Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2015"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2015 Deltagere: Palle, Werner, Erik, Karin, Georg, Gitte, Lene, Mette E, Henrik, Birthe, Charlotte og Kirsten. Ingen afbud. Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Orientering fra formanden 4) Økonomi og medlemmer v/erik 5) Flygtninge i Børnehaven på Gulddyssevej 6) Orientering fra undergrupperne 7) Eventuelt og hørt i byen! ****** 1) Valg af ordstyrer. Erik valgt 2) Valg af referent. Kirsten/Karin valgt 3) Orientering fra formanden./palle a)vagter på kontoret er fastlagt året ud. b)evt. frivillige til Margreteskolens jubilæum fredag d bedes ringe til Lars Pedersen c)palle har endnu en gang måttet kontakte kommunen for at få vandet vores forholdsvis nyplantede træer. d)bestyrelsen opfordres til at lave rundvisning i Gundsømagle for nye tilflyttere. e)forslag efterlyses til Landsbyprisen priser på og kr. Gruppe nedsat til at varetage ideer. Gruppen består af Palle, Karin, Lene, Werner og Henrik. Karin indkalder. Forslag: Forskønnelse af Forsamlingshuspladsen, Skaterbane til de unge og Jazz musikscene i Gundsømagle. Andre input ønskes. f)vedligeholdelse af infostander, info-bænk og bænke. Grundejerforeningerne skal selv vedligeholde deres bænke, men de andre bænke i Byen vedligeholdes denne gang af Gitte, Palle og Charlotte. Palle indkalder til olie/slibe dag. g) Enkelte bestyrelsesmedlemmer ønsker fastere regler for mødeindkaldelser, frister mv.: Bestyrelsesmøder er fastlagt et helt år frem. Andre gruppemøder skal indkaldes med mindst 7 eller6 dages varsel. Akutte møder mailes og evt. telefoneres. Meget lang ferieperiode uden mailadgang bør varsles til bestyrelsen/tovholdere. Mails bør læses hver dag. 4) Økonomi og medlemmer v/erik 2015: 350 har betalt indtil nu! 48 skylder for 2015! De prikkes på ryggen endnu en gang efter næste bestyrelsesmøde. 29 nye medlemmer (maj-aug.) har fået deres medlemskort og introbrev! Vi har stadig ikke modtaget modregning fra RK for de for meget udbetalte ( kr) Kassebeholdning pt Ang. Byfesten: Bestyrelsen blev enige om at hensætte en del af overskuddet på en særskilt konto til indkøb af nødvendigt grej til Byfesten ( Stole, parasoller, gulv). Inden 3 uger søges Kommunen igen om tilskud til næste års byfest. Henrik/Erik GLR kan fast låne en storskærmprojektor hos AOF. Mobilpay indføres senere på året.

2 5) Flygtninge i Børnehaven på Gulddyssevej Der er planer om en midlertidig benyttelse af stedet til 8-9 flygtninge Landsbyrådet har arrangeret et møde med Roskilde Kommune 2. september kl. 15 Palle, Kirsten, Erik, Lene, Georg og Charlotte ønsker at deltage i mødet. GLR vil komme med en udtalelse efter et forhåbentlig grundigt indblik i Kommunens planer. 6) Orientering fra undergrupperne Zebra-projektet v/palle a)alle 10 bænke er afsat til forskellige grundejerforeninger. Palle udarbejder et kort, hvorpå markeres, hvor bænkene er placeret. Olie/slibegruppen + Georg finder en løsning på hvordan de mærkes.( brændemærkning, logo eller?) b)motionslegepladsen færdiggøres i denne uge efter en sikkerhedsgodkendelse fra Kommunen Prisen 2500 kr. betales af kommunen. Palle efterlyser instruktioner for redskabernes brug hos Lars Dahl.( Bygherren) Indvielse ved Høstmarkedet d kl. 14. Morten Gerskov foretager indvielsen. Færdiggørelsen af tingsted af Tingstedet kræver at 11 sten placeres. Palle kontakter Lars Fuglsang om evt. hjælp til dette. Skal være klar til Høstmarkedet og indvielsen af Motionslegepladsen. c)flagallé udlejning: Herringløse kan leje vores flag, hvis de er ledige. Kontrakt udarbejdes af Henrik. Trafik- og trafiksikkerhed v/kirsten a) Trafikgruppen har været i dialog med Roskilde Kommune ang. forskellige trafikmæssige problemer i Gundsømagle. Kirsten orienterede om problematikkerne.(se bilag efterflg. i referatet. Trafikgruppen har haft diskuteret svaret til Kommunen og fastlåsningen i, at GLR ikke anbefaler en bussluse på Hejnstrupvej. Der var uenighed i gruppen. Spørgsmålet om inhabilitet blev diskuteret og afsluttedes med at fastslå, at medlemmer af Trafikgruppen arbejder for GLR, byen, dens indbyggere, børn og deres sikkerhed. Svaret fra Roskilde Kommune forventes i denne uge. b) Palle har rykket for status ang. cykelstien på Gulddyssevej. Opmålinger har fundet sted. De vurderer, at der kun er penge til en grussti ( ikke asfalt), samt at der ikke er penge nok til at cykelstien føres helt ud til A6. Trafikgruppen udarbejder et svar til Kommunen for at beklage disse beslutninger. ( Kirsten indkalder til Trafikgruppemøde) Bestyrelsen er skuffet, og som borger i Gundsømagle kan man kun se til, at de omliggende byer har fået masser af trafikmæssige forbedringer. c) Holmehøj, 3. etape i høring. Udbygningen har været undervejrs i flere år. Der var intet nyt i det, så GLR havde ingen kommentarer. Trafikgruppen vil afholde et gruppe møde før borgmester Joy Mogensen er i den varme stol d kl.19 og forberede en del spørgsmål ang. trafikmæssige forbedringer til Gundsømagle. Byen kan snart ikke kun nøjes med lappeløsninger. Evt. skal spørgsmålene sendes på forhånd.

3 BYFEST v/henrik Larsen Evalueringen var i meget positiv retning. Årets logo: Genbruges næste år. Og det planlægges at få motivet trykt på scenebagtæppet. Infoteltet: Mere struktur og bedre instruks til de frivillige ønskes. Jazz-udvalg v/palle Seneste Gulddysse-jazz vellykket. Der var op mod 150 til arrangementet. 3 fustager solgt, hvilket er mindre end pinsejazzens salg. Kan skyldes gratis vin og kaffe ved kunsthåndværkernes sideløbende reception. Men besøgsantallet er for lille - gisninger om årsag: for langt fra byen, det vil være nemmere at smutte forbi, hvis det foregår centralt i byen og lettere at medbringe børn. Frivilligdækningen ok. Uheldigt samarbejde med Gulddyssegården, at vi med dags varsel får besked om at vores stole og andet grej ikke længere kan stå i deres containere. Det besluttes, at der inviteres til møde med Gulddyssegårds bestyrelse om de fremtidige rammer. Jazzgruppen går i efteråret i gang med at finde orkestre til næste års koncerter. Event/Kulturudvalg v/karin a)"dans med din nabo" tilbyder at fortsætte med undervisning. Der er stemning for, at vi prøver igen - og at vi denne gang er ude i god tid med PR på alle fronter. Leje af forsamlingshuset til samme favorable pris som sidst, forsøger Erik at genforhandle med kasserer Kai Giessing. Kulturgruppen tager kontakt til Thomas ( Fra åben dans)om det praktiske og PR. b)spil dansk i uge 44 støttes af Roskilde kommune. Men vi er i tidsnød i år. Kulturgruppen vil arbejde på et arrangement i Gundsømagle c)banko: Mette og Gitte brænder stadig for projektet... så en dag kommer banko alligevel til byen. d)bridge: Kulturgruppen kontakter snarest Rita. e)dragedag:palle er tovholder. f)byttemarked:nyt forslag (Gitte ved noget om praksis). Bibliotek v/lene Lene orienterer om kommende aktiviteter - just coffee i oktober, senere Ib Nielsen om Gundsømagle, dernæst Georg og sidst Mette Gjerskov om Gundsømagle. PR - udover biblioteksfolderne, brug "kultunaut". Natur- og stier v/georg Mette er nu i gruppen. Følgende er godt at vide ved gåture i Gundsømagles natur. Det er iflg naturstyrelsens regler om færden i åbent land tilladt, at færdes på udyrkede arealer. Cykelture under planlægning og evt. gåture.

4 UNGE-gruppe v/birthe a)cross-fit banen:er færdig - men skal godkendes før ibrugtagelse. Det sker i løbet af ugen. Palle-møbler:2 sæt (sofa, 2 stole og et bord) er næsten iværksat. Birthe får fremskaffet Tegninger og har kontakt til SCR ( Special Center Roskilde). Kontakten her er Martin Balle. Placering af møbler bliver på området ved crossfitbanen, hvis muligt og på grønne areal foran Bycentrets facade - Husby har givet tilladelse hertil. Kassereren ønsker et budget på projektet. Kr er realistisk og bevilget på mødet. b) Areal til skater-bane: Lidt i bero. Det er svært at finde lokalitet til formålet. Støj er en hemsko. Brugs-Poul har givet tilsagn om at deltage i projektet. Henrik foreslår at kontakte en gruppe i Viby, der selv har bygget en bane. Rosentorvet/Gundsømagle BYCENTER v/?? a)etablering af samarbejde mellem lejerne i centret: Birthe har orienteret A-net om, at Landsbyrådet ikke har resourcer til at gå ind i dette projekt. b) G77status : Birthe er nu ambassadør i G77 s Fit-ness. Åbning d PR-gruppe v/palle Gundsømagle Landsbynyt forventes at udkomme til oktober. Alle grupper skal/bør skrive en historie til bladet om deres aktiviteter og visioner m.m. 7) Eventuelt og hørt i byen! Næste møde er tirsdag d. 20. oktober kl. 17:00 Referent Karin/Kirsten Bilag: Nederst: Brevveksling med Roskilde Kommune ang. trafik. Mail sendt d

5 Kære Helle Schou, Ivan Hyllested og Torben Jørgensen. Gundsømagle Landsbyråd (GLR)har med interesse læst jeres forskellige svar omkring Gundsømagles Trafikproblemer. 1)GLR mener godt, at der på en del af Hovedgaden kan afmærkes med dobbelte spærrelinjer, nemlig strækningen fra vejen op til Lægehuset (Hyldekærsvej) og ud af byen mode Østrup. Der er ingen udkørsler og det er netop her, at mange trafikanter åbenbart mener,at de kan sætte farten op og overhale. Fra krydset Gundsømagle Parkvej / Piledyssen/ Gulddyssevej mod Gundsømagle Bycenter. kan der udmærket afmærkes dobbelte spærrelinjer indtil Ladegårdsvej. Det vil også få trafikanterne til at tænke på, at det ikke er en overhalingsbane. På jeres tur rundt i Gundsømagle med politiet omkring 40 km/t zone i hele byen efter sommerferien, håber vi,at I også kigger på kommende spærrelinjer. Mht T- krydset ( Gulddyssevej udmunder i Hovedgaden )Måske kan fodgængerfelter på hver side i Hovedgaden gavne. 2) GLR er glade for, at I har kontaktet politiet omkring fart kontrol ud for Gundsømagle Bycenter, og også at der er planlagt en trafiktælling /hastighedsmåling samme sted i efteråret )Som bekendt har Gundsømagle forskellige anvisningstavler på blandede steder og uden sammenhæng( 45km/t og 30km/t ) og påbudstavler på 50 km/t. Vi forstår ikke rigtigt jeres svar omkring 40 km/t som påbud i hele byen med forglemmelse af hastigheden. Vi ønsker en ensartet hastighed, påbudt 40 km/t i hele byen, specielt inde i centrum og ser frem til svar fra jer efter jeres rundtur med politiet i efteråret. 4)GLR undrer sig over at mindreforbruget til Piledyssens helle. Der var afsat kr. som oplyst af Helle Schou i maj 2014 ( notat 22/5-2014). Hellen kostede kr. og vi undrer os over, at differencen på kr. ikke kan tilfalde Gundsømagles andre trafikudfordringer. Har I i øvrigt besigtiget resultatet? Er den helt færdigt? 5) Efter nærmere overvejelser mener Trafikgruppen i GLR, at det er en dårlig ide at aflukke Hejnstrupvejen med en bussluse, men vi ser gerne, at man laver trafikmæssige sikkerhedstiltag i det farlige sving ved Hejnstrupgård ( Hejnstrupvej nr. 35). 6)GLR mangler opfølgende svar på problemerne omkring krydsende skolebørn og cyklister på Gulddyssevej ved Gundsømagle Bycenter i blandt holdende busser og stærk trafik og udkørsler fra Gundsømagle Bycenter. Børnene kommer fra stisystemet på Stovdyssevej og skal over Gulddyssevejen og ud på skolestien. Fra mødet i maj 2014 med Helle Schou, som besigtigede vejen, er problemerne ikke blevet mindre. Snarere tværtimod. Måske kan en del af løsningen være et fodgængerfelt på Gulddyssevej ved udmundingen af Stovdyssevej? GLR håber, at farten på Gulddyssevej dæmpes. En hastighedsmåler lige før Bycenteret fra krydset Gundsømagle Parkvej / Piledyssen/ Gulddyssevej kunne være en løsning i kombination med dobbelte spærrelinjer på det første stykke af vejen.( Som beskrevet i p.1) samt en chikane ved Bycenter som beskrevet i mange mails før. Vi ser frem til jeres løsninger og svar. På Trafikgruppens vegne Venlig hilsen Kirsten Lund Jakobsen Trafiktovholder ( )

6 Gundsømagle Landsbyråd Fra: Morten Heegaard Christensen Sendt: 2. juli :38 Til: Cc: Helle Schou; Ivan Hyllested Pedersen; Emne: SV: Opfølgning på trafikmødet i Gundsømagle Kære Kirsten, Tak for din opfølgende mail vedrørende mødet den 12. marts 2015 mellem Gundsømagle Landsbyråd og Torben Jørgensen og Ivan Hyllested. Allerførst vil jeg beklage, at vi ikke har svaret tilbage på jeres mail før nu. Det er ikke et udtryk for at vi ikke tager de trafikale udfordringer i Gundsømagle alvorligt, men mailen er simpelthen bare druknet i mængden. Som svar på jeres spørgsmål kan jeg oplyse følgende: 1. Afmærkning med dobbelte spærrelinjer i Hovedgaden vil i praksis betyde, at det ikke vil være muligt at parkere på strækningen. Det er vores umiddelbare vurdering, at det vil være til gene for de berørte beboere på vejen. Såfremt der ikke er nogen parkerede biler på strækningen er der samtidig også en risiko for, at hastighedsniveauet vil stige med mindre der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Hvis I mener, at det vil være en god løsning at etablere dobbelte spærrelinjer og dermed fjerne parkeringen, vil vi opfordre jer til, at undersøge om beboerne kan tilslutte sig sådan en løsning, da det vil være en forudsætning for at vi kan gå videre med forslaget. 2. Vi har ikke indflydelse på hvor og hvornår politiet foretager fartkontol. Vi har dog en kontaktperson hos politiet, som vi kan videregive jeres ønske om en fartkontrol på Gulddyssevej ud for Gundsømagle Bycenter, så det har vi gjort. Med hensyn til trafiktællinger, så har vi planlagt en tælling/hastighedsmåling på Gulddyssevej ud for børnehave/ved Gundsømagle Bycenter i efteråret Der er tidligere udført en trafiktælling på denne lokalitet i Vi gennemfører trafiktællinger på en lang række lokaliteter hvert og hvert andet år, og generelt er det sådan, at vi primært lægger tælleslangerne samme sted, så tællinger og hastighedsmålinger er sammenlignelige. Hvert år tælles på Sognevej, 60 meter øst for byport. Hvert andet år tælles på Hovedgaden, ca. 180 meter vest for Piledyssen mellem 1. og 2. bump og på Piledyssen, mellem Stendyssen og Gulddysse Skovvej. Hvis I har forslag til ændrede/nye tællesteder på grund af for højt fart, er I velkomne til at indsende jeres input. Så vil vi vurdere jeres forslag i forbindelse med planlægningen af tællinger i Vi planlægger tællinger i januar måned hvert år, så hvis I har relevante ønsker til tællinger/hastighedsmålinger, skal de blot være os i hænde inden den 1. januar Begrund gerne eventuelle forslag til tællinger, og så vil vi vurdere om tællingerne bør gennemføres. I den forbindelse kan jeg tilføje, at vi udover de faste tællinger i kommunen, så tælles der også ofte både før og efter gennemførelse af trafik- og anlægsprojekter. Derudover får vi løbende en lang række forespørgsler fra borgere og grundejerforeninger mv. som ønsker tællinger i deres nærområde. Det er derfor ikke altid vi kan imødekomme alle ønsker om trafiktællinger, da midlerne hertil er begrænsede.

7 3. Politiet er generelt positive overfor at etablere 40 km/t hastighedszone i landsbyerne. Gundsømagle adskiller sig dog lidt, idet byen er større end de øvrige landsbyer. Hvis der blev etableret en 40 km/t zone i hele Gundsømagle, skulle zonetavlerne (start og ophør) opsættes ved alle indfaldsvejene. Fordi Gundsømagle er så stor, vil det i praksis betyde, at man kan tilbagelægge en ret lang strækning inde i zonen, hvor man ikke møder nogen hastighedsskilte. Dermed er der risiko for at trafikanterne glemmer, at de kører i en 40 km/t zone. Afhængig af de enkelte vejes udformning, vil etablering af en hastighedszone formentlig kræve, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det kan derfor godt være forholdsvist omkostningsfuldt at etablere en hastighedszone. Efter sommerferien vil vi tage på en fælles besigtigelse med politiet for at vurdere og drøfte hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at etablere en 40 km/t zone i hele Gundsømagle. 4. Den helle, der er etableret på Piledyssen er først og fremmest lavet for at give de lette trafikanter en sikker og tryg krydsning af vejen, idet den giver mulighed for at krydse vejen i to omgange. Krydsningshellen er dog udformet, så hastighedsniveauet ikke bør overstige 50 km/t, svarende til hastighedsbegrænsningen på Piledyssen, men formålet har ikke været at reducere hastigheden yderligere. Desværre kunne entreprenøren ikke nå at afmærke hellen inden det blev for koldt og vådt. Vi har rykket entreprenøren for at komme og færdiggøre afmærkningen, hvilket er udført i denne uge. Hellen blev finansieret af en særlig pulje til mindre bysamfund, hvor dette var et blandt flere projekter. Regnskabet for denne pulje er afsluttet, så mindreforbruget kan ikke bruges til andre tiltag i Gundsømagle. 5. Som følge af Cyklistplan 2012 er der afsat kr. til en forundersøgelse af bedre cykelforhold på Hejnstrupvej. Formålet er skabe tryggere forhold på Hejnstrupvej for særligt cyklister for at få flere til at cykle, herunder bl.a. skolebørn til Roskilde Lille Skole. De foreløbige konklusioner er, at det ikke er realistisk at etablere cykelsti langs Hejnstrupvej eller i åbent land. Den eneste måde at opnå en tryggere cykelvej er via en fredeliggørelse af Hejnstrupvej med en bussluse umiddelbart nord for Tågerup. Løsningen er en såkaldt busgrav i midten af vejen, hvor personbiler ikke kan passere, men busser i rute kan passere. Samtidig er der sideheller, hvor cyklister kan passere uden om. Der kan også tillades arbejdskørsel med større køretøjer, for at tage hensyn til de landbrug, der ligger på Hejnstrupvej, så fx landbrugsmaskiner lovligt må passere busgraven. Høringen blandt primært beboere på Hejnstrupvej og i Tågerup er afsluttet. Størstedelen af beboerne på Hejnstrupvej ønsker en bussluse for at fredeliggøre Hejnstrupvej, mens en større gruppe af borgere i Tågerup ikke ønsker en bussluse. Der er både fordele og ulemper ved en bussluse, og derfor er vi i gang med at undersøge de problemstillinger, der er rejst som følge af høringen, herunder at fx det kan føles utrygt at lave svingbevægelser i krydset Gundsølillevej/Frederiksborgvej og at der er lange ventetider for at komme ud på Frederiksborgvej. Derfor er der foretaget tællinger i myldretiden på to hverdage i maj. På den baggrund udarbejdes en rapport, der beregner de gennemsnitlige ventetider i krydset nu og hvis trafikken flyttes fra Hejnstrupvej til krydset. Rapporten vil indgå i den samlede vurdering sammen med en vurdering af hvor stort potentialet er for at få flere til at cykle på Hejnstrupvej. Der er altså ikke truffet nogen beslutninger om busslusen endnu. Vi forventer først at have afsluttet den samlede forundersøgelse i september. Det er i sidste ende op til Plan- og Teknikudvalget at beslutte om de ønsker en fredeliggørelse af Hejnstrupvej med en bussluse. Plan- og Teknikudvalget vil tidligst tage stilling til dette i oktober God sommer! Venlig hilsen Helle Schou Diplomingeniør, trafiksikkerhedsrevisor Veje og Grønne områder

8 Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde Dir Mobil EAN Fra: Kirsten og Per Sendt: 13. april :15 Til: Torben Jørgensen; Ivan Hyllested Pedersen Cc: Palle Gram Jorgensen Emne: Opfølgning på trafikmødet i Gundsømagle. Kære Torben Jørgensen og Ivan Hyllested. Efter et vellykket møde med Gundsømagle Landsbyråd d blev der lovet at følge op på diverse af vores spørgsmål. Vi er nu meget interesseret i en status på følgende emner: 1) Maling af dobbeltstreger i Hovedgaden. Hvornår forventes der at blive malet? 2) Kontakt til politiet ang. fartmålinger i byen. Vi kan registrere, at der har været foretaget fartmålinger rundt omkring. Gundsømagle Landsbyråd ønsker fartmåling på Guldysssevej ud for Gundsømagle Bycenter. Her køres der stærkt, og nogle biler overhaler hensynsløst. Gundsømagle Landsbyråd vil meget gerne spørges fremadrettet, før evt. fartmålinger foretages, så vi kan udpege de steder, hvor farten virkelig er et problem hver dag. Ligeledes vil vi meget gerne høres, når der planlægges trafiktællinger. Der mangler en tælling på Gulddyssevej ud for Gundsømagle Bycenter. 3) Gundsømagle er en by med flere forskellige hastighedsskilte. Ivan Hyllested lovede at snakke med poltiet om et påbudsskilt på 40 km/time i hele byen i stedet for som nu anbefalet 30-og 45km/time og påbud 50 km/time. Vi ser frem til, hvad politiet mener? 4) Piledyssen nybyggede helle har kostet kr. Der var afsat kr. Ivan Hyllested ville undersøge, om restbeløbet er øremærket Gundsømagle og i så fald kan benyttes til andet trafikdæmpende ting?. Ligeledes var Torben Jørgen selv ude at kigge på hellen efter mødet, som efter Gundsømagle Landsbyråds mening ikke virkede efter hensigten. Hvornår kan evt. udbedring begynde? 5) Gundsømagle Landsbyråd vil meget gerne orienteres om den nye høring omkring den eventuelle bussluse på Hejnstrupvej, samt hvad der videre sker i sagen.

9 Venlig hilsen På trafikgruppens vegne Kirsten Lund Jakobsen Trafiktovholder, Gundsømagle Landsbyråd Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter.

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 15. april 2015. Deltagere: Palle, Werner, Birthe, Georg, Erik, Gitte Hagemann, Mette Erdmann og Kirsten,

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 15. april 2015. Deltagere: Palle, Werner, Birthe, Georg, Erik, Gitte Hagemann, Mette Erdmann og Kirsten, Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 15. april 2015. Deltagere: Palle, Werner, Birthe, Georg, Erik, Gitte Hagemann, Mette Erdmann og Kirsten, Afbud fra: Charlotte, Karin, Lene og Henrik. Dagsorden: 1)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Tilstede: Karin, Werner, Henrik, Birthe, Anne Marie, Charlotte, Georg og Fravær: Erik, Kirsten, Henrik Lykke, Lene,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag 8. august kl. 18:30 til ca. 20:30

Bestyrelsesmøde mandag 8. august kl. 18:30 til ca. 20:30 Bestyrelsesmøde mandag 8. august kl. 18:30 til ca. 20:30 Dagsorden og referat. Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Orientering fra formanden Vi fik ikke tilskud fra Sjællandske medier

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd torsdag d. 21-8-2014

Referat fra bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd torsdag d. 21-8-2014 Referat fra bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd torsdag d. 21-8-2014 Deltagere:, Henrik A., Werner, Georg, Charlotte, Anne Marie, Karin, Erik og Kirsten. ( Dina deltog fra p. 6, unge) Afbud : Birthe,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 09. november 2016

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 09. november 2016 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 09. november 2016 Deltagere: Fravær: Erik, Werner, Mette, Georg, Palle, Kirsten, Karin, Henrik og Gitte. Mariann, Lene, Birthe. Dagsorden: Emne: 1) Valg af ordstyrer:

Læs mere

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 Deltagere: Palle, Georg, Jarl, Jacob, Henrik, Kirsten, Rita, AnneMarie, Dina, Werner og Karin Fravær: Lene og Charlotte

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. oktober.

Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. oktober. Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. oktober. Deltagere: Fravær: Gitte Jacobsen (biblioteket), Lene, Erik, Werner, Mette, Georg, Palle, Karin, Birthe, Kirsten, Henrik og Gitte. Mariann Dagsorden: Emne: 1) Valg

Læs mere

Gundsømagle Landsbyråd

Gundsømagle Landsbyråd Gundsømagle Landsbyråd GUNDSØMAGLE LANDSBYRÅDs GENERALFORSAMLING Onsdag d. 18. marts 2015 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (denne må ikke være medlem af bestyrelsen) 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Opdateret Status på Zebra-projektet

Opdateret Status på Zebra-projektet Opdateret Status på Zebra-projektet Palle Gram/9-1-2014 Kirsten Lund Jakobsen/ 24-1-2014 Palle Gram/8-4-2014 Hvilke ting er igangsat, hvad er status og hvilke ting overvejes? Emne: Projekt: Ansvarlige:

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 Mødet startede med en orientering fra Anne Sofie Aabenhus om Skoletjenesten i Gladsaxe-Herlev provsti

Læs mere

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015.

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Viborg Kommune Att.: Plan Prinsens Allé 5 8800 Viborg Klejtrup, den 28. juni 2015 Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Klejtrup Borgerforening fremsender hermed deres ansøgning til puljen

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Landsbylauget Fløng Sogn

Landsbylauget Fløng Sogn REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 33 5. februar 2015 18:30 22:00 Fløng Forsamlingshus DELTAGERE: AFBUD: Anne Mette, Kenth, E, Leif, Jeanette, Pia, Brian, Lars og Ingen Dagsorden jf. forretningsorden: 1. Valg

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl Til stede: Mette, Ole, Torben, Christian Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl. 19.30. 1) Valg af referent: Chr 2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Godkendt med bemærkning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 2. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 2. marts 2016 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 2. marts 2016 Deltagere: Werner, Palle, Georg, Erik, Henrik, Birthe, Lene, Karin, Charlotte, Gitte og Kirsten Fraværende: Mette E Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer 2)

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Linda Kampmann 27. november 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1.1. Vej & sti

Læs mere

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 31.01.12 konferencerummet 18.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth),

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Egegaarden

Grundejerforeningen Egegaarden Grundejerforeningen Egegaarden Referat af bestyrelses møde Tirsdag den 27. August 2013, kl.20 Færøvej 45, Hos Thomas Tang Til stede er Ib, Marc Dalgas, Nina Bruun, Christian Astrup og Afbud, Charlotte

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet.

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet. Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 29. marts 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referat: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten Torp, Fouzia Awala,

Læs mere

Landsbylauget for Slagslunde og Buresø

Landsbylauget for Slagslunde og Buresø Landsbylauget for Slagslunde og Buresø Referat af bestyrelsesmøde d. 12. marts 2008 kl. 19.30-21.30. Deltagere: Foreninger: Mødt Afbud Udeblevet Borgerforeningen: Lars Seneberg GF Buresø Ole Okkels som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Bakkehældet 29. oktober 2012 kl. 19-21.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Bakkehældet 29. oktober 2012 kl. 19-21. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Bakkehældet 29. oktober 2012 kl. 19-21. Fremmødte: Kasper, Knud, Bodil, Janne og Jeanette. Fraværende: Morten 1. Orientering om referat fra generalforsamlingen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen Kirsten Feld

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Tilstede: Henrik (65), Dan (75), Connie (41), Torben (51), Ole (7), Klaus (79) og Morten (67) Afbud: John (33) Fraværende: 1. VALG AF REFERANT Morten

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Arbejdsgruppe: Trafikudvalg. Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde!

Arbejdsgruppe: Trafikudvalg. Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde! Arbejdsgruppe: Trafikudvalg Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde! Trafikmåling i området. Gennemsnitshastigheden er ca. 40 km/t. Men pga. dårlige oversigtsforhold fra sideveje,

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Skolevejsundersøgelsen 2014

Skolevejsundersøgelsen 2014 Skolevejsundersøgelsen 2014 Roskilde Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017, at På flere skoler er der forhold omkring ankomstforhold og parkering, som giver udfordringer i

Læs mere

Per Rasmussen. Jeg ser frem til at modtage det brev fra dig som du vil sende ud til nabo høring. Mange hilsner Annizette

Per Rasmussen. Jeg ser frem til at modtage det brev fra dig som du vil sende ud til nabo høring. Mange hilsner Annizette Fra: Annizette Olsen [annizette.o@gmail.com] Sendt: 29. december 2013 17:03 Til: Emne: Re: Erhvervs tilladelse for liberalt erhverv på Osvej 83. Hej Per, Godt nytår! Ville bare for god ordens skyld bekræfte

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side.

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side. Referat fra møde mellem Vej & Park/Vejle Kommune og arbejdsgruppen/jelling Lokalråd den 18. juni 2014 Bløde trafikanter Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling Til stede: Camilla Mølgaard, Anlæg & Infrastruktur/Vejle

Læs mere

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen PRESSEMEDDELELSE: Supercykelsti får flere pendlere i sadlen Supercykelstien Farumruten har fået 52 procent flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser ny undersøgelse foretaget af COWI

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A:

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Notat Til: Kopi til: Fra: Vej og Trafik Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Der etableres en separat kørevej for bådtransporter, samt ny Næsvej med dobbeltrettet cykelsti og fortov/havnepromenade med

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Generalforsamling 28.03.2017-1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2016

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd.

Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd. Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd. Dette notat indeholder et billede af alle indleverede kommentarer. I de tilfælde, hvor der tilføres nyt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Mathias Thinggård Brovall

Mathias Thinggård Brovall Carsten Sejer [csejer@gmail.com] Sendt: 2. december 204 22:24 MTM-ByudviklingogMobilitet Emne: Kommentarer til LP 992 Hej Jeg har følgende input og kommentarer til lokalplan 992 forslaget: - Der er påtænkt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Landsbylauget Fløng Sogn

Landsbylauget Fløng Sogn REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 37 3. september 2015 19:30 21:30 Flønghytten DELTAGERE: AFBUD: Anne Mette, Jeanette,, Lars, Brian, Pia og Kenth Dagsorden jf. forretningsorden: 1) Valg af referent 2) Opfølgning

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften

Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften med kanonslag. Osama tog en snak med de unge og det hjalp

Læs mere

Referat af åbent bestyrelsesmøde d. 3 September 2013 i Fodby Sognegård. 12 fremmødte, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden:

Referat af åbent bestyrelsesmøde d. 3 September 2013 i Fodby Sognegård. 12 fremmødte, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: Referat af åbent bestyrelsesmøde d. 3 September 2013 i Fodby Sognegård 12 fremmødte, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1: Referat fra sidste møde 2: Økonomi, Per 3: Samværshaven, opdatering 4: Vindmøller

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Såfremt dette ikke er i Nyborg kommunes regi, bør kommunen tage kontakt til de ansvarlige myndigheder for en afklaring.

Såfremt dette ikke er i Nyborg kommunes regi, bør kommunen tage kontakt til de ansvarlige myndigheder for en afklaring. Trafikudvalget Referat af møde d. 6.6. kl 1900 hos Lise og Gert Jensen Tilstede: Erik Haulund Jensen, Langæblevej 4 Lise Jensen, Tårup Byvej 12 Gert Jensen, Tårup Byvej 12 Elspa Hansen, Tårup Byvej 14

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Til stede: Betina, Rogert, Lars og Lone. Peter som designer på vores hjemmeside Afbud: Stefan, Tina & Martin Referent: Betina

Læs mere