Forandringsledelse i forbindelse med et generationsskifte i en virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringsledelse i forbindelse med et generationsskifte i en virksomhed"

Transkript

1 Forandringsledelse i forbindelse med et generationsskifte i en virksomhed Aalborg Universitet, Organisation og Strategi, semester, gruppe 2

2

3 Titelblad Titel: Forandringsledelse i forbindelse med et generationsskifte Tema: Projektarbejde i integration af videnskabsteori, organisation og strategi Projektperiode: Cand.merc. Organisation og Strategi, 7. semester, 2008 Projektgruppe: 2 Deltagere: Carina Jensen Anne Stine Stausholm Jane Thorhave Stefansen Vejleder: Kenneth Holm Cortsen Synopsis: Dette projekt er skrevet med henblik på at løse problemformuleringen: Hvorledes kan forandringsledelse rent teoretisk anvendes som strategisk overvejelse i en virksomhed, der står overfor et generationsskifte? Først bliver der redegjort for gruppens videnskabsteoretiske vinkel. Derefter beskrives følgende teorier til belysning af problemformuleringen: Human Relations, forandringsledelse, Kotter s ottetrinsproces, designskolen samt kløfter mellem vision og kultur. Disse teorier sammenfattes løbende, for at opridse forskelle og ligheder. Dette ender ud i et løsningsforslag, der efterfølges af en konklusion og en perspektivering. Oplagstal: 5 Sideantal: 93 eksklusiv forside Afsluttet: d. 6. januar 2009

4 Executive summary Executive summary This project is written to clarify, how an organization will be able to go through a generational change at the strategic management level of the organization. Specifically, the project aims at analysing, how management can manage the change process and utilize this, i.e. the implemented processes, as a strategic tool. In the beginning of this project, there is documentation of the relevance of the problem described above and any derived problem areas. Through quantitative data, it is proven that many Danish companies within a near future would benefit from going through a generational change process at their strategic management levels. Such a process may occur as a planned change or as an unplanned change. Either way, management must be able to manage the change process in order for it to be successful. The scientific method used in this project is Symbolic Interactionism. This method was developed by George Herbert Mead and Herbert Blumer during the 1960 s (Singelmann 1972 through Clark and Fast 2008; 159). In this project, it is useful given the importance of interaction between human beings when generational change processes are placed at the heart of strategic management of organizations. Thus, this method focuses on the communication between human beings for what reason, which underlines the significance of utilizing it when leading organizations through generational change processes. After clarifying the scientific method utilized in this project, the theoretical framework for answering the problem formulation will be discussed. In that regard, it is worth mentioning that the focus in this project mainly will be on the internal side of an organization. The first theory is Human Relations, which is a key theory in the project, since the group focuses on an organization using this theory. Human Relations was developed by Elton Mayo against a background of his studies about the Hawthorne-factories during 1927 to These studies showed that employees improve the effectiveness of their work when they are exposed to 2

5 management s attention. Therefore, Mayo suggested companies to apply small working groups within the firm. Today Human Relations focuses on communication between the employees and the management of the organization (Bakka og Fivelsdal 2004; 304). The second theory analyses how management can manage a generational change process, whether the change is planned or not. The group thinks that a generational change process most often is planned, according to part 4.2. Hence, this project primarily focuses on this part of the theory. However, in some organizations, an unplanned generational change process may occur. The planned change process has four focus areas, i.e. recognition, solution, implementation and evaluation (Jacobsen 2005; 21). The third theory is the eight-step change process developed by John P. Kotter. This theory can be used as a prescription for how management can guide organizations successfully through change processes - a generational change process is emphasized in this project. The fourth theory is Mintzberg s design school in relation to strategic management, which deals with additional suggestions of leading an organization through a change process. This theory focuses on both the internal and external side of the organization during a change process in comparison to Kotter s theory, whereas the first two theories mainly have the internal factors at the centre of attention, according to table 4. The fifth and last theory deals with the gaps which may occur between the vision, the culture and the image of an organization. This project, however, focuses on the gap between vision and culture, since this gap deals with the internal problems of the organization (Schultz and Hatch 2001; ). After the description of each theory, there is a part that sums up the theories. These parts also include an analysis and discussion about the theories. After all these theoretical sections and the related summaries, the group presents the solution as how to go through a generational change process successfully. The suggestions of the group are made with Kotter s theory as point of origin, and all the theories mentioned above will be integrated into the solution to illustrate the essence of the chosen theories in relation to answering the main problem of this 3

6 project. In terms of the solution, the group also discusses the various theories by applying critical thinking, since all of them have advantages and disadvantages in context to a generational change process in relation to the management of an organization. After the solution, the group concludes on the problems and the main essence of this project, i.e. the group argues for how organizations can be guided successfully through a generational change process from a managerial perspective. 4

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemfelt Dokumentation Problemstilling Problemformulering Definitioner Afgrænsning Metode Videnskabsteori Symbolsk interaktionisme Mead Blumer Teoretisk metode Projektdesign Teori Human Relations Forandringsledelse Planlagt forandring Forandring som en tilfældighed Opsummering Sammenfatning af Human Relations og forandringsledelse Kotter s ottetrinsproces Sammenfatning af Human Relations, forandringsledelse og Kotter s ottetrinsproces Designskolen Sammenfatning af Human Relations, forandringsledelse, Kotter s ottetrinsproces og designskolen Kløfter mellem vision og kultur

8 4.9 Opsummering Løsningsforslag Opsummering til løsningsforslag Konklusion Perspektivering Litteraturliste Figur- og tabelliste

9 Indledning 1 Indledning På 7. semester i Organisation og Strategi skal gruppen skrive et projekt, som ligger inden for temarammen Projektarbejde i integration af videnskabsteori, organisation og strategi. Projektet er grundlæggende udarbejdet som et teoretisk projekt, da dette er kravet til projektet på 7. semester (Kursuskataloget for Organisation og Strategi, 7. semester 2008; 6). Projektet omhandler problemstillingen om, hvorledes forandringsledelse kan anvendes som strategisk overvejelse i en virksomhed, der står over for et generationsskifte. På trods af at der ikke er to generationsskift, som er ens, vil mange af de strategiske overvejelser omkring et generationsskifte være ens for mange virksomheder (Nøhr, Saaby og Nielsen 2003; 3). Med dette projekt ønsker gruppen, at skabe fokus omkring forandringsledelse i forhold til de strategiske overvejelser ved et generationsskifte, da dette kan være relevant for mange virksomheder i fremtiden. 7

10 Problemfelt 2 Problemfelt For at redegøre for projektets relevans dokumenteres der først for problemet, hvorefter overvejelser omkring problemstillingen vil blive gennemgået. Dette munder slutteligt ud i projektets problemformulering. 2.1 Dokumentation I de seneste år er storytelling 1 blevet brugt til at fortælle om, hvordan store danske virksomheder oprindeligt er startet ud som små, selvstændige virksomheder, der siden er vokset til store familie-emperier. Disse fortællinger indeholder dog en anden interessant historie, nemlig historien om hvordan samme familieejede virksomheder på et tidspunkt har stået overfor et generationsskifte. Et generationsskifte er en overgang indenfor familieejede virksomheder, hvor ledelsen afhænder virksomheden til deres efterkommer/efterkommere. Dette er en proces, der kan være problematisk, hvis den ikke er blevet forberedt grundigt (Nøhr, Saaby og Nielsen 2003; 3). Set fra et statistisk synspunkt kan gruppen konstatere, at der i 2007 fandtes ca selvstændige i Danmark (www.dst.dk). Herunder viser tabellen antallet af selvstændige fordelt i forhold til indehaverens alder. 1 Storytelling er, når en virksomhed tilskriver sine produkter/ydelser historier, som bruges til markedsføring (Jensen 1999; 47) 8

11 Tabel 1: Selvstændige i 2007 fordelt efter alder År Antal selvstændige Kilde: Gruppen antager, at selvstændige, som er 55 år eller ældre, har et behov for at få gennemført et generationsskifte i deres virksomhed indenfor den nærmeste fremtid, og hvis informationen i tabel 1 summeres ud fra aldersgrupperne 55 og opefter, så svarer det til, at selvstændiges virksomheder i Danmark skal gennemføre et generationsskifte indenfor en overskuelig fremtid. Et alternativ til et generationsskifte er at lukke virksomheden eller sælge den. Disse alternativer bliver ofte en realitet, da overdragelsen af virksomheden fra forældre til børn ikke længere er så oplagt en mulighed, som det tidligere har været (Nøhr, Saaby og Nielsen 2003; 3), da børnene ofte får en anden uddannelse og andre interesser end den familieeje- 9

12 de virksomhed (Wivel 2004; 36). Den eneste mulighed, der er tilbage for virksomhedens overlevelse, kan dermed blive et salg. Uanset om generationsskiftet skal gennemføres som et skifte inden for familien eller som et salg, kræver overvejelserne omkring et generationsskifte tid. Hvis virksomheden skal sælges, kan det desuden være, at der skal laves en række ændringer 2, som også kræver tid, for at virksomheden er mere attraktiv for eventuelle købere (Nøhr, Saaby og Nielsen 2003; 7-9). A- kasserne ASE 3 og Ejerlederne 4 vurderer, at risikoen for, at et generationsskifte ikke gennemføres, er op til 60 procent. Årsagen til dette menes at være, at indehaverne ikke igangsætter de nødvendige forberedelser rettidigt (Andersen 2008; 8). I det efterfølgende afsnit sættes ovenstående i forhold til problemstillingen. Ovenstående er med til at dokumentere, at problemstillingen er et relevant problem for mange virksomheder i Danmark. 2.2 Problemstilling Som det blev beskrevet i afsnit 2.1, er der indenfor en relativt kort årrække mere end selvstændige med virksomheder i Danmark, som har eller får et behov for at gennemføre et generationsskifte, medmindre virksomheden skal sælges eller afvikles. Når en virksomhed påtænker et generationsskifte, er der en række strategiske overvejelser, ledelsen skal gøre sig for at kunne udvælge den rette person til at overtage virksomheden. Gruppen kunne forestille sig en fiktiv overskrift: Hvem er den rette? Nogle af de overvejelser, som skal gøres, kunne f.eks. være: 2 Ændringerne kan være sig i form af udskiftning af materiel, frasalg af aktiver etc. 3 De selvstændiges A-kasse 4 Organisation for de personer, der både ejer og leder deres egen virksomhed 10

13 Hvilke værdier skal personen besidde? Hvordan påvirker personen som leder virksomhedens kultur og dermed sine medarbejdere? Hvorledes skal den nye leder drive virksomheden videre? Som beskrevet i afsnit 2.1, vurderer ASE og Ejerlederen, at 60 procent af de virksomheder, som ikke har gjort sig nogle overvejelser omkring virksomhedens fremtid, lukker. Holdes det faktum in mente, at næsten to tredjedele af alle virksomheder, som ikke har gjort deres hjemmearbejde, lukker, så vil det være relevant at undersøge helt præcist, hvilke strategiske overvejelser ledelsen i en virksomhed bør lægge bag ved et generationsskifte i en virksomhed. Når der tages udgangspunkt i hvilke strategiske overvejelser, ledelsen skal gøre sig, er det interessant at undersøge, hvilken rolle forandringsledelse spiller i forhold til de strategiske overvejelser. Det er vigtigt at pointere, at der ikke findes to virksomheder, som er eksakt ens, hvilket medfører, at der heller ikke findes to scenarier indenfor generationsskifte, som er helt ens. Men alligevel er der i to givne scenarier en række fællesnævnere bag de strategiske overvejelser, som ligger til grund for et generationsskifte (Nøhr, Saaby og Nielsen 2003; 3). På baggrund af ovenstående problemstilling dannes projektets problemformulering: 2.3 Problemformulering Hvorledes kan forandringsledelse rent teoretisk anvendes som strategisk overvejelse i en virksomhed, der står overfor et generationsskifte? 11

14 2.4 Definitioner For at kunne udelukke eventuelle sproglige misforståelser i projektet, gennemgås i nedenstående afsnit gruppens definitioner, som vil gøre sig gældende i resten af projektet. Ved et generationsskifte forstås? En udskiftning af en ældre generation med en yngre. (Politikkens Nudansk Ordbog 1999; 397) Et generationsskifte er den proces, hvor toplederen i en virksomhed går af, hvorefter posten bliver besat af en fra en anden generation. Ved forandringsledelse forstås? Dette deles op i to; forandring defineres og ledelse defineres, hvorefter en samlet definition udledes af gruppen: Forandring: Er lig med ændring, omformning eller transformation (Politikkens Nudansk Ordbog 1999; 325) Ledelse: Det at lede noget = anførsel, førelse. Eller: Et eller flere mennesker der sammen leder noget, fx et firma, et politisk parti eller en forening = bestyrelse, direktion (Politikkens Nudansk Ordbog 1999; 645) Gruppen forstår derfor forandringsledelse således: en enkelt person eller en gruppe mennesker, der leder en ændring, omformning eller transformation af den virksomhed, hvori de er ledere. Ved strategiske overvejelser forstås? Denne definition deles op i to dele; definitionen af strategi samt en definition af overvejelser: Strategi: Planlægning af hvilken taktik og fremgangsmåde, der skal tages i brug for at nå et bestemt mål (Politikkens Nudansk Ordbog 1999; 1053) 12

15 Overvejelse: Er lig med spekulation, refleksion, betragtning og overlæg (Politikkens Nudansk Ordbog 1999; 817) Ved en strategisk overvejelse forstår gruppen dermed, at nogle mennesker spekulerer og reflekterer over, hvordan taktikken og fremgangsmåden skal se ud for at nå det givne mål i en virksomhed. 2.5 Afgrænsning I dette projekt fokuseres der primært på det interne i en virksomhed. Det skal bemærkes, at gruppen ikke helt vil udelukke den eksterne del, dette grundet, at de eksterne elementer ikke kan undgå at påvirke den interne del, jf. afsnit omhandlende symbolsk interaktionisme. Gennem projektet tager gruppen endvidere afsæt i et fiktivt scenarie om en virksomhed, som praktiserer Human Relations. 5 I de ovenstående afsnit har gruppen redegjort for projektets problemformulering. Til at belyse denne problemformulering gennemgås i de efterfølgende afsnit gruppens valg af metode. 5 Human Relations tilhører de klassiske organisationstilgange. Denne tilgang er en af de første til at sætte medarbejderen i fokus (Nielsen, Keldorff og Mølvadgaard 2008; 13) 13

16 Metode 3 Metode I de nedenstående afsnit omhandlende gruppens metodevalg tages først udgangspunkt i gruppens valg af videnskabsteoretisk retning, hvorefter denne sættes i relation til den teoretiske metode. Slutteligt opstilles projektdesignet for projektet. 3.1 Videnskabsteori Den videnskabsteoretiske tilgang, som gruppen har valgt, er symbolsk interaktionisme. Dette grundet, at der ved forandringsledelse i forbindelse med et generationsskifte i en virksomhed forefindes interaktion mellem mennesker. Det betyder, at der opstår sociale konstruktioner 6, hvilket harmonerer med, at symbolsk interaktionisme er en forståelse af menneskers sociale formationer og interaktion, hvor symbolik betragtes som en diskussion og forståelse af, hvordan mennesket kommunikerer og interagerer (Singelmann 1972 gennem Clark og Fast 2008; 159) Symbolsk interaktionisme Symbolsk interaktionisme kaldes også Chicago skolen. Gennem de tre første årtier af det 20. århundrede blev tilgangen udviklet. George Herbert Mead ( ) er med bogen Mind, Self and Society (1962) sammen med Herbert Blumer ( ) med værket Symbolic interactionism (1969) opfattet, som de primære aktører bag symbolsk interaktionisme (Singelmann 1972 gennem Clark og Fast 2008; 159). I redegørelsen for symbolsk interaktionisme starter gruppen med at tage udgangspunkt i Meads antagelser og ideer bag symbolsk interaktionisme, hvorefter Blumers tanker vedrørende symbolsk interaktionisme bliver redegjort. Som tidligere studerende under Mead tager 6 Den sociale konstruktion består af begreberne subjektivering, eksternalisering, objektivering samt internalisering (Abnor og Bjarke 1997; 177) 14

17 Blumers tanker omkring emnet udgangspunkt i Meads antagelser, hvorfor gruppen finder det derfor relevant både at redegøre for Meads og Blumers udlægning af symbolsk interaktionisme, da Blumers tanker er en videreudvikling af Meads Mead I nedenstående afsnit redegøres for George Herbert Meads the Mind, the Self og the Social act. Disse termer er en nødvendighed for at forstå de mekanismer, som ligger bag symbolsk interaktionisme og dermed også Herbert Blumers tanker og arbejde (Clark og Fast 2008; 141). The Mind I sindet forefindes der en proces, hvori der opbygges erfaringer fra eksterne kilder. Disse kan vurderes og kombineres til at fortolke og overkomme de forhindringer, som individet møder i sin færden. Det er denne egenskab, som muliggør at se ind i samfundets strukturer og reorganisere disse sociologiske strukturer (Clark og Fast 2008; 146). Det, at der i følge Mead opbygges erfaringer fra eksterne kilder, kan sammenkobles med projektets afgrænsning, hvori der står, at gruppen ikke udelukkende kan fokusere på den interne del i virksomheden, da den eksterne del ikke kan udgå at påvirke den interne del. Dette grundet, at der i følge Mead opbygges erfaringer fra eksterne kilder, som vil påvirke det interne. Eksempelvis normer og værdier i samfundet, der ikke kan undgå at påvirke kulturen. For mennesket er den fysiske verden, set med en objektiv optik, eksisterende, men den opfattede virkelighed er anderledes. Dette grundet, at den opfattede virkelighed er bundet til en række omstændigheder, således at objekter er definerede via de opfattelser, som er delt blandt de individer, der tænker på dem (Mead 1972; ). Det vil sige, at der er tale om fælles meningsdannelser, hvilket er en del af social konstruktion (Clark og Fast 2008; 212). Til at belyse problemformuleringen har gruppen valgt at tage udgangspunkt i en virksomhed, som praktiserer Human Relations, jf. afsnit 4.1. Gruppen har truffet dette valg på baggrund af, at 15

18 Mead fokuserer på den fælles meningsdannelse og dermed den sociale konstruktion, som harmoner med, at der inden for Human Relations vises interesse for medarbejderne. Den fælles meningsdannelse i virksomheden kan tage afsæt i, at medarbejderne inddrages i forandringsprocessen. Medarbejderdeltagelse (membership participation) er den form for management, der, hvis den er korrekt udført, er forbundet med størst succes. En høj grad af medarbejderdeltagelse er især vigtig i forbindelse med overgange, kriser og kulturskifte. Når medarbejderne har høj deltagelse, er det nemmere for dem at føle ejerskab for forandringen (Deetz, Tracy og Simpson 2000; 94-97). Det at tænke foregår via universaler, forstået på den måde, at mennesket gennem en symbolik kan opnå en fælles forståelse (Clark og Fast 2008; 147). Et eksempel kunne være og se på et firmalogo, eksempelvis logoet til teleselskabet 3. Som individ ligger mennesket en række betydninger i dette logo, som ikke er direkte tilknyttet selve logoet. Meningen strækker sig ikke kun til den specifikke tankeproces, men til foregående og efterfølgende tankeprocesser. Dermed er meningen ikke direkte indlejret i logoet, men nærmere i tallet 3 som et symbol. På den måde er tallet 3 s betydninger opstået gennem den sociologiske aktivitet at tænke via social erfaring. En af de ting, som definerer mennesket, er dets evne til at overskue en mængde information, udvælge samt fokusere på enkelte elementer, og derved skelne dette fra den resterende masse af sanseindtryk. Det er denne evne, der muliggør analyse, som igen muliggør genskabelse af hændelser og situationer (Clark og Fast 2008; 147). Det er endvidere denne evne, en ledelse skal anvendes sig af i forbindelse med et generationsskifte i en virksomhed. Det er vigtigt, at ledelsen kan skelne mellem de forskellige informationer, som den får, så den formår udelukkende at fokusere på den nødvendige informationsmængde, hvorved den ikke træffer beslutninger på forkerte grundlag (Kotter 1999; ). Intelligens kan herved forstås, som værende kendetegnet ved at være refleksiv, hvilket vil sige at være i besiddelse af en evne til at tænke over hændelser og kontekster. På den måde tænkes 16

19 der ud fra en helhed, men sindet besidder også evnen til at relatere til ekstern viden og bearbejde det i forhold til allerede tilegnet viden. På den måde kan der tales om menneskets evne til at udvikle sig selv og sit sind via en proces, hvori der reflekteres igennem en social proces (Clark og Fast 2008; 147). I forhold til dette kan det udledes, at en virksomhed, som står over for at skulle gennemføre et generationsskifte, kan drage fordel af at tilknytte en ekstern konsulent, f.eks. en forandringsagent 7, hvis ledelsen ikke selv besidder den nødvendige viden. Samtidig kan ledelsen lære af denne forandringsagent. The Self Meads tilgang antager, at der er forskel på, hvordan mennesker og dyr reagerer forstået på den måde, at selvom et dyr kan lære af erfaringer, så kræver menneskets læring en form for selvbevidsthed. Denne stammer fra social erfaring og er derfor ikke til stede hos et menneske fra fødslen (Clark og Fast 2008; 148). Mead mener, det er unikt for mennesket at kunne operere både som subjekt og objekt i en kontekst, hvilket vil sige både at kunne opleve et givent fænomen og samtidigt være bevidst om selve oplevelsen. For at kunne uddybe dette, vælger Mead, at skelne imellem en persons jeg og mig, hvilket kan sættes i forhold til andres syn på selvet og ens eget syn på selvet (Mead 1972; 209). Vigtigheden i at skelne mellem jeg og mig er for at kunne forklare elementer som planlægning, forventning og refleksion. Det er nødvendigt med et mig for at kunne forestille sig selv i en given situation i fremtiden, mens jeg forholder sig mere til nutiden og datiden. På den måde opstår der et samspil imellem de to selv er, som skaber en slags refleksiv cyklus, der er værdifuld i forhold til at opnå selvforståelse (Crossley 1996 gennem Clark og Fast 2008; 141). Igennem selvbearbejdelse arbejdes med holdninger til omgivelserne, hvilket også kræver holdninger til individet selv. På den måde opstår selvbevidsthed ikke i en større gruppe eller 7 Forandringsagent: Et begreb, der inkluderer alle, der fungerer som drivkræfter i en forandringsproces (Jacobsen 2005; 244) 17

20 som en konsekvens af eksterne faktorer, men selvbevidstheden opstår i individet selv som en naturlig følge af interaktionen med de eksterne kilder. Mennesket modtager dog udefrakommende påvirkning, idet mange ser sig selv på den måde, som de bliver set af andre (Clark og Fast 2008; 150). The Social act Social act skal forstås som en social handling. Den sociale handling er en del af en større helhed, det er en proces. Det er denne kontekst og menneskets evne til at behandle og bevæge sig i denne kontekst, som giver individet en frihed indenfor en gruppesammenhæng (Clark og Fast 2008; ). Gesture gestus En gestus er at virke i en sammenhæng, således at den opfattes på samme måde hos afsender og modtager. I en virksomhed betyder dette, at ledelsen og medarbejderne dermed skal tale samme sprog eller i det mindste opnå fælles mening via dialog (social interaktion). En gestus kan opfattes som et symbol, der afkodes på samme måde indenfor en bestemt social kontekst. Hensigten er at kunne lave justeringer i en given situation, så individer bliver opmærksomme på, at handlinger er meninger. Det er dermed muligt, at justere ens opførsel i forhold til gestussens afsender (Clark og Fast 2008; 151). Med andre ord er gestus en symbolsk handling. Hvis gestus skal sættes i relation til en virksomhed, som står over for et generationsskifte, er det vigtigt, at medarbejderne bliver inddraget i forandringsprocessen, da medarbejderne ellers kan se deres manglende indflydelse, som et symbol på at ledelsen ikke ser medarbejderne som vigtige (Deetz, Tracy og Simpson 2000; 94-97). 18

21 The generalized other den generelle anden Mennesket er i stand til at se sig selv som et objekt i en kontekst, hvilket betyder, at mennesket er i stand til at se på sig selv, som andre ville se på en (Mead 1972; 154 i fodnoten). Dette er ikke kun en handlen mellem to individer, men også internt fungerende imellem jeg et og mig et. Det er dette, som skaber evnen til at forstå andres holdninger og meninger og til at justere sin egen adfærd i forhold til dette, hvilket vil sige, at individet er i stand til at reflektere (Clark og Fast 2008; 152). Language sprog Sprog er en del af social opførsel, som forudsætter en form for social sammenhæng og psykologisk kapacitet. Sproget indeholder en række symboler som aflæses ens hos forskellige personer. Inden for sprog kan symboler have forskellig betydning uden, at det er forstyrrende, da individer, der indgår i kommunikationen, justerer ind efter hinandens opførsel og forforståelser. I en virksomhed, som står over for en forandringsproces som et generationsskifte, er dette betinget af, at ledelsen er villig til åbne op for kommunikation med medarbejderne (Deetz, Tracy og Simpson 2000; 109). Sprog er en måde, hvorved tankevirksomhed bliver opnået og bliver gjort opmærksom overfor os selv. Vi kan både tale og høre os selv tale og dermed tænke (Clark og Fast 2008; 153). Ledelsen i en virksomhed kan i forhold til ovenstående se på, hvordan medarbejderne opfatter det, som ledelsen har kommunikeret ud, og bruge dette som en form for feedback. Feedback skal anvendes for at tjekke, om det er den rigtige vej, hvormod forandringen bevæger sig, og om det dermed er nødvendigt at ændre forandringsstrategien (Landy og Conte 2007; 351), jf. figur 2. Meaning betydning Betydning kan forklares som forholdet mellem gestus, respons samt resultatet af den givne sociale handling, som den symbolske handling initierer, og i hvilken to individer er involveret 19

22 i. Betydning er afhængig af responsen fra det andet individ, og betydning er rettet mod resultatet af den givne sociale handling, som skal føre til en symbolsk handling fra det første individ (Mead 1972; 80). Hvis dette skal sammenholdes med en virksomhed, som står over for et generationsskifte, er det vigtigt, at ledelsen formår at inddrage medarbejderne i forandringsprocessen. Derved sikres det, at alle i virksomheden betragter visionen for forandringen ens, da medarbejderne ellers, jf. afsnit 3.2, kan have en tendens til ikke at handle i harmoni med visionen. Der kan her perspektiveres til begrebet alignment, hvor alle medlemmer i en organisation deler en fælles forståelse for organisationens mål og formål. Desuden ved alle, hvordan de bidrager til organisationens strategi. Alignment kan både være en sindstilstand og noget der gøres, men kan også være et system af processer til at ændre det eksterne miljø (Labovitz og Rosansky 1997; 4-5). Society samfundet For at samfundet skal kunne eksistere, kræver det biologiske enheder, som interagerer i sociale handlinger. Disse forekommer via gestus, men det er menneskets evne til at internalisere, hvilket vil sige at vende processer indad, som muliggør udvikling (Arbnor og Bjerke 1997; 33-34). Når individerne i samfundet udvikler sig, udvikler samfundet sig med (Clark og Fast 2008; ). I henhold til ovenstående kan det udledes, at en virksomhed kan ses som et samfund, for når virksomheden forandrer sig, forandrer medarbejderne sig også Blumer Det ovenstående redegjorde for Meads antagelser og idéer. Som tidligere studerende hos Mead er Herbert Blumers tanker omkring symbolsk interaktionisme baseret på Meads arbejde (Blumer 1986; 1). Blumer var optaget af forståelsen af mennesket, den menneskelige tilstand og af videnskab (Clark og Fast 2008; ). Nedenstående er et kort oprids af de basale tanker bag symbolsk interaktionisme (Blumer 1986; 49 gennem Clark og Fast 2008; 160): 20

23 Human group life consists of fitting to each other of the lines of action of the participants; Such aligning of actions takes places predominantly by the participants indicating to one another what to do and in turn interpreting such indications made by others; Out of such interaction people form the objects that constitute their worlds; People are prepared to act towards their objects on the basis of the meaning theses objects have for them; Human beings face their world as organism with selves, thus allowing each to make indications to himself; Human action is constructed by the actor on the basis of what he notes, interprets, and assesses; And the interlinking of such ongoing action constitutes organizations, institutions, and vast complexes of interdependent relations Rose (1962) 8 har sammenfattet fem antagelser omkring ovenstående. 1) Mennesket lever i en symbolsk såvel som en fysik verden. 2) Mennesket har kapaciteten til i gennem symboler at stimulere andre på måder, som er differentieret i forhold til, hvordan det selv er blevet stimuleret. 3) Gennem kommunikation af symboler, kan mennesket lære betydninger og værdier. Det vil sige at mennesket lærer måden at handle på fra andre mennesker. 4) Symbolerne samt de værdier og meninger, som de refererer til, fremkommer ikke i små bidder, men er ofte store og komplekse. 5) Tankevirksomhed er en proces, hvor mulige symbolske og fremtidige handlinger bliver undersøgt samt vurderet baseret på individets værdier inden de bliver til en handling (Rose 1962; 5 gennem Clark og Fast 2008; 160). 8 Arnold Marshall Rose har været professor i sociologi ved bl.a. University of Minnesota samt Bennington College 21

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår?

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM 2013 11. November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Interkulturelle Markedsstudier

Interkulturelle Markedsstudier Udkast til Kandidatuddannelse Interkulturelle Markedsstudier Sprog, Kultur og Markeder KU og CBS 2016 Fælles kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN Den bedst tjenende virksomhed Vækst og bæredygtighed GYLDENDAL BUSINESS Indhold Forord 9 DEL I: Riv siloerne ned 15 Kapitel 1: Isoleret i siloer 17 Jan Carlzon:

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Ledelse og kompleksitet Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Gert G. Nygaard lærereksamen 1979 skoleleder 1995, herefter højskolelærer/ - forstander, efterskolelærer/-forstander cand. mag.

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner! 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner! 5* i JP Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Strategisk ledelse i det offentlige

Strategisk ledelse i det offentlige BKF Region Hovedstaden Strategisk ledelse i det offentlige Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, og leder af Master of Public Management (MPM)

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere