Kommunaludvalget L 145 Bilag 1. Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunaludvalget 2014-15. L 145 Bilag 1. Offentligt"

Transkript

1 ner KRlMlNAL PRÆVENTIVE RÅD Polititorvet København V Tlf Fax O1 39 Økonomi & Indenrigsministeriet Att.: CPR Administrationen Finsensvej Frederiksberg - AKT BILAG 2 - [ Høringssvar_DKR ] - Høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidet adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.) Ved af 9. december 2014 har Økonomi og Indenrigsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger til ovennævnte høring om forslag til lov om ændring af lov. Det Kriminalpræventive Råd skal indledningsvist bemærke, at det anses for positivt, at der etableres en udvidet adressebeskyttelse for personer, som udsættes for trusler mod deres person. Personer udsat for alvorlige trusler lever dagligt med frygten for overgreb, og udvidet mulighed for at hemmeligholde vedkommendes adresse er både af stor betydning for det potentielle offer og dennes livskvalitet samt et vigtigt redskab i politiets eksisterende værktøjskasse for beskyttelse af truede borgere. Det Kriminalpræventive Råd anerkender, at der kan være særlige problematikker forbundet med æresrelaterede og samlivsrelaterede konflikter, der indvirker på trusselsniveauet mod den berørte borger. Sådanne sager kan være særligt komplicerede, hvis der er fælles børn involveret i forholdet mellem den potentielle gerningsmand og offeret. Ud fra et forebyggelsesperspektiv er Det Kriminalpræventive Råd dog af den opfattelse, at det bør være trusselsniveauet for den enkelte borger og ikke relationen mellem gerningsmand og offer, der er afgørende for, om udvidet adressebeskyttelse kan tildeles. Det Kriminalpræventive Råd mener derfor ikke, at målgruppen for udvidet adressebeskyttelse bør af- 13. januar 2015 DKR-nummer: Sagsbehandler: AVO Direkte tlf.: Mail: Kommunaludvalget L 145 Bilag 1 Offentligt

2 grænses til samlivsrelaterede 0g æresrelaterede konflikter, som det er tilfældet i lovforslagets nuværende ordlyd. Vi ved fra offerundersøgelser mv., at stalking samt voldelige og seksuelle overgreb ikke begrænser sig til samlivsrelaterede konflikter, men at mange af ofrene kender gerningsmændene som kærester af længere eller kortere varighed eller som venner eller bekendte. Ifølge Dansk Anti-Stalking Forening kender ca. to tredjedele af ofre for stalking deres stalker enten som ekskæreste, eks-date, tidligere eller nuværende ægtefælle, en affære, nabo, kollega, bekendt eller familiemedlem. Fra den seneste offerundersøgelse ved vi, at i 6 o af voldstilfældene er offer og gerningsmand nuværende eller tidligere ægtefæller/samlevere, i 4 o af tilfældene er voldsudøveren i familie med offeret (ægtefæller undtaget), og i 8 o af tilfældene er offer og gerningsmand venner eller bekendte. Fra offerundersøgelsen ved vi endvidere, at udøveren af seksuelle overgreb i 38 o af tilfældene er en nuværende eller tidligere partner, mens udøveren i 24 o af tilfældene er en ven eller bekendt. Samme problematikker, som gør sig gældende i relation til æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter, kan således også gøre sig gældende for personer, der falder uden for denne afgrænsede målgruppe. I tillæg til den ovenfor foreslåede udvidelse af retten til udvidet adressebeskyttelse bemærker Det Kriminalpræventive Råd, at målgruppen for den særlige adressebeskyttelse i lovforslagets nuværende ordlyd ikke er klart defineret. Dette gælder både ofre for trusler, der relaterer sig til æresrelaterede og samlivsrelaterede konflikter. Såfremt samlivsrelaterede konflikter knytter sig til, hvorvidt offer og gerningsmand har været samlevende, mener Det Kriminalpræventive Råd, at målgruppen af truede borgere som minimum bør udvides til også at indbefatte nuværende eller tidligere kærester og partnere uden et krav om tidligere fælles bopælsadresse. I relation til den konkrete vurdering af, hvilke borgere, der kan tildeles udvidet adressebeskyttelse, noterer Det Kriminalpræventive Råd sig som et yderligere opmærksomhedspunkt, at det af hensyn til ensartetheden i sagsbehandlingen kan overvejes, hvorvidt der i Iovteksten bør indarbejdes nogle overordnede kriterier for, hvornår udvidet adressebeskyttelse tildeles. Det Kriminalpræventive Råd anerkender til fulde det hensigtsmæssige i, at Rigspolitiet vil opstille retningslinjer til politikredsene med henblik på at sikre, at udvidet adressebeskyttelse tages i brug. Det Kriminalpræventive Råd ser dog gerne, at den konkrete vurdering ikke udelukkende bliver af rent politifaglig karakter, men at der foruden eventuelt opstillede kriterier også trækkes på andre fagpersoner samt, at muligheden afsøges for at etablere en monitoreringsmekanisme, der kan indsamle viden om, hvornår den udvidede adressebeskyttelse i praksis tildeles. Side 2

3 Med venlig hilsen Marianne Becker Andersen Kommunikations- & Analysechef Foruden ovenstående har Det Kriminalpræventive Råd ikke yderligere sides kommentarer til omtalte lovforslag.

4 Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Økonomi- og Indenrigs ministeriets CPR-kontor Inussiarnersumik - Med venlig hilsen - Best regards sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Tel. (+299) wwwnaalakkersuisutgl DIGITALIMIK SULLISSINERMUT AQUTS1SOQARF1K Erik Frydensberg-Holm IT-mi Inatsisileritooq/IT-Jurist/IT-Lawyer Telefon Direct AKT BILAG 2 - [Høringssvar- CPR Adressebeskyttelse til Folketing ] - Høringssvar Høring om forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister vedr. udvidet adressebeskyttelse for personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v Grønlands Selvstyre støtter forslaget. Grønlands Selvstyre vurderer, at det kun vil vedrøre få borgere og deres eventuelle børn. Grønlands Selvstyre vurderer, at den særlige adressebeskyttelse kan være et effektivt redskab til sikring af offeret og dets børn i en samlivsrelateret konflikt. Hvor effektiv offerbeskyttelses konkret er i den enkelte sag, skal afgøres ud fra et konkret skøn. Heri vil bosætningsmønstreret og den tætte familierelation i Grønland være et væsentligt element i skønsvurderingen. Der er på nuværende tidspunkt ingen æresrelaterede konflikter. Vedtages Iovsforslaget i Folketinget skal reglerne også bringes til at gælde for Grønland. Offerbeskyttelsesniveaet i Grønland skal ikke være ringere end i Danmark. Der tages ikke med dette høringssvar stilling til de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger for en kongelig anordning.

5 xuavüosrsmov mvmamnssrewns nzvanvmaaa The Greenlandic Agency for Digitisation Naalakkersuisut - Selvstyret - Government of Greenland P.O. Box 1078, 3900 Nuuk

6 'L AKT BILAG 2 - [ IMR_CPR_register_udvidet adressebeskytteise ] - INSTITUT FOR MENNESKE RETTIGHEDER Økonomi- og Indenrigsministeriet WILDERS PLADS SK gkqcqmjk 1403 KØBENHAVN K CQrQCELdk TELEFON 3269 ssss DIREKTE MENNESKERETDK J. NR PEUS HØRING OVER FORSLAG TIL LOV 0M ÆNDRING AF LOV 0M DET CENTRALE PERSONREGISTER (UDVIDET ADRESSEBESKYTTELSE TIL PERSONER, SOM UDSÆTTES FOR TRUSLER MOD DERES PERSON I FORBINDELSE MED ÆRESRELATEREDE ELLER SAMLIVSRELATEREDE KONFLIKTER M.V.) Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved af 9. december 2014 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidet adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.). Instituttet har følgende bemærkninger: Institut for Menneskerettigheder hilser lovforslaget om udvidet addressebeskyttelse velkommen. Forslaget kan bidrage til, at personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v., gives bedre mulighed for beskyttelse. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at Rigspolitiet vil udarbejde retningslinjer til politikredsene for at sikre, at udvidet adressebeskyttelse bliver anvendt i praksis. Det fremgâr endvidere af bemærkningerne til lovforslaget, at en politikreds' beslutning vedrørende iværksættelse af særlig addressebeskyttelse vil kunne påklages til Rigspolitiet efter de almindelige forvaltningsretlige regler. Institut for Menneskerettigheder har i rapporten "Ret til et et liv uden vold" fra 2014 anbefalet, at Rigspolitichefen i højere grad sikrer en ensartet praksis med sigte på at yde voldsofre samme høje beskyttelsesniveau i alle landets politikredse.1 Denne anbefaling eri høj 14. JANUAR 2015

7 v22 C33«1 Ret til et liv uden vold, Institut for Menneskerettigheder, 2014, tilgængelig her: files media dokumenter ud ivelser ret til et Iiv uden vold dfa. df. grad relevant for politikredsenes konkrete vurdering af, hvorvidt udvidet addresebeskyttelse skal tages i anvendelse i konkrete sager. o lnstitut for Menneskerettigheder anbefaler - med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder - at det i lovforslaget tilføjes, at politikredsenes beslutninger vedrørende udvidet addressebeskyttelse skal træffes gennem konsultation med Rigspolitiets nationale forebyggelsescenter. Trods lovforslagets forbedrede muligheder for navne- og addressebeskyttelse, bemærker instituttet, at lovforslaget i sin nuværende form ikke giver de trusselsudsatte mulighed for at være registrerede med en kommunetilknytning ien anden kommune end den kommune, de faktisk opholder sig i. Problematikken om synlig kommunetilknytning nævnes af fagfolk på voldsforebyggelsesområdet som særligt bekymrende særligt for gruppen af voldstruede personer, som pâ grund af trusler fraflytter deres hjemkommune til en af landets mindre kommuner. o Institut for Menneskerettigheder anbefaler - med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder - at der med lovforslaget tilige indføres en mulighed for at blive registreret med kommunetilknytning i en anden kommune end den faktiske opholdskommune. Endelig skal instituttet påpege, at lovforslaget ikke indeholder en Iigestillingsvurdering. Dette ville efter instituttets opfattelse have været velvalgt, da lovforslaget har oplagte konsekvenser for kønsligstilling. Danmark anerkender således æresrelateret vold og samlivsrelaterede konflikter som kønsbetingede fænomener, som uforholdsmæssigt rammer kvinder, jf. Danmarks ratificering af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (lstanbulkonventionen). Der henvises til Sagsnr Med venlig hilsen

8 .M Q2222 L i r "nu u Rfalnvnzrit, m«kvm-du: m. 35cm«å: Til Økonomi- 0g Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej Frederiksberg - AKT BILAG 3 - [ Høringssvar til Økonomi og Indenrigsministeriet ] - Vedrørende høring over forslag til lov 0m ændring af lov 0m Det Centrale Personregister - sagsnr , dok Foreningen Joan-Søstrene har den 9. december 2014 modtaget ovennævnte udkast til lovforslag til høring. Joan-Søstrene, som i snart 40 år har rådgivet kvinder, udsat for vold, voldtægt, incest og sexuel chikane, er som udgangspunkt positive over for lovforslaget. Såfremt forslaget gennemføres efter dets ordlyd og intention, vil nogle udsatte personer - forventeligt særligt kvinder - få en bedre mulighed end i dag, for at leve i sikkerhed for forfølgelse begrundet i æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter. Det kan imidlertid også befrygtes, at en sådan lovgivning, som udspringer af, at samfundet - politiet og andre myndigheder - ikke kan beskytte disse udsatte personer, kan medføre, at den politimæssige og retslige beskyttelse, som ville tilkomme "almindelige" borgere, lettere opgives. Det eneste tilbud bliver herefter en flytning og en medfølgende udvidet adressebeskyttelse. Den udsatte part og eventuelle børn fjernes således fra deres vante omgivelser og tvinges til nænnest at leve "under jorden". Som et lille, men ikke uvæsentligt tillæg til genen ved at leve under udvidet adressebeskyttelse, kan nævnes tab af visse ellers almindelige rettigheder, som gælder for andre borgere. F.eks. vil adgangen til at opnå en gældssanering efter konkurslovens regler blive nænnest illusorisk, da en sådan gældssanering skal offentliggøres i Statstidende med ansøgerens adresse. Det bemærkes her, at en del kvinder, som har levet i voldelige parforhold, ofte har oparbejdet stor gæld, idet den voldelige partner har tvunget dem til at underskrive som debitor for sin gæld. Uden adgangen til gældssanering vil den truede person således have ringe mulighed for at komme ud af gælden. Joan-Søstrene opfordrer derfor Økonomi- og Indenrigsministeriet til at kontakte Justitsministeriet for at finde en løsning på dette problem og andre tilsvarende, som måtte udspringe af, at en person er nødsaget til at leve under udvidet adressebeskyttelse. I øvrigt hilser J oan-søstrene forslaget velkomment.

9 aomsüsmânozo Såfremt ministeriet ønsker uddybning af ovenstående bemærkninger eller i øvrigt har spørgsmål, så står vi naturligvis til rådighed. Til orientering vedhæftes en folder om os 0g vores arbejde. Med venlig hilsen JOAN-SØSTRENE RÅDGIVNING & OPLYSNING OM OVERGREB PÅ KVINDER C/O DANNER NANSENSGADE KØBENHAVN V TELFON: mail 'oan-soestrenedk ÅBNINGSTIDER: Mandag og torsdag kl Gratis og anonym radgivning og samtale til kvinder udsat for vold, voldtægt incest og sexuel chikane. Rådgivningen har abent for personlige og telefoniske henvendelser.

10 äçmzcmq N03 Økonomi 0g Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej Frederiksberg Att: Grete Kongstad cc: Protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary LOKK sekretariat - c/o 3F, Kampmannsgade 4 - DK København V - telefon: CVR: IBAN: DK å hørin over forsla til lov om ændrin af lov om Det Centrale Personre ister Udvidet adressebesk else til ersoner som udsættes for trusler mod deres erson iforbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter mv. - AKT BILAG 2 - [ Høringssvar ændring af Iov om cpr - øget adressebeskyttelse ] - LÅNKHDRCÅNHÅYION M' KVINDUKIHSICYN fl". LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre) takker for muligheden for at afgive svar pa ovennævnte høring vedr. ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidet adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter mv.) Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng, LOKK er paraplyorganisation for 41 ud afi alt ca. 45 krisecentre i Danmark, og vores hovedopgave er at være med til at sikre de bedst muligt vilkárfor kvinder og børn på vores krisecentre. LOKK driver desuden bl.a. den nationale hotline og den juridiske rådgivning til voldsudsatte og den nationale hotline og rådgivning til unge udsat for æresrelaterede konflikter finansieret af satspuljemidler administreret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. LOKK har gennem mange år påpeget behovet for en bedre beskyttelse i CPR-registret for personer udsat for æresrelaterede konflikter og kvinder udsat for vold fra deres partner eller ekspartner. LOKK sætter derfor naturligvis stor pris på, at regeringen og satspuljepartierne tager denne problemstilling alvorligt, og at forslaget i den Nationale Strategi mod æresrelaterede konflikter om øget beskyttelse i CPR-registret af unge udsat for æresrelaterede konflikter nu implementeres ved nærværende lovforslag, ligesom LOKK sætter stor pris på, at lovforslaget ikke kun omhandler unge udsat for æresrelaterede konflikter men også inkluderer andre samlivsrelaterede konflikter, herunder mænds vold mod kvinder. Nedenfor følger LOKKs konkrete bemærkninger:

11 5xx mmxëmamn. Qo w «««._oxx.ax LC) K LANDSORGÅNHÅHON AF KVINDFKRISFCFN TRE Til 1. Behovet for øget beskyttelse i CPR-registret skyldes bl.a., at personer med adgang til systemet uretmæssigt har anvendt det til at skaffe oplysninger om en borgers adresse. LOKK finder det overordentlig positivt, at det af lovforslaget fremgår, at en person, der udsættes for trusler mod sin person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter, kan registreres som værende uden fast bopæl i CPR-registret (såkaldt høj vejkode). LOKK finder det imidlertid yderst beklageligt, at registreringen uden fast bopæl vil skulle ske i personens opholdskommune og ikke i den hidtidi e bo ælskommune, som vedkommende kommer fra. Den beskyttelse, der ydes ved dette tiltag, bliver ikke nær sa omfattende, som hvis registreringen uden fat bopæl skete i personens hidtidige bopælskommune. Det vil således med den foreslaede model være muligt for personer, der uretmæssigt skaffer sig oplysninger via CPR-systemet, at få oplysninger om, i hvilken kommune, den person man leder efter, opholder sig, hvilket reducerer beskyttelsen af vedkommende markant, især i mindre kommuner. LOKK oplever særligt i sager vedr. æresrelaterede konflikter, at større netværk af familie, venner mv. hjælper til med at finde frem til unge, der forsøger at skjule sig for familien. Hvis nogle via CPRsystemet uretmæssigt har skaffet sig adgang til oplysninger om opholdskommune, vil sådanne større netværk have mulighed for at være på udkig efter en ung, som skjuler sig for familien, i den pågældende kommune, og det vil være sandsynligt, at familien på et tidspunkt finder frem til den unge. Det vil således være meget uhensigtsmæssigt at placere unge uden fast bopæl i mindre kommuner, men også i større kommuner er risikoen for at blive fundet langt større, end hvis man blev registret uden fast bopæl i den hidtidige bopælskommune, idet der så vil skulle ledes e ter pågældende i 97 kommuner og ikke kun i én kommune. LOKK er klar over, at det vil være forbundet med administrative og praktiske udfordringer i kommunerne at administrere en ordning med registrering uden fast bopæl i den hidtidige bopælskommune, men det ville være muligt at administrere og efter LOKKs opfattelse nødvendigt for at undgå sager, hvor unge opspores og potentielt kan være i livsfare. Der vil ligeledes være en række økonomiske udfordringer omkring bl.a. betalingskommune, men dette bør efter LOKKs opfattelse kunne løses jf. hensynet til den enkeltes sikkerhed. Endvidere er det på længere sig forbundet med større økonomiske udgifter for samfundet, hvis flere borgere opspores og f.eks. må flytte på krisecenter. Rent lovteknisk er der, sa vidt LOKK kan vurdere, intet til hinder for en lovændring, hvor registreringen sker uden fast bopæl i den hidtidige bopælskommune. LOKK finder det overordentlig beklageligt, at man, når man nu ændrer lovgivningen på området, så ikke sørger for at tage skridtet fuldt ud, så ordningen giver den bedst mulige sikkerhed. Protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary F, Kampmannsgade 4 - DK København V - telefon: CVR: IBAN: DK

12 LANDSDRGÅNISÅTION AF KVINDEKRISFCIN VM'. LOKK finder det positivt, at kommunalbestyrelsen skal underrette politiet, hvis en person, der er registreret uden fast bopæl, ændrer bopæl eller opholdssted. LOKK finder det endvidere overordentlig positiv, at et barn, som har eller far samme bopæl som forælderen, som er registret uden fast bopæl, også registreres uden fast bopæl. Til det nye stk. 6 i 6 skal LOKK påpege, at det kan forstås som om, politiet kan beslutte at en person skal registreres uden fast bopæl uden dennes samtykke. Til det nye 3. pkt. i 13, stk. 2 skal LOKK bemærke, at LOKK antager, at dette betyder, at forældre til et mindreårigt barn, der tilbydes den særlige adressebeskyttelse, ikke skal høres. - Altså de tilfælde hvor et rrindreårigt barn trues af deres forældre som regel pga. æresrelaterede konflikter og kan tilbydes den særlige adressebeskyttelse. Der vil ofte være tale om unge mellem 15 og 17 år. LOKK skal foreslå, at det kommer til at fremgå tydeligere af lovforslagets bemærkninger, hvordan en beslutning om særlig adressebeskyttelse til et mindreårigt barn for at beskytte det mod forældrene, hænger sammen med forældreansvarsloven og serviceloven, bl.a. for at sikre at forældremyndighed ikke kommer til at veje tungere end barnets behov for beskyttelse. LOKK formoder, at man i disse sager vil anvende servicelovens 58 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke. l givet fald skal LOKK anbefale, at man primært anvender 58, stk.1, og ikke 58, Stk. 3, idet sidstnævnte indebærer at den unge, der er fyldt 15 år, erklærer sig enig i anbringelsen, og dette øger risikoen for, at forældrene ligger et massivt pres på den unge for at få hende eller ham til at ophæve sit samtykke. Dette kan bl.a. være meget problematisk i æresrelaterede sager. Til de almindelige bemærkninger. Ad punkt beslutning om iværksættelse af særlig adressebeskyttelse) LOKK skal opfordre til, at det præciseres, hvad der forstås som "trusler mod sin person", og hvad der mere præcist vil skulle lægges vægt på i trusselsvurderingen. LOKK er enig i, at politiet bør være med til at vurdere, om en person skal tilbydes den særlige adressebeskyttelse. LOKK ser imidlertid gerne, at også LOKK bliver inddraget i denne vurdering, idet LOKK ligger inde med stor ekspertise på området og vil kunne supplere politiets vurdering med andre vinkler. Dette vil f.eks. kunne ske ved at LOKK indstiller en person til den særlige adressebeskyttelse og inddrages i politiets drøftelser heraf. LOKK sætter pris på, at fagpersoner omkring den pågældende kan være med til at rette henvendelse til politiet med anmodning, om at den særlige adressebeskyttelse iværksættes. LOKK antager, at f.eks. LOKKs rådgivere vedr. æresrelaterede konflikter er omfattet af denne kreds. Fsva. angar forslaget om, at det i bekendtgørelse om folkeregistrering, vil fremgå, at borgere omfattet af beskyttelsen skal registreres på en nænnere angivet høj vejkode, skal LOKK bemærke, at dette vil betyde, at personer, der har adgang til CPR-registret og er bekendt med betydningen af Protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary LOKK sekretariat - c/o 3F, Kampmannsgade 4 «DK København V - telefon: CVR: ' IBAN: DK x

13 5 x Protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary LOKK sekretariat - c/o 3F, Kampmannsgade 4 - DK København V wvvw.iokk.dk - telefon: ' CVR: IBAN: DK LÅNDSORCINISÅT IDN AF KVINDFKIHSECKN vejkodeme i CPR-systemet, vil få oplysning 0m årsagen til, at den pågældende borger er registret uden fast bopæl - nemlig trusler mod personen pga. æresrelaterede eller andre samlivsrelaterede konflikter, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Hvis man som bruger af CPR-registret endvidere kan søge på en bestemt vejkode, vil man kunne få en oversigt over alle CPR-numre, der er registret på netop denne vejkode, hvilket vil gøre det endnu mere uhensigtsmæssigt. På den baggrund anbefaler LOKK, at kommunerne skal kunne bruge et interval af vejkoder ved registrering uden fast bopæl. LOKK skal foreslå, at det præciseres, hvem der kan påklage politiets afgørelse om iværksættelse af særlig adressebeskyttelse. LOKK finder det overordentlig positivt, at Rigspolitiet vil udarbejde retningslinjer til politikredsene for at sikre, at udvidet adressebeskyttelse tages i anvendelse som en hjælpeforanstaltning til personer, der er udsat for trusler i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter. l den forbindelse skal LOKK foreslå, at Rigspolitiet altid skal inddrages ved en politikreds' afslag på iværksættelse af særlig adressebeskyttelse. Man kunne f.eks. overveje en ordning, hvor afslag på den særlige adressebeskyttelse altid skal sendes til Rigspolitiet, således at Rigspolitiet kan holde øje med, at reglerne anvendes ensartet og efter hensigten i de enkelte politikredse. Ad punkt registrering af adressebeskyttelse) LOKK finder det meget positivt, at det anbefales, at meddelelse fra politiet til kommunen om borgernes faktiske opholdssted gives til et særligt team eller en ledende medarbejder, f.eks. kommunens borgerservicechef, således at borgerens faktiske adresse kun kommer til ganske få personers kendskab. LOKK skal foreslå, at det fremgår af lovforslaget, at det endvidere anbefales, at den særlige adressebeskyttelse kombineres med navneændring. Der behøver ikke nødvendigvis at være tale om et totalt navneskifte, ofte vil det være tilstrækkeligt at ændre enten fornavn eller efternavn. Dette vil øge beskyttelsen af den enkelte yderligere. LOKK ser det som positivt, at registreringen på særlig høj vejkode giver borgeren ret til at kræve en særlig sagsbehandling hos den enkelte myndighed. LOKK ñnder imidlertid som ovenfor påpeget, at det vil være hensigtsmæssigt at kunne registrere på et interval af høje vejkoder. Ad Kommunernes håndtering af oplysninger om den faktiske bopæl eller det faste opholdssted) LOKK er enig i, at det er af afgørende vigtighed, hvordan kommunerne håndterer oplysninger om den faktiske bopæl, saledes at oplysninger herom ikke kommer i forkerte hænder, og LOKK bifalder henstillingen til kommunerne om, at der fastsættes nærmere særlige retningslinjer for, hvordan nødvendigt adressekendskab håndteres i kommunen.

14 ).)' låndkirginlsåyion AF KWNDKKRISECFN THE Protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary LOKK sekretariat - c/o 3F, Kampmannsgade 4 - DK København V - telefon: CVR: IBAN: DK l den forbindelse skal LOKK foreslå, at der fra centralt hold udarbejdes en vejledning til kommunerne om, hvordan denne type sager håndteres f.eks. iform af guidelines, en skabelon eller best practise. Det kunne f.eks. ske i et samarbejde mellem de implicerede ministerier, politiet og KL. LOKK vil endvidere gerne tilbyde at bidrage til en sådan vejledning. Dette vil lette arbejdet for kommunerne betydeligt og være med til at fremme, at der sker en sikker håndtering af sagerne lokalt. LOKK bifalder henstillingen om, at kommunalbestyrelsen udpeger en særlig kontaktperson, som kan forestå den nødvendige kontakt til borgeren og politiet. Ad Kommunalbestyrelsen håndtering af flytning for borgere omfattet af den særlige adressebeskyttelse henholdsvis ophævelse af den særlige adressebeskyttelse) LOKK tilslutter sig forslaget om, at flytning anmeldes uden brug af kommunens digitale selvbetjeningssystem samt de forslag om, til hvem, flytteanmeldelse kan foretages. LOKK er enig i, at borgeren naturligvis selv skal kunne ophæve den særlige adressebeskyttelse, ligesom LOKK er enig i, at det er afgørende, at kommunen sikrer sig, at en anmodning om ophævelse af den særlige adressebeskyttelse fra borgeren, rent faktisk hidrører fra borgeren. Der bør efter LOKKs opfattelse opsættes retningslinjer for, hvordan dette sikres. - Det kan f.eks. være ved borgerens personlige fremmøde. LOKK skal foreslå, at det præciseres, at såfremt politiet ophæver den særlige adressebeskyttelse, skal borgeren have besked herom, inden adressebeskyttelsen ophæves, 0g at adressebeskyttelsen først ophæves efter en fastsat frist, inden for hvilken borgeren kan påklage afgørelsen til Rigspolitiet, og efter at Rigspolitiet har truffet afgørelse. Ad Særligt om fællesbøm) Det fremgår af første afsnit under punkt , at et barn kan få den særlige adressebeskyttelse pga trusler mod sin person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter, hvilket LOKK finder særdeles positivt. LOKK skal dog anbefale, at det beskrives, hvordan dette i praksis hænger sammen med forældreansvarsloven og serviceloven, jf. LOKKs tidligere bemærkninger herom. Det er efter LOKKs opfattelse endvidere meget positivt og helt nødvendigt, at et barn til en forælder, der har fået den særlige adressebeskyttelse, også får samme beskyttelse, hvis barnet bor eller kommer til at bo hos denne forælder. LOKK skal forslå, at Økonomi- og Indenrigsministeriet, såfremt lovforslaget vedtages, sørger for, at Statsforvaltningen gøres bekendt med lovændringen og dens implikationer for Statsforvaltningens behandling af sager om fælles børn.

15 Med venlig hilsen Ditte Wenzel sekretariatschef LOKK Protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary LOKK sekretariat - c/o 3F, Kampmannsgade 4 - DK København V www. 0kk.dk - telefon: o CVR: IBAN: DK LG K LÅNDEORGÅNISÅT ION AF KVSNDEKRISECIN Det fremgår af bemærkningerne side 12, at eventuelle samværsproblemstillinger i udgangspunktet ikke bør være hindrende i forhold til at yde den fornødne adressebeskyttelse. LOKK finder formuleringen uklar, og LOKK skal pointere, at det er LOKKs opfattelse, at eventuelle samværsproblemstillinger ikke bør være til hinder for iværksættelse af den særlige adressebeskyttelse. LOKK skal foreslå, at dette klargøres i bemærkningerne. Ad 10 Hørte myndigheder og organisationer mv.) LOKK skal venligt bemærke, at LOKK står for Landsorganisation af Kvindekrisecentre og ikke Landsforening. Ad 11) Sammenfattende skema LOKK skal bemærke, at der ikke ses at være foretaget en ligestillingsvurdering af lovforslagets konsekvenser. Ad bemærkninger til lovforslagets enkelte bemærkninger) Til 2 Til stk 1. (s. 20) LOKK vil meget gerne inddrages i belysningen af erfaringerne med lovændringen, da LOKK må forventes at blive involveret i en lang række af de sager, hvor særlig adressebeskyttelse iværksættes både fsva. personer udsat for æresrelaterede konflikter og andre samlivsrelaterede konflikter. Afsluttende bemærkninger LOKK skal foreslå, at der udarbejdes en praktisk vejledning med gode råd til borgerne om, hvordan de bedst håndterer at have særlig adressebeskyttelse. LOKK indgår gerne i udarbejdelse af en sådan vejledning. Det kan i den forbindelse oplyses, at LOKK har udviklet en lang række informationsmaterialer, herunder bl.a. folderen "Sikkerhedsliste til dig, der er truet" htt ://www.etniskun.dk/ ñles/dokumenter/foldere/sikkerhedsliste. df bl.a. med støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

16 n: ns.. :T #333 gnnumâäum: Økonomi- og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej Frederiksberg - AKT BILAG 2 - [ Høringssvar fra Mødrehjælpen om ændring af Iov om Det Centrale Personregister ] - Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidet adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.) Indledning Mødrehjælpen vil gerne takke for muligheden for at indsende svar på høring om ændring af lov om Det Centrale Personregister. Mødrehjælpen har igennem de seneste seks år ydet specialiseret rådgivning og psykologisk behandling til 552 partnervoldsudsatte kvinder og deres 690 børn, og har sâledes stor erfaring med dette område. Mødrehjælpens synspunkter i dette høringssvar vil således relatere sig til voldsområdet og i mindre grad til æresrelaterede konflikter mv., som Mødrehjælpen ikke har udpræget erfaring med. Mødrehjælpen ser flere positive aspekter i lovforslaget men vurderer dog, at forslaget alene vil komme en meget lille gruppe af de voldsudsatte familier til gavn. Forslaget rummer sâledes ingen ideer til, hvordan man kan støtte og motivere de mange isolerede voldsudsatte familier, som ikke er i kontakt med myndigheder, private organisationer mv., til at være opmærksomme på og ansøge politiet om særlig adressebeskyttelse. Desuden rummer lovforslaget ikke tilstrækkeligt med initiativer til at styrke myndighedernes procedurer i forhold til at varetage den særlige adressebeskyttelse og dermed varetage denne form for beskyttelse på den mest hensigtsmæssige måde for den pâgældende borger og dennes eventuelle barn/ børn. Mødrehjælpen vil i det følgende uddybe sine synspunkter. Særlig adressebeskyttelse kan bidrage til at skabe større tryghed for ofre for samlivsrelaterede konflikter (vold mv.) En del borgere og deres børn, som er udsat for vold i familien, vil have gavn af særlig adressebeskyttelse, hvor borgerens beskyttede adresse ikke kobles op på dennes CPR i myndighedernes CPR-system. Pâ denne måde undgår man, som det også beskrives i lovforslaget, at den pågældende borgers adresse uden videre via CPR kan videreformidles til andre myndigheder og organisationer, virksomheder mv., hvilket forebygger en uhensigtsmæssig spredning af den beskyttede adresse til en stor personkreds. Derfor er det ligeledes positivt, at det barn, som bor sammen med en forælder med særlig adressebeskyttelse, også bliver omfattet af denne, så den chikanerende forælder ikke via barnets CPR-oplysninger har mulighed for at omgå den særlige adressebeskyttelse. Den 13. januar Z015 Mødrehjælpen Direktionen Nørre Voldgade Kobenhavn K Tlf B6 40 adm moedrehjaelpen.dk www moedrehjaelpen.dk Protektor HKH Kronprinsesse Mary

17 Endelig er det positivt, at myndighederne, ved beslutning om særlig adressebeskyttelse, skal tilsidesætte gældende retningslinjeri CPR-loven om, at en ikke medflyttende forælder skal have mulighed for at udtale sig, hvis forælderen over for kommunen ikke har accepteret en anmeldt flytning. Dette vil være en vigtig forudsætning for hurtigt at kunne iværksætte særlig adressebeskyttelse, således at dette tiltag ikke forsinkes/forhales unødvendigt længe, hvilket kan true den voldsudsatte persons og et eventuelt barns trivsel. Et meget begrænset antal personer får mulighed for at gøre brug af den særlige adressebeskyttelse Mødrehjælpen finder det positivt, som det påpeges i lovforslaget, at bl.a. voldsudsatte udsatte borgere kan få hjælp fra kommunale sagsbehandlere, fagpersoner, krisecentre mv. til at rette henvendelse til politiet om evt. at få særlig adressebeskyttelse. Det er en velkendt problemstilling, at mange voldsudsatte familier ikke ser nogen muligheder for eller ikke tør søge hjælp hos myndigheder eller fagpersoner bl.a. på grund af skam, skyld og frygt for tvangsfjernelse af børnene. Det er imidlertid en meget lille del af den samlede gruppe af voldsudsatte personer og deres børn, som er i kontakt med krisecentre, kommunale sagsbehandlere eller øvrige fagpersoner om voldsproblematikken, og som dermed vil have forudsætninger for at søge om særlig adressebeskyttelse. Statens Institut for Folkesundhed vurderer, at der årligt er kvinder og børn, som oplever fysisk partnervold. Ifølge Socialstyrelsen er der årligt ca kvinder og børn, som tager ophold på et krisecenter, og dertil kommer de kvinder og børn, som får hjælp hos Mødrehjælpen samt et fåtal af voldsudsatte kvinder og deres børn, som myndighederne eri kontakt med. Der er således et meget stor del af det samlede antal voldsudsatte kvinder og deres børn, som står uden nogen form for kontakt til behandlere, fagpersoner, kommunale sagsbehandlere, krisecentre mv. Dertil kommer, at der er en stor gruppe af partnervoldsudsatte mænd (og evt. deres børn), som har meget sparsom kontakt med fagpersoner og/ eller myndigheder'. Hvis disse store grupper af voldsudsatte personer reelt skal have mulighed for at gøre brug af tilbuddet om særlig adressebeskyttelse, er det nødvendigt, at fagpersoner, kommunale sagsbehandlere, daginstitutionspersonale mv. - i langt højere grad end i øjeblikket - formår at opdage voldsudsatte familier samt er i stand til at rådgive og støtte familierne til at søge hjælp og behandling herunder støtte dem i henvendelse til politiet. Derfor undrer det også Mødrehjælpen, at kommunerne, som det fremgår af lovforslaget, har en forpligtelse til at yde rådgivning og evt. fastlægge en handlingsplan for ofre for æresrelaterede konflikter. Kommunerne er ikke forpligtet til i samme omfang at yde rådgivning til voldsudsatte familier. Kommunerne er efter Serviceloven alene forpligtet til at tilbyde en ophold på krisecenter til voldsramte kvinder og deres børn, og i forbindelse med dette krisecenterophold skal kommunen sørge for, at kvinden modtager koordinerende rådgivning i forhold til etablering i egen bolig (efter krisecenterop- 1 Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er der årligt mænd, som udsættes for partnervold.

18 holdet), sundhed, beskæftigelse mv? Det er som sagt (jf. ovenfor) et fåtal af de samlede voldsudsatte familier, som tager ophold på et krisecenter, og familierne har ikke anden ret til hjælp. Det er Mødrehjælpens erfaring, at mange voldsudsatte familier har et markant behov for støtte og hjælp, men at de ikke ønsker, eller at det vil være upassende for dem at skulle tage ophold på et krisecenter. Det er derfor vigtigt, at voldudsatte familier sikres en lovfæstet ret til ambulant rådgivning og behandling, som vil forbedre deres muligheder for at kommei kontakt med relevante fagpersoner, myndigheder mv., som kan støtte dem i at søge om særlig adressebeskyttelse. Politiets procedurer styrkes ikke i tilstrækkelig grad Mødrehjælpen hilser velkommen, at Rigspolitiet efter lovforslagets eventuelle vedtagelse skal udarbejde retningslinjer for politikredsene om anvendelse af den særlige adressebeskyttelse. Mødrehjælpen vil dog gerne påpege, at det ikke kun bør være politiet, som foretager den trusselvurdering, som skal ligge til grund for afgørelsen om særlig adressebeskyttelse. Forholdene og vanskelighederne i voldsudsatte familier er ofte meget komplekse, og Mødrehjælpen vil derfor opfordre til, at politiet forpligtes til at indhente fagkompetente vurderinger fra andre relevante myndigheder, fagpersoner, behandlere mv. På denne måde sikres der en så nuanceret vurdering som muligt, inden der træffes afgørelse om særlig adressebeskyttelse. Ifølge lovforslaget kan den særlige adressebeskyttelse være relevant, hvis ofret har et særligt beskyttelsesbehov, idet der kan opstå situationer, der kan udvikle sig meget alvorligt for offeret, og hvor offeret ikke ser sig i stand til eller har mulighed for at sikre sig imod, at situationen forværres. Mødrehjælpen finder det ikke helt klart, hvad der menes med denne beskrivelse, og om der her f.eks. alene tænkes på ofrets fysiske sikkerhed. Mødrehjælpen vil derfor understrege, at både psykisk og fysisk vold kan have alvorlige konsekvenser for voldsofrene og true deres velbefindende, og derfor bør man i trusselvurderingerne være opmærksom på betydningen af både den psykiske og/eller fysiske vold, som ofret udsættes for. Det fremgår desuden af lovforslaget, at deri politiets afgørelse om særlig adressebeskyttelse skal indgå en vurdering af borgerens evne til selv at støtte op om hemmeligholdelsen af sin adresse. Mødrehjælpen bakker op om dette synspunkt men vil gerne understrege, at borgeren kan have alvorlige barrierer for at kunne opfylde dette. Mødrehjælpen har f.eks. erfaret, at voldsudsatte kvinder i stigende grad udsættes for skjult digital overvågning af voldsudøveren via smartphone, PC/MAC, icloud mv. Ofte er der tale om avancerede overvågningstiltag, hvis eksistens kvinderne ikke kender til og har meget vanskeligt ved at gennemskue, og det er Mødrehjælpens erfaring, at der er meget begrænsede muligheder for at få reel og faglig kompetent rådgivning/hjælp til at imødegå digital overvågning. Det er derfor vigtigt, at der opbygges kompetencer på området, og at kvinderne ved oprettelse af særlig adressebeskyttelse får hjælp til at håndtere eventuel digital overvågning. Endelig undrer Mødrehjælpen sig over, at lovforslaget ikke kommer med forslag til, hvordan borgere med særlig adressebeskyttelse skal have støtte til at håndtere de 2 Ifølge et lovforslag, som regeringen netop har haft i høring blandt relevante organisationer, vil det fremover være både kvinder med og uden børn, som skal have tilbudt koordinerende rådgivning i forbindelse med et krisecenterophold..x

19 praktiske udfordringer, der fremhævesi lovforslaget, som kan opstå i forbindelse med tegning af mobilabonnementer, bank- og pensionsaftaler mv., hvor der kan forudsættes udlevering/ sammenkobling af CPR og bopælsadresse. Manglende styrkelse af kommunernes procedurer Det er vigtigt, at den enkelte kommune har klare procedurer for håndtering af særlig adressebeskyttelse, så borgerens hemmeligholdte adresse kommer så få af kommunens ansatte i hænde som muligt, og at borgeren sikres rettidig, korrekt og opsøgende rådgivning og støtte f.eks. i forbindelse med kommuneskift, spørgsmål om forlængelse af særlig adressebeskyttelse mv. Mødrehjælpen kan være bekymret for, at kommunerne ikke har tilstrækkelige incitamenter til at prioritere dette, når deri lovforslaget alene opfordres til, at kommunerne etablerer procedurer og organisatoriske rammer til håndtering af særlig adressebeskyttelse, herunder at borgerens adresse ikke bør fremgå af andre IT-systemeri kommunen. Mødrehjælpen anerkender, at der af hensyn til kommunal sagsbehandling mv. er behov for registrering af borgerens kommunetilknytning i CPR-systemet. Mødrehjælpen kan dog være bekymret for, at en voldsudøver med denne viden vil have en vis mulighed for at finde den voldsudsattes bopæl, børnenes daginstitution, skole mv. i relativt små kommuner. Dette bør tages i betragtning, når der anvendes særlig adressebeskyttelse. Kan særlig adressebeskyttelse anvendes ved samvær? Mødrehjælpen er enig i, at der kan være en særlig udfordring med at give en bopælsforælder særlig adressebeskyttelse i forhold til en forælder, som har samvær med det fælles barn. Det kan være en alvorlig belastning for et barn - medmindre det er helt lille - at skulle hemmeligholde den ene forælders adresse i forbindelse med samvær. Barnets tarv skal altid komme i første række, og således må alle myndigheders afgørelser om forældrenes forhold altid afspejle dette hensyn. Samvær kan, som det fremhævesi lovforslaget, ophæves af Statsforvaltningen (efter forældreansvarsloven), hvis det er til barnets bedste. Mødrehjælpen savner dog, at der i lovforslaget beskrives tydelige retningslinjer for samarbejdet mellem politi, Statsforvaltningen og kommunen i sådanne sager, så der med sikkerhed undgås en overgangperiode, hvor den særlige adressebeskyttelse er trådt i kraft, men hvor samværet endnu ikke er ophævet. Der kan dog være situationer, hvor ophævelse af samværet vil forværre barnets trivsel til trods for, at den ene forælder har behov for særlig adressebeskyttelse. Mødrehjælpen savner, at man i lovforslaget reflekterer over, hvordan denne problemstilling løses, som man fortsat på bedst mulig vis støtter op om barnets trivsel. Med venlig hilsen Mads Roke Clausen Direktør

20 3.9.SG Med venlig hilsen, Steen Knudsen Landsformand Økonomi & Indenrigsministeriet IT & CPR Sendt pr. mail - AKT BILAG 2 - [ Høringssvar ændring CPR ] - OFFER fferrådgivningen vmne offerra dgivning.dk PÅRØRENDE Offerrádgivningen i Danmark Vesterballevej Fredericia Tlf Høringssvar: Forslag til Lov om ændring af lov om det Centrale Personregister. I anledning af høring om ændring af Lov om det Centrale Personregister, skal Offerrâdgivningen i Danmark (OID) komme med følgende bemærkninger: Det er et stigende behov for beskyttelse af truede borgere i Danmark, og derfor er dette lovinitiativ meget velkomment. Truede borgere vil ofte af frygt undslå sig for, at foretage en egentlig anmeldelse af gerningsmanden. Derfor bør anmeldelse af en gerningsmand ikke være en betingelse, og bør tydeliggøres. I bemærkninger omkring støttepersoner, opfatter vi det som meget naturligt, at en truet borger kan ledsages af en repræsentant for en offerstøtteorganisation. Sagens alvor, som jo understreges af de stillede betingelser og krav til ofret, bør medføre, at ofret automatisk tilkendes en bistandsadvokat. I den sammenhæng bør det fremgår, at den tilkendte bistandsadvokat skal høres forinden en adressebeskyttelse ophæves. Bistandsadvokaten bør i kraft af sin rolle kunne pâklage politiets forvaltningsretslige afgørelser. Det kan virke bekymrende, at offentlige dokumenter ikke er omfattet af adressebeskyttelsen! Her tænkes særligt på retslige dokumenter, hvor en gerningsmand/tiltalt kan frygtes, at få eller skaffe sig adgang til ofrets nuværende adresse. Det bør sikres eksplicit, at forsvarer og tiltalte Æ har adgang til adresseoplysninger. Det forudsættes, at når en politikreds har besluttet sig for, at der skal ske beskyttelse, at beslutningen gælder for samtlige politikredse.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering Når

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER BØRNE-OG UNGEOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

hjælper dig gennem det kommunale system!

hjælper dig gennem det kommunale system! hjælper dig gennem det kommunale system! Borgerrådgiveren er til for dig: Har du brug for hjælp til at forstå en afgørelse fra Sønderborg Kommune, eller til at finde ud af hvordan du klager over en afgørelse?

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse KVINDEKRISECENTER-ERKLÆRING Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse til myndighederne Skemaet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere