Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas"

Transkript

1 Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas

2 Vi kan ikke undvære kraftvarmeværkerne i fremtidens energisystem Mængden af el fra vind- og solenergi svinger meget og er afhængig af, om det blæser, og solen skinner. Kraftvarmeværkerne er en forudsætning for, at vi har el i stikkontakterne. Samtidig udfylder kraftvarmeværkerne en vigtig rolle som leverandør af fjernvarme til de fleste danskere den rolle kan vind- og solenergi ikke umiddelbart tage. Ved at skifte kullene ud med bæredygtige træpiller og træflis, bidrager vores kraftvarmeværker markant til Danmarks grønne omstilling og den samlede CO2-reduktion. Og det sker på en samfundsøkonomisk set billig og effektiv måde, hvor vi udnytter de effektive værker, vi allerede har frem for at bygge helt ny kapacitet. Hvis træpiller og træflis skal have den ønskede CO2-reducerende effekt, skal det komme fra bæredygtig skovdrift. For os er det ikke til diskussion, at den biomasse, vi anvender i dag og i fremtiden, skal være bæredygtig. Vi ønsker med denne pjece at give et faktuelt grundlag for, hvorfor det er fordelagtigt at omstille kraftvarmeværkerne til bæredygtig biomasse, hvor den kommer fra, og hvad vi som branche gør for at sikre bæredygtigheden af biomassen. God læselyst DANSK ENERGI ROSENØRNS ALLÉ FREDERIKSBERG DANSK fjernvarme Merkurvej Kolding

3 BIOMASSE til ENERGI 3 biomasse er et nødvendigt supplement til sol og Vind strømmen fra kraftvarmeværkerne skal Være grøn Kul og naturgas erstattes af biomasse: træpiller, flis og halm 99,996% AF tiden har vi StRØM I KONtAKtEN kraftvarmeværkerne kan levere den strøm, som sol og Vind ikke kan I fremtiden får vi mere strøm fra sol og vind Sol og vind er afhængig af vejrforhold KRAfTvARMEvæRKERNE sørger for strøm i kontakten og varme i radiatoren, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser KILDE: ELSELSKABERNES FEjL- OG AFBRuDSStAtIStIK.

4 4 BIOMASSE tl ENERGI Biomasse gør fjernvarmen Grøn km fjernvarmerør sikrer varme til,6 mio. husstande Det er 63% af alle danske husstande 3,4 mio. DANSKERE har FjERNvARME 2 BlEv El og varme produceret hver for sig, ville Danmarks energiforbrug vokse med % 3 fjernvarmen ER ENERGIEffEKTIv, og kan gemme energi, til der er brug for den 52% AF FjERNvARMEN ER I DAG GRØN Med biomasse kan vi øge andelen markant 2 KILDE: DANSK FjERNvARME. 2 KILDE: ENERGIStyRELSEN ENERGIStAtIStIK KILDE: INtERvIEw MED KLIMA-, ENERGI- OG ByGNINGSMINIStER I FjERNvARME tillæg til BØRSEN 23. januar 203.

5 BIOMASSE til ENERGI 5 fjernvarmen i dag og i 2035 fordeling af grønne og fossile brændsler forandringen sker på Værkerne 48% FOSSILE BRæNDSLER % GRØNNE BRæNDSLER % GRØNNE BRæNDSLER I DANSKERNES EL- OG varmeforbrug Kraftvarmeværkerne skifter kul og naturgas ud med biomasse, og forbrugerne får grøn varme og komfort uden at skulle røre en finger. KILDE: ENERGIStyRELSEN ENERGIStAtIStIK 202 OG ENERGIpOLItISKE MåLSætNINGER.

6 6 BIOMASSE tl ENERGI biomasse er klimavenlig Cyklus for afbrænding og genplantning af træ co2 Som ved andre brændsler er der en Co2-udledning fra produktion og transport af træpiller og flis. ved at erstatte kul og naturgas med bæredygtige træpiller og træflis, opnår man en co2-reduktion på ca. 90%. Og det er inklusiv udledning ved produktion og transport. træpiller ved genplantning optager skoven den Co2, der udledes ved afbrænding af træpiller og flis ved skibstransport er Co2-udledningen mindst. Danmark har mange egnede havne blandt andet placeret ved de største kraftvarmeværker. Derfor kan importeret biomasse enkelt transporteres til Danmark. KILDE: Eu-KOMMISSIONEN, 200: AccOMpANyING DOcuMENt to the REpORt FROM the commission to the council AND the EuROpEAN parliament ON SuStAINABILIty REQuIREMENtS FOR the use OF SOLID AND GASEOuS BIOMASS SOuRcES IN ELEctRIcIty, heating AND cooling.

7 biomasse til energi 7 hvad er biomasse? Biomasse omfatter alle former for organisk materiale, som dannes ved planters fotosyntese. Betegnelsen biomasse dækker således over produkter fra skovbrug, energiafgrøder og restprodukter fra landbruget samt bionedbrydeligt affald. Biomasse til energi omfatter primært træpiller, træflis og halm. Træpiller er lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Alle træarter kan laves til piller, men det er typisk nåletræer, der bruges. Træflis er sønderdelt træ med en længde på 5-50 mm. Desuden indgår længere kviste (stikkere) og en finere fraktion (smuld). Hvordan fremstilles pillerne? Træpiller er et standardiseret, homogent biologisk brændsel, der fremstilles ved at sammenpresse tørre spåner og smuld af rent træ. Der benyttes ingen lim eller andre kemiske tilsætningsstoffer i produktionsprocessen. Alene det høje tryk sikrer pillernes styrke og holdbarhed. Og derfor er de gode at transportere over længere afstande. Skov er også en industri At drive en skov er ikke meget anderledes end landbrug afgrøden er blot større og har en længere levetid. Men i skov anvendes stort set ingen hjælpestoffer som gødning og planteværn. Skovens træprodukter er en kombination af gavntræ og træ til energi. Den største værdi fås, når træet bruges til tømmer og møbler. Det træ, der sælges til energi i Danmark, er oftest de dårlige kvaliteter træ fra skovene de skæve stammer og udtyndingstræer som fældes for, at andre træer kan få lys og plads til at vokse op og danne gode stammer. Derudover kommer træ til energi fra sankebrænde og resttræ fra bl.a. træindustri. Endelig så er der også skovområder, der ikke kun har produktion af træ som mål, men hvor natur, friluftsliv eller sikring af grundvand er de primære produkter. kilde: Johannsen, V. K. (203): Interview, Københavns Universitet.

8 8 biomasse tl energi Træpiller og flis kommer fra skove i vækst I 2020 forventes det træ, der skal bruges til at dække Europas forbrug af træpiller at udgøre under 4% af den samlede globale andel af træ, der høstes til industriel produktion. < 4% træ til træpiller Forbrug og produktion af træpiller Millioner ton træpiller til at dække europæisk forbrug og forventet forbrug sammenholdt med træpillernes produktionssted 2 Nordamerika Europa forbrug Produktion Forbrug af træpiller i Europa Forventet Produktion Forventet Forbrug af træpiller i Europa 96% Industrielt træ, der går til byggeri, boliger, møbler mv. Europa og Nordamerika bliver fremtidens primære leverandører af træpiller og flis. Her er skovene i vækst, og der er national lovgivning, der sikrer ansvarlig skovdrift. KILDE: FAO Global Forest Resources Assesment (200). 2 KILDE: Pöyry, 203 The Dynamics of Global Pellet Markets 203.

9 biomasse til energi 9 skovtilvækst i danske, europæiske og nordamerikanske skove fra 990 til 200 Vedmassen i skovene vokser også med stigende efterspørgsel efter træ 2 +28% +% bæredygtig skovdrift Salg af træpiller og flis til anvendelse i Danmark sker på kommercielle vilkår og kommer fra skove, der drives som en forretning. Øget efterspørgsel skaber øget udbud og sikrer genplantning, da skovejernes forretning afhænger af at have nok træ til rådighed. Danmark +76% Europa (eksklusiv Rusland) 2 Nordamerika 2 træ til at dække Europas samlede forbrug af træpiller udgør i dag 2% af det træ, der globalt høstes til industrielt forbrug. I 2020 forventes det at udgøre mindre end 4%, hvis mængden af høstet træ er stabil. Nordamerika og Skandinavien har oplevet et markant fald i efterspørgslen efter træ til papir. Det træ kan nu anvendes til energi. Alene i Nordamerika er tilvæksten i skovene 400 mio. m 3 pr. år. Den mængde svarer til 50 mio. ton træpiller pr. år, hvilket er 0 gange Europas samlede årlige forbrug i dag. 3 2 KILDE: Københavns Universitet Skov og Landskab (203). Kilde: FAO Global Forest Resources Assesment (200). 3 KILDE: Pöyry, 203 The Dynamics of Global Pellet Markets 203.

10 0 BIOMASSE tl ENERGI træpiller og flis produceres primært af restprodukter og udtyndingstræ træpiller vil i fremtiden udgøre den største del af biomassen i kraftvarmeværker. træflis vil primært blive anvendt i små- og mellemstore fjernvarmeværker, og vil overvejende komme fra danmark og nærområder. skovindustrien leverer hovedsageligt tømmer til boliger og møbler. prisen på tømmer er væsentlig højere end prisen på træ til energi. træ, der ikke anvendes til tømmer, møbler eller papir kan bruges til energiproduktion. Indkøbspris for nåletræ i 200-priser (pr. ton) * EKSEMpEL: træ FRA DEt SyDØStLIGE usa niveau 4 biomasse til energi 50 KR niveau 3 træ til papir 60 KR vidste Du at plantager, der udgør 7% af verdens skovareal, producerer op imod 2/3 af det industrielt anvendte træ, blandt andet til energiformål. 2 niveau 2 lavkvalitets tømmer 00 KR niveau tømmer 50 KR KILDE: timbermartsouth 203 OG DONG ENERGy ERFARINGStAL. 2 KILDE: EvANS, j (ED.): planted FOREStS. uses, IMpActS AND SuStINABILIty. FAO/cABI. * NOtE: ALLE priser ER StuMpAGE DEt vil SIGE REt til At høste. FOR producenter KOMMER DER høst OG transport OvENI, FØR RåvAREN ER KLAR til FORARBEjDNING.

11 biomasse til energi Energibranchen sikrer bæredygtig dansk og importeret biomasse Principper for ansvarlig skovdrift og indkøb Den danske energibranche ønsker kun at anvende bæredygtig biomasse og baserer derfor sit indkøb og brug af træpiller og flis på følgende principper: opnå en markant CO2-reduktion i forhold til brugen af kul og gas på kraftvarmeværker. Det indbefatter bl.a. at måle CO2-aftryk i hele værdikæden fra skov til afbrænding. sikkerhed for at skovenes produktivitet bevares ved genplantning. drift af skove skal sikre minimal belastning af økosystemet og sikre sundhed og vitalitet i skovene. Drift af skove skal sikre bevarelse af biodiversitet. Virksomheder og leverandører skal overholde lokal og national lovgivning. vidste du at En række europæiske energi selskaber herunder DONG Energy, Vattenfall og E.ON har etableret Sustainable Biomass Partnership (SBP), og har bl.a. igangsat et arbejde med at udforme en certificering for produktion og indkøb af træpiller. Certificeringsordningen forventes at træde i kraft i 204. Danmark har i mere end 20 år anvendt biomasse til el- og varmeproduktion på en bæredygtig måde. Det skal vi også i frem tiden, hvor træpiller og flis kommer til at udgøre en større del af denne produktion.

12 2 biomasse tl energi Danmarks mål for reduktion af c02 Biomasse er en billig og effektiv måde at reducere Danmarks CO2-udledning Energiaftalen, der blev ind gået i 202, skal sikre, at Danmark reducerer sin CO2-udledning med 34% i 2020 i forhold til 990 Danmarks co2-udledning mio. ton ,3 34% ,7 0 Biomasse på kraftvarmeværkerne er et af de største tiltag til at nå CO2-målet Frem mod 2020 skal Danmark reducere sin CO2-udledning med 0,5 mio. ton CO2* for at nå målet om 34% reduktion i Kilde: Energistyrelsens energistatistik og Energiaftalen 202. * NOTE: De 0.5 mio. ton CO2 er differencen mellem Danmarks CO2-udledning i 20 og 34% reduktionsmålet i 2020.

13 biomasse til energi 3 Billig grøn energi Prisen på elproduktion 250 Produktionsomkostninger for en kwh el ved forskellige teknologier øre/kwh grønne teknologier landvindmøller træpiller (kraftvarme) havvindmøller solceller (store anlæg) Kraftvarmeværker kan enkelt og omkostningseffektivt ombygges til at anvende biomasse, da man anvender eksisterende værker og infrastruktur. Andre grønne løsninger kræver investeringer i helt nye anlæg. Kilde: Energistyrelsens Energiteknologi-katalog og Energistyrelsens fremskrivning af brændselspriser.

14 4 BIOMASSE tl ENERGI Biomasse til energi skaber vækst, arbejdspladser og innovation DANMARK har erfaring med og stærke kompetencer inden for biomasse til energi på en bæredygtig måde: landbruget og skovindustrien optimerer udbyttet og leverer biomassen. HAlM, TRæ og AffAlD fødes ind i kraftvarmeværker, bio raffinaderier og biogasanlæg, og kommer ud som el, varme, 2G-bioethanol, biobrændstoffer til skib og fly, samt avancerede biomaterialer, der kan erstatte olie og kemikalier i produkter som plastikflasker og tekstiler. energiselskaberne anvender biomassen på kraftvarmeværkerne til el og varme og udvikler avancerede biotekno logier. Træ Halm Bioraffinaderi danske varmeværker har anvendt halm, træflis og træpiller til effektiv varmeproduktion siden 980 erne. danske universiteter bidrager med førende forskning inden for området. Affald Kraftvarmeværk bio Biogasanlæg Verdensførende danske biotekvirksomheder leverer procesteknologi, rådgivning og enzymer. BIo El / varme 2G-biobrændstoffer Transport Biomaterialer Tekstiler / plastik

15 læs mere om biomasse til energi I design: Essensen.com Tryk: litotryk.dk

16 spørgsmål om biomasse til energi Hvorfor bruge biomasse og ikke bare sol og vind? Sol og vind er godt, men vi skal også have grøn strøm i kontakten, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Det sikrer kraftvarmeværkerne med biomasse samtidig med, at de producerer grøn fjernvarme til 3,4 mio. danskere. Er der en CO2-besparelse ved at skifte kul og naturgas ud med biomasse? Ja, der er en markant CO2-besparelse. Når træer genplantes, optager skovene igen den CO2, der udledes ved afbrænding af træpiller og flis. Træpiller og flis produceres primært af resttræ eller affaldstræ fra bæredygtig drevet skov, og optagelsestiden kan tage mindre end et år. CO2 fra fossile brændsler er derimod en ekstra tilførsel til atmosfæren, som bidrager til at skabe klimaforandringer. Er der skov nok, når mange kraftvarmeværker begynder at bruge biomasse? Ja, biomassen er til rådighed, så længe man anvender træpiller og flis fra skove, der er ansvarligt drevet, og hvor der genplantes. Europas forbrug af træpiller og flis produceres i Europa og i Nordamerika. Her er skovene i vækst, og i 2020 forventes det, at Europas samlede forbrug af træpiller vil udgøre mindre end 4% af den samlede mængde træ, der globalt høstes til industrielt brug. Hvordan kan man sikre, at biomasse er bæredygtig? Energiselskaberne skal stille krav til ansvarlig skovdrift for at sikre, at skovene genplantes, og at naturen og nærmiljøet ikke belastes. I områder som Europa og Nordamerika, hvor produktionen af træpiller og flis finder sted, er der både lovgivning og tradition for ansvarlig skovdyrkning, der sikrer det. Hvor kommer biomasse som træpiller og flis til danske kraftværker fra? I dag kommer størstedelen af forbruget af træpiller i Europa fra Europa. I fremtiden vil en stigende andel blive importeret fra Nordamerika. Træflis vil primært blive anvendt i små- og mellemstore fjernvarmeværker og vil overvejende komme fra Danmark og nærområder. Giver det mening at fragte træpiller hele vejen fra USA? Ja, der er store mængder biomasse til rådighed i USA, som dyrkes bæredygtigt, og CO2-udledningen fra produktion, transport og afbrænding af træpiller fra USA er markant lavere end CO2-udledningen ved at producere, transportere og afbrænde kul på kraftværker. Træpiller transporteres fra USA på skib, hvilket er den transportform, der udleder mindst CO2, og Danmark har mange egnede havne blandt andet placeret ved de største kraftvarmeværker.

Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed

Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed Juni 2010 Biomasse på kraftvarmeværkerne Biomasse og affald (PJ) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Mere biomasse til kraftvarme I flere af de store danske byer vil kraftvarmeværkerne i de kommende

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI 04 DONG Energy KORT FORTALT 9.3 MILJØ FORTSAT 48 KONCERN- REGNSKAB 11 THE DONG Energy WAY 12 FREMDRIFT PÅ 2020 STRATEGIEN INDHOLD LEDELSESBERETNING

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11 Tang skal blive til biogas Solrød Kommune vil hente tang fra stranden og omdanne det til biogas. Også rester fra industriproduktion er involveret. Side 15 N RI Vilde diskussioner om ejerskab til elnet

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon 1 Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

Klima & Energi. Strategi 2029

Klima & Energi. Strategi 2029 Klima & Energi Strategi 2029 2013 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer

Læs mere

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler 25/7-2014 af Jakob Worm 4.3.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens gasnet. I

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

IDAs Klimaplan HOVEDRAPPORT

IDAs Klimaplan HOVEDRAPPORT IDAs Klimaplan HOVEDRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Hovedrapport Omslag: Rune.Anders.Lars Tryk: IDAs Printcenter ISBN: XXX Udgivet af Ingeniørforeningen, IDA Maj 2009 Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V.

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Forskning

IDAs Klimaplan 2050. Forskning IDAs Klimaplan 2050 fagligt notat Forskning Et fossilfrit Danmark kræver forskning og udvikling Det danske energisystem er gennem 200 år opbygget på fossile brændsler, og i dag er langt størstedelen af

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

CCS - kullenes redning?

CCS - kullenes redning? CCS - kullenes redning? CCS Carbon Capture and Storage er en teknologi, som kan opsamle og lagre fra store kraftværker og industrier. I Danmark omtales CCS tit som -lagring. Forskere og industri har længe

Læs mere

DEN LILLE MILJØFOLDER

DEN LILLE MILJØFOLDER DEN LILLE MILJØFOLDER Myter og fakta om tryksager Hvad er et svanemærket trykkeri? Miljøtip: Skån miljøet og få 12% i rente Tlf. 87 303 303 info@lasertryk.dk Miljøfolder Læs om vores miljøpolitik og kommentarer

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere