HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse"

Transkript

1 HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013

2 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består af to dele; en 1. del, der er fælles for alle og en 2. del, hvor den studerende læser videre inden for et erhvervsøkonomisk speciale. Studiets overordnede formål er at give den studerende indsigt i et erhvervsøkonomisk speciale, således at den studerende ved kritisk anvendelse af studiets teorier og metoder kvalificeres til at løse komplekse økonomiske og ledelsesmæssige opgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. HD studiets 1. del er et bredt erhvervsøkonomisk studium, hvor hovedvægten lægges på teori- og metodebeherskelse inden for samfundsvidenskabelige grunddiscipliner, således at der opnås en faglig bredde, og således at studiet kan danne grundlag for et efterfølgende speciale. HD studiets 2. del skal give en faglig specialisering, hvor hovedvægten lægges på specialets teorier og metoder. Ud fra et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv relateres specialet endvidere til andre fagområder. HD 1. del og HD 2. del svarer hver til ét studenterårsværk, men da man læser på halv tid, er den normerede tid for hver del to år. Et årsværk udgør 60 point i European Credit Transfer System (ECTSpoint). Ved opgørelsen af ECTS-point indregnes arbejdsbelastningen ved skemalagt undervisning, hjemmeforberedelse og selvstudium samt udarbejdelse af skriftlige arbejder i form af øvelser, cases, seminarer og afgangsprojekter. HD i Grønland Ilisimatusarfik udbyder i samarbejde med Aalborg universitet HD 2. del i Organisation og Ledelse samt Regnskab og Økonomistyring. I Grønland udbyder Handelsskolen uddannelser og kurser som giver adgang til HD 2 del. HD uddannelsernes niveau er sammenligneligt med niveauet på Aalborg Universitet (og generelt med retningslinjerne fra HD fællesudvalget under det danske undervisningsministerium). Hermed sikres muligheden for at studerende (fra Grønland og Danmark) kan tage kurser og semestre i både Danmark og Grønland. Endvidere at en grønlandsk HD ækvivalerer en dansk HD. Den grønlandske HD bibringer studerende relevant teoretisk og evidensbaseret viden om grønlandske forhold. Dette skal sikre, at dimittenderne er i stand til at analysere grønlandske virksomheders problematikker med relevante redskaber.

3 Formål HD 2. del Organisation og Ledelse HD i Organisation og Ledelse (HDO) henvender sig til alle, som i forvejen har uddannelse og erhvervserfaring men, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse. HDO kvalificerer dig til lederstillinger, konsulentopgaver og stabsfunktioner i det private og det offentlige. HDO bygger på World Class litteratur inden for områderne: Strategic Management, Organization Theory, Human Resource Management, Organizational Behaviour og Change Management and Organizational Learning. Studiet kombinerer teori og praksis og er således anvendelsesorienteret. HDO udvikler din forståelse for ledelsesudfordringer. Studiet giver dig ideer til visioner og nye løsninger samt en værktøjskasse med analysemodeller og management koncepter. Vejledningen vil foregå elektronisk via internettet. Undervisningssproget er dansk og litteraturen er dansk og engelsk. Desuden skal der skrives et resumé af afgangsprojektet på engelsk. Indhold og opbygning Studiets emneområder og aktiviteter er fordelt over de fire semestre, således som det fremgår af omstående skema. Studiet består indholdsmæssigt af en række fagområder, opdelt over 3-4 seminarer på hvert semester: Seminar 3 handler om kultur og kommunikation i organisationer, herunder værdibaseret ledelse, individets læringsprocesser, den lærende organisation, videndeling, magt og politik i organisationer, herunder interessemodsætninger og konflikter. forskellige former for kontrol, magtbaser, magtstrategier og spillet om indflydelse og dialogværktøjer. Semester 2 Seminar 4 består af kommunikation og kultur i organisationer, herunder værdibaseret ledelse, individets læringsprocesser, den lærende organisation, videndeling, dialogværktøjer og coaching. Seminar 5 handler om magt og politik i organisationen, herunder interessemodsætninger og konflikter, forskellige former for kontrol, magtbaser, magtstrategier og spillet om indflydelse. Strategi, omverden og organisationsudvikling, herunder forretningsmuligheder, trusler, konkurrencen, kunderne og organisationens kapabiliteter. Seminar 6 indeholder innovation og forandringsledelse i organisationsperspektiv, herunder modstand mod forandring, forandringsstrategi, konsulentmedvirken og ledelsesrollen i forbindelse med organisationsforandring. Semester 3 Seminar 7 fortsætter med innovation og forandringsledelse. Seminar 8 er strategisk udvikling gennem restrukturering, styring og tuning af processer, herunder TQM, LEAN, BSC, fusioner m.v. Semester 1 Seminar 1 indeholder strategi, værdikæde og processer, organisationsstruktur og ledelsessystemer, herunder organisationers udviklingsforløb og design og udvikling af fleksible og effektive organisationer. Seminar 2 omhandler ledelse og motivation, herunder beslutningsprocesser, situationsbestemt ledelse, projektledelse og personligt lederskab. Seminar 9 er strategisk udvikling gennem revitalisering, innovation og fornyelse, herunder forskellige former for innovation, entreprenørskab, læring i organisationer. Strategisk udvikling gennem samarbejde og relationsopbygning i form af alliancer, joint ventures og netværksdannelser. Semester 4 Det sidste semester beskæftiger sig udelukkende med udarbejdelse af afgangsprojektet.

4 HD 2. del Organisation og ledelse Undervisningen - hvor og hvornår? Undervisningen på HD 2. del i Organisation og Ledelse finder sted på Ilimmarfik, Nuuk. Undervisningsformer Undervisningen i de tre første semestre er samlet i en række seminarer. Hvert seminar afvikles over flere hele dage alt afhængig af omfanget af pensum mv. Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med omfattende dialog mellem undervisere og studerende. Forelæsningerne suppleres med diskussioner af cases og dine egne erfaringer. Du forventes således at deltage aktivt i undervisningen. Imellem seminarerne skal du påregne at arbejde med forberedelse og opgaver, alene og i grupper, men med muligheder for selv at tilrettelægge indsatsen. I mellem seminarerne opretholdes kommunikationen i netbaseret fora. I det sidste semester udarbejdes et afgangsprojekt. Eksamen Hvert semester afsluttes med en eksamen. Eksamen efter 1. semester er en intern, mundtlig eksamen med udgangspunkt i projekt 1. Eksamen efter 2. semester er en skriftlig eksamen med ekstern censur på grundlag af en case. Eksamen efter 3. semester er en intern, mundtlig eksamen med udgangspunkt i projekt 2. Eksamen efter 4. semester er en mundtlig eksamen med udgangspunkt i speciale-afhandlingen og med ekstern censur. Priser Deltagerprisen er kr ,- for det første semester og derefter ,- pr. følgende semester, i alt kr ,- for hele HD 2. del i Organisation og Ledelse. Herudover skal beregnes udgifter til litteratur, i alt ca. kr ,- for hele forløbet. Oversigt over HD studiet i Organisation og Ledelse Semester Undervisning i seminar Undervisningstimer ECTS-points 1. Semester 1. Strategi og organisationers udviklingsforløb 2. Ledelse og motivation 3. Organisationskultur 2. Semester 4. Organisationens menneskelige ressourcer 5. Strategi-analyser 6. Innovation og forandringsledelse 3. Semester 7. Processtyring 8. Strategisk udvikling 9. Relationer og netværksdannelse 4. Semester Afgangsprojekt 15 ECTS

5 HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Formål Formålet med HD studiet i Regnskab og Økonomistyring (HDR) er at give studerende med praktiske erfaringer faglige forudsætninger for at kunne bestride ledende stillinger primært inden for økonomifunktionen inden for handel, industri og service. virksomhedens organisatoriske opbygning og behovet for økonomiinformation. I faget gennemgås endvidere en række grundlæggende metoder for økonomibeskrivelse, der danner grundlag for såvel internt som eksternt regnskabsvæsen. Da økonomifunktionen ofte er placeret i topledelsen, tilstræbes det herudover at give studiet en sådan bredde, at der kan dannes den teoretiske basis for økonomifunktionens støtte til de øvrige ledelsesfunktioner. Dimittender fra HD i Regnskab & Økonomistyring (HDR) har mulighed for at fortsætte på revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.). Undervisningssproget er dansk. Litteraturen er på dansk og engelsk. Afgangsprojektet skrives på dansk eller engelsk. Der skal være et resumé af afgangsprojektet på engelsk. Vejledningen vil foregå elektronisk via internettet. Virksomhedens budgettering er en af grundpillerne i virksomhedens økonomistyring. Dimittenderne fra studiet skal derfor være i stand til at etablere budgetsystemer med tilhørende dataregistrerings- og databehandlingssystemer i forskellige virksomhedstyper. Herudover skal de være i stand til at koble budgetsystemerne til den strategiske styring, der foregår i virksomheden. Virksomhedens informationsbehandling Faget omhandler dataregistreringen og databehandlingen herunder ERP-systemer. Ud over en grundig gennemgang af edb omfatter dette fag også virksomhedens operative styringsopgaver, herunder logistikledelse i forsyningskæder. Indhold og opbygning Studiets emneområder og aktiviteter er fordelt over de fire semestre, således som det fremgår af omstående skema. Eksternt regnskab Faget har fokus på den information om virksomhedens økonomiske forhold, der formidles til eksterne interessegrupper (aktionærerne, kreditorerne, skattevæsenet og offentligheden) ved hjælp af årsregnskab, årsberetning mv. Faget omfatter endvidere regnskabsanalyse og koncernregnskab. Strategi og ledelse Fagområdet har til formål at give en indsigt i modeller og metoder, der anvendes i relation til virksomhedens strategiske styring. Faget valg af virksomhedens markeder, kapacitetsgrundlag, finansiering og organisation på grundlag af strategiske analyser. Endvidere behandles implementering af virksomhedsstrategier samt områder af ledelseslæren. Økonomistyring Det er en af økonomifunktionens væsentlige opgaver at etablere beslutningsgrundlag for beslutningstagerne i organisationen. En del af undervisningen består derfor i at klarlægge beslutningsopgaverne i en virksomhed og de deraf afledte informationsbehov. Hermed understreges samspillet mellem Skatteret Sammenhængende med virksomhedens årsregnskab optræder der en række skattemæssige problemstillinger. Endvidere spiller kendskab til de skatteretlige regler en betydelig rolle for adskillige af virksomhedens beslutninger. Studiet indeholder derfor på 3. semester en gennemgang af skatteretten. Finansiering Finansielle beslutninger spiller en stigende rolle for virksomheden. Med internationaliseringen har også valutastyring fået en væsentlig plads i økonomistyringen. På 3. semester gennemgås en række af disse problemstillinger i faget Finansiering og valutastyring Afgangsprojekt Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en kompleks erhvervsøkonomisk problemstilling med hovedvægt inden for specialet. Projektet skal kunne dokumentere den studerendes evne til at identificere, formulere, analysere og udarbejde løsningsforslag ved anvendelse af studiets teorier og metoder. Afgangsprojektet kan udarbejdes gruppevis (højst fire personer). Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig prøve.

6 HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Undervisningen - hvor og hvornår? Undervisningen på HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring (HDR) finder sted på Ilimmarfik, Nuuk. Undervisningsformer Undervisningen i de tre første semestre er samlet i en række seminarer. Hvert seminar afvikles over flere hele dage alt afhængig af omfanget af pensum mv. Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med omfattende dialog mellem undervisere og studerende. Forelæsningerne suppleres med diskussioner af cases og dine egne erfaringer. Du forventes således at deltage aktivt i undervisningen. Imellem seminarerne skal du påregne at arbejde med forberedelse og opgaver, alene og i grupper, men med muligheder for selv at tilrettelægge indsatsen. I mellem seminarerne opretholdes kommunikationen i net-baseret fora. I det sidste semester udarbejdes et afgangsprojekt. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en kompleks erhvervsøkonomisk problemstilling med hovedvægt inden for specialet. Afgangsprojektet skal kunne dokumentere den studerendes evne til at identificere, formulere, analysere og udarbejde løsningsforslag ved anvendelse af studiets teorier og metoder. Afgangsprojektet udarbejdes enkeltvis eller i grupper. Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig prøve. Eksamen Faget Eksternt regnskab og faget Økonomistyring afsluttes med skriftlige prøver. I de øvrige fag vil der være skriftlige eller mundtlige prøver. Prøveformen fastlægges forud for studiestart. Priser Deltagerprisen er kr ,- for det første semester og derefter ,- pr. følgende semester, i alt kr ,- for hele HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring. Herudover skal beregnes udgifter til litteratur, i alt ca. kr ,- for hele forløbet. Oversigt over HD studiet i Regnskab og Økonomistyring Semester Undervisning i seminar Undervisningstimer ECTS-points 1. Semester 1. Eksternt regnskab 2. Strategi og ledelse 3. Eksternt regnskab 2. Semester 4. Økonomistyring 5. Virksomhedernes informationsbehandling 6. Økonomistyring 3. Semester 7. Skatteret 8. Finansiering 9. Projektseminar 4. Semester Afgangsprojekt 15 ECTS

7 Generelt om optagelse Der er to ansøgningsmuligheder til HD 2. del. Der kan søges om optagelse på baggrund af en opfyldelse af de formelle adgangskrav (se nedenfor) og man kan optages på dispensation (se afsnittet om dispensation). Ansøger vil modtage enten et optagelsesbrev eller en beskrivelse af hvilke fag der skal tages for at blive berettiget til optag. Det er derfor en god ide at søge om optagelse, hvis man er i tvivl om hvilke fag man evt. mangler. Det er særligt relevant at søge om dispensation indenfor linjen Organisation og Ledelse. Dette gælder især hvis du har en kandidatgrad eller en samfundsvidenskabelig bachelor. Formelle adgangskrav Formelt set kræves en af følgende adgangsgivende eksaminer, for at blive optaget på HD 2. del (inkl. enkeltfag) : HD 1. del Erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, HA Markedsøkonom Finansøkonom (AK) Markedsføringsøkonom (AK) forudsat at du har bestået valgemnerne driftsøkonomi, statistiske modeller samt regressionsanalyse og antalstabeller Akademimerkonom i international handel og markedsføring (VVU) forudsat at du har bestået fagene erhvervsøkonomi, global økonomi, erhvervsret, statistik Akademimerkonom i økonomi- og ressourcestyring (VVU) forudsat at du har bestået fagene erhvervsøkonomi, global økonomi, erhvervsret, statistik Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring Optagelse på dispensation Hvis du ikke har en af de formelt adgangsgivende eksaminer, kan du søge om optagelse på dispensation. Der kan dispenseres for adgangskravet, når det skønnes, at ansøgeren har de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger for at gennemføre studiet. Adgangsbetingelser Du søger om optagelse på dispensation ved at udfylde det almindelige ansøgningsskema og vedlægge den fornødne dokumentation. Derudover skal du skrive et brev, hvori du gør rede for, hvilke uddannelseselementer, du mener, der kan træde i stedet for den adgangsgivende eksamen. Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt du har en adgangsgivende eksamen, så er det vigtigt, at du får søgt om dispensation. Et udvalg bestående af personer fra Aalborg Universitet og Ilisimatusarfik gennemgår ansøgningerne og tager i samarbejde stilling til din ansøgning. Såfremt du ikke bliver optaget vil du blive vejledt om, hvad du mangler for at opfylde kravene. Dispensationsansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 1. juni Vejledning om erhvervserfaring Alle studerende, der søger optagelse på HD 2. del, skal som nævnt have to års relevant erhvervserfaring: Erhvervserfaringen er relevant, når der er tale om beskæftigelse, der giver indblik i en virksomheds økonomiske/organisatoriske funktioner. Erhvervserfaringen er ligeledes relevant, hvis den finder sted i relation til en afsluttet videregående uddannelse. Erhvervserfaringen kan være erhvervet før den adgangsgivende uddannelse til HD 2. del og erhvervserfaringen kan erhverves sideløbende med den adgangsgivende uddannelse til HD 2. del. Minimum 30 timers beskæftigelse om ugen svarer til fuldtidsarbejde timers beskæftigelse om ugen svarer til deltidsarbejde. Deltidsarbejde tæller som en halv måned uanset timetal. Erhvervserfaringen kan sammenstykkes af flere mindre ansættelsesperioder, men disse skal i så fald hver for sig have et omfang af minimum seks måneder. Der kan ikke dispenseres fra kravet om relevant erhvervserfaring.

8 Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er d. 1. juni 2013 for efterårssemestret Ansøgningsskema kan hentes på: - eller det kan rekvireres ved at kontakte Studieadministrationen ved Ilisimatusarfik. Ansøgningsskemaet til HD 2. del indeholder desuden en tro- og loveerklæring vedrørende relevant erhvervserfaring samt information om kravene til relevant erhvervserfaring. Bilag til ansøgningen Det er meget vigtigt for behandlingen af ansøgningen, at den er vedlagt en korrekt og fuldstændig dokumentation. Hvis man eftersender bilag til sin ansøgning, skal dette fremgå, og hvert bilag skal være påført navn og CPR-nummer. Ansøgning om optagelse på dispensation Ansøgning om optagelse på dispensation sker ved, at du udfylder et almindeligt ansøgningsskema til HD 2. del og vedlægger en begrundet dispensationsansøgning. Dispensationsansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 1. juni Besked om optagelse Praktiske oplysninger ikke kan deltage i undervisning eller eksamen i det pågældende fag. Ansøgere, der søger merit, opfordres til at indsende ansøgning så tidligt som muligt og senest den 1. juni Deltagerbetaling Der opkræves deltagerbetaling to gange årligt forud for semesterstart. Optagelsesbrevet vil være vedlagt faktura for 1. semester. På fakturaen er anført en betalingsfrist, der skal overholdes. Hvis man ikke betaler deltagerbetalingen, bliver man udmeldt. Hvis man ved en fejl ikke har modtaget faktura, skal man omgående rette henvendelse til Afdeling for Samfundsvidenskab. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, første eksamensforsøg pr. fag samt administration. Deltagerbetaling omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer. Det er en forudsætning for at deltage i undervisning og eksamen, at deltagerbetalingen er betalt rettidigt. Hvis du har indgået aftale med din arbejdsgiver om betaling af dit uddannelsesforløb, kan faktura sendes direkte til din arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiverens betalingsadresse ikke fremgår af ansøgningsskemaet, vil fakturaen blive sendt til dig på din privatadresse. Vi tilstræber, at alle har fået svar på deres ansøgning senest den 1. juli Optagelsesbrevet er vedlagt faktura for efterårssemesteret. Umiddelbart før semesterstart vil man modtage studiestartmateriale, der bl.a. indeholder skema og boglister. Hvis du fortryder din ansøgning og ønsker at melde fra, skal afmelding ske skriftligt til administrationen på Afdeling for Samfundsvidenskab. Deltagerbetalingen kan refunderes, såfremt vi har modtaget din afmelding før semesterstart, som er den 1. september for efterårssemestret og den 1. januar for forårssemestret. Vejledning om merit Hvis man har bestået prøver på en videregående uddannelse i fag, som både med hensyn til omfang, varighed og niveau svarer til en eller flere af fagene på HD, er der mulighed for at søge om fritagelse (merit) for det eller de pågældende fag. I ansøgningsskemaet om optagelse anføres, at man søger merit. Der skal vedlægges dokumentation for de aktiviteter og prøver, der danner grundlag for meritønsket. Hvis en merit bevilges, betyder det, at man Forbehold Ilisimatusarfik forbeholder sig ret til at aflyse udbudt undervisning på grund af for få ansøgere eller på grund af andre særlige omstændigheder. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer samt slåfejl. Der tages endvidere forbehold for bekendtgørelsesændringer samt studieordningsændringer, der for eksempel kan medføre ændringer i aktiviteternes fordeling på de enkelte semestre mv. Yderligere information Yderligere information kan findes på Spørgsmål i forbindelse med ansøgning om optagelse og administration af efter- og videreuddannelse rettes til: Ilisimatusarfik ved Institutleder Klaus Georg Hansen Direkte:

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 42 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

STUDIEORDNING. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

STUDIEORDNING. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde STUDIEORDNING for Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde Revideret 11.12.13 Indhold 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud.

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIEINFORMATION 2008 HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE INDHOLD HA-uddannelsen i Odense... 2 Beskæftigelsesmuligheder... 3 Uddannelsesmiljøet... 4 Uddannelsens indhold...

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Revideret 01.08.11 Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsen titel...

Læs mere