Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014"

Transkript

1 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

2 Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at give diplomuddannelsesstuderende på VIA svar på spørgsmål, der knytter sig til opgaveskrivning, vejledning, eksamensafholdelse, bedømmelse, etc. I denne eksamensvejledning henvises til bl.a. Studieordningen Bekendtgørelser En række blanketter Disse dokumenter kan findes i på den elektroniske platform Studienet, som alle studerende er tilknyttet. Endvidere henvises i en række tilfælde til den lokale studieordning for modulet. Den indeholder mange eksamensrelevante informationer. Juli 2014 Solveig Brander Chefkonsulent 2

3 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 GRUNDLÆGGENDE EKSAMENSADMINISTRATIVE INFORMATIONER... 5 Regelgrundlaget... 5 Eksamen: Tilmelding og framelding... 5 Aflevering af opgave... 5 BEDØMMELSE... 5 Bedømmelsesformer... 5 Individuel prøve eller gruppeprøve... 6 Skriftlig gruppeprøve:... 6 Mundtlige gruppeprøver:... 6 Hvad vurderer bedømmerne?... 6 PRØVEFORMER... 6 Mundtlige prøver... 6 Skriftlige produkter (synopser, oplæg, opgaver, m.m.)... 7 Andre prøveformer... 8 EKSAMEN OG BEDØMMELSE PÅ DE ENKELTE MODULER... 8 Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen... 8 Afgangsprojektet... 8 SKRIFTLIGE OPGAVERS OMFANG... 9 Optælling af sidetal Opgavestørrelse ved gruppeopgaver... 9 Synopse... 9 Skriftlig opgave... 9 Skriftligt oplæg Afgangsprojektet: Mundtlig prøve kombineret med stor skriftlig opgave OM OPGAVE-/EKSAMENSVEJLEDNING

4 Vejledning er en integreret del af uddannelsen...10 KLAGE OG ANKEMULIGHEDER Afgørelse af klagen...11 Anke

5 Grundlæggende eksamensadministrative informationer Regelgrundlaget Eksaminer afholdes efter bestemmelserne i Eksamensbekendtgørelse. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr af 16/12/2013. Selve bedømmelsen finder sted på grundlag af Karakterskalabekendtgørelsen. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. BEK nr. 262 af Desuden bygger denne vejledning på bestemmelser, fastsat i den landsdækkende studieordning for Diplomuddannelsen i beskæftigelse. Eksamen: Tilmelding og framelding Framelding til eksamen Tilmelding til et modul er samtidig tilmelding til eksamen i modulet. Hvis du vælger at framelde dig eksamen, så bruger du et eksamensforsøg. Du har 3 forsøg i alt. For at framelde dig, skal du sende en skriftlig framelding til studiesekretæren for modulet. Tidsfristerne er: Ved skriftlige prøver er seneste frameldingstidspunkt lig med afleveringsfristen. Ved kombinationsprøven med en mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlig opgave, er seneste frameldingstidspunkt lig med afleveringsfristen. Ved mundtlig prøve er frameldingsfristen 1 uge inden første eksamensdag. Når du er klar til at gå til eksamen på det modul du tidligere har frameldt dig, så sker tilmeldingen ved en henvendelse til administrationen. Vejledning til andet eksamensforsøg skal tilkøbes. Læs mere om tilkøb af vejledning her. En studerende, der ikke har bestået eksamen, kan tilmelde sig reeksamen. Den studerende afgør selv, hvorvidt der skal vælges ny problemstilling. Det anbefales, at den studerende tager kontakt til eksaminator og/eller studievejleder for en samtale om, hvordan forberedelse til reeksamination bedst gribes an. Hvis den studerende ønsker vejledning her ud over, vil VIA normalt opkræve honorar for dette. Tilsvarende gælder for studerende, der af andre årsager ikke har gennemført eksamen i ordinært semester. Aflevering af opgave I VIA foregår aflevering af eksamensopgaver digitalt. Digital opgaveaflevering foregår i den elektroniske læringsplatform VIA Studienet. Du uploader din opgave på det holdwebsted, der hører til din undervisning. Vejledning omkring digital aflevering af opgaver findes under Eksamensinfo på dit holdwebsted. Afgangsprojektet afleveres dog indtil videre i papirform, hæftet, i tre eksemplarer hos den tilknyttede studiesekretær. Ved aflevering pr. mail skal hele opgaven sendes som en samlet pdf-fil. VIA ønsker at give alle studerende ens vilkår, hvorfor der kun i ekstraordinære tilfælde kan dispenseres fra det fastsatte tidspunkt for aflevering af opgave/oplæg (kontakt til chefkonsulent). Bedømmelse Bedømmelsesformer Der anvendes kun én form for bedømmelse (jf. BEK.262 af 20. marts 2007): 7-trins-skalaen 5

6 På eksamensbeviser anføres udover bedømmelsen efter 7-trins-skalaen en oversættelse til den internationalt anvendte ECTS- skala. Denne indeholder trinnene A, B, C, D, E, Fx og F, der præcis svarer til trinnene på 7-trins-skalaen: 12, 10, 7, 4, 02, 00, -3. Individuel prøve eller gruppeprøve Du kan som studerende vælge at gå til individuel prøve eller gruppeprøve, med mindre der er fastsat andet under modulet i studieordningen. Såfremt der ønskes gruppeprøve, meddeler de studerende dette senest på et af institutionen fastlagt tidspunkt. Bedømmelsen er altid individuel, uanset om der er tale om individuel prøve eller gruppeprøve. Skriftlig gruppeprøve: Der findes følgende muligheder for gruppebaseret samarbejde om et skriftligt produkt: En gruppe kan max bestå af tre deltagere I forbindelse med skriftligt oplæg (max. 6 sider), skriftlig opgave (max 12 sider) og Afgangsprojekt (max 25 sider), kan en gruppe fremstille produktet i fællesskab, men på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, hvem der har forfattet de enkelte afsnit. Kun indledning, problemformulering og konklusion er fælles for gruppen. Kun de individuelt frembragte produkter/ afsnit indgår i bedømmelsen. Mundtlige gruppeprøver: Studerende, der går til mundtlig prøve i gruppe på 2 eller 3 studerende, udarbejder eventuelle oplæg til prøven og går til prøve sammen. Mundtlige prøver former sig som en samtale mellem eksaminander og eksaminator, hvori censor kan deltage. Normalt fordeles tid til fremlæggelse, eksamination og votering i forholdet 1:2:1. Prøvetiden inkl. votering er 30 minutter ved 1 stud., 45 min. ved 2 stud. og 60 min. ved 3 stud., på afgangsprojekter dog 45 minutter ved 1 stud., 70 min. ved 2 stud. og 00 min. ved 3 stud. Hvad vurderer bedømmerne? En diplomuddannelse er en erhvervsrettet uddannelse på professionsbachelorniveau, og en eksamen vurderes med dette som udgangspunkt. Det vurderes, i hvilken udstrækning eksaminanden har indfriet målene for Diplomuddannelsen i beskæftigelse, som de er beskrevet i studieordningen for uddannelsen. Tilbagemelding på bedømmelsen af skriftlige opgaver De studerende har efter bedømmelsen af deres skriftlige opgave ikke krav på yderligere tilbagemelding. Prøveformer Prøverne på de enkelte moduler kan være mundtlige, skriftlige eller praktiske, - eller en kombination heraf. De mest forekommende prøveformer er disse: Mundtlig prøve på grundlag af synopse (max 1 side) Mundtlig prøve kombineret med skriftligt oplæg (max 6 sider) Mundtlig prøve kombineret med skriftlig opgave(max 6 eller 12 sider) En skriftlig opgave (max 6 eller 12 sider) Et afgangsprojekt (max 25 sider) kombineret med mundtlig eksamen. Mundtlige prøver Mundtlige prøver vil normalt altid finde sted på baggrund af et skriftligt (evt. elektronisk) produkt, fx en synopse, et skriftligt oplæg, en skriftlig opgave eller et afgangsprojekt. 6

7 Eksaminanden/eksaminanderne indleder med et oplæg med udgangspunkt i det skriftlige produkt. Eksaminanden/eksaminanderne kan støtte sig til egne notater, men bør være så frigjort af notaterne, at oplægget ikke får karakter af oplæsning. Efterfølgende former eksamen sig som en samtale mellem eksaminand/eksaminander og eksaminator, hvori censor kan deltage. Normalt fordeles tid til fremlæggelse, eksamination og votering i forholdet 1:2:1. Eksaminationstiden inkl. votering er 30 minutter ved 1 stud., 45 min. ved 2 stud. og 60 min. ved 3 stud., på afgangsprojekter dog 45 minutter ved 1 stud., 70 min. ved 2 stud. og 00 min. ved 3 stud. Ved mundtlige prøver må du som udgangspunkt anvende alle relevante hjælpemidler. Ved enkelte eksaminer kan forekomme begrænsninger, som vil fremgå af beskrivelsen for dit modul/fag. Når du afleverer dit skriftlige produkt (opgave /oplæg / synopse el.lign.), skal du samtidig tilkendegive (meget konkret og tydeligt til studiesekretæren) hvilke særlige ønsker du har til relevante hjælpemidler fx computer/projektor, video/dvd, samt evt. særligt lokaleønske. Skriftlige produkter (synopser, oplæg, opgaver, m.m.) Synopser (max 1 side), skriftlige oplæg (max 6 sider) samt afgangsprojekter efterfølges altid af mundtlige eksamener. Skriftlige opgaver (max 12 sider) kan stå alene, men kan også kombineres med en mundtlig eksamen. En synopse er en begrundet disposition, der ofte i stikords- el. overbliksform indkredser det teoretiske grundlag. Den udarbejdes på grundlag af en problemformulering. Problemformulering og (kommenteret) litteraturliste skal fremstå tydeligt. Synopsen danner baggrund for den mundtlige prøve, men indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. Et skriftligt oplæg er en kortere sammenhængende tekst, der uddyber problemstillingen. Det udarbejdes på grundlag af en problemformulering. Problemformulering og litteraturliste skal fremstå tydeligt. Oplægget danner baggrund for den mundtlige prøve og indgår i bedømmelsesgrundlaget. En case er en kortere deskriptiv tekst, der skildrer en relevant situation eller et forløb fra praksis. Ved den mundtlige prøve kommenterer og uddyber den studerende sin case og viser gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser sin evne til at analysere praksis. Casen og mundtlig indgår i bedømmelsen. En skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en problemformulering. Opgaven skal vise den studerendes evner til anvendelse af begreber og teorier med henblik på ny indsigt og kompetence, og den vil normalt indeholde en analyse af centrale og eksemplariske praksisrelaterede situationer, der kan belyse relevante teoretiske og metodiske overvejelser. Den skriftlige opgave skal fremstå som en selvbærende og afrundet tekst og være formuleret så klart og tydeligt, at den kan læses uden ledsagende mundtlige kommentarer. Ved udarbejdelse af alle former for skriftlige produkter skal der være tydelig kildeangivelse. Det gælder således også, hvis der citeres fra egne, tidligere bedømte opgaver eller andre tekster. Ovenstående regel gælder såvel i forbindelse med citater som ved henvisninger, referater o. lign. Der kan arbejdes med samme problemstillinger som i tidligere opgaver, - blot set i det nye perspektiv, som det aktuelle modul/fag betinger. 7

8 Andre prøveformer På enkelte moduler forekommer andre prøveformer (eller kombinationer heraf) end de ovenfor nævnte, fx praktiske prøver, elektroniske produkter eller skriftlige genreprodukter som fx case eller portfolio. Eksamen og bedømmelse på de enkelte moduler Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen Eksamensform Modulet afsluttes med en mundtlig prøve, på baggrund af et skriftligt oplæg på max. 5 sider. Eksaminationstiden er 30 minutter inkl. votering. Den studerende indleder eksaminationen med et oplæg, der maksimalt må vare 10 minutter. Herefter forløber eksaminationen som en samtale, der tager udgangspunkt i det mundtlige og det skriftlige oplæg. Bedømmelse Bedømmelsen er individuel og gives på baggrund af en helhedsvurdering af det skriftlige oplæg og den mundtlige præstation. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Der er intern censur. Afgangsprojektet Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i Diplomuddannelsen i beskæftigelse og har et omfang på 15 ECTS-point. Den studerendes arbejde med afgangsprojektet tager udgangspunkt i et emne, som skal formuleres, så det giver mulighed for at udarbejde en problemformulering eller et undersøgelsesspørgsmål, der gør det muligt at inddrage et centralt, afgrænset indhold fra uddannelsesforløbets moduler. Som den afsluttende eksamen på Diplomuddannelsen i beskæftigelse har afgangsprojektet til formål at dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres af den studerende i tilknytning til de obligatoriske moduler, retningsspecifikke moduler og valgfrie moduler, som den studerende har gennemført. Institutionen skal godkende emnet. Forudsætningen for at afslutte afgangsprojektet er, at uddannelsens øvrige moduler er bestået. Gennem afgangsprojektet dokumenterer den studerende sine kvalifikationer i forhold til at danne en syntese af uddannelsens forskelligartede indholdsaspekter ud fra et udviklingsbaseret og professionsorienteret videngrundlag. Bedømmelsen af afgangsprojektet er individuel og sker på baggrund af en skriftlig opgave, som gøres til genstand for en mundtlig prøve med ekstern bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Udarbejdes den skriftlige opgave i en gruppe, skal hver enkelt deltagers bidrag kunne identificeres. Projektet må ikke have titel og problemformulering fælles med tidligere eksamensopgaver og der må ikke være fælles tekst. Afgangsprojektet kan derimod godt være en videreførelse af tidligere behandlede problemstillinger, hvilket bør angives i de indledende afsnit. I afgangsprojektet kan du inddrage tidligere anvendte teorier. Men teorierne skal belyses i en ny sammenhæng. Ligeledes kan du anvende empiri, som du har brugt i en tidligere opgave, men det forventes gjort i et anderledes og typisk bredere perspektiv. 8

9 Skriftlige opgavers omfang Optælling af sidetal. Skriftlige produkters omfang er anført med angivelse af max. sideantal. Udgangspunktet er, at en side (en normalside) omfatter 2400 typografiske enheder (dvs. alle anslag, inkl. tegn og mellemrum). I optælling af omfanget af det skriftlige produkt (antal sider á 2400 typografiske enheder) medregnes alt hvad der er formuleret på siderne (hvilket også omfatter anvendelsen af tekstbokse, fodnoter og slutnoter, samt evt. indscannet materiale hvori der indgår tekst). Følgende dele af det skriftlige produkt medregnes ikke: Forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste, og litteratur-/referencelisteliste. Antal anslag skal angives på forsiden af opgaven. Overskrides dette omfang kan det medføre at opgaven afvises. Brug tællefunktionen i dit skriveprogram, men husk at anvende optælling af tegn med mellemrum og husk at angive at tekstbokse, fodnoter og slutnoter skal medregnes. Det er antallet af tegn, der afgør, om omfangsreglerne er overholdt, - ikke det konkrete sidetal. Skriftstørrelse, marginstørrelse og lign. er således uden betydning. Tallet skal indtastes i forbindelse med digital opgaveaflevering. Hvis der afleveres opgaver, som overskrider det maksimale antal anslag, får det konsekvenser for den efterfølgende bedømmelse af opgaven. På den baggrund anbefales den studerende omhyggeligt at overholde dette. Opgavestørrelse ved gruppeopgaver I forbindelse med gruppefremstillede skriftlige produkter (synopser, oplæg, opgaver, afgangsprojekter) gælder følgende omfangsregler (jf. afsnit 2.4 om muligheder for gruppefremstillede produkter): Synopse En synopse må maksimalt fylde 1 side (2400 typografiske enheder). Dette gælder uanset gruppens deltagerental. Skriftlig opgave ECTS Antal studerende Max antal Max anslag sider 5 1 studerende 8 sider studerende 10 sider studerende 12 sider studerende 12 sider studerende 16 sider studerende 20 sider Skriftligt oplæg. ECTS Antal studerende Max antal Max anslag sider 5 1 studerende 3 sider

10 5 2 studerende 4 sider studerende 5 sider studerende 5 sider studerende 7 sider studerende 0 sider Afgangsprojektet: Mundtlig prøve kombineret med stor skriftlig opgave ECTS Antal studerende Max antal Max anslag sider 15 1 studerende 25 sider studerende 32 sider studerende 40 sider Om opgave-/eksamensvejledning Vejledning er en integreret del af uddannelsen I forbindelse med den studerendes udarbejdelse af opgave og forberedelse til eksamen er der mulighed for vejledning. Vejledningen er en integreret del af uddannelsen og forestås normalt af en af underviserne på modulet. Vejledningen kan omhandle: valg af emne, problemstilling, problemformulering, opbygning og disposition, valg af teori og litteratur. Vejledning kan foregå enten individuelt eller gruppevis, og den kan foregå ved personligt møde, pr. mail eller via telefon eller online møder. Det er vigtigt, at den studerende har gjort sig tanker om, hvilke spørgsmål og problemstillinger, der ønskes drøftet med vejlederen. Disse kan med fordel formuleres skriftligt og sendes til vejlederen forud for den aftalte vejledning. Det er den studerende, der tager initiativ til at aftale vejledning med vejlederen. Der kan også forud for møder sendes vejledningsgrundlag, men vejlederen kan kun læse udvalgte dele af skriftlige produkter jf. nedenfor. Hvis der ønskes vejledning pr. mail, må den studerende påregne responstid. Denne kan evt. aftales med den pågældende vejleder. Det er vejlederens opgave at støtte, udfordre, inspirere og vejlede den studerende indenfor de rammer, der er fastlagt til vejledning. Det er den studerendes ansvar at stille spørgsmål til og opsøge vejledning. Der gives ikke nogen bedømmelse/forhåndsbedømmelse i forbindelse med vejledningen. Heri ligger ingen vurdering af niveau eller garanti for beståelse. Vejlederen læser ikke opgaveteksten. Vejlederen kan evt. læse et kort uddrag af opgaveteksten (max 2 sider) ud fra et særligt fokus som den studerende har peget på. På hvert af de obligatoriske moduler og valgmoduler er der tildelt den enkelte studerende en samlet vejledningstid svarende til to lektioner á 45 minutter. Tiden skal dække både læsning, mailrespons, telefonsamtaler og vejledningsmøder. På afgangsprojektet er der tildelt den enkelte studerende en samlet vejledningstid svarende til 12 lektioner á 45 minutter. Ved evt. framelding til eksamen kan op til 6 vejledningslektioner overføres til næstfølgende semester. Vejledningen slutter når den studerende har afleveret det skriftlige produkt. 10

11 Klage og ankemuligheder Hvis en studerende ønsker at klage over forhold ved en prøve, sendes en skriftlig og begrundet klage til VIA. Klagen skal indgives senest to uger efter, at dens tuderende på sædvanlig måde har fået information om bedømmelsen. VIA kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. Klagen skal indeholde præcise oplysninger om: Navn, adresse, CPR, mailadresse og telefonnummer Modulnavn og nummer, eksamenstype Klagen kan vedrøre: Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver o. lign., samt dets forhold til uddannelsens mål og krav Prøveforløbet Bedømmelsen. Klagen forelægges for de oprindelige bedømmere, som inden for en frist på to uger skal afgive en udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen. Klager får tilsendt bedømmernes udtalelser og kan inden for én uge fremsende eventuelle kommentarer. Afgørelse af klagen VIA afgør klagen på grundlag af bedømmernes udtalelser og klagers kommentarer hertil. VIAs afgørelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå ud på: Tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver, eller når en mundtlig prøve er en del af den samlede eksamen Tilbud om ny prøve (omprøve) At den studerende ikke får medhold i klagen. Denne afgørelse forudsætter, at bedømmerne er enige VIA skal straks give både den studerende og bedømmerne meddelelse om afgørelsen. Hvis den studerende får tilbud om en ombedømmelse (og accepterer), skal denne finde sted snarest muligt, og der udpeges nye bedømmere. Det udstedte prøvebevis inddrages, indtil ombedømmelse har fundet sted. Ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Hvis den studerende får tilbud om en omprøve (og accepterer), skal omprøven ligeledes finde sted snarest muligt, og der udpeges nye bedømmere. Det udstedte prøvebevis inddrages, indtil omprøven har fundet sted. Omprøven kan resultere i en lavere karakter. Hvis den studerende ønsker at acceptere et tilbud om omprøve eller ombedømmelse, skal dette oplyses VIA senest to uger efter, modtagelse af meddelelsen om afgørelsen. Anke Den studerende kan indbringe VIAs afgørelse af klagen til et ankenævn. Klagen skal vedrøre VIAs afgørelse af de faglige spørgsmål. Anken skal være skriftlig og begrundet, og den skal være VIA i hænde senest to uger efter, at den studerende har modtaget afgørelsen på klagen. VIA kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. Ankenævnet består af: to beskikkede censorer, som udpeges af formanden for censorkorpset en eksamensberettiget lærer, udpeget af VIA en studerende inden for fagområdet, udpeget af VIA Ankenævnet er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer deltager i drøftelserne og har alle sagens akter til rådighed. Drøftelserne kan foregå skriftligt. Dog skal der afholdes møde, hvis der ikke er enighed om afgørelsen. 11

12 Ankenævnets begrundelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå ud på: Tilbud om ombedømmelse ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige prøver, eller når en mundtlig prøve er en del af den samlede eksamen Tilbud om omprøve ved nye bedømmere At der ikke gives medhold i klagen. Ankenævnet skal meddele sin afgørelse til VIA snarest muligt, dvs. senest to måneder ved vintereksamen og tre måneder ved sommereksamen. Kan disse tidsfrister ikke overholdes, skal VIA fremsende begrundet oplysning herom samt oplyse, hvornår anken forventes færdigbehandlet. Når afgørelsen er modtaget, skal VIA hurtigst muligt meddele resultatet til klageren og bedømmerne. 12

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production VIA University College Studieordning Professionsbachelor Multiplatform Storytelling and Production 1. september 2013 Rev. 1. September 2015 Forord Et internationalt marked i vækst Nye teknologier og medieplatforme

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere