Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002"

Transkript

1 Årsregnskab Cand. Merc. Aud Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk realitet: Mange leasingkontrakter giver lige så store rettigheder og lige så tyngende forpligtelser, som hvis virksomheden ejede aktiverne Konsekvens: Vanskeligt at sammenligne virksomheder, der ejer aktiverne med virksomheder, der leaser!!! Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 2 Eje contra Leasing Eje Lease Eje Lease Anlægs akt. Egenkapital Ejendom 0 Primo Driftsmiddel Resultat Finans Omsætningsakt Gæld Lager Lang+kort Finans I alt I alt Påvirkning af: Soliditetsgrad, omsætningshastigheder mv???? Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 3 1

2 International udvikling USA 1977 Canada 1979 Internationalt 1982 England 1984 Danmark 1985 Internationalt 1997 Danmark 2002 FAS 13 Rekomendation IAS 17 SSAP 21 Forord til IAS 17 *) Reformuleret IAS 17 U 29 Udkast *) Ingen forsering, men gradvis udvikling, så IAS 17 efterleves Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 4 Finansielt leasede aktiver skal indregnes Argumenter Ingen direkte bestemmelser i loven 33 Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt. (Intet krav om ejerskab) 13 Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende principper:... Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold (substans) (Intet krav om ejerskab)... Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 5 Definitioner U 29 (6-8) 1/7 Leasingkontrakt: En aftale, hvor leasinggiver mod en leasingydelse overdrager brugsretten til leasingtager for en fastlagt tidsperiode Finansiel leasing: En leasingaftale, der overfører (til leasingtager) alle væsentlige risici og fordele, som knytter sig til ejendomsretten til et aktiv, uanset om ejendomsretten overgår eller ikke overgår til leasingtager ved slutningen af perioden Operationel leasing: Alle andre leasingaftaler end finansielle leasingaftaler. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 6 2

3 Definitioner U 29 (9-11) 2/7 Uopsigelig leasingaftale: En aftale, der kun kan opsiges: Når en udefra kommende usandsynlig hændelse indtræffer Med leasinggivers tilladelse Hvis leasingtager indgår i en tilsvarende kontrakt Hvis leasingtager ved opsigelse skal erlægge en betragtelig bod Leasingaftalens start: Tidligste af aftalens underskrift eller overdragelse af genstand Leasingperioden: Den uopsigelige periode samt den periode hvor leasingtager har option på at fortsætte kontrakten uanset yderligere betaling hvis der er sandsynligt at leasingtager vil udnytte optionen Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 7 Definitioner U 29 (12 og 13) 3/7 Minimumsleasingydelsen: De samlede betalinger fra leasingtager i hele leasingperioden med fradrag af: Betingede betalinger Betaling for specielle services (fx. løbende vedligehold) Skatter betalt af leasinggiver men refunderet t Og tillæg af: Evt. Garantibetalinger fra leasingtager eller andre Den ydelse, der er nødvendig for at udnytte optionen Dagsværdi (fair value): Det beløb hvormed et aktiv kan udveksles til ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 8 Definitioner U 29 (14-16) 4/7 Økonomisk levetid: Den periode, hvor det er økonomisk at udnytte aktivet Det antal enheder, der kan produceres på aktivet Brugstidtid: Den forventede tid hvori leasingtager, uafhængig af leasingperioden, vil udnytte aktivet Det samlede produktionsvolumen, som aktivet kan producere Genindingsværdi: Nutidsværdien af den fremtidige nettoindtjening ved fortsat anvendelse i dets nuværende form. Andre benævnelser for det samme: Kapitalværdi eller brugsværdi. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 9 3

4 Definitioner U 29 (17-19) 5/7 Regnskabsmæssig værdi: Kostpris med tillæg af evt. Opskrivninger og fradrag af af- og nedskrivninger Garanteret restværdi: Den andel af restværdien, der er garanteret af leasingtager eller af en tredje part, der økonomisk er i stand til at opfylde forpligtelsen Ikke-garanteret restværdi: Den andel af restværdien som for leasinggiver ikke er sikker eller garanteret Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 10 Definitioner U 29 (20-22) 6/7 Leasingaftalens bruttoinvestering: For leasinggiver summen af minimumsleasingydelserne og den ikke-garanterede residualværdi Ikke-indtjent finansiel indtægt: For leasinggiver forskellen mellem bruttoinvesteringen og nutidsværdien af bruttoinvesteringen tilbagediskonteret til kontraktens interne rente. Leasingaftalens nettoinvestering: Bruttoinvesteringen fratrukket ikke-indtjent forrentning Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 11 Definitioner U 29 (23-25) 7/7 Leasingaftalens interne rente: Den rente, der ved aftalens start bevirker, at nutidsværdien af summen af minimumsleasingydelserne og den ikkegaranterede restværdi bliver lig dagsværdien Leasingtagers opgjorte (marginale) lånerente: Alternativ rente ved tilsvarende leasingaftale eller renten på et lån nødvendig for at købe aktivet. Betinget lejeydelse: Ydelse, der er baseret på andet end at tiden forløber! Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 12 4

5 Indikatorer for finansiel leasing U 29 (30-32) Hvert af følgende forhold taler for finansiel leasing: a. Leasingtager overtager ejendomsretten til aktivet ved aftalens udløb b. Leasingtager kan købe aktivet (har option) til en fordelagtig pris ved aftalens udløb c. Leasingperioden dækker størstedelen af brugstiden d. Nutidsværdien af minimumsydelserne ved kontraktens indgåelse er større end eller lig med dagsværdien e. Det leasede aktiv er specielt udformet til leasingtager f. Hvis tabet ved at leasingtager opsiger kontrakten skal bæres af leasingtager g. Risikoen for tab og gevinst på slutværdien bæres af leasingtager h. Leasingtager kan forlænge aftalen til en fordelagtig leasingafgift Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 13 Regnskabsmæssig behandling hos leasingtager U 29 (35, 40 og 42) Aktiv: Laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdi af minimumsydelserne ved aftalens indgåelse. Herefter afskrives som på et ejet aktiv over den korteste af leasingperiode og brugstid Forpligtelse: Identisk med aktivets værdi ved aftalens indgåelse. Herefter forrentning og afdrag som på et andet lån Omkostning: I det enkelte år afskrivning af aktivet + forrentning af forpligtelsen Over hele perioden = de samlede minimumsydelser. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 14 Eksempel på påvirkning af resultat Handelsværdi: tkr Leasingperiode: 5 år 0 Årlig ydelse: tkr Heraf service: tkr. 300 Restværdi: 200 tkr. 35 Købspris efter 5 år: tkr. 35 Implicit rente: 0 18,7% Afskrivning: liniært over 7 år Afskrivning + rente Leasingydelse Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 15 5

6 Oplysninger i regnskabet Fremgangsmåden beskrives under Anvendt regnskabspraksis Aktivet placeres under relevant aktivpost med angivelse i anlægsnote, om hvilken andel, der er leaset Forpligtelsen placeres som selvstændige poster og opdeles i lang og kort gæld Alternativt kan specificeres i note! Årets omkostninger fordeles på Afskrivninger og Andre finansielle omkostninger jf. Beregning Noter om væsentlige forhold i leasingaftalen (45-46): Meget detaljerede notekrav (se U 29) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 16 Regnskabsmæssig behandling hos leasinggiver U 29 1/4 Aktiv: Parallelt med leasingtager dvs. som et tilgodehavende = nettoinvesteringen (bruttoinvestering ikke-indtjent forrentning) () Tilgodehavendet reduceres løbende med afdragsdelen af leasingydelsen Finansieringsindtægt: Resttilgodehavendet * intern rente, som kan være variabel (52) Nedskrivning: Ved usikkerhed om fremtidig betaling eller forventet lavere restværdi (53). Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 17 Regnskabsmæssig behandling hos leasinggiver U 29 2/4 Etableringsomkostninger (54): Afholdte omkostninger skal udgiftsføres straks eller kan evt. fordeles over leasingperioden Hvis leasinggiver er producent eller forhandler (55): Fortjeneste eller tab indregnes normalt i året for leasingaftalens indgåelse Hvis usædvanlig lav intern rente er aftalt, skal fortjene-sten reduceres, således at markedsrenten lægges til grund for beregningen Etableringsomkostninger skal fratrækkes i året for leasingaftalens indgåelse Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 18 6

7 Regnskabsmæssig behandling hos leasinggiver U 29 3/4 Opsplitning af indtægt, når producent eller forhandler indgår finansiel leasing kontrakt (56): En driftsmæssig fortjeneste eller tab ved indgåelse af leasingkontrakten En finansiel indtægt fordelt over leasingkontraktens løbetid Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 19 Regnskabsmæssig behandling hos leasinggiver U 29 4/4 Reguleret fastsættelse af den driftsmæssige fortjeneste (57): Indtægtssiden: Dagssværd (fair value) eller Nutidsværdi beregnet ud fra markedsrenten Omkostningssiden: Kalkuleret kostpris eller anskaffelsespris eller den pålydende værdi af leasingkontrakten begge med fradrag af nutidsværdien af den ikke-garanterede residualværdi Hvis der anvendes en usædvanlig lav rente i leasingaftalen, skal den driftsmæssige indtægt reguleres i overensstemmelse hermed Noter om væsentlige forhold i leasingaftalen (57) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 20 Operationel leasing hos leasingtager U 29 Operationelle leasingaftaler er leasingaftaler, der ikke kan karakteriseres som finansiel leasing (8) Leasingomkostningerne skal fordeles over leasingperioden efter rette linies metode, medmindre en anden systematisk metode bedre repræsenterer nytten for leasingtager (48) Systematisk periodisering skal ikke følge fordelingen af betalingen af leasingydelsen Noter om væsentlige forhold i leasingaftalen (49) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 21 7

8 Operationel leasing hos leasinggiver U 29 1/2 Klassificeres og behandles som almindeligt anlægs-aktiv (59) Leasingindtægterne skal fordeles over leasingperioden efter rette linies metode, medmindre en anden systematisk metode bedre repræsenterer faldet i nytten for leasinggiver (61) Omkostningerne ved kontrakten, inkl. afskrivninger på aktivet føres parallelt med indtægtsførslen (61) Initialomkostninger kan allokeres i takt med indtjeningen eller straksudgiftsføres (62) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 22 Operationel leasing hos leasinggiver U 29 2/2 Etablelingsomkostninger kan enten fordeles over leasingperioden eller straks-omkostningsføres (44) Afskrivninger på aktivet skal følge samme afskrivningsregler, som er normale for tilsvarende anlægsaktiver (45) Hvis leasinggiver er producent eller forhandler realiseres der ingen fortjeneste i forbindelse med indgåelse af en operationel leasingkontrakt!!! (47) Noter om væsentlige forhold i leasingaftalen (48) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 23 Salg og tilbageleasing 1/3 Karakteristika: Salg og tilbageleasing af samme aktiv Salgsprisen og leasingydelsen aftales som en samlet pakke og er afhængige af hinanden Lav salgspris og lav leasingydelse Høj salgspris og høj leasingydelse Konstruktionen kan anvendes til at generere overskud nu mod en større omkostning i fremtiden eller det modsatte! Konstruktionen kan anvendes til at generere likviditet nu mod større betalinger i fremtiden eller det modsatte! Da leasingtager og leasinggiver ikke har modsat rettede interesser, skal vises særlig opmærksomhed! Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 24 8

9 Salg og tilbageleasing U 29 2/3 Finansiel Leasing (68): En konstateret fortjeneste må ikke indtægtsføres, men skal passiveres og fordeles over leasingperioden Operationel Leasing (72): Hvis det er klart, at transaktionen er foretaget til dagsværdi, skal fortjeneste og tab indregnes straks. Hvis der handlet til under dagsværdi og leasingydelsen derfor under markedsniveau skal fortjeneste og tab indregnes straks. Hvis der er handlet til over dagsværdi skal det beløb hvormed salgsprisen overstiger dagsværdien passiveres og fordeles over aktivets brugstid. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 25 Salg og tilbageleasing U 29 3/3 Hvis dagsværdi er lavere end bogført værdi: Operationel leasing (73): Forskellen mellem bogført værdi og dagsværdi skal straks udgiftsføres. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 26 9

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2013 cand.merc.aud. Institut for regnskab & revision Opgaven er udarbejdet

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler for registrering

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager IAS 17 ED 2013 HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2014 Opgaveløser: Tinne Sauer Christensen Vejleder:

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Formateret: Højre: 1,75 cm Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 26. marts 2014. Nr. 281. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 8. februar 2013. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1)

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 8. februar 2013. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 8. februar 2013 7. februar 2013. Nr. 112. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Ledelseshverv 3 4 8 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige

Læs mere

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Kapitel 1 De omfattede virksomheder og rapporter De omfattede virksomheder Ad 1. Bestemmelsen

Læs mere

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR.

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GLOBALCONNECT A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796 Koncernregnskab 042 Resultatopgørelse 043 Totalindkomstopgørelse 044 Balance 046 Egenkapitalopgørelse 047 Pengestrømsopgørelse 048 Noter til koncernregnskabet 097 Juridiske enheder 100 Ledelsens påtegning

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Overensstemmelse med gældende lov og regler Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977

Læs mere