PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder"

Transkript

1 10. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Monopex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 1 mg dexamethasonphosphat som dexamethasonnatriumphosphat. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Øjendråber, opløsning, i enkeltdosisbeholder (øjendråber). Klar, farveløs til let brunlig opløsning. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Til behandling af inflammatoriske tilstande, der ikke skyldes infektion, i øjets forreste del. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Monopex er kun til okulær anvendelse. Dette produkt må kun anvendes under nøje oftalmologisk overvågning. Dosering Den sædvanlige dosering er 1 dråbe 4-6 gange dagligt i det berørte øje. I alvorlige tilfælde kan behandling initieres med 1 dråbe hver time, men når der observeres tilfredsstillende respons, bør dosis reduceres til 1 dråbe hver 4. time. Gradvis nedtrapning tilrådes for at undgå tilbagefald. Behandlingsvarighed varierer generelt fra få dage til maksimalt 14 dage. Monopex,+øjendråber,+opløsning+1+mg-ml.doc Side 1 af 7

2 Ældre patienter Der er stor erfaring med anvendelse af dexamethason øjendråber hos ældre patienter. Doseringsanbefalingerne ovenfor reflekterer de kliniske data, der er udvundet af disse erfaringer. Pædiatrisk population Sikkerhed og virkning er ikke klarlagt i den pædiatriske population. Hos børn bør langvarig kontinuerlig kortikosteroid-behandling undgås, pga. mulig suppression af binyrebarken (se pkt. 4.4). Administration Monopex er en steril opløsning, der ikke indeholder konserveringsmiddel. Opløsningen i en enkeltdosisbeholder skal anvendes umiddelbart efter åbning i de(t) berørte øje/ne. Kun til engangsbrug: da sterilitet ikke kan opretholdes efter åbning af enkeltdosisbeholderen, skal eventuelt resterende indhold bortskaffes straks efter administration. Patienter bør instrueres i: - at vaske deres hænder omhyggeligt før installation - at undgå kontakt mellem beholderens spids og øjet eller øjenlåget - at bortskaffe enkeltdosisbeholderen efter anvendelse. Nasolakrimal okklusion ved kompression af tårekanalen kan nedsætte den systemiske absorption. 4.3 Kontraindikationer Øjeninfektioner, der ikke er kontrolleret med antiinfektiøs behandling, så som: - akutte, purulente bakterielle infektioner herunder Pseudomonas og mykobakterielle infektioner - svampeinfektioner - epitelial herpes simplex keratitis (dendritisk keratitis), vaccinia, varicella zoster og de fleste andre virusinfektioner i cornea og konjunktiva - amøbisk keratitis Perforation, ulceration og læsion af cornea med ukompliceret epitelisering (se også pkt. 4.1 og 4.4) Kendt glukokortikoid-induceret okulær hypertension Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Topikale steroider må aldrig gives for ikke-diagnosticerede røde øjne. Patienter bør monitoreres med hyppige mellemrum under behandlingen med dexamethason øjendråber. Længevarende brug af kortikosteroid behandling kan medføre okulær hypertension/glaukom (især hos patienter med tidligere steroid-induceret intraokulært tryk (IOP) eller med eksisterende IOP eller glaukom) samt katarakt hos især børn og ældre. Brug af kortikosteroider kan ligeledes forårsage opportunistiske øjeninfektioner pga. af nedsat modstandskraft hos patienten eller forsinket sårheling hos patienten. Derudover kan topikale okulære kortikosteroider fremme, forværre eller skjule tegn og symptomer på opportunistiske øjeninfektioner. Monopex,+øjendråber,+opløsning+1+mg-ml.doc Side 2 af 7

3 Patienter med øjeninfektion bør kun få lokal steroid-behandling, når infektionen er under kontrol med en effektivt antiinfektiøs behandling. Disse patienter bør monitoreres omhyggeligt og regelmæssigt af en oftalmolog. Ved visse inflammatoriske tilstande som f.eks. epicleritis er NSAID er førstevalgsbehandling. Dexamethason bør kun anvendes, hvis NSAID er kontraindiceret. Patienter med et sår i cornea bør generelt ikke få topikal dexamethason, bortset fra når inflammation er hovedårsagen til forsinket sårheling og når passende ætiologisk behandling allerede er ordineret. Disse patienter bør monitoreres omhyggeligt og regelmæssigt af en oftalmolog. Atrofi af cornea og sclera kan øge risikoen for perforation ved brugen af topikale kortikosteroider. Der er rapporteret om kalcifikation af cornea, der kræver cornea-transplantation for at genoprette synet hos patienter i behandling med oftalmologiske tilberedninger, der indeholder phosphater såsom Monopex. Ved de første tegn på kalcifikation af cornea bør lægemidlet seponeres og patienten bør skifte til phosphat-frie tilberedninger. Hos børn bør langvarig kontinuerlig kortikosteroid behandling undgås pga. mulig suppression af binyrebarken. Ved kumulative doser af dexamethason kan der forekomme posterior subkapsulær katarakt. Diabetikere er også mere tilbøjeligt til at udvikle subkapsulær katarakt efter topikal administration af steroider. Anvendelse af topikale steroider til allergisk konjunktivitis anbefales kun til alvorlige former for allergisk konjunktivitis, der ikke responderer på standardbehandling og kun kortvarigt. Anvendelse af kontaktlinser under behandling med kortikosteroide øjendråber bør undgås. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Der er ikke udført interaktionsstudier. Ved samtidig behandling med andre øjendråber, opløsning, bør der gå 15 minutter mellem installationerne. Der er rapporteret overfladisk stromal cornea-udfældning af calciumphosphat ved kombineret anvendelse af kortikosteroider og topikale betablokkere. 4.6 Graviditet og amning Graviditet Der er utilstrækkelige data tilgængelig for brug af Monopex øjendråber, opløsning enkeltdosisbeholder under graviditet hos mennesker til at kunne vurdere mulige bivirkninger. Kortikosteroider passerer placenta. Teratogene virkninger er observeret hos dyr (se pkt. 5.3). Der er dog til dato ingen tegn på, at teratogene virkninger induceres hos mennesker. Efter systemisk anvendelse af kortikosteroider i højere doser er der rapporteret Monopex,+øjendråber,+opløsning+1+mg-ml.doc Side 3 af 7

4 om bivirkninger hos det ufødte/nyfødte barn (intrauterin væksthæmning, hæmning af binyrebarkens funktion). Disse bivirkninger er dog ikke rapporteret for okulær anvendelse. Som sikkerhedsforanstaltning tilrådes det dog at undgå anvendelse af Monopex under graviditet. Amning Det vides ikke om dette lægemiddel udskilles i modermælk. Den totale dosis af dexamethason er imidlertid lav. Monopex kan anvendes under amning. Fertilitet Der foreligger ingen data om dexamethasons påvirkning af fertiliteten. 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Der er ikke udført studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Som for andre øjendråber, kan midlertidigt sløret syn eller andre synsforstyrrelser påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis der opstår sløret syn, skal patienten vente med at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil patienten har klart syn. 4.8 Bivirkninger Øjne: Meget almindelig ( 1/10): Stigning i intraokulært tryk*. Almindelig ( 1/100 til <1/10): Ubehag*, irritation*, brænden*, svien*, kløe* og sløret syn*. Ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100): Allergiske reaktioner og overfølsomhedsreaktioner, forsinket sårheling, posterior kapselkatarakt*, opportunistiske infektioner, glaukom*. Meget sjælden (<1/10.000, samt enkeltstående rapporter): Konjunktivitis, mydriasis, ansigtsødem, ptosis, kortikosteroid-induceret uveitis, corneakalcifikation, krystallinsk keropati, ændringer i corneas tykkelse*, cornea-ødem, corneaulceration og cornea-perforation. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100): Suppression af binyrernes funktion*. * Se afsnittet Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Der kan forekomme øgning af det intraokulære tryk (meget almindelig), glaukom og katarakt (ikke almindelig). Længerevarende brug af kortikosteroider kan medføre okulær hypertension/glaukom (især hos patienter med tidligere steroid-induceret intraokulært tryk (IOP) eller med eksisterende IOP eller glaukom) samt dannelse af katarakt. Især børn og ældre er mere tilbøjelige til at udvikle steroid-induceret øget IOP (se pkt. 4.4). Monopex,+øjendråber,+opløsning+1+mg-ml.doc Side 4 af 7

5 Øget intraokulært tryk, der er induceret af topikal kortikosteroid behandling er generelt observeret inden for 2 uger efter behandling (se pkt. 4.4). Diabetikere er også mere tilbøjelige til at udvikle subkapsulær katarakt (ikke almindelig) efter topikal administration af steroider. Ubehag, irritation, brænden, svien, kløe og sløret syn (almindelig) kan forekomme efter inddrypning. Disse bivirkninger er sædvanligvis milde og kortvarige og uden følger. I tilfælde af sygdomme, der forårsager atrofi af cornea kan brugen af topikale kortikosteroider i nogle tilfælde medføre perforation (meget sjælden, se pkt. 4.4). Hæmning af binyrebarkfunktionen (ikke almindelig) i forbindelse med systemisk absorption kan forekomme ved hyppig inddrypning (se også pkt. 4.2 og 4.4). Indberetning af mistænkte bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: Overdosering Ved topikal overdosering skal behandlingen stoppes. Ved længerevarende irritation skal øjet(øjnene) skylles med sterilt vand. Symptomatologien ved utilsigtet indtagelse er ikke kendt. Som for andre kortikosteroider kan lægen dog overveje ventrikelskylning eller emesis Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation Farmakoterapeutisk klassifikation: Oftalmologiske, antiinflammatoriske midler, Kortikosteroider, usammensatte. ATC-kode: S01B A Farmakodynamiske egenskaber Dexamethasonnatriumphosphat er en vandopløselig uorganisk ester af dexamethason. Det er et syntetisk kortikosteroid med antiinflammatorisk og antiallergisk virkning. Dexamethasons antiinflammatoriske virkning er mere potent end hydrocortisons (ca. 25:1) og prednisolons virkning (ca. 5:1). 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Dexamethasonnatriumphoshat absorberes kun sparsomt af det intakte epitel i corna pga. de hydrofile egenskaber. Dexamethasonnatriumphosphat hydrolyseres i systemet til dexamethason efter absorption i øjet og næseslimhinden. Efterfølgende udskilles dexamethason og dets metabolitter hovedsageligt gennem nyrerne. Monopex,+øjendråber,+opløsning+1+mg-ml.doc Side 5 af 7

6 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Mutagent og tumorigent potentiale Nuværende resultater giver ingen indikation for klinisk relevante genotoksiske egenskaber af glukokortikoider. Reproduktionstoksicitet I dyreforsøg har kortikosteroider vist at forårsage føtal resorption og ganespalte. Hos kaniner har kortikosteroider forårsaget føtal resorption og flere misdannelser i hoved, øre, lemmer og gane. Derudover er der rapporteret om intrauterine vækstforstyrrelser og ændringer i centralnervesystemets funktionelle udvikling. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Dinatriumedetat Dinatriumphosphatdodecahydrat Natriumchlorid Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 3 år. Efter første åbning af brevet: brug enkeltdosisbeholderen inden for 5 dage. Efter åbning af enkeltdosisbeholderen: brug omgående og bortskaf enkeltdosisbeholderen efter brug. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevar enkeltdosisbeholderen i brevet, for at beskytte mod lys. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser 0,4 ml i en enkeltdosisldpe beholder pakket i breve. Æsker med 10, 20, 30, 50 eller 100 enkeltdosisbeholdere. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Laboratoires THEA 12, rue Louis Blériot Clemont-Ferrand Cedex 2 Frankrig Monopex,+øjendråber,+opløsning+1+mg-ml.doc Side 6 af 7

7 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 16. august DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 10. april 2014 Monopex,+øjendråber,+opløsning+1+mg-ml.doc Side 7 af 7

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN IZBA 30 mikrogram/ml øjendråber, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 30 mikrogram travoprost. Hjælpestoffer med kendt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere