B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29 13 29 30 30 31 31 B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 kalender 10.indd 1 07/12/ Kraftkalenderen 2010 Q1/2159h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December DLST starts B: 744 h P: 252 h DLST ends B: 672 h P: 240 h B: 743 h P: 276 h B: 720 h P: 264 h B: 744 h P: 252 h B: 720 h P: 264 h B: 744 h P: 264 h B: 744 h P: 264 h B: 720 h P: 264 h B: 745 h P: 252 h B: 720 h P: 264 h B: 744 h P: 276 h B=Base P=Peak Sommertid start: 28. marts Sommertid slut: 31. oktober 2010 Røde datoer = Nord Pool lukket A/S, Åhave Parkvej 27, 8260 Viby J,

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ejerforhold Grundlag Hoved- og nøgletal for koncernen Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Elmarkedet Elmarkedets fundamentaler Spotprislevering Særlige hændelser Markedskobling Terminsmarkedet COP15 og CO Grænsehandel Gasmarkedet Prisudviklingen i gasmarkedet Olieindekseret gaspris vs. Nord Pool Gas-pris Energinet.dk gaslager Forventninger til gasmarkedet Afdeling for analyse og modeludvikling Salg til erhvervskunder Pulje Grøn Strøm Vindenergi Markedsføringsaktiviteter Produktion og balance Enprismodel Vindmøllebalance Online IT-sikkerhed Forvaltning A/S Energi Försäljning Sverige AB Energia Myynti Suomi Oy Vind A/S Energi Salg Norge AS International A/S Corporate Social Responsibility Etablering af HR-funktion Fremtiden Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Forsknings- og udviklingsaktiviteter Resultatdisponering Kapitalforhold Nærtstående parter Anvendt regnskabspraksis koncernens aktiviteter i Norden Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Udvikling Det nordiske transmissionsnet Organisationsdiagram Ledelseshverv Bestyrelse og direktion

4 Selskabsoplysninger A/S Åhave Parkvej Viby Telefon: Telefax: CVR-nr.: Jesper Hjulmand Knud Steen Larsen Stiftet: 1. juli 1993 Hjemsted: Århus Kommune 4 Bestyrelse Formand, adm. direktør Jesper Hjulmand, SEAS-NVE Næstformand, adm. direktør Knud Steen Larsen, TRE-FOR Adm. direktør Jan Ravn, Energi Nord Adm. direktør Søren Sørensen, NRGi Adm. direktør Niels Duedahl, SYD ENERGI Salgs- og marketingdirektør Jeanette Hartz, SEAS-NVE Adm. direktør Anders J. Banke, SEF Direktør Jens Otto Veile Direktion Jørgen Holm Westergaard Revisor Statsaut. revisor Søren P. Nielsen KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Værkmestergade Århus C Jan Ravn Niels Duedahl Anders J. Banke Søren Sørensen Jeanette Hartz Jens Otto Veile Advokat Bech-Bruun Hovedbank Nordea Bank Danmark A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 24. marts Jørgen Holm Westergaard

5 Ejerforhold Selskabet har pr. 31. december 2009 følgende aktionærer: % ejerandel SEAS-NVE A.m.b.a., Svinninge 26,06 NRGi A.m.b.a., Århus N 20,81 Energi Nord A/S, Aalborg 16,53 TRE-FOR Energi A/S, Kolding 14,84 SEAS-NVE Strømmen A/S, Svinninge 10,37 SYD ENERGI Holding A/S, Esbjerg 10,02 SEF Forsyning A/S, Svendborg 1,01 Fonden Langelands Elforsyning, Rudkøbing 0, ,00

6 Grundlag 6 koncernen er en af Nordens førende energihandelskoncerner med aktiviteter, der spænder fra fysisk og finansiel el-handel, CO 2 -handel, handel med gas og vindenergi samt valutaafdækning, porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. har en væsentlig del af erhvervskundemarkedet samt offentlige virksomheder i Danmark som kunder, og indirekte en væsentlig del af privatkundemarkedet via leverancer til flere forsyningspligtselskaber samt andre handelsselskaber. koncernen ønsker at tilbyde kunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. koncernen udbygger fortsat sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Idégrundlag koncernen er med udgangspunkt i energihandel en vigtig aktør i sikringen og videreudviklingen af et velfungerende el- og energihandelsmarked i Norden. Vision koncernens vision er: at være den foretrukne partner for erhvervskunder samt offentlige virksomheder, der ønsker at realisere økonomiske fordele i de liberaliserede energimarkeder. Mission koncernens mission er at levere den konkurrencekraft, der opstår gennem rådgivning, support og de rigtige priser. Udføre ledelse gennem synlige mål Være omkostningseffektive Være troværdig forretningspartner Satse på teamarbejde Satse på fortsat dygtiggørelse Forretningsværdier koncernens indsats i markedet tager sit udgangspunkt i selskabets fem kerneværdier: Skabe værditilvækst for kunder og aktionærer Sætte høje standarder for faglighed og kvalitet Være rettidige og omhyggelige Være en vidensbaseret virksomhed Være til rådighed

7 Hoved- og nøgletal for koncernen mio. kr Hovedtal koncern Omsætning 6.267, , , , ,6 Bruttofortjeneste 196,4 128,2 124,3 240,1 40,9 Resultat af ordinær primær drift 91,4 42,9 46,7 168,6-10,6 Resultat af finansielle poster -0,8 2,7 8,5 3,1 0,1 Ordinært resultat før skat 90,6 45,6 55,2 171,8-10,5 Skat -23,2-11,5-14,5-48,3 2,0 Årets resultat 67,4 34,1 40,7 123,5-8,5 Balancesum 1.571, , , ,3 903,7 Heraf til investering i anlægsaktiver 49,1 12,5 8,6 6,9 8,9 Egenkapital 630,2 570,0 542,8 536,2 412,7 Pengestrøm fra driftsaktiviteten -51,8 103,4-69,1 184,8-171,1 Pengestrøm til investeringsaktiviteten -49,3-12,7-8,8-4,5-7,4 Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten -7,1-6,9-34,2 0,0 95,9 Pengestrøm i alt -108,2 83,8-112,1 180,3-82,6 Nøgletal koncern Bruttomargin 3,1% 1,5% 2,0% 3,5% 0,8% EBITA-margin 1,5% 0,5% 0,7% 2,5% -0,2% Egenkapitalandel (soliditet) 40,1% 42,3% 48,7% 44,2% 45,7% Egenkapitalforrentning før skat 15,1% 8,2% 10,5% 36,2% -2,8% Egenkapitalforrentning efter skat 11,2% 6,1% 7,7% 26,0% -2,3% Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 7

8 Påtegninger LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 5. marts 2010 Direktion Jørgen Holm Westergaard Bestyrelse Jesper Hjulmand formand Knud Steen Larsen næstformand Jan Ravn 8 Søren Sørensen Jeanette Hartz Anders J. Banke Niels Duedahl Jens Otto Veile

9 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i ENERGI DANMARK A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009, side Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 9

10 Påtegninger Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Århus, den 5. marts 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor 10

11 11

12 Ledelsesberetning var et meget tilfredsstillende år for koncernen. Med et resultat før skat på 90,64 mio. kroner og et resultat efter skat på 67,39 mio. kroner realiseredes et resultat på ca. 28 mio. kroner bedre end de udmeldte forventninger. Året var præget af betydelig kundeaktivitet på alle koncernens forretningsområder i både ind- og udland. Koncernens omsætning blev 6,268 mia. kroner, hvilket er 2,346 mia. kroner mindre end i Omsætningsfaldet på ca. 27 % skyldes et markant fald i energipriserne i forhold til året forinden, kombineret med at især industrivirksomhederne som følge af finanskrisen forbrugte mindre energi. hele systemsiden, og det er samtidig en betydeligt mere omkostningseffektiv løsning for kunderne. International er langt i arbejdsprocessen med projekter i Egypten og Sydafrika og har endvidere afsluttet et stort projekt i Bolivia i Projekterne i Thailand er godt afsluttet, og International er i en afgørende fase for implementeringen af selskabets kommercielle koncept i Thailand i mindst fem andre regioner. Der forventes afklaring på, om det lykkes i 1. kvartal 2010, og i samme periode opstartes et nyt feasibilityprojekt i Ghana. 12 s markedsandel blev på segmentområderne konsolideret på tilfredsstillende vis igennem Koncernens vækst i Sverige fortsatte i 2009, og Energi Försäljning Sverige oplevede en markant kundetilgang, fordoblede omsætningen endnu en gang og havde et samlet nysalg på ca. 4,5 TWh. Det svenske datterselskab realiserede et resultat på ca. mio. SEK 14,5 før skat. Koncernens etablering i Finland blev en realitet, og organisationsopbygningen i Energia Myynti Suomi samt de planlagte markedstiltag forløb planmæssigt. Energia Myynti Suomi er blevet godt modtaget på det finske marked, og der forventes en betydelig kundeaktivitet i de kommende år. De store danske koncernkunder med aktiviteter i hele Norden har taget godt imod s nordiske koncept. Netop muligheden for one stop shop i Norden muliggør en nordisk vækststrategi for koncernen med betydelige skaleringsmuligheder på Prisdannelsen var i de første 7-8 måneder af 2009 som helhed forudsigelig, og ikke forstyrret af så mange havarier på udlandskablerne som i tidligere år. Både prisområde DK1, Vestdanmark, og DK2, Østdanmark, oplevede en harmonisk prisdannelse, kun forstyrret af reducerede importkapaciteter fra Sverige, men også stærkt hjulpet af det recessionsbetingede lavere elforbrug hos kunderne. Fra august og året ud blev prisdannelsen mere uforudsigelig, da den blev stærkt påvirket af reducerede eksportkapaciteter fra Sverige og forsinkelser på genstart af flere store svenske atomkraftværker. I november blev markedskoblingen til Tyskland en realitet, og markedskoblingen har været en succes, der har medført, at strømmen bevæger sig i den rigtige prisretning med få undtagelser. Den 1. december 2010 blev muligheden for negative elspotpriser i DK1 og DK2 indført, således at man i situationer med overudbud af strøm bliver betalt for at aftage strømmen, hvilket uden tvivl vil skabe yderligere dynamik hos producenterne samt hos kunderne.

13 Ledelsesberetning 2009 CO 2 -klimatopmødet i København i december 2009 havde stor international opmærksomhed, og benyttede muligheden til at præsentere koncernens Loss reduction -koncept samt de nyeste tiltag på vindområdet. Med det formål at tilbyde koncernens kunder helt grøn strøm, baseret på danske vindmøller, gav i efteråret kunderne mulighed for at investere i egne nyopførte, landbaserede vindmøller i Danmark via det nyetablerede selskab Vind. Status i ankesagen mellem DONG Energy A/S og Konkurrencerådet er, at Sø- og Handelsretten i 2009 afviste DONG Energy A/S anmodning om at stille præjudicielle spørgsmål til EUdomstolen. Dette var en betydningsfuld kendelse, fordi det for det første sikrer, at afgørelsen af sagen ikke skal afvente en langvarig behandling ved EUdomstolen, og for det andet, at Sø- og Handelsretten slog fast, at der ikke er tvivl om fortolkningen af konkurrencereglerne, hvorfor det kun er reglernes anvendelse, der skal vurderes. Et velfungerende marked med en fri og rigtig prisdannelse er en forudsætning for, at alle aktørerne kan have fuld tillid til elmarkedets handelsplads og dermed sikre den for aktørerne så vigtige råvare, som el-energien er. Vi henleder derfor opmærksomheden på nødvendigheden af, at den kabelmæssige situation løbende forbedres, så også kundernes strukturelle behov tilgodeses. Status i erstatningssagen er, at retten i 2009 afgjorde, at sagen skal behandles som én samlet sag og ikke som påstået af DONG Energy A/S som enkeltsager. Dette er en meget væsentlig afgørelse, da det ville have besværliggjort gennemførelsen af retssagen i betydelig grad, hvis det var lykkedes for DONG Energy A/S at få sagen opdelt i enkeltsager. Konkurrencerådet har to gange slået fast, at DONG Energy A/S opkrævede urimeligt høje priser i perioden 1. juli december Begge afgørelser er blevet indbragt af DONG Energy A/S for Konkurrenceankenævnet, men begge gange har Konkurrenceankenævnet stadfæstet konstateringen af markedsmisbruget, dog ikke for 2. halvår DONG Energy A/S har derefter indbragt begge kendelser for Sø- og Handelsretten, som stadig behandler sagerne. På grundlag af konkurrencemyndighedernes afgørelser har sammen med over virksomheder anlagt en erstatningssag mod DONG Energy A/S med krav om tilbagebetaling af differencen mellem en rimelig pris og de opkrævede urimeligt høje priser. Efter afgørelsen heraf blev DONG Energy A/S forpligtet til at indlevere det længe ventede svarskrift, og siden er der også blevet indleveret yderligere processkrifter både for de erstatningssøgende virksomheder og fra DONG Energy A/S. Det forventes, at erstatningssagen vil være klar til hovedforhandling i umiddelbar forlængelse af en dom i ankesagen, dvs. formentlig i slutningen af Behandlingen af sagerne tager ganske lang tid for retssystemet, men der kan dog konstateres en løbende fremdrift i sagerne. De afklaringer af formelle spørgsmål, som skete i 2009, var til Konkurrencerådets og de erstatningssøgendes fordel. 13

14 Ledelsesberetning 2009 Bestyrelsen formulerede i 2008 en udbyttepolitik, der både tilgodeser koncernens behov for en betydelig egenkapitalopbygning som følge af den fortsatte vækst, og som sikrer et dynamisk og attraktivt udbytteniveau, når omstændighederne tillader det. Dog har Finanskrisens hærgen og de i lange perioder øgede krav til sikkerhedsstillelse på børserne og udbygningen af vindaktiviteterne i Vind, samt forventede kommende tiltag i Norge medført, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Ved indgangen til 2010 er koncernens fortsatte vækstgrundlag styrket via den stærke forankring i Sverige, etableringen i Finland, og med udsigt til udbygning af aktiviteterne i Norge. Der forventes en øget markedsandel i Norden og ligeledes inden for forretningsområdet produktions- og balancehåndtering, vindområdet samt i International. 14 Under forudsætning af tilfredsstillende markedsmæssige vilkår i Danmark og Norden er det forventningen, at 2010 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. Der forventes således et resultat før skat i 2010 i niveauet 75 mio. kroner. Adm. direktør Ebbe Seligmann, SYD ENERGI, trådte ud af bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2009 som følge af pensionering senere på året, og i stedet indtrådte adm. direktør Niels Duedahl. Viby, den 5. marts 2010 Bestyrelsen, A/S

15 Ledelsesberetning 2009 Elmarkedet 2009 Elmarkedets fundamentaler For at forstå hhv. forudsige elmarkedets udsving er det vigtigt at have en forståelse af hvilke parametre, der påvirker elprisen. Handlen med el foregår på adskillige elbørser i Europa, for Danmarks vedkommende på Nord Pool i Oslo, som dækker Norden undtagen Island. Børserne tillader basalt set to måder at handle el på: enten på spotmarkedet eller længere tid i forvejen, via forwardog futures-kontrakter. Da spotprisen, som fastlægges på timebasis, fungerer som den underliggende pris for forwardkontrakterne, må man for at forstå udviklingen i kontrakterne først forstå, hvad der bestemmer spotprisen. Denne bestemmes ud fra en ligevægt mellem udbud og efterspørgsel, hvor efterspørgslen er forbruget i de enkelte lande samt evt. flow af el til naboområder. Vejret især temperaturen om vinteren er her en vigtig faktor, specielt i Sverige og Norge, hvor opvarmning primært sker via el. To andre vigtige faktorer er tidspunktet og ugedagen, da forbruget om natten og i weekenden (og på helligdage) er meget lavere end om dagen og særligt på hverdage. De økonomiske konjunkturer har også en markant betydning. På produktionssiden er der flere forhold, som spiller ind. Vandreservoirerne i Norge og Sverige er meget vigtige på det nordiske marked, da nedbørsmængden, reservoirernes fyldningsgrad, samt hvor meget, der forventes at tilgå dem, spiller afgørende ind. En anden vigtig faktor er atomkraften i Sverige, som har meget stor kapacitet, men til gengæld er langsom at sætte i drift efter evt. nedbrud. Langt hurtigere er de centrale kraftværker her i Danmark, som selvfølgelig ofte er med til at bestemme de danske priser. Produktionen på de centrale kraftværker er afhængig af marginalomkostningen på fossile brændstoffer. Endelig er der vindproduktionen, som specielt i Danmark er en meget stor del af den samlede elproduktion. For at kunne forudsige vindproduktionens omfang, er det derfor vigtigt at have detaljeret information om vejret, som anvendes til modelorienterede, meteorologiske forecasts. De faktorer, som påvirker elpriserne, er dermed i høj grad afhængige af de regionale geografiske og politiske forhold og kan variere meget fra land til land. På det tyske marked, hvor vandreservoirer kun spiller en marginal rolle, er atomkraft og i stigende grad vind til gengæld meget vigtigere faktorer. Hertil kommer, at Tyskland har et meget stort antal nabolande, og flow til og fra disse antager en helt anderledes betydning end i Skandinavien. Det gør sig yderligere gældende, at helligdage i Tyskland varierer fra delstat til delstat, hvilket påvirker forbrugsmønstrene markant. Spotprislevering 2009 Fra starten af året og frem til august blev spotpriserne på DK1, Vestdanmark, og DK2, Østdanmark, leveret meget tæt på systemprisen. De danske områder blev dog i årets første uger leveret lidt højere på grund af reduceret importkapacitet fra Sverige. På grund af recessionen faldt virksomhedernes elforbrug kraftigt, og med lavt forbrug i alle områder i Norden og uden nævneværdige restriktioner på kabler mellem områderne blev spotpriserne leveret nogenlunde ens i årets første syv måneder. Fra august og frem var der langt større spredning mellem område- 15

16 Ledelsesberetning priserne. Spredningen skyldtes især en lang række af forsinkelser på genstart af de svenske atomkraftværker efter den årlige vedligeholdelse. Den svenske kraftbalance blev derfor noget mere anspændt, og Svenska Kraftnät valgte at reducere eksportkapaciteten til de danske områder (se graf). DK2 blev leveret væsentligt over systemprisen i perioden, da dette område er særligt afhængigt af import fra Sverige. Grafen "Kabel Sverige til DK2" viser kapaciteten fra Sverige til DK2 i time 12 for alle dage i Særlige hændelser Siden 1. december 2009 har der været en negativ nedre grænse for spotpriser i Nord Pool-området, således at man i situationer med overudbud af strøm skal betale for at afhænde strømmen. Tidligere har man i disse situationer reduceret aktørers salgsbud. Det første eksempel på markant negative priser i DK1 så man den 26. december 2009, hvor døgnets første syv timer blev leveret på -90 EUR. Den 17. december 2009 var der en spotpris på DK2 på hele 251 EUR. Den høje spotprisleverance skyldtes en ekstremt anstrengt balancesituation i Sverige på grund af kulde og manglende atomkraft, samt at Asnæsværket var meldt ude. I time 17 og 18 blev prisen hele 1400 EUR. Prisen på DK2 var i alle timer identisk med den svenske, og strømmen flød fra DK2 mod Sverige i stort set alle timer, og det var således prisen i Sverige, der trak DK2 med op. Markedskobling Markedskoblingen på den dansk-tyske grænse blev introduceret i november Indtil videre har markedskoblingen været en succes. Den har betydet, at flowet på grænsen, i højere grad end tidligere, går i den rigtige retning, og spotprisen på DK1 giver derfor et stærkere prissignal end tidligere. Der har dog været enkelte undtagelser. Den første dag med markedskobling, den 10. november 2009, kunne man observere otte timer, hvor der på trods af at kablet ikke var fyldt var relativt stor forskel på prisen i DK1 og Tyskland. Dette burde ikke være muligt under markedskobling, da strømmen bør flyde mod det dyreste område, indtil kablet er fyldt, eller indtil der ikke længere er prisforskel. Samme dag var der på DK2 to timer, hvor Kontek-kablet ikke blev udnyttet fuldt ud. Det betød højere priser, end der burde have været på DK2. I de to timer flød der henholdsvis 55 og 83 MW mod DK2, hvor der burde have været fuldt flow på 550 MW. Denne for Sverige til DK-Øst KABEL SVERIGE TIL DK Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Dato Aug Sep Okt Nov Dec Uge

17 Ledelsesberetning 2009 fejlede flowberegning betød, at DK2 blev leveret henholdsvis 61 og 57 EUR højere end prisen i Tyskland. På markedskoblingens anden dag brød markedskoblingen sammen på grund af en teknisk fejl, og nødproceduren blev aktiveret. Dette betød, at flowet på DK1-Tyskland og DK2- Tyskland blev sat til nul. DK2 manglede således 550 MW fra Tyskland. Da der i forvejen var en anstrengt balancesituation på DK2, medførte dette, at de dyreste værker måtte aktiveres, således at prisen blev 105 EUR i alle de timer, hvor der ikke blev sendt strøm fra Sverige til DK2. Prisen burde have været væsentligt lavere, hvis markedskoblingen havde fungeret korrekt. Til sammenligning var den tyske pris i disse timer 47 EUR. På DK1 betød det, at der ikke blev sendt strøm til Tyskland, og prisen blev lavere, end den ville have været med en velfungerende markedskobling. Terminsmarkedet s handelsafdeling bidrog også i 2009 til en optimal gennemsigtighed i forwardmarkedet ved fortsat at være Marketmaker på CfD erne på DK1 og DK2 på Nord Pool og derved sikre, at alle aktører i det danske elmarked har mulighed for at foretage den ønskede afdækning til konforme markedspriser. Som Marketmaker har forpligtet sig til hver dag at stille en købs- og en salgspris på grundkraftkontrakter for de nærmeste to måneder, tre nærmeste kvartaler og de tre nærmeste år. I det forgangne år har der atter været stor volatilitet inden for en del af elmarkedets fundamentale - og psykologiske - faktorer. Vandreservoirerne blev i starten af året udsat for en kold og tør periode, der dog blev afløst af store nedbørsmængder hen over sommeren. Dette bragte fyldningsgraden op på ca. 85 % i oktober, hvilket lagde et stort pres på både spotog forwardpriser. Skønt niveauet først på året var meget lavt, var det dog ikke i nærheden af den exceptionelt tørre situation fra sommeren I forhold til årene forinden kom flommen to-tre uger tidligere, men tilgangen til reservoirerne var langsommere end i de foregående år helt indtil starten af juni. Året sluttede med ekstrem kulde og tørke, hvilket efterfølgende har vist den effektmangel, der i ekstremsituationer kan presse spotpriserne op i nye rekorder. Den gennemsnitlige reservoirbeholdning i 2009 var 8 % lavere end gennemsnittet for perioden Udviklingen i marginalomkostninger har også været udsat for store svingninger i Marginalomkostningerne ved elproduktion svingede for kulkraftværker det meste af 2009 omkring et ret stabilt gennemsnit, og udsvingene blev markant mere stilfærdige senere på året. Den økonomiske recession medførte bugnende gaslagre og kraftige fald i gaspriserne. Det tvang producenterne til at øge produktionen af el på gasturbinerne voldsomt. For første gang i meget lang tid faldt marginalomkostningerne på gasproduktion under niveauet for kulproduktion. Kulpriserne har derimod været relativt stabile og dermed i dette år været en stabiliserede faktor for elpriserne i det danske marked, der fortsat er meget afhængigt af kulkraftproduktion. Olien steg støt gennem hele 2009 og fulgte dermed en trend, som var begyndt umiddelbart inden årets start. I årets løb steg prisen med næsten 70 %, hvilket bragte den tilbage til niveauet fra midten af I forhold til toppen i 2008 lå prisen ved overgangen til 2010 stadig omkring 40 % lavere. 17

18 Ledelsesberetning 2009 I løbet af 2009 har det danske elmarked været påvirket af flere forskellige faktorer. Elmarkedet i Danmark er som bekendt placeret mellem det hydro-baserede nordiske marked og det termiske kontinentale marked. Ved årsskiftet 2009/2010 pressede et vandbaseret system priserne op grundet en vandbeholdning på ca. 25 TWh under normalen. Samtidig viser det marginalbaserede kontinentale termiske marked fortsat en tendens til fald på grund af de stabile til faldende priser på kul og gas. COP15 og CO 2 CO 2 -kvoterne har igen i år svinget kraftigt i pris, og de har været handlet mellem 8,00 og 16,00 EUR/ton igennem Især resultatet af COP15-mødet har sat en dæmper på CO 2 -prisudviklingen. De tidligere år har CO 2 -markedet været kendetegnet ved en relativt klar tendens i enten ned- eller opadgående retning, mens billedet det sidste halve år af 2009 har været mere uklart. Det skyldes sandsynligvis, at markedet har afventet resultatet af COP15-topmødet, der fandt sted i starten af december Det møde kom der dog ikke noget bindende ud af, og på trods af at markedet efterfølgende tog et lille dyk, ser det endnu ikke ud til, at markedet har valgt en klar retning. Den manglende retning i markedet kan skyldes, at der på trods af finanskrise og visse praktiske forhold, stadig er stor politisk opbakning om hårdere restriktioner mht. CO 2 -udledningen. Der er derfor risiko for, at den nuværende situation varer ved indtil COP16-mødet i Mexico i slutningen af november 2010, eller i hvert fald indtil der bliver større overensstemmelse mellem politikernes intentioner og faktiske implementeringer. Rent konkret har det betydet, at der har været en væsentligt lavere volatilitet på CO 2 -kvoter i anden RESERVOIR som ugefyldningsgrad 60 Normal reservoir 50 Reservoir fyldning Norden % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Gas marg. Omk.(ZEE) YR-10 Kul marg. Omk. (ARA) YR-10 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uge 18 DANSKE PRISER KONTRA MARGINALOMKOSTNINGER 55 DK1B YR DK2B YR-10 Kul (ARA) YR-10 Kul ARA Gas (ZEE) YR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 80 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Dato

19 Jan 10 Ledelsesberetning 2009 halvdel af 2009 end normalt. Siden juni har priserne bevæget sig inden for et spænd på 5,10 EUR/ton med 12,35 EUR/ ton og 17,45 EUR/ton som den lavest henholdsvis højest observerede slutkurs i perioden. Grafen over CO 2 - kvoter viser udviklingen i prisen i EUR på CO 2 -kvoterne i perioden fra den 1. januar 2006 til den 11. januar De tre kontrakter, der ses i figuren, tillader udledning af et ton CO 2 per kontrakt for årene 2010, 2011 og 2012 i en periode, der løber fra december til december. Grænsehandel Handelsafdelingen har i 2009 haft stor fokus på Cross-border trading på det europæiske kontinent. er i øjeblikket aktiv på følgende syv grænser: DK1-Tyskland, Tyskland- Holland, Tyskland-Frankrig, Tyskland- Schweiz, Frankrig-Italien, Schweiz-Italien og Norge-Holland. Grænsehandelen er en forudsætning for en optimal risikostyring af s samlede portefølje, da der er stor korrelation mellem priserne i Norden og på kontinentet i øvrigt. I løbet af 2010 forventes grænserne England-Frankrig, England-Holland og Italien-Grækenland at blive tilføjet til dette forretningsområde. Grænserne Tyskland-Holland og Tyskland-Frankrig falder bort, da et projekt kaldet CWEmarkedskoblingen bliver introduceret i 2. kvartal. Projektet skal koble det franske, belgiske, luxemburgske og tyske marked. Markedskoblingen betyder, at det ikke længere vil være muligt dagligt at byde på kapaciteter på disse grænser. Gasmarkedet 2009 I 2009 kunne præsentere sig som ny aktør på det danske gasmarked. På Prognose og Balanceaf- EUROPEAN UNION ALLOWANCES Jan 06 Mar 06 Maj 06 Jul 06 Sep 06 Nov 06 Jan 07 Mar 07 Maj 07 Jul 07 Sep 07 Nov 07 Jan 08 Mar 08 Maj 08 Jul 08 Sep 08 Nov 08 Jan 09 Mar 09 Maj 09 Jul 09 EUADEC-12 EUADEC-11 EUADEC-10 Sep 09 Nov 09 Dato 19 CO2-UDVIKLING 20 CO CO Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Dato Handel på grænser

20 Ledelsesberetning delingens (PBA) kundedag den 9. juni 2009 blev det offentliggjort, at Energi Danmark kunne tilbyde fysisk levering af naturgas til slutkunder fra 1. oktober er registreret som transportkunde, lagerkunde og gasleverandør hos Energinet.dk. Det muliggør ageren i alle facetter fra engroshandel til brug af Energinet.dk s gaslager samt fysisk levering af naturgas til slutkunder i Danmark. Fra 1. januar 2010 påbegyndes de første fysiske leverancer til større industrivirksomheder. I den forbindelse har blandt andet indgået den første kontrakt med reference til månedsprisen noteret af den danske gasbørs Nord Pool Gas. Prisudviklingen i gasmarkedet 2009 Udviklingen på Nord Pool Gas har vist positive tegn i årets forløb med introduktionen af nye produkter. Især den stigende handelsaktivitet har bidraget til en mere gennemsigtig prisdannelse på det danske gasmarked. Nedenstående graf viser spotprisens udvikling i 2009, hvor der i årets forløb har været en faldende tendens. Prisen faldt frem til september, hvor året laveste spotpris er noteret, hvorefter prisen steg, efter det nye gasår (1. oktober september 2010) gik i levering. Hen mod slutningen af året faldt prisen atter. Spotprisen på det danske marked hænger stærkt sammen med prisudviklingen på det tyske og hollandske marked. De store prisforskelle på visse dage i for eksempel oktober skyldes flaskehalse mellem den dansk-tyske grænse. Det store prisudsving i december skyldes den ekstreme kulde, som ramte Danmark og særligt Sverige. Prisudviklingen for 2009 har været præget af en faldende tendens, idet udbuddet af gas har været ekstremt højt, samtidig med at den økonomiske recession har mindsket efterspørgslen. I 2009 steg efterspørgslen på kontrakter baseret på Nord Pool Gas prisnoteringer. Det kan ses som et tegn på, at de større gasforbrugere ønsker en gaspris, som afspejler udbuddet og efterspørgslen baseret på det danske gasmarked. De virksomheder, som har indgået en kontrakt baseret på en Nord Pool Gas-prisnotering, har opnået en meget fordelagtig pris. Dette illustreres yderligere i grafen for den variable gaspris, hvor den gennemsnitlige Nord Pool Gas-pris er noteret væsentligt lavere end den olieindekserede gaspris. Olieindekseret gaspris vs. Nord Pool Gas-pris Gaskontrakterne på det danske marked har historisk set været baseret på gasog fueloilkontrakter grundet muligheden øre/m APX TTF øre/m3 EEX GPL øre/m3 EEX NCG øre/m3 NPG øre/m3 SPOTPRISER I ÅR 2009, GAS Nord Pool Gas reference Olieindekserede VARIABEL PRIS PÅ MÅNEDSBASIS 2009, GAS Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 50 APX TTF: Amsterdam Power Exchange, prisområde TTF Dato 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec EEX GPL: EEX Gas Pool EEX NCG: Net Connect Germany Dato NPG: Nord Pool Gas

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer peger fortsat nedad. Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. 2009 Året har som

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Sept. 2013 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af salgsaftale

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S ~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S Gårdlauget Sølvtorvet Arsrapport for 23. november 2009-31. december 2010 1. regnskabsår Fændediget 13.. 4600 Køge Telefon 56 65 52 52 CVR-nr. 30 82 19

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent CK Kronborg CVR-nr. 32 11 76 51 Årsregnskab for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere