Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag, den 15. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Kommunalbestyrelsens mødelokale Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jane Kierans, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Vibeke Rindom, Torben Frost, Torben Nielsen.

2 Indholdsfortegnelse 79. Godkendelse af dagsorden Til behandling for åbne døre 80. Revision af Kommuneplan 2004 til 2012, Planstrategi 81. Kommunalreform 82. Budget 2005 og overslagsårene Ligningsredegørelse 2003/ Skolebestyrelse 85. Tillægsbevilling anvendelse af økonomisk støtte fra puljen til kommuner med særligt store udgifter til initiativer til sindslidende Anlægsbevilling Udførelse af vandforsyning af Højes Ris /09 Lokalplan og Tillæg nr Tillæg nr. 8 til kommuneplan og ændring af lokalplan 6.1, erhvervsområdet i Ollerup til boligformål 89. Tillæg nr. 7 til kommuneplan og Lokalplan 48.01, boligområde ved Rosevej i Ballen, 90. SPØRGETID Til behandling for lukkede døre 91. Kommunalbestyrelsens mødeprotokoller.

3 79. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Til behandling for åbne døre 80. Revision af Kommuneplan 2004 til 2012, Planstrategi J.nr.: P15 Sagsid.: (82797) 04/ Initialer: ers Åben sag Arbejdet med en ny Kommuneplan skal i gang, og som det første skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en planstrategi som skal sendes i offentlig høring og debat med borgerne. I denne strategi skal Kommunalbestyrelsen opliste sine overordnede visioner for Egebjerg Kommune, og Kommunalbestyrelsen skal der tage stilling til, om der skal laves en helt ny Kommuneplan eller blot ændres enkelte punkter. Kommunalbestyrelsen har siden februar 2003 arbejdet med en strategi forud for revision af Kommuneplanen. På det første møde, den 6. februar 2003 blev der besluttet en slagplan for arbejdet, og på et temamøde den 2. april besluttede Kommunalbestyrelsen Egebjerg-Erklæringen. Herefter har der været tilknyttet en gruppe af borgere, de såkaldte ildsjæle, der har arbejdet med at udfylde Egebjerg-Erklæringen. Indholdet blev til på et velbesøgt borgermøde på Vester Skerninge Skole den 22. oktober, og på et Dialogmøde den 7. januar afleverede ildsjælene indholdet til Kommunalbestyrelsen../. Dagsordenpunkter fra de nævnte møder er vedlagt. På baggrund af ildsjælenes oplæg og fremlæggelse, debatten på mødet og det der forestår på baggrund af Strukturkommissionens oplæg til en ny kommunestruktur har Direktionen og Teknik & Miljøafdelingen sammenskrevet et forslag til Planstrategi. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning der er gennemført siden den seneste revision af Kommuneplanen, Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, enten at kommuneplanen skal revideres

4 at der skal foretages en revision af Kommuneplanens bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommunen, eller at kommuneplanen vedtages for en ny 4-årig periode. Det er administrationens oplæg at ved revision af kommuneplanen skal der kun ske redaktionelle tilretninger af Hovedstrukturen i forhold til de faktiske forhold. I perioden siden sidste revision har der været en god udvikling i grundsalget, og set i et længere perspektiv vil Egebjerg Kommune snart mangle jord til byudvikling. Sammenholdt med ovennævnte betragtninger om behov for bolig- og erhvervsudvikling og som en konsekvens af, at motorvejen til og med afkørslen til Egebjerg Kommune åbnes i skal Rammedelen revideres. Der vil blive udlagt rammer til nye boligområder i Stenstrup, Ulbølle og Ollerup samt rammer til en stor udvidelse af erhvervsområdet mellem Stenstrup og Kirkeby. Hvis Kommunalbestyrelsen kan samles om dette forslag, skal det fremlægges til en høring på minimum 8 uger, hvorefter Kommunalbestyrelsen med de bemærkninger, der måtte komme, skal vedtage den endelige strategi for det kommende arbejde med Kommuneplanen. Som ved andre planforslag, der fremlægges til debat, kan et eventuel mindretal i Kommunalbestyrelsen få en afvigende mening om de beslutninger forslaget indeholder med ud til debat sammen med dette. Afvigende meninger kan følges op af en kort begrundelse fra forslagsstillerne. Indstilling: Planstrategien indstilles til Kommunalbestyrelse og efterfølgende fremlæggelse i 8 uger. Bilag: Planstrategi 2004 (123488) Revision af Kommuneplan 2004 til 2012, planstrategi (82798) Visionsseminar om planstrategi i Egebjerg Kommune (89678) Temamøde vedr. kommuneplanstrategi/egebjerg Erklæringen (94639) Egebjerg-Erklæringen - tilbagemelding fra Borgermødet (116644) Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Kommunalbestyrelsens beslutning den Fraværende: Jane Kierans Godkendt til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Planstrategien her nu været i høring fra den 28. april til den 23. juni Der er ikke kommet bemærkninger eller indsigelser, og strategien kan nu endelig godkendes. Herefter skal planstrategien danne baggrund for udarbejdelse af Kommuneplanen. Indstilling:

5 Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at Planstrategi 2004 til 2012 godkendes og danner grundlag for det videre arbejde med kommuneplan 2004 til Bilag: - Forslag til planstrategi (gl.nr ) dok Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til vedtagelse. Planstrategien vedtaget. 81. Kommunalreform 04/ ssm åben sag Med udgangspunkt i KL's procesguide, har borgmestrene fra Gudme, Svendborg og Egebjerg kommune udarbejdet vedlagte procesnotat. Notatet er tidligere udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer. Notatet drøftes på et fællesmøde med de 3 kommunalbestyrelser den Notatet beskriver blandt andet en overordnet tids- og handleplan for det forestående arbejde indtil den endelige sammenlægning den Notatet indeholder også en skitse til en sammenlægningsorganisation med en politisk og administrativ styregruppe - begge grupper sammensat paritetisk fra de 3 kommuner. Styregrupperne anfægter ikke de beslutninger, de 3 kommuner måtte have truffet internt vedr. ansvaret for sammenlægningsforhandlingerne. For Egebjergs vedkommende, at Økonomiudvalget er forhandlingsudvalg, og at Kommunalbestyrelsen løbende skal drøfte kommunalreformen. I praksis vil der således være en tæt dialog mellem styregruppe, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Borgmesteren indstiller, at procesnotatet godkendes, og at Kommunalbestyrelsen samtidig udpeger medlemmer til den politiske styregruppe. Bilag: - Procesnotat dok Økonomiudvalgets beslutning den Drøftedes.

6 Der er anmeldt følgende valgforbund: 1. Liste A V C T B 2. Det ny Venstre og Niels Bo Lauridsen Afstemningstema: Der stemmes om borgmesterens procesnotat med den ændring, at medlemmerne af den politiske styregruppe fastsættes til 4 for hver kommune. Godkendt med alle stemmer (17). Der udpeges følgende medlemmer fra Egebjerg Kommune til den politiske styregruppe: 1. Mogens Johansen, borgmester, (A) 2. Birger Jensen, (V) 3. Finn Olsen, (B) 4. Arne Ebsen, (T) Det ny Venstre og Niels Bo Lauridsen ønsker alt materiale, der bliver forelagt i og behandlet af den politiske styregruppe tilsendt. 82. Budget 2005 og overslagsårene / Åben sag Indstilling af budget 2005 samt overslagsårene /. Vedlagt: - Generelle bemærkninger m.m. til budgetforslag Notat: Indkomne bemærkninger til Budget 2005 bliver indtil budgettet er vedtaget løbende lagt på Egebjerg Kommunes hjemmeside under punktet Budget 2005 Økonomiudvalgets beslutning den Budgetforslaget fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den , idet Skatteprocent fastsættes til 22,2 % (2004 = 22,2) Kirkeskatteprocent fastsætte til 1,25 % (2004 = 1,25) Grundskyldspromille fastsættes til 6,0 0/00 (2004 = 6,0) Takster fastsættes i henhold til takstblad.

7 Ændringsforslag skal indgives skriftligt til Sekretariatet senest mandag, den 27. september 2004 kl Notat: Økonomiudvalget besluttede på møde den 06. sept at fremsende flg. sag til budgetforhandlingerne - AKT-klassen Egebjerggården. Fremsendes til 2. behandling. Niels Bo Lauridsen finder ikke resultatet på det skattefinansierede område tilstrækkeligt til at være forsvarligt. 83. Ligningsredegørelse 2003/ / and Åben sag Skattechef Anni Dibbern fremsender Redegørelse for ligningsplanperioden Bilag: - Ligningsredegørelse dok Anni Dibbern deltager ved sagens behandling. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt.

8 84. Skolebestyrelse 04/ Åben sag Anja Lassen anmoder om at udtræde af skolebestyrelsen på Bymarkskolen pga hendes nuværende arbejde med mange ugentligt aftenvagter. Notat: Suppleant: Ingeborg Bøgelund Brunsvej 18, 5762 Vester Skerninge (Ansøgning ligger i sagen dok ) Godkendt, at Anja Lassen udtræder og at Ingeborg Bøgelund indtræder i skolebestyrelsen på Bymarkskolen. 85. Tillægsbevilling - Anvendelse af økonomisk støtte fra puljen til kommuner med særligt store udgifter til initiativer til sindslidende 2004 (Kommunepuljen/Frem) elc 04/ Åben sag Egebjerg Kommune har i 2004 modtaget et tilskud fra Kommunepuljen under Socialministeriet på kr. til anvendelse i kalenderåret Puljen fordeles uansøgt til kommuner med særligt store udgifter på psykiatriområdet til styrkelse af lokale aktiviteter for sindslidende. Sagen har været behandlet i det sociale udvalg d , og oversendt til 2. behandling. Handicap- og psykiatriafdelingen har efterfølgende skriftligt forespurgt Socialministeriets tilskudssekretariat, hvorvidt tilskuddet kan anvendes som foreslået, dvs. dels til forbedring af de fysiske arbejdsforhold i Dagligstuen og dels til medfinanciering af allerede budgetlagte aktiviteter, jfr. bilag 1. Af Socialministeriets svar fremgår, at der ikke er noget til hinder for at tilskuddet kan anvendes som foreslået af Egebjerg kommune, jfr. bilag 2. Der er udarbejdet forslag fra Crecea, sammenslutning af tidl. BST, med forslag til reduktion af røggener, jfr. bilag 3. Der foreligger desuden flere tilbud på indretning af køkken, hvoraf det billigste er vedlagt. Forslaget omfatter mere effektiv emhætte og større kogeplade- og ovnkapacitet, jfr. bilag 4.

9 Den samlede udgift til ovennævnte forbedringer, incl. håndværkerudgifter, andrager ca ,-kr. Indstilling: Det indstilles, at tilskuddet på kr i 2004 anvendes til: medfinanciering af allerede budgetlagte udgifter med kr forbedringer i Dagligstuens lokaler med kr og at der som følge heraf søges en tillægsbevilling på indtægt kr kr. samt udgift kr Bilag: Skrivelse fra Egebjerg Kommune til Socialministeriet af 28. maj dok Svarskrivelse fra Socialministeriet til Egebjerg Kommune af 11. juni 2004 dok Flg. bilag ligger i sagen: Skrivelse fra Crecea til Egebjerg Kommune af 11. juni 2004 Overslag fra Punkt 1 af 22. april 2004 Socialudvalgets beslutning Indstillingen om anvendelse af tilskuddet i 2004 følges. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en tillægsbevilling indtægt kr og udgift kr , netto medfører bevillingen en forøgelse af kassen i 2004 på kr Det skal endvidere bemærkes, at socialministeriets svarskrivelse har været drøftet med revisionen. Revisionen er enig i, at den foreslåede anvendelse af tilskuddet, er i overensstemmelse med ministeriets svar. Økonomiudvalgets beslutning den : Indstilles til godkendelse. Godkendt. 86. Anlægsbevilling - Udførelse af vandforsyning af Højes Ris 04/4009/ Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling til udførelse vandforsyning af Højes Ris på kr Ansøgningen finansieres med kr afsat under stednr Vandforsyning Højes Ris med tillæg af kr afsat under stednr Rådighedsbeløb til byggestyring og tilsyn med samtlige anlæg

10 Projektet udføres fordi der er problemer med vandforsyning ved en del af ejendommene i området og samtidig er det det sidste der mangler for at Lunde Vandværks forsyningsområde er fuldt udbygget. Indstilling Teknik og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr til anlæg af vandledning til forsyning af ejendommen i Højes Ris Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling på kr Det svarer til det beløb, der er afsat i investeringsoversigten i Det har derfor ingen indflydelse på kassen i Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt /09 - Lokalplan og Tillæg nr. 9 J.nr.: P16 Sagsid.: (99916) lb Initialer : ols Åben sag I forbindelse med vurdering af lokalplanlægningen i Ollerup har det været drøftet om rammerne området beliggende nord for Ollerup sø og syd for Svendborgvej fra bygrænsen i øst til åen i vest bør ændres for. Ollerup sø er omkranset af en beskyttelseslinie på 150 m, så en eventuel ændring af rammerne betyder, at der skal søges om ophævelse af beskyttelseslinien, hvor rammerne ønskes ændret. Undervejs har der været møder med beboere fra området. Der har været møde med Fyns amt om ændring af rammerne for området. Udvalget har været på besigtigelse i området. Teknik- og miljøafdelingen fremsender derfor Forslag til Lokalplan 41.08/09 og Tillæg nr. 9 til Egebjergplanen til behandling. Indstilling Forslag og Tillæg drøftes og det videre forløb fastlægges.

11 Vedlagt dagsordenen Forslag til Lokalplan nr /09 incl. Tillæg nr. 9 til Egebjergplanen. Bilag: Rammer og i Ollerup 1- Revision (70621) forløb frem til nu 41.08,09 - Besigtigelse ved Ollerup sø (128881) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Erik Stoumann deltog ikke i dette punkt. - Til næste møde undersøges om nr. 73 og 77 ønsker byggemulighed - Der etableres fælles adgang til de ca. 20 boliger ved nr. 93 og 95 - Øvrige adgangsforhold afklares og fastlægges i planen - Det undersøges om rammerne kan ændres så området mellem by og gammel bebyggelse langs Svendborgvej og søen kan lægges ud til fællesområde enten i landzone eller i byzone, ellers fastholdes områderne B - Det undersøges hvor der bedst kan placeres gangsti langs søen fra nr. 97 frem til Drosselvej. - De nye boliger med byggegrunde indtegnes - I 8, stk. 4, fjernes tagdækning med bølgeeternit. Oversendes til 2. behandling. Indstilling: Det indstilles, at Lokalplanforslag nr og tillæg nr. 9 til Egebjergplanen fremsendes til kommunalbestyrelsen til vedtagelse og offentlig høring, med indlagt borgermøde i midten af høringsperioden. Vedlagt dagsordenen Tilrettet forslag til Lokalplan nr /09 og. Tillæg nr. 9 til Egebjergplanen. Rigtige kortbilag udleveres på mødet Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den : Erik Stoumann deltog ikke i dette punkt. Indstilling godkendt, men der rettes følgende inden fremsendelse til kommunalbestyrelsen: Ved udstykning af byggegrund på matr.nr. 42-a skal der etableres adgang over matr.nr. 18-a. Fælleshus ved søen kan også opføres med stråtag. Stien mellem matr.nr. 6-a og 55 fastholdes, øvrige stier tages ud af planen. Der stiples sti langs søen til Drosselvej som illustration af mulighed for at færdes. Placering er ikke fastlagt. Den bedste adgangsvej fra Svendborgvej over matr.nr. 40-a fastlægges som ny adgang til nye boliger på matr.nr. 39-b og nr. 40-a.

12 Der indføjes en bestemmelse i lokalplanen, som i særlige tilfælde giver mulighed for at fravige bestemmelserne om tagdækning på eksisterende ejendomme inden for lokalplanområdet (Det kan for eksempel være etablering af stråtag m.m.) Vedlagt: Tilrettet forslag til Lokalplan nr /09 og. Tillæg nr. 9 til Egebjergplanen jfr. Udvalgets indstilling. Christian Ulrich deltager ikke i behandlingen af dette punkt. Godkendt, at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. 88. Tillæg nr. 8 til kommuneplan og ændring af Lokalplan 6.1, erhvervsområdet i Ollerup til boligområde J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag På 3 møder i januar, februar og marts 2004 har Teknik & Miljøudvalget behandlet mulighederne for at ændre lokalplan nr. 6.1 i Ollerup fra erhvervsområde til et område for boligbebyggelse. Sagen er igangsat på baggrund af, at flere af virksomhederne i området ikke mere er i drift, og for at finde en anden anvendelse af bygninger og arealer er formålet med denne plan, at ændre området til boligbebyggelse. I først omgang er det en ansøgning om byfornyelse til ombygning af den gamle eddikefabrik til boliger, der har startet sagen, men ejeren af den tidligere foderstofvirksomhed, Urte Mølle har også ønsket at ændre ejendommen til boliger. I dag er der kun en enkelt virksomhed, Blokdrejeren der er i drift, og det er et vigtigt element i lokalplanen, at sikre denne virksomhed fortsat mulighed for produktion. Ejeren er dog også interesseret i en mulighed for ad åre at omdanne ejendommen til boliger. Derfor er han indforstået med, at der arbejdes for en ændring af planen. Ved en planlægning, der ændre et områdes anvendelse, er det i lovgivningen sikret, at eksisterende, lovlig anvendelse kan fortsætte, men det kan give nogle skærpede vilkår for en sådan fortsat anvendelse. Det er ejeren klar over. Ved drøftelsen på de 3 møder har udvalget været meget opmærksom på at friholde området mod det grønne område mod søen for bebyggelse, og der har været fokus på at de bagved liggende ejendomme ikke får mindre udsyn til området og søen. Der er også noget af den eksisterende bebyggelse der ligger tæt på naboejendommen mod vest, og her er byggemulighederne indskrænket. Højder og omfang af den eksisterende bebyggelse er dog så massiv, at der til trods for disse indskrænkninger alligevel kan opføres 30 til 50 boliger. Det er opnået ved at tillade bebyggelse i op

13 til 2½ plan langs Søvej og op til 1½ plan på nogle af bagarealerne. Bebyggelsesprocenten er sat til 40 %, som i den gamle lokalplan../. Dagsorden fra de 3 møder er vedlagt som Med disse forudsætninger er der udarbejde et 1. udkast til tillæg til kommuneplan og lokalplan der vedlægges. Samtidig udsendes forslaget i papir. Tillæg til kommuneplan udleveres til mødet, og generelle afsnit i redegørelsen er endnu ikke færdig, men indholdet i bestemmelserne er klar til drøftelse. Det skal bemærkes, at der er indsat nogle bemærkninger med kursiv. Det er for at fremhæve at der her er nogle særlige formuleringer, der skal drøftes. Som det er nævnt, har det i arbejdet med lokalplanen været et ønske at sikre den eksisterende virksomhed, Blokdrejeren fortsat produktionsmulighed. Derfor er der udført målinger af støjen fra virksomheden og foretaget beregninger på konsekvenserne for denne virksomhed. Miljøcenter Fyn har udarbejdet en såkaldt støjredegørelse, og den skal indgå i lokalplanens redegørelse. Det betyder at virksomheden skal reducere på støjen fra en gammel cyklon på taget. Den øvrige støj fra virksomhedens produktion bliver ikke berørt../. Støjredegørelsen er vedlagt som dok Endelig har det i drøftelserne forud for lokalplanforslaget været drøftet, hvordan naboejendommen mod vest, matr. nr. 70 e skal indgå i planen, da den var med i rammerne for den gamle lokalplan. Ved en kontrol i tingbogen kan det konstateres, at den gamle lokalplan ikke er lyst på ejendommen. Teknik & Miljøafdelingen har derfor valgt at lade denne ejendom udgå af denne plan, og overflytte den til en kommende plan for resten af Svendborgvej mod vest. Indstilling: Forslaget fremlægges til drøftelse Bilag: Vurdering til ændring af Lokalplan 6.1, erhvervsområdet i Ollerup til boligområde (119365) Støjredegørelse endelig version (132512) Forslag til lokalplan (132489) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den udkast til lokalplanforslag blev gennemdrøftet og følgende principielle bemærkninger skal indarbejdes: - Punkt 3-e. Bestemmelsen om vandrette lejlighedsskel udgår - Punkt 4-c. Fastholdes, dog skal der være mulighed for op til 45 0 taghældning på bebyggelsen ud til Søvej på matr.nr. 48-p. - Punkt 4-d, e og f. Der kan kun tillades bebyggelse i 1 plan. - Punkt 5-a. Der tilføjes mulighed for træfacader/træhuse. - Punkt 5-b. Tage ændres til tagsten og der tilføjes tagpap med listedækning. - Punkt 5-f. Der tilføjes: Ved bebyggelser med flere lejligheder dog kun et antenneanlæg pr. ejendom. - Punkt 3-f. Krav om udstykningsplan skal også omfatte matr.nr. 88-i og eventuel del af matr.nr. 48-i, der bliver sammenlagt med denne for at give en nødvendigt grundareal.

14 - Punkt 1-c. Område 2 reguleres så det er sammenfaldende med den byggelinie udvalget tidligere har besluttet mod søen. Fra sydhjørnet af vestlig eksisterende hus på Søvænget og til hjørnet af det sydlige hjørne af den gamle eddikefabrik. Støjredegørelsen indarbejdes i redegørelsen. Oversendes til anden behandling. Teknik og Miljøafdelingen har i samarbejde med den konsulent, der er tilknyttet opgaven gennemgået planen og rettet og indarbejdet de spørgsmål og bemærkninger, der fremkom på mødet. Planforslaget er nu klar til politisk behandling og efterfølgende offentliggørelse i 8 uger../. Lokalplanforslaget udsendes i papirudgave Indstilling: Tillæg nr. 8 til Kommuneplanens rammer indstilles til Kommunalbestyrelsens behandling. Herefter indstilles forslag til Lokalplan til Kommunalbestyrelsens behandling. Teknik og Miljøudvalget indstiller, at såvel Tillæg nr. 8 til Kommuneplanens rammer og Lokalplan fremlægges i 8 uger. Udvalget bør også tage stilling til, om der skal holdes borgermøde og i givet fald fastsætte en dato for dette. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den : Udsættes til ekstra møde. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. august Indstilling godkendt. Der planlægges et borgermøde den 26. oktober Godkendt, at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. 89. Tillæg nr. 7 til kommuneplan og Lokalplan 48.01, boligområde ved Rosevej i Ballen, forslag J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Teknik & Miljøudvalget havde på mødet den 25. februar en første drøftelse af, hvad denne lokalplan skal indeholde og give mulighed for. Bestemmelser for bebyggelse og anvendelse følger den deklaration, der er lyst på området som regulering af den bebyggelse der er opført. Udvalget drøftede særlig 2 principielle spørgsmål, anvendelse af vandværksgrunden og mulighed for tæt lav bebyggelse.

15 Vandværksgrunden kan ikke benyttes til en selvstændig beboelse og der kan opføres tæt, lav bebyggelse i den nordlige del ud mod de åbne marker../. Dagsorden fra mødet vedlægges som dok Herefter har Teknik & Miljøafdelingen igen haft møde med ejeren af den ubebyggede grund, og har drøftet planen på baggrund af udvalgets beslutning. På mødet var ansøger kommet til den beslutning, at han alligevel ikke ønsker tæt, lav bebyggelse, men hele grunden udstykket til fritliggende parcelhuse. Ansøger og ejeren af landbrugsarealerne mod nord har også drøfte en mindre udvidelse af området. Det vil give en mere fleksibel udnyttelse af arealet og muligvis et par ekstra grunde. Samtidig vil marken få en mere regulær afrunding. Denne drøftelse var kommet i stand fordi nævnte landmand ejer en smal stribe på 10 m af lokalplanområdet op langs østskellet. For at afklare, om der er en realistisk mulighed for denne mindre ændring af rammerne, har Teknik & Miljøafdelingen kontaktet Fyns Amt. Fyns Amt vil ikke modsætte sig denne mulighed, og samtidig med fremlæggelse af lokalplanforslaget skal der sendes en ansøgning til skov og Naturstyrelsen om ophævelse af strandbeskyttelseslinien. Muligheden er indarbejdet i forslaget. Med disse forudsætninger er der udarbejde et 1. udkast til tillæg til kommuneplan og lokalplan der vedlægges. Samtidig udsendes forslaget i papir. Tillæg til kommuneplan udlevers til mødet, og generelle afsnit i redegørelsen er endnu ikke færdig, men indholdet i bestemmelserne er klar til drøftelse. Det skal bemærkes, at der er indsat nogle bemærkninger med kursiv. Det er for at fremhæve at der her er nogle særlige formuleringer, der skal drøftes. Indstilling: Forslaget fremlægges til drøftelse. Bilag: Lokalplan Boligområde i Ballen ved Rosevej, indledende drøftelser af indhold (122929) Lokalplan 48.01, Rosevej forslag (132488) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den udkast til lokalplanforslag blev gennemdrøftet og følgende principielle bemærkninger skal indarbejdes: - Punkt 5-b. Tegl ændres til tagsten og der skal være mulighed for tagpap med listedækning. Eternitbølgeplader udgår. - Punkt 6. Vejudlæg og anlæg beskrives som eksisterende vej. Der skal etableres gadelys. Da bestemmelsen om gadelys på den eksisterende del af Rosevej skal betales af beboerne (aftalt i forbindelse med optagelse af denne som en offentlig vej) skal gadelyset først etableres når det eksisterende luftledningsanlæg kabellægges. - Punkt 7. Der kan sikres anlæg af en kloakledning over vandværksgrunden til overfladevand. - Punkt 8-a. Bestemmelser om hegning udgår. Oversendes til anden behandling.

16 Teknik og Miljøafdelingen har i samarbejde med den konsulent, der er tilknyttet opgaven gennemgået planen og rettet og indarbejdet de spørgsmål og bemærkninger der fremkom på mødet. Planforslaget er nu klar til politisk behandling og efterfølgende offentliggørelse i 8 uger../. Lokalplanforslaget udsendes i papirudgave Indstilling: Tillæg nr. 7 til Kommuneplanens rammer indstilles til Kommunalbestyrelsens behandling. Herefter indstilles forslag til Lokalplan til Kommunalbestyrelsens behandling. Teknik og Miljøudvalget indstiller, at såvel Tillæg nr. 7 til Kommuneplanens rammer og Lokalplan fremlægges i 8 uger. Udvalget bør også tage stilling til, om der skal holdes borgermøde og i givet fald fastsætte en dato for dette. Teknik- og Miljøudvalget den Udsættes til næste møde. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. august Indstilling godkendt. Der holdes ikke borgermøde med mindre det kommer som et ønske fra borgerne i nærområdet. Godkendt, at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. 90. SPØRGETID. (Ingen skriftlige spørgsmål indgået.) Ingen spørgsmål.

17 Til behandling for lukkede døre 91. Udarbejdelse af Kommunalbestyrelsens mødeprotokoller Lukket sag

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget referat Dato: 13. december 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 16-12-2004 Afbud

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Mandag, den 06. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.05 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.02.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:00-21:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 09-06-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 22.09.04 Afbud

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 21-marts-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Finn Olsen, Jens Himmelstrup, Vibeke Rindom

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Finn Olsen, Jens Himmelstrup, Vibeke Rindom Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 19-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.03.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat. Bodøvej 1, Svendborg - Grønnemosevej 24, Svendborg

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat. Bodøvej 1, Svendborg - Grønnemosevej 24, Svendborg Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udsendelsesdato: 16-10-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.10 Mødested: Udsendelsesdato: 14.06.02 Afbud fra: Onsdag den 19-juni-2002 E.Stoumann's

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Den 09-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Mødelokale II Udsendelsesdato: 10-06-04 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere