Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering"

Transkript

1 Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Grøn = vi er i mål Gul = vi er i gang, men ikke i mål Rød = vi er endnu ikke i gang (de røde indsatsområder er uddybet) Visionsindsats Succeskriterium Status (rød-gul-grøn) Vi gør en aktiv indsats for lighed i sundhed Vi vurderer både patienternes sygdom og ressourcer og tilpasser indsatsen for hver patient Kronikerfirkanten i Grundaftalen om mennesker med kronisk sygdom i Region Syddanmark, som stratificerer patienterne ud fra sygdomskompleksitet og egenomsorgsevne er operationaliseret. Der er udviklet indikatorer for egenomsorg. Rød (proces) Vurdering af graden af sygdomskompleksitet er beskrevet i patientforløbsprogrammerne. Det har imidlertid vist sig ganske vanskelig at finde indikatorer til brug for vurdering af egenomsorgsevne. Men der er nu nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, der skal udvikle indikatorerne. Gruppen forventes at afslutte sit arbejde i 1. kvartal af Vi sætter fokus på mental Der afvikles to temamøder om mental sundhed med deltagelse af regionen og 75% af sundhed kommunerne. Der nedsættes en regional koordinationsgruppe vedr. En af os-kampagnen. Der faciliteres et projekt om mentalt sundhed i regi af rådgivningsstrategien Vi undersøger omfanget af Der udarbejdes en analyse af omfanget af livsstilssygdomme hos mennesker med 1

2 Visionsindsats Succeskriterium Status (rød-gul-grøn) livsstilssygdomme hos mennesker med sindslidelser Vi inviterer til dialog om forebyggelse, behandling og pleje, når borgeren har brug for disse tilbud. Vi lægger vægt på, at det sker med respekt for den enkeltes selvbestemmelse og værdier. sindslidelser, bl.a. på baggrund af data fra sundhedsprofilen mv. Vi bygger på borgerens ansvar for egen sundhed Patientinvolvering inddrages som kriterium i udarbejdelse af modellen for måling af patienttilfredshed i Syddanmark, jf. kvalitetsstrategiens fokusområde om patientoplevet kvalitet. Rød (proces) Der er endnu ikke udarbejdet en model for måling af patienttilfredshed, men modellen er omfattet af det udkast til tværsektoriel kvalitetsstrategi, som forventes godkendt i Det administrative Kontaktforum, DAK, den 20. september 2012, og det fremgår, at modellen udarbejdes under inddragelse af patienter og pårørende. På DAK s møde den 20. september forventes ligeledes nedsat en følgegruppe til implementering af strategien. Forudsætningerne vil hermed være tilvejebragt for, at succeskriteriet kan indfries. Hvis borgeren har en livsstil, der øger risikoen for Sygehusene (inkl. det psykiatriske sygehus) foretager som led i kvalitetsarbejde screening af KRAM-faktorer. 2

3 Visionsindsats Succeskriterium Status (rød-gul-grøn) sygdomsudvikling, så opfordrer personalet aktivt borgeren til at ændre livsstil og støtter undervejs. De informerer om konsekvenserne og rådgiver om, hvordan livsstilen kan lægges om. Vi måler regelmæssigt på borgernes/patienternes tilfredshed med behandlingsforløb, hvor flere sektorer er inddraget. Syddanske patienter oplever lige så ofte eller oftere end danske patienter generelt, at egen læge rådgiver om sundere livsstil. Udviklingen i antallet af syddanske patienter, der oplever, at egen læge rådgiver om sundere livsstil, er positiv over tid. Der udarbejdes en strategi for sindslidende med livsstilssygdomme, som specifikt adresserer barrierer for folkesundhedsindsatser rettet mod sindslidende. Vi sikrer sammenhæng i forløbene Region Syddanmark leverer data til Landsundersøgelsen af patienttilfredshed. I regi af kvalitetsstrategien afrapporteres Sundhedsstyrelsens indikatorer for patientoplevet samarbejde og kommunikation. Gul (resultat) Blank (resultat) Rød (proces) Den tværsektorielle kvalitetsstrategi er endnu ikke godkendt, og Sundhedsstyrelsen har endnu ikke offentliggjort de relevante indikatordata. Den tværsektorielle kvalitetsstrategi samt kommissoriet for følgegruppen på området forventes godkendt i DAK den 20. september Det forventes, at Sundhedsstyrelsen offentliggør de første indikatordata ultimo 2012 (træningsområdet dog først 2013). Herefter vil forudsætningerne for at indfri 3

4 Visionsindsats Succeskriterium Status (rød-gul-grøn) succeskriteriet været til stede. Der udarbejdes en model for måling af patienttilfredshed i Syddanmarki regi af kvalitetsstrategiens fokusområde om patientoplevet kvalitet. Rød (proces) Der er endnu ikke udarbejdet en model for måling af patienttilfredshed, men modellen er omfattet af det udkast til tværsektoriel kvalitetsstrategi, som forventes godkendt i DAK den 20. september 2012 jf. ovenstående. På mødet forventes ligeledes nedsat en følgegruppe til implementering af strategien. Forudsætningerne vil hermed være tilvejebragt for, at succeskriteriet kan indfries. Den alment praktiserende læge understøttes af regionen i sin rolle som tovholder, og funktionen udvikles i et tværgående samarbejde. Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed, DAK-E, faciliterer udbredelse af ICPC og datafangst i almen praksis. Fælles it-sekretariat og praksisafdelingen faciliterer udbredelsen af fælles medicinkort i almen praksis. Der afvikles kursusaktiviteter om samarbejdet mellem psykiatri, det kommunale arbejdsmarkedsområde og almen praksis. Der er implementeret elektronisk kommunikation i form af korrespondance-kommunikation og elektronisk receptfornyelse mellem almen praksis og kommunerne. Der indgås 2-aftale om opfølgende hjemmebesøg. 4

5 Visionsindsats Succeskriterium Status (rød-gul-grøn) Vi anvender patientforløbsprogrammerne for kronisk hjertesygdom, type 2-diabetes, KOL og rygområdet som anbefalinger for udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Patienterne tilbydes sygdomsforebyggende tilbud i tilknytning til og forlængelse af behandlingen, hvor det er relevant Der er udarbejdet tværsektorielle patientforløbsprogrammer for hjerte, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse og rygområdet. Implementeringen er forankret i regi af de lokale samordningsfora og de specifikke sundhedsaftaler. Vi prioriterer forebyggelse og rehabilitering Alle kommuner har patientuddannelsestilbud til kroniske patienter. Grøn (resultat) Alle sygehusenheder har patientuddannelsestilbud til kroniske patienter. Grøn (resultat) Alle kommuner har gruppebaserede tilbud om livsstilsintervention med udgangspunkt i Grøn (resultat) KRAM-faktorerne. Kronikerfirkanten i Grundaftalen om mennesker med kronisk sygdom i Region Syddanmark, Rød (proces) som stratificerer patienterne ud fra sygdomskompleksitet og egenomsorgsevne er operationaliseret. Vurdering af graden af sygdomskompleksitet er beskrevet i patientforløbsprogrammerne. Det har imidlertid vist sig ganske vanskelig at finde indikatorer til brug for vurdering af egenomsorgsevne. Men der er nu nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, der skal udvikle indikatorerne. Gruppen forventes at afslutte sit arbejde i 1. kvartal af

6 Visionsindsats Succeskriterium Status (rød-gul-grøn) Udviklingen af de Alle patientuddannelsestilbud i kommunalt og sygehusregi er afstemt efter Gul (resultat) rehabiliterende indsatser forløbsprogrammerne eller sundhedsaftalen jf. patientuddannelseskortlægningen. målrettet kroniske patienter sker i et tværsektorielt samarbejde Kommunerne og Region Syddanmark iværksætter fælles udviklingsprojekter vedrørende digital sundhedskommunikation og velfærdsteknologier, som målrettet skal understøtte en effektiv og omkostningsbevidst opgaveløsning Syddanmark er på forkant i forhold til udfoldelsen af den nationale digitaliseringsstrategi på sundhedsområdet Der samarbejdes tværsektorielt om alle patientuddannelsestilbud i kommunalt og Gul (resultat) sygehusregi jf. patientuddannelseskortlægningen. Vi udnytter mulighederne i telemedicin og velfærdsteknologi Der er vedtaget en fælles IT-strategi indeholdende et katalog af foranalyse-, pilot- og udbredelsesprojekter. Der er vedtaget en fælles IT-strategi, som bl.a. understøtter udfoldelsen af den nationale digitaliseringsstrategi. Parterne i Region Syddanmark sender flere elektroniske meddelelser end parterne i de Grøn (resultat) øvrige regioner. Parterne i Region Syddanmark er først med en fuld teknisk implementering af fælles Gul (resultat) medicinkort i alle sektorer. 6

7 Telemedicinske ydelser leveres direkte til patientens eget hjem. Der stilles i større grad krav om selvmonitorering Vi forpligter os til dialog på ledelsesniveau på tværs af sektorerne Vi følger systematisk op på, at de indgåede aftaler implementeres. De lokale samordningsfora afrapporterer årligt om, hvordan opgaverne varetages Samarbejdsaftalen om borger-/patientforløb, SAM:BO, og den tilsvarende samarbejdsaftale på det psykiatriske område udvikles og lægges til grund for årlig opfølgning og kvalitetsmonitorering Der skal være dialog mellem sektorerne, inden der sker ændringer i kapaciteten, som kommer til at påvirke Telemedicinsk sårbehandling udbredes til alle relevante parter i regionen. En tværsektoriel shared care platform, som understøtter patientens mulighed for at monitorere sin egen sygdom via hjemmemåling, afprøves. Videokonference til udskrivningskonference udbredes. Vi samarbejder ud fra fælles værdier Via sundhedsaftalerne er der etableret en struktur med et administrativt kontaktforum og lokale samordningsfora. En gang årligt afrapporterer de lokale samordningsfora til Det administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget om, hvordan implementeringen af sundhedsaftalerne forløber. Sundhedsstyrelsens sundhedsaftaleindikatorer afrapporteres og anvendes i den løbende opfølgning på Fælles Sundhed og sundhedsaftalerne i regi af Sundhedskoordinationsudvalget, Det administrative Kontaktforum og de lokale samordningsfora. Der udarbejdes et koncept for monitorering af samarbejdsaftale om borger- og patientforløb, SAM:BO med inddragelse af Center for Kvalitet. SAM:BO revideres i regi af følgegruppen til SamBo Der gennemføres journalaudit på henvisning, indlæggelse og udskrivning for mennesker med sindslidelser. Klar til et sundhedsvæsen i forandring De lokale samordningsfora tilkendegiver i de årlige afrapporteringer, at den fornødne koordinering af kapaciteten har kunnet sikres. Gul (resultat) Gu l(proces) Blank (proces) Gul (resultat) 7

8 aktiviteterne i de andre sektorer. Kommunerne og Region Syddanmark leverer data og andre relevante oplysninger i forbindelse med opgaver og analyser. Den viden kan hjælpe de forskellige sektorer til at bruge deres ressourcer bedre På afgrænsede områder udvikles metoder til konsekvensvurdering af ændret opgavevaretagelse Etablering af innovative udviklingsprojekter inden for anvendelse af velfærdsteknologi og telemedicin er et fælles satsningsområde. I samarbejde med erhvervsvirksomheder kan sundhedssektoren være med til at bidrage til den regionale udvikling og skabe et udviklingsmiljø De lokale samordningsfora tilkendegiver i de årlige afrapporteringer, at udvekslingen af data og aktivitetsforudsætninger mellem sygehus og kommuner fungerer efter hensigten. Der er i regi af Det administrative Kontaktforum udvalgt og rammesat en konsekvensanalyse. De lokale samordningsfora tilkendegiver i de årlige afrapporteringer, at de ønskede og relevante konsekvensvurderinger på lokalt niveau har kunnet tilvejebringes. IT og velfærdsteknologi binder sundhedsvæsenet sammen Videokonferencer udbredes til alle relevante parter i regionen. Telemedicinsk sårbehandling udbredes til alle relevante parter i regionen. Muligheder for tværsektorielt samarbejde om borgernær teknologi undersøges og samarbejdsscenarier identificeres. Gul (resultat) Rød (proces) Arbejdet med konsekvensanalyser har endnu ikke været prioriteret. Gul (resultat) Rød (proces) I den reviderede it-strategi er tværsektorielt samarbejde om borgernær teknologi et kommende projekt. Der arbejdes endvidere på en strategi for udbredelse af telemedicin i Region 8

9 Syddanmark. En afledt gevinst er at styrke de virksomheder i regionen, der tilbyder telemedicinske løsninger ved at tage løsningerne i anvendelse i sundhedssektoren i massivt omfang. For at koordinere og understøtte udvikling, implementering af telemedicin og velfærdsteknologi er etableret Syddansk Innovation i Region Syddanmark, hvor der bl.a. arbejdes med OPI (offentligprivat-innovation)-projekter. En tværsektoriel shared care platform, som muliggør deling af patientdata til understøttelse af behandlingen af patienter med en kronisk sygdom, og som understøtter hjemmemonitorering, afprøves. Vi afprøver Muligheder for tværsektorielt samarbejde om borgernær teknologi undersøges og velfærdsteknologiske samarbejdsscenarier identificeres. pilotprojekter, der kan En tværsektoriel shared care platform, som muliggør deling af patientdata til understøttelse understøtte af behandlingen af patienter med en kronisk sygdom, og som understøtter sundhedsaftalens forskellige hjemmemonitorering, afprøves. indsatsområder og MedComs standarder til elektronisk kommunikation afprøves på de sociale institutioner. samarbejdet og dialogen mellem parterne Velfærdsteknologi og Indsatsen Det digitale hospital Nyt OUH er igangsat med det formål at formulere 9

10 tværsektorielt samarbejde indtænkes bl.a. i etablering af de nye sygehuse i regionen. Vi fortsætter udviklingen af det digitale fællesskab baseret på elektronisk kommunikation Vi udarbejder og implementerer en fælles kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde. Vi måler løbende på kvaliteten af ydelserne og på overgangene i de tværsektorielle patientforløb Der etableres samarbejder mellem kommuner, region og forskningsinstitutioner med henblik på at udvikle den forebyggende indsats i Syddanmark målsætninger for digitalisering af patientbehandlingen i fremtiden. Der er godkendt en it-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark for , som indeholder foranalyse-, pilot- og udbredelsesprojekter til udvikling af det digitale fællesskab. På vej mod fælles kvalitetsmål En kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde er godkendt, og der er nedsat en følgegruppe med ansvar for implementeringen. En kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde er godkendt, og der er nedsat en følgegruppe med ansvar for implementeringen. Sundhedsstyrelsens sundhedsaftaleindikatorer afrapporteres og anvendes i den løbende opfølgning på Fælles Sundhed og sundhedsaftalerne i regi af Sundhedskoordinationsudvalget, Det administrative Kontaktforum og de lokale samordningsfora. Ny viden gennem udvikling og forskning Sundhedskoordinationsudvalget har vedtaget en strategi for regionens rådgivning til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme: Regionen faciliterer samarbejde med forskningsmiljøer om at skabe og sprede viden. Region Syddanmark har etableret delestillinger med SDU for at få forskningskompetencer ind i rådgivningen til kommunerne og for at styrke samarbejdet mellem forskning og praksis. Forskningsprojektet Space rum til fysisk aktivitet gennemføres i et samarbejde mellem SDU, Region Syddanmark og flere kommuner. Et projekt om sundhed på tværs af kommunale forvaltninger udvikles i samarbejde mellem Region Syddanmark og flere kommuner. Der igangsættes et projekt omkring forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Blank (proces) Gul (Proces) 10

11 Vi sætter udviklingsprojekter i gang om den patientrettede forebyggelse. Projekterne kan etableres som samarbejder mellem regionen og en eller flere kommuner, men deltagende kommuner forpligter sig til at videndele med de øvrige kommuner i regionen Vi anvender viden fra den nationale sundhedsprofil som grundlag for prioritering og planlægning af den forebyggende indsats i både kommuner og region Hvor det er hensigtsmæssigt, foretager vi fundraising i fællesskab til tværgående strategier og indsatser Hvor det er relevant, afvikles kompetenceudvikling i fællesskab på tværs af Projektets parter er udvalgte kommuner, almen praksis og SDU. Et forskningsprojekt om træning af hoftepatienter (forebyggelse af hofteoperationer) udvikles et samarbejde mellem SDU, Region Syddanmark og flere kommuner. Kronikerpuljemidlerne afstedkommer udviklingsprojekter i samarbejder mellem kommuner og region. Tværsektorielt og i samarbejde med sundhedstjenesteforskning udvikles en guide til kommunernes og regionens arbejde med egenomsorg i patientuddannelse. Tværsektorielt og i samarbejde med sundhedstjenesteforskning udvikles et koncept for patientuddannelse på tværs af diagnoser. Der etableres udviklingsprojekter på patientuddannelsesområdet i regi af de lokale samordningsfora. Sundhedsprofilen anvendes som grundlag for udarbejdelsen af de kommunale sundhedspolitikker. Sundhedsprofilen anvendes som grundlag for udarbejdelsen af næste generation af sundhedsaftaler. Forskningssamarbejdet Space rum til fysisk aktivitet, der udviklet i et samarbejde mellem Region Syddanmark, flere kommuner og SDU, finansieres delvist af fonde. Kronikerprojekt Kompetenceudvikling, der har til formål at kompetenceudvikle personale i almen praksis, kommuner og sygehuse i Region Syddanmark, har mindst deltagere fra Blank (proces) Grøn (resultat) Grøn (resultat) 11

12 sektorgrænser I Region Syddanmark gennemføres et stort tværsektorielt kompetenceudviklingsprojekt på kronikerområdet. Projektet omfatter både kompetenceudvikling af sundhedspersonale på sygehusene, almen praksis og i kommunerne Kronikerprojekt Kompetenceudvikling, der har til formål at kompetenceudvikle personale i almen praksis, kommuner og sygehuse i Region Syddanmark, har mindst deltagere fra Grøn (resultat) 12

13 Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Procesindikator: Resultat/effektindikator: Vi gør en aktiv indsats for lighed i sundhed Vi vurderer både patienternes sygdom og ressourcer og tilpasser indsatsen for hver patient. Vi sætter fokus på mental sundhed. Vi undersøger omfanget af livsstilssygdomme hos mennesker med sindslidelser. Vi bygger på borgerens ansvar for egen sundhed Vi inviterer til dialog om forebyggelse, behandling og pleje, når borgeren har brug for disse tilbud. Vi lægger vægt på, at det sker med respekt for den enkeltes selvbestemmelse og værdier. Hvis borgeren har en livsstil, der øger risikoen for sygdomsudvikling, så opfordrer personalet aktivt borgeren til at ændre livsstil og støtter undervejs. De informerer om konsekvenserne og rådgiver om, hvordan livsstilen kan lægges om. Vi sikrer sammenhæng i forløbene Vi måler regelmæssigt på borgernes/patienternes tilfredshed med behandlingsforløb, hvor flere sektorer er inddraget. Den alment praktiserende læge understøttes af regionen i sin rolle som tovholder, og funktionen udvikles i et tværgående samarbejde. Vi anvender patientforløbsprogrammerne for kronisk hjertesygdom, type 2-diabetes, KOL og rygområdet som anbefalinger for udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Vi prioriterer forebyggelse og rehabilitering Patienterne tilbydes sygdomsforebyggende tilbud i tilknytning til og forlængelse af behandlingen, hvor det er relevant Udviklingen af de rehabiliterende indsatser målrettet kroniske patienter sker i et tværsektorielt samarbejde. Vi udnytter mulighederne i telemedicin og velfærdsteknologi Kommunerne og Region Syddanmark iværksætter fælles udviklingsprojekter vedrørende digital sundhedskommunikation og velfærdsteknologier, som målrettet skal understøtte en effektiv og omkostningsbevidst opgaveløsning. Syddanmark er på forkant i forhold til udfoldelsen af den nationale digitaliseringsstrategi på sundhedsområdet. Telemedicinske ydelser leveres direkte til patientens eget hjem. Der stilles i større grad krav om selvmonitorering. Vi samarbejder ud fra fælles værdier Vi forpligter os til dialog på ledelsesniveau på tværs af sektorerne. Vi følger systematisk op på, at de indgåede aftaler implementeres. De lokale samordningsfora afrapporterer årligt om, hvordan opgaverne varetages. 13

14 Samarbejdsaftalen om borger-/patientforløb, SAM:BO, og den tilsvarende samarbejdsaftale på det psykiatriske område udvikles og lægges til grund for årlig opfølgning og kvalitetsmonitorering. Klar til et sundhedsvæsen i forandring Der skal være dialog mellem sektorerne, inden der sker ændringer i kapaciteten, som kommer til at påvirke aktiviteterne i de andre sektorer. Kommunerne og Region Syddanmark leverer data og andre relevante oplysninger i forbindelse med opgaver og analyser. Den viden kan hjælpe de forskellige sektorer til at bruge deres ressourcer bedre. På afgrænsede områder udvikles metoder til konsekvensvurdering af ændret opgavevaretagelse. IT og velfærdsteknologi binder sundhedsvæsenet sammen Etablering af innovative udviklingsprojekter inden for anvendelse af velfærdsteknologi og telemedicin er et fælles satsningsområde. I samarbejde med erhvervsvirksomheder kan sundhedssektoren være med til at bidrage til den regionale udvikling og skabe et udviklingsmiljø. Vi afprøver velfærdsteknologiske pilotprojekter, der kan understøtte sundhedsaftalens forskellige indsatsområder og samarbejdet og dialogen mellem parterne. Velfærdsteknologi og tværsektorielt samarbejde indtænkes bl.a. i etablering af de nye sygehuse i regionen. Vi fortsætter udviklingen af det digitale fællesskab baseret på elektronisk kommunikation. På vej mod fælles kvalitetsmål Vi udarbejder og implementerer en fælles kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde. Vi måler løbende på kvaliteten af ydelserne og på overgangene i de tværsektorielle patientforløb. Ny viden gennem udvikling og forskning Der etableres samarbejder mellem kommuner, region og forskningsinstitutioner med henblik på at udvikle den forebyggende indsats i Syddanmark. Vi sætter udviklingsprojekter i gang om den patientrettede forebyggelse. Projekterne kan etableres som samarbejder mellem regionen og en eller flere kommuner, men deltagende kommuner forpligter sig til at videndele med de øvrige kommuner i regionen. Vi anvender viden fra den nationale sundhedsprofil som grundlag for prioritering og planlægning af den forebyggende indsats i både kommuner og region. Hvor det er hensigtsmæssigt, foretager vi fundraising i fællesskab til tværgående strategier og indsatser. Hvor det er relevant, afvikles kompetenceudvikling i fællesskab på tværs af sektorgrænser. I Region Syddanmark gennemføres et stort tværsektorielt kompetenceudviklingsprojekt på kronikerområdet. Projektet omfatter både kompetenceudvikling af sundhedspersonale på sygehusene, almen praksis og i kommunerne. 14

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering

Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Fælles Sundhed opfølgning og operationalisering Visionsindsats Succeskriterium Status (rød-gul-grøn) Vi gør en aktiv indsats for lighed i sundhed Vi vurderer både Kronikerfirkanten i Grundaftalen om mennesker

Læs mere

Vi vil udfordre og motivere borgeren til at tage medansvar for egen og andres sundhed og mestre eget liv.

Vi vil udfordre og motivere borgeren til at tage medansvar for egen og andres sundhed og mestre eget liv. Fælles Sundhed 1 Fælles Sundhed Udfordringerne på sundhedsområdet er vi i region og kommuner fælles om. De er så omfattende og dybtgående, at de kun kan imødegås med en fælles vision samt fælles politikker

Læs mere

Sundhedskoordinationsudvalgets vision for sammenhæng i sundhed

Sundhedskoordinationsudvalgets vision for sammenhæng i sundhed Sundhedskoordinationsudvalgets vision for sammenhæng i sundhed Vision om fælles sundhed Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Fælles Sundhed Udfordringerne på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Opfølgning på visionen Fælles Sundhed

Opfølgning på visionen Fælles Sundhed Opfølgning på visionen Fælles Sundhed Vision Fælles Sundhed Opfølgning på visionen Fælles Sundhed Indledning Fælles Sundhed er Sundhedskoordinationsudvalgets fremtidsbillede af sammenhæng i sundhed. Visionen

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Blå tekst foreslås tilføjet. Grå tekst foreslås slettet. Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for 2011-2014 mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark.

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for 2011-2014 mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 25. september 2012 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN SAMARBEJDSAFTALER Indgået/senest revideret - Utilsigtede hændelser i sektorovergange - IV-behandling med antibiotika i eget hjem - IV-behandling med væske i eget hjem - Lavpotent kemoterapi i eget hjem

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Implementering af systematisk kronikeromsorg på baggrund af kvalitetsstrategien

Implementering af systematisk kronikeromsorg på baggrund af kvalitetsstrategien Område: Sundhedsområdet Afdeling: Journal nr.: 10/4687 Dato: 23. september 2011 Udarbejdet af: Peter Simonsen/Frank Ingemann/Mads Haugaard E mail: Telefon: Notat Implementering af systematisk kronikeromsorg

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 skal der indgås en sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen. Tilvejebringelsesprocessen

Læs mere

Strategi for Region Syddanmarks rådgivningstilbud til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme

Strategi for Region Syddanmarks rådgivningstilbud til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/1085 Dato: 8. juli 2010 Udarbejdet af: Specialkonsulent Arne Gårn E-mail: arne.gaarn@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631281

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektoriel telemedicin og velfærdsteknologi i Syddanmark

Implementeringsplan for tværsektoriel telemedicin og velfærdsteknologi i Syddanmark Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 7. marts 2013 Udarbejdet af: Tove Lehrmann, Tanja Jusslin E-mail: Tove.Lehrmann@regionsyddanmark.dk Telefon: Notat Implementeringsplan for

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

2. Systematisk kronikeromsorg

2. Systematisk kronikeromsorg Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: 10/4687 Dato: 31. maj 2011 Udarbejdet af: Frank Ingemann/Peter Simonsen/Mads Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015 Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj Mål i sundhedsplanen Status på målopfyldelse: Afrapportering 1. 70% af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle akutte patienter til indlæggelse

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Temadrøftelse - Sundhedsaftalen Det Administrative Kontaktforum Vejle, den 21. marts 2018

Temadrøftelse - Sundhedsaftalen Det Administrative Kontaktforum Vejle, den 21. marts 2018 Temadrøftelse - Sundhedsaftalen 2019-2022 Det Administrative Kontaktforum Vejle, den 21. marts 2018 Disposition Status på arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018 Vejledning og bekendtgørelse for Sundhedsaftalen

Læs mere

Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet

Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Formål og organisering For at sikre såvel sammenhæng for borgerne/patienterne i sundhedssektoren som en effektiv styring af kapacitet

Læs mere

Samarbejdet på sundhedsområdet i Region Syddanmark i korte træk

Samarbejdet på sundhedsområdet i Region Syddanmark i korte træk Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 16. august 2010 Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes E-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631319 Samarbejdet

Læs mere

UDKAST til Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde i Syddanmark

UDKAST til Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde i Syddanmark UDKAST til Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde i Syddanmark 2011-2014 Version 1 af 23-03-2012 1. Baggrund Med godkendelsen af sundhedsaftalerne 2011-2014 besluttede Region Syddanmark

Læs mere

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, marts 2016

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, marts 2016 Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, marts 2016 Mål i sundhedsplan Status på målopfyldelse: Seneste afrapportering Målopfyldelse 1. 70% af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Status for 2012 på arbejdet med sundhedsaftalerne i de lokale samordningsfora

Status for 2012 på arbejdet med sundhedsaftalerne i de lokale samordningsfora Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/5458 Dato: 26. februar 2013 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

2 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi

2 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi 2 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi Indhold 1. Baggrund... 4 2. Mål, rammer og afsæt... 4 3. Fokusområder... 6 3.1 Patientoplevet kvalitet... 6 3.2 Mennesker med kroniske sygdomme... 7 3.3 Medicinering...

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 23-02-2018 Sagsnr. 4-1010-336/1 PLAN plan@sst.dk Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler VEJ nr 9406 af 04/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 4-1010-336/1 Senere ændringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Bilag 1. Status for Velfærdsteknologi og Telemedicin det digitale sundhedssamarbejde i Syddanmark

Bilag 1. Status for Velfærdsteknologi og Telemedicin det digitale sundhedssamarbejde i Syddanmark Bilag 1 Status for Velfærdsteknologi og Telemedicin det digitale sundhedssamarbejde i Syddanmark 2015-2018 Status for Velfærdsteknologi og Telemedicin - det digitale sundhedssamarbejde i Syddanmark til

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ del Ramme Indsatsområder Specifikke aftaler

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen 01-05-2015 Vejen Kommune Jette Kynde Schøtz 1 Indsatser 2015 til udvikling af det nære sundhedsvæsen Følgende prioritering af nye projekter og

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Forslag GRUNDAFTALE FOR SUNDHEDSAFTALERNE 2011-2014. Vision om Fælles Sundhed

Forslag GRUNDAFTALE FOR SUNDHEDSAFTALERNE 2011-2014. Vision om Fælles Sundhed 1 Forslag Vision om Fælles Sundhed Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner 2 Introduktion og læsevejledning til sundhedsaftalerne 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 har

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Referat Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Mødeværelse 6 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Deltagere: Helene Bækmark (Næstformand),

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014 Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel 10. April 2014 Begrebet Sundheds-IT Hvad mon det gavner med de sundhedsaftaler? SUNDHEDSAFTALER Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 September 2009 Hillerød Hospital Forebyggelsesenheden Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 Udarbejdet af Forebyggelsesenheden Addie Just Februar 2009, godkendt september 2009 Indhold Indledning...3

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Følgegruppen for forebyggelse, d Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Følgegruppen for forebyggelse, d Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj 1 Følgegruppen for forebyggelse Opdatering af den Følgegruppen for forebyggelse godkendte eksisterende regionale på møde d 11/10 2018 igangsættelse af

Læs mere