B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29 13 29 30 30 31 31 B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 kalender 10.indd 1 07/12/ Kraftkalenderen 2010 Q1/2159h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December DLST starts B: 744 h P: 252 h DLST ends B: 672 h P: 240 h B: 743 h P: 276 h B: 720 h P: 264 h B: 744 h P: 252 h B: 720 h P: 264 h B: 744 h P: 264 h B: 744 h P: 264 h B: 720 h P: 264 h B: 745 h P: 252 h B: 720 h P: 264 h B: 744 h P: 276 h B=Base P=Peak Sommertid start: 28. marts Sommertid slut: 31. oktober 2010 Røde datoer = Nord Pool lukket A/S, Åhave Parkvej 27, 8260 Viby J,

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ejerforhold Grundlag Hoved- og nøgletal for koncernen Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Elmarkedet Elmarkedets fundamentaler Spotprislevering Særlige hændelser Markedskobling Terminsmarkedet COP15 og CO Grænsehandel Gasmarkedet Prisudviklingen i gasmarkedet Olieindekseret gaspris vs. Nord Pool Gas-pris Energinet.dk gaslager Forventninger til gasmarkedet Afdeling for analyse og modeludvikling Salg til erhvervskunder Pulje Grøn Strøm Vindenergi Markedsføringsaktiviteter Produktion og balance Enprismodel Vindmøllebalance Online IT-sikkerhed Forvaltning A/S Energi Försäljning Sverige AB Energia Myynti Suomi Oy Vind A/S Energi Salg Norge AS International A/S Corporate Social Responsibility Etablering af HR-funktion Fremtiden Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Forsknings- og udviklingsaktiviteter Resultatdisponering Kapitalforhold Nærtstående parter Anvendt regnskabspraksis koncernens aktiviteter i Norden Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Udvikling Det nordiske transmissionsnet Organisationsdiagram Ledelseshverv Bestyrelse og direktion

4 Selskabsoplysninger A/S Åhave Parkvej Viby Telefon: Telefax: CVR-nr.: Jesper Hjulmand Knud Steen Larsen Stiftet: 1. juli 1993 Hjemsted: Århus Kommune 4 Bestyrelse Formand, adm. direktør Jesper Hjulmand, SEAS-NVE Næstformand, adm. direktør Knud Steen Larsen, TRE-FOR Adm. direktør Jan Ravn, Energi Nord Adm. direktør Søren Sørensen, NRGi Adm. direktør Niels Duedahl, SYD ENERGI Salgs- og marketingdirektør Jeanette Hartz, SEAS-NVE Adm. direktør Anders J. Banke, SEF Direktør Jens Otto Veile Direktion Jørgen Holm Westergaard Revisor Statsaut. revisor Søren P. Nielsen KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Værkmestergade Århus C Jan Ravn Niels Duedahl Anders J. Banke Søren Sørensen Jeanette Hartz Jens Otto Veile Advokat Bech-Bruun Hovedbank Nordea Bank Danmark A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 24. marts Jørgen Holm Westergaard

5 Ejerforhold Selskabet har pr. 31. december 2009 følgende aktionærer: % ejerandel SEAS-NVE A.m.b.a., Svinninge 26,06 NRGi A.m.b.a., Århus N 20,81 Energi Nord A/S, Aalborg 16,53 TRE-FOR Energi A/S, Kolding 14,84 SEAS-NVE Strømmen A/S, Svinninge 10,37 SYD ENERGI Holding A/S, Esbjerg 10,02 SEF Forsyning A/S, Svendborg 1,01 Fonden Langelands Elforsyning, Rudkøbing 0, ,00

6 Grundlag 6 koncernen er en af Nordens førende energihandelskoncerner med aktiviteter, der spænder fra fysisk og finansiel el-handel, CO 2 -handel, handel med gas og vindenergi samt valutaafdækning, porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. har en væsentlig del af erhvervskundemarkedet samt offentlige virksomheder i Danmark som kunder, og indirekte en væsentlig del af privatkundemarkedet via leverancer til flere forsyningspligtselskaber samt andre handelsselskaber. koncernen ønsker at tilbyde kunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. koncernen udbygger fortsat sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Idégrundlag koncernen er med udgangspunkt i energihandel en vigtig aktør i sikringen og videreudviklingen af et velfungerende el- og energihandelsmarked i Norden. Vision koncernens vision er: at være den foretrukne partner for erhvervskunder samt offentlige virksomheder, der ønsker at realisere økonomiske fordele i de liberaliserede energimarkeder. Mission koncernens mission er at levere den konkurrencekraft, der opstår gennem rådgivning, support og de rigtige priser. Udføre ledelse gennem synlige mål Være omkostningseffektive Være troværdig forretningspartner Satse på teamarbejde Satse på fortsat dygtiggørelse Forretningsværdier koncernens indsats i markedet tager sit udgangspunkt i selskabets fem kerneværdier: Skabe værditilvækst for kunder og aktionærer Sætte høje standarder for faglighed og kvalitet Være rettidige og omhyggelige Være en vidensbaseret virksomhed Være til rådighed

7 Hoved- og nøgletal for koncernen mio. kr Hovedtal koncern Omsætning 6.267, , , , ,6 Bruttofortjeneste 196,4 128,2 124,3 240,1 40,9 Resultat af ordinær primær drift 91,4 42,9 46,7 168,6-10,6 Resultat af finansielle poster -0,8 2,7 8,5 3,1 0,1 Ordinært resultat før skat 90,6 45,6 55,2 171,8-10,5 Skat -23,2-11,5-14,5-48,3 2,0 Årets resultat 67,4 34,1 40,7 123,5-8,5 Balancesum 1.571, , , ,3 903,7 Heraf til investering i anlægsaktiver 49,1 12,5 8,6 6,9 8,9 Egenkapital 630,2 570,0 542,8 536,2 412,7 Pengestrøm fra driftsaktiviteten -51,8 103,4-69,1 184,8-171,1 Pengestrøm til investeringsaktiviteten -49,3-12,7-8,8-4,5-7,4 Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten -7,1-6,9-34,2 0,0 95,9 Pengestrøm i alt -108,2 83,8-112,1 180,3-82,6 Nøgletal koncern Bruttomargin 3,1% 1,5% 2,0% 3,5% 0,8% EBITA-margin 1,5% 0,5% 0,7% 2,5% -0,2% Egenkapitalandel (soliditet) 40,1% 42,3% 48,7% 44,2% 45,7% Egenkapitalforrentning før skat 15,1% 8,2% 10,5% 36,2% -2,8% Egenkapitalforrentning efter skat 11,2% 6,1% 7,7% 26,0% -2,3% Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 7

8 Påtegninger LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 5. marts 2010 Direktion Jørgen Holm Westergaard Bestyrelse Jesper Hjulmand formand Knud Steen Larsen næstformand Jan Ravn 8 Søren Sørensen Jeanette Hartz Anders J. Banke Niels Duedahl Jens Otto Veile

9 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i ENERGI DANMARK A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009, side Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 9

10 Påtegninger Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Århus, den 5. marts 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor 10

11 11

12 Ledelsesberetning var et meget tilfredsstillende år for koncernen. Med et resultat før skat på 90,64 mio. kroner og et resultat efter skat på 67,39 mio. kroner realiseredes et resultat på ca. 28 mio. kroner bedre end de udmeldte forventninger. Året var præget af betydelig kundeaktivitet på alle koncernens forretningsområder i både ind- og udland. Koncernens omsætning blev 6,268 mia. kroner, hvilket er 2,346 mia. kroner mindre end i Omsætningsfaldet på ca. 27 % skyldes et markant fald i energipriserne i forhold til året forinden, kombineret med at især industrivirksomhederne som følge af finanskrisen forbrugte mindre energi. hele systemsiden, og det er samtidig en betydeligt mere omkostningseffektiv løsning for kunderne. International er langt i arbejdsprocessen med projekter i Egypten og Sydafrika og har endvidere afsluttet et stort projekt i Bolivia i Projekterne i Thailand er godt afsluttet, og International er i en afgørende fase for implementeringen af selskabets kommercielle koncept i Thailand i mindst fem andre regioner. Der forventes afklaring på, om det lykkes i 1. kvartal 2010, og i samme periode opstartes et nyt feasibilityprojekt i Ghana. 12 s markedsandel blev på segmentområderne konsolideret på tilfredsstillende vis igennem Koncernens vækst i Sverige fortsatte i 2009, og Energi Försäljning Sverige oplevede en markant kundetilgang, fordoblede omsætningen endnu en gang og havde et samlet nysalg på ca. 4,5 TWh. Det svenske datterselskab realiserede et resultat på ca. mio. SEK 14,5 før skat. Koncernens etablering i Finland blev en realitet, og organisationsopbygningen i Energia Myynti Suomi samt de planlagte markedstiltag forløb planmæssigt. Energia Myynti Suomi er blevet godt modtaget på det finske marked, og der forventes en betydelig kundeaktivitet i de kommende år. De store danske koncernkunder med aktiviteter i hele Norden har taget godt imod s nordiske koncept. Netop muligheden for one stop shop i Norden muliggør en nordisk vækststrategi for koncernen med betydelige skaleringsmuligheder på Prisdannelsen var i de første 7-8 måneder af 2009 som helhed forudsigelig, og ikke forstyrret af så mange havarier på udlandskablerne som i tidligere år. Både prisområde DK1, Vestdanmark, og DK2, Østdanmark, oplevede en harmonisk prisdannelse, kun forstyrret af reducerede importkapaciteter fra Sverige, men også stærkt hjulpet af det recessionsbetingede lavere elforbrug hos kunderne. Fra august og året ud blev prisdannelsen mere uforudsigelig, da den blev stærkt påvirket af reducerede eksportkapaciteter fra Sverige og forsinkelser på genstart af flere store svenske atomkraftværker. I november blev markedskoblingen til Tyskland en realitet, og markedskoblingen har været en succes, der har medført, at strømmen bevæger sig i den rigtige prisretning med få undtagelser. Den 1. december 2010 blev muligheden for negative elspotpriser i DK1 og DK2 indført, således at man i situationer med overudbud af strøm bliver betalt for at aftage strømmen, hvilket uden tvivl vil skabe yderligere dynamik hos producenterne samt hos kunderne.

13 Ledelsesberetning 2009 CO 2 -klimatopmødet i København i december 2009 havde stor international opmærksomhed, og benyttede muligheden til at præsentere koncernens Loss reduction -koncept samt de nyeste tiltag på vindområdet. Med det formål at tilbyde koncernens kunder helt grøn strøm, baseret på danske vindmøller, gav i efteråret kunderne mulighed for at investere i egne nyopførte, landbaserede vindmøller i Danmark via det nyetablerede selskab Vind. Status i ankesagen mellem DONG Energy A/S og Konkurrencerådet er, at Sø- og Handelsretten i 2009 afviste DONG Energy A/S anmodning om at stille præjudicielle spørgsmål til EUdomstolen. Dette var en betydningsfuld kendelse, fordi det for det første sikrer, at afgørelsen af sagen ikke skal afvente en langvarig behandling ved EUdomstolen, og for det andet, at Sø- og Handelsretten slog fast, at der ikke er tvivl om fortolkningen af konkurrencereglerne, hvorfor det kun er reglernes anvendelse, der skal vurderes. Et velfungerende marked med en fri og rigtig prisdannelse er en forudsætning for, at alle aktørerne kan have fuld tillid til elmarkedets handelsplads og dermed sikre den for aktørerne så vigtige råvare, som el-energien er. Vi henleder derfor opmærksomheden på nødvendigheden af, at den kabelmæssige situation løbende forbedres, så også kundernes strukturelle behov tilgodeses. Status i erstatningssagen er, at retten i 2009 afgjorde, at sagen skal behandles som én samlet sag og ikke som påstået af DONG Energy A/S som enkeltsager. Dette er en meget væsentlig afgørelse, da det ville have besværliggjort gennemførelsen af retssagen i betydelig grad, hvis det var lykkedes for DONG Energy A/S at få sagen opdelt i enkeltsager. Konkurrencerådet har to gange slået fast, at DONG Energy A/S opkrævede urimeligt høje priser i perioden 1. juli december Begge afgørelser er blevet indbragt af DONG Energy A/S for Konkurrenceankenævnet, men begge gange har Konkurrenceankenævnet stadfæstet konstateringen af markedsmisbruget, dog ikke for 2. halvår DONG Energy A/S har derefter indbragt begge kendelser for Sø- og Handelsretten, som stadig behandler sagerne. På grundlag af konkurrencemyndighedernes afgørelser har sammen med over virksomheder anlagt en erstatningssag mod DONG Energy A/S med krav om tilbagebetaling af differencen mellem en rimelig pris og de opkrævede urimeligt høje priser. Efter afgørelsen heraf blev DONG Energy A/S forpligtet til at indlevere det længe ventede svarskrift, og siden er der også blevet indleveret yderligere processkrifter både for de erstatningssøgende virksomheder og fra DONG Energy A/S. Det forventes, at erstatningssagen vil være klar til hovedforhandling i umiddelbar forlængelse af en dom i ankesagen, dvs. formentlig i slutningen af Behandlingen af sagerne tager ganske lang tid for retssystemet, men der kan dog konstateres en løbende fremdrift i sagerne. De afklaringer af formelle spørgsmål, som skete i 2009, var til Konkurrencerådets og de erstatningssøgendes fordel. 13

14 Ledelsesberetning 2009 Bestyrelsen formulerede i 2008 en udbyttepolitik, der både tilgodeser koncernens behov for en betydelig egenkapitalopbygning som følge af den fortsatte vækst, og som sikrer et dynamisk og attraktivt udbytteniveau, når omstændighederne tillader det. Dog har Finanskrisens hærgen og de i lange perioder øgede krav til sikkerhedsstillelse på børserne og udbygningen af vindaktiviteterne i Vind, samt forventede kommende tiltag i Norge medført, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Ved indgangen til 2010 er koncernens fortsatte vækstgrundlag styrket via den stærke forankring i Sverige, etableringen i Finland, og med udsigt til udbygning af aktiviteterne i Norge. Der forventes en øget markedsandel i Norden og ligeledes inden for forretningsområdet produktions- og balancehåndtering, vindområdet samt i International. 14 Under forudsætning af tilfredsstillende markedsmæssige vilkår i Danmark og Norden er det forventningen, at 2010 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. Der forventes således et resultat før skat i 2010 i niveauet 75 mio. kroner. Adm. direktør Ebbe Seligmann, SYD ENERGI, trådte ud af bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2009 som følge af pensionering senere på året, og i stedet indtrådte adm. direktør Niels Duedahl. Viby, den 5. marts 2010 Bestyrelsen, A/S

15 Ledelsesberetning 2009 Elmarkedet 2009 Elmarkedets fundamentaler For at forstå hhv. forudsige elmarkedets udsving er det vigtigt at have en forståelse af hvilke parametre, der påvirker elprisen. Handlen med el foregår på adskillige elbørser i Europa, for Danmarks vedkommende på Nord Pool i Oslo, som dækker Norden undtagen Island. Børserne tillader basalt set to måder at handle el på: enten på spotmarkedet eller længere tid i forvejen, via forwardog futures-kontrakter. Da spotprisen, som fastlægges på timebasis, fungerer som den underliggende pris for forwardkontrakterne, må man for at forstå udviklingen i kontrakterne først forstå, hvad der bestemmer spotprisen. Denne bestemmes ud fra en ligevægt mellem udbud og efterspørgsel, hvor efterspørgslen er forbruget i de enkelte lande samt evt. flow af el til naboområder. Vejret især temperaturen om vinteren er her en vigtig faktor, specielt i Sverige og Norge, hvor opvarmning primært sker via el. To andre vigtige faktorer er tidspunktet og ugedagen, da forbruget om natten og i weekenden (og på helligdage) er meget lavere end om dagen og særligt på hverdage. De økonomiske konjunkturer har også en markant betydning. På produktionssiden er der flere forhold, som spiller ind. Vandreservoirerne i Norge og Sverige er meget vigtige på det nordiske marked, da nedbørsmængden, reservoirernes fyldningsgrad, samt hvor meget, der forventes at tilgå dem, spiller afgørende ind. En anden vigtig faktor er atomkraften i Sverige, som har meget stor kapacitet, men til gengæld er langsom at sætte i drift efter evt. nedbrud. Langt hurtigere er de centrale kraftværker her i Danmark, som selvfølgelig ofte er med til at bestemme de danske priser. Produktionen på de centrale kraftværker er afhængig af marginalomkostningen på fossile brændstoffer. Endelig er der vindproduktionen, som specielt i Danmark er en meget stor del af den samlede elproduktion. For at kunne forudsige vindproduktionens omfang, er det derfor vigtigt at have detaljeret information om vejret, som anvendes til modelorienterede, meteorologiske forecasts. De faktorer, som påvirker elpriserne, er dermed i høj grad afhængige af de regionale geografiske og politiske forhold og kan variere meget fra land til land. På det tyske marked, hvor vandreservoirer kun spiller en marginal rolle, er atomkraft og i stigende grad vind til gengæld meget vigtigere faktorer. Hertil kommer, at Tyskland har et meget stort antal nabolande, og flow til og fra disse antager en helt anderledes betydning end i Skandinavien. Det gør sig yderligere gældende, at helligdage i Tyskland varierer fra delstat til delstat, hvilket påvirker forbrugsmønstrene markant. Spotprislevering 2009 Fra starten af året og frem til august blev spotpriserne på DK1, Vestdanmark, og DK2, Østdanmark, leveret meget tæt på systemprisen. De danske områder blev dog i årets første uger leveret lidt højere på grund af reduceret importkapacitet fra Sverige. På grund af recessionen faldt virksomhedernes elforbrug kraftigt, og med lavt forbrug i alle områder i Norden og uden nævneværdige restriktioner på kabler mellem områderne blev spotpriserne leveret nogenlunde ens i årets første syv måneder. Fra august og frem var der langt større spredning mellem område- 15

16 Ledelsesberetning priserne. Spredningen skyldtes især en lang række af forsinkelser på genstart af de svenske atomkraftværker efter den årlige vedligeholdelse. Den svenske kraftbalance blev derfor noget mere anspændt, og Svenska Kraftnät valgte at reducere eksportkapaciteten til de danske områder (se graf). DK2 blev leveret væsentligt over systemprisen i perioden, da dette område er særligt afhængigt af import fra Sverige. Grafen "Kabel Sverige til DK2" viser kapaciteten fra Sverige til DK2 i time 12 for alle dage i Særlige hændelser Siden 1. december 2009 har der været en negativ nedre grænse for spotpriser i Nord Pool-området, således at man i situationer med overudbud af strøm skal betale for at afhænde strømmen. Tidligere har man i disse situationer reduceret aktørers salgsbud. Det første eksempel på markant negative priser i DK1 så man den 26. december 2009, hvor døgnets første syv timer blev leveret på -90 EUR. Den 17. december 2009 var der en spotpris på DK2 på hele 251 EUR. Den høje spotprisleverance skyldtes en ekstremt anstrengt balancesituation i Sverige på grund af kulde og manglende atomkraft, samt at Asnæsværket var meldt ude. I time 17 og 18 blev prisen hele 1400 EUR. Prisen på DK2 var i alle timer identisk med den svenske, og strømmen flød fra DK2 mod Sverige i stort set alle timer, og det var således prisen i Sverige, der trak DK2 med op. Markedskobling Markedskoblingen på den dansk-tyske grænse blev introduceret i november Indtil videre har markedskoblingen været en succes. Den har betydet, at flowet på grænsen, i højere grad end tidligere, går i den rigtige retning, og spotprisen på DK1 giver derfor et stærkere prissignal end tidligere. Der har dog været enkelte undtagelser. Den første dag med markedskobling, den 10. november 2009, kunne man observere otte timer, hvor der på trods af at kablet ikke var fyldt var relativt stor forskel på prisen i DK1 og Tyskland. Dette burde ikke være muligt under markedskobling, da strømmen bør flyde mod det dyreste område, indtil kablet er fyldt, eller indtil der ikke længere er prisforskel. Samme dag var der på DK2 to timer, hvor Kontek-kablet ikke blev udnyttet fuldt ud. Det betød højere priser, end der burde have været på DK2. I de to timer flød der henholdsvis 55 og 83 MW mod DK2, hvor der burde have været fuldt flow på 550 MW. Denne for Sverige til DK-Øst KABEL SVERIGE TIL DK Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Dato Aug Sep Okt Nov Dec Uge

17 Ledelsesberetning 2009 fejlede flowberegning betød, at DK2 blev leveret henholdsvis 61 og 57 EUR højere end prisen i Tyskland. På markedskoblingens anden dag brød markedskoblingen sammen på grund af en teknisk fejl, og nødproceduren blev aktiveret. Dette betød, at flowet på DK1-Tyskland og DK2- Tyskland blev sat til nul. DK2 manglede således 550 MW fra Tyskland. Da der i forvejen var en anstrengt balancesituation på DK2, medførte dette, at de dyreste værker måtte aktiveres, således at prisen blev 105 EUR i alle de timer, hvor der ikke blev sendt strøm fra Sverige til DK2. Prisen burde have været væsentligt lavere, hvis markedskoblingen havde fungeret korrekt. Til sammenligning var den tyske pris i disse timer 47 EUR. På DK1 betød det, at der ikke blev sendt strøm til Tyskland, og prisen blev lavere, end den ville have været med en velfungerende markedskobling. Terminsmarkedet s handelsafdeling bidrog også i 2009 til en optimal gennemsigtighed i forwardmarkedet ved fortsat at være Marketmaker på CfD erne på DK1 og DK2 på Nord Pool og derved sikre, at alle aktører i det danske elmarked har mulighed for at foretage den ønskede afdækning til konforme markedspriser. Som Marketmaker har forpligtet sig til hver dag at stille en købs- og en salgspris på grundkraftkontrakter for de nærmeste to måneder, tre nærmeste kvartaler og de tre nærmeste år. I det forgangne år har der atter været stor volatilitet inden for en del af elmarkedets fundamentale - og psykologiske - faktorer. Vandreservoirerne blev i starten af året udsat for en kold og tør periode, der dog blev afløst af store nedbørsmængder hen over sommeren. Dette bragte fyldningsgraden op på ca. 85 % i oktober, hvilket lagde et stort pres på både spotog forwardpriser. Skønt niveauet først på året var meget lavt, var det dog ikke i nærheden af den exceptionelt tørre situation fra sommeren I forhold til årene forinden kom flommen to-tre uger tidligere, men tilgangen til reservoirerne var langsommere end i de foregående år helt indtil starten af juni. Året sluttede med ekstrem kulde og tørke, hvilket efterfølgende har vist den effektmangel, der i ekstremsituationer kan presse spotpriserne op i nye rekorder. Den gennemsnitlige reservoirbeholdning i 2009 var 8 % lavere end gennemsnittet for perioden Udviklingen i marginalomkostninger har også været udsat for store svingninger i Marginalomkostningerne ved elproduktion svingede for kulkraftværker det meste af 2009 omkring et ret stabilt gennemsnit, og udsvingene blev markant mere stilfærdige senere på året. Den økonomiske recession medførte bugnende gaslagre og kraftige fald i gaspriserne. Det tvang producenterne til at øge produktionen af el på gasturbinerne voldsomt. For første gang i meget lang tid faldt marginalomkostningerne på gasproduktion under niveauet for kulproduktion. Kulpriserne har derimod været relativt stabile og dermed i dette år været en stabiliserede faktor for elpriserne i det danske marked, der fortsat er meget afhængigt af kulkraftproduktion. Olien steg støt gennem hele 2009 og fulgte dermed en trend, som var begyndt umiddelbart inden årets start. I årets løb steg prisen med næsten 70 %, hvilket bragte den tilbage til niveauet fra midten af I forhold til toppen i 2008 lå prisen ved overgangen til 2010 stadig omkring 40 % lavere. 17

18 Ledelsesberetning 2009 I løbet af 2009 har det danske elmarked været påvirket af flere forskellige faktorer. Elmarkedet i Danmark er som bekendt placeret mellem det hydro-baserede nordiske marked og det termiske kontinentale marked. Ved årsskiftet 2009/2010 pressede et vandbaseret system priserne op grundet en vandbeholdning på ca. 25 TWh under normalen. Samtidig viser det marginalbaserede kontinentale termiske marked fortsat en tendens til fald på grund af de stabile til faldende priser på kul og gas. COP15 og CO 2 CO 2 -kvoterne har igen i år svinget kraftigt i pris, og de har været handlet mellem 8,00 og 16,00 EUR/ton igennem Især resultatet af COP15-mødet har sat en dæmper på CO 2 -prisudviklingen. De tidligere år har CO 2 -markedet været kendetegnet ved en relativt klar tendens i enten ned- eller opadgående retning, mens billedet det sidste halve år af 2009 har været mere uklart. Det skyldes sandsynligvis, at markedet har afventet resultatet af COP15-topmødet, der fandt sted i starten af december Det møde kom der dog ikke noget bindende ud af, og på trods af at markedet efterfølgende tog et lille dyk, ser det endnu ikke ud til, at markedet har valgt en klar retning. Den manglende retning i markedet kan skyldes, at der på trods af finanskrise og visse praktiske forhold, stadig er stor politisk opbakning om hårdere restriktioner mht. CO 2 -udledningen. Der er derfor risiko for, at den nuværende situation varer ved indtil COP16-mødet i Mexico i slutningen af november 2010, eller i hvert fald indtil der bliver større overensstemmelse mellem politikernes intentioner og faktiske implementeringer. Rent konkret har det betydet, at der har været en væsentligt lavere volatilitet på CO 2 -kvoter i anden RESERVOIR som ugefyldningsgrad 60 Normal reservoir 50 Reservoir fyldning Norden % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Gas marg. Omk.(ZEE) YR-10 Kul marg. Omk. (ARA) YR-10 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uge 18 DANSKE PRISER KONTRA MARGINALOMKOSTNINGER 55 DK1B YR DK2B YR-10 Kul (ARA) YR-10 Kul ARA Gas (ZEE) YR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 80 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Dato

19 Jan 10 Ledelsesberetning 2009 halvdel af 2009 end normalt. Siden juni har priserne bevæget sig inden for et spænd på 5,10 EUR/ton med 12,35 EUR/ ton og 17,45 EUR/ton som den lavest henholdsvis højest observerede slutkurs i perioden. Grafen over CO 2 - kvoter viser udviklingen i prisen i EUR på CO 2 -kvoterne i perioden fra den 1. januar 2006 til den 11. januar De tre kontrakter, der ses i figuren, tillader udledning af et ton CO 2 per kontrakt for årene 2010, 2011 og 2012 i en periode, der løber fra december til december. Grænsehandel Handelsafdelingen har i 2009 haft stor fokus på Cross-border trading på det europæiske kontinent. er i øjeblikket aktiv på følgende syv grænser: DK1-Tyskland, Tyskland- Holland, Tyskland-Frankrig, Tyskland- Schweiz, Frankrig-Italien, Schweiz-Italien og Norge-Holland. Grænsehandelen er en forudsætning for en optimal risikostyring af s samlede portefølje, da der er stor korrelation mellem priserne i Norden og på kontinentet i øvrigt. I løbet af 2010 forventes grænserne England-Frankrig, England-Holland og Italien-Grækenland at blive tilføjet til dette forretningsområde. Grænserne Tyskland-Holland og Tyskland-Frankrig falder bort, da et projekt kaldet CWEmarkedskoblingen bliver introduceret i 2. kvartal. Projektet skal koble det franske, belgiske, luxemburgske og tyske marked. Markedskoblingen betyder, at det ikke længere vil være muligt dagligt at byde på kapaciteter på disse grænser. Gasmarkedet 2009 I 2009 kunne præsentere sig som ny aktør på det danske gasmarked. På Prognose og Balanceaf- EUROPEAN UNION ALLOWANCES Jan 06 Mar 06 Maj 06 Jul 06 Sep 06 Nov 06 Jan 07 Mar 07 Maj 07 Jul 07 Sep 07 Nov 07 Jan 08 Mar 08 Maj 08 Jul 08 Sep 08 Nov 08 Jan 09 Mar 09 Maj 09 Jul 09 EUADEC-12 EUADEC-11 EUADEC-10 Sep 09 Nov 09 Dato 19 CO2-UDVIKLING 20 CO CO Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Dato Handel på grænser

20 Ledelsesberetning delingens (PBA) kundedag den 9. juni 2009 blev det offentliggjort, at Energi Danmark kunne tilbyde fysisk levering af naturgas til slutkunder fra 1. oktober er registreret som transportkunde, lagerkunde og gasleverandør hos Energinet.dk. Det muliggør ageren i alle facetter fra engroshandel til brug af Energinet.dk s gaslager samt fysisk levering af naturgas til slutkunder i Danmark. Fra 1. januar 2010 påbegyndes de første fysiske leverancer til større industrivirksomheder. I den forbindelse har blandt andet indgået den første kontrakt med reference til månedsprisen noteret af den danske gasbørs Nord Pool Gas. Prisudviklingen i gasmarkedet 2009 Udviklingen på Nord Pool Gas har vist positive tegn i årets forløb med introduktionen af nye produkter. Især den stigende handelsaktivitet har bidraget til en mere gennemsigtig prisdannelse på det danske gasmarked. Nedenstående graf viser spotprisens udvikling i 2009, hvor der i årets forløb har været en faldende tendens. Prisen faldt frem til september, hvor året laveste spotpris er noteret, hvorefter prisen steg, efter det nye gasår (1. oktober september 2010) gik i levering. Hen mod slutningen af året faldt prisen atter. Spotprisen på det danske marked hænger stærkt sammen med prisudviklingen på det tyske og hollandske marked. De store prisforskelle på visse dage i for eksempel oktober skyldes flaskehalse mellem den dansk-tyske grænse. Det store prisudsving i december skyldes den ekstreme kulde, som ramte Danmark og særligt Sverige. Prisudviklingen for 2009 har været præget af en faldende tendens, idet udbuddet af gas har været ekstremt højt, samtidig med at den økonomiske recession har mindsket efterspørgslen. I 2009 steg efterspørgslen på kontrakter baseret på Nord Pool Gas prisnoteringer. Det kan ses som et tegn på, at de større gasforbrugere ønsker en gaspris, som afspejler udbuddet og efterspørgslen baseret på det danske gasmarked. De virksomheder, som har indgået en kontrakt baseret på en Nord Pool Gas-prisnotering, har opnået en meget fordelagtig pris. Dette illustreres yderligere i grafen for den variable gaspris, hvor den gennemsnitlige Nord Pool Gas-pris er noteret væsentligt lavere end den olieindekserede gaspris. Olieindekseret gaspris vs. Nord Pool Gas-pris Gaskontrakterne på det danske marked har historisk set været baseret på gasog fueloilkontrakter grundet muligheden øre/m APX TTF øre/m3 EEX GPL øre/m3 EEX NCG øre/m3 NPG øre/m3 SPOTPRISER I ÅR 2009, GAS Nord Pool Gas reference Olieindekserede VARIABEL PRIS PÅ MÅNEDSBASIS 2009, GAS Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 50 APX TTF: Amsterdam Power Exchange, prisområde TTF Dato 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec EEX GPL: EEX Gas Pool EEX NCG: Net Connect Germany Dato NPG: Nord Pool Gas

29 13 29 30 30 31 31 B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h

29 13 29 30 30 31 31 B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h Årsrapport 2009 kalender 10.indd 1 07/12/09 14.37 Kraftkalenderen 2010 Q1/2159h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2 1 5 1 9

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Priserne på energimarkederne har

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer

Læs mere

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. B: 720 h P: 264 h. B: 744 h P: 264 h.

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. B: 720 h P: 264 h. B: 744 h P: 264 h. Årsrapport 2008 Kraftkalenderen 2009 Q1/2159h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2 3 4 5 1 2 6 3 4 5 6 7 8 9 7 10 11 12 13 14

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nordjysk Elhandel A/S

Nordjysk Elhandel A/S Dagens program Kort præsentation af Nordjysk Elhandel A/S (herefter NE A/S) Baggrund for NE A/S samarbejde med Vindenergi Danmark Uheldige karakteristika for vind Udfordringer for NE A/S ved prissikringer

Læs mere

Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26

Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26 Pricedrivers udviklingstendens i DK Vandmagasinfyldning: Vejrudsigten: nedbør/temperaturer: Nyhedsbrev Marginale produktionsomkostninger: 44 Udviklingen i leverede spotpriser, uge 19 - uge 26 42 4 38 36

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 23 09.06.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 38,00 EUR/MWh Futures - 2017 36,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 03-07-2015 03-09-2015 03-11-2015

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Markedsrapporten Nr. 13 Oktober 6 Elmarkedet i oktober: Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Vejrforhold var den vigtigste faktor for prisdannelsen på elmarkedet

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Der har overordnet set været en

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER Juni 2013

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER Juni 2013 MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER Juni 2013 DK1 Vi forventer en neutral til moderat faldende prisudvikling i juni måned. Kun en længere periode med tørt vejr vil kunne ændre retningen i markedet. DK2 Naturgas

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 26 25.6.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 EUR/MWh 39,00 Futures - 2016 Nordpool Tyskland DK1 DK2 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 09-05-2014 09-07-2014 09-09-2014 09-11-2014 09-01-2015

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere