Kommunaludvalget L 145 Bilag 1. Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunaludvalget 2014-15. L 145 Bilag 1. Offentligt"

Transkript

1 ner KRlMlNAL PRÆVENTIVE RÅD Polititorvet København V Tlf Fax O1 39 Økonomi & Indenrigsministeriet Att.: CPR Administrationen Finsensvej Frederiksberg - AKT BILAG 2 - [ Høringssvar_DKR ] - Høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidet adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.) Ved af 9. december 2014 har Økonomi og Indenrigsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger til ovennævnte høring om forslag til lov om ændring af lov. Det Kriminalpræventive Råd skal indledningsvist bemærke, at det anses for positivt, at der etableres en udvidet adressebeskyttelse for personer, som udsættes for trusler mod deres person. Personer udsat for alvorlige trusler lever dagligt med frygten for overgreb, og udvidet mulighed for at hemmeligholde vedkommendes adresse er både af stor betydning for det potentielle offer og dennes livskvalitet samt et vigtigt redskab i politiets eksisterende værktøjskasse for beskyttelse af truede borgere. Det Kriminalpræventive Råd anerkender, at der kan være særlige problematikker forbundet med æresrelaterede og samlivsrelaterede konflikter, der indvirker på trusselsniveauet mod den berørte borger. Sådanne sager kan være særligt komplicerede, hvis der er fælles børn involveret i forholdet mellem den potentielle gerningsmand og offeret. Ud fra et forebyggelsesperspektiv er Det Kriminalpræventive Råd dog af den opfattelse, at det bør være trusselsniveauet for den enkelte borger og ikke relationen mellem gerningsmand og offer, der er afgørende for, om udvidet adressebeskyttelse kan tildeles. Det Kriminalpræventive Råd mener derfor ikke, at målgruppen for udvidet adressebeskyttelse bør af- 13. januar 2015 DKR-nummer: Sagsbehandler: AVO Direkte tlf.: Mail: Kommunaludvalget L 145 Bilag 1 Offentligt

2 grænses til samlivsrelaterede 0g æresrelaterede konflikter, som det er tilfældet i lovforslagets nuværende ordlyd. Vi ved fra offerundersøgelser mv., at stalking samt voldelige og seksuelle overgreb ikke begrænser sig til samlivsrelaterede konflikter, men at mange af ofrene kender gerningsmændene som kærester af længere eller kortere varighed eller som venner eller bekendte. Ifølge Dansk Anti-Stalking Forening kender ca. to tredjedele af ofre for stalking deres stalker enten som ekskæreste, eks-date, tidligere eller nuværende ægtefælle, en affære, nabo, kollega, bekendt eller familiemedlem. Fra den seneste offerundersøgelse ved vi, at i 6 o af voldstilfældene er offer og gerningsmand nuværende eller tidligere ægtefæller/samlevere, i 4 o af tilfældene er voldsudøveren i familie med offeret (ægtefæller undtaget), og i 8 o af tilfældene er offer og gerningsmand venner eller bekendte. Fra offerundersøgelsen ved vi endvidere, at udøveren af seksuelle overgreb i 38 o af tilfældene er en nuværende eller tidligere partner, mens udøveren i 24 o af tilfældene er en ven eller bekendt. Samme problematikker, som gør sig gældende i relation til æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter, kan således også gøre sig gældende for personer, der falder uden for denne afgrænsede målgruppe. I tillæg til den ovenfor foreslåede udvidelse af retten til udvidet adressebeskyttelse bemærker Det Kriminalpræventive Råd, at målgruppen for den særlige adressebeskyttelse i lovforslagets nuværende ordlyd ikke er klart defineret. Dette gælder både ofre for trusler, der relaterer sig til æresrelaterede og samlivsrelaterede konflikter. Såfremt samlivsrelaterede konflikter knytter sig til, hvorvidt offer og gerningsmand har været samlevende, mener Det Kriminalpræventive Råd, at målgruppen af truede borgere som minimum bør udvides til også at indbefatte nuværende eller tidligere kærester og partnere uden et krav om tidligere fælles bopælsadresse. I relation til den konkrete vurdering af, hvilke borgere, der kan tildeles udvidet adressebeskyttelse, noterer Det Kriminalpræventive Råd sig som et yderligere opmærksomhedspunkt, at det af hensyn til ensartetheden i sagsbehandlingen kan overvejes, hvorvidt der i Iovteksten bør indarbejdes nogle overordnede kriterier for, hvornår udvidet adressebeskyttelse tildeles. Det Kriminalpræventive Råd anerkender til fulde det hensigtsmæssige i, at Rigspolitiet vil opstille retningslinjer til politikredsene med henblik på at sikre, at udvidet adressebeskyttelse tages i brug. Det Kriminalpræventive Råd ser dog gerne, at den konkrete vurdering ikke udelukkende bliver af rent politifaglig karakter, men at der foruden eventuelt opstillede kriterier også trækkes på andre fagpersoner samt, at muligheden afsøges for at etablere en monitoreringsmekanisme, der kan indsamle viden om, hvornår den udvidede adressebeskyttelse i praksis tildeles. Side 2

3 Med venlig hilsen Marianne Becker Andersen Kommunikations- & Analysechef Foruden ovenstående har Det Kriminalpræventive Råd ikke yderligere sides kommentarer til omtalte lovforslag.

4 Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Økonomi- og Indenrigs ministeriets CPR-kontor Inussiarnersumik - Med venlig hilsen - Best regards sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Tel. (+299) wwwnaalakkersuisutgl DIGITALIMIK SULLISSINERMUT AQUTS1SOQARF1K Erik Frydensberg-Holm IT-mi Inatsisileritooq/IT-Jurist/IT-Lawyer Telefon Direct AKT BILAG 2 - [Høringssvar- CPR Adressebeskyttelse til Folketing ] - Høringssvar Høring om forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister vedr. udvidet adressebeskyttelse for personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v Grønlands Selvstyre støtter forslaget. Grønlands Selvstyre vurderer, at det kun vil vedrøre få borgere og deres eventuelle børn. Grønlands Selvstyre vurderer, at den særlige adressebeskyttelse kan være et effektivt redskab til sikring af offeret og dets børn i en samlivsrelateret konflikt. Hvor effektiv offerbeskyttelses konkret er i den enkelte sag, skal afgøres ud fra et konkret skøn. Heri vil bosætningsmønstreret og den tætte familierelation i Grønland være et væsentligt element i skønsvurderingen. Der er på nuværende tidspunkt ingen æresrelaterede konflikter. Vedtages Iovsforslaget i Folketinget skal reglerne også bringes til at gælde for Grønland. Offerbeskyttelsesniveaet i Grønland skal ikke være ringere end i Danmark. Der tages ikke med dette høringssvar stilling til de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger for en kongelig anordning.

5 xuavüosrsmov mvmamnssrewns nzvanvmaaa The Greenlandic Agency for Digitisation Naalakkersuisut - Selvstyret - Government of Greenland P.O. Box 1078, 3900 Nuuk

6 'L AKT BILAG 2 - [ IMR_CPR_register_udvidet adressebeskytteise ] - INSTITUT FOR MENNESKE RETTIGHEDER Økonomi- og Indenrigsministeriet WILDERS PLADS SK gkqcqmjk 1403 KØBENHAVN K CQrQCELdk TELEFON 3269 ssss DIREKTE MENNESKERETDK J. NR PEUS HØRING OVER FORSLAG TIL LOV 0M ÆNDRING AF LOV 0M DET CENTRALE PERSONREGISTER (UDVIDET ADRESSEBESKYTTELSE TIL PERSONER, SOM UDSÆTTES FOR TRUSLER MOD DERES PERSON I FORBINDELSE MED ÆRESRELATEREDE ELLER SAMLIVSRELATEREDE KONFLIKTER M.V.) Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved af 9. december 2014 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidet adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.). Instituttet har følgende bemærkninger: Institut for Menneskerettigheder hilser lovforslaget om udvidet addressebeskyttelse velkommen. Forslaget kan bidrage til, at personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v., gives bedre mulighed for beskyttelse. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at Rigspolitiet vil udarbejde retningslinjer til politikredsene for at sikre, at udvidet adressebeskyttelse bliver anvendt i praksis. Det fremgâr endvidere af bemærkningerne til lovforslaget, at en politikreds' beslutning vedrørende iværksættelse af særlig addressebeskyttelse vil kunne påklages til Rigspolitiet efter de almindelige forvaltningsretlige regler. Institut for Menneskerettigheder har i rapporten "Ret til et et liv uden vold" fra 2014 anbefalet, at Rigspolitichefen i højere grad sikrer en ensartet praksis med sigte på at yde voldsofre samme høje beskyttelsesniveau i alle landets politikredse.1 Denne anbefaling eri høj 14. JANUAR 2015

7 v22 C33«1 Ret til et liv uden vold, Institut for Menneskerettigheder, 2014, tilgængelig her: files media dokumenter ud ivelser ret til et Iiv uden vold dfa. df. grad relevant for politikredsenes konkrete vurdering af, hvorvidt udvidet addresebeskyttelse skal tages i anvendelse i konkrete sager. o lnstitut for Menneskerettigheder anbefaler - med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder - at det i lovforslaget tilføjes, at politikredsenes beslutninger vedrørende udvidet addressebeskyttelse skal træffes gennem konsultation med Rigspolitiets nationale forebyggelsescenter. Trods lovforslagets forbedrede muligheder for navne- og addressebeskyttelse, bemærker instituttet, at lovforslaget i sin nuværende form ikke giver de trusselsudsatte mulighed for at være registrerede med en kommunetilknytning ien anden kommune end den kommune, de faktisk opholder sig i. Problematikken om synlig kommunetilknytning nævnes af fagfolk på voldsforebyggelsesområdet som særligt bekymrende særligt for gruppen af voldstruede personer, som pâ grund af trusler fraflytter deres hjemkommune til en af landets mindre kommuner. o Institut for Menneskerettigheder anbefaler - med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder - at der med lovforslaget tilige indføres en mulighed for at blive registreret med kommunetilknytning i en anden kommune end den faktiske opholdskommune. Endelig skal instituttet påpege, at lovforslaget ikke indeholder en Iigestillingsvurdering. Dette ville efter instituttets opfattelse have været velvalgt, da lovforslaget har oplagte konsekvenser for kønsligstilling. Danmark anerkender således æresrelateret vold og samlivsrelaterede konflikter som kønsbetingede fænomener, som uforholdsmæssigt rammer kvinder, jf. Danmarks ratificering af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (lstanbulkonventionen). Der henvises til Sagsnr Med venlig hilsen

8 .M Q2222 L i r "nu u Rfalnvnzrit, m«kvm-du: m. 35cm«å: Til Økonomi- 0g Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej Frederiksberg - AKT BILAG 3 - [ Høringssvar til Økonomi og Indenrigsministeriet ] - Vedrørende høring over forslag til lov 0m ændring af lov 0m Det Centrale Personregister - sagsnr , dok Foreningen Joan-Søstrene har den 9. december 2014 modtaget ovennævnte udkast til lovforslag til høring. Joan-Søstrene, som i snart 40 år har rådgivet kvinder, udsat for vold, voldtægt, incest og sexuel chikane, er som udgangspunkt positive over for lovforslaget. Såfremt forslaget gennemføres efter dets ordlyd og intention, vil nogle udsatte personer - forventeligt særligt kvinder - få en bedre mulighed end i dag, for at leve i sikkerhed for forfølgelse begrundet i æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter. Det kan imidlertid også befrygtes, at en sådan lovgivning, som udspringer af, at samfundet - politiet og andre myndigheder - ikke kan beskytte disse udsatte personer, kan medføre, at den politimæssige og retslige beskyttelse, som ville tilkomme "almindelige" borgere, lettere opgives. Det eneste tilbud bliver herefter en flytning og en medfølgende udvidet adressebeskyttelse. Den udsatte part og eventuelle børn fjernes således fra deres vante omgivelser og tvinges til nænnest at leve "under jorden". Som et lille, men ikke uvæsentligt tillæg til genen ved at leve under udvidet adressebeskyttelse, kan nævnes tab af visse ellers almindelige rettigheder, som gælder for andre borgere. F.eks. vil adgangen til at opnå en gældssanering efter konkurslovens regler blive nænnest illusorisk, da en sådan gældssanering skal offentliggøres i Statstidende med ansøgerens adresse. Det bemærkes her, at en del kvinder, som har levet i voldelige parforhold, ofte har oparbejdet stor gæld, idet den voldelige partner har tvunget dem til at underskrive som debitor for sin gæld. Uden adgangen til gældssanering vil den truede person således have ringe mulighed for at komme ud af gælden. Joan-Søstrene opfordrer derfor Økonomi- og Indenrigsministeriet til at kontakte Justitsministeriet for at finde en løsning på dette problem og andre tilsvarende, som måtte udspringe af, at en person er nødsaget til at leve under udvidet adressebeskyttelse. I øvrigt hilser J oan-søstrene forslaget velkomment.

9 aomsüsmânozo Såfremt ministeriet ønsker uddybning af ovenstående bemærkninger eller i øvrigt har spørgsmål, så står vi naturligvis til rådighed. Til orientering vedhæftes en folder om os 0g vores arbejde. Med venlig hilsen JOAN-SØSTRENE RÅDGIVNING & OPLYSNING OM OVERGREB PÅ KVINDER C/O DANNER NANSENSGADE KØBENHAVN V TELFON: mail 'oan-soestrenedk ÅBNINGSTIDER: Mandag og torsdag kl Gratis og anonym radgivning og samtale til kvinder udsat for vold, voldtægt incest og sexuel chikane. Rådgivningen har abent for personlige og telefoniske henvendelser.

10 äçmzcmq N03 Økonomi 0g Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej Frederiksberg Att: Grete Kongstad cc: Protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary LOKK sekretariat - c/o 3F, Kampmannsgade 4 - DK København V - telefon: CVR: IBAN: DK å hørin over forsla til lov om ændrin af lov om Det Centrale Personre ister Udvidet adressebesk else til ersoner som udsættes for trusler mod deres erson iforbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter mv. - AKT BILAG 2 - [ Høringssvar ændring af Iov om cpr - øget adressebeskyttelse ] - LÅNKHDRCÅNHÅYION M' KVINDUKIHSICYN fl". LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre) takker for muligheden for at afgive svar pa ovennævnte høring vedr. ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidet adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter mv.) Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng, LOKK er paraplyorganisation for 41 ud afi alt ca. 45 krisecentre i Danmark, og vores hovedopgave er at være med til at sikre de bedst muligt vilkárfor kvinder og børn på vores krisecentre. LOKK driver desuden bl.a. den nationale hotline og den juridiske rådgivning til voldsudsatte og den nationale hotline og rådgivning til unge udsat for æresrelaterede konflikter finansieret af satspuljemidler administreret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. LOKK har gennem mange år påpeget behovet for en bedre beskyttelse i CPR-registret for personer udsat for æresrelaterede konflikter og kvinder udsat for vold fra deres partner eller ekspartner. LOKK sætter derfor naturligvis stor pris på, at regeringen og satspuljepartierne tager denne problemstilling alvorligt, og at forslaget i den Nationale Strategi mod æresrelaterede konflikter om øget beskyttelse i CPR-registret af unge udsat for æresrelaterede konflikter nu implementeres ved nærværende lovforslag, ligesom LOKK sætter stor pris på, at lovforslaget ikke kun omhandler unge udsat for æresrelaterede konflikter men også inkluderer andre samlivsrelaterede konflikter, herunder mænds vold mod kvinder. Nedenfor følger LOKKs konkrete bemærkninger:

11 5xx mmxëmamn. Qo w «««._oxx.ax LC) K LANDSORGÅNHÅHON AF KVINDFKRISFCFN TRE Til 1. Behovet for øget beskyttelse i CPR-registret skyldes bl.a., at personer med adgang til systemet uretmæssigt har anvendt det til at skaffe oplysninger om en borgers adresse. LOKK finder det overordentlig positivt, at det af lovforslaget fremgår, at en person, der udsættes for trusler mod sin person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter, kan registreres som værende uden fast bopæl i CPR-registret (såkaldt høj vejkode). LOKK finder det imidlertid yderst beklageligt, at registreringen uden fast bopæl vil skulle ske i personens opholdskommune og ikke i den hidtidi e bo ælskommune, som vedkommende kommer fra. Den beskyttelse, der ydes ved dette tiltag, bliver ikke nær sa omfattende, som hvis registreringen uden fat bopæl skete i personens hidtidige bopælskommune. Det vil således med den foreslaede model være muligt for personer, der uretmæssigt skaffer sig oplysninger via CPR-systemet, at få oplysninger om, i hvilken kommune, den person man leder efter, opholder sig, hvilket reducerer beskyttelsen af vedkommende markant, især i mindre kommuner. LOKK oplever særligt i sager vedr. æresrelaterede konflikter, at større netværk af familie, venner mv. hjælper til med at finde frem til unge, der forsøger at skjule sig for familien. Hvis nogle via CPRsystemet uretmæssigt har skaffet sig adgang til oplysninger om opholdskommune, vil sådanne større netværk have mulighed for at være på udkig efter en ung, som skjuler sig for familien, i den pågældende kommune, og det vil være sandsynligt, at familien på et tidspunkt finder frem til den unge. Det vil således være meget uhensigtsmæssigt at placere unge uden fast bopæl i mindre kommuner, men også i større kommuner er risikoen for at blive fundet langt større, end hvis man blev registret uden fast bopæl i den hidtidige bopælskommune, idet der så vil skulle ledes e ter pågældende i 97 kommuner og ikke kun i én kommune. LOKK er klar over, at det vil være forbundet med administrative og praktiske udfordringer i kommunerne at administrere en ordning med registrering uden fast bopæl i den hidtidige bopælskommune, men det ville være muligt at administrere og efter LOKKs opfattelse nødvendigt for at undgå sager, hvor unge opspores og potentielt kan være i livsfare. Der vil ligeledes være en række økonomiske udfordringer omkring bl.a. betalingskommune, men dette bør efter LOKKs opfattelse kunne løses jf. hensynet til den enkeltes sikkerhed. Endvidere er det på længere sig forbundet med større økonomiske udgifter for samfundet, hvis flere borgere opspores og f.eks. må flytte på krisecenter. Rent lovteknisk er der, sa vidt LOKK kan vurdere, intet til hinder for en lovændring, hvor registreringen sker uden fast bopæl i den hidtidige bopælskommune. LOKK finder det overordentlig beklageligt, at man, når man nu ændrer lovgivningen på området, så ikke sørger for at tage skridtet fuldt ud, så ordningen giver den bedst mulige sikkerhed. Protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary F, Kampmannsgade 4 - DK København V - telefon: CVR: IBAN: DK

12 LANDSDRGÅNISÅTION AF KVINDEKRISFCIN VM'. LOKK finder det positivt, at kommunalbestyrelsen skal underrette politiet, hvis en person, der er registreret uden fast bopæl, ændrer bopæl eller opholdssted. LOKK finder det endvidere overordentlig positiv, at et barn, som har eller far samme bopæl som forælderen, som er registret uden fast bopæl, også registreres uden fast bopæl. Til det nye stk. 6 i 6 skal LOKK påpege, at det kan forstås som om, politiet kan beslutte at en person skal registreres uden fast bopæl uden dennes samtykke. Til det nye 3. pkt. i 13, stk. 2 skal LOKK bemærke, at LOKK antager, at dette betyder, at forældre til et mindreårigt barn, der tilbydes den særlige adressebeskyttelse, ikke skal høres. - Altså de tilfælde hvor et rrindreårigt barn trues af deres forældre som regel pga. æresrelaterede konflikter og kan tilbydes den særlige adressebeskyttelse. Der vil ofte være tale om unge mellem 15 og 17 år. LOKK skal foreslå, at det kommer til at fremgå tydeligere af lovforslagets bemærkninger, hvordan en beslutning om særlig adressebeskyttelse til et mindreårigt barn for at beskytte det mod forældrene, hænger sammen med forældreansvarsloven og serviceloven, bl.a. for at sikre at forældremyndighed ikke kommer til at veje tungere end barnets behov for beskyttelse. LOKK formoder, at man i disse sager vil anvende servicelovens 58 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke. l givet fald skal LOKK anbefale, at man primært anvender 58, stk.1, og ikke 58, Stk. 3, idet sidstnævnte indebærer at den unge, der er fyldt 15 år, erklærer sig enig i anbringelsen, og dette øger risikoen for, at forældrene ligger et massivt pres på den unge for at få hende eller ham til at ophæve sit samtykke. Dette kan bl.a. være meget problematisk i æresrelaterede sager. Til de almindelige bemærkninger. Ad punkt beslutning om iværksættelse af særlig adressebeskyttelse) LOKK skal opfordre til, at det præciseres, hvad der forstås som "trusler mod sin person", og hvad der mere præcist vil skulle lægges vægt på i trusselsvurderingen. LOKK er enig i, at politiet bør være med til at vurdere, om en person skal tilbydes den særlige adressebeskyttelse. LOKK ser imidlertid gerne, at også LOKK bliver inddraget i denne vurdering, idet LOKK ligger inde med stor ekspertise på området og vil kunne supplere politiets vurdering med andre vinkler. Dette vil f.eks. kunne ske ved at LOKK indstiller en person til den særlige adressebeskyttelse og inddrages i politiets drøftelser heraf. LOKK sætter pris på, at fagpersoner omkring den pågældende kan være med til at rette henvendelse til politiet med anmodning, om at den særlige adressebeskyttelse iværksættes. LOKK antager, at f.eks. LOKKs rådgivere vedr. æresrelaterede konflikter er omfattet af denne kreds. Fsva. angar forslaget om, at det i bekendtgørelse om folkeregistrering, vil fremgå, at borgere omfattet af beskyttelsen skal registreres på en nænnere angivet høj vejkode, skal LOKK bemærke, at dette vil betyde, at personer, der har adgang til CPR-registret og er bekendt med betydningen af Protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary LOKK sekretariat - c/o 3F, Kampmannsgade 4 «DK København V - telefon: CVR: ' IBAN: DK x

13 5 x Protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary LOKK sekretariat - c/o 3F, Kampmannsgade 4 - DK København V wvvw.iokk.dk - telefon: ' CVR: IBAN: DK LÅNDSORCINISÅT IDN AF KVINDFKIHSECKN vejkodeme i CPR-systemet, vil få oplysning 0m årsagen til, at den pågældende borger er registret uden fast bopæl - nemlig trusler mod personen pga. æresrelaterede eller andre samlivsrelaterede konflikter, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Hvis man som bruger af CPR-registret endvidere kan søge på en bestemt vejkode, vil man kunne få en oversigt over alle CPR-numre, der er registret på netop denne vejkode, hvilket vil gøre det endnu mere uhensigtsmæssigt. På den baggrund anbefaler LOKK, at kommunerne skal kunne bruge et interval af vejkoder ved registrering uden fast bopæl. LOKK skal foreslå, at det præciseres, hvem der kan påklage politiets afgørelse om iværksættelse af særlig adressebeskyttelse. LOKK finder det overordentlig positivt, at Rigspolitiet vil udarbejde retningslinjer til politikredsene for at sikre, at udvidet adressebeskyttelse tages i anvendelse som en hjælpeforanstaltning til personer, der er udsat for trusler i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter. l den forbindelse skal LOKK foreslå, at Rigspolitiet altid skal inddrages ved en politikreds' afslag på iværksættelse af særlig adressebeskyttelse. Man kunne f.eks. overveje en ordning, hvor afslag på den særlige adressebeskyttelse altid skal sendes til Rigspolitiet, således at Rigspolitiet kan holde øje med, at reglerne anvendes ensartet og efter hensigten i de enkelte politikredse. Ad punkt registrering af adressebeskyttelse) LOKK finder det meget positivt, at det anbefales, at meddelelse fra politiet til kommunen om borgernes faktiske opholdssted gives til et særligt team eller en ledende medarbejder, f.eks. kommunens borgerservicechef, således at borgerens faktiske adresse kun kommer til ganske få personers kendskab. LOKK skal foreslå, at det fremgår af lovforslaget, at det endvidere anbefales, at den særlige adressebeskyttelse kombineres med navneændring. Der behøver ikke nødvendigvis at være tale om et totalt navneskifte, ofte vil det være tilstrækkeligt at ændre enten fornavn eller efternavn. Dette vil øge beskyttelsen af den enkelte yderligere. LOKK ser det som positivt, at registreringen på særlig høj vejkode giver borgeren ret til at kræve en særlig sagsbehandling hos den enkelte myndighed. LOKK ñnder imidlertid som ovenfor påpeget, at det vil være hensigtsmæssigt at kunne registrere på et interval af høje vejkoder. Ad Kommunernes håndtering af oplysninger om den faktiske bopæl eller det faste opholdssted) LOKK er enig i, at det er af afgørende vigtighed, hvordan kommunerne håndterer oplysninger om den faktiske bopæl, saledes at oplysninger herom ikke kommer i forkerte hænder, og LOKK bifalder henstillingen til kommunerne om, at der fastsættes nærmere særlige retningslinjer for, hvordan nødvendigt adressekendskab håndteres i kommunen.

14 ).)' låndkirginlsåyion AF KWNDKKRISECFN THE Protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary LOKK sekretariat - c/o 3F, Kampmannsgade 4 - DK København V - telefon: CVR: IBAN: DK l den forbindelse skal LOKK foreslå, at der fra centralt hold udarbejdes en vejledning til kommunerne om, hvordan denne type sager håndteres f.eks. iform af guidelines, en skabelon eller best practise. Det kunne f.eks. ske i et samarbejde mellem de implicerede ministerier, politiet og KL. LOKK vil endvidere gerne tilbyde at bidrage til en sådan vejledning. Dette vil lette arbejdet for kommunerne betydeligt og være med til at fremme, at der sker en sikker håndtering af sagerne lokalt. LOKK bifalder henstillingen om, at kommunalbestyrelsen udpeger en særlig kontaktperson, som kan forestå den nødvendige kontakt til borgeren og politiet. Ad Kommunalbestyrelsen håndtering af flytning for borgere omfattet af den særlige adressebeskyttelse henholdsvis ophævelse af den særlige adressebeskyttelse) LOKK tilslutter sig forslaget om, at flytning anmeldes uden brug af kommunens digitale selvbetjeningssystem samt de forslag om, til hvem, flytteanmeldelse kan foretages. LOKK er enig i, at borgeren naturligvis selv skal kunne ophæve den særlige adressebeskyttelse, ligesom LOKK er enig i, at det er afgørende, at kommunen sikrer sig, at en anmodning om ophævelse af den særlige adressebeskyttelse fra borgeren, rent faktisk hidrører fra borgeren. Der bør efter LOKKs opfattelse opsættes retningslinjer for, hvordan dette sikres. - Det kan f.eks. være ved borgerens personlige fremmøde. LOKK skal foreslå, at det præciseres, at såfremt politiet ophæver den særlige adressebeskyttelse, skal borgeren have besked herom, inden adressebeskyttelsen ophæves, 0g at adressebeskyttelsen først ophæves efter en fastsat frist, inden for hvilken borgeren kan påklage afgørelsen til Rigspolitiet, og efter at Rigspolitiet har truffet afgørelse. Ad Særligt om fællesbøm) Det fremgår af første afsnit under punkt , at et barn kan få den særlige adressebeskyttelse pga trusler mod sin person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter, hvilket LOKK finder særdeles positivt. LOKK skal dog anbefale, at det beskrives, hvordan dette i praksis hænger sammen med forældreansvarsloven og serviceloven, jf. LOKKs tidligere bemærkninger herom. Det er efter LOKKs opfattelse endvidere meget positivt og helt nødvendigt, at et barn til en forælder, der har fået den særlige adressebeskyttelse, også får samme beskyttelse, hvis barnet bor eller kommer til at bo hos denne forælder. LOKK skal forslå, at Økonomi- og Indenrigsministeriet, såfremt lovforslaget vedtages, sørger for, at Statsforvaltningen gøres bekendt med lovændringen og dens implikationer for Statsforvaltningens behandling af sager om fælles børn.

15 Med venlig hilsen Ditte Wenzel sekretariatschef LOKK Protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary LOKK sekretariat - c/o 3F, Kampmannsgade 4 - DK København V www. 0kk.dk - telefon: o CVR: IBAN: DK LG K LÅNDEORGÅNISÅT ION AF KVSNDEKRISECIN Det fremgår af bemærkningerne side 12, at eventuelle samværsproblemstillinger i udgangspunktet ikke bør være hindrende i forhold til at yde den fornødne adressebeskyttelse. LOKK finder formuleringen uklar, og LOKK skal pointere, at det er LOKKs opfattelse, at eventuelle samværsproblemstillinger ikke bør være til hinder for iværksættelse af den særlige adressebeskyttelse. LOKK skal foreslå, at dette klargøres i bemærkningerne. Ad 10 Hørte myndigheder og organisationer mv.) LOKK skal venligt bemærke, at LOKK står for Landsorganisation af Kvindekrisecentre og ikke Landsforening. Ad 11) Sammenfattende skema LOKK skal bemærke, at der ikke ses at være foretaget en ligestillingsvurdering af lovforslagets konsekvenser. Ad bemærkninger til lovforslagets enkelte bemærkninger) Til 2 Til stk 1. (s. 20) LOKK vil meget gerne inddrages i belysningen af erfaringerne med lovændringen, da LOKK må forventes at blive involveret i en lang række af de sager, hvor særlig adressebeskyttelse iværksættes både fsva. personer udsat for æresrelaterede konflikter og andre samlivsrelaterede konflikter. Afsluttende bemærkninger LOKK skal foreslå, at der udarbejdes en praktisk vejledning med gode råd til borgerne om, hvordan de bedst håndterer at have særlig adressebeskyttelse. LOKK indgår gerne i udarbejdelse af en sådan vejledning. Det kan i den forbindelse oplyses, at LOKK har udviklet en lang række informationsmaterialer, herunder bl.a. folderen "Sikkerhedsliste til dig, der er truet" htt ://www.etniskun.dk/ ñles/dokumenter/foldere/sikkerhedsliste. df bl.a. med støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

16 n: ns.. :T #333 gnnumâäum: Økonomi- og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej Frederiksberg - AKT BILAG 2 - [ Høringssvar fra Mødrehjælpen om ændring af Iov om Det Centrale Personregister ] - Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidet adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.) Indledning Mødrehjælpen vil gerne takke for muligheden for at indsende svar på høring om ændring af lov om Det Centrale Personregister. Mødrehjælpen har igennem de seneste seks år ydet specialiseret rådgivning og psykologisk behandling til 552 partnervoldsudsatte kvinder og deres 690 børn, og har sâledes stor erfaring med dette område. Mødrehjælpens synspunkter i dette høringssvar vil således relatere sig til voldsområdet og i mindre grad til æresrelaterede konflikter mv., som Mødrehjælpen ikke har udpræget erfaring med. Mødrehjælpen ser flere positive aspekter i lovforslaget men vurderer dog, at forslaget alene vil komme en meget lille gruppe af de voldsudsatte familier til gavn. Forslaget rummer sâledes ingen ideer til, hvordan man kan støtte og motivere de mange isolerede voldsudsatte familier, som ikke er i kontakt med myndigheder, private organisationer mv., til at være opmærksomme på og ansøge politiet om særlig adressebeskyttelse. Desuden rummer lovforslaget ikke tilstrækkeligt med initiativer til at styrke myndighedernes procedurer i forhold til at varetage den særlige adressebeskyttelse og dermed varetage denne form for beskyttelse på den mest hensigtsmæssige måde for den pâgældende borger og dennes eventuelle barn/ børn. Mødrehjælpen vil i det følgende uddybe sine synspunkter. Særlig adressebeskyttelse kan bidrage til at skabe større tryghed for ofre for samlivsrelaterede konflikter (vold mv.) En del borgere og deres børn, som er udsat for vold i familien, vil have gavn af særlig adressebeskyttelse, hvor borgerens beskyttede adresse ikke kobles op på dennes CPR i myndighedernes CPR-system. Pâ denne måde undgår man, som det også beskrives i lovforslaget, at den pågældende borgers adresse uden videre via CPR kan videreformidles til andre myndigheder og organisationer, virksomheder mv., hvilket forebygger en uhensigtsmæssig spredning af den beskyttede adresse til en stor personkreds. Derfor er det ligeledes positivt, at det barn, som bor sammen med en forælder med særlig adressebeskyttelse, også bliver omfattet af denne, så den chikanerende forælder ikke via barnets CPR-oplysninger har mulighed for at omgå den særlige adressebeskyttelse. Den 13. januar Z015 Mødrehjælpen Direktionen Nørre Voldgade Kobenhavn K Tlf B6 40 adm moedrehjaelpen.dk www moedrehjaelpen.dk Protektor HKH Kronprinsesse Mary

17 Endelig er det positivt, at myndighederne, ved beslutning om særlig adressebeskyttelse, skal tilsidesætte gældende retningslinjeri CPR-loven om, at en ikke medflyttende forælder skal have mulighed for at udtale sig, hvis forælderen over for kommunen ikke har accepteret en anmeldt flytning. Dette vil være en vigtig forudsætning for hurtigt at kunne iværksætte særlig adressebeskyttelse, således at dette tiltag ikke forsinkes/forhales unødvendigt længe, hvilket kan true den voldsudsatte persons og et eventuelt barns trivsel. Et meget begrænset antal personer får mulighed for at gøre brug af den særlige adressebeskyttelse Mødrehjælpen finder det positivt, som det påpeges i lovforslaget, at bl.a. voldsudsatte udsatte borgere kan få hjælp fra kommunale sagsbehandlere, fagpersoner, krisecentre mv. til at rette henvendelse til politiet om evt. at få særlig adressebeskyttelse. Det er en velkendt problemstilling, at mange voldsudsatte familier ikke ser nogen muligheder for eller ikke tør søge hjælp hos myndigheder eller fagpersoner bl.a. på grund af skam, skyld og frygt for tvangsfjernelse af børnene. Det er imidlertid en meget lille del af den samlede gruppe af voldsudsatte personer og deres børn, som er i kontakt med krisecentre, kommunale sagsbehandlere eller øvrige fagpersoner om voldsproblematikken, og som dermed vil have forudsætninger for at søge om særlig adressebeskyttelse. Statens Institut for Folkesundhed vurderer, at der årligt er kvinder og børn, som oplever fysisk partnervold. Ifølge Socialstyrelsen er der årligt ca kvinder og børn, som tager ophold på et krisecenter, og dertil kommer de kvinder og børn, som får hjælp hos Mødrehjælpen samt et fåtal af voldsudsatte kvinder og deres børn, som myndighederne eri kontakt med. Der er således et meget stor del af det samlede antal voldsudsatte kvinder og deres børn, som står uden nogen form for kontakt til behandlere, fagpersoner, kommunale sagsbehandlere, krisecentre mv. Dertil kommer, at der er en stor gruppe af partnervoldsudsatte mænd (og evt. deres børn), som har meget sparsom kontakt med fagpersoner og/ eller myndigheder'. Hvis disse store grupper af voldsudsatte personer reelt skal have mulighed for at gøre brug af tilbuddet om særlig adressebeskyttelse, er det nødvendigt, at fagpersoner, kommunale sagsbehandlere, daginstitutionspersonale mv. - i langt højere grad end i øjeblikket - formår at opdage voldsudsatte familier samt er i stand til at rådgive og støtte familierne til at søge hjælp og behandling herunder støtte dem i henvendelse til politiet. Derfor undrer det også Mødrehjælpen, at kommunerne, som det fremgår af lovforslaget, har en forpligtelse til at yde rådgivning og evt. fastlægge en handlingsplan for ofre for æresrelaterede konflikter. Kommunerne er ikke forpligtet til i samme omfang at yde rådgivning til voldsudsatte familier. Kommunerne er efter Serviceloven alene forpligtet til at tilbyde en ophold på krisecenter til voldsramte kvinder og deres børn, og i forbindelse med dette krisecenterophold skal kommunen sørge for, at kvinden modtager koordinerende rådgivning i forhold til etablering i egen bolig (efter krisecenterop- 1 Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er der årligt mænd, som udsættes for partnervold.

18 holdet), sundhed, beskæftigelse mv? Det er som sagt (jf. ovenfor) et fåtal af de samlede voldsudsatte familier, som tager ophold på et krisecenter, og familierne har ikke anden ret til hjælp. Det er Mødrehjælpens erfaring, at mange voldsudsatte familier har et markant behov for støtte og hjælp, men at de ikke ønsker, eller at det vil være upassende for dem at skulle tage ophold på et krisecenter. Det er derfor vigtigt, at voldudsatte familier sikres en lovfæstet ret til ambulant rådgivning og behandling, som vil forbedre deres muligheder for at kommei kontakt med relevante fagpersoner, myndigheder mv., som kan støtte dem i at søge om særlig adressebeskyttelse. Politiets procedurer styrkes ikke i tilstrækkelig grad Mødrehjælpen hilser velkommen, at Rigspolitiet efter lovforslagets eventuelle vedtagelse skal udarbejde retningslinjer for politikredsene om anvendelse af den særlige adressebeskyttelse. Mødrehjælpen vil dog gerne påpege, at det ikke kun bør være politiet, som foretager den trusselvurdering, som skal ligge til grund for afgørelsen om særlig adressebeskyttelse. Forholdene og vanskelighederne i voldsudsatte familier er ofte meget komplekse, og Mødrehjælpen vil derfor opfordre til, at politiet forpligtes til at indhente fagkompetente vurderinger fra andre relevante myndigheder, fagpersoner, behandlere mv. På denne måde sikres der en så nuanceret vurdering som muligt, inden der træffes afgørelse om særlig adressebeskyttelse. Ifølge lovforslaget kan den særlige adressebeskyttelse være relevant, hvis ofret har et særligt beskyttelsesbehov, idet der kan opstå situationer, der kan udvikle sig meget alvorligt for offeret, og hvor offeret ikke ser sig i stand til eller har mulighed for at sikre sig imod, at situationen forværres. Mødrehjælpen finder det ikke helt klart, hvad der menes med denne beskrivelse, og om der her f.eks. alene tænkes på ofrets fysiske sikkerhed. Mødrehjælpen vil derfor understrege, at både psykisk og fysisk vold kan have alvorlige konsekvenser for voldsofrene og true deres velbefindende, og derfor bør man i trusselvurderingerne være opmærksom på betydningen af både den psykiske og/eller fysiske vold, som ofret udsættes for. Det fremgår desuden af lovforslaget, at deri politiets afgørelse om særlig adressebeskyttelse skal indgå en vurdering af borgerens evne til selv at støtte op om hemmeligholdelsen af sin adresse. Mødrehjælpen bakker op om dette synspunkt men vil gerne understrege, at borgeren kan have alvorlige barrierer for at kunne opfylde dette. Mødrehjælpen har f.eks. erfaret, at voldsudsatte kvinder i stigende grad udsættes for skjult digital overvågning af voldsudøveren via smartphone, PC/MAC, icloud mv. Ofte er der tale om avancerede overvågningstiltag, hvis eksistens kvinderne ikke kender til og har meget vanskeligt ved at gennemskue, og det er Mødrehjælpens erfaring, at der er meget begrænsede muligheder for at få reel og faglig kompetent rådgivning/hjælp til at imødegå digital overvågning. Det er derfor vigtigt, at der opbygges kompetencer på området, og at kvinderne ved oprettelse af særlig adressebeskyttelse får hjælp til at håndtere eventuel digital overvågning. Endelig undrer Mødrehjælpen sig over, at lovforslaget ikke kommer med forslag til, hvordan borgere med særlig adressebeskyttelse skal have støtte til at håndtere de 2 Ifølge et lovforslag, som regeringen netop har haft i høring blandt relevante organisationer, vil det fremover være både kvinder med og uden børn, som skal have tilbudt koordinerende rådgivning i forbindelse med et krisecenterophold..x

19 praktiske udfordringer, der fremhævesi lovforslaget, som kan opstå i forbindelse med tegning af mobilabonnementer, bank- og pensionsaftaler mv., hvor der kan forudsættes udlevering/ sammenkobling af CPR og bopælsadresse. Manglende styrkelse af kommunernes procedurer Det er vigtigt, at den enkelte kommune har klare procedurer for håndtering af særlig adressebeskyttelse, så borgerens hemmeligholdte adresse kommer så få af kommunens ansatte i hænde som muligt, og at borgeren sikres rettidig, korrekt og opsøgende rådgivning og støtte f.eks. i forbindelse med kommuneskift, spørgsmål om forlængelse af særlig adressebeskyttelse mv. Mødrehjælpen kan være bekymret for, at kommunerne ikke har tilstrækkelige incitamenter til at prioritere dette, når deri lovforslaget alene opfordres til, at kommunerne etablerer procedurer og organisatoriske rammer til håndtering af særlig adressebeskyttelse, herunder at borgerens adresse ikke bør fremgå af andre IT-systemeri kommunen. Mødrehjælpen anerkender, at der af hensyn til kommunal sagsbehandling mv. er behov for registrering af borgerens kommunetilknytning i CPR-systemet. Mødrehjælpen kan dog være bekymret for, at en voldsudøver med denne viden vil have en vis mulighed for at finde den voldsudsattes bopæl, børnenes daginstitution, skole mv. i relativt små kommuner. Dette bør tages i betragtning, når der anvendes særlig adressebeskyttelse. Kan særlig adressebeskyttelse anvendes ved samvær? Mødrehjælpen er enig i, at der kan være en særlig udfordring med at give en bopælsforælder særlig adressebeskyttelse i forhold til en forælder, som har samvær med det fælles barn. Det kan være en alvorlig belastning for et barn - medmindre det er helt lille - at skulle hemmeligholde den ene forælders adresse i forbindelse med samvær. Barnets tarv skal altid komme i første række, og således må alle myndigheders afgørelser om forældrenes forhold altid afspejle dette hensyn. Samvær kan, som det fremhævesi lovforslaget, ophæves af Statsforvaltningen (efter forældreansvarsloven), hvis det er til barnets bedste. Mødrehjælpen savner dog, at der i lovforslaget beskrives tydelige retningslinjer for samarbejdet mellem politi, Statsforvaltningen og kommunen i sådanne sager, så der med sikkerhed undgås en overgangperiode, hvor den særlige adressebeskyttelse er trådt i kraft, men hvor samværet endnu ikke er ophævet. Der kan dog være situationer, hvor ophævelse af samværet vil forværre barnets trivsel til trods for, at den ene forælder har behov for særlig adressebeskyttelse. Mødrehjælpen savner, at man i lovforslaget reflekterer over, hvordan denne problemstilling løses, som man fortsat på bedst mulig vis støtter op om barnets trivsel. Med venlig hilsen Mads Roke Clausen Direktør

20 3.9.SG Med venlig hilsen, Steen Knudsen Landsformand Økonomi & Indenrigsministeriet IT & CPR Sendt pr. mail - AKT BILAG 2 - [ Høringssvar ændring CPR ] - OFFER fferrådgivningen vmne offerra dgivning.dk PÅRØRENDE Offerrádgivningen i Danmark Vesterballevej Fredericia Tlf Høringssvar: Forslag til Lov om ændring af lov om det Centrale Personregister. I anledning af høring om ændring af Lov om det Centrale Personregister, skal Offerrâdgivningen i Danmark (OID) komme med følgende bemærkninger: Det er et stigende behov for beskyttelse af truede borgere i Danmark, og derfor er dette lovinitiativ meget velkomment. Truede borgere vil ofte af frygt undslå sig for, at foretage en egentlig anmeldelse af gerningsmanden. Derfor bør anmeldelse af en gerningsmand ikke være en betingelse, og bør tydeliggøres. I bemærkninger omkring støttepersoner, opfatter vi det som meget naturligt, at en truet borger kan ledsages af en repræsentant for en offerstøtteorganisation. Sagens alvor, som jo understreges af de stillede betingelser og krav til ofret, bør medføre, at ofret automatisk tilkendes en bistandsadvokat. I den sammenhæng bør det fremgår, at den tilkendte bistandsadvokat skal høres forinden en adressebeskyttelse ophæves. Bistandsadvokaten bør i kraft af sin rolle kunne pâklage politiets forvaltningsretslige afgørelser. Det kan virke bekymrende, at offentlige dokumenter ikke er omfattet af adressebeskyttelsen! Her tænkes særligt på retslige dokumenter, hvor en gerningsmand/tiltalt kan frygtes, at få eller skaffe sig adgang til ofrets nuværende adresse. Det bør sikres eksplicit, at forsvarer og tiltalte Æ har adgang til adresseoplysninger. Det forudsættes, at når en politikreds har besluttet sig for, at der skal ske beskyttelse, at beslutningen gælder for samtlige politikredse.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt familieret@sm.dk bgn@sm.dk Ankestyrelsen bemærker følgende til det fremsendte lovforslag om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 120 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 120 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 120 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 33 92 93 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2015-9015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister J.nr. 2017-202 Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse) I lov om Det Centrale Personregister, jf.

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister Lovforslag nr. L 145 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Særlig adressebeskyttelse

Læs mere

Retsudvalget L Svar på Spørgsmål 35 Offentligt

Retsudvalget L Svar på Spørgsmål 35 Offentligt Retsudvalget L 133 - Svar på Spørgsmål 35 Offentligt Familiestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk JERO@famstyr.dk Dato: 18. april 2007 Kontor: IT- og CPR-kontoret J.nr.: 2007-090/17-173 Sagsbeh.: GK Ved

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Færøudvalget L 57 Bilag 1 Offentligt -- AKT BILAG 1 -- [ Høringssvar - ingen bemærkninger [DOK400627] ] --

Færøudvalget L 57 Bilag 1 Offentligt -- AKT BILAG 1 -- [ Høringssvar - ingen bemærkninger [DOK400627] ] -- Færøudvalget 2016-17 L 57 Bilag 1 Offentligt -- AKT 395446 -- BILAG 1 -- [ Høringssvar - ingen bemærkninger [DOK400627] ] -- Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til:

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 16. november 2015 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Dansk Psykolog Forening

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Enhed Udkast Sagsbehandler Koordineret med Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger.

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger. Justitsministeriet Politi-og Strafferetsafdelingen e-mail: strafferetskontoret@jm.dk 20. november 2015 Vedr. : Justitsministeriets sags.nr. 2015-731-0057 - Svar på høring over udkast til lovforslag om

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2013-14 L 167 Bilag 1 Offentligt Dato: 25. februar 2014 Familieret Ansvarlig: bgn Sagsnr. 2013-1221 Oversigt over høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K jteu@um.dk benera@um.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 29. september 2015 SAGSNR.: 2015-3078 ID NR.: 364853 Høring -

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE til dig, der er truet. svarer døgnet rundt

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE til dig, der er truet. svarer døgnet rundt SIKKERHEDSLISTE til dig, der er truet HOTLINE 70 27 76 66 svarer døgnet rundt Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie og dit netværk på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du er bange

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 100 Bilag 1 Offentligt A d v o k a t r å d e t Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sim.dk + hbo@sim.dk KRONPRINSESSEGADE

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne.

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne. Skjal 4, undirskjal b Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Dansk Røde Kors København, d. 30. september 1999 Asyl/JØC/KBH/31-5/0517 Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 6 8 H A L @ H U M A N R I G H

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE 70 27 76 66. til dig, der er truet. svarer døgnet rundt

SIKKERHEDSLISTE HOTLINE 70 27 76 66. til dig, der er truet. svarer døgnet rundt SIKKERHEDSLISTE til dig, der er truet HOTLINE 70 27 76 66 svarer døgnet rundt Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du er bange og ikke vil

Læs mere

Er der tale om stalking?

Er der tale om stalking? Er der tale om stalking? Dansk Stalking Center 2016 Ansvarhavende Redaktør: Lise Linn Larsen Tekster: Dansk Stalking Center Koncept og layout: elcorazon.dk Fotografi: Steen Gyldendal Din viden gør en forskel

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 20. januar 2015 SAGSNR.: 2014-3821

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere