Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed"

Transkript

1 Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Hugo Fjelsted Alrøe Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Foulum, Postboks 50, DK-8830 Tjele, Danmark Telefon: Fax: <http://alroe.dk/hugo> Denne session om "global livsmedelsförsörjning och ekologiskt lantbruk" stiller to spørgsmål: 1. Vil der være mad nok, hvis alle lægger om til økologisk jordbrug? 2. Vil øget udbredelse af økologisk jordbrug føre til en bedre fordeling af fødevarer? Spørgsmålet om der er mad nok, hænger snævert sammen med spørgsmål om befolkningstilvækst og den globale og lokale udvikling med hensyn til hvad der produceres hvor, urbanisering, fattigdom, fødevarepriser, spisevaner, mv. Alle disse faktorer kan også påvirkes gennem politiske tiltag. Spørgsmålet om økologisk jordbrug kan producere mad nok, er derfor ikke blot et spørgsmål om hvilke mængder der produceres. Det er et spørgsmål om fødevareforsyning og fødevaresikkerhed. Og med udgangspunkt i idegrundlaget for økologisk jordbrug, er dette et spørgsmål om hvordan vi genvinder og bevarer stabile og bæredygtige samfund der anerkender de intime sammenhænge mellem sociale og økologiske systemer. I tekstboks 1 er nævnt forskellige aspekter af fødevaresikkerhed i bred forstand, sådan som det må forstås i økologisk jordbrug. Tekstboks 1. Forskellige aspekter af fødevaresikkerhed, set fra økologisk jordbrugs vinkel 1. Sikkerhed mod at man bliver syg af at spise sin mad - pga. zoonoser (fx salmonella eller kogalskab) - pga. indholdsstoffer og forurening (fx mykotoksiner og pesticidrester) - pga. tilsætningsstoffer 2. Sikkerhed for at maden er sund i bredere forstand og bidrager til forbrugerens livskvalitet 3. Forsyningssikkerhed og tryghed mht. basale og kvalitative behov - sikkerhed for mad og vand i tilstrækkelig mængde og kvalitet - produktionens bæredygtighed mht. fødevarer i de efterspurgte kvaliteter (økonomisk overlevelse, bevarelse af arter, sorter og avlslinjer af bestemte kvaliteter, etc.) - forsyningssikkerhed mht. distributionskanaler, tilgængelighed, og evnen til at modstå udefra kommende ændringer mht. energiforbrug, transport, eksport, import, etc. 4. Sikkerhed for at varerne er det, man tror de er - gennemskuelighed, information, mærkning, kontrol 5. Sikkerhed som nærhed, tillid, meningsfuldhed og overskuelighed - nærhed som lokal, kropslig oplevelse - kommunikativ nærhed kan til en vis grad afløse kropslig nærhed, men ikke løsrives fra den - kendskab til de systemer som fødevarerne indgår i (opmærksomhed, viden) - risikokommunikation: indsigt og motivering over for frygt og uvidenhed 6. Sikkerhed som (med-)ansvar og indflydelse på produktionen af de varer man spiser (forsigtighed) 7. Sikkerhed mod uønskede følgevirkninger af produktionen for producenter og andre mennesker (fx arbejdsmiljø, resistensproblemer) og for husdyr, miljø, natur, klima, biodiversitet, etc. 1

2 Med henblik på at belyse disse spørgsmål vil jeg først fremlægge nogle danske analyser af konsekvenserne af en øget omlægning til økologisk jordbrug. Derpå vil jeg diskutere det bredere spørgsmål om økologisk jordbrugs syn på fødevareforsyning og fødevaresikkerhed i et globalt perspektiv, og hvordan økologisk jordbrug kan bidrage til fødevaresikkerhed i den ovennævnte brede forstand. Scenarier for en total økologisk omlægning af jordbruget i Danmark I efteråret 1997 nedsatte miljø- og energiministeren et udvalg, der skulle vurdere de samlede konsekvenser af at afvikle brugen af pesticider i Danmark det såkaldte Bichel-udvalg. Udvalget, der var sammensat af sagkyndige repræsentanter fra forskningsverdenen, forskellige interesseorganisationer og relevante ministerier, afleverede i 1999 en rapport til ministeren efter et omfattende tværfagligt arbejde. Denne hovedrapport bygger på fem baggrundsrapporter fra fire faglige underudvalg for henholdsvis jordbrugsdyrkning, miljø, økonomi og lovgivning, samt fra en tværfaglig gruppe der fik til opgave at vurdere de samlede konsekvenser af en total økologisk omlægning af jordbruget. Rapporten om økologisk omlægning beskriver seks forskellige økologiske scenarier der belyser hvorledes et 100% økologisk jordbrug kan se ud og hvilke konsekvenser en total omlægning vil have for jordbruget, for det øvrige samfund, og for miljøet (Josefsen et al., 1999). Analysen viser at en total omlægning til økologisk jordbrug er en voldsom ændring, der fører til betydelige produktionsmæssige begrænsninger i forhold til det nuværende jordbrug. Man må dog også forvente at en sådan ændring vil udløse innovationer og tilpasninger som ikke er indeholdt i de udarbejdede scenarier. De seks økologiske scenarier adskiller sig med hensyn til mængden af importeret foder og med hensyn til udbytteniveauet i landbrugsafgrøderne. Produktionssystemerne i scenarierne er væsentligt forandrede i forhold til de nuværende. Der er kløvergræs på i gennemsnit 40% af arealet og derfor en mere grovfoderrig fodring end i dag. Husdyrgødning er en begrænset ressource der forudsættes jævnt fordelt i forhold til sædskiftet, og husdyrene må derfor antages mere jævnt fordelt over landet end i dag. Der produceres vegetabilske landbrugsprodukter svarende til hjemmeforbruget i Danmark i alle scenarier, mens der i modsætning til i dag ikke eksporteres vegetabilske produkter. Produktionen af mælk og oksekød opretholdes mens produktionen af svine- og fjerkrækød varierer fra % af den nuværende produktion i takt med importen af foder og produktiviteten i planteproduktionen. Der er således en betydelig eksport af animalske fødevarer i alle de økologiske scenarier dog med meget store forskelle i eksporten af svine- og fjerkrækød (se tabel 1). Næringsstofforsyning og teknologi udgør væsentlige begrænsninger i et totalt økologisk jordbrug. Eksport og tab af næringsstoffer skal generelt modsvares af recirkulation eller tilførsel i form af enten foder eller gødning for at jordbruget er bæredygtigt, og foderimporten spiller derfor en afgørende rolle for omsætningen i scenarierne. 2

3 Tabel 1 Samlet dansk produktion af primære landbrugsprodukter i 1996 og i de økologiske scenarier (Josefsen et al., 1999). Dansk Økologiske scenarier landbrug Nuværende udbytteniveau Forbedret udbytteniveau % import 15/25 % Ubegrænset 0 % import 15/25 % Ubegrænset Korn (mio. FE) a Græs mv. (mio. FE) Foderroer (mio. FE) Raps (mio. kg) Frø til udsæd (mio. kg) Kartofler (mio. kg) b Sukker (mio. kg) c Grøntsager (mio. kg) Frugt og bær (mio. kg) Mælk (mio. kg EKM) Oksekød (mio. kg) Svinekød og fjerkrækød (mio. kg) Æg (mio. kg) a Korn til foder, udsæd og konsum, inkl. bælgsæd. b Kartofler inkl. læggekartofler (og for dansk landbrug 1996, inkl. kartofler til industri). c Raffineret sukker. De teknologiske begrænsninger i økologisk jordbrug fravalget af pesticider, kunstgødning, vækstfremmere, mv. gør at scenarierne på mange punkter adskiller sig fra det nuværende jordbrug og at produktionen er betydeligt lavere. Men disse jordbrugsmæssige begrænsninger indebærer samtidig fordele for miljø og samfund. Kvælstofomsætningen er således reduceret til et niveau der svarer til dansk landbrug i 50 erne. Og de teknologiske begrænsninger kan ud fra et forsigtighedsprincip danne basis for forbrugerpræferencer for økologiske fødevarer. En tvungen omlægning til 100% økologisk jordbrug i Danmark har som nævnt store samfundsøkonomiske omkostninger (11-26 mia. kr. per år, alt efter hvilke forudsætninger der regnes med til sammenligning blev omkostninger ved et totalt stop for brugen af pesticider beregnet til at være i størrelsesordenen 7 mia. kr. per år). Endvidere er det næppe muligt at gennemføre en tvungen omlægning indenfor de gældende EU-regler. Lader man i stedet markedet styre omlægningshastigheden, i takt med ændringen i forbrugernes præferencer, er der ingen garantier for hvor meget der bliver omlagt. Men man kan gå ud fra at den omlægning der finder sted, vil forbedre samfundets velfærd. Da omlægningen er forbundet med positive miljøeffekter, behøver den imidlertid ikke at være baseret på markedskræfterne alene for at være velfærdsforbedrende for samfundet. Bichel-udvalgets vurdering af konsekvenserne af en total omlægning tjener primært til at belyse konsekvenserne af en fortsat vækst i den andel af jordbruget der drives økologisk i Danmark. En del af disse erfaringer kan formentlig overføres på svenske forhold. Men hvad kan Bichel-udvalgets arbejde bidrage med i forhold til det globale perspektiv? 3

4 Økologisk jordbrugs rolle i global fødevareforsyning og fødevaresikkerhed I de danske økologiske scenarier falder den animalske produktion kraftigt, med mindre der importeres foder fra andre lande. Et 100% økologisk dansk jordbrug der er baseret på national selvforsyning, vil indebære at der eksporteres en betydeligt mindre mængder af foder og fødevarer. Der er ikke nogen fast sammenhæng mellem mængde og økonomisk værdi, men en forceret omlægning må alligevel antages at have betydelige konsekvenser for den danske samfundsøkonomi. Der er i det moderne landbrug en økonomisk konkurrence om afgrøderne mellem husdyr (der beror på 'de riges' købekraft) og mennesker, samt mellem mennesker i forskellige dele af verden. Rige mennesker kan betale mere end husdyrene, og husdyrene kan betale mere end fattige mennesker. Med udgangspunkt i denne markeds-logik kan man så spørge om det er i overensstemmelse med de økologiske principper at importere foder fra fjerne lande i stort omfang. Og hvis det ikke er acceptabelt, så indebærer en total omlægning til økologisk drift (i Danmark) en voldsom forandring af hele jordbruget svarende til det første eller fjerde scenarium i tabel 1. Sådan kan forholdet mellem økologisk jordbrug og global fødevareforsyning betragtes, ud fra en dansk (eller vestlig), økologisk synsvinkel. Set ud fra en konventionel synsvinkel kan spørgsmålet så stilles, om der kan produceres nok mad, hvis man lægger om i stort omfang i den industrielle verden og fødevareproduktionen derfor falder betydeligt. Denne 'konventionelle' tilgang til økologisk jordbrugs rolle i den globale fødevareforsyning forudsætter imidlertid at fødevareforsyningen er baseret på markedets logik, hvilket ikke nødvendigvis er (eller bør være) tilfældet. Hvis man ser ud over markedets logik, så må det økologiske svar på den globale fødevareforsyning være lokale, selvbærende fødevaresystemer. Frederick Kirschenmann (1997) konkluderer således at den bedste måde at opnå fødevaresikkerhed på, er gennem lokalt producerede og kontrollerede fødevarer. Dette er også konklusionen fra det store NGO Forum på FAO's fødevare-topmøde i Rom (WFS, 1996) der taler imod en markedsdrevet fødevareforsyning og for en bonde- og fællesskabsdrevet fødevareforsyning og fødevaresikkerhed En udvikling mod større fødevaresikkerhed for fattige mennesker baseret på lokale, bæredygtige fødevaresystemer udelukker ikke at der kan eksporteres fødevarer fra de industrielle lande. Men i det omfang en lokal fødevareforsyning ikke kan etableres, bør de regionale eller globale forsyningssystemer der etableres, være gennemskuelige og bæredygtige systemer i henhold til de forskellige aspekter af fødevaresikkerhed der er nævnt i tekstboks 1. Bevarelse og udvikling af lokalt tilpassede, bæredygtige systemer bør have første prioritet, således at de regionale og globale forsyningssystemer for fødevarer og foder ikke nedbryder de lokale fødevaresystemers stabilitet og diversitet. Et nuanceret svar på spørgsmålet om der ville være flere sultne, hvis verden var økologisk, må nødvendigvis se på hvor maden produceres, af hvem, og hvem der bestemmer over den. Referencer Josefsen, A.B., Sandbech, H., Kærgård, N., Revsbech, K., and Bichel, S. (1999) Økologiske scenarier for Danmark. Rapport fra Den Tværfaglige Økologigruppe til Bichel-udvalget. Miljøstyrelsen, København. [http://www.mst.dk/kemi/ htm] 4

5 Kirschenmann, F. (1997) Can organic farming feed the world?... And is that the right question? In: For all generations. (Edited by J.P. Madden and S.G. Chaplowe). Glendale, CA: World Sustainable Agriculture Association. [On-line version at WFS (1996) Profit for few or food for all. Food Sovereignty and Security to Eliminate the Globalisation of Hunger. A Statement by the NGO FORUM to the World Food Summit, Rome, Italy, 17. November [On-line at follow link to 1996 NGO Forum report] 5

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug Hugo Fjelsted Alrøe og Claus Bo Andreasen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug FØJO-rapport

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug

NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug NOTAT 5 Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug Notat af Tina Søndergaard Thorsen, Bo Normander & Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd 3. september 2014 For at kunne

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Archived at http://orgprints.org/15396 Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning

Læs mere

Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997

Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997 Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997 Forskning i økologisk jordbrug 1993-1997 En oversigtsrapport over resultaterne fra forskningsprogrammet Forskning i økologisk jordbrug 1993-1997 Forskning i

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske fødevarer og menneskets sundhed Rapport fra vidensyntese udført i regi af Forskningsinstitut for Human Ernæring, KVL Katherine O'Doherty Jensen, Hanne Nygaard Larsen, Jens Peter Mølgaard, Jens-otto

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Energi i økologisk jordbrug

Energi i økologisk jordbrug Energi i økologisk jordbrug Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi Uffe Jørgensen & Tommy Dalgaard (red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Energi i økologisk jordbrug

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Jette Hagensen En arbejdsrapport i forbindelse med projektet Teknologi og miljø i landbruget nye løsninger? Det Økologiske Råd, december 2010 Kolofon: ISBN: 978-87-92044-07-5

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Tove Christensen Søren Bøye Olsen Niels Kærgård Alex Dubgaard 2014 / 3 IFRO Dokumentation 2014 / 3 Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Forfattere:

Læs mere

Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte

Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 213 Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte Jørgen Dejgård Jensen, Lizzie Melby Jespersen, Niels Tvedegaard

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser

Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser Tove Christensen Søren Bøye Olsen Alex Dubgaard Niels Kærgård 2012 / 1 Et litteraturstudie

Læs mere

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Fremtidens forbrugerkrav til økologiske fødevarer rapportudkast maj 2004

Fremtidens forbrugerkrav til økologiske fødevarer rapportudkast maj 2004 Dok.: 21281/MHB/TR Fremtidens forbrugerkrav til økologiske fødevarer rapportudkast maj 2004 Indhold: 1. Forord...1 2. Den samlede undersøgelses udgangspunkt...2 2.1 (Social) psykologisk...3 2.2 Socialvidenskabelig

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

LET AT TYGGE, MEN SVÆRT AT SLUGE

LET AT TYGGE, MEN SVÆRT AT SLUGE PROJEKTRAPPORT LET AT TYGGE, MEN SVÆRT AT SLUGE - en interviewundersøgelse om forbrugeres og øvrige aktørers opfattelser af neutralmarineret kød Nina Konstantin Nissen Lotte Holm Peter Sandøe CENTER FOR

Læs mere

NOAH s Energihandlingsplan 2050

NOAH s Energihandlingsplan 2050 NOAH s Forlag NOAH s Energihandlingsplan 2050 Tekst: Stig Melgaard Faglig arbejdsgruppe: Palle Bendsen, Kim Ejlertsen og Stig Melgaard, NOAH Energi og Klima Tekstkorrektur: Werner Hedegaard, NOAH s Forlagsgruppe

Læs mere

HVAD ER FØDEVARESIKRIN

HVAD ER FØDEVARESIKRIN HVAD ER FØDEVARESIKRIN ER DET ET RELEVANT BEGREB I DANMARK? G? del af den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Ole Myglegård Søren Tange Kristensen Pernille Malberg Dyg Liselotte Hedegaard

Læs mere

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER Del II December 2003 1 Del II for Arbejdsgruppen for generelle

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere