Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed"

Transkript

1 Juni 2010 Biomasse på kraftvarmeværkerne Biomasse og affald (PJ) Mere biomasse til kraftvarme I flere af de store danske byer vil kraftvarmeværkerne i de kommende år skifte fra fossile brændsler til biomasse som brændsel. Det betyder, at fjernvarmeforsyningen i høj grad baseres på vedvarende energi, CO 2 - udledningen reduceres og afhængigheden af fossile brændsler som kul og naturgas falder. Til gengæld stiger den danske import af biomasse, særligt træpiller, som er særligt anvendelige i de eksisterende store kulfyrede kraftvarmeværker. Værkerne kan nemlig uden de store omkostninger omstilles til fyring med træpiller. Også anden biomasse kan komme på tale i de store kraftvarmeværker, herunder halm og træflis. Disse brændsler er dog vanskeligere at anvende på store kraftværker og dyrere at transportere over lange afstande. Figur 1: Anvendelsen af biomasse og affald til energi i de 27 lande i EU i perioden samt projektets vurdering af forbruget frem til Fremskrivningen er et skøn over en størrelsesorden for stigningen i biomasseanvendelse mere end en præcis prognose for den fremtidige anvendelse. Øget efterspørgsel nye udfordringer Omlægningen fra fossile brændsler til biomasse rejser en række spørgsmål. Er der overhovedet biomasse nok? Og vil den øgede efterspørgsel føre til stærkt stigende priser? Er det muligt at øge efterspørgslen efter biomasse og samtidig sikre en bæredygtig anvendelse? Vil der overve- jende blive brugt lokal dansk biomasse, eller vil importen af biomasse stige de kommende år og giver det nye problemer? Denne folder beskriver disse problemstillinger med udgangspunkt i et projekt gennemført af varmeselskaberne i København, Århus og Odense. Varmeselskaberne CTR, Københavns Energi, VEKS, Fjernvarme Fyn og AffaldVarme Århus har i starten af 2010 gennemført en undersøgelse af bio-massemarkedet. Analysen belyser bl.a. omfanget af regionale og globale biomasseressourcer, den forventede udvikling i den internationale efterspørgsel samt status og udviklingstrends for priser og marked. Endelig er et vigtigt emne biomassens bæredygtighed. Som en del af projektet blev der afholdt en workshop den 10. marts 2010 med deltagelse af en række nøgleaktører på området, og projektet deltog på den store internationale biomasseworkshop Biomass Trade and Power i Holland. På de to workshops fik projektet den nyeste viden med fra danske og internationale aktører. Udvikling i efterspørgsel I EU er efterspørgslen efter biomasse til energiformål steget jævnt siden starten af 90 erne, og særligt efter årtusindskiftet er der kommet mere fart i efterspørgslen. I dag anvender EU ca PJ biomasse om året. Biomassen anvendes i dag primært til direkte opvarmning, men særligt i Holland, Belgien og Danmark bruges biomasse i stigende omfang til el- og kraftvarmeværker. I fremtiden forventes anvendelsen af biomasse i EU at stige yderligere. EU s direktiv om vedvarende energi stiller krav om, at 20 pct. af energiforbruget som helhed skal dækkes af vedvarende energi i Det giver en stor efterspørgsel efter biomasse, som sammen Projektresumé - Undersøgelse af biomassemarkedet

2 med vindkraft er den vedvarende energikilde, som har det største potentiale på kort sigt. Efterspørgslen er dog afhængig af, at de rette incitamenter er til stede, da energi fra biomasse i dag er dyrere end energi fra fossile brændsler. Globalt er forbruget af biomasse også stigende, men trenden er ikke så markant som i EUlandene. Det Internationale Energiagentur IEA skønnes således, at den globale biomasseanvendelse stiger fra omkring 50 EJ i dag til 63 EJ i 2020 og til 84 EJ i I udviklingslandene, hvor der i dag anvendes betydelige mængder biomasse, forventes udviklingen at gå i retning af mere moderne og effektiv anvendelse til el- og kraftvarme, så anvendelse til fx madlavning får mindre udbredelse. økonomi og kommer frem til betydeligt lavere tal. En række hollandske institutioner udgav i 2008 rapporten Biomass Assessment Assessment of global biomass potentials and their links to food, water, biodiversity, energy demand and economy. I dette studie samlede bl.a. Utrecht Current world energy use Er der biomasse nok? Den øgede efterspørgsel efter biomasse rejser naturligvis nok spørgsmålet: Er der biomasse nok til rådighed? Det hurtige svar på spørgsmålet er et ja, især på kort og mellemlangt sigt, hvis biomasse kan handles internationalt og importeres til Europa. Hvis det globale energiforbrug fortsat stiger voldsomt, og hele verden satser på biomasse i stort omfang, kan den globale biomasseressource være utilstrækkelig i perioden efter Figur 2: Resultater fra internationalt studie af globale biomasseressourcer. Ifølge studiet er der på langt sigt et potentiale på EJ biomasse, der består af: Restprodukter landbrug, skov, affald (ca. 100 EJ/år), Øget anvendelse af skov ( EJ/år), Energiafgrøder: Landbrugsland mm. (120 EJ/år), Marginaljorde (70 EJ/år), Bedre dyrkningsteknologi (140 EJ/år). Der er gennemført mange undersøgelser af de tilgængelige biomasseressourcer, og resultaterne varierer betydeligt. Nogle undersøgelser er meget teoretiske og tager fx udgangspunkt i den samlede, globale biomassetilvækst, mens andre opgørelser tager hensyn til tekniske begrænsninger, miljø og bæredygtighed samt universitet en lang række studier af globale biomasseressourcer. Den samlede vurdering er, at der på langt sigt er et potentiale på EJ biomasse. Der ser dog ud til at være gode muligheder for at øge udbuddet af biomasse til energi, dels Projektresumé - Undersøgelse af biomassemarkedet Side 2

3 gennem en øget anvendelse af restprodukter fra landbrug og skov, dels ved dyrkning af energiafgrøder. Dette gælder også for Europa, hvor ressourcen ifølge Det Europæiske Miljøagentur er ca. 3 gange så stor som dagens anvendelse af biomasse. På baggrund af de forskellige studier skønner projektet, at der globalt vil være i størrelsesordenen til PJ til rådighed årligt på længere sigt. I EU skønnes der at være PJ til rådighed årligt på længere sigt. I skønnet indgår en betydelig mængde energiafgrøder. De samlede potentialer vurderes derfor ikke at kunne realiseres før efter Enhed: PJ Anvendelse i dag Ressource efter 2030 Globalt EU Danmark Tabel 1: Skøn over biomasseressourcerne til energiformål, baseret på forskellige studier. Samlet set vurderes det, at der på trods af den stigende efterspørgsel vil være biomasse nok til rådighed frem til 2020 i EU. Globalt er enighed om, at der store mængder af fast biomasse til rådighed for energiproduktion, omend tallene fra de forskellige kilder varierer. Det samlede udbud af biomasse kan derfor blive betydeligt, men der vil blive behov for store investeringer i udvikling af logistikkæder for frembringelse og transport af biomassen. tilvæksten er uudnyttet, for eksempel Rusland og Canada hvor skovarealerne er enorme og befolkningen lille, eller plantager i USA og Brasilien, hvor tilvæksten er meget stor på grund af et varmt klima. Bæredygtighed I de seneste år er der kommet fokus på, at skovbrug og landbrug skal foregå på en bæredygtig måde. Ønsket om bæredygtighed skyldes især, at øget efterspørgsel efter landbrugsjord og tropiske træprodukter har medført gigantiske tab af skovområder i de tropiske egne. Andre skovområder omlægges til egentlig plantagedrift, og der er bekymring for, at moderne landbrug visse steder udpiner jorden og skader biodiversiteten. Biomasse til energiformål er i altovervejende grad restprodukter fra skov- og landbrug. Det er derfor en bekymring for, om den store forventede vækst i efterspørgslen fra energisektoren vil ændre dyrkningsmetoder herunder ved at en (for) stor del af materiale fra udtyndinger mv. fjernes fra skoven. I ekstreme En betydelig forøgelse af biomasseanvendelsen i Europa vil sandsynligvis betyde, at man i de kommende år vil se en stigende import af biomasse til Europa. Der vil formentlig blive en betydelig import af træpiller til EU, da træpiller relativt nemt kan afbrændes på eksisterende, kulfyrede værker. I dag har 95 pct. af den faste biomasse, der anvendes i Europa, oprindelse i Europa. Oplagte kilder til at forsyne EU med bioenergi er eksisterende skovområder hvor Ved import af store mængder træ til Europa er det vigtigt at sikre bæredygtigheden. tilfælde kan den samlede vedmasse mindskes, idet yngre træer får større økonomisk værdi ved den større efterspørgsel. Dette kan have negative effekter på skoven som CO 2 -bank og på biodiversitet. Projektresumé - Undersøgelse af biomassemarkedet Side 3

4 I flere lande har den stigende efterspørgsel medført et pres på handelsselskaber og kraftværker for sikre, at den anvendte biomasse er bæredygtig. Det er blandt andet baggrunden for dannelsen af Green Gold Label som anvendes af store kraftværksselskaber i Belgien og Holland. Det er hidtil den eneste certificeringsordning direkte møntet på bioenergi. Mange andre certificeringsordninger vil kunne tilpasses bioenergi. For eksempel de velkendte certificeringsordninger for bæredygtig skovdrift FSC og PEFC. EU Kommissionens krav til bæredygtighed I forbindelse med fremlæggelsen af EU s direktiv for vedvarende energi blev der opstillet bæredygtighedskriterier for flydende, men ikke for faste biobrændsler. Efterfølgende har EU Kommissionen arbejdet med at vurdere bæredygtighedskriterier og certificering for enkelte aktør i markedet at tage stilling til bæredygtighed. Grunden er blandt andet, at skovbrug og landbrug i EU i dag allerede anses at være bæredygtigt. Rapporten tager dermed ikke i tilstrækkeligt omfang højde for forventningerne om øget import af biomasse fra lande uden for EU. Såkaldte restprodukter fra lande udenfor EU (især udviklingslande) er usikre, idet der kan være tale om produkter, der bidrager til ikkebæredygtig skovdrift. Lokale certificeringsordninger er ikke altid en garanti. Hvis der ikke er tale om restprodukter, eller hvis biomassen kommer fra lande udenfor EU, kan der opstå særlig usikkerhed om bæredygtighed, herunder konkurrence med fødevarer, biodiversitet og CO 2 -effekt. I disse tilfælde vil det være en god rettesnor at anvende EU s vejledende kriterier for bæredygtighed. Marked og handelspladser Hovedparten af biomassen anvendes i dag lokalt, men international handel med fast biomasse er under udvikling. Det er overvejende træpiller, der handles internationalt, da anden fast biomasse som træflis og halm fylder mere og er vanskeligere at håndtere. I Europa anvendes ca. 8 mio. tons træpiller årligt og markedet for træpiller er under hastig udvikling. Det forventes, at biomasseanvendelsen vil stige voldsomt i Europa, fx her på et værk i Tyskland. faste biobrændsler, og i februar 2010 udgav kommissionen sin rapport om sagen. Heri anbefales, at der ikke (som for flydende brændsler) opstilles bindende kriterier for bæredygtighed, men kun vejledende kriterier. Det er således op til det enkelte medlemsland eller den Der er en overkapacitet på træpillefabrikkerne i Europa på næsten 100 pct. lige nu, og det skyldes bl.a. forventninger til en stor udvikling i efterspørgslen, som endnu ikke er blevet en realitet. I løbet af en årrække kan der være kapacitetsbegrænsninger på træpillefabrikker, men en stabil, stor efterspørgsel vil betyde øgede investeringer i kapacitet. Træpiller handles almindeligvis på direkte kontrakter mellem leverandør og aftager, og der sker kun begrænset finansiel handel med træpiller. Der er ingen international børs eller Projektresumé - Undersøgelse af biomassemarkedet Side 4

5 spothandel for træpiller i dag. I Holland har energibørsen Endex dog etableret en prisnotering for træpiller, hvor der opstilles forward priser ved ugentligt at indhente informationer fra aktører på området. Repræsentanter for Endex har i marts 2010 tilkendegivet, at de er langt i forhandlinger omkring etablering af en egentlig handelsplads for træpiller i samarbejde med Rotterdam Havn. Dermed vil der blive etableret en egentlig børs med referencepriser for træpiller. Det er hensigten på længere sigt også at inkludere andre typer af biomasse. Også i andre lande er der etableret prisnoteringer, fx det finske FOEX og det engelske Argus. Ved etablering af prisindeks eller egentlige handelspladser opnås Figur en mere 2.2 Basisfremskrivningens gennemsigtig år tilvækst i Danmark. af VE prisudvikling. Endvidere kan troværdige prisindeks anvendes som reference i kontrakter. Projektresumé - Undersøgelse af biomassemarkedet Side 5 Energiforsyningssikkerhed i Danmark, Bilagsrapport Fremtidige priser Det er svært at forudsige de fremtidige priser på faste biobrændsler. Det er dog sandsynligt, at Vindenergi Andet Omgivelsesvarme Halm Affald (VE) man i fremtiden vil se, at to typer markeder PJ er fremherskende: Figur 3: Energistyrelsens forventninger til forøgelse af anvendelsen af vedvarende energi frem lokale markeder med 3. VE-ressourcer i Danmark mod lokale biobrændsler som flis, halm og internationale Ved danske markeder vedvarende med energiressourcer Figuren ovenfor forstås ikke-fossile viser Energistyrelsens energikilder, forventninger til forøgelsen af anvendelsen af VE fra der befinder sig på el dansk jord, i dansk søterritorium eller i dansk luftrum. Det skal bemærkes, at geotermisk energi brændsler som træpiller. Hidtil har prisen på medtages, selv om den faktisk ikke er vedvarende, men udtømmes efterhånden. Den potentielle træpiller været forholdsvis konstant og kun i udnyttelse er dog så beskeden, at energien kan række til flere hundrede år, og derfor kan anses s mindre grad påvirket af vedvarende. svingninger i fossile priser og konjunkturudsving. Energistyrelsen og Det ses, at anvendelsen af træ, som primært EU Kommissionens projekt Danmarks Green-X landareal forventer er ca forventes km 2 og havarealet, at ske i fjernvarmesystemerne, der omfatter søterritoriet udgør og den eksklusiv moderate prisstigninger økonomiske frem mod zone / fiskeriterritoriet en stor er ca. del af væksten. km². Grundlæggende Hvis denne omstilling er de vedvarende energikilder, bortset fra geotermi, ikke baseret sker på som solindfaldet forventet, på skal jordens der andre overflade. tiltag til Der er stor sandsynlighed for, at man i Danmark vil søge at nå en for at nå VE-målet. Det stor årlige del af solindfald VE-målet på ved Danmarks overflade er illustreret på figur 3.1 og udgør i gennemsnit ca 1000 kwh/m 2 svarende til 3,6 GJ/m 2. Hvis solindfaldet kunne udnyttes fuldt ud, vil Danmarks omstilling af eksisterende kulfyrede kraft- nuværende energiforbrug på ca. 850 PJ kun dækkes af solindfaldet på et areal på ca. 230 km 2 svarende til ca. 0,5 pct. af landarealet eller mindre end arealet af Langeland. varmeværker til biomasse. Men kraftværkerne har ikke i sig selv en forpligtelse til at anvende VE, og de vil derfor til enhver tid anvende det mest økonomiske brændsel. Den danske regering har derfor en interesse i at indrette tilskud og afgifter, så prisen for biomassebaseret kraftvarme aldrig overstiger kulreferencen. Energistyrelsen udarbejder årligt en såkaldt basisfremskrivning for danske energiforbrug og -produktion, senest i maj Basisfremskrivningen viser, at Danmark kan forventes næsten at nå EU s mål for VE i 2020 uden yderligere politiske tiltag. Dette forudsætter dog, at anvendelsen af biomasse og særligt af træpiller stiger betydeligt over de kommende Tilvækst i VE Biogas Energiafgrøder Solenergi Træ

6 Biomasse i de store fjernvarmesystemer i fremtiden De store fjernvarmesystemer i Århus, Odense og Hovedstadsområdet skal over de kommende år reducere CO 2 -emissioner og øge andelen af vedvarende energi. Der er i de fleste tilfælde god økonomi i at omstille eksisterende naturgas- og kulfyrede kraftvarmeværker til biomassefyring. På kort til mellemlangt sigt er det nemmest, hurtigst og mindst investeringstungt at ombygge de eksisterende kulfyrede kraftvarmeværker til træpillefyring. Udfordringer på kort sigt I de kommende år vil der være tilstrækkeligt med træressourcer til at forsyne kraftvarmeværkerne med træpiller. Hovedparten af træpillerne vil komme fra import til Danmark fra lande over hele verden. For fjernvarmeselskaber og kraftvarmeproducenter er der to store usikkerheder for anvendelse af træpiller i de kommende år: Bæredygtighed. Kan det sikres at den anvendte biomasseressource er bæredygtig? Brændselspriser. Hvordan udvikler brændselsprisen og rammebetingelserne sig? Det er meget vigtigt at sikre bæredygtighed af den anvendte biomasse. Aktørerne er i store træk enige om, at dette bør være et EU anliggende. Dette er endnu ikke på plads, hvilket betyder, at varmeselskaberne må være ekstra årvågne på dette felt, især med importeret biomasse. Opfyldelsen af Danmarks VE mål er afhængig af, at biomasseanvendelsen stiger derfor må rammerne tilpasses, hvis prisen alligevel stiger så meget, at kraftværkerne vil tilbage på kul. Rammebetingelserne for biomasse til varme i Danmark er internationalt set gode energiafgifterne i Danmark er høje og da biomasse til varme er afgiftsfritaget, får man indirekte et betydeligt tilskud. Anbefalinger om bæredygtighed: Hvis der er tale om restprodukter fra skovbrug og landbrug i EU lande er man på den sikre side. Såkaldte restprodukter fra lande udenfor EU (især udviklingslande) er usikre. Hvis der ikke er tale om restprodukter, eller hvis biomassen kommer fra lande udenfor EU, er vejledningen i Kommissionens rapport om bæredygtighedskrav for faste biobrændsler en god rettesnor. Kontrol af bæredygtighed og certificering bør håndteres af EU eller af den danske stat gennem bindende kriterier, således at producenter ikke kan spille forskellige aftagere ud mod hinanden. Varmeselskaberne bør kræve, at biobrændsler, der anvendes i kraft-værkerne, er oprindelsesdokumenteret, og som udgangspunkt lever op til Kommissionens anbefalinger. Ved anvendelse af restprodukter fra tropisk skov bør der i særlig grad lægges vægt på certificering af bæredygtighed. Der forventes ikke store prisstigninger for biomasse på kort til mellemlangt sigt, men prisen kan bevæge sig en del fra måned til måned og år for år, da en stor udbygning med biomasse kan give midlertidige flaskehalse i markedet. Gode aftaler mellem varmeselskaberne og kraftværkerne spiller en vigtig rolle, da det kan reducere usikkerhed og sikre lave varmepriser. Anbefaling vedrørende marked og priser: Markedet for biobrændsler er ungt, og der er fortsat usikkerhed om, hvordan markederne og priserne vil udvikle sig. Det er også usikkert, hvordan kontrakter mellem varmesiden og kraftværkerne bedst udformes, eftersom der ikke er en troværdig prisreference på biomasse. Dette er derfor et vigtigt område for varmeselskaberne at følge og undersøge nærmere. Projektresumé - Undersøgelse af biomassemarkedet Side 6

7 Udfordringer på lidt længere sigt På lidt længere sigt er der følgende muligheder i varmeproduktionen for at reducere anvendelsen af fossile brændsler og få mere biomasse ind i forsyningen: Fortsat anvendelse af eksisterende, store kraftvarmeværker til træpiller. Etablering af forbehandlingsanlæg på de kulfyrede kraftvarmeværker til bredere og mere fleksibelt biobrændselsvalg. Etablering af såkaldt dedikerede biomasseanlæg med et bredere og mere fleksibelt brændselsvalg. Valg af teknologi kræver en afvejning af på den ene side investeringens størrelse og på den anden side muligheden for mere fleksibilitet og adgang til større udbud og dermed billigere brændsler. Desuden er den teknologiske usikkerhed vigtig. Er teknologien robust? Hvad er investering og driftsomkostninger? Der er flere typer biomasse til forskellige priser, og lige nu er det ikke til at sige, om træpiller er den rigtige vej på længere sigt set fra varmesidens synspunkt. Dette bør derfor også kortlægges nærmere, inden store nye investeringsbeslutninger træffes. Endelig skal biomasseløsningerne på længere sigt ses i sammenhæng med mulighederne for anvendelse af anden VE såsom solvarme, geotermi osv. Projektet Undesøgelse af biomassemarkedet er udført af Varmeselskaberne CTR, Københavns Energi, VEKS, Fjernvarme Fyn og AffaldVarme Århus. Ea Energianalyse har været konsulent på opgaven.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Hovedstadsområdets fjernvarmesystem i 2050 hvad fortæller perspektivscenarierne? Langsigtede analyser viser vejen til grøn og konkurrencedygtig fjernvarme i et energisystem

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden Med delanalyse af betydningen for elsystemet af 500.000 elbiler i Norden Januar 2011 Udarbejdet for: Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt

Læs mere

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 114 Offentligt Ea Energianalyse CO 2 udledning fra fremtidens personbiler i Norden med delanalyse af betydningen for el-systemet af 500.000 el-biler i Norden Udarbejdet

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Biomasse og geotermi

Biomasse og geotermi Biomasse og geotermi i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Af Mikkel Ellung Larsen Speciale fra Teksam december 2010 Vejleder: Thomas Budde Christensen Bivejleder: Jan Andersen ENSPAC ROSKILDE UNIVERSITET

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere