Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2015"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2015 Deltagere: Palle, Werner, Erik, Karin, Georg, Gitte, Lene, Mette E, Henrik, Birthe, Charlotte og Kirsten. Ingen afbud. Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Orientering fra formanden 4) Økonomi og medlemmer v/erik 5) Flygtninge i Børnehaven på Gulddyssevej 6) Orientering fra undergrupperne 7) Eventuelt og hørt i byen! ****** 1) Valg af ordstyrer. Erik valgt 2) Valg af referent. Kirsten/Karin valgt 3) Orientering fra formanden./palle a)vagter på kontoret er fastlagt året ud. b)evt. frivillige til Margreteskolens jubilæum fredag d bedes ringe til Lars Pedersen c)palle har endnu en gang måttet kontakte kommunen for at få vandet vores forholdsvis nyplantede træer. d)bestyrelsen opfordres til at lave rundvisning i Gundsømagle for nye tilflyttere. e)forslag efterlyses til Landsbyprisen priser på og kr. Gruppe nedsat til at varetage ideer. Gruppen består af Palle, Karin, Lene, Werner og Henrik. Karin indkalder. Forslag: Forskønnelse af Forsamlingshuspladsen, Skaterbane til de unge og Jazz musikscene i Gundsømagle. Andre input ønskes. f)vedligeholdelse af infostander, info-bænk og bænke. Grundejerforeningerne skal selv vedligeholde deres bænke, men de andre bænke i Byen vedligeholdes denne gang af Gitte, Palle og Charlotte. Palle indkalder til olie/slibe dag. g) Enkelte bestyrelsesmedlemmer ønsker fastere regler for mødeindkaldelser, frister mv.: Bestyrelsesmøder er fastlagt et helt år frem. Andre gruppemøder skal indkaldes med mindst 7 eller6 dages varsel. Akutte møder mailes og evt. telefoneres. Meget lang ferieperiode uden mailadgang bør varsles til bestyrelsen/tovholdere. Mails bør læses hver dag. 4) Økonomi og medlemmer v/erik 2015: 350 har betalt indtil nu! 48 skylder for 2015! De prikkes på ryggen endnu en gang efter næste bestyrelsesmøde. 29 nye medlemmer (maj-aug.) har fået deres medlemskort og introbrev! Vi har stadig ikke modtaget modregning fra RK for de for meget udbetalte ( kr) Kassebeholdning pt Ang. Byfesten: Bestyrelsen blev enige om at hensætte en del af overskuddet på en særskilt konto til indkøb af nødvendigt grej til Byfesten ( Stole, parasoller, gulv). Inden 3 uger søges Kommunen igen om tilskud til næste års byfest. Henrik/Erik GLR kan fast låne en storskærmprojektor hos AOF. Mobilpay indføres senere på året.

2 5) Flygtninge i Børnehaven på Gulddyssevej Der er planer om en midlertidig benyttelse af stedet til 8-9 flygtninge Landsbyrådet har arrangeret et møde med Roskilde Kommune 2. september kl. 15 Palle, Kirsten, Erik, Lene, Georg og Charlotte ønsker at deltage i mødet. GLR vil komme med en udtalelse efter et forhåbentlig grundigt indblik i Kommunens planer. 6) Orientering fra undergrupperne Zebra-projektet v/palle a)alle 10 bænke er afsat til forskellige grundejerforeninger. Palle udarbejder et kort, hvorpå markeres, hvor bænkene er placeret. Olie/slibegruppen + Georg finder en løsning på hvordan de mærkes.( brændemærkning, logo eller?) b)motionslegepladsen færdiggøres i denne uge efter en sikkerhedsgodkendelse fra Kommunen Prisen 2500 kr. betales af kommunen. Palle efterlyser instruktioner for redskabernes brug hos Lars Dahl.( Bygherren) Indvielse ved Høstmarkedet d kl. 14. Morten Gerskov foretager indvielsen. Færdiggørelsen af tingsted af Tingstedet kræver at 11 sten placeres. Palle kontakter Lars Fuglsang om evt. hjælp til dette. Skal være klar til Høstmarkedet og indvielsen af Motionslegepladsen. c)flagallé udlejning: Herringløse kan leje vores flag, hvis de er ledige. Kontrakt udarbejdes af Henrik. Trafik- og trafiksikkerhed v/kirsten a) Trafikgruppen har været i dialog med Roskilde Kommune ang. forskellige trafikmæssige problemer i Gundsømagle. Kirsten orienterede om problematikkerne.(se bilag efterflg. i referatet. Trafikgruppen har haft diskuteret svaret til Kommunen og fastlåsningen i, at GLR ikke anbefaler en bussluse på Hejnstrupvej. Der var uenighed i gruppen. Spørgsmålet om inhabilitet blev diskuteret og afsluttedes med at fastslå, at medlemmer af Trafikgruppen arbejder for GLR, byen, dens indbyggere, børn og deres sikkerhed. Svaret fra Roskilde Kommune forventes i denne uge. b) Palle har rykket for status ang. cykelstien på Gulddyssevej. Opmålinger har fundet sted. De vurderer, at der kun er penge til en grussti ( ikke asfalt), samt at der ikke er penge nok til at cykelstien føres helt ud til A6. Trafikgruppen udarbejder et svar til Kommunen for at beklage disse beslutninger. ( Kirsten indkalder til Trafikgruppemøde) Bestyrelsen er skuffet, og som borger i Gundsømagle kan man kun se til, at de omliggende byer har fået masser af trafikmæssige forbedringer. c) Holmehøj, 3. etape i høring. Udbygningen har været undervejrs i flere år. Der var intet nyt i det, så GLR havde ingen kommentarer. Trafikgruppen vil afholde et gruppe møde før borgmester Joy Mogensen er i den varme stol d kl.19 og forberede en del spørgsmål ang. trafikmæssige forbedringer til Gundsømagle. Byen kan snart ikke kun nøjes med lappeløsninger. Evt. skal spørgsmålene sendes på forhånd.

3 BYFEST v/henrik Larsen Evalueringen var i meget positiv retning. Årets logo: Genbruges næste år. Og det planlægges at få motivet trykt på scenebagtæppet. Infoteltet: Mere struktur og bedre instruks til de frivillige ønskes. Jazz-udvalg v/palle Seneste Gulddysse-jazz vellykket. Der var op mod 150 til arrangementet. 3 fustager solgt, hvilket er mindre end pinsejazzens salg. Kan skyldes gratis vin og kaffe ved kunsthåndværkernes sideløbende reception. Men besøgsantallet er for lille - gisninger om årsag: for langt fra byen, det vil være nemmere at smutte forbi, hvis det foregår centralt i byen og lettere at medbringe børn. Frivilligdækningen ok. Uheldigt samarbejde med Gulddyssegården, at vi med dags varsel får besked om at vores stole og andet grej ikke længere kan stå i deres containere. Det besluttes, at der inviteres til møde med Gulddyssegårds bestyrelse om de fremtidige rammer. Jazzgruppen går i efteråret i gang med at finde orkestre til næste års koncerter. Event/Kulturudvalg v/karin a)"dans med din nabo" tilbyder at fortsætte med undervisning. Der er stemning for, at vi prøver igen - og at vi denne gang er ude i god tid med PR på alle fronter. Leje af forsamlingshuset til samme favorable pris som sidst, forsøger Erik at genforhandle med kasserer Kai Giessing. Kulturgruppen tager kontakt til Thomas ( Fra åben dans)om det praktiske og PR. b)spil dansk i uge 44 støttes af Roskilde kommune. Men vi er i tidsnød i år. Kulturgruppen vil arbejde på et arrangement i Gundsømagle c)banko: Mette og Gitte brænder stadig for projektet... så en dag kommer banko alligevel til byen. d)bridge: Kulturgruppen kontakter snarest Rita. e)dragedag:palle er tovholder. f)byttemarked:nyt forslag (Gitte ved noget om praksis). Bibliotek v/lene Lene orienterer om kommende aktiviteter - just coffee i oktober, senere Ib Nielsen om Gundsømagle, dernæst Georg og sidst Mette Gjerskov om Gundsømagle. PR - udover biblioteksfolderne, brug "kultunaut". Natur- og stier v/georg Mette er nu i gruppen. Følgende er godt at vide ved gåture i Gundsømagles natur. Det er iflg naturstyrelsens regler om færden i åbent land tilladt, at færdes på udyrkede arealer. Cykelture under planlægning og evt. gåture.

4 UNGE-gruppe v/birthe a)cross-fit banen:er færdig - men skal godkendes før ibrugtagelse. Det sker i løbet af ugen. Palle-møbler:2 sæt (sofa, 2 stole og et bord) er næsten iværksat. Birthe får fremskaffet Tegninger og har kontakt til SCR ( Special Center Roskilde). Kontakten her er Martin Balle. Placering af møbler bliver på området ved crossfitbanen, hvis muligt og på grønne areal foran Bycentrets facade - Husby har givet tilladelse hertil. Kassereren ønsker et budget på projektet. Kr er realistisk og bevilget på mødet. b) Areal til skater-bane: Lidt i bero. Det er svært at finde lokalitet til formålet. Støj er en hemsko. Brugs-Poul har givet tilsagn om at deltage i projektet. Henrik foreslår at kontakte en gruppe i Viby, der selv har bygget en bane. Rosentorvet/Gundsømagle BYCENTER v/?? a)etablering af samarbejde mellem lejerne i centret: Birthe har orienteret A-net om, at Landsbyrådet ikke har resourcer til at gå ind i dette projekt. b) G77status : Birthe er nu ambassadør i G77 s Fit-ness. Åbning d PR-gruppe v/palle Gundsømagle Landsbynyt forventes at udkomme til oktober. Alle grupper skal/bør skrive en historie til bladet om deres aktiviteter og visioner m.m. 7) Eventuelt og hørt i byen! Næste møde er tirsdag d. 20. oktober kl. 17:00 Referent Karin/Kirsten Bilag: Nederst: Brevveksling med Roskilde Kommune ang. trafik. Mail sendt d

5 Kære Helle Schou, Ivan Hyllested og Torben Jørgensen. Gundsømagle Landsbyråd (GLR)har med interesse læst jeres forskellige svar omkring Gundsømagles Trafikproblemer. 1)GLR mener godt, at der på en del af Hovedgaden kan afmærkes med dobbelte spærrelinjer, nemlig strækningen fra vejen op til Lægehuset (Hyldekærsvej) og ud af byen mode Østrup. Der er ingen udkørsler og det er netop her, at mange trafikanter åbenbart mener,at de kan sætte farten op og overhale. Fra krydset Gundsømagle Parkvej / Piledyssen/ Gulddyssevej mod Gundsømagle Bycenter. kan der udmærket afmærkes dobbelte spærrelinjer indtil Ladegårdsvej. Det vil også få trafikanterne til at tænke på, at det ikke er en overhalingsbane. På jeres tur rundt i Gundsømagle med politiet omkring 40 km/t zone i hele byen efter sommerferien, håber vi,at I også kigger på kommende spærrelinjer. Mht T- krydset ( Gulddyssevej udmunder i Hovedgaden )Måske kan fodgængerfelter på hver side i Hovedgaden gavne. 2) GLR er glade for, at I har kontaktet politiet omkring fart kontrol ud for Gundsømagle Bycenter, og også at der er planlagt en trafiktælling /hastighedsmåling samme sted i efteråret )Som bekendt har Gundsømagle forskellige anvisningstavler på blandede steder og uden sammenhæng( 45km/t og 30km/t ) og påbudstavler på 50 km/t. Vi forstår ikke rigtigt jeres svar omkring 40 km/t som påbud i hele byen med forglemmelse af hastigheden. Vi ønsker en ensartet hastighed, påbudt 40 km/t i hele byen, specielt inde i centrum og ser frem til svar fra jer efter jeres rundtur med politiet i efteråret. 4)GLR undrer sig over at mindreforbruget til Piledyssens helle. Der var afsat kr. som oplyst af Helle Schou i maj 2014 ( notat 22/5-2014). Hellen kostede kr. og vi undrer os over, at differencen på kr. ikke kan tilfalde Gundsømagles andre trafikudfordringer. Har I i øvrigt besigtiget resultatet? Er den helt færdigt? 5) Efter nærmere overvejelser mener Trafikgruppen i GLR, at det er en dårlig ide at aflukke Hejnstrupvejen med en bussluse, men vi ser gerne, at man laver trafikmæssige sikkerhedstiltag i det farlige sving ved Hejnstrupgård ( Hejnstrupvej nr. 35). 6)GLR mangler opfølgende svar på problemerne omkring krydsende skolebørn og cyklister på Gulddyssevej ved Gundsømagle Bycenter i blandt holdende busser og stærk trafik og udkørsler fra Gundsømagle Bycenter. Børnene kommer fra stisystemet på Stovdyssevej og skal over Gulddyssevejen og ud på skolestien. Fra mødet i maj 2014 med Helle Schou, som besigtigede vejen, er problemerne ikke blevet mindre. Snarere tværtimod. Måske kan en del af løsningen være et fodgængerfelt på Gulddyssevej ved udmundingen af Stovdyssevej? GLR håber, at farten på Gulddyssevej dæmpes. En hastighedsmåler lige før Bycenteret fra krydset Gundsømagle Parkvej / Piledyssen/ Gulddyssevej kunne være en løsning i kombination med dobbelte spærrelinjer på det første stykke af vejen.( Som beskrevet i p.1) samt en chikane ved Bycenter som beskrevet i mange mails før. Vi ser frem til jeres løsninger og svar. På Trafikgruppens vegne Venlig hilsen Kirsten Lund Jakobsen Trafiktovholder ( )

6 Gundsømagle Landsbyråd Fra: Morten Heegaard Christensen Sendt: 2. juli :38 Til: Cc: Helle Schou; Ivan Hyllested Pedersen; Emne: SV: Opfølgning på trafikmødet i Gundsømagle Kære Kirsten, Tak for din opfølgende mail vedrørende mødet den 12. marts 2015 mellem Gundsømagle Landsbyråd og Torben Jørgensen og Ivan Hyllested. Allerførst vil jeg beklage, at vi ikke har svaret tilbage på jeres mail før nu. Det er ikke et udtryk for at vi ikke tager de trafikale udfordringer i Gundsømagle alvorligt, men mailen er simpelthen bare druknet i mængden. Som svar på jeres spørgsmål kan jeg oplyse følgende: 1. Afmærkning med dobbelte spærrelinjer i Hovedgaden vil i praksis betyde, at det ikke vil være muligt at parkere på strækningen. Det er vores umiddelbare vurdering, at det vil være til gene for de berørte beboere på vejen. Såfremt der ikke er nogen parkerede biler på strækningen er der samtidig også en risiko for, at hastighedsniveauet vil stige med mindre der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Hvis I mener, at det vil være en god løsning at etablere dobbelte spærrelinjer og dermed fjerne parkeringen, vil vi opfordre jer til, at undersøge om beboerne kan tilslutte sig sådan en løsning, da det vil være en forudsætning for at vi kan gå videre med forslaget. 2. Vi har ikke indflydelse på hvor og hvornår politiet foretager fartkontol. Vi har dog en kontaktperson hos politiet, som vi kan videregive jeres ønske om en fartkontrol på Gulddyssevej ud for Gundsømagle Bycenter, så det har vi gjort. Med hensyn til trafiktællinger, så har vi planlagt en tælling/hastighedsmåling på Gulddyssevej ud for børnehave/ved Gundsømagle Bycenter i efteråret Der er tidligere udført en trafiktælling på denne lokalitet i Vi gennemfører trafiktællinger på en lang række lokaliteter hvert og hvert andet år, og generelt er det sådan, at vi primært lægger tælleslangerne samme sted, så tællinger og hastighedsmålinger er sammenlignelige. Hvert år tælles på Sognevej, 60 meter øst for byport. Hvert andet år tælles på Hovedgaden, ca. 180 meter vest for Piledyssen mellem 1. og 2. bump og på Piledyssen, mellem Stendyssen og Gulddysse Skovvej. Hvis I har forslag til ændrede/nye tællesteder på grund af for højt fart, er I velkomne til at indsende jeres input. Så vil vi vurdere jeres forslag i forbindelse med planlægningen af tællinger i Vi planlægger tællinger i januar måned hvert år, så hvis I har relevante ønsker til tællinger/hastighedsmålinger, skal de blot være os i hænde inden den 1. januar Begrund gerne eventuelle forslag til tællinger, og så vil vi vurdere om tællingerne bør gennemføres. I den forbindelse kan jeg tilføje, at vi udover de faste tællinger i kommunen, så tælles der også ofte både før og efter gennemførelse af trafik- og anlægsprojekter. Derudover får vi løbende en lang række forespørgsler fra borgere og grundejerforeninger mv. som ønsker tællinger i deres nærområde. Det er derfor ikke altid vi kan imødekomme alle ønsker om trafiktællinger, da midlerne hertil er begrænsede.

7 3. Politiet er generelt positive overfor at etablere 40 km/t hastighedszone i landsbyerne. Gundsømagle adskiller sig dog lidt, idet byen er større end de øvrige landsbyer. Hvis der blev etableret en 40 km/t zone i hele Gundsømagle, skulle zonetavlerne (start og ophør) opsættes ved alle indfaldsvejene. Fordi Gundsømagle er så stor, vil det i praksis betyde, at man kan tilbagelægge en ret lang strækning inde i zonen, hvor man ikke møder nogen hastighedsskilte. Dermed er der risiko for at trafikanterne glemmer, at de kører i en 40 km/t zone. Afhængig af de enkelte vejes udformning, vil etablering af en hastighedszone formentlig kræve, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det kan derfor godt være forholdsvist omkostningsfuldt at etablere en hastighedszone. Efter sommerferien vil vi tage på en fælles besigtigelse med politiet for at vurdere og drøfte hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at etablere en 40 km/t zone i hele Gundsømagle. 4. Den helle, der er etableret på Piledyssen er først og fremmest lavet for at give de lette trafikanter en sikker og tryg krydsning af vejen, idet den giver mulighed for at krydse vejen i to omgange. Krydsningshellen er dog udformet, så hastighedsniveauet ikke bør overstige 50 km/t, svarende til hastighedsbegrænsningen på Piledyssen, men formålet har ikke været at reducere hastigheden yderligere. Desværre kunne entreprenøren ikke nå at afmærke hellen inden det blev for koldt og vådt. Vi har rykket entreprenøren for at komme og færdiggøre afmærkningen, hvilket er udført i denne uge. Hellen blev finansieret af en særlig pulje til mindre bysamfund, hvor dette var et blandt flere projekter. Regnskabet for denne pulje er afsluttet, så mindreforbruget kan ikke bruges til andre tiltag i Gundsømagle. 5. Som følge af Cyklistplan 2012 er der afsat kr. til en forundersøgelse af bedre cykelforhold på Hejnstrupvej. Formålet er skabe tryggere forhold på Hejnstrupvej for særligt cyklister for at få flere til at cykle, herunder bl.a. skolebørn til Roskilde Lille Skole. De foreløbige konklusioner er, at det ikke er realistisk at etablere cykelsti langs Hejnstrupvej eller i åbent land. Den eneste måde at opnå en tryggere cykelvej er via en fredeliggørelse af Hejnstrupvej med en bussluse umiddelbart nord for Tågerup. Løsningen er en såkaldt busgrav i midten af vejen, hvor personbiler ikke kan passere, men busser i rute kan passere. Samtidig er der sideheller, hvor cyklister kan passere uden om. Der kan også tillades arbejdskørsel med større køretøjer, for at tage hensyn til de landbrug, der ligger på Hejnstrupvej, så fx landbrugsmaskiner lovligt må passere busgraven. Høringen blandt primært beboere på Hejnstrupvej og i Tågerup er afsluttet. Størstedelen af beboerne på Hejnstrupvej ønsker en bussluse for at fredeliggøre Hejnstrupvej, mens en større gruppe af borgere i Tågerup ikke ønsker en bussluse. Der er både fordele og ulemper ved en bussluse, og derfor er vi i gang med at undersøge de problemstillinger, der er rejst som følge af høringen, herunder at fx det kan føles utrygt at lave svingbevægelser i krydset Gundsølillevej/Frederiksborgvej og at der er lange ventetider for at komme ud på Frederiksborgvej. Derfor er der foretaget tællinger i myldretiden på to hverdage i maj. På den baggrund udarbejdes en rapport, der beregner de gennemsnitlige ventetider i krydset nu og hvis trafikken flyttes fra Hejnstrupvej til krydset. Rapporten vil indgå i den samlede vurdering sammen med en vurdering af hvor stort potentialet er for at få flere til at cykle på Hejnstrupvej. Der er altså ikke truffet nogen beslutninger om busslusen endnu. Vi forventer først at have afsluttet den samlede forundersøgelse i september. Det er i sidste ende op til Plan- og Teknikudvalget at beslutte om de ønsker en fredeliggørelse af Hejnstrupvej med en bussluse. Plan- og Teknikudvalget vil tidligst tage stilling til dette i oktober God sommer! Venlig hilsen Helle Schou Diplomingeniør, trafiksikkerhedsrevisor Veje og Grønne områder

8 Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde Dir Mobil EAN Fra: Kirsten og Per Sendt: 13. april :15 Til: Torben Jørgensen; Ivan Hyllested Pedersen Cc: Palle Gram Jorgensen Emne: Opfølgning på trafikmødet i Gundsømagle. Kære Torben Jørgensen og Ivan Hyllested. Efter et vellykket møde med Gundsømagle Landsbyråd d blev der lovet at følge op på diverse af vores spørgsmål. Vi er nu meget interesseret i en status på følgende emner: 1) Maling af dobbeltstreger i Hovedgaden. Hvornår forventes der at blive malet? 2) Kontakt til politiet ang. fartmålinger i byen. Vi kan registrere, at der har været foretaget fartmålinger rundt omkring. Gundsømagle Landsbyråd ønsker fartmåling på Guldysssevej ud for Gundsømagle Bycenter. Her køres der stærkt, og nogle biler overhaler hensynsløst. Gundsømagle Landsbyråd vil meget gerne spørges fremadrettet, før evt. fartmålinger foretages, så vi kan udpege de steder, hvor farten virkelig er et problem hver dag. Ligeledes vil vi meget gerne høres, når der planlægges trafiktællinger. Der mangler en tælling på Gulddyssevej ud for Gundsømagle Bycenter. 3) Gundsømagle er en by med flere forskellige hastighedsskilte. Ivan Hyllested lovede at snakke med poltiet om et påbudsskilt på 40 km/time i hele byen i stedet for som nu anbefalet 30-og 45km/time og påbud 50 km/time. Vi ser frem til, hvad politiet mener? 4) Piledyssen nybyggede helle har kostet kr. Der var afsat kr. Ivan Hyllested ville undersøge, om restbeløbet er øremærket Gundsømagle og i så fald kan benyttes til andet trafikdæmpende ting?. Ligeledes var Torben Jørgen selv ude at kigge på hellen efter mødet, som efter Gundsømagle Landsbyråds mening ikke virkede efter hensigten. Hvornår kan evt. udbedring begynde? 5) Gundsømagle Landsbyråd vil meget gerne orienteres om den nye høring omkring den eventuelle bussluse på Hejnstrupvej, samt hvad der videre sker i sagen.

9 Venlig hilsen På trafikgruppens vegne Kirsten Lund Jakobsen Trafiktovholder, Gundsømagle Landsbyråd Denne mail er blevet scannet for virus af TDC Mailfilter.

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 Deltagere: Palle, Georg, Jarl, Jacob, Henrik, Kirsten, Rita, AnneMarie, Dina, Werner og Karin Fravær: Lene og Charlotte

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Juni 2013 5. årgang 7. udgave

Juni 2013 5. årgang 7. udgave Juni 2013 5. årgang 7. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D I skrivende stund sidder jeg i en by med ca. 3000 fastboende indbyggere! Solen

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere