PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter"

Transkript

1 Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på Udlevering: B Tilskud: Nej Godkendt produktresumé: 24. november 2008 PRODUKTRESUMÉ for Mini-Pe, tabletter 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Mini-Pe 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norethisteron 0,35 mg Hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Tabletter Tabletterne er hvide, runde og flade med en diameter på 6 mm. De er præget med SEARLE på den ene side og NY på den anden side. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Svangerskabsforebyggelse. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Voksne: 1 tablet dagligt på samme tidspunkt af døgnet.

2 Den første tablet tages på den første blødningsdag. Derefter skal der kontinuerligt tages 1 tablet dagligt, så længe præventiv virkning ønskes. Tabletterne skal også tages under menstruationen. Sikkerheden reduceres, hvis tidspunktet for indtagelse overskrides med mere end 3 timer (se afsnit glemte tabletter). Patienter, som ikke starter med at tage Mini-Pe tabletter fra 1. blødningsdag, kan starte behandlingen på hvilken som helst dag til og med 5. blødningsdag. Hvis behandlingen startes på den første blødningsdag, indtræder den præventive effekt fra første tablet. Hvis patienten undlader at tage tabletten på den første blødningsdag, opnås der ikke fuld beskyttelse, og patienten skal anvende anden form for prævention de første 7 dage af behandlingen. Passende prævention er kondom, pessar eller sæddræbende creme. Glemte tabletter: Hvis der går mere end 3 timer fra det korrekte doseringstidspunkt, bør patienten tage den glemte tablet så hurtigt som muligt, og fortsætte med at tage tabletterne på sædvanlig vis. For at sikre fortsat præventiv effekt, skal der suppleres med anden prævention, f.eks. kondom, i de følgende 7 dage. Dette gælder også, hvis patienten har glemt 2 tabletter, dog skal patienten kun tage den sidste tablet og derefter fortsætte med at tage tabletterne på sædvanlig vis. Hvis patienten derimod glemmer mere end 2 tabletter, skal behandlingen afbrydes indtil næste menstruation, eller indtil graviditet kan udelukkes. I denne periode bør man anvende ikke-hormonel prævention. Ved overgang fra anden oral kontraception: For at sikre, at den præventive effekt opretholdes, bør den første Mini-Pe tablet tages dagen efter den sidste tablet tages fra det andet kontraceptionsmiddel. Brug efter fødsel eller abort: Behandling med Mini-Pe kan påbegyndes 3 uger postpartum. Hvis patienten endnu ikke har fået normal menstruation efter fødslen, bør supplerende barrieremetode anvendes i 7 dage. Hvis den første tablet tages på et senere tidspunkt, kan den beskyttende effekt ikke indtræde før 7 dage efter den første tablet. I de tilfælde bør patienten informeres om brug af anden prævention. Efter spontan eller provokeret abort, kan patienten tage den første tablet dagen efter aborten, og dermed opnå fuld beskyttelse. Opkastning og diarré Hvis der forekommer opkastning indenfor 3 timer efter tabletindtagelse, eller hvis der forekommer diarré indenfor 12 timer efter indtagelse, er den præventive effekt nedsat. Patienten bør fortsætte med at tage Mini-Pe, men det vil være nødvendigt, at bruge anden prævention i perioden med opkastning og/eller diarré samt i de følgende 7 dage. 4.3 Kontraindikationer Kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af indholdsstofferne. Udiagnosticeret vaginalblødning. Graviditet eller mistanke om graviditet. Aktiv venøs trombose. Brystkræft og tidligere brystkræft med tilbagefald inden for de sidste 5 år. Leverlidelse med forhøjede levertal (inkl. porfyri).

3 Nylig trofoblastsygdom. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Før behandling startes eller genoptages bør der optages en komplet anamnese og indhentes oplysninger om familiær disposition. I henhold hertil bør der foretages en objektiv undersøgelse (inklusiv bækken og bryst), og resultatet sammenholdes med kontraindikationer og advarsler for brug. Blodtrykket bør kontrolleres regelmæssigt under behandlingen, gynækologisk undersøgelse bør tilbydes en gang årligt. Udebliver blødning, bør graviditet udelukkes. Kvinden bør informeres om, at Mini-Pe ikke beskytter mod HIV infektioner (AIDS) og andre seksuelt overførte sygdomme. Mini-Pe yder en mindre effektiv beskyttelse mod ektopiske graviditeter end mod intrauterin graviditet. Patienter der får hormonsubstitutionsbehandling bør anvende ikke-hormonel antikonception. Forsigtighed bør udvises hos kvinder med risikofaktorer for kredsløbssygdomme (f.eks. rygning, overvægt, diabetes, hyperlipidæmi, høj alder eller arvelig prædisponering). For at mindske risikoen for tromboembolier bør oral antikonception seponeres mindst 4 uger før planlagt operation, hvor der skønnes at være øget risiko for tromboembolisme eller hvis patienten skal være sengeliggende i længere tid. Behandlingen bør ikke genoptages før tidligst 2 uger efter operation. Patienter i behandling med Mini-Pe bør ikke samtidig anvende produkter/naturmedicin, der indeholder Hypericum perforatum (prikbladet perikum), da der er risiko for, at dette reducerer plasmakoncentrationerne med nedsat klinisk effekt af Mini-Pe til følge. (se pkt. 4.5 Interaktioner). Mini-Pe indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorbtion. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Stærkt enzyminducerende lægemidler som phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, griseofulvin, rifabutin og rifampicin øger metaboliseringen af gestagener med risiko for manglende antikonceptionel effekt. Patienter i behandling med Mini-Pe bør ikke samtidig anvende produkter/naturmedicin, der indeholder Hypericum perforatum (prikbladet perikum), da dette eventuelt kan føre til tab af antikonceptionel virkning. Gennembrudsblødninger og uønsket graviditet er rapporteret. Hypericum perforatum (prikbladet perikum) øger ved enzyminduktion mængden af lægemiddelmetaboliserende enzymer. Virkningen af enzyminduktionen kan vare i mindst 1-2 uger efter at perikumbehandlingen er ophørt. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Mini-Pe er kontraindiceret under graviditet.

4 Amning: Kan anvendes. Norethisteron udskilles i modermælken, men risikoen for påvirkning af barnet synes usandsynligt ved terapeutiske doser. Behandling med Mini-Pe kan påbegyndes 3 uger postpartum. Norethisteron reducerer ikke mælkeproduktionen. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Mini-Pe påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Der har været rapporteret forskellige former for blødningsforstyrrelser (forkortet menstruationscyklus, uregelmæssige, forlængede eller små blødninger) hos % af kvinder som anvender orale lavdosis gestagener. Amenoré har været rapporteret hos 5-10 %. Andre årsager til blødningsforstyrrelser (f.eks. infektion eller graviditet) bør udelukkes. Psykiske forstyrrelser Ikke almindelig (>1/1.000 og <1/100) Nervesystemet Ikke almindelig (>1/1.000 og <1/10) Depression. Hovedpine. Mave-tarmkanalen Ikke almindelig (>1/1.000 og <1/100) Frekvens ukendt Hud og subkutane væv Frekvens ukendt De reproduktive system og mammae Almindelig (>1/100 og <1/10) Frekvens ukendt Kvalme. Opkastninger, oppustethed. Akne. Brystspændinger, amenoré, plet- og gennembrudsblødning. Hirsutisme. 4.9 Overdosering Symptomer: Kvalme, opkastning samt vaginalblødning hos kvinder. Behandling: Behandling af overdosering er normalt ikke nødvendigt. Videre behandling bør være symptomatisk Udlevering B.

5 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation G 03 AC 01 Hormonale antikonceptiva til systemisk brug, progestogener. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Mini-Pe er et antikonceptionsmiddel og virker ved at hæmme progesteronproduktionen i corpus luteum. Livmoderslimhinden ændres til en tyndere og mindre vaskulariseret slimhinde end normalt. Mini-Pe forandrer også livmoderhalssekretet, således at sædcellerne får sværere ved at trænge igennem. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Maksimal plasmakoncentration opnås inden for 2 timer. Halveringstiden ( -fasen) er 6-8 timer. Norethisteron udskilles hovedsageligt gennem nyrerne. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata - 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Lactosemonohydrat; povidon; majsstivelse; magnesiumstearat. 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 5 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Blister. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 15941

6 9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 6. januar DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 24. november 2008

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget HÅNDKØBSMEDICIN Indhold Forkølelse... 3 Halsbrand... 12 Maveonde.... 14 Rygeafvænning.... 16 Smertestillende.... 17 Husk at gemme dette

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 november 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Lettere at forebygge blodpropper

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien Motion gavner skizofrenes recovery Fem fabelagtige bøger til ferien SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 14 6. DECEMBER 2013 113. ÅRGANG Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen Sygefravær går

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 7 november 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere