2 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi"

Transkript

1

2 2 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi

3 Indhold 1. Baggrund Mål, rammer og afsæt Fokusområder Patientoplevet kvalitet Mennesker med kroniske sygdomme Medicinering Det kortvarige akutte forløb Implementering Evaluering og justering af kvalitetsstrategien Kommissorium for Følgegruppe til implementering af tværsektoriel kvalitetsstrategi

4 1. Baggrund Med godkendelsen af sundhedsaftalerne i besluttede Region Syddanmark og de syddanske kommuner, at udarbejde og implementere en fælles kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde. Den fælles kvalitetsstrategi skal danne rammen om en fortsat udbygning af et tæt samarbejde mellem aktørerne på sundhedsområdet et samarbejde, der er afgørende for kvaliteten for de patienter, der modtager tilbud på tværs af sektorerne. Patienterne er generelt tilfredse med sygehusene, lægerne og kommunernes social- og sundhedstilbud, men en del patienter giver udtryk for, at der mangler sammenhæng i sundhedstilbuddene, og at kommunikationen mellem de tre parter ikke er tilstrækkelig 1. Netop hensynet til styrkelsen af sammenhængen indgår som et centralt element i sundhedsaftalerne. Denne udfordring skal løftes i fællesskab. En fælles kvalitetsstrategi skal bidrage til, at patienter oplever høj kvalitet og sammenhæng i de tværgående patientforløb og understøtte fælles terminologi, læring og videndeling på tværs af sektorerne. Kvalitetsstrategien er et politisk styringsværktøj, som skal bidrage til at konkretisere sundhedsaftalens vision, Fælles Sundhed ii. 2. Mål, rammer og afsæt Sundhedsaftalerne Kvalitetsstrategien tager afsæt i sundhedsaftalerne Nærmere bestemt drejer det sig om: Visionen Fælles Sundhed, særligt visionens to perspektiver: Borgere og patienter oplever sammenhæng og Samarbejde giver sammenhæng, samt initiativet På vej mod fælles kvalitetsmål. Grundaftale om kvalitet og opfølgning, særligt afsnit 4.1 Udarbejdelse af kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde. Afsættet i sundhedsaftalerne betoner særligt, at borgeren/ patienten skal opleve, at indsatserne i overgangene mellem sektorerne er sammenhængende og af høj kvalitet. Det er ligeledes en høj prioritet, at der er tillid og respekt på tværs af sektorerne, fælles læring og en udstrakt videndeling. Formål Kvalitetsstrategiens overordnede mål er kvalitetsudvikling. Det indebærer, at indhentet viden giver anledning til læring, og følges op med handling og justeret planlægning og/eller praksis i sektorerne og den fælles organisering. Tilvejebringelse af data er ikke slutpunktet. Strategien gælder for de tre sektorer i det fælles sundhedsvæsen: Region Syddanmark, praksissektoren i Region Syddanmark og de 22 kommuner. Og den omfatter både det somatiske og det psykiatriske område. Handle Planlægge Udføre Undersøge Forskellige rammer fælles mål Region, kommuner og almen praksis er underlagt forskellige rammer og præget af forskellige styringslogikker og kulturer. Dette gælder også i forhold til arbejdet med kvalitetsudvikling. Kvalitetsstrategien er udarbejdet med respekt for sektorernes forskelligheder - og at der arbejdes med sektorspecifik og tværsektoriel kvalitetsudvikling i andre regi. Samtidig sætter den et fælles overordnet mål: Kvalitetsudvikling på det tværsektorielle sundhedsområde til gavn for patienten og det samlede behandlings- og rehabiliteringsforløb. 1 Jf. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). 4 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi

5

6 Ikke alle indikatorerne, som indgår i den tværsektorielle kvalitetsstrategi, er fuldt operationaliserede. Operationalisering af indikatorerne er et led i implementeringen af strategien (se afsnit 4). Sundhedsstyrelsens indikatorer på sundhedsaftaleområdet iii Der er i regi af Sundhedsstyrelsen udviklet 13 indikatorer med henblik på, at regioner og kommuner anvender dem i planlægningen af og opfølgningen på sundhedsaftalerne. Indikatorerne indgår i strategien i det omfang, de er relevante for de opstillede fokusområder. Det samlede indikatorsæt vil blive inddraget i den løbende opfølgning på vision Fælles Sundhed og sundhedsaftalen i regi af Sundhedskoordinationsudvalget, Det Administrative Kontaktforum og de lokale samordningsfora. Indikatorerne håndteres efter kvalitetsstrategiens principper, med sigte på identificering af forbedringsområder, læring og udvikling. 3. Fokusområder Kvalitetsstrategien udmøntes på fire fokusområder: Patientoplevet kvalitet, mennesker med kroniske sygdomme, medicinering og det kortvarige akutte forløb. Patienternes oplevelse af kvalitet i de tværgående forløb er en vigtig indikator for at samarbejdet virker. Det er samtidig en central del af visionen Fælles Sundhed, at borgere og patienter oplever sammenhæng. Borger-/patientperspektivet skal stå stærkere i den tværsektorielle indsats. Mennesker med en kronisk lidelse har ofte løbende kontakt med alle tre sektorer. Sammenhæng og kontinuitet er afgørende for kvalitet i forløbene. Det forudsætter fælles læring, udvikling og fælles sprog. En række undersøgelser har vist, at der er store udfordringer på medicinområdet ikke mindst i overgangene mellem sektorer, når medicinoplysninger overdrages og fornyes. Det fælles medicinkort vil løfte en del af udfordringerne, men der vil fortsat være store potentialer for kvalitetsudvikling på området også i forhold til at indfri mulighederne og undgå de risici, det fælles medicinkort medfører. Accelererede patientforløb og etableringen af de fælles akutmodtagelser er en gennemgribende ændring det behandlede sundhedsvæsen. Forventninger til betydningen for det tværsektorielle sundhedsområde varierer, og der er endnu ikke tilstrækkelige erfaringer og viden. Derfor er monitorering vedr. den akutte/korttidsindlagte patient et vigtigt fokus. 3.1 Patientoplevet kvalitet Afgrænsning Fokusområdets sigte er at måle patientoplevet kvalitet blandt udvalgte patientgrupper, herunder patienten i et kortvarigt akut og tværsektorielt forløb jf. afsnit 3.4. Da der ikke er tidligere erfaringer at lægge til grund, er ambitionen at udvikle og afprøve undersøgelsesdesigns. Der opstilles en model, som retter sig mod tværsektorielle indsatser og sektorovergange, hvor samarbejdet sektorerne imellem er vigtigt for patientforløbet, og mod de indsatser i den enkelte sektor, som har umiddelbar betydning for sektorovergangen. Formål Formålet er at skabe forudsætningen for at kunne gennemføre valide undersøgelser af den patientoplevede kvalitet i sektorovergange. 6 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi

7 Der indsamles løbende viden om de somatiske og psykiatriske lokale samordningsforas behov for værktøjer til 1) at håndtere afrapporteringen af patienttilfredshedsundersøgelser i overensstemmelse med kvalitetscirklen, så der skabes et grundlag for læring og kvalitetsudvikling og 2) at udvikle egne undersøgelser ud fra nedenstående generiske model og spørgeramme. På dette grundlag, indledes der dialog med de lokale samordningsforas, med henblik på at imødekomme behovet. Generisk model Der udvikles en generisk model for kortlægning af den patientoplevede kvalitet for patienter i tværsektorielle forløb. Modellen omfatter en generisk spørgeramme, metodebeskrivelse og organisering. Modellen udarbejdes under inddragelse af patienter og pårørende. Desuden inddrages sundhedsaftaleindikatorer vedr. patienttilfredshed 2 og relevante spørgsmål fra LUPundersøgelsen, herunder også undersøgelsen vedr. graviditet, fødsel og barsel, når denne foreligger. Opfølgningen består således i en monitorering af udvalgte patientgruppers oplevelse af kvalitet, koordination og kontinuitet i sektorovergange. Målsætning Målet er, at andelen af patienter i Syddanmark, som målt på de to sundhedsaftaleindikatorer oplever samarbejdet og kommunikationen mellem sektorerne godt eller virkelig godt er højere end landsgennemsnittet, og at andelen er stigende for begge indikatorer. På baggrund af de første målinger sættes præcise måltal. Det er endvidere målet, at den patientoplevede kvalitet er stigende for de patientgrupper, som udvælges til monitorering i syddansk regi efter den generiske model. Værktøjer til opfølgning / handlingsplan Der udvikles en generisk model, herunder metode og spørgeramme, til kortlægning af udvalgte patientgruppers tilfredshed med kvalitet, herunder særligt koordination og kontinuitet i sektorovergange. Mulighederne for at udtrække relevante populationer (fx ældre medicinske patienter med løbende kontakt til de tre sektorer) undersøges, herunder afklaring af juridiske udfordringer og evt. indhentelse af relevante tilladelser fra Datatilsynet. Der iværksættes en spørgeskemaundersøgelse for en første relevant udvalgt patientgruppe. Efter pilottest afvikles undersøgelsen med fast kadence i en begrænset periode. Finansiering og fordeling af udgifter mellem sektorerne skal aftales nærmere 3. Resultatet afrapporteres til Sundhedskoordinationsudvalget, Det administrative Kontaktforum og de lokale samordningsfora sammen med afrapportering af de to sundhedsaftaleindikatorer og relevante spørgsmål fra LUP-undersøgelsen vedr. graviditet, fødsel og barsel når denne foreligger. Hvis der opleves behov for det i de lokale samordningsfora, udvikles der et koncept for håndtering af data for patientoplevet kvalitet med henblik på læring, kvalitetsudvikling og yderligere videnindsamling (fx fokusgruppeinterviews, tracing mv.), samt egne undersøgelser ud fra den generiske model, og der tilbydes læringsseminarer herom. Behovet afdækkes løbende. I erkendelse af, at der er tale om nyt land faciliteres et forskningsprojekt om patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb. Der indgås aftale med en relevant forskningsinstitution om gennemførelse af et sådant forskningsprojekt. Grundaftale om kvalitet og opfølgning Fokusområdet erstatter initiativer i Grundaftale om kvalitet og opfølgning om undersøgelse af patientoplevet kvalitet, bortset fra nationale initiativer (fx LUP). 3.2 Mennesker med kroniske sygdomme Afgrænsning Fokusområdets sigte er at skabe forudsætninger for en kvalificeret og struktureret opfølgning på den tværsektorielle indsats over for mennesker med kronisk sygdom. Desuden er sigtet at udvikle og fremme metoder dels til sikring af fælles sprog (ICF-terminologi 4 i overensstemmelse med gældende udgave af Fælles Sprog ) og metoder til monitorering af den tværsektorielle indsats. Formål Fokusområdet har overordnet til formål at sikre fremdriften i de tværsektorielle indsatser for kronisk syge. Dette søges opnået ved i første omgang at tilvejebringe status og overblik vedr. patientuddannelsestilbud i kommuner og på sygehuse i henhold til de vejledende patientforløbsprogrammer iv. Desuden skal der udvikles metoder til at monitorere de aftalte indsatser, og der skal udvikles redskaber til at understøtte stratificeringen og det fælles sprog. 2 De af Sundhedsstyrelsen udarbejdede indikatorer vedr. patientoplevet samarbejde og kommunikation mellem hospital og kommune ved udskrivelse og patientoplevet samarbejde og kommunikation mellem hospital og almen praksis ved udskrivelse. 3 Det Administrative Kontaktforum træffer på baggrund af et forelagt budget beslutning om fordelingen. 4 ICF: International kvalifikation af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. 7

8 Indikatorer og opfølgning - Andelen af alment praktiserende læger, som har implementeret datafangst, samt andelen af alment praktiserende læger, som benytter ICPC-kodning. - Antal patientuddannelsestilbud på kronikerområdet på sygehusenes og i kommuner opgjort ift. formål og indhold. - Antal patienter, som har gennemført et patientuddannelsestilbud på kronikerområdet. - Antallet af henvisninger fra sygehus og almen praksis til kommunale forebyggelsestilbud, samt antallet af slutmeldinger på kommunale tilbud til almen praksis, når forudsætningerne for dette er til stede. Det forventes, at der kan anvendes kvalitetsdata vedr. stratificering og patientens plan fra kronikerplatformen (Shared Care Platform), når denne er udbredt (se it-strategi for det tværsektorielle sundhedssamarbejde for v ). Når disse data foreligger, kan der udvikles indikatorer for stratificering og patientens plan. Samtidig er der i regi af DAK nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af indikatorer for vurdering af egenomsorgsevne for personer med kronisk sygdom. Værktøjer til opfølgning / handlingsplan - Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse til sygehuse og kommuner med henblik på kortlægning af patientuddannelsestilbud til kronisk syge, derunder anvendelsen af stratificering, kapacitet og aktivitet. Der gennemføres en kortlægningen med fast kadence, der fastlægges via følgegruppen. - Der skal iværksættes initiativer til udvikling af det fælles sprog (ICF-terminologi og gældende udgave af Fælles Sprog). - Der tages initiativer til operationalisering og formidling af stratificeringsfirkanten. - Der skal udvikles redskaber til monitorering af den tværsektorielle proceskvalitet, f.eks. gennem monitorering af antal henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud og antal slutmeldinger til almen praksis. Grundaftale om kvalitet og opfølgning Fokusområdet supplerer Grundaftalen om Kvalitet og opfølgning vedr. monitorering af Grundaftalen om indsatsen for kronisk syge Medicinering Afgrænsning Fokusområdet sigte er at skabe sammenhæng og kommunikation om medicinering, hvor flere sektorer er inddraget og reducere antallet af alvorlige medicineringsfejl. Fokusområdet håndteres i erkendelse af, at medicinering foregår i et komplekst system med mange aktører på forskellige niveauer i sundhedsvæsenet, at der er iværksat en række lovende initiativer på området og at en stor del af kvalitetsudviklingen nødvendigvis må foregå i de enkelte sektorer. Fokusområdets sigte er at videreudvikle rammen for den løbende kvalitetsudvikling, herunder løbende ledelsesinformation, som kan understøtte arbejdet i regi af de lokale samordningsfora og de kommunalt lægelige udvalg. Indsatserne på medicineringsområdet skal ses i sammenhæng med andre indsatser, bl.a. kommunikation om indlæggelse og udskrivning i regi af SAM:BO vi og samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet vii viii5. Formål Fokusområdets formål er at understøtte sikker medicinering i samarbejdet mellem patienterne og sundhedspersonalet i de tre sektorer, herunder særligt: - Opmærksomhed om styrker, svagheder, potentialer og risici ved ibrugtagning af det fælles medicinkort (FMK). - Sygehusets kommunikation til kommune og egen læge om medicinering i forbindelse med udskrivning, samt kommunens kommunikation til sygehuset om patientens nuværende medicinering ved indlæggelse, jf. SAM:BO og samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet. - Udbredelse af dosisdispensering til relevante patienter. - Behandling af alvorlige utilsigtede hændelser i sektorovergange vedr. medicinering med henblik på læring og videndeling. - Medicingennemgang efter udskrivelse. - Medicinhåndtering på bosteder, hvor der ikke er sundhedsfagligt personale tilknyttet. - Udvalgte lægemidler og lægemiddelformer, som medfører en risiko for manglende effekt, bivirkninger, ressourcespild eller alvorlige utilsigtede hændelser. Indikatorer og opfølgning - Kortlægning af antallet af polyfarmacipatienter opdelt på kommune- og sygehusoptageområdeniveau. - Antal praksisydelser med relevans for medicingennemgang (opsøgende hjemmebesøg, opfølgning og koordination efter udskrivelse i eget hjem og opfølgning og koordination efter udskrivelse i lægens konsultation) opgjort pr. polyfarmacipatient og opdelt på kommune- og sygehusoptageområdeniveau. - Antal/andel, som modtager dosisdispenseret medicin opdelt på kommune- og sygehusoptageområdeniveau. 5 Samarbejdsaftale for det psykiatriske område og Samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område. 8 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi

9 - Medicinoplysninger indgår i epikrise, ambulantnotat, indlæggelsesrapport og udskrivningsrapport som beskrevet i SAM:BO, vurderet via audit. - De lokale samordningsfora behandler alvorlige utilsigtede hændelser i sektorovergange vedr. medicinering, med henblik på læring og videndeling jf. vejledningen om utilsigtede hændelser i sektorovergange ix. Målsætning vedr. ældre polyfarmacipatienter Det er målet, at antallet af ældre polyfarmacipatienter (personer over 75 år, som har fået ordineret mindst 6 forskellige l ægemidler) som en gang årligt får foretaget medicingennemgang ved egen læge er stigende 6. Værktøjer til opfølgning / handlingsplan - Udarbejdelse af anbefalinger til alle sektorer vedr. styrker og svagheder i forbindelse med indførelse af FMK. - Udarbejdelse af ledelsesinformation med halvårlig kadence til brug for drøftelse af medicinering i de lokale samordningsfora. - Anbefaling til de lokale samordningsfora, om behandling af medicineringsområdet, herunder forslag til sagsfremstillinger på de udvalgte områder. Arbejdet koordineres med aftalen i Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning om systematik i medicingennemgang for ældre patienter x, udmøntningen af handlingsplanen for den ældre medicinske patient xi og It-strategi for det tværsektorielle sundhedssamarbejde for Det kortvarige akutte forløb Afgrænsning Fokusområdet vedrører håndteringen af den akutte patient med kortvarige forløb gennem fælles akutmodtagelser, og den betydning det har for det tværsektorielle sundhedssamarbejde. - Akutte patienters oplevelse af samarbejde og kommunikation jf. afsnit Genindlæggelsesfrekvens jf. Sundhedsstyrelsens indikator. - Antal færdigbehandlingsdage (sundhedsaftaleindikator). Indikatorerne afrapporteres sygehusvist og kommunevist hvor det er muligt. Målsætning Indikatorerne vurderes i forhold til følgende målsætning: - akutte patienters oplevelse af samarbejde og kommunikation er på niveau med,eller bedre end for den samlede respondentgruppe i den Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser, og patienttilfredsheden blandt akutte patienter er stigende. - antallet af genindlæggelser jf. Sundhedsstyrelsens indikator er nedadgående. Værktøjer til opfølgning/handlingsplan To gange årligt forelægges Sundhedskoordinationsudvalget, Det Administrative Kontaktforum og de lokale samordningsforum en afrapportering af de oplistede indikatorer. Materialet lægges til grund for en drøftelse af kvalitetssikring af akutte patientforløb, hvor patienten er i kontakt med alle tre sektorer. Følgegruppen til SAM:BO har nedsat en arbejdsgruppe, som har til opdrag at komme med forslag til model for kvalitetsmonitorering af SAM:BO på baggrund af rapporten Tværsektoriel audit af SamBo aftaler i Region Syddanmark (Center for Kvalitet. 2010). Arbejdet omfatter specifikt forløb med indlæggelse og udskrivelse gennem de fælles akut modtagelser. Relevante resultater fra arbejdet kan indarbejdes i afrapporteringen. Formål Fokusområdets formål er kvalitetssikring af kortvarige akutte patientforløb, hvor patienten er i kontakt med alle tre sektorer. Den løbende implementering af de fælles akutmodtagelser belyses, idet indikatorer ligges til grund for en tværsektoriel dialog om sikring af kvaliteten i de akutte tværsektorielle forløb. Indikatorer og opfølgning Der sker opfølgning på følgende indikatorer: - Andel af det samlede antal indlagte, der udskrives inden 48 timer fra de fælles akutmodtagelser 6 Jf. Aftale i Samarbejdsudvalget vedrørende almen lægegerning om systematik i medicingennemgang for ældre patienter. 9

10 4. Implementering Det administrative Kontaktforum nedsætter en tværsektoriel følgegruppe med repræsentanter fra de tre sektorer, som har til formål at implementere initiativerne i den tværsektorielle kvalitetsstrategi og sikre den løbende udvikling. Følgegruppen udarbejder projektbeskrivelser for de enkelte fokusområder, sagsfremstillinger i forbindelse med afrapportering af monitoreringsresultater mv. og kan efter behov nedsætte ad hoc grupper på områderne. Følgegruppens formandskab er delt mellem Region Syddanmark og kommunerne. Formandskabet har ansvaret for, at fremdriften i implementeringen af kvalitetsstrategien løbende afstemmes med DAK. Følgegruppen sammensættes i øvrigt, så kompetencer inden for de fire fokusområder er repræsenteret. Der opstilles en procesramme for gruppen, som sikrer, at de første resultater foreligger til behandling i Følgegruppen kan foreslå yderligere relevante indikatorer og initiativer til Det Administrative Kontaktforum på baggrund af strategiens fokusområder. Følgegruppen refererer til Det Administrative Kontaktforum. Et kommissorium for følgegruppen forelægges til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum. 5. Evaluering og justering af kvalitetsstrategien Kvalitetsstrategien har taget fat på fire væsentlige fokusområder, men behovet for at arbejde med kvalitet i det tværsektorielle felt ud fra en fælles strategisk ramme er større. Derfor anbefales det, at kvalitetsstrategien i forbindelse med udarbejdelsen af nye sundhedsaftaler evalueres og udvikles, og at tidligere fokusområder erstattes med nye, i takt med at initiativerne gennemføres og kommende sundhedsaftaler indgås. Det må forventes, at implementeringen af kvalitetsstrategien vil strække sig over flere år og muligvis over flere sundhedsaftaleperioder. Det anbefales, at kvalitetsstrategien indgår som bilag til sundhedsaftalerne. Referencer: i Sundhedsaftalerne : ii Fælles Sundhed: iii Sundhedsstyrelsens indikatorer på sundhedsaftaleområdet: Sundhedsaftaler/Evaluering_af_sundhedsaftaler.aspx iv Patientforløbsprogrammer for KOL, diabetes, hjerte og ryg: v It-strategi for det tværsektorielle sundhedssamarbejde for : vi SAM:BO: vii Samarbejdsaftale for det psykiatriske område: viii Samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område: ix Håndtering af utilsigtede hændelser i sektorovergange: x Aftale i Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning om systematik i medicingennemgang for ældre patienter: xi Handlingsplan for den ældre medicinske patient: /December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/ Handlingsplanaeldre-medicinsk-patient/National-handlingsplan-for-den-%C3%A6ldre-medicinske-patient.ashx 10 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi

11 Kommissorium for Følgegruppe til implementering af tværsektoriel kvalitetsstrategi Godkendt i Det Administrative Kontaktforum, 20. september Baggrund I henhold til Tværsektoriel kvalitetsstrategi - Fælles strategi for sygehusene, praksissektoren og de 22 kommuner i Region Syddanmark - nedsættes en følgegruppe. Følgegruppens formål Følgegruppen har til formål at: Bidrage til at implementere initiativerne i Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde i Syddanmark i samarbejde med parterne og de lokale samordningsfora, samt sikre den løbende udvikling i arbejdet med strategien. Arbejdet skal tage hensyn til sektorernes forskellige rammer og styringslogikker, og der skal sikres gennemskuelighed i mål og metoder for parterne. Udmønte og operationalisere initiativerne i kvalitetsstrategien, eksempelvis gennem projektbeskrivelser for de enkelte fokusområder. Indledningsvis indhente fornødne data og udarbejde monitoreringsrapporter for de i strategien beskrevne indikatorer. På længere sigt, at bidrage til at indarbejde dataleverancer og afrapportering i eksisterende og eventuelt supplerende afrapporteringsplatforme. Fremlægge afrapportering af monitoreringsresultater og statusrapporter i forbindelse med implementering af strategien. Sikre kobling til øvrige kvalitetsfremmende tiltag vedr. fokusområder i sundhedssamarbejdet, f. eks handlingsplan vedr. Den Ældre Medicinske Patient, arbejdet vedr. operationalisering af stratificeringen af kronisk syge, samt handleplan vedr. dosisdispensering af medicin m.v. Bidrage til udarbejdelsen af afsnit vedr. kvalitet i grundaftale for sundhedsaftalerne. Følgegruppen kan efter behov nedsætte ad hoc grupper på områderne. Følgegruppen kan foreslå yderligere relevante indikatorer og initiativer, herunder indikatoropfølgninger og handlingsplaner til Det Administrative Kontaktforum på baggrund af strategiens fokusområder. Følgegruppens sammensætning Der skal i sammensætningen sikres såvel tilstrækkelig ledelsesmæssig forankring som kvalitetsfaglige kompetencer. Følgegruppen sammensættes med: - Fem kommunale repræsentanter - En repræsentant fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis (KEU). - Fem repræsentanter fra sygehusene én fra hvert af de somatiske sygehusområder og én fra psykiatrien - En repræsentant fra Center for Kvalitet. Formandskabet varetages i fællesskab af en kommunal og en regional ledelsesrepræsentant. Der etableres en fælles sekretariatsfunktion. Sekretærerne er ikke medlem af følgegruppen. Reference Følgegruppen refererer til Det Administrative Kontaktforum. Der afrapporteres som beskrevet i Tværsektoriel kvalitetsstrategi - Fælles strategi for sygehusene, praksissektoren og de 22 kommuner i Region Syddanmark. Formkrav til arbejdet Følgegruppen udøver sit arbejde gennem møder. Der må for alle følgegruppens medlemmer påregnes arbejde mellem møderne, fx udarbejdelse af tekstudkast mv. Følgegruppen skal tilstræbe kortfattet og læsevenlig afrapportering. Tidsplan Følgegruppen mødes første gang primo november Følgegruppen udarbejder inden udgangen af 2012 en samlet procesramme for arbejdet med kvalitetsstrategien. Primo 2013 forelægges procesrammen til godkendelse for Det Administrative Kontaktudvalg. Procesrammen skal sikre, at de første resultater foreligger til behandling inden udgangen af Kommissoriet for følgegruppen revideres ultimo

12

UDKAST til Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde i Syddanmark

UDKAST til Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde i Syddanmark UDKAST til Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde i Syddanmark 2011-2014 Version 1 af 23-03-2012 1. Baggrund Med godkendelsen af sundhedsaftalerne 2011-2014 besluttede Region Syddanmark

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN SAMARBEJDSAFTALER Indgået/senest revideret - Utilsigtede hændelser i sektorovergange - IV-behandling med antibiotika i eget hjem - IV-behandling med væske i eget hjem - Lavpotent kemoterapi i eget hjem

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Den justerede Nordjyske Kronikermodel

Den justerede Nordjyske Kronikermodel Den justerede Nordjyske Kronikermodel Forudsætningerne Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 31. august den justerede Nordjyske Kronikermodel. Uændrede forudsætninger for det tværsektorielle

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP)

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) 1. Baggrund og indledning Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Dato: 03.12.2011. I det nedenstående opsamles anbefalinger og forslag til initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. For det første inddrages det

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 8. oktober 2012 Notat Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan 1. Baggrunden Som led i satspuljeaftalen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Notat Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2 1. Baggrunden Som

Læs mere

Implementering af systematisk kronikeromsorg på baggrund af kvalitetsstrategien

Implementering af systematisk kronikeromsorg på baggrund af kvalitetsstrategien Område: Sundhedsområdet Afdeling: Journal nr.: 10/4687 Dato: 23. september 2011 Udarbejdet af: Peter Simonsen/Frank Ingemann/Mads Haugaard E mail: Telefon: Notat Implementering af systematisk kronikeromsorg

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Status for 2012 på arbejdet med sundhedsaftalerne i de lokale samordningsfora

Status for 2012 på arbejdet med sundhedsaftalerne i de lokale samordningsfora Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/5458 Dato: 26. februar 2013 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010.

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010. Handlingsplan for kvalitetssikring af medicinering almen praksis som tovholder for patientens samlede medicinering Systematik i medicingennemgang i Region Syddanmark Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Sundhedsområdet Dato 26. marts 2014 Sagsnr. 14/4401 Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Lørdag den 1. marts 2014 lykkes

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail:

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail: Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012. 1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 skal der indgås en sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen. Tilvejebringelsesprocessen

Læs mere

Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser

Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Sundhedsaftalen -2018 Monitorering af de nationale indikatorer De nationale indikatorer er udviklet af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere