B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29 13 29 30 30 31 31 B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 kalender 10.indd 1 07/12/ Kraftkalenderen 2010 Q1/2159h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December DLST starts B: 744 h P: 252 h DLST ends B: 672 h P: 240 h B: 743 h P: 276 h B: 720 h P: 264 h B: 744 h P: 252 h B: 720 h P: 264 h B: 744 h P: 264 h B: 744 h P: 264 h B: 720 h P: 264 h B: 745 h P: 252 h B: 720 h P: 264 h B: 744 h P: 276 h B=Base P=Peak Sommertid start: 28. marts Sommertid slut: 31. oktober 2010 Røde datoer = Nord Pool lukket A/S, Åhave Parkvej 27, 8260 Viby J,

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ejerforhold Grundlag Hoved- og nøgletal for koncernen Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Elmarkedet Elmarkedets fundamentaler Spotprislevering Særlige hændelser Markedskobling Terminsmarkedet COP15 og CO Grænsehandel Gasmarkedet Prisudviklingen i gasmarkedet Olieindekseret gaspris vs. Nord Pool Gas-pris Energinet.dk gaslager Forventninger til gasmarkedet Afdeling for analyse og modeludvikling Salg til erhvervskunder Pulje Grøn Strøm Vindenergi Markedsføringsaktiviteter Produktion og balance Enprismodel Vindmøllebalance Online IT-sikkerhed Forvaltning A/S Energi Försäljning Sverige AB Energia Myynti Suomi Oy Vind A/S Energi Salg Norge AS International A/S Corporate Social Responsibility Etablering af HR-funktion Fremtiden Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Forsknings- og udviklingsaktiviteter Resultatdisponering Kapitalforhold Nærtstående parter Anvendt regnskabspraksis koncernens aktiviteter i Norden Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Udvikling Det nordiske transmissionsnet Organisationsdiagram Ledelseshverv Bestyrelse og direktion

4 Selskabsoplysninger A/S Åhave Parkvej Viby Telefon: Telefax: CVR-nr.: Jesper Hjulmand Knud Steen Larsen Stiftet: 1. juli 1993 Hjemsted: Århus Kommune 4 Bestyrelse Formand, adm. direktør Jesper Hjulmand, SEAS-NVE Næstformand, adm. direktør Knud Steen Larsen, TRE-FOR Adm. direktør Jan Ravn, Energi Nord Adm. direktør Søren Sørensen, NRGi Adm. direktør Niels Duedahl, SYD ENERGI Salgs- og marketingdirektør Jeanette Hartz, SEAS-NVE Adm. direktør Anders J. Banke, SEF Direktør Jens Otto Veile Direktion Jørgen Holm Westergaard Revisor Statsaut. revisor Søren P. Nielsen KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Værkmestergade Århus C Jan Ravn Niels Duedahl Anders J. Banke Søren Sørensen Jeanette Hartz Jens Otto Veile Advokat Bech-Bruun Hovedbank Nordea Bank Danmark A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 24. marts Jørgen Holm Westergaard

5 Ejerforhold Selskabet har pr. 31. december 2009 følgende aktionærer: % ejerandel SEAS-NVE A.m.b.a., Svinninge 26,06 NRGi A.m.b.a., Århus N 20,81 Energi Nord A/S, Aalborg 16,53 TRE-FOR Energi A/S, Kolding 14,84 SEAS-NVE Strømmen A/S, Svinninge 10,37 SYD ENERGI Holding A/S, Esbjerg 10,02 SEF Forsyning A/S, Svendborg 1,01 Fonden Langelands Elforsyning, Rudkøbing 0, ,00

6 Grundlag 6 koncernen er en af Nordens førende energihandelskoncerner med aktiviteter, der spænder fra fysisk og finansiel el-handel, CO 2 -handel, handel med gas og vindenergi samt valutaafdækning, porteføljeforvaltning, porteføljeaftaler og handel med afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed. har en væsentlig del af erhvervskundemarkedet samt offentlige virksomheder i Danmark som kunder, og indirekte en væsentlig del af privatkundemarkedet via leverancer til flere forsyningspligtselskaber samt andre handelsselskaber. koncernen ønsker at tilbyde kunderne en service og betjening, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau tilpasset kundernes ønsker og behov. Dette sikres i kraft af veluddannede og professionelle medarbejdere og en intensiv anvendelse af informationsteknologi og avancerede hjælpeværktøjer. koncernen udbygger fortsat sine forretningsaktiviteter i takt med, at mulighederne opstår, forudsat at der kan opnås en tilfredsstillende lønsomhed og dermed skabes øget værdi for aktionærerne. Idégrundlag koncernen er med udgangspunkt i energihandel en vigtig aktør i sikringen og videreudviklingen af et velfungerende el- og energihandelsmarked i Norden. Vision koncernens vision er: at være den foretrukne partner for erhvervskunder samt offentlige virksomheder, der ønsker at realisere økonomiske fordele i de liberaliserede energimarkeder. Mission koncernens mission er at levere den konkurrencekraft, der opstår gennem rådgivning, support og de rigtige priser. Udføre ledelse gennem synlige mål Være omkostningseffektive Være troværdig forretningspartner Satse på teamarbejde Satse på fortsat dygtiggørelse Forretningsværdier koncernens indsats i markedet tager sit udgangspunkt i selskabets fem kerneværdier: Skabe værditilvækst for kunder og aktionærer Sætte høje standarder for faglighed og kvalitet Være rettidige og omhyggelige Være en vidensbaseret virksomhed Være til rådighed

7 Hoved- og nøgletal for koncernen mio. kr Hovedtal koncern Omsætning 6.267, , , , ,6 Bruttofortjeneste 196,4 128,2 124,3 240,1 40,9 Resultat af ordinær primær drift 91,4 42,9 46,7 168,6-10,6 Resultat af finansielle poster -0,8 2,7 8,5 3,1 0,1 Ordinært resultat før skat 90,6 45,6 55,2 171,8-10,5 Skat -23,2-11,5-14,5-48,3 2,0 Årets resultat 67,4 34,1 40,7 123,5-8,5 Balancesum 1.571, , , ,3 903,7 Heraf til investering i anlægsaktiver 49,1 12,5 8,6 6,9 8,9 Egenkapital 630,2 570,0 542,8 536,2 412,7 Pengestrøm fra driftsaktiviteten -51,8 103,4-69,1 184,8-171,1 Pengestrøm til investeringsaktiviteten -49,3-12,7-8,8-4,5-7,4 Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten -7,1-6,9-34,2 0,0 95,9 Pengestrøm i alt -108,2 83,8-112,1 180,3-82,6 Nøgletal koncern Bruttomargin 3,1% 1,5% 2,0% 3,5% 0,8% EBITA-margin 1,5% 0,5% 0,7% 2,5% -0,2% Egenkapitalandel (soliditet) 40,1% 42,3% 48,7% 44,2% 45,7% Egenkapitalforrentning før skat 15,1% 8,2% 10,5% 36,2% -2,8% Egenkapitalforrentning efter skat 11,2% 6,1% 7,7% 26,0% -2,3% Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 7

8 Påtegninger LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 5. marts 2010 Direktion Jørgen Holm Westergaard Bestyrelse Jesper Hjulmand formand Knud Steen Larsen næstformand Jan Ravn 8 Søren Sørensen Jeanette Hartz Anders J. Banke Niels Duedahl Jens Otto Veile

9 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i ENERGI DANMARK A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009, side Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 9

10 Påtegninger Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Århus, den 5. marts 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor 10

11 11

12 Ledelsesberetning var et meget tilfredsstillende år for koncernen. Med et resultat før skat på 90,64 mio. kroner og et resultat efter skat på 67,39 mio. kroner realiseredes et resultat på ca. 28 mio. kroner bedre end de udmeldte forventninger. Året var præget af betydelig kundeaktivitet på alle koncernens forretningsområder i både ind- og udland. Koncernens omsætning blev 6,268 mia. kroner, hvilket er 2,346 mia. kroner mindre end i Omsætningsfaldet på ca. 27 % skyldes et markant fald i energipriserne i forhold til året forinden, kombineret med at især industrivirksomhederne som følge af finanskrisen forbrugte mindre energi. hele systemsiden, og det er samtidig en betydeligt mere omkostningseffektiv løsning for kunderne. International er langt i arbejdsprocessen med projekter i Egypten og Sydafrika og har endvidere afsluttet et stort projekt i Bolivia i Projekterne i Thailand er godt afsluttet, og International er i en afgørende fase for implementeringen af selskabets kommercielle koncept i Thailand i mindst fem andre regioner. Der forventes afklaring på, om det lykkes i 1. kvartal 2010, og i samme periode opstartes et nyt feasibilityprojekt i Ghana. 12 s markedsandel blev på segmentområderne konsolideret på tilfredsstillende vis igennem Koncernens vækst i Sverige fortsatte i 2009, og Energi Försäljning Sverige oplevede en markant kundetilgang, fordoblede omsætningen endnu en gang og havde et samlet nysalg på ca. 4,5 TWh. Det svenske datterselskab realiserede et resultat på ca. mio. SEK 14,5 før skat. Koncernens etablering i Finland blev en realitet, og organisationsopbygningen i Energia Myynti Suomi samt de planlagte markedstiltag forløb planmæssigt. Energia Myynti Suomi er blevet godt modtaget på det finske marked, og der forventes en betydelig kundeaktivitet i de kommende år. De store danske koncernkunder med aktiviteter i hele Norden har taget godt imod s nordiske koncept. Netop muligheden for one stop shop i Norden muliggør en nordisk vækststrategi for koncernen med betydelige skaleringsmuligheder på Prisdannelsen var i de første 7-8 måneder af 2009 som helhed forudsigelig, og ikke forstyrret af så mange havarier på udlandskablerne som i tidligere år. Både prisområde DK1, Vestdanmark, og DK2, Østdanmark, oplevede en harmonisk prisdannelse, kun forstyrret af reducerede importkapaciteter fra Sverige, men også stærkt hjulpet af det recessionsbetingede lavere elforbrug hos kunderne. Fra august og året ud blev prisdannelsen mere uforudsigelig, da den blev stærkt påvirket af reducerede eksportkapaciteter fra Sverige og forsinkelser på genstart af flere store svenske atomkraftværker. I november blev markedskoblingen til Tyskland en realitet, og markedskoblingen har været en succes, der har medført, at strømmen bevæger sig i den rigtige prisretning med få undtagelser. Den 1. december 2010 blev muligheden for negative elspotpriser i DK1 og DK2 indført, således at man i situationer med overudbud af strøm bliver betalt for at aftage strømmen, hvilket uden tvivl vil skabe yderligere dynamik hos producenterne samt hos kunderne.

13 Ledelsesberetning 2009 CO 2 -klimatopmødet i København i december 2009 havde stor international opmærksomhed, og benyttede muligheden til at præsentere koncernens Loss reduction -koncept samt de nyeste tiltag på vindområdet. Med det formål at tilbyde koncernens kunder helt grøn strøm, baseret på danske vindmøller, gav i efteråret kunderne mulighed for at investere i egne nyopførte, landbaserede vindmøller i Danmark via det nyetablerede selskab Vind. Status i ankesagen mellem DONG Energy A/S og Konkurrencerådet er, at Sø- og Handelsretten i 2009 afviste DONG Energy A/S anmodning om at stille præjudicielle spørgsmål til EUdomstolen. Dette var en betydningsfuld kendelse, fordi det for det første sikrer, at afgørelsen af sagen ikke skal afvente en langvarig behandling ved EUdomstolen, og for det andet, at Sø- og Handelsretten slog fast, at der ikke er tvivl om fortolkningen af konkurrencereglerne, hvorfor det kun er reglernes anvendelse, der skal vurderes. Et velfungerende marked med en fri og rigtig prisdannelse er en forudsætning for, at alle aktørerne kan have fuld tillid til elmarkedets handelsplads og dermed sikre den for aktørerne så vigtige råvare, som el-energien er. Vi henleder derfor opmærksomheden på nødvendigheden af, at den kabelmæssige situation løbende forbedres, så også kundernes strukturelle behov tilgodeses. Status i erstatningssagen er, at retten i 2009 afgjorde, at sagen skal behandles som én samlet sag og ikke som påstået af DONG Energy A/S som enkeltsager. Dette er en meget væsentlig afgørelse, da det ville have besværliggjort gennemførelsen af retssagen i betydelig grad, hvis det var lykkedes for DONG Energy A/S at få sagen opdelt i enkeltsager. Konkurrencerådet har to gange slået fast, at DONG Energy A/S opkrævede urimeligt høje priser i perioden 1. juli december Begge afgørelser er blevet indbragt af DONG Energy A/S for Konkurrenceankenævnet, men begge gange har Konkurrenceankenævnet stadfæstet konstateringen af markedsmisbruget, dog ikke for 2. halvår DONG Energy A/S har derefter indbragt begge kendelser for Sø- og Handelsretten, som stadig behandler sagerne. På grundlag af konkurrencemyndighedernes afgørelser har sammen med over virksomheder anlagt en erstatningssag mod DONG Energy A/S med krav om tilbagebetaling af differencen mellem en rimelig pris og de opkrævede urimeligt høje priser. Efter afgørelsen heraf blev DONG Energy A/S forpligtet til at indlevere det længe ventede svarskrift, og siden er der også blevet indleveret yderligere processkrifter både for de erstatningssøgende virksomheder og fra DONG Energy A/S. Det forventes, at erstatningssagen vil være klar til hovedforhandling i umiddelbar forlængelse af en dom i ankesagen, dvs. formentlig i slutningen af Behandlingen af sagerne tager ganske lang tid for retssystemet, men der kan dog konstateres en løbende fremdrift i sagerne. De afklaringer af formelle spørgsmål, som skete i 2009, var til Konkurrencerådets og de erstatningssøgendes fordel. 13

14 Ledelsesberetning 2009 Bestyrelsen formulerede i 2008 en udbyttepolitik, der både tilgodeser koncernens behov for en betydelig egenkapitalopbygning som følge af den fortsatte vækst, og som sikrer et dynamisk og attraktivt udbytteniveau, når omstændighederne tillader det. Dog har Finanskrisens hærgen og de i lange perioder øgede krav til sikkerhedsstillelse på børserne og udbygningen af vindaktiviteterne i Vind, samt forventede kommende tiltag i Norge medført, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Ved indgangen til 2010 er koncernens fortsatte vækstgrundlag styrket via den stærke forankring i Sverige, etableringen i Finland, og med udsigt til udbygning af aktiviteterne i Norge. Der forventes en øget markedsandel i Norden og ligeledes inden for forretningsområdet produktions- og balancehåndtering, vindområdet samt i International. 14 Under forudsætning af tilfredsstillende markedsmæssige vilkår i Danmark og Norden er det forventningen, at 2010 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. Der forventes således et resultat før skat i 2010 i niveauet 75 mio. kroner. Adm. direktør Ebbe Seligmann, SYD ENERGI, trådte ud af bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2009 som følge af pensionering senere på året, og i stedet indtrådte adm. direktør Niels Duedahl. Viby, den 5. marts 2010 Bestyrelsen, A/S

15 Ledelsesberetning 2009 Elmarkedet 2009 Elmarkedets fundamentaler For at forstå hhv. forudsige elmarkedets udsving er det vigtigt at have en forståelse af hvilke parametre, der påvirker elprisen. Handlen med el foregår på adskillige elbørser i Europa, for Danmarks vedkommende på Nord Pool i Oslo, som dækker Norden undtagen Island. Børserne tillader basalt set to måder at handle el på: enten på spotmarkedet eller længere tid i forvejen, via forwardog futures-kontrakter. Da spotprisen, som fastlægges på timebasis, fungerer som den underliggende pris for forwardkontrakterne, må man for at forstå udviklingen i kontrakterne først forstå, hvad der bestemmer spotprisen. Denne bestemmes ud fra en ligevægt mellem udbud og efterspørgsel, hvor efterspørgslen er forbruget i de enkelte lande samt evt. flow af el til naboområder. Vejret især temperaturen om vinteren er her en vigtig faktor, specielt i Sverige og Norge, hvor opvarmning primært sker via el. To andre vigtige faktorer er tidspunktet og ugedagen, da forbruget om natten og i weekenden (og på helligdage) er meget lavere end om dagen og særligt på hverdage. De økonomiske konjunkturer har også en markant betydning. På produktionssiden er der flere forhold, som spiller ind. Vandreservoirerne i Norge og Sverige er meget vigtige på det nordiske marked, da nedbørsmængden, reservoirernes fyldningsgrad, samt hvor meget, der forventes at tilgå dem, spiller afgørende ind. En anden vigtig faktor er atomkraften i Sverige, som har meget stor kapacitet, men til gengæld er langsom at sætte i drift efter evt. nedbrud. Langt hurtigere er de centrale kraftværker her i Danmark, som selvfølgelig ofte er med til at bestemme de danske priser. Produktionen på de centrale kraftværker er afhængig af marginalomkostningen på fossile brændstoffer. Endelig er der vindproduktionen, som specielt i Danmark er en meget stor del af den samlede elproduktion. For at kunne forudsige vindproduktionens omfang, er det derfor vigtigt at have detaljeret information om vejret, som anvendes til modelorienterede, meteorologiske forecasts. De faktorer, som påvirker elpriserne, er dermed i høj grad afhængige af de regionale geografiske og politiske forhold og kan variere meget fra land til land. På det tyske marked, hvor vandreservoirer kun spiller en marginal rolle, er atomkraft og i stigende grad vind til gengæld meget vigtigere faktorer. Hertil kommer, at Tyskland har et meget stort antal nabolande, og flow til og fra disse antager en helt anderledes betydning end i Skandinavien. Det gør sig yderligere gældende, at helligdage i Tyskland varierer fra delstat til delstat, hvilket påvirker forbrugsmønstrene markant. Spotprislevering 2009 Fra starten af året og frem til august blev spotpriserne på DK1, Vestdanmark, og DK2, Østdanmark, leveret meget tæt på systemprisen. De danske områder blev dog i årets første uger leveret lidt højere på grund af reduceret importkapacitet fra Sverige. På grund af recessionen faldt virksomhedernes elforbrug kraftigt, og med lavt forbrug i alle områder i Norden og uden nævneværdige restriktioner på kabler mellem områderne blev spotpriserne leveret nogenlunde ens i årets første syv måneder. Fra august og frem var der langt større spredning mellem område- 15

16 Ledelsesberetning priserne. Spredningen skyldtes især en lang række af forsinkelser på genstart af de svenske atomkraftværker efter den årlige vedligeholdelse. Den svenske kraftbalance blev derfor noget mere anspændt, og Svenska Kraftnät valgte at reducere eksportkapaciteten til de danske områder (se graf). DK2 blev leveret væsentligt over systemprisen i perioden, da dette område er særligt afhængigt af import fra Sverige. Grafen "Kabel Sverige til DK2" viser kapaciteten fra Sverige til DK2 i time 12 for alle dage i Særlige hændelser Siden 1. december 2009 har der været en negativ nedre grænse for spotpriser i Nord Pool-området, således at man i situationer med overudbud af strøm skal betale for at afhænde strømmen. Tidligere har man i disse situationer reduceret aktørers salgsbud. Det første eksempel på markant negative priser i DK1 så man den 26. december 2009, hvor døgnets første syv timer blev leveret på -90 EUR. Den 17. december 2009 var der en spotpris på DK2 på hele 251 EUR. Den høje spotprisleverance skyldtes en ekstremt anstrengt balancesituation i Sverige på grund af kulde og manglende atomkraft, samt at Asnæsværket var meldt ude. I time 17 og 18 blev prisen hele 1400 EUR. Prisen på DK2 var i alle timer identisk med den svenske, og strømmen flød fra DK2 mod Sverige i stort set alle timer, og det var således prisen i Sverige, der trak DK2 med op. Markedskobling Markedskoblingen på den dansk-tyske grænse blev introduceret i november Indtil videre har markedskoblingen været en succes. Den har betydet, at flowet på grænsen, i højere grad end tidligere, går i den rigtige retning, og spotprisen på DK1 giver derfor et stærkere prissignal end tidligere. Der har dog været enkelte undtagelser. Den første dag med markedskobling, den 10. november 2009, kunne man observere otte timer, hvor der på trods af at kablet ikke var fyldt var relativt stor forskel på prisen i DK1 og Tyskland. Dette burde ikke være muligt under markedskobling, da strømmen bør flyde mod det dyreste område, indtil kablet er fyldt, eller indtil der ikke længere er prisforskel. Samme dag var der på DK2 to timer, hvor Kontek-kablet ikke blev udnyttet fuldt ud. Det betød højere priser, end der burde have været på DK2. I de to timer flød der henholdsvis 55 og 83 MW mod DK2, hvor der burde have været fuldt flow på 550 MW. Denne for Sverige til DK-Øst KABEL SVERIGE TIL DK Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Dato Aug Sep Okt Nov Dec Uge

17 Ledelsesberetning 2009 fejlede flowberegning betød, at DK2 blev leveret henholdsvis 61 og 57 EUR højere end prisen i Tyskland. På markedskoblingens anden dag brød markedskoblingen sammen på grund af en teknisk fejl, og nødproceduren blev aktiveret. Dette betød, at flowet på DK1-Tyskland og DK2- Tyskland blev sat til nul. DK2 manglede således 550 MW fra Tyskland. Da der i forvejen var en anstrengt balancesituation på DK2, medførte dette, at de dyreste værker måtte aktiveres, således at prisen blev 105 EUR i alle de timer, hvor der ikke blev sendt strøm fra Sverige til DK2. Prisen burde have været væsentligt lavere, hvis markedskoblingen havde fungeret korrekt. Til sammenligning var den tyske pris i disse timer 47 EUR. På DK1 betød det, at der ikke blev sendt strøm til Tyskland, og prisen blev lavere, end den ville have været med en velfungerende markedskobling. Terminsmarkedet s handelsafdeling bidrog også i 2009 til en optimal gennemsigtighed i forwardmarkedet ved fortsat at være Marketmaker på CfD erne på DK1 og DK2 på Nord Pool og derved sikre, at alle aktører i det danske elmarked har mulighed for at foretage den ønskede afdækning til konforme markedspriser. Som Marketmaker har forpligtet sig til hver dag at stille en købs- og en salgspris på grundkraftkontrakter for de nærmeste to måneder, tre nærmeste kvartaler og de tre nærmeste år. I det forgangne år har der atter været stor volatilitet inden for en del af elmarkedets fundamentale - og psykologiske - faktorer. Vandreservoirerne blev i starten af året udsat for en kold og tør periode, der dog blev afløst af store nedbørsmængder hen over sommeren. Dette bragte fyldningsgraden op på ca. 85 % i oktober, hvilket lagde et stort pres på både spotog forwardpriser. Skønt niveauet først på året var meget lavt, var det dog ikke i nærheden af den exceptionelt tørre situation fra sommeren I forhold til årene forinden kom flommen to-tre uger tidligere, men tilgangen til reservoirerne var langsommere end i de foregående år helt indtil starten af juni. Året sluttede med ekstrem kulde og tørke, hvilket efterfølgende har vist den effektmangel, der i ekstremsituationer kan presse spotpriserne op i nye rekorder. Den gennemsnitlige reservoirbeholdning i 2009 var 8 % lavere end gennemsnittet for perioden Udviklingen i marginalomkostninger har også været udsat for store svingninger i Marginalomkostningerne ved elproduktion svingede for kulkraftværker det meste af 2009 omkring et ret stabilt gennemsnit, og udsvingene blev markant mere stilfærdige senere på året. Den økonomiske recession medførte bugnende gaslagre og kraftige fald i gaspriserne. Det tvang producenterne til at øge produktionen af el på gasturbinerne voldsomt. For første gang i meget lang tid faldt marginalomkostningerne på gasproduktion under niveauet for kulproduktion. Kulpriserne har derimod været relativt stabile og dermed i dette år været en stabiliserede faktor for elpriserne i det danske marked, der fortsat er meget afhængigt af kulkraftproduktion. Olien steg støt gennem hele 2009 og fulgte dermed en trend, som var begyndt umiddelbart inden årets start. I årets løb steg prisen med næsten 70 %, hvilket bragte den tilbage til niveauet fra midten af I forhold til toppen i 2008 lå prisen ved overgangen til 2010 stadig omkring 40 % lavere. 17

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsesberetning Bestyrelsens

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Årsrapport 2007. for Energinet.dk

Årsrapport 2007. for Energinet.dk Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 for Energinet.dk Videndeling, samarbejde og innovation Energinet.dk s nye hovedsæde Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelsen 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger

Læs mere

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark Årsrapport 2009 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Påtegninger 7 Ledelsesberetning 13 Forord 13 El- og gasmarkedet 13 Samarbejde med

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Årsrapport 2006. for Energinet.dk

Årsrapport 2006. for Energinet.dk Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 for Energinet.dk Hvem er Energinet.dk Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse 4 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El- og gastransmissionsnettets

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1 Årsrapport 2009/2010 Årsrapport 2010 Side 1 Nyopførte Energi Danmark-vindmøller ved Rens Hedegård, oktober 2010 Årsrapport 2010 Side 2 Indholdsfortegnelse Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 2009. Koncernregnskab

Halvårsrapport 2009. Koncernregnskab Halvårsrapport 2009 Koncernregnskab Indhold Hvad er Energinet.dk 1 Koncernoversigt 2 Hoved- og nøgletal 3 Påtegninger 5 Ledelsens beretning 9 Resultatopgørelse 23 Balance 24 Egenkapitalopgørelse 27 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Velkommen. Indhold. Missionen

Velkommen. Indhold. Missionen Årsrapport 2012 Velkommen Velkommen til Neas Energys årsrapport for 2012. Året 2012 i Neas Energy vil blive husket for store positive omstillinger på selskabsniveau, hvor et nyt navn og værdigrundlag blev

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bilag:

Indholdsfortegnelse: Bilag: 1 Indholdsfortegnelse: 0.0 Resumé Side 3 1.0 Indledning Side 4 2.0 Hvad forstås ved prisfleksibelt elforbrug. Side 5 3.0 Hvorfor prisfleksibelt elforbrug? Side 6 4.0 Prisfleksibelt elforbrug og dets betydning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2009 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar

Læs mere

Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked

Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked Risø-R-59(DA) Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked Poul Erik Morthorst Stine Grenaa Jensen Peter Meibom Forskningscenter Risø Roskilde Danmark Maj 25 Forfatter: Poul Erik Morthorst

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010 Nu bygges gasledningen gennem Østersøen Velkommen til nye læsere! Alle virksomheder med autorisation til at udføre gasinstallationer får fremover

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet Sammentænkning strategiplan 2014 Sikker energi til samfundet Indhold Forord...3 Vores retning... 4 Vores løfter...5 - Høj forsyningssikkerhed, effektiv omstilling, sundt investeringsklima Vores indsatser...

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2009 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014 PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT VIDENSSAMFUND Hos SE kæmper vi hver dag målrettet for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation. Det gør vi ved at udfordre vanetænkning og sætte nye standarder til

Læs mere

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport 2008 97 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR nr. 20293195

Årsrapport 2011. CVR nr. 20293195 Årsrapport 2011 CVR nr. 20293195 VELKOMMEN > Årsrapport 2011 Vækst i kerneforretningen og gennembrud på nye markeder Direktionen i Nordjysk Elhandel. Fra venstre Erik Christensen, CFO, Bjørn Skovhus, EVP,

Læs mere