HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse"

Transkript

1 HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013

2 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består af to dele; en 1. del, der er fælles for alle og en 2. del, hvor den studerende læser videre inden for et erhvervsøkonomisk speciale. Studiets overordnede formål er at give den studerende indsigt i et erhvervsøkonomisk speciale, således at den studerende ved kritisk anvendelse af studiets teorier og metoder kvalificeres til at løse komplekse økonomiske og ledelsesmæssige opgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. HD studiets 1. del er et bredt erhvervsøkonomisk studium, hvor hovedvægten lægges på teori- og metodebeherskelse inden for samfundsvidenskabelige grunddiscipliner, således at der opnås en faglig bredde, og således at studiet kan danne grundlag for et efterfølgende speciale. HD studiets 2. del skal give en faglig specialisering, hvor hovedvægten lægges på specialets teorier og metoder. Ud fra et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv relateres specialet endvidere til andre fagområder. HD 1. del og HD 2. del svarer hver til ét studenterårsværk, men da man læser på halv tid, er den normerede tid for hver del to år. Et årsværk udgør 60 point i European Credit Transfer System (ECTSpoint). Ved opgørelsen af ECTS-point indregnes arbejdsbelastningen ved skemalagt undervisning, hjemmeforberedelse og selvstudium samt udarbejdelse af skriftlige arbejder i form af øvelser, cases, seminarer og afgangsprojekter. HD i Grønland Ilisimatusarfik udbyder i samarbejde med Aalborg universitet HD 2. del i Organisation og Ledelse samt Regnskab og Økonomistyring. I Grønland udbyder Handelsskolen uddannelser og kurser som giver adgang til HD 2 del. HD uddannelsernes niveau er sammenligneligt med niveauet på Aalborg Universitet (og generelt med retningslinjerne fra HD fællesudvalget under det danske undervisningsministerium). Hermed sikres muligheden for at studerende (fra Grønland og Danmark) kan tage kurser og semestre i både Danmark og Grønland. Endvidere at en grønlandsk HD ækvivalerer en dansk HD. Den grønlandske HD bibringer studerende relevant teoretisk og evidensbaseret viden om grønlandske forhold. Dette skal sikre, at dimittenderne er i stand til at analysere grønlandske virksomheders problematikker med relevante redskaber.

3 Formål HD 2. del Organisation og Ledelse HD i Organisation og Ledelse (HDO) henvender sig til alle, som i forvejen har uddannelse og erhvervserfaring men, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse. HDO kvalificerer dig til lederstillinger, konsulentopgaver og stabsfunktioner i det private og det offentlige. HDO bygger på World Class litteratur inden for områderne: Strategic Management, Organization Theory, Human Resource Management, Organizational Behaviour og Change Management and Organizational Learning. Studiet kombinerer teori og praksis og er således anvendelsesorienteret. HDO udvikler din forståelse for ledelsesudfordringer. Studiet giver dig ideer til visioner og nye løsninger samt en værktøjskasse med analysemodeller og management koncepter. Vejledningen vil foregå elektronisk via internettet. Undervisningssproget er dansk og litteraturen er dansk og engelsk. Desuden skal der skrives et resumé af afgangsprojektet på engelsk. Indhold og opbygning Studiets emneområder og aktiviteter er fordelt over de fire semestre, således som det fremgår af omstående skema. Studiet består indholdsmæssigt af en række fagområder, opdelt over 3-4 seminarer på hvert semester: Seminar 3 handler om kultur og kommunikation i organisationer, herunder værdibaseret ledelse, individets læringsprocesser, den lærende organisation, videndeling, magt og politik i organisationer, herunder interessemodsætninger og konflikter. forskellige former for kontrol, magtbaser, magtstrategier og spillet om indflydelse og dialogværktøjer. Semester 2 Seminar 4 består af kommunikation og kultur i organisationer, herunder værdibaseret ledelse, individets læringsprocesser, den lærende organisation, videndeling, dialogværktøjer og coaching. Seminar 5 handler om magt og politik i organisationen, herunder interessemodsætninger og konflikter, forskellige former for kontrol, magtbaser, magtstrategier og spillet om indflydelse. Strategi, omverden og organisationsudvikling, herunder forretningsmuligheder, trusler, konkurrencen, kunderne og organisationens kapabiliteter. Seminar 6 indeholder innovation og forandringsledelse i organisationsperspektiv, herunder modstand mod forandring, forandringsstrategi, konsulentmedvirken og ledelsesrollen i forbindelse med organisationsforandring. Semester 3 Seminar 7 fortsætter med innovation og forandringsledelse. Seminar 8 er strategisk udvikling gennem restrukturering, styring og tuning af processer, herunder TQM, LEAN, BSC, fusioner m.v. Semester 1 Seminar 1 indeholder strategi, værdikæde og processer, organisationsstruktur og ledelsessystemer, herunder organisationers udviklingsforløb og design og udvikling af fleksible og effektive organisationer. Seminar 2 omhandler ledelse og motivation, herunder beslutningsprocesser, situationsbestemt ledelse, projektledelse og personligt lederskab. Seminar 9 er strategisk udvikling gennem revitalisering, innovation og fornyelse, herunder forskellige former for innovation, entreprenørskab, læring i organisationer. Strategisk udvikling gennem samarbejde og relationsopbygning i form af alliancer, joint ventures og netværksdannelser. Semester 4 Det sidste semester beskæftiger sig udelukkende med udarbejdelse af afgangsprojektet.

4 HD 2. del Organisation og ledelse Undervisningen - hvor og hvornår? Undervisningen på HD 2. del i Organisation og Ledelse finder sted på Ilimmarfik, Nuuk. Undervisningsformer Undervisningen i de tre første semestre er samlet i en række seminarer. Hvert seminar afvikles over flere hele dage alt afhængig af omfanget af pensum mv. Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med omfattende dialog mellem undervisere og studerende. Forelæsningerne suppleres med diskussioner af cases og dine egne erfaringer. Du forventes således at deltage aktivt i undervisningen. Imellem seminarerne skal du påregne at arbejde med forberedelse og opgaver, alene og i grupper, men med muligheder for selv at tilrettelægge indsatsen. I mellem seminarerne opretholdes kommunikationen i netbaseret fora. I det sidste semester udarbejdes et afgangsprojekt. Eksamen Hvert semester afsluttes med en eksamen. Eksamen efter 1. semester er en intern, mundtlig eksamen med udgangspunkt i projekt 1. Eksamen efter 2. semester er en skriftlig eksamen med ekstern censur på grundlag af en case. Eksamen efter 3. semester er en intern, mundtlig eksamen med udgangspunkt i projekt 2. Eksamen efter 4. semester er en mundtlig eksamen med udgangspunkt i speciale-afhandlingen og med ekstern censur. Priser Deltagerprisen er kr ,- for det første semester og derefter ,- pr. følgende semester, i alt kr ,- for hele HD 2. del i Organisation og Ledelse. Herudover skal beregnes udgifter til litteratur, i alt ca. kr ,- for hele forløbet. Oversigt over HD studiet i Organisation og Ledelse Semester Undervisning i seminar Undervisningstimer ECTS-points 1. Semester 1. Strategi og organisationers udviklingsforløb 2. Ledelse og motivation 3. Organisationskultur 2. Semester 4. Organisationens menneskelige ressourcer 5. Strategi-analyser 6. Innovation og forandringsledelse 3. Semester 7. Processtyring 8. Strategisk udvikling 9. Relationer og netværksdannelse 4. Semester Afgangsprojekt 15 ECTS

5 HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Formål Formålet med HD studiet i Regnskab og Økonomistyring (HDR) er at give studerende med praktiske erfaringer faglige forudsætninger for at kunne bestride ledende stillinger primært inden for økonomifunktionen inden for handel, industri og service. virksomhedens organisatoriske opbygning og behovet for økonomiinformation. I faget gennemgås endvidere en række grundlæggende metoder for økonomibeskrivelse, der danner grundlag for såvel internt som eksternt regnskabsvæsen. Da økonomifunktionen ofte er placeret i topledelsen, tilstræbes det herudover at give studiet en sådan bredde, at der kan dannes den teoretiske basis for økonomifunktionens støtte til de øvrige ledelsesfunktioner. Dimittender fra HD i Regnskab & Økonomistyring (HDR) har mulighed for at fortsætte på revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.). Undervisningssproget er dansk. Litteraturen er på dansk og engelsk. Afgangsprojektet skrives på dansk eller engelsk. Der skal være et resumé af afgangsprojektet på engelsk. Vejledningen vil foregå elektronisk via internettet. Virksomhedens budgettering er en af grundpillerne i virksomhedens økonomistyring. Dimittenderne fra studiet skal derfor være i stand til at etablere budgetsystemer med tilhørende dataregistrerings- og databehandlingssystemer i forskellige virksomhedstyper. Herudover skal de være i stand til at koble budgetsystemerne til den strategiske styring, der foregår i virksomheden. Virksomhedens informationsbehandling Faget omhandler dataregistreringen og databehandlingen herunder ERP-systemer. Ud over en grundig gennemgang af edb omfatter dette fag også virksomhedens operative styringsopgaver, herunder logistikledelse i forsyningskæder. Indhold og opbygning Studiets emneområder og aktiviteter er fordelt over de fire semestre, således som det fremgår af omstående skema. Eksternt regnskab Faget har fokus på den information om virksomhedens økonomiske forhold, der formidles til eksterne interessegrupper (aktionærerne, kreditorerne, skattevæsenet og offentligheden) ved hjælp af årsregnskab, årsberetning mv. Faget omfatter endvidere regnskabsanalyse og koncernregnskab. Strategi og ledelse Fagområdet har til formål at give en indsigt i modeller og metoder, der anvendes i relation til virksomhedens strategiske styring. Faget valg af virksomhedens markeder, kapacitetsgrundlag, finansiering og organisation på grundlag af strategiske analyser. Endvidere behandles implementering af virksomhedsstrategier samt områder af ledelseslæren. Økonomistyring Det er en af økonomifunktionens væsentlige opgaver at etablere beslutningsgrundlag for beslutningstagerne i organisationen. En del af undervisningen består derfor i at klarlægge beslutningsopgaverne i en virksomhed og de deraf afledte informationsbehov. Hermed understreges samspillet mellem Skatteret Sammenhængende med virksomhedens årsregnskab optræder der en række skattemæssige problemstillinger. Endvidere spiller kendskab til de skatteretlige regler en betydelig rolle for adskillige af virksomhedens beslutninger. Studiet indeholder derfor på 3. semester en gennemgang af skatteretten. Finansiering Finansielle beslutninger spiller en stigende rolle for virksomheden. Med internationaliseringen har også valutastyring fået en væsentlig plads i økonomistyringen. På 3. semester gennemgås en række af disse problemstillinger i faget Finansiering og valutastyring Afgangsprojekt Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en kompleks erhvervsøkonomisk problemstilling med hovedvægt inden for specialet. Projektet skal kunne dokumentere den studerendes evne til at identificere, formulere, analysere og udarbejde løsningsforslag ved anvendelse af studiets teorier og metoder. Afgangsprojektet kan udarbejdes gruppevis (højst fire personer). Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig prøve.

6 HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Undervisningen - hvor og hvornår? Undervisningen på HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring (HDR) finder sted på Ilimmarfik, Nuuk. Undervisningsformer Undervisningen i de tre første semestre er samlet i en række seminarer. Hvert seminar afvikles over flere hele dage alt afhængig af omfanget af pensum mv. Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med omfattende dialog mellem undervisere og studerende. Forelæsningerne suppleres med diskussioner af cases og dine egne erfaringer. Du forventes således at deltage aktivt i undervisningen. Imellem seminarerne skal du påregne at arbejde med forberedelse og opgaver, alene og i grupper, men med muligheder for selv at tilrettelægge indsatsen. I mellem seminarerne opretholdes kommunikationen i net-baseret fora. I det sidste semester udarbejdes et afgangsprojekt. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en kompleks erhvervsøkonomisk problemstilling med hovedvægt inden for specialet. Afgangsprojektet skal kunne dokumentere den studerendes evne til at identificere, formulere, analysere og udarbejde løsningsforslag ved anvendelse af studiets teorier og metoder. Afgangsprojektet udarbejdes enkeltvis eller i grupper. Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig prøve. Eksamen Faget Eksternt regnskab og faget Økonomistyring afsluttes med skriftlige prøver. I de øvrige fag vil der være skriftlige eller mundtlige prøver. Prøveformen fastlægges forud for studiestart. Priser Deltagerprisen er kr ,- for det første semester og derefter ,- pr. følgende semester, i alt kr ,- for hele HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring. Herudover skal beregnes udgifter til litteratur, i alt ca. kr ,- for hele forløbet. Oversigt over HD studiet i Regnskab og Økonomistyring Semester Undervisning i seminar Undervisningstimer ECTS-points 1. Semester 1. Eksternt regnskab 2. Strategi og ledelse 3. Eksternt regnskab 2. Semester 4. Økonomistyring 5. Virksomhedernes informationsbehandling 6. Økonomistyring 3. Semester 7. Skatteret 8. Finansiering 9. Projektseminar 4. Semester Afgangsprojekt 15 ECTS

7 Generelt om optagelse Der er to ansøgningsmuligheder til HD 2. del. Der kan søges om optagelse på baggrund af en opfyldelse af de formelle adgangskrav (se nedenfor) og man kan optages på dispensation (se afsnittet om dispensation). Ansøger vil modtage enten et optagelsesbrev eller en beskrivelse af hvilke fag der skal tages for at blive berettiget til optag. Det er derfor en god ide at søge om optagelse, hvis man er i tvivl om hvilke fag man evt. mangler. Det er særligt relevant at søge om dispensation indenfor linjen Organisation og Ledelse. Dette gælder især hvis du har en kandidatgrad eller en samfundsvidenskabelig bachelor. Formelle adgangskrav Formelt set kræves en af følgende adgangsgivende eksaminer, for at blive optaget på HD 2. del (inkl. enkeltfag) : HD 1. del Erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, HA Markedsøkonom Finansøkonom (AK) Markedsføringsøkonom (AK) forudsat at du har bestået valgemnerne driftsøkonomi, statistiske modeller samt regressionsanalyse og antalstabeller Akademimerkonom i international handel og markedsføring (VVU) forudsat at du har bestået fagene erhvervsøkonomi, global økonomi, erhvervsret, statistik Akademimerkonom i økonomi- og ressourcestyring (VVU) forudsat at du har bestået fagene erhvervsøkonomi, global økonomi, erhvervsret, statistik Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring Optagelse på dispensation Hvis du ikke har en af de formelt adgangsgivende eksaminer, kan du søge om optagelse på dispensation. Der kan dispenseres for adgangskravet, når det skønnes, at ansøgeren har de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger for at gennemføre studiet. Adgangsbetingelser Du søger om optagelse på dispensation ved at udfylde det almindelige ansøgningsskema og vedlægge den fornødne dokumentation. Derudover skal du skrive et brev, hvori du gør rede for, hvilke uddannelseselementer, du mener, der kan træde i stedet for den adgangsgivende eksamen. Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt du har en adgangsgivende eksamen, så er det vigtigt, at du får søgt om dispensation. Et udvalg bestående af personer fra Aalborg Universitet og Ilisimatusarfik gennemgår ansøgningerne og tager i samarbejde stilling til din ansøgning. Såfremt du ikke bliver optaget vil du blive vejledt om, hvad du mangler for at opfylde kravene. Dispensationsansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 1. juni Vejledning om erhvervserfaring Alle studerende, der søger optagelse på HD 2. del, skal som nævnt have to års relevant erhvervserfaring: Erhvervserfaringen er relevant, når der er tale om beskæftigelse, der giver indblik i en virksomheds økonomiske/organisatoriske funktioner. Erhvervserfaringen er ligeledes relevant, hvis den finder sted i relation til en afsluttet videregående uddannelse. Erhvervserfaringen kan være erhvervet før den adgangsgivende uddannelse til HD 2. del og erhvervserfaringen kan erhverves sideløbende med den adgangsgivende uddannelse til HD 2. del. Minimum 30 timers beskæftigelse om ugen svarer til fuldtidsarbejde timers beskæftigelse om ugen svarer til deltidsarbejde. Deltidsarbejde tæller som en halv måned uanset timetal. Erhvervserfaringen kan sammenstykkes af flere mindre ansættelsesperioder, men disse skal i så fald hver for sig have et omfang af minimum seks måneder. Der kan ikke dispenseres fra kravet om relevant erhvervserfaring.

8 Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er d. 1. juni 2013 for efterårssemestret Ansøgningsskema kan hentes på: - eller det kan rekvireres ved at kontakte Studieadministrationen ved Ilisimatusarfik. Ansøgningsskemaet til HD 2. del indeholder desuden en tro- og loveerklæring vedrørende relevant erhvervserfaring samt information om kravene til relevant erhvervserfaring. Bilag til ansøgningen Det er meget vigtigt for behandlingen af ansøgningen, at den er vedlagt en korrekt og fuldstændig dokumentation. Hvis man eftersender bilag til sin ansøgning, skal dette fremgå, og hvert bilag skal være påført navn og CPR-nummer. Ansøgning om optagelse på dispensation Ansøgning om optagelse på dispensation sker ved, at du udfylder et almindeligt ansøgningsskema til HD 2. del og vedlægger en begrundet dispensationsansøgning. Dispensationsansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 1. juni Besked om optagelse Praktiske oplysninger ikke kan deltage i undervisning eller eksamen i det pågældende fag. Ansøgere, der søger merit, opfordres til at indsende ansøgning så tidligt som muligt og senest den 1. juni Deltagerbetaling Der opkræves deltagerbetaling to gange årligt forud for semesterstart. Optagelsesbrevet vil være vedlagt faktura for 1. semester. På fakturaen er anført en betalingsfrist, der skal overholdes. Hvis man ikke betaler deltagerbetalingen, bliver man udmeldt. Hvis man ved en fejl ikke har modtaget faktura, skal man omgående rette henvendelse til Afdeling for Samfundsvidenskab. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, første eksamensforsøg pr. fag samt administration. Deltagerbetaling omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer. Det er en forudsætning for at deltage i undervisning og eksamen, at deltagerbetalingen er betalt rettidigt. Hvis du har indgået aftale med din arbejdsgiver om betaling af dit uddannelsesforløb, kan faktura sendes direkte til din arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiverens betalingsadresse ikke fremgår af ansøgningsskemaet, vil fakturaen blive sendt til dig på din privatadresse. Vi tilstræber, at alle har fået svar på deres ansøgning senest den 1. juli Optagelsesbrevet er vedlagt faktura for efterårssemesteret. Umiddelbart før semesterstart vil man modtage studiestartmateriale, der bl.a. indeholder skema og boglister. Hvis du fortryder din ansøgning og ønsker at melde fra, skal afmelding ske skriftligt til administrationen på Afdeling for Samfundsvidenskab. Deltagerbetalingen kan refunderes, såfremt vi har modtaget din afmelding før semesterstart, som er den 1. september for efterårssemestret og den 1. januar for forårssemestret. Vejledning om merit Hvis man har bestået prøver på en videregående uddannelse i fag, som både med hensyn til omfang, varighed og niveau svarer til en eller flere af fagene på HD, er der mulighed for at søge om fritagelse (merit) for det eller de pågældende fag. I ansøgningsskemaet om optagelse anføres, at man søger merit. Der skal vedlægges dokumentation for de aktiviteter og prøver, der danner grundlag for meritønsket. Hvis en merit bevilges, betyder det, at man Forbehold Ilisimatusarfik forbeholder sig ret til at aflyse udbudt undervisning på grund af for få ansøgere eller på grund af andre særlige omstændigheder. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer samt slåfejl. Der tages endvidere forbehold for bekendtgørelsesændringer samt studieordningsændringer, der for eksempel kan medføre ændringer i aktiviteternes fordeling på de enkelte semestre mv. Yderligere information Yderligere information kan findes på Spørgsmål i forbindelse med ansøgning om optagelse og administration af efter- og videreuddannelse rettes til: Ilisimatusarfik ved Institutleder Klaus Georg Hansen Direkte:

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 2000 med justeringer 2006 1 GRUNDLAG 2 HD-uddannelsen i Regnskab og økonomistyring er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 med justeringer 2006 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD - UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006 og 2008

STUDIEORDNING FOR HD - UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006 og 2008 STUDIEORDNING FOR HD - UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 2000 med justeringer 2006 og 2008 1 GRUNDLAG HD-uddannelsen i Regnskab og økonomistyring er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Regnskab og økonomistyring er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsfrist 3. august 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde ansøgningsskemaet med blokbogstaver 1.

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011328 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 , februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5 8000

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden!

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet skal udfyldes med blokbogstaver 1.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk/deltid Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden! Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER

DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Design og ledelse af kreative processer Alle mennesker har evnen til at skabe nye idéer, tænke nye tanker og gøre ting på nye

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

NYESTE GUDSTJENESTE- OG RITUALFORMER

NYESTE GUDSTJENESTE- OG RITUALFORMER NYESTE GUDSTJENESTE- OG RITUALFORMER Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Målgruppe... 2 Tilrettelæggelse... 2 Adgangskrav... 2 Fagligt indhold...

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE MED MULIGHED FOR SPECIALISERING I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE MED MULIGHED FOR SPECIALISERING I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING Tid til fordybelse VIDEREUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE MED MULIGHED FOR SPECIALISERING I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING Den merkantile diplomuddannelse er en

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING til deltidsuddannelser

ANSØGNINGSVEJLEDNING til deltidsuddannelser ANSØGNINGSVEJLEDNING til deltidsuddannelser Login til Ansøgningsportalen (STADS-DANS): https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx?_afrloop=6320756782222216&_afrw indowmode=0&_adf.ctrl-state=1957u6znez_4

Læs mere

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2013 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes med

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects) for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects),

Læs mere

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E: Akademiuddannelserne

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E:  Akademiuddannelserne Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks 1038 3900 Nuuk T: +299 32 30 99 F: +299 32 32 55 E: ninuuk@ninuuk.gl www.ninuuk.gl AU Akademiuddannelserne AU Akademiuddannelserne Akademiuddannelserne er for dig,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller

Læs mere

efter-& nelse videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Tilvalg i historie Enkeltfag

efter-& nelse videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Tilvalg i historie Enkeltfag uddan- efter-& nelse videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Tilvalg i historie Enkeltfag September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Aarhus Universitet

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003 Side 1 af 15 sider Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere