE nærmere angivet tidspunkt. For skriftlige opgave er angivet et maximalt tilladt antal normalsider (en normalside er 2400 anslag inklusiv mellemrum). Her tæller forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste ikke med. Hvis en opgave overskrider det maximalt tilladte antal anslag, kan den afvises. Ikke bestået Studerende, der ikke består en eksamen, kan tilmelde sig yderligere 2 gange til samme prøve. Ved ikke bestået eksamen, får den studerende en mundtlig begrundelse for den givne bedømmelse af vejlederen. Derudover gives en vejledning til hvordan, der kan arbejdes videre med opgaven. Såfremt den studerende har brug for yderligere vejledning, kan det efter nærmere aftale købes. Sygeeksamen og omprøve Ved sygdom skal den studerende fremlægge en lægeerklæring. Der gives ikke yderligere vejledning i forbindelse med omprøve, men der er mulighed for at købe ekstra vejlednings-timer. Ny prøve skal afholdes snarest muligt og senest når den pågældende prøve afholdes igen på uddannelsen. Klage over bedømmelse af prøver Klage over forhold ved en prøve skal indgives til VIA UNIVERSITY COLLEGE, att. områdechef Hanne Bundgaard, senest to uger efter bedømmelsen. Modul- og uddannelsesbevis VIA UNIVERSITY COLLEGE udsteder et bevis til den studerende for det enkelte modul. Når hele uddannelsen er gennemført, dvs. at alle seks moduler er bestået, udstedes et samlet uddannelsesbevis. 4

6 7. PRØVEFORMER Prøveformen kan være skriftlig eller mundtlig med forskellige former for oplæg. Obligatorisk modul 1. Vejledning og vejleder Modulet afsluttes med en individuel mundtlig prøve på grundlag af et selvproduceret medieprodukt, der inden for en varighed af maksimalt 3 minutter illustrerer udvalgte dele af en vejledning. Eksaminationstiden er 30 minutter, inkl. votering. Der er ekstern censur. Der gives en samlet bedømmelse og der gives karakter efter gældende karakterskala. Obligatorisk modul 2: Vejledning og individ Modulet afsluttes med en skriftlig opgave som har udgangspunkt i en selvformuleret vejledningscase. I den skriftlige opgave analyseres og vurderes konsekvenserne af forskellige tilgange til forståelse af den vejledtes handle- og valgmuligheder. Opgaven må maksimalt være på 12 sider. Der er ekstern censur, og der gives karakter efter gældende karakterskala. Obligatorisk modul 3: Vejledning og samfund Modulet afsluttes med en skriftlig opgave. Der er ekstern censur, og der gives karakter efter gældende karakterskala. Valgfrit modul 1: Valg og valgprocesser teorier og praksisformer Modulet afsluttes med en i skriftlig opgave på maksimalt 12 sider. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Der er intern bedømmelse. Valgfrit modul 2: Vejledning i uddannelsesinstitutioner Valgfrit modul 3: Særlige behov for vejledning. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave med udgangspunkt i en selvproduceret case. Den studerende udarbejder en case med udgangspunkt i et individ eller en målgruppe med behov for særlige vejledning. I den skriftlige opgave bearbejdes og analyseres casen ved inddragelse af relevant teori ift. modulets temaer. Opgaven må maksimalt være på 12 sider inkl. case. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Der er intern bedømmelse. Valgfrit modul 4: Valgmodul: Innovation og kvalitet i vejledningsmiljøer Modulet afsluttes med en skriftlig opgave, som har afsæt i et udviklingsperspektiv i praksis. Opgaven må være på maksimalt 12 sider. Opgaven bedømmes med intern censur. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Valgfrit modul 5: Karrierevejledning af voksne ECTS-point: 5 5

7 Modulet afsluttes med en skriftlig opgave.. Opgaven må være på maksimalt 8 sider. Opgaven bedømmes med intern censur.. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Valgfrit modul 6: Overgangsvejledning i grundskolen ECTS-point: 5 Modulet afsluttes med en skriftlig opgave, med udgangspunkt i en problemstilling for en målgruppe. Opgaven skal indeholde en vejledningsplan. Opgaven må være på maksimalt 8 sider. Opgaven bedømmes med intern censur. Der gives en samlet bedømmelse. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Valgfrit modul 7: Interkulturel Vejledning ECTS-point: 5 Modulet afsluttes med en mundtlig prøv med intern bedømmelse. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Valgfrit modul 8: Mentorskaber og mentorordninger ECTS-point: 5 Modulet afsluttes med en mundtlig prøv med intern bedømmelse. Der gives karakter efter gældende karakterskala. Afgangsprojekt Modulet afsluttes med en mundtlig prøve på grundlag af et skriftligt afgangsprojekt. I afgangsprojektet arbejdes med et selvvalgt emne, der skal godkendes af VIA UNIVERSITY COLLEGE. Emnet skal såvel med hensyn til vidensområder som til metoder og teorier knytte sig til såvel de obligatoriske som de af den studerende valgte moduler. Eksaminationstiden er 45 minutter inkl. votering. Der er ekstern censur. Skriftligt afgangsprojekt og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Der gives en samlet karakter for den skriftlige opgave og den mundtlige præstation. Der gives karakter eftergældende karakterskala. Uddannelsens 5 øvrige moduler skal være bestået før afgangsprojektet kan indstilles til bedømmelse. Studerende på afgangsprojektet har ret til op til 12 timers vejledning. Der er ingen undervisning på modulet, men alle afgangsstuderende får tilbud om at deltage i et introduktionskursus til arbejdet med afgangsprojekt. I den forbindelse vil man få mulighed for at fortælle hvilken vejleder, man ønsker. Ønskerne efterkommes i det omfang det er muligt. 8. SKRIFTLIGE OPGAVER SOM BEDØMMELSESGRUNDLAG Omfang På moduler med 10 ECTS-point er en skriftlig opgave på maksimalt: 12 normalsider for 1 studerende 16 normalsider for 2 studerende 20 normalsider for 3 studerende På moduler med 5 ECTS-point er en skriftlig opgave på maksimalt: 8 normalsider for 1 studerende 12 normalsider for 2 studerende 16 normalsider for 3 studerende På afgangsprojektet (15 ECTS-point) er den skriftlige opgave på maksimalt: 6

8 max 25 sider for 1 studerende max 32 sider for 2 studerende eller max 40 sider for 3 studerende Indledning, problemformulering og konklusion er fælles for gruppen, ved den øvrige tekst angives det hvem, der har udarbejdet hvilke dele. En normalside svarer til dvs. inkl. tegn, mellemrum mv. Forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste og litteraturlister ved skriftlige opgaver indgår ikke i det maksimale sidetal. Skriftlig opgave i form af en vejledningsplan Den studerende identificerer og udvælger en målgruppe eller et individ, i forhold til hvilken, der udarbejdes en vejledningsplan. Planen skal være beskrevet, analyseret og diskuteret ved anvendelse af relevant teori og empiri. Den skal endvidere indeholde beskrivelse og diskussion af relevant samarbejde i forbindelse med planen. Endelig skal det fremgå, hvordan den pågældende plan kan evalueres. Det anbefales, at valg af målgruppe/case og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på opgaven: Indledning med begrundelse for valg af fokus og problemstilling Problemstilling og beskrivelse af målgruppe Teori/metode i opgaven Vejledningsplanen Analyse og diskussion af planen Konklusioner og perspektiver Litteraturliste Skriftlig opgave med udgangspunkt i en problemformulering Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i en problemformulering der ligger indenfor modulets faglige felt. Problemformuleringen afspejler opgavens fokus og er udtryk for en afgrænsning af det felt, opgaven beskæftiger sig med. Opgaven skal beskrive og analysere den valgte problemformulering med inddragelse af relevant teori fra modulets indholdsområder. Den skriftlige opgave er en sammenhængende tekst, der undersøger problemformuleringens spørgsmål eller hypoteser. Opgaven skal være problematiserende, analyserende og perspektiverende. Det anbefales, at valg af emne, problemformulering og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på opgaven: Forside med angivelse af navn, studienummer, vejlederens navn, uddannelsesinstitutionens navn, eksamenstermin, uddannelsens og modulets navn og opgavens omfang (antal anslag) Indholdsfortegnelse Indledning med begrundelse for valg af problemstilling Hvad er baggrunden for projektet? 7

9 Hvilken kontekst indgår opgavens problemstilling i? Hvorfor har man valgt den pågældende problemstilling? Hvad er kernen i problemet og det interessante? Hvem har problemet og hvordan kommer det til udtryk Relevans i forhold til vejledningspraksis Problemformulering Begrebsafklaringer Definition af begreber Begrebers værdigrundlag og oprindelse Teorier og arbejdsmetode Hvad bliver analyseret? Ud fra hvilke teorier? Og med hvilken metode? Analyse og diskussion (opgavens hovedafsnit) Den egentlige analyse Hvad er følgerne af det man har arbejdet med? Hvilken forståelse er man nået frem til? Hvilke sammenhænge er fremkommet? Hvilke løsningsmuligheder og fremtidsperspektiver? Konklusion Opsamling på opgaven ift. problemformuleringen Perspektivering (eventuelt) Litteraturliste Problemformulering Man kan betragte problemformuleringen som hoveddøren for læseren til at komme ind i projektet. Den er noget af det første, man læser, og den vil være orienteringspunktet for både læseren og opgaveskriveren gennem hele opgaven. Problemformuleringen er projektets røde tråd. Desto bedre en problemformulering, jo nemmere bliver resten af arbejdet med opgaven. Det skal ses i lyset af, at den gode problemformulering er styrende for både de faglige og metodiske valg. Det betyder dog ikke, at problemformuleringen ikke kan ændres undervejs. Selve problemformuleringen skal beskrives kort og klart og bør som hovedregel kun fylde få linjer. Læseren skal være i stand til at huske den og senere genkalde den. Den skal være sproglig præcis og ikke indeholde diffuse vendinger. Problemformuleringens spørgsmål kan være af typen: Hvad, hvordan, hvem, hvornår, hvorfor, med hvilke konsekvenser? Spørgsmål med hvad lægger op til redegørelse og beskrivelse Spørgsmål med hvorfor lægger op til fortolkning og analyse Spørgsmål med hvordan lægger op til handleforskrift, vurdering, syntese og diskussion. Det vil som regel være en fordel at kombinere spørgsmålstyperne. Det anbefales, at udkast til problemformuleringer drøftes med vejleder tidligt i processen. 8

10 Skriftlig opgave med udgangspunkt i en case Den studerende udarbejder en case med udgangspunkt i en vejledningspraksis. I den skriftlige opgave bearbejdes og analyseres casen ved inddragelse af relevant teori i forhold til modulets temaer. Det anbefales, at valg af case, problemstilling og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på den skriftlige opgave: Forside med angivelse af titel, navn, studienummer, vejlederens navn, uddannelsesinstitutionens navn, eksamenstermin, uddannelsens og modulets navn og opgavens omfang (antal anslag) Indholdsfortegnelse Indledning med begrundelse for valg af case og problemstilling Beskrivelse af case Afdækning af casens dilemmaer og centrale problemstillinger Valg af og begrundelse for den eller de problemstillinger der vil blive analyseret Analyse af de udvalgte problemstillinger i casen via inddragelse af relevant teori og litteratur fra modulet, f.eks. teorier om læring, udvikling, kommunikation og kultur. Perspektiver på handlemuligheder i vejledning Konklusion og evt. perspektivering af analysen Litteraturliste Vejledning til udarbejdelse af cases: Casen er en kortere tekst, der skildrer en kompleks, virkelighedsnær vejledningssituation eller - forløb. Udgangspunktet kan være en situation, der gav anledning til konflikt, dilemma, vanskelighed eller blot undren. En case: er et udtryk for en redigeret virkelighed er beskrivende, dvs. tilstræber nøgtern registrering af ting og handlinger, fri for vurderinger er en fortælling mere end en forklaring eller teoretisk udredning forsøger at fastholde kompleksitet og mangetydighed Casen er en åben tekst, der skal øge refleksionen hos læseren og anspore til aktiv medtænken. Casen skal indeholde de nødvendige informationer men ikke for mange. Skriftlig opgave i forbindelse med afgangsprojekt Godkendelse af problemformulering Den studerendes arbejde med et selvvalgt emne skal tage udgangspunkt i en problemformulering. En problemformulering skal rejse et eller flere afgrænsede og begrundede spørgsmål og lægge op til en problemorienteret tilgang. Problemformuleringen fungerer som styringsredskab for afgangsprojektet og arbejdet med den er derfor en meget central del af vejledningsforløbet. Godkendelse af problemformuleringen er en sag mellem vejleder og studerende og er en integreret del af vejledningsprocessen. Den skriftlige opgave 9

11 Den skriftlige opgave må maksimalt være på 25 sider. Ved en side forstås formatet A4 og højst 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag indgår ikke i sidetallet. Det samlede antal tegn for opgaven angives på opgavens forside. Forslag til disponering af afgangsprojektet: Forside med angivelse af opgavens titel, den studerendes navn og studienummer, vejlederens navn, uddannelsesinstitutionens navn, eksamenstermin, uddannelsens og modulets navn, opgavens omfang (antal anslag) og om der er tilladelse/ikke tilladelse til udlån Indholdsfortegnelse Evt. et resumé på linjer. Der indeholder en kort præsentation af problemstillingen, undersøgelses- og arbejdsmetoder og konklusion indledning med en kort begrundelse for valg af emne Problemformulering afgrænsning og præcisering af de(t) spørgsmål og problemstillinger, som skal belyses i opgaven. Der foretages en begrundet afgræsning, det vil sige en argumentation for valg og fravalg af aspekter, elementer og delområder Redegørelse for opgavens opbygning og redegørelse for valg af undersøgelsesmetoder, litteratur og teoretiske vinkler. Definition af centrale begreber. Analyse og diskussion. Ved hjælp af teori, undersøgelser og evt. empiri analyseres og diskuteres problemformuleringens spørgsmål og problemstillinger Konklusion og evt. perspektivering Litteraturliste 9. MUNDTLIGE PRØVER En mundtlig prøve er altid individuel. Opgaverne til mundtlige prøver fordeles ved lodtrækning. Den studerende skal kunne vælge mellem mindst fire muligheder. Den mundtlige eksamen har form af et oplæg fra eksaminanden og en samtale, hvori indgår spørgsmål fra eksaminator og censor og diskussion. For alle mundtlige prøver forventes det, at den studerende indleder prøven med et kort oplæg. Varighed af oplæg kan variere mellem 5-10 minutter efter prøveform. Der kan ved det mundtlige oplæg indgå billeder, transparenter m.v., hvis det er relevant for oplægget. I god tid inden prøven meddeles til studiesekretæren, hvilke hjælpemidler, der ønskes benyttet. Bedømmelsen sker efter votering mellem eksaminator og censor på baggrund af de formelle regler for eksamen. Eksaminator og censor afgiver en enig bedømmelse. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det skriftlige produkt og det mundtlige oplæg. Efter voteringen får den studerende en kortfattet begrundelse for den afgivne karakter. Prøvetid På de faglige moduler er prøvetiden fastsat til 30 minutter inkl. votering og tilbagemelding. På afgangsprojektet er prøvetiden er fastsat til 45 minutter inkl. votering og tilbagemelding. Video som grundlag for mundtlig prøve på modulet Vejledning og vejleder Den studerende optager forud for den mundtlige prøve en vejledningssituation på video, med sig selv i vejlederrollen. Det kan være en autentisk situation fra egen praksis, en lånt 10

12 praksis eller en øvelsessituation med en medstuderende. En eller to udvalgte sekvenser på maksimalt samlet 3 minutter fra optagelsen skal vises og analyseres ved eksamen. Der skal derfor være en indholdsmæssig og tematisk sammenhæng mellem det trukne spørgsmål og analysen af den optagne vejledning. Analysen underbygges med anvendelse af relevant teori i forhold til det trukne spørgsmål og modulets indhold. Der kan med fordel forberedes med noter eller skematisk overblik over analysen, som kan medbringes og afleveres til censor og eksaminator til den mundtlige eksamen. Eksaminandens oplæg har en maksimal varighed inkl. videofremvisning på 15 minutter. Herefter drøftes oplægget mv. med eksaminator og censor (5 minutter). De sidste 10 minutter anvendes til votering og tilbagemelding til eksaminanden. Vejledning i forbindelse med mundtlig eksamen Efter sidste undervisningsgang tilbydes de studerende 2 gange undervisningsbaseret vejledning i forhold til mundtlig eksamen. 11

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD), bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Inspirationskatalog til prøve/eksamen AKADEMI-UDDANNELSERNE Gældende fra 1. januar 2017 Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag OBS: Kun til uddannelsesinstitutionernes interne brug Side

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Læring og læringsressourcer

Læring og læringsressourcer Vejledning for modulet Læring og læringsressourcer Et modul fra PD i Medier og kommunikation August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Medier og kommunikation, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og AU studieordning, 1.10. 2012 Vejledning for modulet Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og Et valgmodul fra Akademiuddannelsen i Socialpædagogik September 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Pædagogik og relationsarbejde

Pædagogik og relationsarbejde PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Pædagogik og relationsarbejde Vejen Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde April 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 vers.4 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om prøver og bedømmelse...

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Efterårssemestret 2015 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Sprogpædagogik og sprogindsatser PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Sprogpædagogik og sprogindsatser Et modul fra PD i Børns sprog Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Elever med særlige behov i matematikundervisningen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Elever med særlige behov i matematikundervisningen Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejlederbygger

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Undervisningsplanlægning og didaktik

Undervisningsplanlægning og didaktik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1.1. 2015 Vejledning for modulet Undervisningsplanlægning og didaktik Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2015-1

Læs mere

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Modulprøver og eksamen Modul 12 Bedømmelse Læringsmål Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Ekstern: 7-trinskala Den studerende har viden om: Praksis og anvendt

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere