Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2"

Transkript

1 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Notat Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2 1. Baggrunden Som led i satspuljeaftalen for blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen blev offentliggjort den 22. december 2011 og tager udgangspunkt i et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen. Handlingsplanen består af 11 konkrete initiativer med det formål at: o Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser o Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet. I forlængelse af handlingsplanen har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udarbejdet en udmøntningsplan for de konkrete initiativer. Dette er sket i samarbejde med Danske Regioner, KL, Sundhedsstyrelsen og National Sundheds it (NSI). I udmøntningsplanen fastlægges milepæle og målsætninger for de enkelte initiativer. Bilag 1 rummer en oversigt over samtlige initiativer og økonomien. Bilag 2 rummer en oversigt over, hvilke aktører der er involveret i hvilke initiativer, mens bilag 3 er en tidsplan. Herudover har KL og Danske Regioner i fællesskab udarbejdet rammenotater vedr. initiativerne opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning samt fælles regionale kommunale forløbskoordinatorfunktioner, som er de to største initiativer økonomisk samt de initiativer, der aktuelt kræver mest koordinering på tværs af region, almen praksis og kommuner. 2. Gennemgang af initiativerne I dette notat gennemgås de initiativer i udmøntningsplanen, som kommuner, sygehuse og almen praksis får en aktiv rolle i at implementere med særlig fokus på initiativerne om opfølgende hjemmebesøg samt forløbskoordinatorfunktioner. Det beskrives dels, hvilke opgaver der ligger under de enkelte indsatser, dels forslag til hvem der kan løse dem. Initiativerne er i dette notat oplistet og formuleret med udgangspunkt i den nationale udmøntningsplan, hvorfor initiativerne visse steder er beskrevet som enkeltstående uagtet at de i praksis vil hænge sammen. I notatets opgaveskemaer er de initiativer der naturligt hænger sammen placeret under samme Ansvarlig. Jf. tidligere drøftelser i Det administrative Kontaktforum er der i Syddanmark enighed om, at udgangspunktet for den forstærkede indsats for den ældre medicinske patient er, at de tilførte ressourcer skal understøtte og fungere som saltvandsindsprøjtning for igangværende indsatser snarere end at finansiere nye indsatser. 2.1a Styrkelse af rationel farmakoterapi i regionerne Indsatsen: Fokus på styrket indsats for medicingennemgang til patienter i behandling med mere end 6 lægemidler en hjælp til almen praksis og intern medicinske afdelinger.

2 Midler: I alt 15 mio. kr. fra til fordeling mellem regionerne. Tidshorisonten: Efterår 2012: Afklaring af om Apotekerloven skal ændres, for at apotekerne også kan aflevere oplysninger til regionerne om ordination af receptpligtige ikke tilskudsberettigede lægemidler. Fra : Den regionale indsats på medicinområdet styrkes, så der i almen praksis og intern medicinske afdelinger sættes fokus på patienter, der får mere end seks lægemidler dagligt. Eksisterende initiativer: Det regionale lægemiddelteam har siden 2011 arbejdet med de i udmøntningsplanen foreslåede aktiviteter for almen praksis i forbindelse med den af Samarbejdsudvalget for almen praksis indgåede aftale om systematik i medicingennemgang. Forslag til videre proces: Praksisafdelingen får ansvaret for at styrke det igangværende samarbejde med almen praksis på lægemiddelområdet samt at bidrage til samarbejdet med relevante sygehusafdelinger og kommuner, bl.a. ved at bidrage til at sikre sammenhæng til udmøntningsplanens initiativ om opfølgende hjemmebesøg, hvor medicingennemgang også indgår. 2.1b Supplerende elektronisk beslutningsstøtte til det fælles medicinkort (FMK) I første omgang omhandler beslutningsstøtten interaktionskontrol og CAVE (allergi register). National Sundhed it, NSI er ansvarlig for at gennemføre projektet under programmet Fælles Medicinkort. Der er afsat 12 mio. kr. til NSI i 2012 og Der er ikke afsat midler til udrulning og integrationer til CAVE register og beslutningsstøttefunktioner i lokale løsninger (på sygehuse og hos de praktiserende læger). I udmøntningsaftalen står der: I forhold til implementering af initiativet skal det bemærkes, at i overensstemmelse med principperne fra Sundheds IT aftalen fra juni 2010 afholdes udgifter til implementering af den eller de parter, der har gevinsterne. I den forbindelse udarbejdes en business case, der beskriver initiativets økonomiske og kvalitative gevinster (udmøntningsplanens afsnit 2.1.2, side 8). 2.2 Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning Indsatsen: Ved udskrivelse skal den udskrivende afdeling screene, hvorvidt patienten skal have et opfølgende hjemmebesøg. De opfølgende hjemmebesøg udføres af den praktiserende læge og en hjemmesygeplejerske senest en uge efter udskrivelsen. Midler: I alt 45 mio. kr. fra til fordeling mellem regionerne. Tidshorisonten: December 2012: KL og Danske Regioner har udarbejdet rammepapir, der beskriver afgrænsning af målgruppen, organiseringen af screeningen og udmøntningen af 2 aftalen. Foråret 2013: Inklusionskriterier og det organisatoriske set up aftales. Fra medio 2013 tilbydes relevante ældre medicinske borgere opfølgende hjemmebesøg. Side 2 af 14

3 Kommende opgaver: Opgave Ansvarlig Tidshorisont Feed back system Etablering af feed back system så det fremgår, om hjemmebesøgene virker efter hensigten. Inklusionskriterier Fastlæggelse af den konkrete målgruppe med udgangspunkt i rammepapir om opfølgende hjemmebesøg. Screening Organisering af screeningen fra udskrivende afdeling (skal koordineres med screeningen til forløbskoordination). Organisering Kommuner og regioner skal i fællesskab fastlægge det konkrete organisatoriske set up. Dette skal aftales i regi af sundhedsaftalerne. Opfølgning Opfølgningen skal aftales i regi af sundhedsaftalerne. Herudover skal der ske en opfølgning i samarbejdsudvalget for almen praksis. 2 aftale Indgåelse af 2 aftale med udgangspunkt i eksisterende aftale. Aftalen skal omfatte alle kommuner i regionen. Afventer beslutning på DAK møde SAMBO følgegruppen SAMBO følgegruppen SAMBO følgegruppen De lokale samordningsfora (som led i den årlige afrapportering) Praksisafdelingen i Region Syddanmark i samarbejde med PLO Syddanmark. Den lokale tilrettelæggelse drøftes i de kommunalt lægelige udvalg. 2. kvartal 2013: Udkast til kravspecifikation forelægges på møde i DAK i juni Såfremt DAK vælger en tværsektoriel arbejdsgruppe, vil kommissorium blive formandsgodkendt. Udkast til inklusionskriterier forelægges på møde i DAK i juni Udkast til organisering af screening forelægges på møde i DAK i juni Udkast til tillægsaftale til sundhedsaftalerne forelægges på møde i DAK i juni 2013 og sendes herefter videre til Sundhedskoordinationsudvalget. Årligt med start i Forelægges DAK, Sundhedskoordinationsudvalget samt samarbejdsudvalget for almen praksis. Udkast til 2 aftale forelægges samarbejdsudvalget for almen praksis i april Side 3 af 14

4 2.3 Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedr. subakutte/akutte tilbud Indsatsen: Formålet er at afprøve nye samarbejdsformer, hvor regioner, kommuner og almen praksis samarbejder om subakutte/akutte tilbud i forventning om, at nogle af de meget korte indlæggelser kan undgås. Etablering af tilbuddene kan evt. ske i tilknytning til akutstuer eller sundheds og akuthuse. Målet er at opnå viden om hvilke opgaver, der med fordel kan varetages i kommunalt regi. Midler: I alt 20 mio. kr. der udmøntes i form af en ansøgningspulje. Tidshorisonten: Sundhedsstyrelsen udmøntede puljen den 20. december 2012, og fra Syddanmark er Sygehus Sønderjylland samt Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner tildelt 5,5 mio. kr. til et projekt om Koordineret akut indsats for ældre borgere i Sønderjylland (ACCESS). 2.4 Værktøjer til identifikation af nedsat funktionsniveau, underernæring og sygdomstegn i kommuner og almen praksis Indsatsen: Formålet er at afklare, hvilke værktøjer, der kan benyttes til tidlig opsporing af underernæring, faldende funktionsniveau og systematiske løbende hverdagsobservationer om begyndende fysiske eller psykiske ændringer. Midler: Der afsættes 0,5 mio. kr. til identificering af værktøjerne samt 3 mio. kr. til regioner og kommuner til brug for implementeringen. Tidshorisonten: December 2012: Værktøjerne er under udvikling Danske Regioner og KL udarbejder plan for implementeringen og varetager herefter implementeringsopgaven. Implementeringen forventes afsluttet inden udgangen af Forslag til videre proces: Når redskaberne er udviklet eller identificeret, drøftes implementeringen lokalt i de kommunalt lægelige udvalg. Regionen kan understøtte implementeringen i almen praksis via eksisterende kvalitets og efteruddannelsesfora under Kvalitets og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis. 2.5 Fælles regionale kommunale forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter Indsatsen: Formålet er at sikre, at særligt svækkede ældre medicinske patienter får intensiveret, personlig tilpasset koordineret støtte til et sammenhængende forløb på tværs af sektorer. Forløbskoordineringen skal foregå som en integreret del af den samlede opgavevaretagelse, der i forvejen sker som led i plejen og behandlingen. Der skal arbejdes med koordinering af særligt komplekse forløb, men også Side 4 af 14

5 med kvalitetsudvikling af patientforløb. Der er aftalt en model for udmøntningen, herunder at der i hver region etableres en fælles regional/kommunal funktion for forløbskoordinering virtuel eller fysisk. Funktionen etableres i regi af sundhedsaftalesystemet, og forløbskoordinatorer knyttes hertil. Midler: Der er i alt afsat 97,4 mio. kr. til initiativet. Heraf får regionerne 29,22 mio. kr. (30%) og kommunerne 68,19 mio. kr. (70%). Tidshorisonten: December 2012: Danske Regioner og KL har udarbejdet et rammepapir, der giver en karakteristik af målgruppen, organisering af initiativet, kvalitetsparametre for arbejdet, evaluering, proces og økonomi. Foråret 2013: Indgåelse af tillægsaftaler til sundhedsaftalerne. Medio 2013: Der sker ansættelse i de nye funktioner, og funktionerne er i drift : Der afrapporteres årligt kvalitetsdata. Kommende opgaver: Region Syddanmark og de syddanske kommuner er enige om, at udgangspunktet for indsatsen er den velfungerende samarbejdsaftale, SAMBO. Som naturlig konsekvens heraf er dele af initiativet forankret i følgegruppen for SAMBO. Opgave Ansvarlig Tidshorisont Inklusionskriterier Kommuner og regioner skal i fællesskab i sundhedsaftalerne fastlægge specifikke inklusionskriterier. Det er dog væsentligt, at der efterlades plads til et individuelt fagligt skøn i forbindelse med den enkelte patient. SAMBO følgegruppen 2. kvartal 2013: Udkast til inklusionskriterier forelægges på møde i DAK i juni Kvalitetsudvikling Igennem den tre årige projektperiode skal der ske et løbende og fælles regionalt kommunalt kvalitetsudviklingsarbejde i relation til udvikling af den gode forløbskoordination. Der er beskrevet en række konkrete kvalitetsopgaver i rammenotatet. Etablering af forløbskoordinatorfunktion og/eller fælles netværk Forløbskoordinatorfunktionen omfatter således det fælles kvalitetsarbejde og Afventer beslutning på DAKmøde. Når forslaget er udarbejdet, pilotafprøves det og udbredes herefter i de lokale samordningsfora. Følgegruppe vedr. tværsektoriel kvalitetsstrategi er ansvarlig for den løbende monitorering. De nærmere rammer, indhold og økonomi drøftes på mødet i DAK den 20. marts kvartal 2013: Udkast til kravspecifikation forelægges på møde i DAK i juni Såfremt DAK vælger en tværsektoriel arbejdsgruppe, vil kommissorium blive formandsgodkendt. Side 5 af 14

6 kan være organiseret virtuelt eller som fysisk enhed. Der skal som minimum etableres en fælles organisering (netværk) på tværs af regioner og kommuner, hvor det fælles kvalitetsarbejde kan foregå. Dokumentation og monitorering Det er vigtigt, at regioner og kommuner kan dokumentere initiativerne, idet initiativet dels monitoreres årligt af KL og Danske Regioner, dels evalueres løbende af en ekstern evaluator. Kommuner og regioner skal derfor årligt indberette data til KL og Danske Regioner til brug for denne monitorering. Tillægsaftale til sundhedsaftalen For at synliggøre hvad midlerne bruges til, skal regioner og kommuner i sundhedsaftalerne beskrive struktur og organisation samt, hvordan initiativet har medvirket til et kvalitetsløft i forløbskoordineringen på tværs af sektorer for den særligt svækkede ældre medicinske patient. I efteråret 2012 indgås der som del af sundhedsaftalen tillægsaftaler i alle fem regioner og tilknyttede kommuner om organisering, drift og indhold i de nye funktioner. Alle funktioner skal være i drift senest foråret Afventer beslutning på DAKmøde. Følgegruppe vedr. tværsektoriel kvalitetsstrategi forelægges rapporter og data fra Center for Kvalitet mhp. løbende opfølgning. DÆMP team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) 2. kvartal 2013: Udkast til kravspecifikation forelægges på møde i DAK i juni Såfremt DAK vælger en tværsektoriel arbejdsgruppe, vil kommissorium blive formandsgodkendt. Løbende: Dokumentation og monitorering 2. kvartal 2013: DAK drøfter og godkender udkast til tillægsaftale på møde i juni Udkastet sendes videre til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget i august Øvrige administrative opgaver Udover de opgaver der er tilknyttet de enkelte initiativer er en række opgaver primært af administrativ karakter: Opgave Ansvarlig Tidshorisont Koordinere på tværs af initiativerne DÆMP team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling Løbende Side 6 af 14

7 Sikre fremdriften/at tidsplaner overholdes Varetage økonomirapporter og øvrige afrapporteringer til Sundhedsstyrelsen Koordinere indsatserne med øvrige initiativer på området Deltage i nationalt netværk med øvrige DÆMP ressourcepersoner i KL og Danske Regioner Formidle information om indsatserne til sundhedsprofessionelle, følgegrupper, lokale samordningsfora m.v. Udarbejde sagsfremstillinger og status til politiske udvalg både regionalt og tværsektorielt samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) DÆMP team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) Praksisafdelingen, Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet samt kommunal økonomimedarbejder. DÆMP team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) DÆMP team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) DÆMP team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) DÆMP team (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet) Løbende Løbende Løbende Løbende Løbende Løbende Side 7 af 14

8 4. Organisering Der lægges op til en organisering, hvor eksisterende strukturer og fora benyttes snarere end oprettelse af en ny arbejdsgruppe. Det foreslås, at Det administrative Kontaktforum fungerer som styregruppe for indsatsen og dermed har det overordnede ansvar for styring, koordinering og fremdrift af implementeringen samt afrapportering. Samarbejdsudvalget for almen praksis godkender 2 aftale vedr. hjemmebesøg, og Sundhedskoordinationsudvalget godkender tillægsaftalen til sundhedsaftalen. Som en projektgruppe under Det administrative Kontaktforum er der et DÆMP team bestående af Fælleskommunalt Sundhedssekretariat samt medarbejdere fra regionens Praksisafdeling samt Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet. Teamet har bl.a. ansvar for at sikre koordinering på tværs af initiativerne, koordinere med øvrige indsatser på området, indsamle bidrag til økonomirapporter og afrapporteringer, udarbejde tillægsaftalen til sundhedsaftalen m.v. Som et vigtigt udførende led er SamBo følgegruppen, hvor en del af indsatsen vedr. såvel hjemmebesøg som forløbskoordination forankres. Herudover får følgegruppen vedr. tværsektoriel kvalitetsstrategi en rolle i løbende at drøfte data vedr. kvalitetsmonitorering. Det foreslås, at Center for kvalitet, en tværsektoriel arbejdsgruppe eller anden ekstern part beskriver kvalitetsindikatorer og forslag til monitorering samt gennemføre denne, så kravene fra Sundhedsstyrelsen imødekommes. Politisk niveau Ledelse og koordinering Udførelse SU Almen praksis DAK SAM:BO følgegruppen SKU DÆMP team Lokale samordningsfora Center for Kvalitet/ tværsektoriel arbejdsgruppe/ekstern part PLO Syddanmark og Praksisafdelingen i RSD Følgegruppe tværsektoriel kvalitetsstrategi 5. Den videre proces Implementeringen har været drøftet i: o Sygehusledelseskredsen den 14. august 2012 o Formandskabet i kommunernes Sundhedsstrategiske Forum den 22. august 2012 o Dialogmøde med PLO Syddanmark den 30. august 2012 o Det administrative Kontaktforum den 8. november 2012 Side 8 af 14

9 o Sundhedskoordinationsudvalget den 4. december Det opdaterede notat om implementeringen dagsordenssættes på mødet i Det administrative Kontaktforum den 20. marts Såfremt det godkendes her, vil Det administrative Kontaktforum på møde den 14. juni 2013 blive forelagt forslag til screeningskriterier, kravspecifikation til Center for Kvalitet eller ekstern part vedr. kvalitetsmonitorering m.v. samt udkast til tillægsaftale til sundhedsaftalen. Såfremt Det administrative Kontaktforum ønsker, at opgaven vedr. kvalitet og monitorering skal ligge i en tværsektoriel arbejdsgruppe, vil et kommissorium for gruppens arbejde blive formandsgodkendt. Forslag til 2 aftale forventes forelagt Samarbejdsudvalget for almen praksis i april Bilag 1) Oversigt over initiativer og økonomi fordelt på ) Oversigt over de 11 initiativer og opgaverne for hhv. sygehuse, kommuner og almen praksis. 3) Tidsplan Side 9 af 14

10 Bilag 1: Oversigt over initiativer og økonomi Den totale regionale andel (alle 5 regioner): Initiativ 1: 15 mio. kr. i alt Initiativ 3: 45 mio. kr. i alt Initiativ 5: 20 mio. kr. i alt til fælles kommunal regional pulje Initiativ 7: 3 mio. kr. i alt til regioner/kommuner (fordeling p.t. ikke kendt) Initiativ 9: 29,22 mio. kr. i alt Den totale kommunale andel (alle 98 kommuner): Initiativ 5: 20 mio. kr. i alt til fælles kommunal regional pulje Initiativ 7: 3 mio. kr. i alt til regioner/kommuner (fordeling p.t. ikke kendt) Initiativ 9: 68,19 mio. kr. i alt Side 10 af 14

11 Bilag 2: Oversigt over de 11 initiativer og opgaverne for hhv. sygehuse, kommuner og almen praksis Aktør Sygehuse Kommuner Almen praksis National 1 Initiativ Rationel farmakoterapi X X Elektronisk beslutningsstøtte til FMK X X X Opfølgende hjemmebesøg X X X X Overblik subakutte tilbud X Pulje subakutte tilbud X X X Idekatalog subakutte tilbud X Værktøjer til bl.a. nedsat X funktionsniveau Forebyggelse af tryksår X X Forløbskoordinatorer X X X Individuelle forløbsplaner X Analyse af medicinske afdelinger X 1 For så vidt angår de initiativer, der udelukkende varetages på nationalt niveau, kan vi fra regional side i nogle tilfælde blive involveret i arbejdet via deltagelse i fx arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen. Side 11 af 14

12 Bilag 3: Tidsplan Sommer/efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Styrkelse af rationel famakoterapi i regionerne Supplerende elektronisk beslutningsstøtte til det fælles medicinkort Afklaring af hvorvidt Apotekerloven skal søges ændret. Projektoplæg og grundlaget for at udarbejde kravspecifikation færdiggøres. Det tekniske indhold af den centrale løsning og snitflader til lokale systemer fastlægges. Indsatsen i de regionale lægemiddelenheder styrkes, f.eks. ved nyansættelser, udarbejdelse af datarapporter eller andre initiativer, der bidrager til at sætte fokus på patienter, der får mere end seks lægemidler dagligt i almen praksis samt intern medicinske afdelinger. Tekniske test i udvalgte klinikker Udvalgte beslutningsstøtte moduler er færdigudviklet centralt, teknisk testet og klar til pilotafprøvning og drift. Fuldt fungerende pilotafprøvning med udvalgte klinikker. Udrulning af integrationer til CAVE register og beslutningsstøttefunktioner implementeres i lokale løsninger og i FMK online, hvorefter de kan tages i anvendelse i klinikken. Opfølgende hjemmebesøg Danske Regioner, Ældre medicinske borgere i målgruppen tilbydes opfølgende hjemmebesøg. Side 12 af 14

13 efter udskrivning KL og Sundhedsstyrelse n udarbejder inklusionskriterier. Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedr. subakutte/akutte tilbud Danske Regioner og KL aftaler det konkrete organisatoriske set up og aftaler plan for implementering. Puljeopslag (august) Ansøgningsfrist (oktober) Udmelding af tildelte midler offentliggøres (december) Projektstart Projektperiode Afsluttende projektevalueringe r skal indsendes Værktøjer til identifikation af nedsat funktionsniveau, underernæring og sygdomstegn i kommuner og almen praksis SST igangsætter arbejdet med vurdering og valg af værktøjer. Sundhedsstyrelse n nedsætter en følgegruppe. (3.kv) DR og KL udarbejder plan for implementering og varetager herefter implementeringso pgaven. Implementering afsluttet (årets udgang) De 3 værktøjer foreligger (december) Side 13 af 14

14 Fælles regionale kommunale forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter DR og KL ansvarlige for en mere præcis beskrivelse af målgruppen og i samarbejde med SST og evaluator at fastsætte landdækkende kvalitetsparametre for forløbskoordinerin gen. Der sker ansættelse i de nye funktioner og alle funktioner skal være i drift. Alle funktioner er i drift. Danske Regioner og KL er ansvarlige for én gang årligt at indsamle data i forhold til de fastsatte kvalitetsparametre for forløbskoordinering. Der indgås aftale i alle fem regioner og tilknyttede kommuner om organisering, drift og indhold i de nye funktioner. Alle aftaler skal indarbejdes i sundhedsaftalerne. Der tilknyttes en ekstern evaluator, der er ansvarlig for en løbende evaluering af initiativet. Side 14 af 14

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 8. oktober 2012 Notat Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan 1. Baggrunden Som led i satspuljeaftalen

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP)

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) 1. Baggrund og indledning Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient

Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner KL Sundhedsstyrelsen NSI 6. juni 2012 Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient Side 2 1. Indledning

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. dec. 2015

Læs mere

2. Procesbeskrivelser for de enkelte initiativer

2. Procesbeskrivelser for de enkelte initiativer [Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse] [Danske Regioner] [KL] [Sundhedsstyrelsen] [NSI] 5. udkast til fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (23. april)

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Fælles plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient

Fælles plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient 17. november 2016 Fælles plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient 1. Indledning Regeringen (Venstre) har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse

Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse UDKAST 18-12-2018 Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse 1 Grundlag og tema for aftalen Denne aftale er indgået i Praksisplanudvalget i Region Syddanmark og indgår som en del af den

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

8. møde i Styregruppen for Den ældre medicinske patient

8. møde i Styregruppen for Den ældre medicinske patient REFERAT Emne 8. møde i Styregruppen for Den ældre medicinske patient Mødedato Fredag den 27. april 2012 kl. 12.00 14.30 Sted, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale 501 5. sal Deltagere Jean Hald

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Katrine Dennak (RSYD) Christina Ryborg (FKS) Anders Fournaise (RSYD) Journal nr.: 13/15214 E-mail: Anders.Fournaise@rsyd.dk Dato: 15. december 2015

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering August 2018 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010.

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010. Handlingsplan for kvalitetssikring af medicinering almen praksis som tovholder for patientens samlede medicinering Systematik i medicingennemgang i Region Syddanmark Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Indsats/opgave/projekt Status på indsatsen Milepæle[1] Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK

Indsats/opgave/projekt Status på indsatsen Milepæle[1] Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK være behandling og pleje Prioriterede indsatser Videreudvikling af SAM:BO ift. DAK besluttede på møde den 15. juni 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle socialpsykiatri videreudvikle SAM:BO i forhold

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Kvalitetssikring af ældres lægemiddelanvendelse

Kvalitetssikring af ældres lægemiddelanvendelse Kvalitetssikring af ældres lægemiddelanvendelse 100118_RAPPORT[1] Samarbejde om medicingennemgang i tre kommuner i Region Syddanmark FORORD I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2008, besluttede regionsrådet

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet i Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i i Patientsikkerhed på tværs af sektorer Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Dagsordensmateriale 15. møde i styregruppen for forløbsplaner

Dagsordensmateriale 15. møde i styregruppen for forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1707143 Dok. nr.: 525271 Dato: 19-01-2018 Dagsordensmateriale 15. møde i styregruppen for forløbsplaner Mødet afholdes

Læs mere

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Dato: 03.12.2011. I det nedenstående opsamles anbefalinger og forslag til initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. For det første inddrages det

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 8. oktober 2018 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Eva Nielsen, Sygeplejefaglig

Læs mere

Følgegruppen for forebyggelse, d Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Følgegruppen for forebyggelse, d Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj 1 Følgegruppen for forebyggelse Opdatering af den Følgegruppen for forebyggelse godkendte eksisterende regionale på møde d 11/10 2018 igangsættelse af

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner December 2017 Samarbejdsaftale om parenteral ernæring Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Nogle patienter kan ikke ind- eller optage tilstrækkelig næring via alm. kost, drikkeprodukter og/eller

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 10. april 2018

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 10. april 2018 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1802054 Dok. nr.: 580916 Dato: 05-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner

Læs mere

Temadrøftelse - Sundhedsaftalen Det Administrative Kontaktforum Vejle, den 21. marts 2018

Temadrøftelse - Sundhedsaftalen Det Administrative Kontaktforum Vejle, den 21. marts 2018 Temadrøftelse - Sundhedsaftalen 2019-2022 Det Administrative Kontaktforum Vejle, den 21. marts 2018 Disposition Status på arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018 Vejledning og bekendtgørelse for Sundhedsaftalen

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR Baggrund Mange borgere med

Læs mere

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL har noteret sig, at der som led i finansloven for 2016 er afsat midler til en ny national handlingsplan for den

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis

Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis NOTAT Revideret pr. 11. januar 2018 Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis Formål Med baggrund i overenskomstaftale af 14. september 2017 mellem PLO og RLTN skal der etableres et

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

2 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi

2 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi 2 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi Indhold 1. Baggrund... 4 2. Mål, rammer og afsæt... 4 3. Fokusområder... 6 3.1 Patientoplevet kvalitet... 6 3.2 Mennesker med kroniske sygdomme... 7 3.3 Medicinering...

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Møde i det administrative kontaktforum

Møde i det administrative kontaktforum Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journalnr.: 11/33268 Dato: 30. januar 2011 Udarbejdet af: Betina Simonsen E-mail: betina.simonsen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Blå tekst foreslås tilføjet. Grå tekst foreslås slettet. Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb

Læs mere

Projekt Forløbskoordination

Projekt Forløbskoordination Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 10/1253 Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Janne Horsbøl E-mail: Janne.Horsboel@regionsyddanmark.dk Telefon: 2155 3076 Notat

Læs mere