Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google"

Transkript

1 Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google

2 Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: Version: 01 Projekt nr.: MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

3 1 Indledning Aalborg Kommune har anmodet Moe om at få foretaget trafiksikkerhedsrevision af projektet cykelstier på Brådalvej, mellem Visse og Nøvling. Baggrunden for projektet er, at der er bevilliget penge til etablering af cykelsti mellem Visse og Nøvling. Kommunen har ønsket at vurdere, om der skal etableres en enkeltrettet eller en dobbeltrettet cykelsti. Som et led i denne vurdering ønskes foretaget en trafiksikkerhedsrevision. Trafiksikkerhedsrevisionen er foretaget på trin 1 jf. Vejdirektoratets Håndbog i trafiksikkerhedsrevision og inspektion, december En trin 1 revision er en granskning af forprojekt. Trafiksikkerhedsrevisionen er foretaget af både enkeltrettede cykelstier og en dobbeltrettet cykelsti. Revisionen er foretaget af Trafiksikkerhedsrevisor Gunvor Winther, i uge 8/ Trafiksikkerhedsrevisor er i dette projekt uafhængig af MOE, Aalborg, som udarbejder vurderingsnotat, og kan derfor opfattes som uafhængig revisor. Der er ikke foretaget en besigtigelse af stedet, men Google streetview og Google maps er brugt til at skabe et overblik over de fysiske omgivelser. Notatet indeholder resultatet af revisionen i form af hhv. specifikke og generelle kommentarer. Hvis et element i projektet vurderes at være i modstrid med vejreglerne eller god trafiksikkerhedsviden, anmærkes det som et problem, med tilhørende løsningsforslag. Hvis et element i projektet vurderes at kunne skabe problemer af trafiksikkerhedsmæssig karakter, anmærkes det som en bemærkning. En trafiksikkerhedsrevision er af en trafiksikkerhedsmæssig granskningaf de oplysninger der er til stede. Dvs. det kun er de elementer, der giver anledning til trafiksikkerhedsmæssige betænkeligheder der kommenteres. De elementer af projektet som er fornuftige trafiksikre løsninger kommenteres ikke. 2 Grundlag Trafiksikkerhedsrevisionen er gennemført på grundlag af følgende materiale: Mastra tællinger for hhv. biler og cykler Mastra hastighedsmålinger Notat d. 7. februar 2014, Aalborg Kommune, Brådalvej cykelstiprojekt Beskrivelse af vurderingsnotat Foreløbigt notat 14. februar 2014, MOE, Vurderingsnotat. Cykelhandlingsplan, Aalborg Kommune. Side 3 af 9

4 3 Generelle kommentarer 3.1 Problem dobbeltrettet cykelsti En dobbeltrettet cykelsti har en markant højere uheldsrisiko end enkeltrettede. Dette skyldes primært at cyklister fra den forkerte side ofte overrasker trafikanter til og fra sideveje og overkørsler. Der sker ligeledes flere uheld mellem cyklister på stien end på enkeltrettede stier. Dobbeltrettede stier anbefales ikke på veje med flere end ganske få sidevejstilslutninger eller overkørsler. Hvis en dobbeltrettet cykelsti placeres på østsiden af vejen er der færrest overkørsler, men dette betyder blot at cyklisterne skal krydse Brådalvej for at komme til mål mellem Visse og Nøvling. Forslag: Der etableres enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen. 3.2 Bemærkning - Placering af stien Da denne rute er en pendler rute fra Nøvling ind mod Aalborg, og der ikke er mange ejendomme mellem Nøvling og Visse, kan ruten planlægges som en del af vejanlægget, men kan også planlægges som en sti i eget tracé. Brådalvej/Vissevej vil få en direkte adgang til Egnsplanvej, hvilket evt. vil medføre ændringer i trafikken enten øget trafik eller en ændret sammensætning af trafikken. En dobbeltrettet sti i eget tracé uden krydsninger af sideveje vil være en sikker løsning som alternativ til en dobbeltrettet cykelsti langs Brådalvej. Vissevej syd for Visse kan opgraderes, så der er asfalteret sti hele vejen og forbindelse ned til Nøvling Kirkevej. Dette vil dog give anledning til en mere kuperet cykeltur, men en cykeltur uden den samme mængde af biler, lastbiler og busser og dermed færre konfliktmuligheder. En ulempe ved denne løsning vil være at cyklisterne skal igennem Visse. Der er etableret bump til nedsættelse af hastigheden gennem Visse, som nedsætter hastigheden og dermed nedsætter risikoen for uheld. En sti i eget tracé må forventes at være mere kuperet, og der skal derfor være opmærksomhed på oversigt samt sikre at der ikke sker eneuheld. Dette kan sikres ved belysning eller kantstriber. Stien skal ligeledes være så bred at der ikke er risiko for uheld mellem stitrafikanterne (3 meter anbefales). 3.3 Bemærkning - Overkørsler ved begge stityper Når cykelstier i åbent land krydser markoverkørsler eller vejadgange til ejendomme, vil det være forbundet med risiko for uheld mellem ind- og udkørende biler eller landbrugskøretøjer. Det bør Side 4 af 9

5 overvejes om det skal være cyklisterne der skal have vigepligt for bilisterne. Dette vil øge cyklisternes opmærksomhed i forhold til bilisterne. (se også pkt. 3.4). Ved markoverkørsler kan der i perioder være en del jord, som ligger på cykelstien. I vådt føre vil dette medføre glatte cykelstier. Overkørslerne bør placeres, hvor der ikke er længdefald der medfører høje hastigheder for cyklisterne, og dermed fare for at glide og vælte. 3.4 Problem krydsning af dobbeltrettet cykelsti ved sideveje En nyere undersøgelse af uheld i forbindelse med dobbeltrettede cykelstier gennem kryds har vist at den mest sikre løsning er, at cyklisterne har vigepligt. Citat fra undersøgelsen: Den sikreste designløsning er kryds i to plan. Hvis krydset er i ét plan, er det sikrest, at stitrafikken har vigepligt. Har vejtrafikken vigepligt er det en fordel, at der er to vigelinjer på sidevejen én ved krydset med stien og én ved krydset med den primære vej. Modellerne angiver desuden, at krydsdesign som f.eks. farvede cykelfelter og afmærkning af midtlinje på cykelstien gennem krydset medfører et højere antal uheld. Stier med store trafikmængder er væsentligt sikrere for den enkelte stitrafikant end stier med små trafikmængder. Forslag: Det anbefales derfor, at der arbejdes videre med at det er cyklister der har vigepligt, hvis Kommunen arbejder videre med en dobbeltrettet cykelsti. 3.5 Bemærkning Tværprofiler dobbeltrettede stier Der er i vurderingsnotatet antydet at der i tilfælde af at der er meget få trafikanter kan anvendes en minimumsbredde på 2,5 m, hvis der etableres en dobbeltrettet sti. Det bør dog sikres, at der ikke anvendes minimumsbredder både i stibredde og skille rabat, da der bør være mulighed for udbygning, hvis der senere udbygges i området, og der derfor kommer langt flere cyklister. Jo bredere tværprofil med en klar opdeling af retning og trafikantgrupper, vil betyde færre uheld/frontaluheld mellem stitrafikanterne. Det må forventes at denne dobbeltrettede sti benyttes som en fællessti og bør derfor have en bredde på 3 meter. Og det anbefales at der etableres en bred skille rabat på op mod 3 meter, for at fremtidssikre stien. jf. "Cirkulære om etablering af dobbeltrettede cykelstier langs vej" etableres en skillerabat mellem kørebane og sti, denne skillerabat skal som minimum være 1 meter, men ved en bredde på mindre end 1,5 meter skal der etableres særlige foranstaltninger til beskyttelse af stitrafikanterne, f.eks. hegn, autoværn eller ekstra kantpæle. Frem mod kryds bør skillerabatten indsnævres, så bilerne er opmærksomme på cyklisterne inden de svinger ind på sidevejen. Side 5 af 9

6 3.6 Bemærkning Tunnelløsning ved krydsning af dobbeltrettet cykelsti Der er i vurderingsnotatet antydet at en tunnelløsning kan sikre at den dobbeltrettede cykelsti føres fra den ene side af vejen til den anden. Dette er i en meget fornuftig løsning. Det skal i denne forbindelse sikres at radierne på cykelstien i forbindelse med svinget under vejen ikke bliver for små, da det kan give anledning til at cyklisterne med høj fart kan køre af cykelstien. I glat føre kan dette i særdeleshed give problemer. Tunnelen skal ligeledes være så attraktiv at cyklisterne ikke fristes til at køre over vejen i niveau for at undgå at skulle i gennem tunnelen pga. f.eks. manglende belysning. 3.7 Bemærkning Belysning Det bør sikres at krydsninger med Brådalvej er synlige i mørke. Vejbelysning og advarsel om krydsende cyklister bør etableres ved begyndelse og afslutning af stien. Ud over en sikret overkørsel vil det også skabe opmærksomhed på byporten ved Nøvling samt kanaliseringsanlægget ved Visse, og dermed være med til at sikre, at bilisterne nedsætter hastigheden. 4 Specifikke Kommentarer 4.1 Problem Begyndelse/afslutning af dobbeltrettet sti ved byport Nøvling Hvis der etableres en dobbeltrettet cykelsti skal de cyklister der kommer fra Visse ledes over i modsatte side af vejen ved byporten i Nøvling. Dette kan selvfølgelig være forbundet med risiko for at cyklisterne bare fortsætter tværs over vejen for at fortsætte turen mod Nøvling. For at undgå at cyklisterne ikke orienterer sig godt nok inden krydsning af vejen, bør denne overgang sikres. Forslag: For at sikre en trafiksikker overgang for cyklisterne anbefales det at etablere en krydsningshelle, hvor der i dag er en byport. Denne krydsning bør dels kunne benyttes som krydsningshelle og kan ligeledes benyttes som byport med hastighedsdæmpende effekt. Byporten bør være synlig i mørke, således at cyklister kan ses ved krydsning og hellen tydeligt kan ses af bilisterne der kommer fra Visse. Side 6 af 9

7 4.2 Problem Begyndelse/afslutning af dobbeltrettet sti ved kanaliseringsanlæg ved Vissevej På samme måde som ved begyndelse/afslutning af stien ved Nøvling gør det samme problem sig gældende her. Forslag: Ved etablering af en dobbeltrettet cykelsti bør der være ekstra opmærksomhed omkring udformningen af begyndelse og afslutning af stien. Der er i dag en dobbeltrettet fællessti der afsluttes ved Vissevej/Kongshøjvej (Kærholtstien) ved dagligvareforretningen. Hvis der herfra skal etableres dobbeltrettet cykelsti på østsiden af Brådalvej mod Nøvling, skal der etableres en overkørsel for den dobbeltrettede cykelsti igennem kanaliseringsanlægget på Brådalvej. Der er i dag en hastighedsbegrænsning på 60 km/t på dette sted. Denne hastighedsbegrænsning bør suppleres med skiltning der tilkendegiver at der er dobbeltrettet stikrydsning. Der bør etableres en krydsning af Brådalvej med en mulighed for at vente på hellen syd for krydset. Dette betyder at den dobbeltrettede fællessti bør videreføres over græsarealet, hvor der i dag står reklameflag. Se skitse. Side 7 af 9

8 4.3 Problem Enkeltrettet cykelsti afslutning ved kanaliseringsanlæg i Visse En enkeltrettet cykelsti fra Nøvling mod Visse skal i kanaliseringsanlægget føres over vejen og tilkobles Kærholtstien i Visse. Denne overkørsel bør sikres på tilsvarende vis, som den dobbeltrettede (se pkt. 4.2). Side 8 af 9

9 5 Revisionspåtegnelse Revisionen afsluttes med en skriftlig tilbagemelding fra den projekterende til bygherre med kopi til revisor. I denne angives, om de ved revisionen fremsatte forslag indarbejdes i projektet. Ved uenighed i de fremsatte forslag forelægger den projekterende således skriftligt uenigheden for bygherren i tilbagemeldingen. Bygherren træffer derefter afgørelse om projektets videre udformning og meddeler skriftligt den projekterende afgørelsen med kopi til revisor. Den projekterende beskriver derefter ændringerne i projektet over for revisor, der herefter kan erklære revisionen for afsluttet. Revisionsudkast Revisionen er gennemført af Trafiksikkerhedsrevisor Gunvor Winther MOE A/S 26/ Gunvor Winther Dato og underskrift Resultatet af revisionen Udfyldes af den projekterende. Projekterende: Dato og underskrift Revisionspåtegnelse Trafiksikkerhedsrevisor Gunvor Winther MOE A/S Dato og underskrift Revisionen erklæres hermed for afsluttet. 3/ Gunvor Winther Side 9 af 9

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune har i 2015 udarbejdet en trafiksikkerhedsplan gældende frem til 2018. Nærværende handlingsplan indeholder

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Projektets hovedformål er at etablere en sikker og tryg cykelforbindelse mellem de 2 bysamfund

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje

Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 253 Offentligt Transportudvalget Folketinget Christiansborg Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje Fejlinformation i bemærkning

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Cykeltrafik er mere end cykelstier

Cykeltrafik er mere end cykelstier FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT 364-20 10 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport 364-2010 REDAKTION: Lene Nøhr

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Bump & busser - to verdener mødes på vejen Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Busser og bump svært forenelige størrelser på det danske vejnet Til januar 2007 overtager kommunerne det økonomiske

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere