Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Sundkrogsgade 3-5 til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Sundkrogsgade 3-5 til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse PFA Ejendomme A/S c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade Kongens Lyngby Att: Charlotte Teisel, Sagsnr Dokumentnr Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Sundkrogsgade 3-5 til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn. I henhold til miljøbeskyttelseslovens, jf. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 28, stk. 1, meddeles hermed tilladelse til udledning af skybrudsvand fra opland ved Sundkrogsgade 3-5, matr. nr. 4276, Udenbys Klædebo Kvarter, til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn. Baggrund Rambøll har på vegne af PFA Ejendomme A/S / DATEA A/S den 13. august 2015 ansøgt om tilladelse til udledning af skybrudsvand fra areal foran nedkørsel til P-kælder til Kalkbrænderihavnen i forbindelse med skybrudssikring af P-kælderen. I forbindelse med skybrudssikring vil der blive udført et miljøbump på 300 mm i højden, kote 2,1 (DVR90), for at hindre at overfladevand fra skybrud kan løbe ind i P-kælderen ved Sundkrogsgade 3-5. Der vil blive udført et bredt Aco-dræn i midten af bumpet, som skal sørge for at overfladevand i tilfælde af opstuvning (>300 mm vand på terræn), vil blive afledt til havnebassinet gennem en gravitationsledning. Der er tale om et nyt udløb, der vil komme brug ved alle kraftige regnhændelser (5-års regnhændelse eller derover), som er vurderet til at ske mindre end en gang hvert 100 år. Vand og VVM Njalsgade 13 Postboks København S Figur 1. Udledningspunkt til Kalkbrænderihavnen fra Aco-dræn placeret i bump ved nedkørsel til P-kælder (blå cirkel). EAN nummer

2 Vilkår for tilladelsen Generelt 1) Tilladelsen er gældende fra d.d. 2) Center for Miljøbeskyttelse (herefter CMB) skal orienteres via når udledningen påbegyndes. 3) Udledningspunktet skal placeres i UTM 32 Euref89 koordinaterne X: ; Y: (jf. figur 1). 4) Udløbets overkant skal placeres under vandoverfladen. Under vandoverfladen defineres som: minimum kote -0,5 m DVR90. Udløbet skal udformes, så havbundsmateriale (sediment) ikke ophvirvles. 5) Udløbet må kun benyttes til udledning af: Overfladevand fra området foran P-kælder, Sundkrogsgade 3-5, (jf. figur 1) i skybrudssituationer (>5-års regnhændelser) hvor vandet står højere end 300 mm. 6) Der skal etableres kontraklap på ledningen af hensyn til højvande i havnen. 7) I tilfælde af at udledning fra skybrudsledningen giver anledning til synlige fragmenter i vandoverfladen, skal oprensning foretages af ledningsejeren og for dennes regning, umiddelbart efter at fragmenterne kan konstateres. 8) Der skal eftersendes driftsinstruktioner til kommunen, når anlægget er etableret. Udledningstilladelsen kan - i henhold til miljøbeskyttelseslovens 30 - tilbagekaldes eller ændres, hvis spildevandsanlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt eller tilgodeser kravene, fastsat i denne tilladelse. Udledningstilladelsen kan også tilbagekaldes eller ændres, hvis forudsætningerne for tilladelsen ikke holder, der er opgivet ukorrekte oplysninger, eller hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Klagevejledning Klageadgang Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens 91 og 93. Klagen skal indgives via Naturog Miljøklagenævnets digitale klageportal inden den 21. oktober Hvem kan klage? Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens , hvem der er Side 2 af 10

3 klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. Klageproces Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på forsiden af Herfra logges der på henholdsvis via for borgere og for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Klagen vil umiddelbart herefter blive sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil pr. automatik via klageportalen modtage en kopi af CMB s udtalelse. Efter lovens 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens 94, stk. 1. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på Bemærk at Natur- og Miljøklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til CMB: CMB videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Klagegebyr Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets klagegebyr kan findes på under Vejledninger. Opsættende virkning Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Natur- og Side 3 af 10

4 Miljøklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning. Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1. Grundlag for afgørelsen Til vurdering af ansøgningen er indgået følgende materiale Lov- og plangrundlag Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 28 stk. 1. Spildevandsbekendtgørelsen, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vandplan , Øresund, Hovedvandopland 2.3, Vanddistrikt Sjælland. Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Ansøgningsmateriale Ansøgning af den 13. august Mails med supplerende oplysninger fra Galip Döken (Rambøll) af 8., 15. og 21. september Miljøteknisk redegørelse I forbindelse med skybrudssikring vil der foran en nedgang til P- kælder ved Sundkrogsgade 3-5, blive udført et miljøbump på 300 mm i højden, kote 2,1 (DVR90) (se figur 1 og bilag A). Miljøbumpet skal hindre at overfladevand fra skybrud kan løbe ind i P-kælderen. Området foran nedkørselen til P-kælderen er let trafikbelastet (<5.000 biler/døgn). Ved kraftige regnhændelser er der store mængder vand der samler sig ved Sundkrogsgade 3-5, foran nedkørsel til P-kælderen. Ved regnhændelser hvor vandet foran P-kælderen står højere end 300 mm, dvs. løber over miljøbumpet og dermed potentielt ned i P-kælderen, vil vandet i stedet løbe til havnen via Aco-drænet som er placeret i bumpet (se evt. bilag A). Koordinaterne for udledningspunktet i havnen er X: og Y: (UTM 32 Euref89), jf. figur 1. Side 4 af 10

5 Der ligger allerede eksisterende Aco-dræn på matriklen (bilag B), som tager i mod almindelige regnskyl og som er tilsluttet kloak. Vandmængder Det vurderes at være en gang hvert 100 år at Aco-drænrenden i bumpet skal i brug, og at der skal komme mere en 104 mm regn på 3 timer. Når det sker, vil der være en maksimal vandføring på 150 l/s via Aco-dræn til havnen. Med udgangspunkt i vandmængderne fra de to seneste skybrud den 2. juli 2011 og 31. august 2014, forventes udledningen af vand til Kalkbrænderihavnen at opretholdes i ½ time. Beskrivelse af vandområdet Københavns Havn strækker sig fra Kalveboder i syd til Svanemøllebugten i nord samt til områderne omkring Margretheholm og Prøvestenen på den østlige side af Amager. Hovedløbet gennem byen kan opdeles i Sydhavnen, Inderhavnen og Yderhavnen. Kalkbrænderihavnen er beliggende ud til Svanemøllebugten, som ligger placeret mellem Tuborg Havn og Nordhavnen og som leder ud til Øresund. I Svanemøllebugten ligger endvidere Svanemøllestranden. I kystnære områder, såsom Kalkbrænderihavnen, er der en relativ lille vandudskiftning, og en udledning vil få relativt større betydning sammenlignet med åbne områder. Statslige planer Kalkbrænderihavnen er omfattet af vandplan 2.3 for Øresund og er målsat til at opnå godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand. Kalkbrænderihavnen er desuden klassificeret som stærkt modificeret kystvand og den nuværende tilstand kan ikke klassificeres. Nærmeste Natura 2000-område er Saltholm og det omliggende hav, som ligger ca. 10 km fra Kalkbrænderihavnen. Kommunale planer Det nærmeste område for badevandsinteresser er Svanemøllestrand beliggende i Svanemøllebugten. Københavns Kommune har en målsætning om rent badevand i Københavns Havn, og målsætningen er at opnå udmærket badevandskvalitet i Svanemøllebugten og ved Kalkbrænderihavnen. Området omkring Kalkbrænderihavnen er udlagt til serviceerhverv. Landområdet ud til Kalkbrænderihavnen er fælleskloakeret, og alt spildevand i de fælleskloakerede områder skal tilsluttes kloak. Side 5 af 10

6 Udtalelser i sagen By & Havn har haft udkastet til tilladelsen til udtalelse, og havde ingen bemærkninger til sagen. Miljøteknisk vurdering I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er overfladevand defineret som spildevand. Udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 28. Aco-drænrenden vil kun komme i funktion ved en 5-års regnhændelse eller mere (mindre end en gang hvert 100 år). De eksisterende Acodræn som leder vand til kloak ved almindelige regnhændelser, vil tage first-flush (det første overfladevand fra en regnhændelse) ved et skybrud. Vandet der opstuves ved Sundkrogsgade 3-5 ved skybrud, vil i alle tilfælde løbe ud i Kalkbrænderihavnen. Aco-dræn-løsningen i det nye miljøbump ned til P-kælderen, vil blot sørge for, at der ikke kommer vand ned i kælderen, men at vandet i stedet ledes ud i havnen. Det er samlet set Københavns Kommunes vurdering, at udledningen er forenelig med de eksisterende målsætninger for vandkvaliteten samt med de hydrauliske forhold i Kalkbrænderihavnen. Forhold til Naturbeskyttelse Før der træffes afgørelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens 28, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal ligeledes vurderes om en tilladelse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter der er angivet på Habitatdirektivets bilag IV. Københavns Kommune har vurderet ansøgningen i henhold til habitatbekendtgørelsen nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Internationale naturbeskyttelsesområder Det ansøgte område ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste er Natura område nr. 142 Saltholm og omliggende hav. En eventuel påvirkning af udpegningsgrundlagets arter og naturtyper vurderes at være af underordnet betydning, dels på grund af afgørelsens vilkår og dels på grund af afstanden fra lokaliteten til nærmeste naturbeskyttelsesområde. Side 6 af 10

7 Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV) Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, må kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af direktivets bilag IV. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ betydning for bilag IV arter. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter. Forhold til øvrig lovgivning Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til udledning af overfladevand ved skybrudshændelser. Der er således ikke taget stilling til evt. øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet efter f.eks. planloven, byggeloven, vejloven, jordforureningsloven. Henvendelse til Center for Miljøbeskyttelse I er velkomne til at kontakte Mette Dalgaard Agersted på eller hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Ved skriftlig eller elektronisk henvendelse bedes der henvist til sagsnr Med venlig hilsen Mette D. Agersted Louise D. Andersen Side 7 af 10

8 Kopi af tilladelsen er sendt til følgende parter Galip Döken, Rambøll, By og Havn, Københavns Kommune, Center for Bygninger, Naturstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Fiskeriforening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, DOF-København, Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace, Tilladelsen annonceres desuden på Annonceringsportalen for Københavns Kommune: Bilag A. Tværsnit af miljøbump med indbygget Aco-dræn. Bilag B. Tegning over miljøbump samt nyt- og gammelt Aco-dræn. Side 8 af 10

9 Bilag A Side 9 af 10

10 Bilag B Side 10 af 10

Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn

Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Byens Drift v/ Peter Ditlev Andreasen Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn 20-06-2016 Sagsnr. 2016-0234310 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af drænvand fra græsareal syd for Vigen til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af drænvand fra græsareal syd for Vigen til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Grundejerforeningen Artillerivej Syd Att.: Formand; Henning Moritzen Sendes kun pr. e-mail: hpm@moritzen-law.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af afkølet havvand fra varmepumpe på Middelgrundsfortet til Øresund

Tilladelse til udledning af afkølet havvand fra varmepumpe på Middelgrundsfortet til Øresund KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Middelgrundsfonden c/o Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Att. Jesper Nybo Andersen, nybo@orbicon.dk Tilladelse til

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholm Tværvej 2 til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholm Tværvej 2 til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Teglholm Park A/S Att.: Hans-Henrik Kehlet Sendes kun pr. e-mail: hhke@tdc.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholm Tværvej

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af mekanisk renset spildevand fra Strandvænget Pumpestation til Øresund.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af mekanisk renset spildevand fra Strandvænget Pumpestation til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Att.: Jeanet Stagsted Sendes kun pr. e-mail: jsni@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af mekanisk renset spildevand

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sjællandsbroen, København ApS c/o MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 9 2860 Søborg. Lars Ulrik Hansen, luh@mth.dk 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0107376

Læs mere

2. Boringerne må etableres mellem 3,5 7,5 m. u. t. og med filterinterval mellem 3,5-7,5 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres mellem 3,5 7,5 m. u. t. og med filterinterval mellem 3,5-7,5 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Tilladelse til ændring af 5 B-boringer til A-boringer på Sundkrogsgade 9-21, Nordhavn,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse REALDANIA BYG A/S Nørregade 29 5000 Odense C Att.: Mads Falbe-Hansen Sendes pr. e-mail til: maf@realdaniabyg.dk 19-10-2015 Sagsnr. 2015-0170363

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til Sydhavnen fra Nokken, Matr. 188, Eksercerpladsen, Artillerivej 190, København

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til Sydhavnen fra Nokken, Matr. 188, Eksercerpladsen, Artillerivej 190, København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Københavns Ejendomme KEjd. Nyropsgade 7 1602 København V Att: Jens Svane jsvane@okf.kk.dk 01-04-2016 Sagsnr. 2015-0275383 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Christiansborg Slotskirke, Prins Jørgens Gård 4, til Slotsholms Kanal

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Christiansborg Slotskirke, Prins Jørgens Gård 4, til Slotsholms Kanal KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Att.: Mogens Olsen Sendes kun pr. e-mail: mol@slke.dk

Læs mere

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse REKA Gruppen A/S Att. Klaus Thomassen kt@reka.dk Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns

Læs mere

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre 19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten,

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning på Marmorvej 20 til Frihavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning på Marmorvej 20 til Frihavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 02-09-2016 ATP Ejendomme Att.: Mogens Bendixen Sendes kun pr. e-mail: mbend@harbour-ps.dk Sagsnr. 2016-0305183 Dokumentnr. 2016-0305183-2

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af tagvand fra Karre F, Lyngholm, Enghave Brygge til Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af tagvand fra Karre F, Lyngholm, Enghave Brygge til Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Henrik Jørgensen, NPV Sendes kun pr. e-mail: hej@npv.as 25. marts 2019 Sagsnr. 2019-0049007 Dokumentnr. 2019-0049007-11 Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

19-tilladelse til udstøbning med skumbeton DIWA-MIX ved opførelse af OPP kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade, København

19-tilladelse til udstøbning med skumbeton DIWA-MIX ved opførelse af OPP kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade, København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til udstøbning med skumbeton DIWA-MIX ved opførelse af OPP kontorbyggeri

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand og drænvand fra Refshalevej 96 til Stadsgraven, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af tagvand og drænvand fra Refshalevej 96 til Stadsgraven, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Ejendomsselskabet Søminedepotet ApS Refshalevej 96 København K Att. Peter Kreiner Sendes kun pr. e-mail: pk@noma.dk 14. december 2017 Sagsnr.

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Nørregade 29 5000 Odense C Att: Anna Hygum Clausen Sendes pr. e-mail til: acl@realdaniabyogbyg.dk 25. februar 2019 Sagsnr. 2019-0046798

Læs mere

Vilkår 3 ændres fra: 3. Der må være aktiviteter på virksomheden indenfor normal arbejdstid

Vilkår 3 ændres fra: 3. Der må være aktiviteter på virksomheden indenfor normal arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse 07-07-2015 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 KØBENHAVN S Vilkårsændring af vilkår 3, udvidet driftstid - Norrecco, Kattegatvej 35,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til lempede udledningskrav for aflastning af mekanisk renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen til Øresund.

Midlertidig tilladelse til lempede udledningskrav for aflastning af mekanisk renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BIOFOS A/S Refshalevej 250 1432 København K 30-11-2015 Sagsnr. 2015-0246532 Dokumentnr. 2015-0246532-3 Midlertidig tilladelse til lempede

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra adgangsveje i den sydlige del af Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn

Tilladelse til udledning af overfladevand fra adgangsveje i den sydlige del af Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By og Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Sendes kun pr. e-mail: info@byoghavn.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra adgangsveje

Læs mere

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet I/S Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholmen, Karré L og M til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholmen, Karré L og M til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sjælsø Att.: Henrik Jørgensen Sendes kun pr. e-mail: hej@sjaelsoe.dk 05-09-2017 Sagsnr. 2017-0101345 Dokumentnr. 2017-0101345-4 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand, fra Otto Brandenburgvej/Ved Stigbordene til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand, fra Otto Brandenburgvej/Ved Stigbordene til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse MOE Att.: Steen Jønsson Sendes kun pr. e-mail: sso@moe.dk 13-04-2016 Sagsnr. 2016-0056008 Dokumentnr. 2016-0056008-2 Tilladelse til udledning

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra cykel- og gangbro over Frederiksholmsløbet til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra cykel- og gangbro over Frederiksholmsløbet til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 30-11-2016 Byrumsprojekter, Byens Fysik, Københavns Kommune Att.: Bent Napstjert Sendes kun pr. e-mail: CP2G@tmf.kk.dk Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

Züblin A/S Gyngemose Parkvej Søborg. Sagsnr Dokumentnr Relevante underentreprenører

Züblin A/S Gyngemose Parkvej Søborg. Sagsnr Dokumentnr Relevante underentreprenører KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse Züblin A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0202353 Dokumentnr.

Læs mere

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KAB Vester Voldgade 17 1552 København V E-mail: Pen@KAB-bolig.dk Tilladelse til 4 miljøtekniske boringer på Enghavevej 81, København SV

Læs mere

NPV A/S Masnedøgade København Ø Att: Michael Mottlau, Sagsnr Dokumentnr.

NPV A/S Masnedøgade København Ø Att: Michael Mottlau, Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse NPV A/S Masnedøgade 28 2100 København Ø Att: Michael Mottlau, mm@npv.as Tilladelse til sideflytning af forurenet sediment i

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra tankanlæg og p-plads, Levantkaj 13 til Orientbassinet, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra tankanlæg og p-plads, Levantkaj 13 til Orientbassinet, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse COPENHAGEN MALMÖ PORT Levantkaj 1 2150 Nordhavn Att.: Erik Sander Sendes kun pr. e-mail: Erik.Sander@cmport.com 05-10-2015 Sagsnr. 2015-0160463

Læs mere

Rigger ud for Kalvebod Brygge 37 til Sydhavnen, Københavns Havn

Rigger ud for Kalvebod Brygge 37 til Sydhavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Udvikling Danmark A/S Strandvejen 337, 1 2930 Klampenborg Att.: Kim Loudrup; kl@udviklingdanmark.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Lovliggørelse af 6 boringer udført i forbindelse med København - Ringsted baneprojektet TP4 i og omkring Kulbaneparken

Lovliggørelse af 6 boringer udført i forbindelse med København - Ringsted baneprojektet TP4 i og omkring Kulbaneparken KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 Kbh. Ø Lovliggørelse af 6 boringer udført i forbindelse med København - Ringsted baneprojektet TP4 i

Læs mere

Tilladelse til 9 miljøtekniske boringer på Ryesgade 20a, 2200 København

Tilladelse til 9 miljøtekniske boringer på Ryesgade 20a, 2200 København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse De samvirkende Boligselskaber Vester Voldgade 17 1552 København V Tilladelse til 9 miljøtekniske boringer på Ryesgade 20a, 2200 København

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra bådeværft, Refshalevej 320, til Lynettehavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra bådeværft, Refshalevej 320, til Lynettehavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Strömma vedligehold Aps Att.: Mads V. Olesen Sendes kun pr. e-mail: mvo@stromma.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra bådeværft,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vejarealet Strandpromenaden til Svanemøllehavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vejarealet Strandpromenaden til Svanemøllehavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune TMF, Center for Udførelse af Anlæg Ryvangs Allé 1, Bygn. 110 2100 København Ø Att.: Søren Aarslew-Jensen,

Læs mere

Tilladelse til udledning af overflade- og drænvand fra Enghave Brygge byggefelt E, til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overflade- og drænvand fra Enghave Brygge byggefelt E, til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Ejendomsselskabet, Enghave Brygge APS C/O NPV A/S, Jægersborg alle 1A 2920 Charlottenlund Att. Michael Mottlau e-mail: mm@npv.as 9. januar

Læs mere

Tilladelse til 17 miljøtekniske boringer ved kommende skole ved Kødbyen ved Skelbækgade/Ingerslevsgade

Tilladelse til 17 miljøtekniske boringer ved kommende skole ved Kødbyen ved Skelbækgade/Ingerslevsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Københavns Kommune, Økonomi Rådhuspladsen 1 1550 København V Tilladelse til 17 miljøtekniske boringer ved kommende skole ved Kødbyen ved

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af nedkølet havvand fra varmepumpe ved Sjællandsbroens pumpestation til Sydhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af nedkølet havvand fra varmepumpe ved Sjællandsbroens pumpestation til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att.: Sannah Grüner Sendes kun pr. e-mail: sagr@hofor.dk 26-01-2017 Sagsnr. 2017-0008200

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af vejvand fra Chr. IV s bro til Børsgraven, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af vejvand fra Chr. IV s bro til Børsgraven, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Center for Udførelse af Anlæg TMF BF CUA Byrumsprojekter Att: Charlotte

Læs mere

Overfladevandet, som ønskes moniteret stammer fra overflader i nedenstående område på figur 1. Se arealer og overfladedetaljer i bilag 1-2.

Overfladevandet, som ønskes moniteret stammer fra overflader i nedenstående område på figur 1. Se arealer og overfladedetaljer i bilag 1-2. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 KBH S Att.: Jes Clauson-Kaas Sendes kun pr. e-mail: jcl@ @hofor.dk 29-02-2016 Sagsnr. 2015-0254254

Læs mere

1. Der må etableres 18 filtersatte boringer, S1 S18, hvorfra der vakuumsuges fra grundvandsmagasin og den umættede zone.

1. Der må etableres 18 filtersatte boringer, S1 S18, hvorfra der vakuumsuges fra grundvandsmagasin og den umættede zone. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Freja ejendomme A/S Gammel Kongevej 60, 6 sal 1850 Frederiksberg C Tilladelse til 18 afværgeboringer ved Oxford Have 1, 2300 København

Læs mere

Udvikling Danmark A/S Strandvejen Klampenborg Sendes pr. mail til og Sagsnr.

Udvikling Danmark A/S Strandvejen Klampenborg Sendes pr. mail til og Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Udvikling Danmark A/S Strandvejen 337 2930 Klampenborg Sendes pr. mail til rr@urbanrigger.com og bn@urbanrigger.com Midlertidig tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Gothersgade og kongens Nytorv, via UØ46, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Gothersgade og kongens Nytorv, via UØ46, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att.: Jeanet Stagsted 02-09-2016 Sagsnr. 2016-0244553 Dokumentnr. 2016-0244553-2 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til 10 boringer til Nordvestpassagen ved Mimersparken

Tilladelse til 10 boringer til Nordvestpassagen ved Mimersparken KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Københavns Kommune Islands Brygge 37 2300 København S Tilladelse til 10 boringer til Nordvestpassagen ved Mimersparken 3. december 2018

Læs mere

By & Havn Nordre Toldbod København. 5. november Sagsnr Dokumentnr

By & Havn Nordre Toldbod København. 5. november Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By & Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Tilladelse til midlertidig udledning af vand fra ØTC-bassin til Øresund 5. november 2018 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Byggefelt Q, Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Byggefelt Q, Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse C. W. Obel Ejendomme Att.: Kim Freilev Sendes kun pr. e-mail: kfr@cwobel.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra Byggefelt Q,

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

Ændring af vilkår i tilladelse til bortledning til m3, samt ny grundvandssænkning på Amagerværket, BIO4, Kraftværksvej 37, København S

Ændring af vilkår i tilladelse til bortledning til m3, samt ny grundvandssænkning på Amagerværket, BIO4, Kraftværksvej 37, København S KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR Energiproduktion A/S Amagerværket Kraftværksvej 37 2300 København S Ændring af vilkår i tilladelse til bortledning til 180.000 m3,

Læs mere

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Kbh. S Att.: Karina Patrunch Kristensen, Sagsnr

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Kbh. S Att.: Karina Patrunch Kristensen, Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 Kbh. S Att.: Karina Patrunch Kristensen, kpkr@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning

Læs mere

HOFOR Ørestads Boulevard København S Att.: Jeanet Stagsted. Sagsnr Dokumentnr

HOFOR Ørestads Boulevard København S Att.: Jeanet Stagsted. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att.: Jeanet Stagsted Tilladelse til udledning af overfladevand, samt opspædet spildevand

Læs mere

Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att. Bjarne Sigvard Petersen. 21. januar Sagsnr Dokumentnr.

Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att. Bjarne Sigvard Petersen. 21. januar Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby Att. Bjarne Sigvard Petersen Tilladelse til udledning af overfladevand fra parkeringsareal

Læs mere

Tilladelse til udledning af kølevand fra Esplanaden 50 til Inderhavnen, Københavns Havn

Tilladelse til udledning af kølevand fra Esplanaden 50 til Inderhavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 22-02-2017 A.P. Møller Mærsk A/S Att.: Jesper Albrechtsen Sendes kun pr. e-mail: jesper.albrechtsen@maersk.com Sagsnr. 2017-0012718 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer ved Strandgade 52-66, 1401 København K

Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer ved Strandgade 52-66, 1401 København K KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bonava Danmark A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer ved Strandgade 52-66, 1401 København K 4.

Læs mere

Tilladelse til udførelse af A-boringer i forbindelse med forundersøgelserne til etablering af en skybrudstunnel ved Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård

Tilladelse til udførelse af A-boringer i forbindelse med forundersøgelserne til etablering af en skybrudstunnel ved Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 KØBENHAVN S Tilladelse til udførelse af A-boringer i forbindelse med forundersøgelserne til etablering

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund.

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse Zacho-Lind A/S Baldersbækvej 10-12 2635 Ishøj Att.: Christian Rønne 17-12-2015 Sagsnr. 2015-0280272 Dokumentnr.

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NCC Construction Danmark A/S Att. Tobias Berner Hansen tbh@ncc.dk 14-07-2015 Sagsnr. 2015-0155310 Dokumentnr. 2015-0155310-2 Midlertidig

Læs mere

Tilladelse til 5 geotekniske A-boringer, Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh S

Tilladelse til 5 geotekniske A-boringer, Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh S Byens Anvendelse Teknik- og Miljøforvaltningen CIH Scandinavia Hotels Aps c/o Wenaasgruppen Wenaashuset 6386 Måndalen Tilladelse til 5 geotekniske A-boringer, Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300

Læs mere

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald.

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse RGS 90 A/S Vindmøllevej Vindmøllevej 45 2300 København S Vilkårsændring for RGS 90, Vindmøllevej 45 vedrørende modtagelse af

Læs mere

Tilladelsen bortfalder 3 år efter brevets dato, hvis arbejdet ikke er udført.

Tilladelsen bortfalder 3 år efter brevets dato, hvis arbejdet ikke er udført. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Ørestads Boulevard 35 2300 København S Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til anvendelse af tilsætningsproduktet Tunnel Gel Plus

Læs mere

Tilladelse til udførelse af 1 stk. A-boring og oppumpning af 300 m3 grundvand på Sundholmsvej 2a/4a 2300 København

Tilladelse til udførelse af 1 stk. A-boring og oppumpning af 300 m3 grundvand på Sundholmsvej 2a/4a 2300 København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KEID Ejendomsservice 17. juni 2019 Sagsnr. 2019-0142218 Tilladelse til udførelse af 1 stk. A-boring og oppumpning af 300 m3 grundvand på

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72, Beder i forbindelse med oprensning vha.

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72, Beder i forbindelse med oprensning vha. Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Ole Mouritsen Kirkebakken 72 8330 Beder Side 1 af 5 Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72,

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra Hotel Comwell, Sundkrogsgade 22, 2150 Nordhavn, til kanal i Nordhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra Hotel Comwell, Sundkrogsgade 22, 2150 Nordhavn, til kanal i Nordhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KPC Ejendomsadministration Dalgasgade 21, 1. Sal 7400 Herning Att. Henrik Hoffmann Sendes kun pr. e-mail til hho@kpc.dk Tilladelse til

Læs mere

Tillæg - Nye vilkår og forlængelse af Revideret tilladelse til bortledning af grundvand, Redmolen ved Gdanskgade i Nordhavn, dateret 31. januar 2018.

Tillæg - Nye vilkår og forlængelse af Revideret tilladelse til bortledning af grundvand, Redmolen ved Gdanskgade i Nordhavn, dateret 31. januar 2018. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By og Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Tillæg - Nye vilkår og forlængelse af Revideret tilladelse til bortledning af grundvand, Redmolen

Læs mere

Forlængelse af tilladelse til bortledning af grundvand ved Redmolen, ved Gdanskgade i Nordhavn

Forlængelse af tilladelse til bortledning af grundvand ved Redmolen, ved Gdanskgade i Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By og Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Forlængelse af tilladelse til bortledning af grundvand ved Redmolen, ved Gdanskgade i Nordhavn

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra opland ved Sankt Annæ Plads, til Kvæsthusgraven, Københavns Havn via udløb SB18

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra opland ved Sankt Annæ Plads, til Kvæsthusgraven, Københavns Havn via udløb SB18 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sankt Annæ Selskabet A/S Kvæsthusgade 10 1251 København K Att: Claus Thorsen clt@sanktannaeselskabet.dk 25-09-2015 Sagsnr. 2015-0087573

Læs mere

Prøvestenen, matr. nr. 639, Amagerbros Kvarter, til Københavns Havn.

Prøvestenen, matr. nr. 639, Amagerbros Kvarter, til Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Copenhagen Malmø Port Containervej 9 Postboks 900 2150 Nordhavn Att.: Peter Landgren / C5651 Sendes kun pr. e-mail: Peter.Landgren@cmport.com

Læs mere

Figur 1 Hovedområdet der udledes overfladevand fra. Sort firkant er bygning dækket i tidligere tilladelse.

Figur 1 Hovedområdet der udledes overfladevand fra. Sort firkant er bygning dækket i tidligere tilladelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2. 8200 Århus N Permanent tilladelse til udledning af overfladevand fra arealer ved

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Sweco A/S Granskoven Glostrup Att. Jacob Birch Wolff 24. oktober Sagsnr

Sweco A/S Granskoven Glostrup Att. Jacob Birch Wolff 24. oktober Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sweco A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att. Jacob Birch Wolff jacobbirch.wolff@sweco.dk 24. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0331876 Dokumentnr.

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen Syd, Karré T til Sydhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen Syd, Karré T til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse ARKITEKTGRUPPEN A/S Hollufgårds Allé 12, Neder Holluf 5220 Odense SØ Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen

Læs mere

Sagsnr Til: Dokumentnr

Sagsnr Til: Dokumentnr 18-01-2017 Til: Vejdirektoratet v/ projektleder Henrik Olischer Nielsen Guldalderen 12 2640 Hedehusene Mobil +45 4050 0287 mail hn@vd.dk Sagsnr. 2017-0013079 Dokumentnr. 2017-0013079-3 For Vejdirektoratet:

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand

Tilladelse til udledning af regnvand Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Horsens Vand Alrøvej 11 8700 Horsens Spildevand Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen Direkte: 76292502 www.horsens.dk Sagsnr. 06.11.01-K08-171-16 Dato: 26.10.2016

Læs mere

4. Jorden, som lægges op i miler, skal analyseres med 1 prøve pr. 30 ton. Milerne må være max. 5 meter brede og 2,5 meter høje.

4. Jorden, som lægges op i miler, skal analyseres med 1 prøve pr. 30 ton. Milerne må være max. 5 meter brede og 2,5 meter høje. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Jord og affald A. Enggaard A/S Egsagervej 16 8230 Åbyhøj Sendt til: Nicolaj.b@enggaard.dk 22-11-2016 Sagsnr. 2016-0389198 Dokumentnr. 2016-0389198-3 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Ændringer af vilkår til tilladelse til bortledning af grundvand ved Amagerfælledvej 100, 2300 Kbh S, ASK04

Ændringer af vilkår til tilladelse til bortledning af grundvand ved Amagerfælledvej 100, 2300 Kbh S, ASK04 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse TETRIS A/S Rentemestervej 14 2400 København NV Ændringer af vilkår til tilladelse til bortledning af grundvand ved Amagerfælledvej 100,

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse meddeler hermed tilladelse til udførelse af 4 A-boringer efter 21 Vandforsyningsloven (LBK 1204 af 28/ ).

Center for Miljøbeskyttelse meddeler hermed tilladelse til udførelse af 4 A-boringer efter 21 Vandforsyningsloven (LBK 1204 af 28/ ). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CabInn Mitchellsgade 14 1568 KøbenhavnV Att. Niels Fennet 05-07-2017 Sagsnr. 2017-0230839 Dokumentnr. 2017-0230839-8 Tilladelse til A-boring

Læs mere

2. Der må mellemdeponeres ca ton muld og jord samt knust beton i de udpegede områder fordelt således:

2. Der må mellemdeponeres ca ton muld og jord samt knust beton i de udpegede områder fordelt således: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre Jesper Iserhorst (jise@aarsleff.com) Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemdeponering

Læs mere

Ændringer af vilkår til tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand ved Amagerfælledvej 100, 2300 Kbh S, ASK04

Ændringer af vilkår til tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand ved Amagerfælledvej 100, 2300 Kbh S, ASK04 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse TETRIS A/S Rentemestervej 14 2400 København NV Ændringer af vilkår til tilladelse til reinfiltration af oppumpet grundvand ved Amagerfælledvej

Læs mere

I forbindelse med ombygning af spildevandsledning, har HOFOR A/S søgt om tilladelse til mellemdeponering og genanvendelse af forurenet jord.

I forbindelse med ombygning af spildevandsledning, har HOFOR A/S søgt om tilladelse til mellemdeponering og genanvendelse af forurenet jord. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Ørestads Boulevard 35 2300 København S Kasper Mirsbach Henkel (kmhe@hofor.dk) Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemdeponering

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo Teknik- og Miljøforvaltningen Niels Thiesson Wollesen Finsensvej 6A, 3. tv 2000 Frederiksberg 6. juni 2017 edoc: 2017-0206860 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 14. september 2015 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S har den

Læs mere

Tilladelse til renovering af motorvejsbro over Utterslev Mose efter vandløbsloven

Tilladelse til renovering af motorvejsbro over Utterslev Mose efter vandløbsloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Vejdirektoratet v/ projektleder Henrik Olischer Nielsen Guldalderen 12 2640 Hedehusene Mobil +45 4050 0287 mail hn@vd.dk For

Læs mere

Tilladelse til at forstyrre forurenet havnesediment i Tømmergraven i forbindelse med håndtering af rammehindringer under nedbringning af spunsvæg.

Tilladelse til at forstyrre forurenet havnesediment i Tømmergraven i forbindelse med håndtering af rammehindringer under nedbringning af spunsvæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NPV A/S Jægersborg Allé 1A DK - 2920 Charlottenlund Att.: Michael Mottlau, mm@npv.as Tilladelse til at forstyrre forurenet havnesediment

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundmolen 5.06, Nordhavn, til Kronløbsbassinet, Københavns Havn

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundmolen 5.06, Nordhavn, til Kronløbsbassinet, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KPC København A/S Att. Bo Dam Jensen, bdj@kpc.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundmolen 5.06, Nordhavn,

Læs mere

Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital

Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 30. august 2018 Sagsnr. 2018-0077827 Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg

Læs mere

Tilladelse til grouting med Rapid-Cement og DantoPlug Super på Byggefelt 1.27, Helsinkigade 17, Nordhavn

Tilladelse til grouting med Rapid-Cement og DantoPlug Super på Byggefelt 1.27, Helsinkigade 17, Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Kronløbsøen Projekt P/S Arne Jacobsens vej 7 2300 København S Tilladelse til grouting med Rapid-Cement og DantoPlug Super på Byggefelt

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

H Furesø Egedal Forsyning Stenløse. Kopi sendt til Krüger att.: Steen O. Petersen,

H Furesø Egedal Forsyning Stenløse. Kopi sendt til Krüger att.: Steen O. Petersen, H Furesø Egedal Forsyning Bogøgårdsvej Knud Bro Allé 18 3660 Stenløse Kopi sendt til Krüger att.: Steen O. Petersen, sop@kruger.dk Afgørelse - Tilladelse til udledning af regnvand fra bassin efter Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

- Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28 2 til udledning af oppumpet grundvand til Horsbækken.

- Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28 2 til udledning af oppumpet grundvand til Horsbækken. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Heidi Højriis Poulsen Direkte

Læs mere

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Justyna S. Hansen Dir: +4579755698 Mob: e-mail: Justyna.Hansen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-19-16 25.5.2016 VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra veje fra Amagerværket til Københans Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra veje fra Amagerværket til Københans Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Amagerværket (AMV) HOFOR Sendes kun på mail til olfl@hofor.dk Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra veje

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 25.1. 2016 Tilladelse til udledning af drænvand via eksisterende regnvandsudløb til Kanalen i Kanalbyen med udløb til Grindsted Engsø Orbicon

Læs mere