Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2015"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2015 Deltagere: Palle, Werner, Erik, Karin, Georg, Gitte, Lene, Mette E, Henrik, Birthe, Charlotte og Kirsten. Ingen afbud. Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Orientering fra formanden 4) Økonomi og medlemmer v/erik 5) Flygtninge i Børnehaven på Gulddyssevej 6) Orientering fra undergrupperne 7) Eventuelt og hørt i byen! ****** 1) Valg af ordstyrer. Erik valgt 2) Valg af referent. Kirsten/Karin valgt 3) Orientering fra formanden./palle a)vagter på kontoret er fastlagt året ud. b)evt. frivillige til Margreteskolens jubilæum fredag d bedes ringe til Lars Pedersen c)palle har endnu en gang måttet kontakte kommunen for at få vandet vores forholdsvis nyplantede træer. d)bestyrelsen opfordres til at lave rundvisning i Gundsømagle for nye tilflyttere. e)forslag efterlyses til Landsbyprisen priser på og kr. Gruppe nedsat til at varetage ideer. Gruppen består af Palle, Karin, Lene, Werner og Henrik. Karin indkalder. Forslag: Forskønnelse af Forsamlingshuspladsen, Skaterbane til de unge og Jazz musikscene i Gundsømagle. Andre input ønskes. f)vedligeholdelse af infostander, info-bænk og bænke. Grundejerforeningerne skal selv vedligeholde deres bænke, men de andre bænke i Byen vedligeholdes denne gang af Gitte, Palle og Charlotte. Palle indkalder til olie/slibe dag. g) Enkelte bestyrelsesmedlemmer ønsker fastere regler for mødeindkaldelser, frister mv.: Bestyrelsesmøder er fastlagt et helt år frem. Andre gruppemøder skal indkaldes med mindst 7 eller6 dages varsel. Akutte møder mailes og evt. telefoneres. Meget lang ferieperiode uden mailadgang bør varsles til bestyrelsen/tovholdere. Mails bør læses hver dag. 4) Økonomi og medlemmer v/erik 2015: 350 har betalt indtil nu! 48 skylder for 2015! De prikkes på ryggen endnu en gang efter næste bestyrelsesmøde. 29 nye medlemmer (maj-aug.) har fået deres medlemskort og introbrev! Vi har stadig ikke modtaget modregning fra RK for de for meget udbetalte ( kr) Kassebeholdning pt Ang. Byfesten: Bestyrelsen blev enige om at hensætte en del af overskuddet på en særskilt konto til indkøb af nødvendigt grej til Byfesten ( Stole, parasoller, gulv). Inden 3 uger søges Kommunen igen om tilskud til næste års byfest. Henrik/Erik GLR kan fast låne en storskærmprojektor hos AOF. Mobilpay indføres senere på året.

2 5) Flygtninge i Børnehaven på Gulddyssevej Der er planer om en midlertidig benyttelse af stedet til 8-9 flygtninge Landsbyrådet har arrangeret et møde med Roskilde Kommune 2. september kl. 15 Palle, Kirsten, Erik, Lene, Georg og Charlotte ønsker at deltage i mødet. GLR vil komme med en udtalelse efter et forhåbentlig grundigt indblik i Kommunens planer. 6) Orientering fra undergrupperne Zebra-projektet v/palle a)alle 10 bænke er afsat til forskellige grundejerforeninger. Palle udarbejder et kort, hvorpå markeres, hvor bænkene er placeret. Olie/slibegruppen + Georg finder en løsning på hvordan de mærkes.( brændemærkning, logo eller?) b)motionslegepladsen færdiggøres i denne uge efter en sikkerhedsgodkendelse fra Kommunen Prisen 2500 kr. betales af kommunen. Palle efterlyser instruktioner for redskabernes brug hos Lars Dahl.( Bygherren) Indvielse ved Høstmarkedet d kl. 14. Morten Gerskov foretager indvielsen. Færdiggørelsen af tingsted af Tingstedet kræver at 11 sten placeres. Palle kontakter Lars Fuglsang om evt. hjælp til dette. Skal være klar til Høstmarkedet og indvielsen af Motionslegepladsen. c)flagallé udlejning: Herringløse kan leje vores flag, hvis de er ledige. Kontrakt udarbejdes af Henrik. Trafik- og trafiksikkerhed v/kirsten a) Trafikgruppen har været i dialog med Roskilde Kommune ang. forskellige trafikmæssige problemer i Gundsømagle. Kirsten orienterede om problematikkerne.(se bilag efterflg. i referatet. Trafikgruppen har haft diskuteret svaret til Kommunen og fastlåsningen i, at GLR ikke anbefaler en bussluse på Hejnstrupvej. Der var uenighed i gruppen. Spørgsmålet om inhabilitet blev diskuteret og afsluttedes med at fastslå, at medlemmer af Trafikgruppen arbejder for GLR, byen, dens indbyggere, børn og deres sikkerhed. Svaret fra Roskilde Kommune forventes i denne uge. b) Palle har rykket for status ang. cykelstien på Gulddyssevej. Opmålinger har fundet sted. De vurderer, at der kun er penge til en grussti ( ikke asfalt), samt at der ikke er penge nok til at cykelstien føres helt ud til A6. Trafikgruppen udarbejder et svar til Kommunen for at beklage disse beslutninger. ( Kirsten indkalder til Trafikgruppemøde) Bestyrelsen er skuffet, og som borger i Gundsømagle kan man kun se til, at de omliggende byer har fået masser af trafikmæssige forbedringer. c) Holmehøj, 3. etape i høring. Udbygningen har været undervejrs i flere år. Der var intet nyt i det, så GLR havde ingen kommentarer. Trafikgruppen vil afholde et gruppe møde før borgmester Joy Mogensen er i den varme stol d kl.19 og forberede en del spørgsmål ang. trafikmæssige forbedringer til Gundsømagle. Byen kan snart ikke kun nøjes med lappeløsninger. Evt. skal spørgsmålene sendes på forhånd.

3 BYFEST v/henrik Larsen Evalueringen var i meget positiv retning. Årets logo: Genbruges næste år. Og det planlægges at få motivet trykt på scenebagtæppet. Infoteltet: Mere struktur og bedre instruks til de frivillige ønskes. Jazz-udvalg v/palle Seneste Gulddysse-jazz vellykket. Der var op mod 150 til arrangementet. 3 fustager solgt, hvilket er mindre end pinsejazzens salg. Kan skyldes gratis vin og kaffe ved kunsthåndværkernes sideløbende reception. Men besøgsantallet er for lille - gisninger om årsag: for langt fra byen, det vil være nemmere at smutte forbi, hvis det foregår centralt i byen og lettere at medbringe børn. Frivilligdækningen ok. Uheldigt samarbejde med Gulddyssegården, at vi med dags varsel får besked om at vores stole og andet grej ikke længere kan stå i deres containere. Det besluttes, at der inviteres til møde med Gulddyssegårds bestyrelse om de fremtidige rammer. Jazzgruppen går i efteråret i gang med at finde orkestre til næste års koncerter. Event/Kulturudvalg v/karin a)"dans med din nabo" tilbyder at fortsætte med undervisning. Der er stemning for, at vi prøver igen - og at vi denne gang er ude i god tid med PR på alle fronter. Leje af forsamlingshuset til samme favorable pris som sidst, forsøger Erik at genforhandle med kasserer Kai Giessing. Kulturgruppen tager kontakt til Thomas ( Fra åben dans)om det praktiske og PR. b)spil dansk i uge 44 støttes af Roskilde kommune. Men vi er i tidsnød i år. Kulturgruppen vil arbejde på et arrangement i Gundsømagle c)banko: Mette og Gitte brænder stadig for projektet... så en dag kommer banko alligevel til byen. d)bridge: Kulturgruppen kontakter snarest Rita. e)dragedag:palle er tovholder. f)byttemarked:nyt forslag (Gitte ved noget om praksis). Bibliotek v/lene Lene orienterer om kommende aktiviteter - just coffee i oktober, senere Ib Nielsen om Gundsømagle, dernæst Georg og sidst Mette Gjerskov om Gundsømagle. PR - udover biblioteksfolderne, brug "kultunaut". Natur- og stier v/georg Mette er nu i gruppen. Følgende er godt at vide ved gåture i Gundsømagles natur. Det er iflg naturstyrelsens regler om færden i åbent land tilladt, at færdes på udyrkede arealer. Cykelture under planlægning og evt. gåture.

4 UNGE-gruppe v/birthe a)cross-fit banen:er færdig - men skal godkendes før ibrugtagelse. Det sker i løbet af ugen. Palle-møbler:2 sæt (sofa, 2 stole og et bord) er næsten iværksat. Birthe får fremskaffet Tegninger og har kontakt til SCR ( Special Center Roskilde). Kontakten her er Martin Balle. Placering af møbler bliver på området ved crossfitbanen, hvis muligt og på grønne areal foran Bycentrets facade - Husby har givet tilladelse hertil. Kassereren ønsker et budget på projektet. Kr er realistisk og bevilget på mødet. b) Areal til skater-bane: Lidt i bero. Det er svært at finde lokalitet til formålet. Støj er en hemsko. Brugs-Poul har givet tilsagn om at deltage i projektet. Henrik foreslår at kontakte en gruppe i Viby, der selv har bygget en bane. Rosentorvet/Gundsømagle BYCENTER v/?? a)etablering af samarbejde mellem lejerne i centret: Birthe har orienteret A-net om, at Landsbyrådet ikke har resourcer til at gå ind i dette projekt. b) G77status : Birthe er nu ambassadør i G77 s Fit-ness. Åbning d PR-gruppe v/palle Gundsømagle Landsbynyt forventes at udkomme til oktober. Alle grupper skal/bør skrive en historie til bladet om deres aktiviteter og visioner m.m. 7) Eventuelt og hørt i byen! Næste møde er tirsdag d. 20. oktober kl. 17:00 Referent Karin/Kirsten Bilag: Nederst: Brevveksling med Roskilde Kommune ang. trafik. Mail sendt d

5 Kære Helle Schou, Ivan Hyllested og Torben Jørgensen. Gundsømagle Landsbyråd (GLR)har med interesse læst jeres forskellige svar omkring Gundsømagles Trafikproblemer. 1)GLR mener godt, at der på en del af Hovedgaden kan afmærkes med dobbelte spærrelinjer, nemlig strækningen fra vejen op til Lægehuset (Hyldekærsvej) og ud af byen mode Østrup. Der er ingen udkørsler og det er netop her, at mange trafikanter åbenbart mener,at de kan sætte farten op og overhale. Fra krydset Gundsømagle Parkvej / Piledyssen/ Gulddyssevej mod Gundsømagle Bycenter. kan der udmærket afmærkes dobbelte spærrelinjer indtil Ladegårdsvej. Det vil også få trafikanterne til at tænke på, at det ikke er en overhalingsbane. På jeres tur rundt i Gundsømagle med politiet omkring 40 km/t zone i hele byen efter sommerferien, håber vi,at I også kigger på kommende spærrelinjer. Mht T- krydset ( Gulddyssevej udmunder i Hovedgaden )Måske kan fodgængerfelter på hver side i Hovedgaden gavne. 2) GLR er glade for, at I har kontaktet politiet omkring fart kontrol ud for Gundsømagle Bycenter, og også at der er planlagt en trafiktælling /hastighedsmåling samme sted i efteråret )Som bekendt har Gundsømagle forskellige anvisningstavler på blandede steder og uden sammenhæng( 45km/t og 30km/t ) og påbudstavler på 50 km/t. Vi forstår ikke rigtigt jeres svar omkring 40 km/t som påbud i hele byen med forglemmelse af hastigheden. Vi ønsker en ensartet hastighed, påbudt 40 km/t i hele byen, specielt inde i centrum og ser frem til svar fra jer efter jeres rundtur med politiet i efteråret. 4)GLR undrer sig over at mindreforbruget til Piledyssens helle. Der var afsat kr. som oplyst af Helle Schou i maj 2014 ( notat 22/5-2014). Hellen kostede kr. og vi undrer os over, at differencen på kr. ikke kan tilfalde Gundsømagles andre trafikudfordringer. Har I i øvrigt besigtiget resultatet? Er den helt færdigt? 5) Efter nærmere overvejelser mener Trafikgruppen i GLR, at det er en dårlig ide at aflukke Hejnstrupvejen med en bussluse, men vi ser gerne, at man laver trafikmæssige sikkerhedstiltag i det farlige sving ved Hejnstrupgård ( Hejnstrupvej nr. 35). 6)GLR mangler opfølgende svar på problemerne omkring krydsende skolebørn og cyklister på Gulddyssevej ved Gundsømagle Bycenter i blandt holdende busser og stærk trafik og udkørsler fra Gundsømagle Bycenter. Børnene kommer fra stisystemet på Stovdyssevej og skal over Gulddyssevejen og ud på skolestien. Fra mødet i maj 2014 med Helle Schou, som besigtigede vejen, er problemerne ikke blevet mindre. Snarere tværtimod. Måske kan en del af løsningen være et fodgængerfelt på Gulddyssevej ved udmundingen af Stovdyssevej? GLR håber, at farten på Gulddyssevej dæmpes. En hastighedsmåler lige før Bycenteret fra krydset Gundsømagle Parkvej / Piledyssen/ Gulddyssevej kunne være en løsning i kombination med dobbelte spærrelinjer på det første stykke af vejen.( Som beskrevet i p.1) samt en chikane ved Bycenter som beskrevet i mange mails før. Vi ser frem til jeres løsninger og svar. På Trafikgruppens vegne Venlig hilsen Kirsten Lund Jakobsen Trafiktovholder ( )

6 Gundsømagle Landsbyråd Fra: Morten Heegaard Christensen Sendt: 2. juli :38 Til: Cc: Helle Schou; Ivan Hyllested Pedersen; Emne: SV: Opfølgning på trafikmødet i Gundsømagle Kære Kirsten, Tak for din opfølgende mail vedrørende mødet den 12. marts 2015 mellem Gundsømagle Landsbyråd og Torben Jørgensen og Ivan Hyllested. Allerførst vil jeg beklage, at vi ikke har svaret tilbage på jeres mail før nu. Det er ikke et udtryk for at vi ikke tager de trafikale udfordringer i Gundsømagle alvorligt, men mailen er simpelthen bare druknet i mængden. Som svar på jeres spørgsmål kan jeg oplyse følgende: 1. Afmærkning med dobbelte spærrelinjer i Hovedgaden vil i praksis betyde, at det ikke vil være muligt at parkere på strækningen. Det er vores umiddelbare vurdering, at det vil være til gene for de berørte beboere på vejen. Såfremt der ikke er nogen parkerede biler på strækningen er der samtidig også en risiko for, at hastighedsniveauet vil stige med mindre der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Hvis I mener, at det vil være en god løsning at etablere dobbelte spærrelinjer og dermed fjerne parkeringen, vil vi opfordre jer til, at undersøge om beboerne kan tilslutte sig sådan en løsning, da det vil være en forudsætning for at vi kan gå videre med forslaget. 2. Vi har ikke indflydelse på hvor og hvornår politiet foretager fartkontol. Vi har dog en kontaktperson hos politiet, som vi kan videregive jeres ønske om en fartkontrol på Gulddyssevej ud for Gundsømagle Bycenter, så det har vi gjort. Med hensyn til trafiktællinger, så har vi planlagt en tælling/hastighedsmåling på Gulddyssevej ud for børnehave/ved Gundsømagle Bycenter i efteråret Der er tidligere udført en trafiktælling på denne lokalitet i Vi gennemfører trafiktællinger på en lang række lokaliteter hvert og hvert andet år, og generelt er det sådan, at vi primært lægger tælleslangerne samme sted, så tællinger og hastighedsmålinger er sammenlignelige. Hvert år tælles på Sognevej, 60 meter øst for byport. Hvert andet år tælles på Hovedgaden, ca. 180 meter vest for Piledyssen mellem 1. og 2. bump og på Piledyssen, mellem Stendyssen og Gulddysse Skovvej. Hvis I har forslag til ændrede/nye tællesteder på grund af for højt fart, er I velkomne til at indsende jeres input. Så vil vi vurdere jeres forslag i forbindelse med planlægningen af tællinger i Vi planlægger tællinger i januar måned hvert år, så hvis I har relevante ønsker til tællinger/hastighedsmålinger, skal de blot være os i hænde inden den 1. januar Begrund gerne eventuelle forslag til tællinger, og så vil vi vurdere om tællingerne bør gennemføres. I den forbindelse kan jeg tilføje, at vi udover de faste tællinger i kommunen, så tælles der også ofte både før og efter gennemførelse af trafik- og anlægsprojekter. Derudover får vi løbende en lang række forespørgsler fra borgere og grundejerforeninger mv. som ønsker tællinger i deres nærområde. Det er derfor ikke altid vi kan imødekomme alle ønsker om trafiktællinger, da midlerne hertil er begrænsede.

7 3. Politiet er generelt positive overfor at etablere 40 km/t hastighedszone i landsbyerne. Gundsømagle adskiller sig dog lidt, idet byen er større end de øvrige landsbyer. Hvis der blev etableret en 40 km/t zone i hele Gundsømagle, skulle zonetavlerne (start og ophør) opsættes ved alle indfaldsvejene. Fordi Gundsømagle er så stor, vil det i praksis betyde, at man kan tilbagelægge en ret lang strækning inde i zonen, hvor man ikke møder nogen hastighedsskilte. Dermed er der risiko for at trafikanterne glemmer, at de kører i en 40 km/t zone. Afhængig af de enkelte vejes udformning, vil etablering af en hastighedszone formentlig kræve, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det kan derfor godt være forholdsvist omkostningsfuldt at etablere en hastighedszone. Efter sommerferien vil vi tage på en fælles besigtigelse med politiet for at vurdere og drøfte hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at etablere en 40 km/t zone i hele Gundsømagle. 4. Den helle, der er etableret på Piledyssen er først og fremmest lavet for at give de lette trafikanter en sikker og tryg krydsning af vejen, idet den giver mulighed for at krydse vejen i to omgange. Krydsningshellen er dog udformet, så hastighedsniveauet ikke bør overstige 50 km/t, svarende til hastighedsbegrænsningen på Piledyssen, men formålet har ikke været at reducere hastigheden yderligere. Desværre kunne entreprenøren ikke nå at afmærke hellen inden det blev for koldt og vådt. Vi har rykket entreprenøren for at komme og færdiggøre afmærkningen, hvilket er udført i denne uge. Hellen blev finansieret af en særlig pulje til mindre bysamfund, hvor dette var et blandt flere projekter. Regnskabet for denne pulje er afsluttet, så mindreforbruget kan ikke bruges til andre tiltag i Gundsømagle. 5. Som følge af Cyklistplan 2012 er der afsat kr. til en forundersøgelse af bedre cykelforhold på Hejnstrupvej. Formålet er skabe tryggere forhold på Hejnstrupvej for særligt cyklister for at få flere til at cykle, herunder bl.a. skolebørn til Roskilde Lille Skole. De foreløbige konklusioner er, at det ikke er realistisk at etablere cykelsti langs Hejnstrupvej eller i åbent land. Den eneste måde at opnå en tryggere cykelvej er via en fredeliggørelse af Hejnstrupvej med en bussluse umiddelbart nord for Tågerup. Løsningen er en såkaldt busgrav i midten af vejen, hvor personbiler ikke kan passere, men busser i rute kan passere. Samtidig er der sideheller, hvor cyklister kan passere uden om. Der kan også tillades arbejdskørsel med større køretøjer, for at tage hensyn til de landbrug, der ligger på Hejnstrupvej, så fx landbrugsmaskiner lovligt må passere busgraven. Høringen blandt primært beboere på Hejnstrupvej og i Tågerup er afsluttet. Størstedelen af beboerne på Hejnstrupvej ønsker en bussluse for at fredeliggøre Hejnstrupvej, mens en større gruppe af borgere i Tågerup ikke ønsker en bussluse. Der er både fordele og ulemper ved en bussluse, og derfor er vi i gang med at undersøge de problemstillinger, der er rejst som følge af høringen, herunder at fx det kan føles utrygt at lave svingbevægelser i krydset Gundsølillevej/Frederiksborgvej og at der er lange ventetider for at komme ud på Frederiksborgvej. Derfor er der foretaget tællinger i myldretiden på to hverdage i maj. På den baggrund udarbejdes en rapport, der beregner de gennemsnitlige ventetider i krydset nu og hvis trafikken flyttes fra Hejnstrupvej til krydset. Rapporten vil indgå i den samlede vurdering sammen med en vurdering af hvor stort potentialet er for at få flere til at cykle på Hejnstrupvej. Der er altså ikke truffet nogen beslutninger om busslusen endnu. Vi forventer først at have afsluttet den samlede forundersøgelse i september. Det er i sidste ende op til Plan- og Teknikudvalget at beslutte om de ønsker en fredeliggørelse af Hejnstrupvej med en bussluse. Plan- og Teknikudvalget vil tidligst tage stilling til dette i oktober God sommer! Venlig hilsen Helle Schou Diplomingeniør, trafiksikkerhedsrevisor Veje og Grønne områder

8 Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde Dir Mobil EAN Fra: Kirsten og Per Sendt: 13. april :15 Til: Torben Jørgensen; Ivan Hyllested Pedersen Cc: Palle Gram Jorgensen Emne: Opfølgning på trafikmødet i Gundsømagle. Kære Torben Jørgensen og Ivan Hyllested. Efter et vellykket møde med Gundsømagle Landsbyråd d blev der lovet at følge op på diverse af vores spørgsmål. Vi er nu meget interesseret i en status på følgende emner: 1) Maling af dobbeltstreger i Hovedgaden. Hvornår forventes der at blive malet? 2) Kontakt til politiet ang. fartmålinger i byen. Vi kan registrere, at der har været foretaget fartmålinger rundt omkring. Gundsømagle Landsbyråd ønsker fartmåling på Guldysssevej ud for Gundsømagle Bycenter. Her køres der stærkt, og nogle biler overhaler hensynsløst. Gundsømagle Landsbyråd vil meget gerne spørges fremadrettet, før evt. fartmålinger foretages, så vi kan udpege de steder, hvor farten virkelig er et problem hver dag. Ligeledes vil vi meget gerne høres, når der planlægges trafiktællinger. Der mangler en tælling på Gulddyssevej ud for Gundsømagle Bycenter. 3) Gundsømagle er en by med flere forskellige hastighedsskilte. Ivan Hyllested lovede at snakke med poltiet om et påbudsskilt på 40 km/time i hele byen i stedet for som nu anbefalet 30-og 45km/time og påbud 50 km/time. Vi ser frem til, hvad politiet mener? 4) Piledyssen nybyggede helle har kostet kr. Der var afsat kr. Ivan Hyllested ville undersøge, om restbeløbet er øremærket Gundsømagle og i så fald kan benyttes til andet trafikdæmpende ting?. Ligeledes var Torben Jørgen selv ude at kigge på hellen efter mødet, som efter Gundsømagle Landsbyråds mening ikke virkede efter hensigten. Hvornår kan evt. udbedring begynde? 5) Gundsømagle Landsbyråd vil meget gerne orienteres om den nye høring omkring den eventuelle bussluse på Hejnstrupvej, samt hvad der videre sker i sagen.

9 Venlig hilsen På trafikgruppens vegne Kirsten Lund Jakobsen Trafiktovholder, Gundsømagle Landsbyråd Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter.

Referat fra bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd torsdag d. 21-8-2014

Referat fra bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd torsdag d. 21-8-2014 Referat fra bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd torsdag d. 21-8-2014 Deltagere:, Henrik A., Werner, Georg, Charlotte, Anne Marie, Karin, Erik og Kirsten. ( Dina deltog fra p. 6, unge) Afbud : Birthe,

Læs mere

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 Deltagere: Palle, Georg, Jarl, Jacob, Henrik, Kirsten, Rita, AnneMarie, Dina, Werner og Karin Fravær: Lene og Charlotte

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Skolevejsundersøgelsen 2014

Skolevejsundersøgelsen 2014 Skolevejsundersøgelsen 2014 Roskilde Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017, at På flere skoler er der forhold omkring ankomstforhold og parkering, som giver udfordringer i

Læs mere

Per Rasmussen. Jeg ser frem til at modtage det brev fra dig som du vil sende ud til nabo høring. Mange hilsner Annizette

Per Rasmussen. Jeg ser frem til at modtage det brev fra dig som du vil sende ud til nabo høring. Mange hilsner Annizette Fra: Annizette Olsen [annizette.o@gmail.com] Sendt: 29. december 2013 17:03 Til: Emne: Re: Erhvervs tilladelse for liberalt erhverv på Osvej 83. Hej Per, Godt nytår! Ville bare for god ordens skyld bekræfte

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Referat fra GUNDSØMAGLE LANDSBYRÅDs GENERALFORSAMLING Onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19:00 i Gundsømagle Forsamlingshus

Referat fra GUNDSØMAGLE LANDSBYRÅDs GENERALFORSAMLING Onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19:00 i Gundsømagle Forsamlingshus Referat fra GUNDSØMAGLE LANDSBYRÅDs GENERALFORSAMLING Onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19:00 i Gundsømagle Forsamlingshus Formanden Palle Gram Jørgensen bød velkommen til de 34 fremmødte medlemmer incl. bestyrelsen.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Tidspunkt: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 17:00 18:30 Sted: Tilstede: Hos Kai Kai, Anna Inga, Ove, Hanne Fraværende Gitte Dagsorden/referat: 1. Godkendelse samt opfølgning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården 1 Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården A. Vedligeholdelse 1. Asfaltarbejder 2014 Endelig blev det udførte arbejde med hjørnet af Brovej/Lopholmen færdiggjort tilfredsstilende. Ligeledes blev

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004 Side 1 Viborg den 10 AUG 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2014 kl. 18

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2014 kl. 18 So Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2014 kl. 18 Indkalder: Tina Høy Mødedeltagere: Michael Hansen, Johnny Rene Jensen, Vivian Arslev Tina Milword, Susanne Dyreholt, Jens Løkke, Jørgen Larsen, Githa

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004.

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Bestyrelsens beretning generalforsamlingen d. 29/11 2005. Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Vi fik nyt navn: Kalenderkvarterets

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt...

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt... Fremmødt Afmeldt Leon Sindberg, Maria Jensen, Jørgen Gammelgaard, Charlotte Thy, Lene Viberg Nielsen, Lis Bjerg Hermind, Michael Vestergaard, Birgitte Højland, Sissel Gammelgaard Steffen Brinch, Tanja

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Referat. Dato: 21.08.14. kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel, Gårsdalsvej 35, 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Jørgen Jørgensen og Claus Christensen.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere