BILAG. Spørgsmål til Rådet. Spørgsmål nr. 15 af James (Jim) Fitzsimons (H-0245/03)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. Spørgsmål til Rådet. Spørgsmål nr. 15 af James (Jim) Fitzsimons (H-0245/03)"

Transkript

1 BILAG Spørgsmål til Rådet Om: Verdensenergirådets konference og nye initiativer Spørgsmål nr. 15 af James (Jim) Fitzsimons (H-0245/03) Som Rådet ved, er EU verdens største importør af energi og verdens næststørste forbruger af energi. Mener Rådet, at Verdensenergirådets konference, der for nylig blev afholdt i Bruxelles, har fremkaldt nye initiativer med henblik på udvikling af et indre energimarked for EU, som er baseret på at udnytte vedvarende energikilder, reducere energispildet (herunder energispild i bygninger) og gå bort fra atomkraftoptionen, og hvordan mener Rådet, at vore energimæssige forbindelser til andre lande og organisationer som f.eks. OPEC udvikler sig? (EN) Rådet er ikke medlem af Verdensenergirådet og har ikke drøftet resultatet af den konference, som parlamentsmedlemmet nævner. Der er imidlertid ingen tvivl om Rådets mangeårige forpligtelse til fremme af vedvarende energi og energieffektivitet, hvilket vedtagelsen af direktiv 2001/77/EF om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet 1 og direktiv 2002/91/EF om bygningers energimæssige ydeevne 2 samt bestemmelserne i Rådets fælles holdning om støtte til vedvarende elektricitet og energieffektivitet med henblik på vedtagelse af et direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet, 3 vidner om. Denne støtte til vedvarende energi og energieffektivitet er med forbehold af medlemsstaternes beslutninger vedrørende energisammensætning. Med hensyn til EU's forbindelser med tredjelande på energiområdet er Rådet bekendt med, at sikkerheden i forbindelse med forsyningsspørgsmål forudsætter diversificering af energikilder med hensyn til både brændstof og oprindelse og er fast overbevist om, at dialoger med tredjelande reagerer på dette mål og bør fremmes yderligere. Rådets støtte til etableringen af Det Internationale Energiforum, der omfatter OPEC-landene, er et godt eksempel i denne henseende. Der foregår på nuværende tidspunkt fire dialoger/forbindelser på energiområdet: - EU - Rusland - EU - Euromed-landene - Den nordlige dimension - EU - Sydøsteuropa Rådet vedtager den 14. maj en række detaljerede konklusioner, der omfatter disse fire dialoger/forbindelser. Spørgsmål nr. 16 af Claude Moraes (H-0248/03) Om: Medlemsstaternes fremskridt med omsætning af direktiv 2000/43/EF og 2000/78/EF til national lovgivning Kan Rådet meddele, hvor langt medlemsstaterne på nuværende tidspunkt er kommet med omsætningen til national lovgivning af Rådets direktiv 2000/43/EF 4 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse og Rådets direktiv 2000/78/EF 5 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv? 1 EFT L 283 af EFT L 1 af EFT C 50 af EFT L 180 af , s EFT L 303 af , s. 16.

2 6 15/05/2003 (EN) Medlemsstaterne er pr. 19. juli 2003 forpligtet til at overholde Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse. Hvad angår gennemførelsen af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, er datoen den 2. december 2003 med mulighed for en forlængelse af gennemførelsesperioden på 3 år, hvis det er nødvendigt på grund af særlige forhold. Derudover skal Kommissionen i henhold til begge direktiver udarbejde en rapport om gennemførelsen på baggrund af oplysninger fra medlemsstaterne, der skal indsende disse i Under alle omstændigheder synes det under hensyntagen til disse gennemførelsesperioder for tidligt at vurdere gennemførelsen i medlemsstaterne. Om: Zimbabwe Spørgsmål nr. 17 af Glenys Kinnock (H-0249/03) Påtænker Rådet, nu da EU s sanktioner mod Zimbabwe er blevet fornyet, at forstærke sanktionerne, så de f.eks. kommer til at omfatte flere af ZANU-PF-regimets familiemedlemmer og forretningsfolk, der finansierer ZANU-PF, og annullere familiemedlemmers opholdstilladelser i Europa og ret til at arbejde og frekventere uddannelsesinstitutioner? (EN) Rådet besluttede den 18. februar 2003 at forlænge perioden for de restriktive foranstaltninger, der blev vedtaget sidste år, med yderligere 12 måneder. Foranstaltningerne forblev uændret. Foranstaltningerne blev vedtaget sidste år på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og meningsfriheden, forsamlingsfriheden og retten til at deltage i fredelige forsamlinger i Zimbabwe. En mere umiddelbar årsag var den zimbabwiske regerings forsøg på at forhindre frie og retfærdige valg, især ved at nægte internationale valgobservatører og medier adgang. Rådet besluttede at forlænge sanktionerne, fordi Rådet vurderede, at situationen ikke var forbedret i landet i de sidste 12 måneder. Rådet har tilkendegivet, at det er indstillet på at ophæve foranstaltningerne, når forholdene sikrer respekt for menneskerettighederne, demokratiske principper og retsstatsprincippet, men også at EU forbeholder sig ret til at træffe yderligere restriktive foranstaltninger. I mellemtiden følger EU nøje udviklingen i Zimbabwe, EU fortsætter sit bidrag til virksomheder med humanitært formål og projekter, der støtter befolkningen direkte, og EU har tilkendegivet et ønske om at indgå i en dialog med Zimbabwe. Om: Tjetjenien Spørgsmål nr. 18 af Olivier Dupuis (H-0251/03) Efter et møde mellem det græske EU-formandskab, den højtstående FUSP-repræsentant og den russiske udenrigsminister hilste EU-formandskabet den 15. april 2003 "de positive tegn" i Tjetjenien velkommen og understregede navnlig, at EU anså den høje deltagelse i forfatningsafstemningen den 23. marts 2003 for at være et positivt tegn. Efter mødet blev det desuden besluttet ikke at sætte Tjetjenien på dagsordenen for topmødet mellem EU og Rusland, der finder sted i Skt. Petersborg den 31. maj Har Rådet kendskab til de internationale mediers talrige vidnesbyrd om meget grove uregelmæssigheder i såvel tiden op til den såkaldte afstemning som under selve den såkaldte afstemning? Har Rådet navnlig kendskab til "supplerende valglister", der gjorde det muligt yderligere at overdimensionere valglisterne, der i forvejen var lange på grund af titusinder af russiske soldaters tilstedeværelse, og det i en sådan grad at selv udenlandske journalister kunne deltage i "afstemningen"? Har Rådet endvidere kendskab til rapporten fra Akhmed Kadyrovs pro-russiske tjetjenske administration,

3 15/05/ bl.a. vedrørende antallet af civile tjetjenske ofre for udenretlige henrettelser hver måned, antallet af allerede fundne massegrave og lig samt antallet af mord, som de russiske militære og paramilitære styrker dagligt begår? (EL) Rådet følger nøje den aktuelle situation i Tjetjenien i Den Russiske Føderation. Der er løbende rapporter om, at de væbnede russiske styrker og deres tjetjenske allierede samt oprørere overtræder menneskerettigheder og foretager gengældelsesaktioner mod civile. Rådet er opmærksom på nogle af de uregelmæssigheder, der fandt sted før og under afstemningen den 23. marts, som ambassadør Strohal mundtligt rapporterede til Det Permanente Råd på OSCE/ODIHR-ekspertbesøget til Tjetjenien under afstemningen. EU har givet udtryk for sine bekymringer ved adskillige lejligheder, hvilket den vil fortsætte med på alle niveauer. EU har noteret sig præsident Putins erklæring, som fastslog, at afstemningen bør blive en ny start på genopbygnings- og konsolideringsprocessen i Tjetjenien i Den Russiske Føderation. Rådet vil fortsat nøje følge opfølgningen på denne erklæring. Det vil også fortsat opmuntre Rusland til at undersøge alle påstande om overtrædelser af menneskerettighederne på en tilstrækkelig, hurtig, uafhængig og upartisk måde. Rådet mener, at en permanent international tilstedeværelse er væsentlig i denne forbindelse. Det støtter derfor OSCE's hollandske formands løbende bestræbelser på at få en fornyet, konstruktiv og langsigtet aftale for OSCE i Tjetjenien, hovedsagelig for at styrke de demokratiske institutioner og fremme retsstatsforholdet. Det er bestemt i Ruslands interesse, at OSCE fortsat er til stede i Tjetjenien med et bredt mandat. Om: Handicappedes rettigheder og værdighed Spørgsmål nr. 19 af Proinsias De Rossa (H-0261/03) Formandskabet anmodes om at gøre rede for forhandlingssituationen inden for Rådet vedrørende det planlagte juridisk bindende FN-instrument til fremme og beskyttelse af handicappedes rettigheder og værdighed; at underrette om EU's sandsynlige holdning til spørgsmålet, herunder også de rettigheder og principper, som EU gerne så omfattet af instrumentet; at oplyse, om den irske regering har modsat sig vedtagelse i en af Rådets arbejdsgrupper af en samlet EU støtte til dette instrument; og at oplyse om sin reaktion på Kommissionens henstilling til Rådet om at bemyndige Kommissionen til at deltage i forhandlingerne om dette redskab? (EN) EU er forpligtet til at fremme og beskytte handicappedes rettigheder og vil fortsat spille en aktiv rolle i arbejdet i Ad hoc-komitéen, der mødes i New York den juni Rådet sendte sidst i marts 2003 et EU-dokument til FN's Generalsekretariat med henblik på medtagelse i FN' Generalsekretariats rapport om forslag til en omfattende og integreret konvention til fremme og beskyttelse af handicappedes rettigheder og værdighed. Dette EU-dokument (8997/03), som blev vedtaget af samtlige medlemsstater, beskriver EU's holdning til et nyt juridisk bindende instrument. Det indeholder bl.a. en gennemgang af formål, principper, anvendelsesområde, definitioner, punkter der skal medtages, overvågning og evaluering samt forholdet mellem et nyt instrument og de eksisterende internationale menneskerettighedsinstrumenter. Dokumentet angiver, at et grundlæggende princip i udarbejdelsen af et nyt juridisk bindende instrument om handicappedes rettigheder og værdighed er, at fremgangsmåden skal være rettighedsbaseret. Desuden bør det ikke kopiere, men snarere på ny bekræfte og skræddersy regler og standarder for menneskerettigheder til de specifikke situationer, som de handicappede oplever. Det primære formål med et nyt instrument bør være at tilstræbe, at de handicappede sikres samme og lige så effektiv besiddelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Rådet er ved at planlægge det kommende møde i Ad hoc-komitéen og drøfter stadig, om det bør stille mere detaljerede forslag til en konvention, eller det snarere på nuværende tidspunkt bør arbejde på grundlag af andre forslag. Rådet har endnu ikke drøftet Kommissionens henstilling til Rådet om at bemyndige Kommissionen til at deltage i forhandlingerne om et internationalt juridisk bindende instrument til fremme og beskyttelse af handicappedes rettigheder og værdighed, men gør det, når tiden er inde.

4 8 15/05/2003 Om: SARS og Special Olympics-arrangementet i Irland Spørgsmål nr. 20 af Patricia McKenna (H-0269/03) De irske myndighed har været meget langsommelige med hensyn til at reagere på SARS-virussen. Mund- og klovsyge anses stadig for en større trussel mod folkesundheden, og et formodet offer for SARS er blevet behandlet på en måde, der strider imod WHO's retningslinjer. Hvilke foranstaltninger vil Rådet træffe på baggrund af den irske regerings manglende beredskab i forhold til et SARSudbrud i landet for at sikre, at Special Olympics-arrangementet kan afholdes uden fare for yderligere spredning af sygdommen? (EN) Rådet takker det ærede medlem for spørgsmålet og henviser til traktatens artikel 152, stk. 5, der angiver, at Fællesskabets indsats på folkesundhedsområdet fuldt ud respekterer medlemsstaternes ansvar for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling. Rådet kan derfor ikke kommentere en regerings reaktion på SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Det ærede medlem henvises ligeledes til Rådets konklusioner af 6. maj 2003 om SARS 6, hvor Rådet bl.a.: erklærer, at netværket for den epidemiologiske undersøgelse af og kontrol med smitsomme sygdomme i Fællesskabet har udgjort et særdeles effektivt grundlag for en hurtig informationsudveksling i EU og for en koordineret reaktion, som tiltrædelseslandene har deltaget fuldt ud i; minder om, at anvendelsen af sundhedsmæssige foranstaltninger henhører under myndighederne i medlemsstaterne og bekræfter fordelene ved en effektiv koordinering af sådanne foranstaltninger via udvalget under nettet, og opfordrer medlemsstaterne til bl.a. at sikre følgende: omgående og effektiv identificering af alle mistanker om og sandsynlige tilfælde af SARS samt passende isolation på hospitaler; hensigtsmæssig beskyttelse af det hospitalspersonale, der behandler patienterne; vejledning og information til sundhedsplejere og offentligheden; foranstaltninger, der er ens i hele EU, med henblik på at yde og indhente information og sporbarhed angående rejsende, der ankommer fra eller har gennemrejst berørte områder, og rettidig og nøjagtig rapportering og informationsdeling med Kommissionen, WHO, andre lande og partnere (f.eks. flyselskaber). Rådet anmoder det ærede parlamentsmedlem om at rette spørgsmålet direkte til den irske regering. Om: Forsorgsinstitutioner i Bulgarien Spørgsmål nr. 21 af Astrid Thors (H-0275/03) Bulgarien har det største antal institutionsanbragte børn i Europa. For tiden (2002) lever alt i alt børn (i alderen 0-18) i Bulgarien på institutioner. Langt størstedelen af disse børn har forældre, og burde slet ikke befinde sig i disse børnehjem. Den fortsatte anvendelse af institutioner, samt forholdene i dem, vidner om grove overtrædelser af Bulgariens 6 DS 172/2/03 REV 2.

5 15/05/ forpligtelser i henhold til FN's konvention om barnets rettigheder (UNCRC). Der er et presserende behov for en fuldstændig reform af børneforsorgssystemet. Hvorfor har man ikke stillet krav til Bulgarien om at rette op på denne situation, sådan som det var tilfældet med Rumænien? Har Rådet truffet foranstaltninger til at fremme udviklingen af langsigtede løsninger i form af samfundsbaserede alternativer med en samtidig reduktion af det institutionelle system? Hvad har man gjort for at organisere adoptionsprocedurerne bedre med henblik på at sikre, at de er gennemsigtige og tjener barnets bedste interesser? (EL) Rådet lægger stor vægt på, at medlemsstaterne overholder de politiske tiltrædelseskriterier, som blev fastlagt på Det Europæiske Råd i København, nemlig demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Beskyttelsen af børn er derfor et krav for alle kandidatlandene. Den periodiske rapport 2002 fra Kommissionen om Bulgariens fremskridt mod tiltrædelse fastslog, at Bulgarien "må også gøre en større indsats for at gennemføre en reform af børneforsorgen med det formål at få børnenes tarv tilgodeset bedre, og antallet af børn under forsorg bragt ned". Dette er også en af de fremhævede prioriteter i det ændrede tiltrædelsespartnerskab med Bulgarien, som Rådet vedtog den 14. april Bulgarien er nu part i de relevante internationale konventioner og har oprettet juridiske rammer til sikring af børns rettigheder. Den bulgarske regering har iværksat betydelige, om end langsomme, tiltag til at håndtere spørgsmålet om børneforsorg i forbindelse med landets harmonisering med Fællesskabets regelværk. Derimod mangler vi at se resultater for Rumænien i forbindelse med de politiske kriterier under afsnittet om børn. Desuden har Bulgarien i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne underskrevet og indført en række bilaterale aftaler med medlemsstater, der tager højde for foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af børn. Der skal dog stadig tages bæredygtige tiltag til at sikre, at denne lovgivning gennemføres ordentligt, og at de nødvendige strukturer kommer på plads EU vil fortsat følge situationen nøje i denne henseende, især inden for rammer for de organer, som er oprettet ved Europaaftalen. Spørgsmål nr. 22 af Herman Schmid (H-0280/03) Om: Lissabon-strategien og Rådets taskforce for beskæftigelse Rådet har for nylig nedsat en "taskforce group" for beskæftigelsespolitikken, der skal stille forslag om konkrete foranstaltninger. Er dette et alternativ til den langsigtede beskæftigelsespolitik eller et supplerende og mere praktisk politisk initiativ, som skal holde sig inden for rammerne af den europæiske beskæftigelsesstrategi og udelukkende overvåge, hvordan beskæftigelsespolitikken kan gennemføres med større virkning her og nu? Visse iagttagere har udtrykt bekymring for, at Rådet vil opgive den satsning på kvalitet i beskæftigelse og produktion, som er en grundsten i Lissabon-strategien, for i stedet at foreslå såkaldte minijobs og nedsatte lønomkostninger og nedsatte sociale udgifter af forskellig slags for på denne traditionelle måde at få flere i arbejde og mere gang i økonomien. Kan Rådet bekræfte, at disse iagttagere tager fejl, og at Rådet stadig går ind for Lissabon-strategiens satsning på viden, kvalitet og høj produktivitet som vejen fremad for Europa? (EL) På Det Europæiske Råds møde i foråret (Bruxelles, den 21. marts 2003) bekræftede Rådet på ny sit tilsagn om rettidigt og effektivt at gennemføre reformer inden for Lissabon-strategiens tre søjler - den økonomiske, den sociale og den miljømæssige søjle. Fremme af bæredygtig vækst og oprettelse af flere og bedre job skal fortsat stå øverst på Unionens dagsorden trods den økonomiske nedgang. Det indebærer beslutsomhed for at øge beskæftigelsen og modernisere den europæiske socialmodel.

6 10 15/05/2003 Det Europæiske Råd bifalder i den forbindelse de initiativer, som stats- og regeringscheferne i visse medlemsstater har taget med henblik på oprettelsen af en europæisk taskforce for beskæftigelse. I henhold til konklusionerne på forårsmødet har Europa-Kommissionen, ikke Rådet, oprettet en europæisk taskforce for beskæftigelse. Denne taskforce skal foretage en uafhængig, tilbundsgående undersøgelse af centrale beskæftigelsesrelaterede politiske udfordringer og bestemme praktiske reformforanstaltninger, der mest direkte og umiddelbart påvirker medlemsstaternes evne til at gennemføre den reviderede europæiske beskæftigelsesstrategi og nå målene. Hensigten er derfor, at taskforcen skal være et yderligere redskab til opnåelsen af Lissabon-målene. Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) vedtog den 6. marts 2003 "Key messages on the future of the European Employment Strategy", der er en del af den fælles rapport om beskæftigelsen Rådet støttede de tre overordnede mål i strategien: fuld beskæftigelse ved at øge beskæftigelsesgraden, kvalitet og produktivitet på arbejdspladsen og samhørighed og et samlet arbejdsmarked. Rådet agter derfor ikke at opgive satsningen på kvalitet i beskæftigelse og produktion og er fuldt ud indstillet på at støtte Lissabon-strategien for at opbygge den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, der kan skabe en bæredygtig økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed. Om: Grænseoverskridende togtrafik Spørgsmål nr. 23 af Jan Dhaene (H-0282/03) Grænseoverskridende togtrafik er mere besværlig end normal togtrafik. Dette er unormalt i et Europa uden grænser. Desuden er det ikke miljøvenligt: det fremmer biltrafikken, da det er for besværligt at tage toget. De nationale jernbaneselskaber beregner sig altid dobbelttakst for grænsetrafikken, f.eks. strækningen Kortrijk (B) - Lille (F) og tilsvarende Tournai - Lille. Bankerne får heller ikke højere gebyrer for den interne pengetrafik i EU, hvorfor gælder der så ikke tilsvarende for togpassagerer? Hvilke foranstaltninger agter Rådet at træffe på kort sigt for at ændre denne praksis? Kan der eventuelt ydes støtte til togtrafikken til Lille, der er den Europæiske Kulturby i 2004? (EL) Det ærede parlamentsmedlem vil bemærke, at fastsætningen af de priser, de opkræves for transport af passagerer, herunder det toldsystem, som de nationale jernbaneselskaber i EU anvender for grænsetrafik, ikke henhører under Fællesskabets kompetence. Tilsvarende har Fællesskabet ingen kompetence i forbindelse med det specifikke spørgsmål om eventuel støtte til togtrafikken til Lille, der er Europæisk Kulturby i 2004, som det ærede parlamentsmedlem henviser til. Det skal imidlertid understreges, at enhver form for støtte skal overholde den relevante fællesskabslovgivning, herunder konkurrencereglerne. Om: Krisen i de europæiske turisterhverv Spørgsmål nr. 24 af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0284/03) De negative følger for de europæiske turisterhverv af krisen i Irak har hurtigt vist sig, især i de sydlige middelhavslande. Vil Rådet tage konkrete initiativer for at fremme turismen, navnlig for at modvirke følgerne af krisen i Golfområdet på kort sigt? Kan det græske formandskab oplyse, om det har til hensigt at fremme og gennemføre en turismestrategi, som er i tråd med de krav, der stilles i dag, især i forbindelse med de nye medlemsstaters optagelse i EU?

7 15/05/ (EL) Det ærede medlem vil allerede være bekendt med Kommissionens bestræbelser på at behandle de negative følger for de europæiske turisterhverv af krisen i Irak. Helt tilbage i oktober 2001 foreslog Kommissionen en række foranstaltninger til opfyldelse af behovene hos den europæiske turistsektor i meddelelsen "Følgerne for luftfarten af attentaterne i USA". For at håndtere denne krise, som har ramt visse sektorer og destinationer på markedet, har Kommissionen offentliggjort yderligere en meddelelse "Samarbejde om europæisk turismes fremtid". Denne meddelelse indeholder forslag om en strategi for håndteringen af de økonomiske udfordringer på mellemlang og lang sigt og for kontrollen med følgerne af specifikke hændelser for turismen i tæt samarbejde med medlemsstaterne, turistsektoren og de øvrige involverede organer. Rådet støttede disse initiativer i sin resolution fra maj 2002, som Det Rådgivende Udvalg for Turisme har ansvaret for at føre kontrol med. Rådet minder også om, at Rådet i marts understregede betydningen af turismesektoren inden for rammerne af gennemførelsen af Lissabon-strategien og især inden for rammerne af foranstaltninger, der er rettet mod en forbedring af virksomhedernes konkurrenceevne i et udvidet Europa. Hvad angår specifikke foranstaltninger til fremme af turistpolitikken og behandling af disse udfordringer, vil Rådet bestemt ikke undlade at gennemgå alle forslag, som Kommissionen finder det hensigtsmæssigt at stille i denne forbindelse. Spørgsmål til Kommissionen Om: Epilepsi og EU's udviklingspolitik Spørgsmål nr. 38 af John Bowis (H-0262/03) Hvordan sikrer Kommissionen, på baggrund af den prioritet WHO giver epilepsi i sin verdenskampagne, at EU gennem sin politik til udviklingshjælp udfylder sin rolle i denne kampagne? (EN) Kommissionen erkender, at epilepsi og andre neurologiske forstyrrelser er et vigtigt, men stort set ikke anerkendt sundhedsproblem i mange udviklingslande, og at adgangen til effektiv behandling ofte er meget begrænset til trods for, at den findes. Der er forskellige årsager til dette, og de vigtigste er sandsynligvis kulturel overbevisning og den skam, der er forbundet med sygdommen. Kommissionen bifalder derfor den globale kampagne mod epilepsi "Out of the Shadows" og bemærker, at det er et samarbejde mellem Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de to internationale ngo'er ILAE (International League against Epilepsy) og IBE (International Bureau for Epilepsy). Disse organisationer informerer aktivt om epilepsi og hjælper sundhedsministerierne med at gennemføre uddannelse, træning og forskning. Kommissionen har ingen specifik komparativ fordel inden for epilepsi, og der fokuseres hovedsageligt på at fremskynde udviklingen med henblik på opfyldelse af Årtusindemålene for sundhed i udviklings- og sundhedspolitikken. Kommissionen yder sektorstøtte og global budgetstøtte til lande snarere end projektbaseret støtte. Et af hovedformålene med dette er at frigøre flere ressourcer til sundhedssystemer til tacklingen af alvorlige sundhedsproblemer ifølge nationalt vedtagne prioriteter. Beslutninger om disse prioriteter varierer fra land til land, men det kan i visse være en god idé at medtage epilepsi og andre mentale sundhedsproblemer. Om: EU's bidrag til udryddelsen af polio Spørgsmål nr. 39 af Astrid Thors (H-0279/03)

8 12 15/05/2003 Under WHO's ledelse arbejdes der på at udrydde polio. Arbejdet har været vellykket, og i 2001 opdagedes der ifølge den seneste tilgængelige rapport over kampagnen kun 483 nye tilfælde. Nye tilfælde opstår navnlig i Indien, Pakistan og disses nabolande, samt i Etiopien, Eritrea, Nigeria og andre afrikanske lande. Det er nu, der er behov for en indsats, hvis vi skal udrydde polio. Det oplyses, at Kommissionen ved Poul Nielsson for nylig har lovet et bidrag på 12, 9 millioner til Nigeria og 25 millioner til Indien. Det dækker dog langt fra hullet i finansieringen, som nu andrager knap 300 millioner US dollar. Hvilke hensigter og muligheder har Kommissionen for i år og næste år at yde yderligere bidrag til kampagnen, således at polio kan blive udryddet? (EN) Kommissionen fortsætter med at bidrage til udryddelsen af polio. Kommissionens aktiviteter på dette område er omfattet af den løbende støtte til sundhed og styrkelsen af vigtige tjenesteydelser inden for offentlig sundhed, f.eks. vaccinationsprogrammer, i udviklingslandene. Der, hvor polio er knyttet til bestemte egne, har Fællesskabet også ydet støtte til specifikke projekter, der støtter vaccinationsprogrammer i landene, f.eks. programmet Partnership to Reinforce Immunization Efficacy programme i Nigeria, og på regionalt plan f.eks. ARIVA-programmet i Vestafrika, der skal styrke en øget national og regioal uafhængighed i vaccinationsprogrammer. Kommissionen støtter bestræbelserne på at udrydde polio i Indien og Nigeria med i alt 37,5 millioner euro, hvor over 90% af de bekræftede tilfælde af polio blev konstateret i Nogle af de lande, hvor polio stadig er knyttet til bestemte egne, gennemlever komplekse krisesituationer. Kommissionen spiller i den forbindelse en ledende rolle i støtten til vigtige sundhedsbehov, herunder vaccination, gennem EF's Kontor for Humanitær Bistand (ECHO). Kommissionen agter ikke på nuværende tidspunkt at støtte yderligere programmer eller projekter på dette område. Om: Støtte til turistbranchen fra budgettet Spørgsmål nr. 41 af Alexandros Alavanos (H-0216/03) Usikkerheden i forbindelse med krigen i Irak og den økonomiske afmatning i Europa har allerede skabt en alvorlig krise i turistbranchen i EU. På det græske marked har man allerede kunnet notere en nedgang i reservationerne på op til 30% i forhold til samme periode sidste år, og det frygtes, at en eventuel forlængelse af krigen i Irak også vil have betydelige konsekvenser for sommerperioden. Kan Kommissionen fremlægge oplysninger om situationen for turismen i EU og især i Middelhavslandene? Hvilke foranstaltninger kan der træffes for at støtte turistbranchen over fællesskabsbudgettet? (EN) Rådets direktiv 95/57/EF om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme og visse svagheder i forbindelse med medlemsstaternes gennemførelse, umuliggør en analyse af Irak-krigens indvirkning på turismen på en måde, der muliggør en hurtig reaktion. I Middelhavsområdet i Fællesskabet som helhed er den seneste udvikling imidlertid mere eller mindre stabil i Spanien og Italien. I Portugal er tendensen efter sigende lidt negativ. Selv om der kun foreligger data for Frankrig indtil slutningen af 2001, synes den øgede indenlandske efterspørgsel at udligne nedgangen i antallet af udenlandske turister. Grækenland har kun indsendt fyldestgørende data til og med På mellemlang sigt ( ) registrerede samtlige medlemsstater i Middelhavsområdet en markant stigning i turismen, udtrykt i antal overnatninger. På førstepladsen ses Spanien med en årlig stigning på over 7 %, efterfulgt af Frankrig, Italien og Portugal, hvor stigningen var henholdsvis 4% og 3 %. I Grækenland vurderes den årlige stigning i turismen til omkring 1 %.

9 15/05/ Kommissionen agter ikke at yde økonomisk støtte til den europæiske turistsektor fra budgettet til trods for den nuværende situation. Sektorens, virksomhedernes og destinationernes konkurrenceevne kan fremmes via en lang række af Fællesskabets økonomiske instrumenter på de forskellige politikområder. Spørgsmål nr. 42 af Josu Ortuondo Larrea (H-0218/03) Om: Krigen mod Irak - optankning af B-52 bombefly, der overflyver europæiske byer Befolkningen i Baskerlandet og hele den nordøstlige del af Den Iberiske Halvø er blevet overrumplet over oplysningerne i dagspressen om den rute, B-52 bombeflyene følger fra deres base i Fairford (England) mod Irak. Tilsyneladende optankes bombeflyene af lufttankningsfly af typen KC-135 Stratotanker under overflyvningen af Bilbao, Pamplona, Zaragoza og Barcelona, inden de kommer ud i luftrummet over Middelhavet. I stedet for at lade optankningen foregå over Atlanterhavet, skærer de afstanden ned og overflyver områder med hundredtusindvis af indbyggere, hvorved de udsætter disse for en sikkerhedsrisiko. Det spanske luftvåbens fly har forbud mod disse manøvrer over befolkede områder. Mener Kommissionen ikke, at disse overflyvninger over tætbefolkede byer udgør et overgreb mod borgernes sikkerhed? Hvis man dertil lægger optankningsoperationerne i luften, er der så ikke tale om en krænkelse af befolkningens rettigheder, hvor interesserne i forbindelse med en grusom krig prioriteres højere end den offentlige opinion i Europa og resten af verden og uden tilladelse fra FN's Sikkerhedsråd? Mener Kommissionen ikke, at EU over for Aznar-regeringen bør udtrykke sin misbilligelse over, at den tillader disse farlige luftoperationer samt støtter og deltager i den ulovlige krig mod Irak? (EN) Det er ikke op til Kommissionen at indtage en holdning til den spanske regerings beslutning om at tillade overflyvning af området af flyvevåbenet fra tredjelande. Spørgsmålet vedrører udelukkende området og befolkningen under spansk suverænitet. Det er derfor kun Spanien, der er berettiget til at svare på spørgsmålet og træffe afgørelse om den anmodede forsyningsstøtte. Spørgsmål nr. 43 af Camilo Nogueira Román (H-0221/03) Om: Anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til udbedring af de skader, som er forårsaget af "Prestiges" forlis i Galicien og i de øvrige berørte lande Det fremgår af forskellige ekspertberegninger, at udbedringen af de skader af enhver art, som er forårsaget af "Prestiges" forlis, kan løbe op i omkring 5 milliarder euro. Dette svar svarer til de ca. 5 milliarder dollar, som USA krævede af selskabet Exxon Mobil, ejeren af Exxon Valdez, som forårsagede katastrofen i Alaska i I henhold til forordningen om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til først og fremmest naturkatastrofer skal fonden tages i anvendelse, når skaderne overstiger 3 milliarder euro. Det Europæiske Råd i København tog fonden i anvendelse uden hensyntagen hertil, men kun til et beløb af 5 millioner euro. Har Kommissionen undersøgt anvendelsen i Galicien og de øvrige berørte lande under hensyntagen til de faktiske skader med udgangspunkt i grænsen på 3 milliarder euro? (EN) Den Europæiske Unions Solidaritetsfond kan kun tages i anvendelse, hvis et land, der er berettiget til støtte fra fonden efter en katastrofe, formelt ansøger Kommissionen herom. Kommissionen gennemgår herefter ansøgningerne i lyset af de kriterier, der er opstillet i Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. 7 Kommissionen har modtaget en ansøgning fra de spanske myndigheder om støtte i henhold til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i forbindelse med Prestiges forlis, som den er ved at gennemgå. Tallene i ansøgningen er betydeligt lavere end 3 milliarder euro eller 0,6% af BNI (bruttonationalindkomst). For at kunne foretage en grundig vurdering af 7 Rådets forordning 2012 af 11. november 2002 (EFT L 311 af ).

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010 1 TORSG, DEN 20. MAJ 2010 FORSÆDE: Libor ROUČEK Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 10.05) 2. Europa 2020 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen 3. Middelhavsunionen (forhandling) Formanden.

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 Europa-Kommissionen XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 (udgivet i tilslutning til "almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed - 1995") Bruxelles Luxembourg, 1996 Bibliografiske

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2013 COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig Forord...3 1. FN -- En bedre verden er mulig...4 2. Styrkelse af FN's Generalforsamling...5 Baggrund...5 3. En stærkere rolle til FN's økonomiske

Læs mere

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst ERHVERVSPOLITIK Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst En vejledning i proceduren for indberetning

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere