Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.)."

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal København K Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). 1. Generelle bemærkninger Mødrehjælpen har med interesse læst udkast til lovforslag om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven, som har til formål at imødegå situationer, hvor barnet ikke har kontakt til den ene forælder. Mødrehjælpen er grundlæggende enig i intentionen om at sikre, at barnet løbende har kontakt til begge sine forældre, så længe det støtter op om barnets tarv. Der er ingen tvivl om, at det er en yderst belastende situation for barnet, hvis det ikke har kontakt til den ene forælder som følge af konflikter mellem forældrene. Mødrehjælpen undrer sig dog over, at man med lovforslaget alene ønsker at håndtere disse situationer med fokus på forældrenes rettigheder og ikke samtidig sikrer ekstra støtte til alle forældre med et højt konfliktniveau herunder særlig støtte til de voldsudsatte familier. I familier med højt konfliktniveau og særligt i voldsudsatte familier vil mange børn være i risiko for at opleve alvorlige belastninger. Den 27. oktober 2014 Mødrehjælpen Direktionen Nørre Voldgade København K Tlf Protektor HKH Kronprinsesse Mary Mødrehjælpen mener derfor, at forslaget grundlæggende mangler et fokus på støtte til familier med højt konfliktniveau via et konfliktforebyggende mæglingsspor varetaget at socialfaglige og børnesagkyndige medarbejdere, og hvor fokus ligger på etablering af samarbejdet og barnets tarv, jf. den politiske aftale af 3. september 2014 om initiativer til imødegåelse af samarbejdschikane i sager efter forældreansvarsloven, hvoraf et fokus på en tidlig forebyggende indsats fremgår. Både i Norge og Australien er der gode erfaringer med obligatorisk mægling, som kan inddrages i en dansk model. Derudover mangler der også et fokus på særlig støtte til de voldsudsatte familier, hvor et mægling ikke er den rette løsning men tværtimod kan forværre situationen for den voldsudsatte, hvilket kan udgøre en alvorlig risiko for barnets trivsel. Lovforslaget bærer tydeligt præg af en intention om at styrke samværsforælderens rettigheder i kraft af bl.a. forslag om, at samvær kun kan bortfalde efter forældreaftale eller statsforvaltningens afgørelse og automatisk erstatningssamvær. Mødrehjælpen er dog bekymret for, at det ikke for alvor bliver muligt med ændringerne i det foreliggende lovforslag at imødegå situationer, hvor barnet ikke har kontakt til den ene forælder. 1 Giro CVR. nr

2 Problemet med lovforslaget er, at man, i bestræbelserne på at ville sikre barnets kontakt til begge forældre, lægger meget vægt på at beskrive forældrenes ret til kontakt med barnet, og fokus på barnets trivsel og tarv tenderer således til at forsvinde. Dette ses særligt tydeligt i lovforslagets bemærkninger i afsnit om automatisk erstatningssamvær. Her fremgår det, at barnets kontakt til samværsforælderen ikke bør svækkes ved at aftalte eller fastsatte samvær aflyses og at: Hensynet til, at barnet har kontakt med begge forældre, vægtes således tungere end barnets deltagelse i andre aktiviteter. Mødrehjælpen mener ikke, at man generelt kan konkludere, at barnets kontakt til samværsforælderen altid er vigtigere end barnets aktiviteter, da det afhænger af, hvilke aktiviteter der er tale om, barnets alder, og hvilken betydning aktiviteterne har for barnet. Det er problematisk med et så stærkt fokus på forældrenes rettigheder, da lovforslaget skal regulere et samarbejde mellem forældre, der må forventes at ville have et meget højt konfliktniveau. Forældre med særligt udtalte konflikter har ofte mere blik for egne end barnets behov, og Mødrehjælpen er derfor bekymret for, at lovforslaget kan have den utilsigtede konsekvens at understøtte disse forældres behov for primært at fokusere på deres krav/behov fremfor, hvordan de bedst kan hjælpe deres barn i en vanskelig situation. Mødrehjælpen ser det som et grundlæggende problem, at sager med et højt konfliktniveau mellem forældre primært søges løst med afsæt i et fokus på rettigheder og juridiske fagkompetencer og i mindre grad inden for en socialfaglig ramme (psykologer, familieterapeuter mv.) med fokus på støtte til barnet samt forældrenes konfliktbearbejdning og samarbejde om barnets trivsel. Mødrehjælpen vil i det følgende kommentere på lovforslagets enkelte dele i forhold til, hvordan disse vurderes at kunne bidrage til forslagets formål om at imødegå sager, hvor barnet ikke har kontakt til den ene forælder herunder sikre barnets tarv i disse sager. 2. Specifikke bemærkninger 1. Lovforslagets bemærkninger om det særlige spor (afsnit 1.2) Mødrehjælpen finder, at Ankestyrelsens køreplan om det særlige spor, som blev fremlagt i marts 2014, tilvejebringer god og relevant information om samarbejdsmuligheder mellem statsforvaltningen og kommunerne, i kraft af hvilket myndighederne får bedre muligheder for at støtte de konfliktprægede skilsmissefamilier. Mødrehjælpen kan dog ikke genkende lovforslagets bemærkning om, at der generelt arbejdes på tværs af myndigheder i de særligt tunge sager. Det er således Mødrehjælpens indtryk, at statsforvaltningen og kommunerne generelt ikke formår at arbejde sammen og udveksle brugbar viden mhp. at kunne støtte bedst muligt op om barnet og forældrenes samarbejde i sager om forældremyndighed, samvær mv. Desuden har Mødrehjælpen oplevet, at der sjældent gøres brug af øvrige myndigheders redskaber til at håndtere til nogle af de særligt tunge skilsmissesager. Politiet udnytter f.eks. sjældent muligheden for at give polititilhold i situa- 2

3 tioner, hvor der er fælles forældremyndighed og aftale om samvær, men hvor en voldsudøver er blevet dømt for at have udøvet vold mod den anden forælder. I sådanne situationer kan et polititilhold være af stor betydning for at sikre den voldsudsatte ro og stabilitet og mulighed for at kunne varetage sit barns hverdag og trivsel. 2. Ikke bortfald af samvær og automatisk erstatningssamvær (afsnit og ) Mødrehjælpen er enig i, at det er vigtigt at imødegå situationer, hvor barnet ikke har kontakt til den ene forælder, hvis dette er en belastning for barnet. Mødrehjælpen tvivler dog på, at man kan genetablere barnets tabte kontakt til den ene forælder ved alene at indføre regler om, at samvær kan kun aflyses efter forældreaftale eller statsforvaltningens afgørelse (ikke bortfald af samvær) eller, at der automatisk udløses erstatningssamvær, hvis samvær ikke gennemføres. Således vurderes en omfordeling af rettigheder mellem samværs- og bopælsforælder ikke for alvor at kunne sikre et bedre samarbejde mellem forældre med så et højt konfliktniveau, som vil være i disse sager. Når konflikterne præger forældrene så stærkt, vil en chikanerende bopælsforælder næppe lade sig påvirke af en bestemt fordeling af rettigheder mellem samværs- og bopælsforælder. I værste fald kan der som ovennævnt ske det, at lovforslaget bidrager til at intensivere forældrenes kamp om barnet og dermed fastholder dem i en situation, hvor de ikke har fokus på barnets behov. 3. Midlertidigt kontaktbevarende samvær (afsnit ) Mødrehjælpen anerkender lovforslagets intention om at sikre hurtigere midlertidige afgørelser ved, at der indføres en fremrykket tre-ugers frist for midlertidige afgørelser samt en mulighed for at fastsætte et standardiseret minimumssamvær i situationer, hvor en midlertidig afgørelse ikke kan træffes inden for tre uger. Mødrehjælpen kan dog være bekymret for, at de nye skærpede krav kan risikere at presse statsforvaltningen i en sådan grad, at der ikke er tid til og mulighed for at foretage en tilstrækkelig grundig belysning af de afgørende forhold i en sag, så man med den fornødne sikkerhed kan træffe en midlertidig samværsafgørelse, som sikrer barnets trivsel. Mødrehjælpen har bemærket, at statsforvaltningen med det nuværende lovforslag fortsat vil have mulighed for at udskyde midlertidige afgørelser eller se bort fra alternativet om standardiseret minimumssamvær, hvis der er usikkerhed om, hvorvidt kontaktbevarende samvær er til barnets bedste. Det ændrer dog ikke indtrykket af, at der i lovforslaget signaleres et tydeligt ønske om, at statsforvaltningen træffer flere hurtigere afgørelser om samvær i sager, hvor barnet ikke har kontakt til den ene forælder. Statsforvaltningen må derfor formodes at ville forsøge helt eller delvist at indrette sin praksis i overensstemmelse hermed, hvis lovforslaget gennemføres. Desuden undrer Mødrehjælpen siger over, at lovforslaget alene tager afsæt i en situation, hvor den ene af forældrene er tildelt status som bopælsforælder. Mødrehjælpen har flere gange oplevet, at der mellem forældre med højt konfliktni- 3

4 veau kan være en kamp om, hvem som skal være bopælsforælder. Denne konflikt kan i den grad kan forlænge processen med at få aftalt bopæl og samvær og dermed sikre barnet stabilitet i hverdagen og god kontakt til begge forældre. Mødrehjælpen har således oplevet, at statsforvaltningen i sådanne situationer kan være tilbageholdende med at træffe en midlertidig afgørelse om bopælen og samvær. Det er problematisk, at lovforslaget ikke tilvejebringer statsforvaltningen ressourcer og muligheder for at støtte de forældre, som står denne meget grundlæggende konflikt. Ovenstående konflikt og de andre udfordringer, som Mødrehjælpen indtil videre har påpeget, vurderes i høj grad at kunne håndteres med en supplerende socialfaglig indsats, hvor forældrene støttes i at bearbejde deres konflikter og forstå, hvor vigtigt det er for barnet, at forældrene samarbejder om barnets hverdag og trivsel. Mødrehjælpens synspunkter om dette uddybes yderligere i relation til forslaget om at gøre det første vejledingsmøde med forældrene i statsforvaltningen obligatorisk (jf. nedenfor). 4. Praktiske og økonomiske udfordringer for midlertidige bopælsforældre Lovforslaget forsømmer at tage højde for en væsentlig udfordring i forhold til nogle af de midlertidige bopælsforældre. Mødrehjælpen er jævnligt i kontakt med flere midlertidige bopælsforældre, for hvem det indebærer store praktiske og økonomiske omkostninger og risici at flytte ind i en ny bolig for at nedsætte sig som bopælsforælder. Hvis denne forælder får frakendt sin status som bopælsforælder i den endelige afgørelse, kan det betyde, at forælderen er nødt til igen at flytte og måske risikerer at stå med uhensigtsmæssig gæld. Disse forhold kan indebære stress for den midlertidige bopælsforælder og dennes evne til at varetage sit barns trivsel. Det kan derfor ikke udelukkes, at denne forælder vil være stærkt imod at få frakendt sin status som bopælsforælder, hvilket kan bidrage til en eskalering af det i forvejen høje konfliktniveau mellem forældrene med forværring af barnets trivsel til følge. Desuden kan et skifte fra bopælsforælder til samværsforælder, med eventuelt stor gæld til følge, bevirke, at den endelige samværsforælder får vanskeligt ved at kunne varetage samværet med sit barn på en for barnet tilfredsstillende måde. Udfordringerne for de midlertidige bopælsforældre kan imødegås ved, at disse forældre efter behov sikres en rimelig form for midlertidigt økonomisk tilskud, så længe der ikke er truffet endelig afgørelse om bopæl. 5. Endelighed af midlertidige afgørelser om samvær (afsnit ) I lyset af udfordringerne beskrevet ovenfor i relation til afsnit finder Mødrehjælpen det bekymrende, at statsforvaltningens midlertidige afgørelser om samvær automatisk bliver endelige ved endelig afgørelse om forældremyndighed mv.. Det vil skabe endnu større usikkerhed hos forældre, der kan være bange for at søge om samvær af frygt for at få forringet kontakten til barnet. 4

5 Midlertidige afgørelser er i sagens natur midlertidige, og heri må nødvendigvis ligge, at der fortsat kan være forhold i en sag, som bør undersøges yderligere, og at der kan være behov for at justere i afgørelser om samvær, så barnets trivsel varetages bedst muligt. Dette forhold skærpes yderligere med de nye krav om endnu hurtigere midlertidige afgørelser om samvær herunder eventuel afgørelse om standardiseret minimumssamvær end tidligere. Mødrehjælpen finder det derfor problematisk, hvis forslaget om endelighed af midlertidige afgørelser om samvær gennemføres. 6. Mødepligt i statsforvaltningen (bl.a. afsnit 3.4.2) Det er helt afgørende i sikringen af barnets tarv, at navnlig forældre med et højt konfliktniveau meget tidligt i et sagsforløb får etableret et konstruktivt samarbejde og bliver bevidste om stærke konflikters meget uheldige virkning på barnets trivsel. Efter Mødrehjælpens vurdering kan obligatorisk mægling tidligt i et sagsforløb, som bl.a. ses i Norge og Australien, være et tiltag, som kan have en afgørende effekt i forhold til at sikre et stabilt og konstruktivt samarbejde mellem forældrene til gavn for barnets trivsel. Fokus i mæglingen bør ligge på samarbejde og fokus på barnets behov frem for forældrenes rettigheder. Som tidligere nævnt er det meget vigtigt at, voldudsatte familier ikke presses ind i mæglingsforløb, da et sådant oftest vil virke stik imod hensigten og forværre situationen for den voldsudsatte part og dermed forringe dennes evne til at varetage sit barns tarv. Her er der brug for, at myndigheder, mæglere mv. har de rette kompetencer til at kunne identificere de voldsudsatte familier og sikre den voldsudsatte separat fremmøde i sagsbehandlingen. Mødrehjælpen bemærker med interesse, at det foreslås i lovforslaget at gøre det aktuelt frivillige tilbud om et rådgivningsmøde i statsforvaltningen obligatorisk. Det er vigtigt, at statsforvaltningen med en sådan ordning formår at identificere de voldsudsatte familier og undlader at indkalde disse til et obligatorisk rådgivningsmøde. I forhold til øvrige forældrepar med højt konfliktniveau kan Mødrehjælpen kan være bekymret for, at det obligatoriske rådgivningsmøde i sin foreslåede form ikke er tilstrækkeligt til at motivere disse forældre til at samarbejde. For det første er det vigtigt at få skabt en forpligtelse af forældrene, som øger sandsynligheden for at de deltager i rådgivningsmødet. Det fremgår af forslaget, at forældre skal informeres om, at der ved udeblivelse fra vejledningsmødet som udgangspunkt ikke indkaldes til et nyt møde, og at man risikerer ikke at få sine synspunkter inddraget i afgørelser, hvis man udlader at svare på statsforvaltningens henvendelser inden for de angivne svarfrister. Spørgsmålet er, om disse forhold er tilstrækkelige til at motivere forældre med højt konfliktniveau til at deltage i et obligatorisk vejledningsmøde sager om tvangsfuldbyrdelser i 2013 vedr. samvær, bopæl mv. (jf. forslagets afsnit ) vidner om, at en del forældre vil gå meget langt for at modarbejde hinanden. Man kan derfor være bekymret for, at det vil have relativt begrænset 5

6 effekt på meget pressede forældre, at de ikke får deres synspunkter og forhold tilstrækkeligt belyst i Statsforvaltningens afgørelser. Derimod er det som tidligere nævnt Mødrehjælpens erfaring, at mange forældre har større respekt for domstolens afgørelser, og det vil formodentlig virke mere motiverende på forældrene at anvende deltagelsen i det obligatoriske vejledningsmøde som et kriterium for adgang til at føre en sag for domstolen. I Australien og Norge er forældrenes seriøse og engagerede deltagelse i mæglingsforsøget en betingelse for en skriftlig mæglingsattest, som giver adgang til at føre en sag for domstolene. Desuden er mæglingen i Norge sat tydeligt i system, og således tilbydes forældrene, hvis mægleren ser et potentiale for samarbejde m. forældrene, yderligere seks timers mægling udover den første obligatoriske time. Af lovforslaget fremgår desuden, at det primært er jurister, som forestår vejledningsmøderne medmindre, der er tale om meget tunge sager, hvor der bl.a. skal træffes afgørelse om samvær med mindre børn. Da forældrene har et udtalt behov for velkvalificeret børnesagkyndig rådgivning og støtte til bearbejdning af stærke konflikter, er det som førnævnt meget vigtigt, at det udover jurister også er psykologer, familieterapeuter mv. med den rette erfaring og viden, som har ansvaret for disse seancer. I Norge er det eksempelvis uddannede mæglere med velkvalificeret socialfaglig baggrund, som forestår mæglingsseancerne. Mødrehjælpen foreslår, at der indhentes inspiration og viden fra Norge og Australien om, hvordan man bedst muligt kan sammensætte mæglingstiltag, som kan fremme forældres samarbejde. 7. Tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær (bl.a. afsnit ) Når anvendelsen af umiddelbar magt kommer på tale for at få etableret forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, er konflikten mellem forældrene så tilspidset og eskaleret, at barnet er i stor risiko for at være eller blive udsat for alvorlig belastning. Mødrehjælpen er derfor enig i lovforslagets intention om så vidt muligt at undgå anvendelse umiddelbar magt, og at børnesagkyndig rådgivning til forældrene kan støtte dem bedre til at håndtere disse vanskelige situationer, så presset på barnet i bedste fald begrænses. Det ville dog være langt bedre, om konflikten mellem forældrene slet ikke kommer så langt ud, og forslaget i ovenstående om en styrket mæglingsindsats blandt forældrene meget tidligt i sagsforløbet kan netop forebygge, at konflikten mellem forældrene når et niveau, hvor anvendelse af umiddelbar magt kommer på tale. Desuden vil Mødrehjælpen gerne understrege, at myndighederne, for at sikre barnets tarv, skal være opmærksomme på i nogle situationer at afvise gennemførelse af samvær, hvis det indebærer for stor en belastning for barnet. Et sådant skridt kan være nødvendigt at tage, selv i situationer, hvor f.eks. samværsforælderens rettigheder ikke er blevet overholdt pga. chikane fra bopælsforælderen, fordi det altid er barnets tarv, som kommer i første række. 6

7 8. Ligestillingsmæssige konsekvenser/bemærkninger Mødrehjælpen er enig i, at det kan have positive ligestillingsmæssige konsekvenser, hvis det lykkes at realisere lovforslagets intention om at sikre barnet mere kontakt til samværsforælderen, som i de fleste tilfælde fortsat må formodes at være en far. Mødrehjælpen vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at forældres evne til samarbejde og varetage deres barns hverdag og trivsel ikke afhænger af deres køn, men om den konkrete kontakt til barnet, som forældrene har opbygget. Det er derfor vigtigt, at statsforvaltningen hele tiden lader sagsbehandlingen og afgørelserne bero på konkrete vurderinger af hhv. moderens og faderens forældreevne og kontakt til barnet i modsætning til at møde fædre og mødre med bestemte forhåndsdefinerede opfattelser af de to køns forældrekompetencer. Dette er en afgørende faktor for, at der kan træffes afgørelser, som bedst muligt støtter op om barnets tarv. 9. Økonomiske konsekvenser af lovforslaget Det fremgår af lovforslagets afsnit 5, at forslaget vil medføre en merudgift for statsforvaltningen på 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 og hvert år derefter. Det er Mødrehjælpens vurdering, at statsforvaltningen længe har skullet håndtere et meget stort antal sager med for få ressourcer, hvilket resulterer i lange sagsbehandlingstider. Det vurderes derfor, at lovforslagets meget begrænsede økonomiske ramme ikke er tilstrækkelig til at sikre statsforvaltningen de rette forudsætninger for at kunne varetage lovforslagets initiativer. I værste fald kan kravene fra lovforslaget medføre et endnu større pres på statsforvaltningen og afstedkomme en mere mangelfuld sagsbehandling og/eller endnu længere sagsbehandlingstider. 7

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 20. januar 2015 SAGSNR.: 2014-3821

Læs mere

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven)

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven) 2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-1887 Fremsat den 13. april 2012 af social- og

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014 Udkast til Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Forældreansvar status og problemstillinger

Forældreansvar status og problemstillinger Forældreansvar status og problemstillinger Kontorchef Malene Vestergaard Chefkonsulent Henriette Braad Olesen Ankestyrelsens Familieretsafdeling Kort om evaluering og status Evalueringen er en lovbunden

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Valby den 30. april 2012 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Forældreansvarsloven Belysning af barnets perspektiv

Forældreansvarsloven Belysning af barnets perspektiv Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 519 Offentligt Forældreansvarsloven Belysning af barnets perspektiv Justitsministeriets Forskningskontor Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. OM BØRNEINDDRAGELSE

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med et forbrug og misbrug af rusmidler

Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med et forbrug og misbrug af rusmidler Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 7 Offentligt Sagsnr. 2015-6088 Dato 08-10-2015 Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen 21. januar 2015 Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge

Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge Til Ministeriet for Børn, undervisning og Ligestilling DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 8.4.2016 Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt PRESSEMEDDELELSE Foreningen Far har indleveret FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark med 24 anbefalinger. 1.2 millioner

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Forældremyndighed 2.1. Etablering af fælles forældremyndighed 2.1.1. Fælles forældremyndighed efter 6, 7 eller 7 a

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009 Justitsministeriet Dyrevelfærdskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Cristina Gulisano Lyren1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail:

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Samværssager. Januar 2016

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Samværssager. Januar 2016 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Samværssager Januar 206 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 2 Resume og anbefalinger 2 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 2.2 Anbefalinger 5 3 Regelgrundlag 6 3. Reglerne

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

SF vil have moderniseret de nuværende regler vedrørende forældremyndighed og samvær

SF vil have moderniseret de nuværende regler vedrørende forældremyndighed og samvær Børnenes ret til begge forældre skal være udgangspunktet SF vil have moderniseret de nuværende regler vedrørende forældremyndighed og samvær I moderne tid har skilsmisser, afbrudt samliv og graviditeter

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Tak for et godt og udbytterigt møde i går til formiddag.

Tak for et godt og udbytterigt møde i går til formiddag. DJs bestyrelse GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Kenneth Plummer D +45 3520 8012 E kp@dr.dk 15. august 2007 Kære bestyrelsesmedlemmer Tak for et

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget vedtog Inklusion2016 i efteråret 2013. I den forbindelse blev der opstillet følgende målsætninger:

Børne- og Ungeudvalget vedtog Inklusion2016 i efteråret 2013. I den forbindelse blev der opstillet følgende målsætninger: 1 Forord Børne- og Ungeudvalget vedtog Inklusion2016 i efteråret 2013. I den forbindelse blev der opstillet følgende målsætninger: - at alle børn og unge oplever sig som en del af, og som værdifulde for,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 56 Offentligt. bilag. EvaluEring af forældre ansvarsloven

Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 56 Offentligt. bilag. EvaluEring af forældre ansvarsloven Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 56 Offentligt bilag EvaluEring af forældre ansvarsloven 2011 Udgivet af Familiestyrelsen Kristineberg 6 2100 København Ø Tlf. 72 68 80 00 familiestyrelsen@famstyr.dk

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 TALEPAPIR 13. J A N U A R 2 0 1 6 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 DOK. NR. 15/00408-7 REF. 1 FAMILIESAMMENFØRING Vi vurderer, at der et meget sikkert grundlag i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke- TR % over Antal 44 TR 5 K 14 U 10 ÅR 16

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 11.01.2016

Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 11.01.2016 Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 11.01.2016 Bemærkninger til Lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi

Skilsmissebarnets økonomi Skilsmissebarnets økonomi Forstå økonomiens betydning for hjemmenes gode samarbejde og få fleksible rammer i barnets opvækst Bevar begge forældres indflydelse efter skilsmissen Undgå at fastslåse barnets

Læs mere

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM Indenrigs- og Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 22. januar 2010 Vedrørende j.nr. 2009-7683 BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM UNGDOMSKRIMINALITET Høringssvar til forslag

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? 3 01 OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Her kan du læse

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere 2011/1 BSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2012 af Peter Skaarup (DF Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ)

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Til social-, børne- og integrationsminister Manu Sareen

Til social-, børne- og integrationsminister Manu Sareen Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 264 Offentligt Til social-, børne- og integrationsminister Manu Sareen 1. I to sager fra hhv. 2010 og 2012 er mødre blevet fængslet af fogedretten for at nægte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 160 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 15 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld fra Den Sociale Retshjælp Den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Høringssvar Ny bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. J.nr.: 2012-7301-00046

Høringssvar Ny bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. J.nr.: 2012-7301-00046 2012 Høringssvar Ny bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. J.nr.: 2012-7301-00046 Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Indledning

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere