Kontrakt for VEU-center Østjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015"

Transkript

1 Kontrakt for VEU-center Østjylland Revideret november

2 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelse, jf. kap 3 a i lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Hovedopgaverne er bl.a. at skabe større overskuelighed for brugerne om de grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelser, koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde og markedsføring samt varetage tværinstitutionelt samarbejde om vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder. Formålet med kontraktmodellen for er at gennemføre en forenkling, sikre gennemsigtighed samt en tydeligere styring via økonomiske incitamenter. Kontraktmodellen skal ligeledes sikre, at VEUcentrenes resultater bliver tydeligere og mere sammenlignelige på tværs af VEU-centrene. Indholdet i kontrakterne fokuserer på VEU-centrenes opgaver, som er fastlagt i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Kontrakten er justeret for 2015 på baggrund af bl.a. vækstplansinitiativet om en styrket voksenvejledningsindsats samt ændringer i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Denne udviklingskontrakt indgås mellem bestyrelsen for den uddannelsesinstitution, der varetager VEU-centerfunktionen, og Undervisningsministeriet, jf. 9 c i lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. Bevilling og mulighed for bonus ved opfyldelse af udviklingskontrakten VEU-center Østjylland vil i 2015 få kr. i fast tilskud. Det faste tilskud er fastsat som 1,7 mio. kr. i grundtilskud, mens det resterende beløb er fastsat på baggrund af antal kortuddannede samt antal små og mellemstore virksomheder i VEU-centrets geografiske dækningsområde. Herudover har alle VEU-centre mulighed for bonus afhængig af deres faktiske opfyldelse af kontraktens resultatmål. Principperne for bonus, som udbetales primo 2016, er følgende. 1. Bonus på 0,3 mio. kr. ved 60 pct. opfyldelse af kontrakt. 2. Yderligere bonus på 0,2 mio. kr. ved 80 pct. opfyldelse af kontrakt. 3. Yderligere bonus på 0,2 mio. kr. ved 100 pct. opfyldelse af kontrakten. 4. De midler, der eventuelt ikke bliver udbetalt via ovenstående principper, fordeles som en yderligere bonus til de VEU-centre, der opfylder kontrakten 100 pct. Størrelsen af denne bonus afhænger således af mængden af de resterende midler. Der vil være en øvre grænse for bonus på i alt på 1,5 mio. kr. VEU-centret aflægger regnskab overfor Undervisningsministeriet om anvendelse af den samlede bevilling. Der udsendes særlige retningslinjer herom. Udviklingskontraktens indhold Udviklingskontrakten indeholder 3 indsatsområder, 3 resultatmål og 15 indikatorer, og giver tilsammen mulighed for at opnå 15 point. Da nogle resultatmål ikke alene afhænger af VEU-centrenes indsats, 2

3 vægter resultatmålene forskelligt. I det følgende gennemgås resultatmål og vægtning heraf, og der vedlægges i bilag A en detaljeret mål- og indikatorplan med de tekniske afgrænsninger og måleperioder. Indsatsområde 1: VEU-centrene medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere overskuelighed om erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse. Indikator 1: fysiske virksomhedsbesøg på små og mellemstore virksomheder (med ansatte). Indikator 2: Øget kvalitet af rådgivningen og vejledningen af små og mellemstore virksomheder. Indikator 3: antal personer har modtaget individuel rådgivning og vejledning Indikator 4: Koordineret samarbejde mellem de almene og erhvervsrettede uddannelsesområder (FVU, AVU, AMU og GVU), herunder indsats om samspil om AMU og FVU-forløb, samt fokus på at AVU/FVU leder til videre uddannelse. Indikator 5: Styrket voksenvejledningsindsats gennem udvikling af vejledningsstrategier og -initiativer Indikatorerne i indsatsområde 1 vægtes med 1,5. Indsatsområde 2: VEU-centret medvirker til, at beskæftigede og lediges behov for almene og erhvervsrettede kompetencer imødekommes. Resultatmål 2: Beskæftigede og ledige ufaglærte og faglærte kompetencevurderes og får opdateret og løftet deres almene og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer. Indikator 1: 20 pct. af små og mellemstore virksomheder, som har modtaget opsøgende rådgivning og vejledning, har efterfølgende sendt ansatte på AMU, FVU eller AVU. Indikator 2: 5 pct. stigning i forhold til aktiviteten i 2014 i antal årselever eller kursister på AMU. Indikator 3: 5 pct. stigning i forhold til aktiviteten i 2014 i antal i kursister med behov på FVU og 5 pct. stigning i forhold til aktiviteten i 2014 i antal kursister med behov på AVU. Indikator 4: 10 pct. stigning i forhold til aktiviteten i 2014 i antal kursister, der modtager IKV i AMU Indikator 5: Initiativer som sikrer succesfuld opstart af EUV fra 1. august 2015 I starten af 2015 udsender ministeriet oversigter over de konkrete måltal for indikator 2-5 i indsatsområde 2. Indikatorerne i indsatsområde 2 vægtes med 0,5. Indsatsområde 3: VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats. 3

4

5 Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag til understøttelse af de lovgivningsmæssige intentioner med VEU-center Østjylland: de strategiske indsatsområder, resultatmål og indikatorer VEU-centerfunktionen og medvirkende institutioner i VEUcentersamarbejdet VEU-center Østjyllands geografi er af Undervisningsministeriet fastlagt til at dække kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus. AARHUS TECH er af Undervisningsministeriet udpeget til at varetage VEU-centerfunktionen inden for geografien. VEU-center Østjylland udgøres af i alt 15 uddannelsesinstitutioner, der omfatter følgende erhvervsskoler, VUC er og Social og Sundhedsskoler: Bygholm Landbrugsskole Handelsfagskolen Horsens HF & VUC Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus Learnmark Horsens Silkeborg Business College Skanderborg Odder Center for Uddannelse Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg TH. LANGS HF & VUC VIA University College VUC Aarhus Aarhus Købmandsskole Aarhus Social- og Sundhedsskole AARHUS TECH 1.2. Mission og vision Mission for VEU-center Østjylland: VEU-center Østjylland sikrer rette kompetencer til faktisk efterspørgsel. Vision for VEU-center Østjylland: I VEU-center Østjylland vil vi samarbejde om at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelse, så de østjyske arbejdspladser og arbejdsstyrken gennem strategisk opsøgende arbejde tilbydes et mere fleksibelt og effektivt uddannelsestilbud Opgaveløsning Dette afsnit beskriver opgaveløsningen i VEU-center Østjylland: hvilke udfordringer der er på arbejdsmarkedet i geografien samt hvilke fokuspunkter, der skal understøtte resultatmålene i udviklingskontrakten Opdateret 20. januar

6 Hovedudfordringerne Nedenstående beskriver udfordringer og forventninger til arbejdsmarkedet nationalt, regionalt og lokalt. Udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregion Midtjylland beskriver det danske arbejdsmarkedet anno 2014 som værende præget af: Overskud af arbejdskraft Paradoksproblemer Stigende kvalifikationskrav En 2-årig dagpengeperiode og Alt for mange uden for arbejdsmarkedet Tallene taler deres tydelige sprog, idet: Hver 5. faglærte i arbejdsstyrken er over 55 år. Ca. 1/3 af arbejdsstyrken er ufaglærte. Den højeste ledighed findes inden for 3F med 8,0% og NNF med 6,7% (november 2013). Mens ca. 30% af de unge søgte ind på en erhvervsuddannelse efter at have afsluttet grundskolen for 10 år siden, er tallet i dag kun 19%. 48% af dem, der på landsplan påbegynder en erhvervsuddannelse, falder fra undervejs 1. Det midtjyske arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregion Midtjylland 2 fastslår at arbejdsmarkedet i Midtjylland i de seneste år er kendetegnet ved et fald i ledigheden og en lille stigning i beskæftigelsen. Konjunktursituationen betyder, at få virksomheder i Midtjylland har problemer med at rekruttere arbejdskraft pt. Der er dog relativt færre rekrutteringsproblemer i Vestjylland 3 end i Østjylland 4. 1 Faktaark Den rette arbejdskraft, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, februar Arbejdsmarkedsoverblik overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland, 1. halvår 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, januar Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg. 4 Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus. Opdateret 20. januar

7 Det midtjyske arbejdsmarked er dog præget af større udfordringer med: Alt for mange langtidsledige Stigende ledighed for ungegruppen og Fortsat høj og stigende ledighed for ufaglærte 5 De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var ledige i Midtjylland i marts Det svarer til en ledighed på 4,9% af arbejdsstyrken. Ledigheden er målt som bruttoledigheden og dækker over alle ledige inklusiv ledige i aktivering. Tal om Regionen fra marts 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, viser følgende fakta: I det seneste år fra marts 2013 til marts 2014 er ledigheden faldet med ledige, svarende til et fald på 13,9% Korrigeret for sæsonudsving var der bruttoledige i marts Det svarer til en ledighed på 4,5%. Ledighedsniveauet er faldet med ca i forhold til februar 2014 og ligger aktuelt på det lavest niveau siden midten af Fordelt på kommuner er ledigheden lavest i Skanderborg med 3,2%. Den højeste ledighed er på Samsø med 8,2%. Fordelt på køn er ledigheden næsten ens for mænd (4,8%) og kvinder (5,0%). I det seneste år er ledigheden faldet 10,2% for kvinder og 17,2% for mænd. Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 8,8%, mens den er lavest for de 60- årige og ældre med 3,2%. Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper i det seneste år mest for de unge under 25 år med et fald på 19,5% Fordelt på a-kasser er ledigheden lavest blandt Folkeskolelærerne (DLF-A) med en ledighed på 1,6%, mens ledigheden er højest i 3F med 10,0% og Byggefagenes a-kasse med 9,9%. Det største fald i ledigheden har været inden for 3F med en nedgang på 1.919, KRIFA med 669 ledige og HK med 350 ledige. Blandt de ikke-forsikrede er ledigheden faldet med 895 ledige i det seneste år. Bruttoledigheden i Region Midtjylland i mar samt udviklingen i ledigheden ift. mar Fordelt på kommuner i Antal fuldtidsledige Ledighedsprocenten VEU-center Østjylland Marts 2014 Udvikling mar Marts 2014 Udvikling mar Hedensted ,9% -0,5 %-point Horsens ,3% -1,0 %-point Odder ,9% -1,1 %-point Samsø ,2% -0,2 %-point Silkeborg ,8% -0,9 %-point Skanderborg ,2% -0,6 %-point Aarhus ,5% -0,4 %-point Midtjylland ,9% -0,8 %-point Hele landet ,5% -0,8 %-point Kilde: Tal om Regionen fra marts 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland 6 5 Fastslås i såvel Arbejdsmarkedsoverblik overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland, 2. halvår 2013, Analyserapporten 2013 samt i En ny begyndelse en fælles indsats Kontrakt , alle tre med Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland som afsender. 6 Den aktuelle ledighedsoversigten i Region Midtjylland kan ses her. Opdateret 20. januar

8 Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejder hvert år kommunebeskrivelser med centrale nøgletal for den enkelte kommune. Beskrivelserne giver et nuanceret billede af arbejdsmarkedssituationen i den enkelte kommune. Beskrivelserne findes her (opdateres årligt 7 ) Forventninger til arbejdsmarkedet Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse fra marts , synger den økonomiske krise på sidste vers, og der er udsigt til fremgang. AE forventer, at væksten vil stige til 1,4 procent i år og til godt 2 pct. i AE s prognose forventer, at beskæftigelsen herhjemme vil stige med personer i både 2014 og Slår stemningsskiftet hårdere igennem på forbrugs- og investeringslysten, kan der dog komme meget mere gang i dansk økonomi. Det vil have en positiv effekt på arbejdsmarkedet. Gennem de sidste måneder er der set flere jobåbninger og færre joblukninger. Arbejdsmarkedsoverblik overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland, 1. halvår 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, januar 2014, indikerer at der også på arbejdsmarkedet i Midtjylland ses mange positive tendenser. Set i et historisk perspektiv er ledigheden og langtidsledigheden relativt lav, og flere brancher oplever svagt stigende beskæftigelse. Samtidig er der uanset konjunktursituationen mange jobåbninger på det midtjyske arbejdsmarked, og inden for bygge og anlæg, er der særligt stort behov for arbejdskraft på grund af de mange store bygge og anlægsprojekter, som er planlagt i regionen 9. Beskæftigelsesprognosen viser, at der i 2014 forventes en stigning i beskæftigelsen på ca personer (+0,4%), mens der i 2015 forventes en stigning på ca beskæftigede (+0,5%). Væksten forventes først og fremmest inden for bygge- og anlæg (se ovenfor) og i de private serviceerhverv, samt i den offentlige sektor. 10 Ifølge Arbejdsmarkedsoverblik overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland, 1. halvår 2014, står den private servicesektor for 44% af den samlede beskæftigelse i Midtjylland. I de kommende 2 år forventes en positiv udvikling i den samlede beskæftigelse inden for den private servicesektor, som dækker over både handel, hotel- og restaurationsvirksomhed, transportvirksomhed, information og kommunikation, finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning, vidensservice og operationel service (rengøring mv.). Den offentlige sektor står for næsten 1/3-del af beskæftigelsen i Midtjylland. I 2014 og 2015 forventes en mindre fremgang i den offentlige beskæftigelse i Midtjylland Ledigheden forventes at falde fra ledige i 4. kvartal 2013 til ca i 4. kvartal 2014 og ca i 4. kvartal Det svarer til et ledighedsfald på 4,3% igennem 2014 og 6,3% igennem Sådan bliver Østjylland fremtidens vindere i den globale konkurrence Region Midtjyllands Erhvervsudviklingsstrategi for fastslår at de regioner, der tilbyder de bedste vilkår for virksomheders udvikling og vækst, bliver fremtidens vindere i den globale konkurrence. For at 7 Kommunebeskrivelserne for 2014 er ikke tilgængelige på Beskæftigelsesregionens hjemmeside, men kan findes på VEU-centrets intranet her. Brugernavn: din mailadresse, kodeord: VEU-ost20. 8 Økonomiske Redegørelse, marts Økonomi- og Indenrigsministeriet. 9 Analyserapporten 2013, Det regionale beskæftigelsesråd Midtjylland, februar Arbejdsmarkedsoverblik overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland, 1. halvår 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, januar Arbejdsmarkedsoverblik overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland, 1. halvår 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Midtjylland, januar Opdateret 20. januar

9 Region Midtjylland kan være en konkurrencedygtig region blandt de bedste i Europa, skal bl.a. antallet af kvalificerede medarbejdere og ledere øges. 12 Arbejdsstyrken skal altså udvides og opkvalificeres. VEU-center Østjylland skal være med til at sikre, at arbejdsstyrken har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Siden efteråret 2008 har finanskrisen accelereret en strukturel tilpasning af arbejdspladserne i Danmark, hvor primært industrien har tabt og vil tabe mange ufaglærte og faglærte arbejdspladser. En stor del af disse arbejdspladser vil ikke blive genetableret, når økonomien for alvor forbedres, hvorfor de ufaglærte skal omstilles til andre erhverv. Ligesom faglærtes jobfokus skal rettes mod andre brancher eller jobfunktioner. 13 Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 14 viser beregninger at der siden årtusindeskiftet er forsvundet mere end ufaglærte jobs, når man tager højde for befolkningens uddannelsessammensætning. Hvilket svarer til et fald på knap 10% i den ufaglærte beskæftigelse. Arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, Flemming Ibsen, vurderer i samme artikel, at der er tale om en strukturel forandring af arbejdsmarkedet og at prognoserne viser, at vi i 2020 kommer til at mangle ca faglærte og får et stort overskud af ufaglærte. Selv om konjunkturudsigterne for det midtjyske arbejdsmarked ser lysere ud, er der dog, som nævnt indledningsvis, fortsat udfordringer på arbejdsmarkedet. Mange af disse udfordringer er tværgående og kræver tværgående løsninger. Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland fastslår i deres Analyserapport 2013, at det fordrer en fælles indsats gennem et bredt og styrket samspil mellem beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitikken både nationalt, regionalt og lokalt. VEU-center Østjyllands Centerråd er helt enige i dette og har en klar formuleret ambition om, at VEUcenter Østjylland skal være best in class til at styrke og udvikle samarbejdet mellem de tre politikområder såvel regionalt som lokalt Fokuspunkter for VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland vil i 2015 arbejde med udgangspunkt i nedenstående fire fokuspunkter. Disse fokuspunkter vil være med til at understøtte de centralt fastsatte resultatmål i udviklingskontrakten. 1. Det dobbelte kompetenceløft Klædt på til fremtiden Fokus på det dobbelte kompetenceløft for voksne over 25 år med baggrund i EUD-reformen, hvor formålet er at skabe en attraktiv, overskuelig og målrettet vej fra ufaglært til faglært og fra faglært til videre uddannelse. Vejen bliver attraktiv, da alle over 25 år skal tilbydes en Realkompetencevurdering (RKV) inden deltagelse på ét af de 3 voksenspor i ErhvervsUddannelse for Voksne (EUV), så dobbeltuddannelse undgås og anerkendelsen af voksnes realkompetencer er i fokus. 2. Synlig og koordineret voksenvejledning Fokus på at voksenvejledningen er kvalificeret og foregår ud fra en strategi, der sikrer en individuel rådgivning og vejledning, der rummer såvel IKV/RKV samt AVU, FVU og OBU. Vejledningen skal således målrettet bidrage til at sikre den nødvendige almene opkvalificering, som kan få flere voksne i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. 3. Strategisk samarbejde mellem de tre politikområder 12 Kilde: En globalt konkurrencedygtig region. Erhvervsudviklingsstrategi Region Midtjylland. Vækstforum 13 Kilde: Fremtiden den skabes nu. Nye tider nye veje. Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland. Kontrakt Kilde: SAMSPIL.INFO, nyhedsbrev om beskæftigelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, nr april Opdateret 20. januar

10 Fortsat fokus på at styrke og udvikle samarbejdet mellem institutioner, der repræsenterer de tre politikområder, herunder den organisatoriske udvikling, der understøtter den strategiske målopfyldelse. Endvidere fokus på uddannelsesforløb, der understøtter kommunale erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag, Vækstforums indsatsområder og regionale arbejdsmarkedsråds strategiske mål. 4. Kompetencevurdering og uddannelse af ledige Fokus på lokalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. I det følgende beskrives samarbejdsgrundlaget i VEU-center Østjylland Samarbejde Nedenstående beskriver det samarbejdsgrundlag VEU-center Østjylland vil arbejde ud fra. Der beskrives hvilke værdier samarbejdet bygger på, succeskriterier samt det lokale samarbejde Værdier i samarbejdet Centerrådet for VEU-center Østjylland ønsker i endnu højere grad at bidrage til at østjyske virksomheder og medarbejdere bliver klædt på til at klare sig i den nationale og internationale konkurrence. Centerrådet vil arbejde for, at uddannelsesinstitutionerne i VEU-center Østjyllands dækningsområde forsat har fokus på kvalificeret rådgivning og vejledning til områdets virksomheder og medarbejdere, så disse endnu bedre forstår de konkurrencemæssige udfordringer på arbejdsmarkedet og de deraf affødte kompetencebehov. Samtidig ønsker Centerrådet en endnu bedre strategisk sammenhæng mellem institutionernes egne strategier, erhvervs- og beskæftigelsesstrategier i Region Midtjylland og VEU-centrets strategi. Centerrådet forventer, at VEU-center Østjylland gennem koordineret samarbejde medvirker til at skabe fortsat fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelse, så arbejdspladser og arbejdsstyrke tilbydes et fleksibelt og effektivt uddannelsestilbud. Centerrådet vil fortsat have fokus på, hvorledes uddannelsesinstitutionerne i VEU-center Østjylland løser opgaven med kvalificeret rådgivning og vejledning, idet rådet ønsker et konsulentkorps, som arbejder strategisk og værdidannende i dialogen med virksomhederne. Centerrådet vil arbejde for, at brancher og medarbejdere oplever en kompetent kvalificeret rådgivning og vejledning til gavn for konkurrenceevnen. Endvidere vil Centerrådet arbejde for, at konsulentkorpset på uddannelsesområdet udbygger kendskabet til og drager nytte af spidskompetencer hos konsulenter fra henholdsvis beskæftigelses- og erhvervsområdet, for at sikre virksomhederne en optimal og koordineret rådgivning og vejledning. Centerrådet vil også arbejde for, at det forpligtende og koordinerende samarbejde mellem alle deltagende uddannelsesinstitutioner på såvel ledelses- som bestyrelsesplan yderligere udbygges med henblik på at skabe mening og merværdi for alle implicerede parter. Centerrådet kommunikerer holdninger med skarphed og kant i forhold til det uddannelsespolitiske område og der stræbes efter mere fokus og synlighed i VEU-samarbejdet ved at øge den strategiske kommunikation udad til. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i grundlæggende værdier om åbenhed og respekt, til gengæld forventes loyalitet og fortrolighed i forhold til de modtagne informationer fra uddannelsesinstitutionerne. Centerrådet ønsker at parterne omkring VEU-samarbejdet tager øget aktiv del i at motivere til og synliggøre VEU-samarbejdet ind i egne organisationer og dermed endnu bedre understøtter VEU-centrets opgaveportefølje. For at sikre et velfungerende samarbejde imellem skolerne og øvrige aktører i VEU- Opdateret 20. januar

11 center Østjylland, er det vigtigt, at virksomhederne og deres medarbejdere er i centrum og kompetencebehovet i geografien dækkes på tværs af institutionernes eventuelle egeninteresser. Samtidig skal Undervisningsministeriets nul-tolerance begreb være i fokus, og det af DE-lederne udarbejdede Code of Conduct anvendes som et minimumskrav for at sikre god adfærd blandt de deltagende uddannelsesinstitutioner Succeskriterier for samarbejdet i VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland skal medvirke til at løfte det samlede kompetenceniveau i geografien inden for såvel almene som erhvervsrettede kompetencebehov. Dette måles ved: Øget kvalitet af rådgivning og vejledning af små og mellemstore virksomheder. Øget individuel rådgivning og vejledning. Øget koordineret samarbejde mellem de almene og erhvervsrettede uddannelsesområder (FVU, AVU, AMU og GVU/EUV), herunder indsats om samspil om AMU og FVU-forløb, samt fokus på at AVU/FVU leder til videre uddannelse. Øget systematisk samarbejde i VEU-center Østjylland om udbudsstrategi og ventelister. Styrket voksenvejledningsindsats gennem udvikling af vejledningsstrategier og initiativer. Øget aktivitetsniveau indenfor FVU, AMU, AVU, IKV i AMU og GVU/EUV via større kendskab hos målgrupperne. Øget lokalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Øget kendskab til arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling gennem et tættere samarbejde og dialog med arbejdsmarkedets parter om aktuelle udfordringer og analyser på beskæftigelsesområdet Øget samarbejde med regionalt aktører på erhvervsområdet om gennemførelse, herunder finansiering af projekter og/eller analyser. Deltagelse i formaliserede samarbejdsfora med regionale og lokale aktører, som resulterer i strategiske drøftelser om samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Anvendelse af intern strategi for VEU-centrene i Region Midtjylland i forhold til samarbejdet med de regionale aktører inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet Det lokale samarbejde Samarbejdet i VEU-center Østjylland bygger på et ønske om at opbygge nye, samt bevare og videreudvikle allerede eksisterende netværk og strukturer i lokalområderne på såvel institutions som virksomheds og organisations niveau. Et velfungerende lokalt funderet netværk har afgørende indflydelse på kvaliteten af opgavevaretagelsen i hverdagen. Det daglige samarbejde om at sikre virksomheders og enkeltpersoners behov for kompetenceudvikling samt medvirke i lokale omstillings- og kompetenceudviklingsprocesser er fortsat hjørnestenene i uddannelsesinstitutionernes indbyrdes samarbejde og samarbejdet med lokalområdets erhvervsfremmeaktører. Dette samarbejde mellem institutioner, jobcentre, erhvervsråd og det lokale beskæftigelsesråd med videre, som ofte bygger på personlige relationer, skal fortsat dyrkes og udvikles til gavn for lokalområdet. De lokale netværk skal videreudvikles således, at alle 15 uddannelsesinstitutioner i VEU-center Østjyllands geografi deltager på det strategiske og operationelle niveau i forhold til koordineringen og udmøntningen af VEU-center Østjyllands opgaver. Opdateret 20. januar

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og direktører

Endeligt referat Centerrådet og direktører AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Endeligt referat Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2004 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2004 Beskæftigelsessrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2 Indhold Del 1 1. Forord 7 Del 2 2.

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer Afrapportering til Bornholms Vækstforum Bornholms Akademi og Center for Regional og Turismeforskning Juni 2006 Udarbejdet af Pernille Uhrenholdt,

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Langtidsledighed i Midtjylland

Langtidsledighed i Midtjylland A N A L Y S E & O V E R V Å G N I N G B E S K Æ F T I G E L S E S R E G I O N M I D T J Y L L A N D 2011 September Langtidsledighed i Midtjylland Udvikling, risiko, karakteristika og indsats for langtidsledige

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 214 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens

Læs mere