ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK"

Transkript

1 ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014

2 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en integreret og vigtig del af deres ledelsesmæssige arbejdsopgaver, men mangler måske viden om, hvordan man kommunikerer troværdigt og overbevisende i alt lige fra medarbejderbladet til krisesituationer. Dette forløb i retorik giver en introduktion til, hvordan man rent praktisk kan gribe kommunikationsopgaver an på baggrund af veletablerede teorier, modeller og metoder. Målgruppe Kurset henvender sig til medarbejdere, som i forbindelse med ledelsesopgaver oplever kommunikation som en vigtig del af deres arbejde enten nu eller i forbindelse med deres fremtidige jobsituation. Dine egne erfaringer med kommunikation indgår aktivt i undervisningen, så de cases, der skal arbejdes med på kurset, kommer fra dig og dine medkursister selv. Kurset henvender sig til dig, der vil have praktiske færdigheder og et teoretisk fundament inden for kommunikation dybt forankret i din egen hverdag. Udbytte Med udgangspunkt i dine praktiske erfaringer arbejder vi med at få skabt en solid ramme om det håndværk, som god kommunikation er. Du vil opnå en teoretisk og analytisk forståelse af kommunikation og vil træne dine evner i både mundtlig og skriftlig kommunikation. Gennem arbejdet med mundtlig, skriftlig og kompleks kommunikation bliver du i stand til at: Forbedre mundtlige og skriftlige henvendelser Kommunikere hensigtsmæssigt og overbevisende, både skriftligt og mundtligt, i forskellige genrer og situationer Bedømme en mundtlig eller skriftlig henvendelses hensigtsmæssighed Analysere, vurdere og forbedre et kommunikationsprodukt Forstå kriser og hvad der kan gøres ved dem kommunikativt Give og modtage feedback. Beskrivelse Kurset er delt op i tre seminarer. Der arbejdes med en progression i kendskabet til og anvendelsen af teorier, og ved hjælp af nogle gennemgående cases vil der undervejs stilles stadigt højere krav til det praktiske og teoretiske arbejde. Kurset omhandler mundtlig, skriftlig og kompleks retorik. Mange af de teorier, der gennemgås, er anvendelige inden for alle tre områder, og de vil derfor blive inddraget i hele forløbet, men med forskellig vægt og fokus. 1

3 Mundtlig retorik teoretisk forståelse og praktisk færdighed Gennem arbejdet med mundtlig retorik får du en indføring i grundbegreber inden for retorikken - læren om overbevisende kommunikation. Du skal opnå praktisk kompetence i at tilrettelægge en mundtlig fremstilling, udvælge et emne og disponere et indhold med hensyn til kommunikationssituationen. Du skal ligeledes tilpasse sprog og argumentation i forhold til emne og målgruppe og fremføre det tilrettelagte. Undervisningen fokuserer bl.a. på: Den retoriske situation Argumentation Appelformer Mundtlighed Skriftlig retorik - analyse og strategi Gennem arbejdet med skriftlig retorik opnår du strategiske kompetencer i skriftlig fremstilling. Via arbejde med cases og introduktioner til teorier om skriftlig kommunikation opøves dine evner til at bedømme og forbedre skriftlige henvendelsers hensigtsmæssighed ud fra kriterier om deres funktion i kommunikationssituationen. Der suppleres med et kritisk perspektiv, der blotlægger den skriftlige, retoriske handlings indlejring i en bredere social og kulturel kontekst og fremhæver de konflikter og potentialer denne inlejring indebærer. Undervisningen fokuserer på: Metaforer og framing Genre Tekstdiagnostik Tekstkritik Kompleks retorik multimodal retorik, narrativer, krisekommunikation I arbejdet med kompleks retorik kombineres og udvides begreber og øvelser fra mundtlig og skriftlig retorik, og disse videreføres ind i overvejelser over komplekse kommunikationsformers virkemåder og funktioner. Målet er at give dig metoder til at vurdere konkrete eksempler på komplekse kommunikationsformer, og at sætte dig i stand til at behandle fx krisesituationer hensigtsmæssigt ved hjælp af retoriske virkemidler. Undervisningen fokuserer bl.a. på: Multimodal retorik Kriseteori og retoriske strategier Fortællingen 2

4 Undervisningsformer Undervisningen løber over 3 gange 2 dage. Vi arbejder både med forelæsninger, klasseundervisning og øvelsestimer. Du skal sætte tid af til praktiske øvelser og læsning af teoretiske tekster mellem seminarerne. Casebaseret undervisning Du og dine medstuderendes egne erfaringer og problemstillinger inddrages i undervisningen, så du vender tilbage til din arbejdsplads med konkrete inputs og værktøjer, der kan bruges i dit daglige arbejde. Det betyder, at du kommer til at arbejde med konkrete cases fra dit arbejdsliv og får lejlighed til at diskutere og bearbejde både dine egne og en række beslægtede problematikker i samspil med medstuderende og underviseren. Kombineret med undervisernes egne forskningsbaserede cases skabes der et værdifuldt møde mellem forskningen og din virkelighed. Selve udvælgelsen og forberedelsen af den enkelte case er samtidig en vigtig del af læringsprocessen, da du i denne fase arbejder både analytisk og reflekterende med din aktuelle situation. Eksamen Til prøven skal du løse en konkret kommunikationsopgave og begrunde løsningen i en analyse af kommunikationssituationen på 3-5 sider. Løsningen af kommunikationsopgaven og analysen skal afleveres en til to uger inden eksamen og danner baggrund for en mundtlig eksamination. Undervejs i forløbet har du naturligvis mulighed for at drøfte de nærmere omstændigheder omkring prøven med din underviser. Prøve: Valgfag b Prøveform: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve. 30 min. Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trins-skalaen Vægtning: 15 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til et årsværk, dvs. en heltidsstuderendes arbejdsbelastning på et år. Første skridt mod en masteruddannelse? Din prøve i Lederens retorik betyder ikke alene nye og praktisk anvendelige kompetencer, men kan samtidig også være det første skridt på din vej mod en masteruddannelse. Som med vores øvrige kompetencegivende forløb har du mulighed for at lade Lederens retorik indgå i en masteruddannelse som fleksibelt forløb. En masteruddannelse som fleksibelt forløb, er en personligt tilrettelagt uddannelse på kandidatniveau, som i et vist omfang rummer muligheden for at skræddersy et individuelt uddannelsesforløb efter dine ønsker og behov. Du kan få mere information om en masteruddannelse som fleksibelt forløb hos Efter- og Videreuddannelse på Aarhus Universitet. Adressen finder du i slutningen af denne fagbeskrivelse. For at blive optaget på en masteruddannelse skal du opfylde adgangskravene for den pågældende uddannelse - herunder bl.a. 2 års erhvervserfaring efter adgangsgivende eksamen. 3

5 Praktiske oplysninger Adgangskrav Der er 18 studiepladser på kurset. For at blive optaget skal du have en humanistisk universitetsbacheloruddannelse. Ansøgere med andre universitetsbacheloruddannelser end humanistiske vil også kunne optages, såfremt der er ledige pladser på kurset. Kan du dokumentere uddannelsesmæssige kompetencer på et tilsvarende niveau, kan du optages efter en individuel og faglig vurdering. Eventuelle ledige pladser efter fristens udløb fordeles efter først til mølleprincippet. Tid og sted for undervisningen Undervisningen foregår på Aarhus Universitet som tre 2-dages seminarer: 1. seminar: ultimo februar seminar: ultimo marts seminar: ultimo april 2014 De endelige seminardatoer vil fremgå af Efter- og Videreuddannelses hjemmeside i løbet af efteråret Datoen for den mundtlige eksamination, som finder sted i juni 2014, fastsættes kort efter kursusstart. Du modtager nærmere information om lokaler, undervisningsplan og -tider i god tid inden kursusstart. Deltagerbetaling Prisen for hele forløbet er kr. Deltagerbetalingen opkræves i rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen. 4

6 Ansøgning og optagelse Ansøgning om optagelse på Lederens retorik med studiestart i februar 2014 skal ske senest 15. november Du søger om optagelse via et ansøgningsskema. Se link øverst på siden. Sammen med ansøgningsskemaet skal du vedlægge kopi af eksamensbeviser, en beskrivelse af anden uddannelse samt andre relevante kvalifikationer. Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer. Ansøgningsskemaet skal du sende til: Efter- og Videreuddannelse Aarhus Universitet Fredrik Nielsens Vej 5 Bygn Aarhus C 4 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. Der kan i visse situationer, som fx stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, gå mere end 4 uger, før du får svar. Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Forbehold Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet eller manglende lærerressourcer, samt til at aflyse et modul eller hele uddannelsen, hvis der er for få kvalificerede ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder. Afmelding Hvis du ønsker at afmelde dig, skal du gøre det skriftligt til Efter- og Videreuddannelse. Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis Efter- og Videreuddannelse har modtaget din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet sin deltagerbetaling. Specifikke, faglige spørgsmål Har du specifikke spørgsmål om indholdet af uddannelsen kan du kontakte: 5

7 Sofie Venge Madsen Studieadjunkt, cand. mag. Center for retorik Langelandsgade Aarhus C Tlf Har du spørgsmål angående administrationen af din undervisning og eksamen, tilmelding, afmelding, reeksamen mm. skal du kontakte: Studiecenter Arts Tåsingegade Århus C Bygn. 1442, stuen Telefon: Træffetid: alle hverdage kl (mails og telefoner besvares i åbningstiden) Du kan få flere praktiske informationer om at være masterstuderende på hovedområdet Arts her: Generelle spørgsmål For generelle spørgsmål omkring optagelse på uddannelsen skal du kontakte Efter- og videreuddannelse. Efter- og Videreuddannelse ved Aarhus Universitet registrerer, vurderer og indskriver ansøgere, opkræver deltagerbetaling og leverer dokumentation til brug for SVU-administratorer, jobcentre og a-kasser. Åbningstiderne i Efter- og Videreuddannelse finder du på Efter- og Videreuddannelse Aarhus Universitet Fredrik Nielsens Vej 5 Bygn Aarhus C Tlf.:

8 Regelgrundlag Der er knyttet regler til udbud og gennemførelse af kompetencegivende efterog videreuddannelse: Generelle regler: Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) nr. 695 af 22. juni 2011 med senere ændringer, 5 Bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om deltidsuddannelse med senere ændringer. Regler om uddannelse, adgang, undervisning og eksamen: Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteter med senere ændringer (uddannelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser med senere ændringer, gælder ikke for deltidsstuderende Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterskalabekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 213 af 21. februar 2012 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne med senere ændringer (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Studieordningen for kandidatuddannelsen i dramaturgi (2007). Studieordningen for kandidatuddannelsen i dramaturgi (2007) er tilgængelig på: rdning/hum/studienaevn/aest/ 7

9 LIVSLANG LÆRING DET HANDLER OM DINE KOMPETENCER OG DIN KARRIERE Med vores uddannelser kan du videreudvikle dine kompetencer og styrke dine karrieremuligheder. Benyt vores uddannelsestilbud til at holde dig ajour eller søge helt ny viden. Aarhus Universitet er et universitet med mod på forandringer. Det er forandring og nytænkning, der sikrer, at universitetet er rustet til fremtidens udfordringer, og det er viljen og evnen til at tænke nyt, der sikrer, at vi kan tilbyde efter- og videreuddannelse af høj international standard. Uddannelse, der bidrager til kompetenceudvikling, både hos dig som studerende, på din arbejdsplads og i samfundet som helhed ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Aarhus Universitet Nordre Ringgade1 DK 8000 Aarhus C

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbudskatalog for... 1 Master of Public Governance... 1 Moduludbud på MPG forår 2015...

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitetet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i retorik. Kandidatuddannelsen i retorik

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning... 4 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 5 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 5 2.1.

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk antropologi

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i retorik og formidling. Masteruddannelsen i retorik og formidling

Læs mere

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2013 Redigeret juni 2014 og april 2015 J.nr. 2015-422-00656 Denne studieordning gælder for MPA linjerne:

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi

Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi H U M A N Ø KO LO G I Diplomuddannelse under Åben Uddannelse Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere