KVARTERPARK I NV-KVARTERET INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERKOMITEENS BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTERPARK I NV-KVARTERET INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERKOMITEENS BETÆNKNING"

Transkript

1 KVARTERPARK I NV-KVARTERET INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERKOMITEENS BETÆNKNING Projektkonkurrence udskrevet af Københavns Kommune, Kay Wilhelmsen Gruppen og Kvarterløft Nord-Vest

2 INDLEDNING I maj 2006 udskrev partnerskabet mellem Københavns Kommune, Kay Wilhelmsen Gruppen og Kvarterløft Nord-Vest en projektkonkurrence om forslag til udformning af København NV's nye store centrale park. Konkurrenceområdet består af tre delområder: Det centrale parkområde, Frederikssundsvejens Skoles idrætsarealer og Hulgårds Plads. I konkurrenceområdets opdeling lå en af opgavens store udfordringer, idet der var ønsket en helhedsløsning, som kan realiseres etapevis. Konkurrencen, der blev afholdt i henhold til EU-direktiv nr. 2004/18/EF (Udbudsdirektivet), blev den 11. maj 2006 bekendtgjort til Den Europæiske Unions Tidende, og følgende fem deltagerhold blev inviteret til at udarbejde forslag: Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL PLR med Transform Arkitekter, kommunikationsbureauet Kernel A/S, billedkunstner Nis Rømer og Midtconsult A/S SLA med Lemming & Eriksson, idébureauet 2+1 og forfatter Jan Sonnergaard JDS v/ Julien De Smedt med Base Landskabsarkitekter, Carlberg & Christensen og Nikolaj Cederholm Schønherr Landskab med Rambøll Nyvig og billedkunstner Eva Koch Birk Nielsens Tegnestue med COWI A/S, belysningsrådgivere Hansen & Henneberg, procesrådgivere Forstadskonsulenterne og kunstnergruppen Parfyme Konkurrencematerialet blev udsendt til de konkurrerende den 21. juni 2006, og ved konkurrenceperiodens udløb den 28. september 2006 havde alle fem deltagerhold indleveret forslag. Alle forslag blev optaget til bedømmelse af dommerkomiteen. Dommerkomité Vicedirektør Jon Pape, Københavns Kommune, Vej & Park (formand) Landskabsarkitekt, projektleder Maria Miret, Vej & Park, Projektkontoret Teamchef Dan Mogensen, Københavns Kommune, Plan & Arkitektur Områdeløft Kontorchef Christian Sonne, Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltn. Projektleder Erik Gren, Kay Wilhelmsen Gruppen Styregruppeformand Jørgen Rose, Kvarterløft Nord-Vest Skoleleder Bjarke Huss, Frederikssundsvejens Skole Beboerrepræsentant Mads Dissing, HT-Gruppen Landskabsarkitekt MAA Bettina Lamm, idrætskyndig arkitektfagdommer Arkitekt MAA Merete Ahnfeldt-Mollerup, udpeget af AA Landskabsarkitekt MAA MDL Steen Bisgaard Jensen, udpeget af AA Rådgiver for dommerkomiteen Arkitekt MAA Sanne Maj Andersen, Kvarterløft Nord-Vest, Kvarterløftsekretariatet 2

3 Konkurrencens sekretær Arkitekt MAA Jesper Kock, AA's konkurrencesekretariat I dommerkomiteen medvirkede Dan Mogensen i stedet for specialkonsulent Kim Spiegelberg Larsen, Københavns Kommune, Det Centrale Kvarterløftsekretariat, mens Maria Miret medvirkede i stedet for sektionsleder Kristian Nabe-Nielsen, Vej & Park, Projektkontoret. Konkurrenceforslagene blev bedømt ud fra følgende kriterier, jf. konkurrenceprogrammet: "Forslagene vil blive vurderet på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der vil blive lagt stor vægt på sandsynligheden for at forslagene kan realiseres inden for den økonomiske ramme for projektet". Som baggrund for dommerkomiteens bedømmelse blev der foretaget en teknisk, funktionsmæssig og økonomisk undersøgelse af forslagene. Undersøgelsen blev udført af Vej & Park. Bedømmelsen blev påbegyndt den 9. oktober Dommerkomiteen afholdt i alt fire møder, og på det afsluttende betænkningsmøde den 10. november 2006 besluttede man i enighed at udpege forslag nr. 2/12400 som vinder af konkurrencen. København, den 10. november 2006 Sign. dommerkomiteen 3

4 OM KONKURRENCEN OG FORSLAGENE SOM HELHED Det er overordnet en vanskelig opgave, de fem tegnestuer har taget på sig. Konkurrenceprogrammets område er sammensat af tre helt forskellige arealer, der af historiske årsager er meget klart afgrænsede og så at sige vender ryggen til hinanden. Det gælder Hulgårds Plads, det såkaldte HUR-areal og Frederikssundsvejens Skoles idrætsareal. Det er målet, at disse tre områder skal bindes sammen til en helhed, men samtidig er der specifikke krav i programmet, der gør, at forslagsstillerne nødvendigvis må fastholde de tre områders særlige karakter. Samtidig skal deltagerne tage hensyn til en bebyggelse, der endnu ikke eksisterer, og opfylde et særdeles komplekst funktionelt program. Programmet omfatter et stort antal aktiviteter, herunder fornyelser som et samarbejde mellem kvartermiljøstation og bemandet legeplads, og en udvikling af skolens arealer til et mere ambitiøst aktivitetsområde, med både holdsport og frie udfoldelsesmuligheder. Opgavens centrale del er dog HUR-grunden, hvor tegnestuen Arkitema opfører en boligbebyggelse, hvis friareal til dels indgår i parken. I denne del af parken skal der både sikres mulighed for aktiviteter, en beskyttelse af boligernes privatsfære og adgang for redningskøretøjer. Endelig er det et stort ønske, at parken fremstår som noget særligt, et anlæg af høj kvalitet, der kan bidrage til at løfte kvarteret. Det kan således ikke undre, at ingen af de fem forslag til fulde har opfyldt programmets ønsker og krav, men hver især rummer værdifulde bud på dele af opgaven. Alle forslag er umiddelbart realisérbare. I konkurrenceprogrammet var der særligt lagt vægt på, at parken kan realiseres etapevis, at delområde 1 kan realiseres inden for den anviste sum (18,7 mio. kr. ekskl. moms), at de trafikale forhold er løst på en velfungerende og velintegreret måde, at projektet tilgodeser skolens idræts- og undervisningsbehov, at den bemandede legeplads er integreret i projektet og at kvartermiljøstationen er integreret heri, samt at der i forslaget er vist, hvordan grænsefladerne mellem de tre delområder er bearbejdet, således at parken fremstår som et hele, uanset hvor stor en del af projektet der er realiseret. Med udgangspunkt i disse forudsætninger har det haft stor betydning, hvilket forslag der bedst egnede sig til en videre bearbejdning i dialog med borgerne. Her har dommerkomiteen vurderet hovedgrebets robusthed over for en proces, forslagsstillernes økonomiske prioriteringer, som den kan aflæses i forslagets stofvirkninger og bærende elementer, og forslagsstillernes beskrevne ideer til næste fase (dialogfasen). Overordnede greb Ud af de fem forslag har fire lagt meget stor vægt på udformningen af stiforløbet gennem hele parken. Det er gjort forskelligt, men i alle tilfælde således at bevægelsen markeres meget tydeligt. Det femte forslag, 3/00162, har betonet bevægelsen mindre kraftigt i forhold til dannelsen af tre næsten klassiske parkrum, hvor den besøgende diskret passerer forbi. Også to andre forslag, 4/31188 og 5/14534, betoner og fremhæver forskellen mellem de tre områder, men altså her med et stærkt markeret belægningselement som modvægt. Endelig er der to forslag, der tværtimod søger at binde parken sammen til én organisk helhed, begge med utraditionelle, stærke virkemidler. Både forslag 1/64561 og forslag 2/12400 rummer forunderlige elementer i meget stor skala, der skal overvinde den rumlige adskillelse af de tre rum. I to af forslagene er især område 1 (HUR-grunden) meget præcist og følsomt bearbejdet, som et mere intimt opholdsområde i parken, og i disse forslag har man i det hele taget søgt at definere områderne præcist, både funktionelt og formmæssigt. De øvrige tre har lagt mere vægt på at udviske overgangene mellem de tre zoner, forslag 1/64561 søger endda at realisere hele projektet inden for det anviste beløb. 4

5 Det er dommerkomiteens opfattelse, at disse delvist overlappende tilgange alle har værdi. Man har dog alligevel valgt at prioritere den funktionelle åbenhed højst, ikke mindst af hensyn til solens bevægelser gennem dagen og året. De meget fastlåste funktionelle bindinger forekommer at kunne blive irritationsmomenter, især om eftermiddagene, når der er skygge over en del af de designerede 'lysthaver' i forslag 4/31188 og 5/ Dialog og udviklingsproces De fem forslag har meget forskellige tilgange til dialogprocessen. Nogle foreslår, at borgerne er konkret medskabende i udvalgte felter i området (1/64561, 3/00162), andre diskuterer mere, hvordan borgerinddragelsen kan få kvalitet (2/12400, 5/14534), og endelig giver forslag 4/31188 nogle konkrete elementer / legeredskaber, som parkens brugere kan flytte rundt med. Det er dommerkomiteens opfattelse, at rådgivere i borgerinddragelsesprocesser skal søge at forstå og oversætte brugernes behov til god form, og dermed er hverken den konkrete udlodning af mindre dele af forslaget eller tanken om færdigdesignede elementer interessante bud på denne opgave. Samtidig er det givet, at det vindende forslag i sit hovedgreb skal have en robusthed, der gør at det stadig står tydeligt og stærkt efter en proces, hvor mange stemmer har påvirket detaljerne. Derfor har dommerkomiteen valgt at nedprioritere projekter, hvor detaljerne forekommer at være den bærende kvalitet. Stoflighed Hvad er en bypark? Forslagene udtrykker helt forskellige opfattelser af de æstetisk-stoflige forventninger, man kan have til en urban park. Forslag 1/64561 og 4/31188 præsenterer begge et råt og 'ungdommeligt' udtryk, men i den stoflige bearbejdning er de vidt forskellige. I 1/64561 er den formmæssige bearbejdning holdt på et minimum, således at indtrykket er som af en filmudgave af et mellemrum i New York eller Los Angeles, med stærke lysvirkninger, store elementer og rå kanter. I 4/31188 er det stik modsat her er hver eneste hjørne bearbejdet formmæssigt, så man mere tænker på en europæisk gennemdesignet bypark fra Barcelona eller Rotterdam. Den overordnede stoflige virkning er her mere pladsagtig, men megen belægning og græs og træer er fremhævet på særlige skulpturelle plateauer. 3/00162 er den traditionelle bypark, med plæner, hække og rumdannende løvtræer. Mens forslag 2/12400 og 5/14534 bevidst arbejder med en plantemæssig mangfoldighed og forskellige stoflige oplevelser, nok inspireret af skolens ønske om at supplere arboretet og udvide mulighederne for natur-teknikundervisning i parken. Her er der imidlertid igen forskel på de ordnede forhold i forslag 5/14534 og den mere anarkistiske tilgang i forslag 2/12400, der nærmest er billedkunstnerisk i præsentationen. Identitet De fem forslag har forskellige bud på parkens og hele områdets identitet. Her skiller forslag 1/64561 sig ud med den idé, at parken skal kunne ses fra verdensrummet. I alle forslag er der klare henvisninger til de brugerinterviews, der indgår i konkurrenceprogrammet, og nogle har tydeligvis suppleret med yderligere besøg i Nordvest. Forslag vedlægger en video med interviews med tilfældige borgere på stedet. Men er opgaven at lave en park til det eksisterende Nordvest eller til det kommende? Det besvarer de fem forslag meget forskelligt, med netop 1/64561 som det mest statiske forslag, idet man stort set ikke bruger ressourcer på forbedringer af landskabet, og så modsat med 2/12400 som det mest visionære, der tillader sig at tænke en helt ny bymæssig identitet for området. Økonomi Dommerkomiteen har vurderet, at etape 1 for alle fem forslag kan realiseres inden for den økonomiske ramme på 18,7 mio. kr. ekskl. moms, således som det var fastsat i konkurrenceprogrammet. 5

6 Forslag nr. 2 / UDPEGET SOM VINDERFORSLAG SLA A/S Projektteam: Stig L. Anderssson, Thomas Kock, Signe Høyer Fredriksen, Salka Kusk, Michelle Nielsen Dharmaratne, Cecile Milsted Lind, Simone Maxi, Friedemann Rüter og Martin Søberg Ingeniørfirma Lemming & Eriksson Knud Bay og Lars Kofoed 2+1 Idébureau Mike Lippert og Rasmus Rune Nielsen Forfatter Jan Sonnergaard m 6

7 1001 TRÆ Nord-Vest kunne godt bruge lidt mere eventyr. Sådan indleder vinderne beskrivelsen af deres forslag til en landskabelig bearbejdning af kvarterparken. Hele parken møbleres med udgangspunkt i tre grundelementer i form af et righoldigt udbud af træer, høje lysmaster samt tre kegleformede bjergtoppe. Projektet har som sit hovedtema lys og farve, der tilvejebringes gennem et mangfoldigt udvalg af træsorter, plantet i et organisk forløb på langs gennem parkens forskellige rum. En asfalteret sti følger i en slynget bevægelse træstimen og forbinder Hulgårds Plads i den nordlige ende med Ørnevej mod syd. På Hulgårds Plads spredes asfalten ud i et felt og danner plads mod byens trafik. Parkens flade samles af et stort græsareal, der spændes ud mellem de forskellige bygningsvolumener. Store lysmaster er placeret i løs struktur parallelt med træer og sti. Lyset gør stien og parken tilgængelig i de mørke timer og vil iscenesætte træernes farver til en ny oplevelse. Som opholdspladser foreslår projektet stjerneformede betonfigurer i varierende størrelser strøet ud langs stiforbindelsen. De tre bjergformer er som genkendelige stedsmarkører placeret strategisk i hvert sit delområde. På Hulgårds Plads er det mindste bjerg på 8 meter integreret i den bemandede legeplads og tænkt som en form, som miljøstationen kan bygges ind i. På skolens idrætsareal ligger et bjerg på 11 meter, der kan indgå i den fysiske aktivitet og som opholdssted for udendørs undervisning. I parken langs Hulgårds Have og ned mod Ørnevej ligger det tredje og højeste bjerg på 15 meter, hvorfra der tilbydes udsigt over byens tage. 7

8 Projektets titel 1001 træer refererer til det mangfoldige og varierede plantevalg, som forslaget bidrager med. Mod Hulgårds Plads fortættes sammenstillingen af eksotiske og farverige træsorter og markerer sig ud imod det trafikale kryds. I bevægelsen gennem parken afløses beplantningen gradvist af mere hjemmehørende arter. Der foreslås 26 forskellige træsorter valgt ud fra deres farverige udtryksfuldhed i løv og blomst året rundt. Som mere eksotiske sorter nævnes japansk kirsebær, koreagran og blyantene, mens de mere traditionelt hjemmehørende arter inkluderer seljerøn, hvidtjørn og skovfyr. Forskellige funktioner er udlagt i cirkulære figurer placeret strategisk, men fleksibelt rundt om i parken. Arealer til beachvolley, petanque og streetbasket ligger på Hulgårds Plads, mellem skolen og boligområdet findes en ellesump, og på idrætspladsen er der optegnet multiareal på græsfladen og flader til løb og spring. Mod Hulgårds Haves boligbebyggelse er rummene mere stilfærdigt anlagt med plæne og enkelte træer. Projektet er et poetisk og oplevelsesrigt bud på landskabelig bearbejdning af parkområdet. De tematiske grundelementer giver sammenhængskræft til de tre ellers meget forskellige delområder, som parken består af. Samtidig udviser møbleringsprincippet en fleksibilitet, der formår at tilgodese de tre delområders særlige rumlige og funktionelle sammehæng. De landskabelige elementer adskiller og samler på en gang boligområde, park og skole. Projektet løser med træstimens forløb på overbevisende måde ønsket om både at sammenbinde de forskellige landskabsrum og samtidig at skabe en naturlig grænse mellem parken på den ene side og skolens grønne arealer på den anden. Overgangen er med enkelte midler både styrket og sprængt. Det slyngede forløb af træer og sti laver et slag ind i skolens idrætsområde, ligesom nogle af idrætsbanerne er lagt ud på Hulgårds Plads. 8

9 oktoberkirsebær japansk kirsebær tretorn gran lærk valnød ene thuja eg guldpil ildløn poppel asp pære, mirabel, paradisæble vildæble, blomme hassel lind birk fyr fuglekirsebær hvidtjørn røn De fire markante grundelementer: Lys, træer, bjerge og stiforløb, der møblerer og strukturerer kvarterparken, skaber et særegent sted, som har stemning og atmosfære. Træet, stjerner, mennesket skaber et helt eget univers. Sådan er poesi, når den er bedst. Vægten er lagt på stoflighed og variation, hvilket gør den rumlige organisering meget fleksibel. Det tilbyder på en gang et helt unikt sted og er samtidig utrolig enkelt i sin struktur. Det er i sammenstillingen af de forskellige karakterfulde elementer, at den rumlige variation opstår. Forslaget er fleksibelt, ikke mindst fordi det arbejder med et elastisk formsprog, der synes at stille sig åbent over for justeringer. Træerne udgør projektets centrale, sansemæssige og rumskabende element. Heri ligger hele projektets unikke og sted-skabende udtryk med en rig variation af farverige træer, der sammenstilles på forunderlig vis i et langstrakt forløb. De mange træer bringer naturen ind i Nord-Vest som en kontrast til områdets ellers urbane og fragmenterede karakter. For at tilgodese parkens særegne karakter fra første færd, vil det være en fordel at etablere området med en del store træer fra starten af. Træstrukturen får følgeskab af et slynget stiforløb i asfalt, der bevæger sig gennem parken med plads til både gående og cyklende. Landskabet vækker mindelser om en romantisk have med sit slyngede bevægelsesforløb, der skaber skift og overraskelser i den rumlige oplevelse. Man kan ikke overskue det hele på en gang, hvilket sandsynligvis vil få parken til at virke større end den er. Hulgårds Plads tilføjes et nyt lag af romantisk rumlighed over den geometrisk stramme 'krins'. 9

10 Terrænspringene løser forslaget gennem en udglatning af områdets niveauforskelle. Samtidig anvendes sammenhængende overflader i form af græs og asfalt, der let optager kotemæssige variationer. Idræt og bevægelse er en vigtig del af programmet, dels i kraft af skolens ønskede sportsarealer, dels som sted for den selvorganiserede idræt og den mere spontane bevægelsesudfoldelse. I forslaget har man placeret en del af sportsarealerne ud mod Hulgårds Plads. Programmet 'lægges ned over' parken på en måde, så de øvrige beboere inviteres til at bruge idrætsfaciliteterne, ligesom skolearealet får glæde af den landskabelige bearbejdning i form af bjerge træer og stiforløb. Ved etapedeling kan det dog give et problem for skolen, at deres idrætsbaner sløjfes, indtil en realisering af Hulgårds Plads med supplerende idrætsarealer er mulig. Sportsbaner er lagt sammen i multifunktionelle figurer, der integrerer flere aktivitetsmuligheder og således skaber åbenhed for fortolkning af anvendelse. Beachvolleyarealet og petanquebanen er forenet i en artikuleret cirkulær figur på Hulgårds Plads. På skolens idrætsplads er flere idrætsfunktioner indlagt i en samlet signatur på det åbne græsareal, der dog er for småt til ønsket om en 7-mands fodboldbane. Projektet formår at give form til idrættens rum og forankre dem i parkens landskabelige udtryk, så steder til ophold og bevægelse flettes sammen. Variationen kombinerer sted og idræt; det er sjovt at se på nogen, der gør noget, ligesom det inspirerer at være aktive, der hvor andre opholder sig. Streetbasket er tegnet som signatur mellem træerne på asfaltpladsen ud mod trafikken. Fladen er fri og tilgængelig for andre aktiviteter, når der ikke spilles bold, selvom det er tvivlsomt, hvorvidt det er realistisk med en boldplads uden indhegning. Pladsen ud mod trafikken udlægges som flade for leg og markeringer. Hjørnet af Hulgårdsvej og Frederikssundsvej er et af de mest trafikerede i København med pendlertrafik i høj fart, og det er ikke sandsynligt, at det yderste hjørne vil kunne skabe grundlag for spontan leg. Legepladsen på Hulgårds Plads er forankret omkring det mindste af de tre bjerge. Projektet har i dets streg reduceret legepladsen væsentligt, og den multibane der i dag er integreret i legepladsen, er her lagt ud på den offentlige plads, hvilket gør den mindre tilgængelig for børnene på den bemandede legeplads. Den bemandede legeplads er i det hele taget kun sporadisk beskrevet og lægger op til en yderligere bearbejdning. 10

11 Bjergene skaber en markant signatur som enorme landskabelige elementer i området. Med reference til ægyptiske pyramider er de tænkt som rumlige markører, der dukker op, når man bevæger sig igennem parken. De udgør et dragende element til både ophold og bevægelse. Et sted at gå hen noget at komme efter bakker kan man ikke lade være med at bevæge sig op på. Der rejses dog tvivl om, hvorvidt de op til 15 meter, som det højeste bjerg er sat til, er nødvendige for en rumlig, landskabelig effekt. Bjergenes skrænter opleves som meget stejle, hvilket gør dem svært tilgængelige og meget overfladesarte. En kraftig bearbejdning af bjergene bliver derfor helt nødvendig i den videre proces. Det er ønskeligt, at de reduceres i højden, at de gøres overfladerobuste, og ikke mindst at de bliver tilgængelige for ophold og leg. Dommerkomiteen fortolker også bjergene bredt som skulpturelle markører i landskabet, der kan få andre former og overflader end de beskrevne. Fra havekunsten hentes referenceeksempler som sneglehøje, landartskulpturer og trappeforløb. Der er potentiale for en stor videreudvikling i forslaget, hvilket dels giver en kæmpe udfordring, men også en mulighed for en reel borgerinddragelse. Projektgruppen beskriver en borgerinddragelsesproces med anvendelse af video og billede som dialogredskab, hvor også skolens elever inddrages. Der lægges vægt på fortolkningen af stemninger og inddragelse af nonverbal kommunikation frem for funktionaliteten. Projektet lægger op til videre bearbejdning ikke mindst i forhold til legeplads, bjerge og idrætsarealer. Men samtidig er det vigtigt at fastholde tonen i projektet igennem denne proces, så det særegne ved landskabet ikke går tabt. I en borgerinddragelsesproces kan forslag til bjergenes endelige udformning indgå. Hvis bjergene skal rumme bygninger som ungehus, miljøstation eller legepladsbygning, så skal de anlægges med bygningsmæssige grundlag helt fra starten af. En enig dommerkomité finder, at projektet på et konceptuelt niveau med sine på én gang enkle og samtidig meget stoflige virkemidler på overbevisende vis løser opgaven. Projektet udviser en stor forståelse for stedet. Det formår at modsvare områdets sammensatte karakter af meget forskellig artede rum og kontekst, samtidig med at parklandskabet i et markant greb skaber en stærk signatur for området. 11

12 Forslag nr. 1 / JDS Architects ApS v/ direktør Julien De Smedt Team: Nikoline Dyrup Carlsen, Tove Entin, Martin Berg, Andrew Vann og Magnús Freyr Gislason Moe & Brødsgaard v/ Alex Fraenkel Carlberg & Christensen Nikolaj Cederholm m 12

13 KVARTERPARK NV Forslagets hovedidé er etableringen af en række byggede elementer af forskellig karakter, der tilsammen danner ordene KVARTERPARK NV, samt et tårn hvorfra man kan betragte disse elementer. Dermed tilkendegiver forslagsstillerne, at de ser det som en hovedopgave i konkurrencen at vække opmærksomhed i forhold til de mange tusinde, der kører forbi Hulgårds Plads hver dag, og i det hele taget skabe et sted, der er opsigtsvækkende og usædvanligt. Samtidig retter forslaget sig i høj grad mod yngre brugere, der må tænkes at få et stærkt tilhørsforhold til det nye vartegn. Bogstavelementerne skal udformes i dialog med brugerne, og de er således kun overordnet beskrevet, men er altså til rådighed for en mangfoldighed af funktioner, fra nyttehaver til legepladser. Tårnet er stablet op af flere idrætsfunktioner og vil således være fyldt med liv det meste af dagen. Parken består i øvrigt af græsflader gennemskåret af grusstier, der forbinder bogstaverne. De eksisterende træer bibeholdes. 13

14 Dommerkomiteen vurderer, at ideen om et idrætstårn er stærk og spændende, ligesom tårnet i sin formgivning fremtræder karakterfuldt. Det erkendes, at forslaget er meget konsekvent i sin prioritering af tårnet, der tænkes at være hovedudgiften i budgettet, med 11 millioner kroner. Imidlertid er det dommerkomiteens opfattelse, at den skrabede udførelse af resten af projektet, der er en konsekvens af forslagsstillernes prioritering, vil virke afvisende og måske endda forstærke opfattelsen af Nordvest som et nedslidt og lidt trist område.

15 Selvom parken skal bibringe til at gøre kvarteret mere positivt synlig i omverdenen, anses det ikke for nødvendigt at skrive Kvarterpark NV, så det kan ses på Google Earth, som det beskrives i programmet. Tværtimod ønsker man i højere grad at prioritere livskvalitet for beboerne i området end reklameeffekt i forhold til de forbipasserende. Hertil kommer, at det betones stærkt i programmet, at parken skal være for alle, og forslagets entydige prioritering af ungdomskultur kan risikere at virke decideret afskrækkende på andre brugergrupper som småbørnsfamilier og ældre.

16 Forslag nr. 3 / Schønherr Landskab Rambøll Nyvig Billedkunstner Eva Koch m 16

17 KRINSEN, FÆLLEDEN OG BYHAVEN Projektet tager udgangspunkt i en analyse af konkurrenceområdets infrastruktur og byggede landskab. Konklusionen er, at Hulgårds Plads, som den ekstroverte, er gemt bort og Krinsen overset, mens det bagvedliggende parkområde lukker sig omkranset af de kommende boliger og skolen med sin åbne ryg mod Frederikssundsvej. Forløbet fra det trafikerede til det rolige og lukkede er projektets afsæt. Forslagsstillerne beskriver parkens formelle afsæt som bestående af et samlende og et åbent lag. Det samlende lag etableres fra start som et bevægelsesbånd, hvorfra naturoplevelsen, mødet med andre mennesker og den fysiske udfoldelse kan finde sted. Det åbne og mangfoldige lag kommer til udtryk i en strategi, hvor pladser / punkter på bevægelsesbåndet udvikles i fremtiden til at optage borgernes behov og ønsker. Projektets ambition er at "skabe rammerne for en proces, et udviklingsforløb, der aktiverer og inddrager områdets beboere, for i fællesskab at skabe en brugbar og smuk park". Med udgangspunkt i konkurrenceområdets forskellige kvaliteter underdeles det i tre karakteristiske parkområder Krinsen, Fælleden og Byhaven. Krinsen udgøres af de eksisterende lindetræer på Hulgårds Plads, som fremhæves ved at pladsens øvrige bevoksning fjernes og udtyndes samt ved samling af pladsens gulv til én græsflade. Den bemandede legeplads og miljøstationen lægges i den trafikalt bedst tilgængelige del af området. Hulgårds Plads særlige karakter ønskes forstærket, ved at Krinsens lind fremstår som én sammenhængende krone på en grøn flade. Fælledens græsflade forbinder skolens idrætsområder med Hulgårds Have. Fælleden indrettes til sportslige aktiviteter og større arrangementer som koncerter, markeder og forsamlinger. Arboretet udvides med nye træplantninger i fælledens kant. 17

18 Byhaven beskrives som parkens foyer mod de tilstødende boligkvarterer. Byhaven udformes som et småskaleret bakke- og dallandskab med store rumlige variationer. Træer og buske med spiselige frugter danner en frugthave. Byhaven beskrives som mulig baggrund for kommende haveforeninger, skolehaver eller lignende. Ungehuset / cafeen lægges som forudsat i forbindelse med en X-plads ud til Stærevej. Bevægelsesbåndet udstrækker og sammenbinder parken, og X-pladserne danner mindre rumligheder, som knyttes til ophold, aktiviteter og møder. Pladserne er det bærende i projektets borgerinddragelse og udvikles i samarbejde med de øvrige interessenter i området. Til de forskellige workshops tages der udgangspunkt i nogle idékataloger, som udfolder mulighederne i de karakteristiske områder Krinsen, Fælleden og Byhaven. Materialerne beskrives som langsigtede og holdbare. Bevægelsesbåndet udlægges af slotsgrus med en ubehandlet stålkant som afgrænsning. Der præciseres en række frugtsættende træer og buske til Byhaven, og buffersconen mod Hulgårds Have tilplantes med forskellige prydgræsser. Projektets styrke er dets strategi og enkle formsprog. Den klare sammenføjende struktur med græsfladen og grusbåndet er det overordnede og gennemgående motiv. De klassiske parktræk som græssletten, lindetræerne og grusfladerne er velkendte og typiske for boligområder i Nord-Vest. På denne måde er projektet godt fæstet i NV, men lever efter dommerkomiteens opfattelse ikke i tilstrækkelig grad op til programmets krav om variation og oplevelse. X-pladsernes placering virker fornuftig og velvalgt, mens intentionen om borgerinddragelse i denne forbindelse virker for afgrænset og restriktiv. Beskrivelsen af Hulgårds Plads særlige karakter er, som resten af projektet, enkel og klar i intentionerne. Rummet renses, så Krinsen igen kan sætte takten, og pladsens gulv forstærkes. Bearbejdningen af især gulvet samt den afklarede legeplads og miljøstation er overbevisende, mens de eksisterende linds tilstand mod Frederikssundsvej gør det vanskeligt at tro på en restaurering af trærækkerne. Miljøstationen og den bemandede legeplads lægges fornuftigt i den lettest tilgængelige del af pladsen. Fælleden som den store græsflade til sport og idræt, der sammenbinder skoleområdet med parken er velkendt og populær. Under bedømmelsen har det imidlertid været diskuteret, om terrænforholdene og arboretet i grænsen mellem de to områder udgør en hindring for oplevelsen af den ønskede rumlige sammenhæng. Byhavens bevægede terræn og intentionen i retning af en urban frugthave er både fin og poetisk, men desværre skuffer den ved at være for svagt illustreret, særligt da denne del udgør projektets 1. etape. 18

19 Dommerkomiteen har haft stor forståelse for projektets værdige og afmålte brug af effekter, men vurderer samtidig, at det er for forsigtigt til rigtigt at kunne tilbyde identitet og karakter til den kommende park. 19

20 Forslag nr. 4 / Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL PLR Medarbejdere: Landskabsarkitekter Mogens Dueholm, Martina Wøldicke Rahkonen og Freja Løgager Kynde, arkitekt Tina Christensen og byplanlægger Mariane Vistisen Transform arkitektur + urbanisme Lars Bendrup. Medarbejder: Stud.arch. Tina Andersen Kernel IBH Ph.d., seniorkonsulent Rune Dalgaard Explora A/S Sociolog Henrik Dahl Midtconsult a/s Ingeniør Jens Lauritsen Billedkunstner Nis Rømer m 20

21 MOVING NORDVEST Projektet tager udgangspunkt i ønsket om at bevæge NV og satser bevidst på at realisere en forenklet udgave af hele konkurrenceområdet allerede i 1. etape. Det er urbaniteten, livet og bevægelsen, som ønskes udtrykt ved parkens ændrede indhold, både under projektering, men også senere af engagerede borgeres medvirken. Forslagets formelle strategi er at underdele det samlede område i tre mindre områder med hver deres klare identiteter. Argumentet herfor er at udnytte de eksisterende kvaliteter samt den ny parks uensartethed. Haven sammenlignes med en frodig og traditionel romantisk have med et bevæget terræn, snoede stier og stor oplevelsesrigdom. Det bevægede terræn skabes ved at vippe de kantede græsflader i forskellige retninger og lede stierne over dette knækkede forløb. Haven skal på samme tid opfylde ønsket om både stille væren og møde mellem forskellige tempoer. Af hensyn til de kommende boliger lægges den gennemgående trafik i parkens nordlige side. Ungehuset / cafeen lægges nedgravet ved hjørnet af Ørnevej og Uglevej. Huset indrettes med forplads mod gaden og terrasse orienteret mod parken. Fra bygningens skrånende græstag vil det angiveligt være muligt at nyde solnedgangen til de sidste stråler. Pladsen er Hulgårds Plads, der deles diagonalt med et lavt hegn mellem et belagt område og et bevokset område. Pladsens belagte del udformes med et ensartet gulv i den nordlige del, hvorpå et gridnet på 10 x 10 meter udgør et slags spillebræt for de kommende aktiviteter. Nettet fungerer som grundlag for indretning af pladsen og det specialdesignede inventarkatalog. Forslaget beskriver en holdning til brug af vand på pladsen, der inkluderer både brandhaner, render og forsinkelsesbassiner. Den bemandede legeplads lægges sammen mellem lindetræerne ud mod Hulgårdsvej, hvor også genbrugspladsen ligger i det sydvestlige hjørne. 21

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 436 Lokalplan 436 Toftegårdsparken HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning KOMMUNEPLANEN er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv,

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram

FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram Kvalitetsprogram for Fabrikken Danmark er udarbejdet for: CALUM A/S, af KJAER & RICHTER, ARKITEKTFIRMA PREBEN SKAARUP LANDSKABSARKITEKT MAA. MDL. PLR. Billederne

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Hjemløshed - problemstilling - en bolig er en menneskeret side 2 I Danmark har enhver borger iht. FN s Menneskerettighedserklærings artikel 25 ret til

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Nyt liv i gamle haller

Nyt liv i gamle haller Lokale og Anlægsfonden Nyt liv i gamle haller Dommerbetænkning Onsdag den 15. oktober 2008 Nyt liv i gamle haller Dommerkomitéens generelle bemærkninger De ni indbudte projekter har i et rigt illustreret

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Hornslet Idræts- og bevægelsespark. Landskabshæfte 2014

Hornslet Idræts- og bevægelsespark. Landskabshæfte 2014 Hornslet Idræts- og bevægelsespark Landskabshæfte 2014 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Christine

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere