HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse"

Transkript

1 HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013

2 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består af to dele; en 1. del, der er fælles for alle og en 2. del, hvor den studerende læser videre inden for et erhvervsøkonomisk speciale. Studiets overordnede formål er at give den studerende indsigt i et erhvervsøkonomisk speciale, således at den studerende ved kritisk anvendelse af studiets teorier og metoder kvalificeres til at løse komplekse økonomiske og ledelsesmæssige opgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. HD studiets 1. del er et bredt erhvervsøkonomisk studium, hvor hovedvægten lægges på teori- og metodebeherskelse inden for samfundsvidenskabelige grunddiscipliner, således at der opnås en faglig bredde, og således at studiet kan danne grundlag for et efterfølgende speciale. HD studiets 2. del skal give en faglig specialisering, hvor hovedvægten lægges på specialets teorier og metoder. Ud fra et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv relateres specialet endvidere til andre fagområder. HD 1. del og HD 2. del svarer hver til ét studenterårsværk, men da man læser på halv tid, er den normerede tid for hver del to år. Et årsværk udgør 60 point i European Credit Transfer System (ECTSpoint). Ved opgørelsen af ECTS-point indregnes arbejdsbelastningen ved skemalagt undervisning, hjemmeforberedelse og selvstudium samt udarbejdelse af skriftlige arbejder i form af øvelser, cases, seminarer og afgangsprojekter. HD i Grønland Ilisimatusarfik udbyder i samarbejde med Aalborg universitet HD 2. del i Organisation og Ledelse samt Regnskab og Økonomistyring. I Grønland udbyder Handelsskolen uddannelser og kurser som giver adgang til HD 2 del. HD uddannelsernes niveau er sammenligneligt med niveauet på Aalborg Universitet (og generelt med retningslinjerne fra HD fællesudvalget under det danske undervisningsministerium). Hermed sikres muligheden for at studerende (fra Grønland og Danmark) kan tage kurser og semestre i både Danmark og Grønland. Endvidere at en grønlandsk HD ækvivalerer en dansk HD. Den grønlandske HD bibringer studerende relevant teoretisk og evidensbaseret viden om grønlandske forhold. Dette skal sikre, at dimittenderne er i stand til at analysere grønlandske virksomheders problematikker med relevante redskaber.

3 Formål HD 2. del Organisation og Ledelse HD i Organisation og Ledelse (HDO) henvender sig til alle, som i forvejen har uddannelse og erhvervserfaring men, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse. HDO kvalificerer dig til lederstillinger, konsulentopgaver og stabsfunktioner i det private og det offentlige. HDO bygger på World Class litteratur inden for områderne: Strategic Management, Organization Theory, Human Resource Management, Organizational Behaviour og Change Management and Organizational Learning. Studiet kombinerer teori og praksis og er således anvendelsesorienteret. HDO udvikler din forståelse for ledelsesudfordringer. Studiet giver dig ideer til visioner og nye løsninger samt en værktøjskasse med analysemodeller og management koncepter. Vejledningen vil foregå elektronisk via internettet. Undervisningssproget er dansk og litteraturen er dansk og engelsk. Desuden skal der skrives et resumé af afgangsprojektet på engelsk. Indhold og opbygning Studiets emneområder og aktiviteter er fordelt over de fire semestre, således som det fremgår af omstående skema. Studiet består indholdsmæssigt af en række fagområder, opdelt over 3-4 seminarer på hvert semester: Seminar 3 handler om kultur og kommunikation i organisationer, herunder værdibaseret ledelse, individets læringsprocesser, den lærende organisation, videndeling, magt og politik i organisationer, herunder interessemodsætninger og konflikter. forskellige former for kontrol, magtbaser, magtstrategier og spillet om indflydelse og dialogværktøjer. Semester 2 Seminar 4 består af kommunikation og kultur i organisationer, herunder værdibaseret ledelse, individets læringsprocesser, den lærende organisation, videndeling, dialogværktøjer og coaching. Seminar 5 handler om magt og politik i organisationen, herunder interessemodsætninger og konflikter, forskellige former for kontrol, magtbaser, magtstrategier og spillet om indflydelse. Strategi, omverden og organisationsudvikling, herunder forretningsmuligheder, trusler, konkurrencen, kunderne og organisationens kapabiliteter. Seminar 6 indeholder innovation og forandringsledelse i organisationsperspektiv, herunder modstand mod forandring, forandringsstrategi, konsulentmedvirken og ledelsesrollen i forbindelse med organisationsforandring. Semester 3 Seminar 7 fortsætter med innovation og forandringsledelse. Seminar 8 er strategisk udvikling gennem restrukturering, styring og tuning af processer, herunder TQM, LEAN, BSC, fusioner m.v. Semester 1 Seminar 1 indeholder strategi, værdikæde og processer, organisationsstruktur og ledelsessystemer, herunder organisationers udviklingsforløb og design og udvikling af fleksible og effektive organisationer. Seminar 2 omhandler ledelse og motivation, herunder beslutningsprocesser, situationsbestemt ledelse, projektledelse og personligt lederskab. Seminar 9 er strategisk udvikling gennem revitalisering, innovation og fornyelse, herunder forskellige former for innovation, entreprenørskab, læring i organisationer. Strategisk udvikling gennem samarbejde og relationsopbygning i form af alliancer, joint ventures og netværksdannelser. Semester 4 Det sidste semester beskæftiger sig udelukkende med udarbejdelse af afgangsprojektet.

4 HD 2. del Organisation og ledelse Undervisningen - hvor og hvornår? Undervisningen på HD 2. del i Organisation og Ledelse finder sted på Ilimmarfik, Nuuk. Undervisningsformer Undervisningen i de tre første semestre er samlet i en række seminarer. Hvert seminar afvikles over flere hele dage alt afhængig af omfanget af pensum mv. Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med omfattende dialog mellem undervisere og studerende. Forelæsningerne suppleres med diskussioner af cases og dine egne erfaringer. Du forventes således at deltage aktivt i undervisningen. Imellem seminarerne skal du påregne at arbejde med forberedelse og opgaver, alene og i grupper, men med muligheder for selv at tilrettelægge indsatsen. I mellem seminarerne opretholdes kommunikationen i netbaseret fora. I det sidste semester udarbejdes et afgangsprojekt. Eksamen Hvert semester afsluttes med en eksamen. Eksamen efter 1. semester er en intern, mundtlig eksamen med udgangspunkt i projekt 1. Eksamen efter 2. semester er en skriftlig eksamen med ekstern censur på grundlag af en case. Eksamen efter 3. semester er en intern, mundtlig eksamen med udgangspunkt i projekt 2. Eksamen efter 4. semester er en mundtlig eksamen med udgangspunkt i speciale-afhandlingen og med ekstern censur. Priser Deltagerprisen er kr ,- for det første semester og derefter ,- pr. følgende semester, i alt kr ,- for hele HD 2. del i Organisation og Ledelse. Herudover skal beregnes udgifter til litteratur, i alt ca. kr ,- for hele forløbet. Oversigt over HD studiet i Organisation og Ledelse Semester Undervisning i seminar Undervisningstimer ECTS-points 1. Semester 1. Strategi og organisationers udviklingsforløb 2. Ledelse og motivation 3. Organisationskultur 2. Semester 4. Organisationens menneskelige ressourcer 5. Strategi-analyser 6. Innovation og forandringsledelse 3. Semester 7. Processtyring 8. Strategisk udvikling 9. Relationer og netværksdannelse 4. Semester Afgangsprojekt 15 ECTS

5 HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Formål Formålet med HD studiet i Regnskab og Økonomistyring (HDR) er at give studerende med praktiske erfaringer faglige forudsætninger for at kunne bestride ledende stillinger primært inden for økonomifunktionen inden for handel, industri og service. virksomhedens organisatoriske opbygning og behovet for økonomiinformation. I faget gennemgås endvidere en række grundlæggende metoder for økonomibeskrivelse, der danner grundlag for såvel internt som eksternt regnskabsvæsen. Da økonomifunktionen ofte er placeret i topledelsen, tilstræbes det herudover at give studiet en sådan bredde, at der kan dannes den teoretiske basis for økonomifunktionens støtte til de øvrige ledelsesfunktioner. Dimittender fra HD i Regnskab & Økonomistyring (HDR) har mulighed for at fortsætte på revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.). Undervisningssproget er dansk. Litteraturen er på dansk og engelsk. Afgangsprojektet skrives på dansk eller engelsk. Der skal være et resumé af afgangsprojektet på engelsk. Vejledningen vil foregå elektronisk via internettet. Virksomhedens budgettering er en af grundpillerne i virksomhedens økonomistyring. Dimittenderne fra studiet skal derfor være i stand til at etablere budgetsystemer med tilhørende dataregistrerings- og databehandlingssystemer i forskellige virksomhedstyper. Herudover skal de være i stand til at koble budgetsystemerne til den strategiske styring, der foregår i virksomheden. Virksomhedens informationsbehandling Faget omhandler dataregistreringen og databehandlingen herunder ERP-systemer. Ud over en grundig gennemgang af edb omfatter dette fag også virksomhedens operative styringsopgaver, herunder logistikledelse i forsyningskæder. Indhold og opbygning Studiets emneområder og aktiviteter er fordelt over de fire semestre, således som det fremgår af omstående skema. Eksternt regnskab Faget har fokus på den information om virksomhedens økonomiske forhold, der formidles til eksterne interessegrupper (aktionærerne, kreditorerne, skattevæsenet og offentligheden) ved hjælp af årsregnskab, årsberetning mv. Faget omfatter endvidere regnskabsanalyse og koncernregnskab. Strategi og ledelse Fagområdet har til formål at give en indsigt i modeller og metoder, der anvendes i relation til virksomhedens strategiske styring. Faget valg af virksomhedens markeder, kapacitetsgrundlag, finansiering og organisation på grundlag af strategiske analyser. Endvidere behandles implementering af virksomhedsstrategier samt områder af ledelseslæren. Økonomistyring Det er en af økonomifunktionens væsentlige opgaver at etablere beslutningsgrundlag for beslutningstagerne i organisationen. En del af undervisningen består derfor i at klarlægge beslutningsopgaverne i en virksomhed og de deraf afledte informationsbehov. Hermed understreges samspillet mellem Skatteret Sammenhængende med virksomhedens årsregnskab optræder der en række skattemæssige problemstillinger. Endvidere spiller kendskab til de skatteretlige regler en betydelig rolle for adskillige af virksomhedens beslutninger. Studiet indeholder derfor på 3. semester en gennemgang af skatteretten. Finansiering Finansielle beslutninger spiller en stigende rolle for virksomheden. Med internationaliseringen har også valutastyring fået en væsentlig plads i økonomistyringen. På 3. semester gennemgås en række af disse problemstillinger i faget Finansiering og valutastyring Afgangsprojekt Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en kompleks erhvervsøkonomisk problemstilling med hovedvægt inden for specialet. Projektet skal kunne dokumentere den studerendes evne til at identificere, formulere, analysere og udarbejde løsningsforslag ved anvendelse af studiets teorier og metoder. Afgangsprojektet kan udarbejdes gruppevis (højst fire personer). Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig prøve.

6 HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Undervisningen - hvor og hvornår? Undervisningen på HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring (HDR) finder sted på Ilimmarfik, Nuuk. Undervisningsformer Undervisningen i de tre første semestre er samlet i en række seminarer. Hvert seminar afvikles over flere hele dage alt afhængig af omfanget af pensum mv. Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med omfattende dialog mellem undervisere og studerende. Forelæsningerne suppleres med diskussioner af cases og dine egne erfaringer. Du forventes således at deltage aktivt i undervisningen. Imellem seminarerne skal du påregne at arbejde med forberedelse og opgaver, alene og i grupper, men med muligheder for selv at tilrettelægge indsatsen. I mellem seminarerne opretholdes kommunikationen i net-baseret fora. I det sidste semester udarbejdes et afgangsprojekt. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en kompleks erhvervsøkonomisk problemstilling med hovedvægt inden for specialet. Afgangsprojektet skal kunne dokumentere den studerendes evne til at identificere, formulere, analysere og udarbejde løsningsforslag ved anvendelse af studiets teorier og metoder. Afgangsprojektet udarbejdes enkeltvis eller i grupper. Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig prøve. Eksamen Faget Eksternt regnskab og faget Økonomistyring afsluttes med skriftlige prøver. I de øvrige fag vil der være skriftlige eller mundtlige prøver. Prøveformen fastlægges forud for studiestart. Priser Deltagerprisen er kr ,- for det første semester og derefter ,- pr. følgende semester, i alt kr ,- for hele HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring. Herudover skal beregnes udgifter til litteratur, i alt ca. kr ,- for hele forløbet. Oversigt over HD studiet i Regnskab og Økonomistyring Semester Undervisning i seminar Undervisningstimer ECTS-points 1. Semester 1. Eksternt regnskab 2. Strategi og ledelse 3. Eksternt regnskab 2. Semester 4. Økonomistyring 5. Virksomhedernes informationsbehandling 6. Økonomistyring 3. Semester 7. Skatteret 8. Finansiering 9. Projektseminar 4. Semester Afgangsprojekt 15 ECTS

7 Generelt om optagelse Der er to ansøgningsmuligheder til HD 2. del. Der kan søges om optagelse på baggrund af en opfyldelse af de formelle adgangskrav (se nedenfor) og man kan optages på dispensation (se afsnittet om dispensation). Ansøger vil modtage enten et optagelsesbrev eller en beskrivelse af hvilke fag der skal tages for at blive berettiget til optag. Det er derfor en god ide at søge om optagelse, hvis man er i tvivl om hvilke fag man evt. mangler. Det er særligt relevant at søge om dispensation indenfor linjen Organisation og Ledelse. Dette gælder især hvis du har en kandidatgrad eller en samfundsvidenskabelig bachelor. Formelle adgangskrav Formelt set kræves en af følgende adgangsgivende eksaminer, for at blive optaget på HD 2. del (inkl. enkeltfag) : HD 1. del Erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, HA Markedsøkonom Finansøkonom (AK) Markedsføringsøkonom (AK) forudsat at du har bestået valgemnerne driftsøkonomi, statistiske modeller samt regressionsanalyse og antalstabeller Akademimerkonom i international handel og markedsføring (VVU) forudsat at du har bestået fagene erhvervsøkonomi, global økonomi, erhvervsret, statistik Akademimerkonom i økonomi- og ressourcestyring (VVU) forudsat at du har bestået fagene erhvervsøkonomi, global økonomi, erhvervsret, statistik Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring Optagelse på dispensation Hvis du ikke har en af de formelt adgangsgivende eksaminer, kan du søge om optagelse på dispensation. Der kan dispenseres for adgangskravet, når det skønnes, at ansøgeren har de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger for at gennemføre studiet. Adgangsbetingelser Du søger om optagelse på dispensation ved at udfylde det almindelige ansøgningsskema og vedlægge den fornødne dokumentation. Derudover skal du skrive et brev, hvori du gør rede for, hvilke uddannelseselementer, du mener, der kan træde i stedet for den adgangsgivende eksamen. Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt du har en adgangsgivende eksamen, så er det vigtigt, at du får søgt om dispensation. Et udvalg bestående af personer fra Aalborg Universitet og Ilisimatusarfik gennemgår ansøgningerne og tager i samarbejde stilling til din ansøgning. Såfremt du ikke bliver optaget vil du blive vejledt om, hvad du mangler for at opfylde kravene. Dispensationsansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 1. juni Vejledning om erhvervserfaring Alle studerende, der søger optagelse på HD 2. del, skal som nævnt have to års relevant erhvervserfaring: Erhvervserfaringen er relevant, når der er tale om beskæftigelse, der giver indblik i en virksomheds økonomiske/organisatoriske funktioner. Erhvervserfaringen er ligeledes relevant, hvis den finder sted i relation til en afsluttet videregående uddannelse. Erhvervserfaringen kan være erhvervet før den adgangsgivende uddannelse til HD 2. del og erhvervserfaringen kan erhverves sideløbende med den adgangsgivende uddannelse til HD 2. del. Minimum 30 timers beskæftigelse om ugen svarer til fuldtidsarbejde timers beskæftigelse om ugen svarer til deltidsarbejde. Deltidsarbejde tæller som en halv måned uanset timetal. Erhvervserfaringen kan sammenstykkes af flere mindre ansættelsesperioder, men disse skal i så fald hver for sig have et omfang af minimum seks måneder. Der kan ikke dispenseres fra kravet om relevant erhvervserfaring.

8 Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er d. 1. juni 2013 for efterårssemestret Ansøgningsskema kan hentes på: - eller det kan rekvireres ved at kontakte Studieadministrationen ved Ilisimatusarfik. Ansøgningsskemaet til HD 2. del indeholder desuden en tro- og loveerklæring vedrørende relevant erhvervserfaring samt information om kravene til relevant erhvervserfaring. Bilag til ansøgningen Det er meget vigtigt for behandlingen af ansøgningen, at den er vedlagt en korrekt og fuldstændig dokumentation. Hvis man eftersender bilag til sin ansøgning, skal dette fremgå, og hvert bilag skal være påført navn og CPR-nummer. Ansøgning om optagelse på dispensation Ansøgning om optagelse på dispensation sker ved, at du udfylder et almindeligt ansøgningsskema til HD 2. del og vedlægger en begrundet dispensationsansøgning. Dispensationsansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 1. juni Besked om optagelse Praktiske oplysninger ikke kan deltage i undervisning eller eksamen i det pågældende fag. Ansøgere, der søger merit, opfordres til at indsende ansøgning så tidligt som muligt og senest den 1. juni Deltagerbetaling Der opkræves deltagerbetaling to gange årligt forud for semesterstart. Optagelsesbrevet vil være vedlagt faktura for 1. semester. På fakturaen er anført en betalingsfrist, der skal overholdes. Hvis man ikke betaler deltagerbetalingen, bliver man udmeldt. Hvis man ved en fejl ikke har modtaget faktura, skal man omgående rette henvendelse til Afdeling for Samfundsvidenskab. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, første eksamensforsøg pr. fag samt administration. Deltagerbetaling omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer. Det er en forudsætning for at deltage i undervisning og eksamen, at deltagerbetalingen er betalt rettidigt. Hvis du har indgået aftale med din arbejdsgiver om betaling af dit uddannelsesforløb, kan faktura sendes direkte til din arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiverens betalingsadresse ikke fremgår af ansøgningsskemaet, vil fakturaen blive sendt til dig på din privatadresse. Vi tilstræber, at alle har fået svar på deres ansøgning senest den 1. juli Optagelsesbrevet er vedlagt faktura for efterårssemesteret. Umiddelbart før semesterstart vil man modtage studiestartmateriale, der bl.a. indeholder skema og boglister. Hvis du fortryder din ansøgning og ønsker at melde fra, skal afmelding ske skriftligt til administrationen på Afdeling for Samfundsvidenskab. Deltagerbetalingen kan refunderes, såfremt vi har modtaget din afmelding før semesterstart, som er den 1. september for efterårssemestret og den 1. januar for forårssemestret. Vejledning om merit Hvis man har bestået prøver på en videregående uddannelse i fag, som både med hensyn til omfang, varighed og niveau svarer til en eller flere af fagene på HD, er der mulighed for at søge om fritagelse (merit) for det eller de pågældende fag. I ansøgningsskemaet om optagelse anføres, at man søger merit. Der skal vedlægges dokumentation for de aktiviteter og prøver, der danner grundlag for meritønsket. Hvis en merit bevilges, betyder det, at man Forbehold Ilisimatusarfik forbeholder sig ret til at aflyse udbudt undervisning på grund af for få ansøgere eller på grund af andre særlige omstændigheder. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer samt slåfejl. Der tages endvidere forbehold for bekendtgørelsesændringer samt studieordningsændringer, der for eksempel kan medføre ændringer i aktiviteternes fordeling på de enkelte semestre mv. Yderligere information Yderligere information kan findes på Spørgsmål i forbindelse med ansøgning om optagelse og administration af efter- og videreuddannelse rettes til: Ilisimatusarfik ved Institutleder Klaus Georg Hansen Direkte:

STUDIEORDNING FOR HD - UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006 og 2008

STUDIEORDNING FOR HD - UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006 og 2008 STUDIEORDNING FOR HD - UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 2000 med justeringer 2006 og 2008 1 GRUNDLAG HD-uddannelsen i Regnskab og økonomistyring er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Regnskab og økonomistyring er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Master i RETORIK OG FORMIDLING

Master i RETORIK OG FORMIDLING Master i RETORIK OG FORMIDLING Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 3 Målgruppe... 3 Kompetenceprofil... 3 Tilrettelæggelse... 4 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV)

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV) MBV tager afsæt i en kompleks forståelse af byggeriet, som har til formål at inspirere deltagerne til nye og mere eksplicitte måder at sikre projekters værdiskabelse. MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit?

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS-point Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Side 1 af 5 Vejledning til Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Formål med uddannelsen Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse, JUSA-Grønland er en uddannelse, som har sigte på at opkvalificere

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Diplomuddannelse retning sportmanagement

Diplomuddannelse retning sportmanagement Merkantil Diplomuddannelse retning sportmanagement DIP MAN LOM I G AGE O MEN LFT 20 13 med fokus på ledelse af Golfklubber Uddannelsen udbydes under åben uddannelse i samarbejde med Dansk Golf Union og

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse Bilag 2 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen 1.a) Angiv det budgetterede forbrug af lærerarbejdstimer/tap-timer for 1998 ved den pædagogiske diplomuddannelse (inklusiv forberedelse). Arbejdstimer

Læs mere

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis AKADEMIFAG -2. halvår 2014 Det strategiske lederskab Ledelse i praksis Coaching og konflikthåndtering Positiv psykologi i ledelse Økonomistyring i praksis Human Resource Management Erhvervsøkonomi Kommunikation

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12 AU /Merkonom Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linier: Ledelse (L)

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Fra og med 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I ODENSE... 3 2. OVERSIGT

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere