Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed"

Transkript

1 Juni 2010 Biomasse på kraftvarmeværkerne Biomasse og affald (PJ) Mere biomasse til kraftvarme I flere af de store danske byer vil kraftvarmeværkerne i de kommende år skifte fra fossile brændsler til biomasse som brændsel. Det betyder, at fjernvarmeforsyningen i høj grad baseres på vedvarende energi, CO 2 - udledningen reduceres og afhængigheden af fossile brændsler som kul og naturgas falder. Til gengæld stiger den danske import af biomasse, særligt træpiller, som er særligt anvendelige i de eksisterende store kulfyrede kraftvarmeværker. Værkerne kan nemlig uden de store omkostninger omstilles til fyring med træpiller. Også anden biomasse kan komme på tale i de store kraftvarmeværker, herunder halm og træflis. Disse brændsler er dog vanskeligere at anvende på store kraftværker og dyrere at transportere over lange afstande. Figur 1: Anvendelsen af biomasse og affald til energi i de 27 lande i EU i perioden samt projektets vurdering af forbruget frem til Fremskrivningen er et skøn over en størrelsesorden for stigningen i biomasseanvendelse mere end en præcis prognose for den fremtidige anvendelse. Øget efterspørgsel nye udfordringer Omlægningen fra fossile brændsler til biomasse rejser en række spørgsmål. Er der overhovedet biomasse nok? Og vil den øgede efterspørgsel føre til stærkt stigende priser? Er det muligt at øge efterspørgslen efter biomasse og samtidig sikre en bæredygtig anvendelse? Vil der overve- jende blive brugt lokal dansk biomasse, eller vil importen af biomasse stige de kommende år og giver det nye problemer? Denne folder beskriver disse problemstillinger med udgangspunkt i et projekt gennemført af varmeselskaberne i København, Århus og Odense. Varmeselskaberne CTR, Københavns Energi, VEKS, Fjernvarme Fyn og AffaldVarme Århus har i starten af 2010 gennemført en undersøgelse af bio-massemarkedet. Analysen belyser bl.a. omfanget af regionale og globale biomasseressourcer, den forventede udvikling i den internationale efterspørgsel samt status og udviklingstrends for priser og marked. Endelig er et vigtigt emne biomassens bæredygtighed. Som en del af projektet blev der afholdt en workshop den 10. marts 2010 med deltagelse af en række nøgleaktører på området, og projektet deltog på den store internationale biomasseworkshop Biomass Trade and Power i Holland. På de to workshops fik projektet den nyeste viden med fra danske og internationale aktører. Udvikling i efterspørgsel I EU er efterspørgslen efter biomasse til energiformål steget jævnt siden starten af 90 erne, og særligt efter årtusindskiftet er der kommet mere fart i efterspørgslen. I dag anvender EU ca PJ biomasse om året. Biomassen anvendes i dag primært til direkte opvarmning, men særligt i Holland, Belgien og Danmark bruges biomasse i stigende omfang til el- og kraftvarmeværker. I fremtiden forventes anvendelsen af biomasse i EU at stige yderligere. EU s direktiv om vedvarende energi stiller krav om, at 20 pct. af energiforbruget som helhed skal dækkes af vedvarende energi i Det giver en stor efterspørgsel efter biomasse, som sammen Projektresumé - Undersøgelse af biomassemarkedet

2 med vindkraft er den vedvarende energikilde, som har det største potentiale på kort sigt. Efterspørgslen er dog afhængig af, at de rette incitamenter er til stede, da energi fra biomasse i dag er dyrere end energi fra fossile brændsler. Globalt er forbruget af biomasse også stigende, men trenden er ikke så markant som i EUlandene. Det Internationale Energiagentur IEA skønnes således, at den globale biomasseanvendelse stiger fra omkring 50 EJ i dag til 63 EJ i 2020 og til 84 EJ i I udviklingslandene, hvor der i dag anvendes betydelige mængder biomasse, forventes udviklingen at gå i retning af mere moderne og effektiv anvendelse til el- og kraftvarme, så anvendelse til fx madlavning får mindre udbredelse. økonomi og kommer frem til betydeligt lavere tal. En række hollandske institutioner udgav i 2008 rapporten Biomass Assessment Assessment of global biomass potentials and their links to food, water, biodiversity, energy demand and economy. I dette studie samlede bl.a. Utrecht Current world energy use Er der biomasse nok? Den øgede efterspørgsel efter biomasse rejser naturligvis nok spørgsmålet: Er der biomasse nok til rådighed? Det hurtige svar på spørgsmålet er et ja, især på kort og mellemlangt sigt, hvis biomasse kan handles internationalt og importeres til Europa. Hvis det globale energiforbrug fortsat stiger voldsomt, og hele verden satser på biomasse i stort omfang, kan den globale biomasseressource være utilstrækkelig i perioden efter Figur 2: Resultater fra internationalt studie af globale biomasseressourcer. Ifølge studiet er der på langt sigt et potentiale på EJ biomasse, der består af: Restprodukter landbrug, skov, affald (ca. 100 EJ/år), Øget anvendelse af skov ( EJ/år), Energiafgrøder: Landbrugsland mm. (120 EJ/år), Marginaljorde (70 EJ/år), Bedre dyrkningsteknologi (140 EJ/år). Der er gennemført mange undersøgelser af de tilgængelige biomasseressourcer, og resultaterne varierer betydeligt. Nogle undersøgelser er meget teoretiske og tager fx udgangspunkt i den samlede, globale biomassetilvækst, mens andre opgørelser tager hensyn til tekniske begrænsninger, miljø og bæredygtighed samt universitet en lang række studier af globale biomasseressourcer. Den samlede vurdering er, at der på langt sigt er et potentiale på EJ biomasse. Der ser dog ud til at være gode muligheder for at øge udbuddet af biomasse til energi, dels Projektresumé - Undersøgelse af biomassemarkedet Side 2

3 gennem en øget anvendelse af restprodukter fra landbrug og skov, dels ved dyrkning af energiafgrøder. Dette gælder også for Europa, hvor ressourcen ifølge Det Europæiske Miljøagentur er ca. 3 gange så stor som dagens anvendelse af biomasse. På baggrund af de forskellige studier skønner projektet, at der globalt vil være i størrelsesordenen til PJ til rådighed årligt på længere sigt. I EU skønnes der at være PJ til rådighed årligt på længere sigt. I skønnet indgår en betydelig mængde energiafgrøder. De samlede potentialer vurderes derfor ikke at kunne realiseres før efter Enhed: PJ Anvendelse i dag Ressource efter 2030 Globalt EU Danmark Tabel 1: Skøn over biomasseressourcerne til energiformål, baseret på forskellige studier. Samlet set vurderes det, at der på trods af den stigende efterspørgsel vil være biomasse nok til rådighed frem til 2020 i EU. Globalt er enighed om, at der store mængder af fast biomasse til rådighed for energiproduktion, omend tallene fra de forskellige kilder varierer. Det samlede udbud af biomasse kan derfor blive betydeligt, men der vil blive behov for store investeringer i udvikling af logistikkæder for frembringelse og transport af biomassen. tilvæksten er uudnyttet, for eksempel Rusland og Canada hvor skovarealerne er enorme og befolkningen lille, eller plantager i USA og Brasilien, hvor tilvæksten er meget stor på grund af et varmt klima. Bæredygtighed I de seneste år er der kommet fokus på, at skovbrug og landbrug skal foregå på en bæredygtig måde. Ønsket om bæredygtighed skyldes især, at øget efterspørgsel efter landbrugsjord og tropiske træprodukter har medført gigantiske tab af skovområder i de tropiske egne. Andre skovområder omlægges til egentlig plantagedrift, og der er bekymring for, at moderne landbrug visse steder udpiner jorden og skader biodiversiteten. Biomasse til energiformål er i altovervejende grad restprodukter fra skov- og landbrug. Det er derfor en bekymring for, om den store forventede vækst i efterspørgslen fra energisektoren vil ændre dyrkningsmetoder herunder ved at en (for) stor del af materiale fra udtyndinger mv. fjernes fra skoven. I ekstreme En betydelig forøgelse af biomasseanvendelsen i Europa vil sandsynligvis betyde, at man i de kommende år vil se en stigende import af biomasse til Europa. Der vil formentlig blive en betydelig import af træpiller til EU, da træpiller relativt nemt kan afbrændes på eksisterende, kulfyrede værker. I dag har 95 pct. af den faste biomasse, der anvendes i Europa, oprindelse i Europa. Oplagte kilder til at forsyne EU med bioenergi er eksisterende skovområder hvor Ved import af store mængder træ til Europa er det vigtigt at sikre bæredygtigheden. tilfælde kan den samlede vedmasse mindskes, idet yngre træer får større økonomisk værdi ved den større efterspørgsel. Dette kan have negative effekter på skoven som CO 2 -bank og på biodiversitet. Projektresumé - Undersøgelse af biomassemarkedet Side 3

4 I flere lande har den stigende efterspørgsel medført et pres på handelsselskaber og kraftværker for sikre, at den anvendte biomasse er bæredygtig. Det er blandt andet baggrunden for dannelsen af Green Gold Label som anvendes af store kraftværksselskaber i Belgien og Holland. Det er hidtil den eneste certificeringsordning direkte møntet på bioenergi. Mange andre certificeringsordninger vil kunne tilpasses bioenergi. For eksempel de velkendte certificeringsordninger for bæredygtig skovdrift FSC og PEFC. EU Kommissionens krav til bæredygtighed I forbindelse med fremlæggelsen af EU s direktiv for vedvarende energi blev der opstillet bæredygtighedskriterier for flydende, men ikke for faste biobrændsler. Efterfølgende har EU Kommissionen arbejdet med at vurdere bæredygtighedskriterier og certificering for enkelte aktør i markedet at tage stilling til bæredygtighed. Grunden er blandt andet, at skovbrug og landbrug i EU i dag allerede anses at være bæredygtigt. Rapporten tager dermed ikke i tilstrækkeligt omfang højde for forventningerne om øget import af biomasse fra lande uden for EU. Såkaldte restprodukter fra lande udenfor EU (især udviklingslande) er usikre, idet der kan være tale om produkter, der bidrager til ikkebæredygtig skovdrift. Lokale certificeringsordninger er ikke altid en garanti. Hvis der ikke er tale om restprodukter, eller hvis biomassen kommer fra lande udenfor EU, kan der opstå særlig usikkerhed om bæredygtighed, herunder konkurrence med fødevarer, biodiversitet og CO 2 -effekt. I disse tilfælde vil det være en god rettesnor at anvende EU s vejledende kriterier for bæredygtighed. Marked og handelspladser Hovedparten af biomassen anvendes i dag lokalt, men international handel med fast biomasse er under udvikling. Det er overvejende træpiller, der handles internationalt, da anden fast biomasse som træflis og halm fylder mere og er vanskeligere at håndtere. I Europa anvendes ca. 8 mio. tons træpiller årligt og markedet for træpiller er under hastig udvikling. Det forventes, at biomasseanvendelsen vil stige voldsomt i Europa, fx her på et værk i Tyskland. faste biobrændsler, og i februar 2010 udgav kommissionen sin rapport om sagen. Heri anbefales, at der ikke (som for flydende brændsler) opstilles bindende kriterier for bæredygtighed, men kun vejledende kriterier. Det er således op til det enkelte medlemsland eller den Der er en overkapacitet på træpillefabrikkerne i Europa på næsten 100 pct. lige nu, og det skyldes bl.a. forventninger til en stor udvikling i efterspørgslen, som endnu ikke er blevet en realitet. I løbet af en årrække kan der være kapacitetsbegrænsninger på træpillefabrikker, men en stabil, stor efterspørgsel vil betyde øgede investeringer i kapacitet. Træpiller handles almindeligvis på direkte kontrakter mellem leverandør og aftager, og der sker kun begrænset finansiel handel med træpiller. Der er ingen international børs eller Projektresumé - Undersøgelse af biomassemarkedet Side 4

5 spothandel for træpiller i dag. I Holland har energibørsen Endex dog etableret en prisnotering for træpiller, hvor der opstilles forward priser ved ugentligt at indhente informationer fra aktører på området. Repræsentanter for Endex har i marts 2010 tilkendegivet, at de er langt i forhandlinger omkring etablering af en egentlig handelsplads for træpiller i samarbejde med Rotterdam Havn. Dermed vil der blive etableret en egentlig børs med referencepriser for træpiller. Det er hensigten på længere sigt også at inkludere andre typer af biomasse. Også i andre lande er der etableret prisnoteringer, fx det finske FOEX og det engelske Argus. Ved etablering af prisindeks eller egentlige handelspladser opnås Figur en mere 2.2 Basisfremskrivningens gennemsigtig år tilvækst i Danmark. af VE prisudvikling. Endvidere kan troværdige prisindeks anvendes som reference i kontrakter. Projektresumé - Undersøgelse af biomassemarkedet Side 5 Energiforsyningssikkerhed i Danmark, Bilagsrapport Fremtidige priser Det er svært at forudsige de fremtidige priser på faste biobrændsler. Det er dog sandsynligt, at Vindenergi Andet Omgivelsesvarme Halm Affald (VE) man i fremtiden vil se, at to typer markeder PJ er fremherskende: Figur 3: Energistyrelsens forventninger til forøgelse af anvendelsen af vedvarende energi frem lokale markeder med 3. VE-ressourcer i Danmark mod lokale biobrændsler som flis, halm og internationale Ved danske markeder vedvarende med energiressourcer Figuren ovenfor forstås ikke-fossile viser Energistyrelsens energikilder, forventninger til forøgelsen af anvendelsen af VE fra der befinder sig på el dansk jord, i dansk søterritorium eller i dansk luftrum. Det skal bemærkes, at geotermisk energi brændsler som træpiller. Hidtil har prisen på medtages, selv om den faktisk ikke er vedvarende, men udtømmes efterhånden. Den potentielle træpiller været forholdsvis konstant og kun i udnyttelse er dog så beskeden, at energien kan række til flere hundrede år, og derfor kan anses s mindre grad påvirket af vedvarende. svingninger i fossile priser og konjunkturudsving. Energistyrelsen og Det ses, at anvendelsen af træ, som primært EU Kommissionens projekt Danmarks Green-X landareal forventer er ca forventes km 2 og havarealet, at ske i fjernvarmesystemerne, der omfatter søterritoriet udgør og den eksklusiv moderate prisstigninger økonomiske frem mod zone / fiskeriterritoriet en stor er ca. del af væksten. km². Grundlæggende Hvis denne omstilling er de vedvarende energikilder, bortset fra geotermi, ikke baseret sker på som solindfaldet forventet, på skal jordens der andre overflade. tiltag til Der er stor sandsynlighed for, at man i Danmark vil søge at nå en for at nå VE-målet. Det stor årlige del af solindfald VE-målet på ved Danmarks overflade er illustreret på figur 3.1 og udgør i gennemsnit ca 1000 kwh/m 2 svarende til 3,6 GJ/m 2. Hvis solindfaldet kunne udnyttes fuldt ud, vil Danmarks omstilling af eksisterende kulfyrede kraft- nuværende energiforbrug på ca. 850 PJ kun dækkes af solindfaldet på et areal på ca. 230 km 2 svarende til ca. 0,5 pct. af landarealet eller mindre end arealet af Langeland. varmeværker til biomasse. Men kraftværkerne har ikke i sig selv en forpligtelse til at anvende VE, og de vil derfor til enhver tid anvende det mest økonomiske brændsel. Den danske regering har derfor en interesse i at indrette tilskud og afgifter, så prisen for biomassebaseret kraftvarme aldrig overstiger kulreferencen. Energistyrelsen udarbejder årligt en såkaldt basisfremskrivning for danske energiforbrug og -produktion, senest i maj Basisfremskrivningen viser, at Danmark kan forventes næsten at nå EU s mål for VE i 2020 uden yderligere politiske tiltag. Dette forudsætter dog, at anvendelsen af biomasse og særligt af træpiller stiger betydeligt over de kommende Tilvækst i VE Biogas Energiafgrøder Solenergi Træ

6 Biomasse i de store fjernvarmesystemer i fremtiden De store fjernvarmesystemer i Århus, Odense og Hovedstadsområdet skal over de kommende år reducere CO 2 -emissioner og øge andelen af vedvarende energi. Der er i de fleste tilfælde god økonomi i at omstille eksisterende naturgas- og kulfyrede kraftvarmeværker til biomassefyring. På kort til mellemlangt sigt er det nemmest, hurtigst og mindst investeringstungt at ombygge de eksisterende kulfyrede kraftvarmeværker til træpillefyring. Udfordringer på kort sigt I de kommende år vil der være tilstrækkeligt med træressourcer til at forsyne kraftvarmeværkerne med træpiller. Hovedparten af træpillerne vil komme fra import til Danmark fra lande over hele verden. For fjernvarmeselskaber og kraftvarmeproducenter er der to store usikkerheder for anvendelse af træpiller i de kommende år: Bæredygtighed. Kan det sikres at den anvendte biomasseressource er bæredygtig? Brændselspriser. Hvordan udvikler brændselsprisen og rammebetingelserne sig? Det er meget vigtigt at sikre bæredygtighed af den anvendte biomasse. Aktørerne er i store træk enige om, at dette bør være et EU anliggende. Dette er endnu ikke på plads, hvilket betyder, at varmeselskaberne må være ekstra årvågne på dette felt, især med importeret biomasse. Opfyldelsen af Danmarks VE mål er afhængig af, at biomasseanvendelsen stiger derfor må rammerne tilpasses, hvis prisen alligevel stiger så meget, at kraftværkerne vil tilbage på kul. Rammebetingelserne for biomasse til varme i Danmark er internationalt set gode energiafgifterne i Danmark er høje og da biomasse til varme er afgiftsfritaget, får man indirekte et betydeligt tilskud. Anbefalinger om bæredygtighed: Hvis der er tale om restprodukter fra skovbrug og landbrug i EU lande er man på den sikre side. Såkaldte restprodukter fra lande udenfor EU (især udviklingslande) er usikre. Hvis der ikke er tale om restprodukter, eller hvis biomassen kommer fra lande udenfor EU, er vejledningen i Kommissionens rapport om bæredygtighedskrav for faste biobrændsler en god rettesnor. Kontrol af bæredygtighed og certificering bør håndteres af EU eller af den danske stat gennem bindende kriterier, således at producenter ikke kan spille forskellige aftagere ud mod hinanden. Varmeselskaberne bør kræve, at biobrændsler, der anvendes i kraft-værkerne, er oprindelsesdokumenteret, og som udgangspunkt lever op til Kommissionens anbefalinger. Ved anvendelse af restprodukter fra tropisk skov bør der i særlig grad lægges vægt på certificering af bæredygtighed. Der forventes ikke store prisstigninger for biomasse på kort til mellemlangt sigt, men prisen kan bevæge sig en del fra måned til måned og år for år, da en stor udbygning med biomasse kan give midlertidige flaskehalse i markedet. Gode aftaler mellem varmeselskaberne og kraftværkerne spiller en vigtig rolle, da det kan reducere usikkerhed og sikre lave varmepriser. Anbefaling vedrørende marked og priser: Markedet for biobrændsler er ungt, og der er fortsat usikkerhed om, hvordan markederne og priserne vil udvikle sig. Det er også usikkert, hvordan kontrakter mellem varmesiden og kraftværkerne bedst udformes, eftersom der ikke er en troværdig prisreference på biomasse. Dette er derfor et vigtigt område for varmeselskaberne at følge og undersøge nærmere. Projektresumé - Undersøgelse af biomassemarkedet Side 6

7 Udfordringer på lidt længere sigt På lidt længere sigt er der følgende muligheder i varmeproduktionen for at reducere anvendelsen af fossile brændsler og få mere biomasse ind i forsyningen: Fortsat anvendelse af eksisterende, store kraftvarmeværker til træpiller. Etablering af forbehandlingsanlæg på de kulfyrede kraftvarmeværker til bredere og mere fleksibelt biobrændselsvalg. Etablering af såkaldt dedikerede biomasseanlæg med et bredere og mere fleksibelt brændselsvalg. Valg af teknologi kræver en afvejning af på den ene side investeringens størrelse og på den anden side muligheden for mere fleksibilitet og adgang til større udbud og dermed billigere brændsler. Desuden er den teknologiske usikkerhed vigtig. Er teknologien robust? Hvad er investering og driftsomkostninger? Der er flere typer biomasse til forskellige priser, og lige nu er det ikke til at sige, om træpiller er den rigtige vej på længere sigt set fra varmesidens synspunkt. Dette bør derfor også kortlægges nærmere, inden store nye investeringsbeslutninger træffes. Endelig skal biomasseløsningerne på længere sigt ses i sammenhæng med mulighederne for anvendelse af anden VE såsom solvarme, geotermi osv. Projektet Undesøgelse af biomassemarkedet er udført af Varmeselskaberne CTR, Københavns Energi, VEKS, Fjernvarme Fyn og AffaldVarme Århus. Ea Energianalyse har været konsulent på opgaven.

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

BIOMASSE TIL ENERGI. Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas

BIOMASSE TIL ENERGI. Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas BIOMASSE TIL ENERGI Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas BIOMASSE TIL ENERGI 3 VI KAN IKKE UNDVÆRE KRAFTVARMEVÆRKERNE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Mængden af el fra vind- og solenergi svinger

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas

Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas Biomasse til energi Derfor skal træpiller og flis erstatte kul og gas Vi kan ikke undvære kraftvarmeværkerne i fremtidens energisystem Mængden af el fra vind- og solenergi svinger meget og er afhængig

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Biobrændstoffers miljøpåvirkning

Biobrændstoffers miljøpåvirkning Biobrændstoffers miljøpåvirkning Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Stockholm, d.15. januar 2010 Workshop: Svanemærkning af transport Godstransportens miljøelementer Logistik Kapacitetsudnyttelse, ruteplanlægning

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Hovedstadsområdets fjernvarmesystem i 2050 hvad fortæller perspektivscenarierne? Langsigtede analyser viser vejen til grøn og konkurrencedygtig fjernvarme i et energisystem

Læs mere

Workshop om faste biobrændsler til el og varmeproduktion 10. Marts 2010

Workshop om faste biobrændsler til el og varmeproduktion 10. Marts 2010 Workshop om faste biobrændsler til el og varmeproduktion 10. Marts 2010 Ressourcer Bæredygtighed - Markedet Benny Corneliusen Bioenergy Manager Hvem er vi? Vi hed tidligere Energi Randers VERDO Energy

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

2. Markedet for træpiller

2. Markedet for træpiller 2. Markedet for træpiller Kapitlet beskriver udviklingen i forbrug og priser på træpiller, samt potentialet for varmeforsyning med træpiller i Danmark. Potentialet for varmeforsyning med træpiller er beskrevet

Læs mere

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999 Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger Juni 1999 Indholdsoversigt 1. Indledning 3 2. Generelle forudsætninger 3 3. Transporttillæg 3 4. Samfundsøkonomisk kalkulationsrente 4 5.

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat Energiens Tingsted 2013 Samlet resultat Biomasseressourcen Gruppe 1 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? En samlet energi fra biomasse på 250-300 PJ. En væsentlig

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 330 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 330 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 330 Offentligt MEMORANDUM. 1. Baggrund. Om biomasse i energiforsyningen. Biomassens mulige rolle og potentielt negative effekter som del af

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang Omstillingen af energien i kommunerne Afdelingsleder John Tang Det er varme der efterspørges Fjernvarme kan anvende alle former for varme og brændsler samt levere fleksibilitet Elektricitet (Kraftvarme,

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Hvorfor gøre noget i hele taget? - det går jo godt alt sammen Der er mange gode grunde: Energi-

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Den strategisk energiplanlægning

Den strategisk energiplanlægning Energiens fremtid i Region Sjælland Den strategisk energiplanlægning Fra: Landsplanredegørelsen 2013 afsnittet vedr. Vækst og grøn omstilling Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde Universitet Hvad kan det bruges

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

FRA MARK TIL VARMEVÆRK. En forretningsmodel for poppelflis dyrket på landbrugsjord

FRA MARK TIL VARMEVÆRK. En forretningsmodel for poppelflis dyrket på landbrugsjord FRA MARK TIL VARMEVÆRK En forretningsmodel for poppelflis dyrket på landbrugsjord Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Skovdyrkerne i Nord- og Østjylland

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 10. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Workshop den 26. januar 2009 i Dansk Design Center Indhold Scenariefilosofi Hovedforudsætninger Resultater fra grundscenariet Forskelle mellem

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN Hovedstaden VARMEPLAN Hovedstaden Bæredygtighed for biomasse til energiformål Baggrundsrapport til Varmeplan Hovedstaden 3 Oktober 2014 2 Bæredygtighed for biomasse til energiformål, Varmeplan Hovedstaden 3 oktober

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel N O T AT 24. august 2015 Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel 24, stk. 1 Danmark vejledende mål i henhold til artikel 3 er et absolut primært energiforbrug (bruttoenergiforbrug

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr.

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr. Nyhedsbrev nr. 10 - oktober 2014 Varmeplan 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014 Der var stor interesse for fjernvarmens fremtid i hovedstaden på projektets afslutningsseminar den 7.

Læs mere

Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål

Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål Forskningscenter Foulum 21. September 2011 Lars Nikolaisen Center for Vedvarende Energi & Transport, Teknologisk Institut Projektets formål

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT December 2014 1 Indledning/sammenfatning Energinet.dk s beregningsværktøj, ADAPT, har til formål, at belyse konsekvenser

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Energipolitiske perspektiver Varmepumper til erstatning for oliefyr i Danmark 25. maj 2011. Charlotte Forsingdal Energistyrelsen

Energipolitiske perspektiver Varmepumper til erstatning for oliefyr i Danmark 25. maj 2011. Charlotte Forsingdal Energistyrelsen Energipolitiske perspektiver Varmepumper til erstatning for oliefyr i Danmark 25. maj 2011 Charlotte Forsingdal Energistyrelsen Strategien er oplæg til forhandlinger mellem forligspartierne Flere varmepumper

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER

SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER PRISEN PÅ FODER, JORDLEJE OG JORD PLANTEAVLSKONGRES 2013 TIRSDAG D. 15 JANUAR KONTAKT Troels Schmidt trs@agrocura.dk Tlf. 24 94 72 48 Agrocura Finans og Råvarer www.agrocura.dk

Læs mere